O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE"

Transkripcija

1 22 Druga obravnava Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (ZJS-1,Ur. list RS, št. 77/08 in 8/10) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 19. člena Statuta Mestne občina Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/06 in 24/10 ) občinski svet Občine Brda na seji dne na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14 in 93/14), občinski svet Občine Miren Kostanjevica na seji dne na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na seji dne na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12- UPB ) občinski svet Občine Renče Vogrsko na seji dne naslednji O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE 1. člen V Odloku o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradne objave št. 14/03) se 1. do vključno 27. člen črtajo in nadomestijo z novimi 1. do 39. členom, ki se glasijo:» I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1)S tem odlokom ustanoviteljice Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Kanal ob Soči in Občina Renče- Vogrsko ustanavljajo Javni sklad malega gospodarstva Goriške (v nadaljevanju: Sklad), urejajo medsebojne pravice in obveznosti, pravni status, razmerja med ustanoviteljicami in Skladom ter organizacijo, delovanje in financiranje Sklada. (2) Pravice in odgovornosti ustanoviteljic izvršujejo mestni svet in občinski sveti. 2. člen Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in tem ustanovitvenim aktom. 3. člen (1)Javni sklad malega gospodarstva Goriške je ustanovljen z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojne projekte mikro, malih in srednjih podjetij ter kmetijskih gospodarstev. Sklad izvaja finančne spodbude v obliki:

2 - ugodnih neposrednih in posrednih posojil za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev; - garancij oziroma poroštev za najete kredite za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev; - subvencij obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov garancij; - subvencij za razvojne projekte podjetij in kmetijskih gospodarstev; - drugih oblik spodbud in pomoči skladno s predpisi (2) Sklad sme dodeljevati sredstva in druge spodbude samo na podlagi javnega razpisa. (3) Sklad mora pri dodeljevanju finančnih spodbud upoštevati predpise za državne pomoči. II. FIRMA IN SEDEŽ SKLADA 4. člen (1) Firma sklada je: JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE - sklad za finančne vzpodbude razvoja. (2) Skrajšana firma sklada je: Javni sklad malega gospodarstva GORIŠKE. (3) Sedež sklada je: Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica. 5. člen Sklad ima svoj pečat okrogle oblike. Na pečatu je napis Javni sklad malega gospodarstva Goriške. 6. člen Uskladitev sklada po tem odloku se vpiše v sodni register. Sklad pridobi pravno sposobnost z dnem vpisa v sodni register. III. DEJAVNOST 7. člen Dejavnosti Sklada so: urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje drugo podjetniško in poslovno svetovanje drugo kreditiranje dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov IV. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJIC IN ORGANI SKLADA 8. člen Ustanoviteljice imajo naslednje pristojnosti: - določijo namen za katerega je Sklad ustanovljen, - sprejmejo poslovno politiko in dajejo soglasje k splošnim pogojem poslovanja, - odločajo o povečanju in zmanjšanju kapitala Sklada, - sprejemajo poslovni in finančni načrt ter letno poročilo Sklada, - odločajo o uporabi presežka prihodkov nad odhodki Sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki Sklada,

3 - dajejo soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih oseb oz. novih pristopnih ustanoviteljev in k skupnim projektom Sklada z drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami, - imenujejo in razrešujejo člane oziroma članice nadzornega sveta (v nadaljevanju: člani nadzornega sveta) in direktorja Sklada, - na predlog nadzornega sveta imenujejo revizorja, - odločajo o prenehanju in likvidaciji Sklada, - odločajo o pogojih pristopa in izstopu ustanoviteljic Sklada - odločajo o odsvojitvi dela namenskega premoženja v primeru izstopa občine ustanoviteljice - odločajo o drugih zadevah skladno z zakonom in tem ustanovitvenim aktom. 9. člen (1) Organa Sklada sta nadzorni svet in direktor oz. direktorica (v nadaljevanju: direktor). (2) Sklad ima lahko tudi strokovne organe in komisije, ki jih imenuje nadzorni svet Sklada. V aktu o imenovanju nadzorni svet določi vsaj število članov strokovnega organa ali komisije, njegove naloge ter čas trajanja mandata. 10. člen (1) Nadzorni svet ima 8 članov in sicer: - tri predstavnike Mestne občine Nova Gorica - po en predstavnik ostalih občin ustanoviteljic. (2)V primeru pristopa novih občin k Skladu, se število članov Nadzornega sveta lahko poveča za 1 člana na občino pristopnico. (3) Člana nadzornega sveta iz posamezne občine ustanoviteljice imenujejo in razrešujejo občine ustanoviteljice, vsaka skladno s svojimi akti. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v Skladu in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu. (4) Nadzorni svet je veljavno konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane na sklepčni seji. Člani nadzornega sveta morajo na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor oziroma, če Sklad v tem času nima direktorja, župan ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, vodi pa jo najstarejši član nadzornega sveta, izmed sebe izvoliti predsednika oziroma predsednico nadzornega sveta (v nadaljevanju: predsednik nadzornega sveta) in namestnika oziroma namestnico nadzornega sveta (v nadaljevanju: namestnik predsednika). Namestnik predsednika v odsotnosti predsednika nadzornega sveta vodi seje z enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima predsednik nadzornega sveta. (5) Predsednik nadzornega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh članov nadzornega sveta. Namestnik predsednika nadzornega sveta je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh članov nadzornega sveta. Pri volitvah predsednika in namestnika predsednika ima tudi predsedujoči samo en glas. (6) Če noben član nadzornega sveta na seji ne dobi zadostnega števila glasov za izvolitev za predsednika oziroma za namestnika predsednika, mora direktor Sklada oziroma, če Sklad v tem času nima direktorja, predsedujoči seji, o tem v roku 24 ur po zaključku seje pisno obvestiti ustanoviteljice Sklada. Ustanoviteljice Sklada morajo v 30 dneh od prejema obvestila o neizvolitvi predsednika oziroma namestnika predsednika imenovati nove člane vsaka skladno s svojimi akti.

4 11. člen Nadzorni svet: - skrbi,da Sklad deluje skladno z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen; - pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo Sklada; - sprejme splošne pogoje poslovanja Sklada; - daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z domačimi in tujimi pravnimi osebami; - predlaga imenovanje in razrešitev direktorja Sklada; - po potrebi sprejema druge splošne akte; - daje soglasje direktorju k notranji organizaciji Sklada; - sestavi pisna poročila ustanoviteljicam, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega poročila Sklada; - predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki Sklada; - predlaga imenovanje revizorja; - na zahtevo ustanoviteljic pripravi poročilo o posameznih poslih Sklada; - opravlja druge naloge po tem ustanovitvenem aktu in zakonu. 12. člen (1) Nadzorni svet zaseda po potrebi, vendar najmanj štirikrat v enem poslovnem letu. (2)Seje nadzornega sveta praviloma sklicuje predsednik nadzornega sveta. Sejo nadzornega sveta skliče direktor Sklada, če to zahtevata najmanj dva člana nadzornega sveta. (3) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov. (4) Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je izid neodločen, odloči glas osebe, ki je vodila sejo. 13. člen (1) Člani nadzornega sveta so dolžni pri svojem delu ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. (2) Vsaj en član nadzornega sveta mora biti usposobljen za računovodsko ali finančno področje, vsaj en član pa za pravno področje. (3) Člani nadzornega sveta ustanoviteljicam odgovarjajo za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja ali kršitve njihovih pristojnosti oziroma obveznosti. (4) Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnin ter povračil drugih stroškov skladno z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. 14. člen Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen: - če poda pisno odstopno izjavo; - če ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka, - če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu, - če kot predsednik nadzornega sveta pred prenehanjem mandata oziroma odpovednega roka direktorja Sklada ne izvede vseh predpisanih postopkov za imenovanje novega direktorja Sklada.

5 15. člen (1) Sklad ima direktorja, ki ga imenujejo in razrešujejo ustanoviteljice na predlog nadzornega sveta Sklada. Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja. (2) Direktor predstavlja in zastopa Sklad. (3) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje Sklada. (4) Za skrbnost in odgovornost direktorja Sklada ter odškodninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe. 16. člen (1) Ustanoviteljice imenujejo direktorja za dobo največ štirih let. Po poteku mandata ustanoviteljice lahko na podlagi javnega natečaja isto osebo ponovno imenujejo za direktorja Sklada. (2) Ustanoviteljice lahko za direktorja imenujejo osebo: - ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, - ki ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, - ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.. (3) Vsak član nadzornega sveta ali oseba, ki izkaže pravni interes, lahko na sodišču poda predlog za odpoklic direktorja Sklada, če meni, da direktor na dan imenovanja ni izpolnjeval pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena. Sodišče mora odločiti o predlogu v roku 30 dni od prejema. 17. člen (1) Direktor ima naslednje pristojnosti: - pripravlja finančni načrt, poslovni načrt in poslovno poročilo o delu Sklada, - daje navodila in smernice za delo delavcem Sklada, - predlaga nadzornemu svetu splošne pogoje poslovanja, - sprejema in izdaja sklepe in odločbe o posamičnih zadevah iz pristojnosti Sklada, - predlaga ukrepe ter obravnava vprašanja, ki se nanašajo na delovanje Sklada, - skrbi, da Sklad posluje v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi, - lahko po potrebi imenuje delovna telesa za posamezne naloge. - po potrebi sprejema splošne akte v zvezi z delovanjem Sklada (2) O pritožbah zoper sklepe in odločbe iz 4. alineje prejšnjega odstavka tega člena odloča župan tiste občine ustanoviteljice, katere občan je pritožnik. 18. člen Direktor je lahko predčasno razrešen: - če poda pisno odstopno izjavo, -če ustanoviteljice ne sprejmejo letnega poročila Sklada, ker menijo, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja Sklada, te domneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščeni revizor, ki ga posebej za ta namen imenujejo ustanoviteljice, - če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in ta odlok, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem in finančnem načrtu Sklada. 19. člen (1) Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali član nadzornega sveta, ki ga za to pooblastijo ustanoviteljice, vendar najdlje 90 dni. V

6 času, ko član nadzornega sveta opravlja funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu. (2) Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom odpovednega roka oziroma mandata direktorja Sklada. (3) Če se na javni natečaj za direktorja nihče ne prijavi, če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran oziroma imenovan, ali če direktorju predčasno preneha mandat iz razlogov, ki niso navedeni v prvem ali drugem odstavku tega člena, pooblastijo ustanoviteljice predsednika nadzornega sveta ali člana nadzornega sveta za opravljanja funkcije direktorja za čas do imenovanja novega direktorja, vendar za največ 90 dni. V tem času pooblaščencu miruje članstvo v nadzornem svetu. (4) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena je predsednik nadzornega sveta dolžan nemudoma sprožiti postopke, ki so potrebni za imenovanje novega direktorja. V. NAMENSKO PREMOŽENJE IN KAPITAL SKLADA 20. člen (1) Namensko premoženje je premoženje, ki ga ustanoviteljice namenijo za doseganje namena sklada. (2) Vrednost namenskega premoženja in kapitala Sklada po stanju na dan je znašala ,00 SIT. (3) Občine ustanoviteljice so do v namensko premoženje prispevale naslednje deleže, ki zneskovno predstavljajo: Mestna občina Nova Gorica 53,81 % ,56 EUR Občina Brda 9,03 % ,77 EUR Občina Miren-Kostanjevica 8,56 % ,07 EUR Občina Šempeter-Vrtojba 11,94 % ,02 EUR Občina Kanal ob Soči 9,34 % ,48 EUR Občina Renče Vogrsko 7,27 % ,77 EUR SKUPAJ 100,00 % ,67 EUR (4) Namensko premoženje in kapital Sklada, kakor tudi povečanje in zmanjšanje namenskega premoženja in kapitala Sklada, se vpiše v sodni register. (5) Vložki občin ustanoviteljic se v računovodskih listinah izkazujejo v nominalnih zneskih. (6) Sklad upravlja in razpolaga z namenskim premoženjem samo v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen. 21. člen (1) Predmet namenskega premoženja Sklada ob ustanovitvi je premoženje občin ustanoviteljic Sklada v denarju. (2) Povečanje namenskega premoženja se zagotavlja: 1. iz proračunov občin ustanoviteljic, 2. iz državnih virov, 3. iz sredstev drugih lokalnih skupnosti, 4. iz drugih nepovratnih virov.

7 (3) Občine ustanoviteljice so dolžne vplačevati svoj delež v povečanje namenskega premoženja Sklada, v skladu s potrjenim finančnim načrtom, za kar Sklad in posamezna občina ustanoviteljica skleneta posebno pogodbo. VI. SREDSTVA ZA DELO SKLADA 22. člen (1) Sredstva za delo sklada so: - denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih stroškov, povezanih z delom zaposlenih in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta - denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala, stroškov storitev in drugega drobnega inventarja - oprema, poslovni prostor in obratovalni stroški (2) Mestna občina Nova Gorica kot soustanoviteljica Sklada zagotavlja Skladu prostore in opremo, potrebne za delo Sklada, za kar se sklene pogodba o prenosu premoženja v brezplačno uporabo, kjer Mestna občina Nova Gorica in Sklad uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s prenosom premoženja v uporabo. (3) Sredstva za delo iz 1 in 2. alineje prvega odstavka tega člena se zagotavljajo na način, določen v 30. in 32. členu tega odloka. 23. člen Direktor, strokovno in administrativno osebje so delavci Sklada. VII. POSLOVANJE JAVNEGA SKLADA 24. člen Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejmejo ustanoviteljice. 25. člen (1) Sklad ima splošne pogoje poslovanja s katerimi določa: - merila za določitev upravičencev do spodbud - pogoje za pridobitev spodbud - obseg spodbud, ki jih lahko prejme posamezni upravičenec - medsebojne pravice in obveznosti Sklada in upravičenca - postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud (2) Splošne pogoje poslovanja, ki jih na predlog direktorja sprejme nadzorni svet, ustanoviteljice pa dajo nanje soglasje, mora sklad objaviti na svojih spletnih straneh. 26. člen (1) Sklad mora namensko premoženje upravljati tako, da ohranja vrednost tega premoženja in v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen in kot dober gospodarstvenik. (2) Sklad odgovarja upnikom z vsem svojim premoženjem. (3) Ustanoviteljice za obveznosti Sklada ne odgovarjajo. 27. člen

8 (1) Likvidnostni presežki Sklada so prosta denarna sredstva, ki jih bo Sklad prej kot v enem letu porabil za izvajanje svojega namena. (2) Sklad mora svoje likvidnostne presežke nalagati pri upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa skladno s predpisi, ki urejajo javne finance. 28. člen (1) Sklad za dodeljene finančne spodbude, na podlagi katerih nastane terjatev Sklada oz. potencialna obveznost Sklada iz naslova izdanega poroštva, oblikuje rezervacije za kritje morebitnih izgub zaradi kreditnih tveganj. (2) Za oblikovanje rezervacij se smiselno uporabljajo predpisi Banke Slovenije, ki veljajo za banke. 29. člen Sklad se sme zadolžiti samo zaradi izvajanja namena zaradi katerega je bil ustanovljen, če je tako določeno v finančnem načrtu, ki so ga sprejele ustanoviteljice in skladno z ZJS- 1 in Zakonom o javnih financah. VIII. FINANCIRANJE SKLADA IN RAZPOREJANJE REZULTATA IZ POSLOVANJA 30. člen (1) Presežek prihodkov nad odhodki Sklada, ugotovljen v računovodskih izkazih Sklada za preteklo poslovno leto se najprej nameni za financiranje delovanja Sklada v tekočem poslovnem letu. Morebitni preostanek presežka prihodkov nad odhodki lahko ustanovitelji razporedijo za povečanje namenskega premoženja in kapitala Sklada ali ga pustijo nerazporejenega. (2) Če presežek prihodkov nad odhodki javnega sklada ne zadostuje za financiranje delovanja Sklada v tekočem poslovnem letu, se za pokrivanje primanjkljaja najprej uporabi morebitni nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Če tega ni ustanoviteljice zagotovijo manjkajoča sredstva iz svojih proračunov ali sprejmejo sklep o zmanjšanju kapitala Sklada. (3) Nakazilo sredstev za financiranje delovanja Sklada je prihodek Sklada. 31. člen (1) Sklad v svojih računovodskih izkazih ne sme izkazovati nepokritega presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let. (2) Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja Sklada v preteklem poslovnem letu se najprej pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Če teh ni ali pa ne zadostujejo, se ustanoviteljice lahko odločijo, da za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki zmanjšajo kapital Sklada ali pa presežek odhodkov nad prihodki pokrijejo iz svojih proračunov. 32. člen (1) Sredstva za delo Sklada ustanoviteljice zagotavljajo mesečno na podlagi zahtevka v skladu s finančnim načrtom Sklada. Ustanoviteljice Sklada bodo sredstva za delo sklada zagotavljale sorazmerno z ugotovljenim namenskim premoženjem posamezne občine ustanoviteljice vpisanim v sodni register, za kar Sklad in posamezna občina ustanoviteljica skleneta posebno pogodbo. (2) V primeru začasnega financiranja občin ustanoviteljic, se sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške iz 1. in 2. alineje 22.člena tega odloka zagotavljajo na

9 podlagi pogodbe o začasnem financiranju, sklenjene med občinami ustanoviteljicami in Skladom. IX. POSLOVNE KNJIGE, POSLOVNA POROČILA, REVIDIRANJE IN NADZOR 33. člen Sklad vodi poslovne knjige, pripravlja letna poročila in knjigovodske listine ter vrednoti knjigovodske postavke na podlagi določb zakona, ki ureja računovodstvo javnega sektorja, če ZJS-1 ne določa drugače. 34. člen Sklad mora organizirati notranje revidiranje skladno z Zakonom o javnih financah. 35. člen (1) Nadzor nad delom in poslovanjem Sklada opravljajo mestni oziroma občinski sveti. (2) Vsak član mestnega oziroma občinskega sveta občin ustanoviteljic lahko od direktorja ali nadzornega sveta zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor oz. predsednik nadzornega sveta nato pošlje zahtevane podatke občinskemu oziroma mestnemu svetu kot organu. (3) Vsak mestni oziroma občinski svet lahko na podlagi prejetih informacij predlaga ustreznemu inšpekcijskemu organu inšpekcijski nadzor nad Skladom. X. TRAJANJE IN PRENEHANJE SKLADA Sklad je ustanovljen za nedoločen čas. 36. člen 37. člen (1)Sklad preneha: - z izpolnitvijo namena, zaradi katerega je bil ustanovljen - če se združi z enim ali več javnih skladov v novo pravno osebo - če se pripoji k drugi pravni osebi javnega prava - če postane Sklad insolventen - če tako odločijo ustanoviteljice. (2)V primerih iz prve in pete alineje prejšnjega odstavka tega člena se postopek prenehanja Sklada začne s sklepom o prenehanju Sklada in začetku likvidacije, ki ga sprejmejo ustanoviteljice. (3) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega prvega odstavka tega člena sklad z združitvijo ali pripojitvijo preneha, ne da bi bila prej opravljena njegova likvidacija. (4) Sklep o prenehanju Sklada je veljavno sprejet, če ga sprejmejo ustanoviteljice, ki imajo v namenskem premoženju in kapitalu Sklada skupaj najmanj 75% delež. (5) V primeru iz 4. alineje prvega odstavka tega člena lahko predlog za prenehanje Sklada pri sodišču vložijo vsi upniki, ki imajo do Sklada zapadle neporavnane terjatve v višini najmanj 10% kapitala Sklada. 38. člen (1) Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi iz Sklada, pri čemer se nominalni delež njenih vloženih sredstev v Skladu spremeni v dolgoročno obveznost Sklada.

10 (2) Občina ustanoviteljica mora o svoji nameri glede izstopa pismeno s sklepom obvestiti ostale občine ustanoviteljice in Nadzorni svet najmanj 3 mesece pred iztekom koledarskega leta, s katerim želi izstopiti iz Sklada. (3) O rokih, pogojih in načinu poravnave dolgoročnih obveznosti iz 1. odstavka tega člena se ostale občine ustanoviteljice, Sklad in občina ustanoviteljica, ki izstopa iz Sklada dogovorita s posebno pogodbo. 39. člen (1)V sklad lahko pristopijo tudi nove občine in država po predhodnem sklepu občin ustanoviteljic Sklada in ob izpolnjevanju pristopnih pogojev, ki so navedeni v tem členu. (2) Pristopni pogoji za občine so: 1. teritorialna pripadnost (sosednje občine in občine iz statistične regije Severna Primorska) 2. pismeno obvestilo nadzornemu svetu o odločitvi občine, da vstopa v javni sklad najmanj 3 mesece pred začetkom koledarskega leta, s katerim želi postati soustanoviteljica sklada 3. vplačilo: - pristopnine v višini sorazmernega nominalnega zneska namenskega premoženja občin ustanoviteljic vplačanega v letu pred pristopom, preračunanim na osnovi nominalnega zneska vseh ustanoviteljic na prebivalca - tekoče letne obveznosti vseh občin ustanoviteljic, kar pomeni sorazmerni del vplačila za namensko premoženje in za delovanje sklada za tekoče leto. (3)Občina, ki pristopa k Skladu, je v 30 dneh po prejemu sklepa občin ustanoviteljic Sklada da sprejemajo novo občino kot soustanoviteljico dolžna vplačati sorazmerni delež.«. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 2. člen (1) Postopki, ki so potrebni, da zaposleni pri ustanoviteljici Mestni občini Nova Gorica, postanejo zaposleni na Skladu se izvedejo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka. (2) V primeru prenehanja delovanja Sklada prevzame Mestna občina Nova Gorica zaposlene, ki so bili na dan uveljavitve tega odloka že zaposleni v Mestni občini Nova Gorica. Tem zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli na Skladu. 3. člen (1) Po ustanovitvi pokrajin se bo Sklad skladno z naslednjimi sklepi: Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št /2003, z dne , Sklep Občinskega sveta Občine Brda, št /2009-3, z dne , Sklep Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, št /09-20, z dne , Sklep Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, št /2009-3, z dne , Sklep Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko, št /2009-1, z dne , Sklep Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, št / , z dne , združil s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokrajine oziroma statusno preoblikoval. (2) Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice in stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma drugem uradnem glasilu občin ustanoviteljic.

11 Nova Gorica, dne Številka: 007-8/2015 Mestna občina Nova Gorica ŽUPAN Matej Arčon l.r. Občina Brda ŽUPAN Franc Mužič l.r. Občina Miren-Kostanjevica ŽUPAN Mavricij Humar l.r. Občina Šempeter-Vrtojba ŽUPAN Milan Turk l.r. Občina Kanal ob Soči ŽUPAN Andrej Maffi l. r. Občina Renče Vogrsko ŽUPAN Aleš Bucik l.r.

12 Številka: 007-8/ Nova Gorica, 26. novembra 2015 O B R A Z L O Ž I T E V Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na 9. seji dne 24. septembra 2015 obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (v nadaljnjem besedilu: predlog Odloka). Predlog Odloka so na sejah občinskih svetov obravnavale tudi ostale občine ustanoviteljice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in sicer: občina Miren- Kostanjevica na 12. redni seji, dne 21. oktobra 2015, občina Šempeter Vrtojba na 11. redni seji, dne 22. oktobra 2015, občina Renče- Vogrsko na 8. redni seji, dne 10. novembra 2015, občina Brda na 10. redni seji, dne 10. novembra 2015, občina Kanal ob Soči na 7. redni seji, dne 26. novembra 2015 Vse občine ustanoviteljice so s sklepom potrdile, da se o predlogu Odloka opravi druga obravnava. Občine Šempeter- Vrtojba, Kanal ob Soči, Renče-Vogrsko in občina Brda na predlog Odloka niso imele pripomb. Občina Miren- Kostanjevica je na predlog Odloka imela naslednjo pripombo oziroma predlog za spremembo in sicer na 2. člen predloga Odloka (pred črtanjem 3. člen). Občinski svet občine Miren- Kostanjevica predlaga, da se iz predloga Odloka črta določba o številu zaposlenih in kdo naj bi se zaposlil na Skladu, saj po mnenju občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica premestitev obstoječih delavk, ki opravljajo delo za Sklad in so zaposlene na Mestni občini Nova Gorica ni skladna z veljavno zakonodajo. Prav tako ni določba o premestitvi delavk, nazaj na Mestno občino v primeru, da bi Sklad prenehal s poslovanjem ni predmet tega predloga Odloka. V zvezi s predlogom Občine Miren Kostanjevica podajamo naslednje pojasnilo: Prenose oziroma prevzeme delavcev urejajo predpisi s področja delovnih razmerij in javnih uslužbencev. Obstoječe stanje, torej da ima Mestna občina Nova Gorica zaposlene osebe, ki dejansko ne opravljajo dela za Mestno občino Nova Gorica, ampak za javni sklad, ni ustrezno in ga je potrebno sanirati. Iz tega razloga tudi ohranjamo v predlogu Odloka 2. člen (pred črtanjem 3. člen). Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na predlog Odloka imel dve vprašanji, ki posegajo v samo vsebino določb predloga Odloka in sicer: Mestni svetnik g. Tomaž Slokar je podal naslednje vprašanje:«v bistvu bi imel samo dve tehnični, rad bi dve tehnični pojasnili. Zakaj v bistvu sprejemamo odlok o spremembah, ko praktično delamo, se pripravlja nov odlok, oziroma se nadomeščajo vse točke prejšnjega odloka. Drugo bi vprašal tisti, tisti mislim, da v drugem členu, piše, da se nadomešča 27. točk z novimi, členov z novimi 39. in ta stari odlok, ki nam je bil priložen v gradivu ima pa 31. členov. Sedaj me zanima kaj je s tistimi ostalimi 4. členi, to so bolj tehnična vprašanja. In naslednje je pa samo eno vsebinsko. Glede na to, da smo se pogovarjali vezano na stanovanjski sklad o možnosti pripojitve v okviru občinske uprave, ali se za ta sklad ne da enako, recimo, da bi ostal, da bi bil pripojen občinski upravi in s tem, bi tudi delavci ostali na občinski upravi, kakor da delavce selimo na sklad, če mi lahko to pojasnite«. Na zgornja vprašanja podajamo naslednji odgovor:

13 Veljavni odlok je bil pripravljen na podlagi Zakona o javnih skladih - ZJS. Leta 2008 je pričel veljati nov Zakon o javnih skladih ZJS-1, ki je to področje na novo uredil. Veljavni odlok je v veliki meri v neskladju z ZJS-1. Iz tega razloga se s predlogom Odloka uvajajo precejšnje spremembe in dopolnitve veljavnega odloka. Zaradi preglednosti je tako v celoti črtan normativni del veljavnega odloka ( člen) ter tudi del prehodnih in končnih določb (26. in 27. člen) ter nadomeščen z novimi določbami ( člen). Veljavni odlok vsebuje 31. členov, od tega v prehodnih in končnih 26. do 31. člen. Prehodne in končne določbe se praviloma ne spreminjajo. Vendar pa 26. in 27. člen po svoji vsebini sodita v normativni del, čeprav sta v veljavnem odloku uvrščena med prehodne in končne določbe. Poleg tega se vsebina 26. člena deloma spreminja. Iz tega razloga sta bila 26.in 27. člen iz veljavnega odloka črtana in uvrščena kot novi 38. in 39. člen v poglavje X. Trajanja in prenehanje sklada v predlogu Odloka. Ostale prehodne in končne določbe veljavnega odloka ( člen) pa ostajajo veljavi. Od tod razlika štirih členov. Poleg tega se je z veljavnim odlokom sklad ustanovil. Razveljavitev veljavnega odloka in sprejem novega bi tako pomenila ukinitev stare in ustanovitev nove pravne osebe. Glede pripojitve sklada občinski upravi: Javni sklad ima šest ustanoviteljic, zato ustanovitev proračunskega sklada v okviru Mestne občine Nova Gorica ni možna. Svetnik g. Stanko Žgavc je podal naslednje vprašanje:».. Jaz imam pred seboj ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka in moti me naslednje. Sedaj v prvem členu govori:» S tem odlokom se v skladu z zakonom in tako naprej 2. člen V odloku o ustanovitvi in potem spet 1. člen S tem odlokom ustanoviteljice in tako naprej. Ne sedaj to je malce nejasno, kaj je mišljeno, ko se bo delal čistopis. Sedaj, če ste mislili v tem 1. členu na odlok o spremembah in dopolnitvah odloka, potem je treba to napisati, se pravi, da z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka javnega sklada v skladu z zakonom, se pravi, ker če ne vemo, kateri je ta odlok. Kako se bo tudi čistopis delal. To je eno. Drugo pa je. Glede na to, da členi 28. do vključno 31. ostanejo, ni tudi nič povedano, kaj je s temi členi. Potem bi morali reči, da se ti členi preštevilčijo in to mora biti v tem odloku o spremembah in dopolnitvah tega odloka. Na vprašanje podajamo naslednji odgovor: Pripomba g. svetnika je bila upoštevana. Prvotni 1. člen je črtan iz predloga odloka. Glede drugega dela vprašanja g. svetnika je bilo deloma že pojasnjeno v odgovoru na zgornje vprašanje. V veljavnem odloku so členi od 28. in 31. prehodne in končne določbe, ki pa se praviloma ne spreminjajo. Ker se prečiščeno besedilo nekega akta praviloma pripravlja tako, da se prehodne in končne določbe navajajo na koncu prečiščenega besedila, se členi prehodnih in končnih določb tudi ne preštevilčijo. V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev podanih vprašanj in pripomb, ki so bile izpostavljene na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova gorica in na odborih za gospodarstvo posameznih občin ustanoviteljic ter na katere smo že na h sejah oziroma odborih e odgovorili. a)poslovna politika sklada;javni sklad malega gospodarstva Goriške je vseh letih delovanja sledil smernicam, ki so jih že ob ustanovitvi sprejele občine ustanoviteljice in sicer je Javni sklad dodeljeval in še dodeljuje posojila izključno za investicije mikro, malih in v zadnjem letu tudi srednjih podjetji, ki imajo sedež dejavnosti in tudi investirajo na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada. Javni sklad je glede na to, da je deloval z začasno upravo letno predložil vsem občinam ustanoviteljicam v obravnavo in sprejem zaključno poročilo za prehodno leto in poslovni načrt ter finančni načrt poslovanja za tekoče leto. V poslovnem in finančnem načrtu so opredeljeni; plan prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb, račun financiranja, vrste planiranih razpisov in obseg sredstev ter pogoji za prijavo podjetnikov na te razpise. Skladno s potrebami in usmeritvami podjetnikov pa letno pripravljamo za posamezne razpise tudi merila, ki jih potrdi NS Javnega sklada in v skladu s katerimi se posamezna vloga tudi ocenjuje in

14 posledično posojilo odobri ali zavrne. V zadnjih sprejetih merilih smo spodbujali predvsem začetnike, izvoznike, dejavnosti z visoko dodano vrednostjo in tiste, ki imajo višji delež lastnih sredstev. b) število zaposlenih, stroški delovanja Javnega sklada: Javni sklad je tudi za leto 2016 dolžan pripraviti Poslovni in finančni načrt oziroma v skladu s smernicami občin ustanoviteljic tudi poslovno politiko za naslednje štiri letno obdobje. NS JSMGG pa je dolžan podati stališče glede predlaganega dokumenta, občine ustanoviteljice pa dokument obravnavati in se o njem izreči. Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predlog Odloka v drugi obravnavi obravnava in sprejme. Pripravila: Martina Remec Pečenko Načelnica Oddelka za gospodarstvo in gospodarske javne službe Matej Arčon ŽUPAN Tatjana Gregorčič. Podsekretar vodja službe za gospodarstvo

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

JAVNI SKLAD MALEGA

JAVNI SKLAD MALEGA JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE LETNO POROČILO JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE ZA LETO 2013 Nova Gorica, 3.3.2014 ID za DDV: SI23614803; matična številka: 5628849000 Tel.: 05 33 50 356;

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA MALO GOSPODARSTVO GORIŠKE ZA LETO 2014 Nova Gorica, ID z

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA MALO GOSPODARSTVO GORIŠKE ZA LETO 2014 Nova Gorica, ID z JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA ZA MALO GOSPODARSTVO GORIŠKE ZA LETO 2014 Nova Gorica, 3.3.2014 ID za DDV: SI23614803; matična številka: 5628849000 Tel.:

Prikaži več

JSMGG-LETNO POROČILO JSMGG 2013VERZIJA KONČNA

JSMGG-LETNO POROČILO JSMGG 2013VERZIJA KONČNA JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE LETNO POROČILO JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE ZA LETO 2013 Nova Gorica, 3.3.2014 ID za DDV: SI23614803; matična številka: 5628849000 Tel.: 05 33 50 356;

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več