MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2017

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2017"

Transkripcija

1 MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2017 Lesce, avgust 2018 Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 1 od 18

2 Naročnik: Občina Škofja, Mestni Trg 1, 4220 Škofja Izdelovalec: Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva cesta 1a, 4248 Lesce Naslov: Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja v letu 2017 Št. del. naloga: 94/2018 Arh.št.: 114/ Št. izvodov: Naročnik: 2 izvoda Arhiv: 1 izvod Datum: Pripravili: Nina Pretnar, univ. dipl. inž. geol., mag. Špela Cenček, univ. dipl. inž. kraj. arh., Alenka Markun, univ. dipl. kem., Mojca Klemenčič Lipovec, univ. dipl. biol., Tilen Trček, dipl. inž. kem. teh. Vodja priprave poročila: Odgovorna oseba: Nina Pretnar, univ.dipl.inž.geol. Alenka Markun, univ.dipl.kem. Pregledala: mag. Špela Cenček, univ. dipl. inž. kraj. arh. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 2 od 18

3 1. UVOD V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanja okolja, to so podjetja, ki so vir različnih emisij snovi in energije v okolje (v nadaljnjem tekstu emisij snovi v okolje), dolžni občinam, na območju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih emisij snovi v okolje. Poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje so poročila o meritvah emisij snovi v zrak, meritve industrijske odpadne vode, meritve hrupa in elektromagnetnega sevanja ter meritve vpliva na kakovost podzemne vode. Seznam podjetij, ki so vir obremenjevanja okolja na območju Občine Škofja in so dolžni v skladu z zakonodajo izvajati obratovalni monitoring emisij snovi v zrak in vode, je sestavljen na osnovi podatkov Agencije RS za okolje, ki so na razpolago na svetovnem spletu. Seznam zavezancev za izvajanje meritev hrupa je pripravila Občina Škofja loka glede na zakonodajne obveznosti, kdo so viri hrupa ter poznavanja območja svoje občine in na podlagi tega sestavila seznam zavezancev za izvajanje meritev hrupa. Na osnovi teh seznamov je Občina Škofja pozvala vire onesnaževanja, ki obratujejo na njenem območju, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto Zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje so navedeni v tabeli 2-1. Na osnovi prejetih poročil o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje smo podatke najprej vnesli v Kataster onesnaževalcev za leto 2017, ki je dostopen na spletni strani občine Škofja in prostorsko prikazuje lokacijo posameznih izpustov snovi v okolje pri posameznem povzročitelju emisij snovi v okolje ter podatke o tem ali je posamezen izpust snovi v okolje skladen z zakonodajo ali ne. Nato smo izdelali še pričujoče Poročilo o masnem in koncentracijskem obremenjevanju okolja v občini Škofja v letu Količine emitiranih snovi v zrak smo povzeli iz Ocen o letnih emisijah snovi v zrak in količine emitiranih snovi v površinske vode smo povzeli iz poročil o obratovalnih monitoringih odpadnih vod, v katerih so navedene letne količine posameznih snovi na izpustih v zrak oziroma v vode. Masno pomeni emisijo snovi ali energije v okolje, izraženo v masnih enotah v določeni časovni enoti (npr. t/leto; kg/uro) za emisijo snovi v zrak, ki je podana v kg/uro, tak podatek pove, koliko kilogramov prahu izpusti nek vir onesnaževanja v zrak v razdobju ene ure. Koncentracijsko pomeni količino snovi, ki jo vir izpusti v okolje v določeni merski enoti (v litru odpadne vode ali v m 3 zraka) za emisijo snovi v vode, ki je podana v mg/l nam tak podatek. pove, koliko mg snovi vir onesnaževanja emitira v površinske vode v 1 litru odpadne vode. Primer: Emisija železa (Fe): 2 mg/l pove, da vir onesnaževanja v vsakem litru odpadne vode v okolje emitira tudi 2 mg železa. Za emisije snovi v vode in zrak (mg snovi/l odpadne vode, mg snovi/m 3 zraka) so zakonsko določene mejne vrednosti (koncentracijsko ), ki jih vir onesnaževanja ne sme preseči. Obseg onesnaževanja okolja nekega vira se določi s pomočjo podatkov o njegovem masnem obremenjevanju okolja v določenem letu. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 3 od 18

4 2. OPIS VIROV EMISIJ SNOVI V OKOLJE V OBČINI ŠKOFJA LOKA Zakonodajno je potrebno obratovalni monitoring emisij snovi v okolje izvajati v naslednjih časovnih obdobjih: meritve emisij snovi v zrak: vsako tretje (3) leto ali vsako peto (5) leto, * meritve emisij snovi v vode: vsako leto, št. vzorčenj odpadne vode je odvisno od letne količine odpadne vode meritve emisij hrupa v okolje: vsako tretje (3) leto, lahko tudi vsako leto peto (5) leto, če je tako določeno v okoljevarstvenem dovoljenju meritve podzemne vode: najmanj vsako peto (5) leto, lahko pogosteje, pogostost je določena v okoljevarstvenem dovoljenju, elektromagnetno sevanje: vsako tretje (3) leto za visokofrekvenčni vir sevanja in vsako peto (5) leto za nizkofrekvenčni vir sevanja *: Pogostost je lahko tudi drugačna in je odvisna od urne emisije snovi v zrak. V nadaljevanju primeroma pišemo le za skupni prah. Če je emisija prahu iz posameznega vira onesnaževanja zraka večja od 1 kg na uro, mora zavezanec zagotoviti: trajne meritve prahu, če trajne meritve prahu niso možne zaradi tehničnih razlogov, mora izvajati meritve prahu 2-krat letno, v primeru, da posamezni vir onesnaževanja zraka emitira v zrak več kot 1kg prahu na uro, je zavezanec za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve okolja s prahom. Izvedbo ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve zunanjega zraka s prahom mora izvesti pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja, pred njegovim podaljšanjem (zakon o varstvu okolja ne predvideva več podaljšanja okoljevarstvenega dovoljenja, ker so le ta izdana za nedoločen čas) in pred izdajo sklepa o večji spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno pomeni, da mora zavezanec za ocenjevanje obstoječe in dodatne obremenitve zraka zagotoviti pred izdajo sklepa o večji spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, če ima okoljevarstveno dovoljenje že izdano. V tabeli 2-1 smo zbrali seznam zavezancev za izvajanje obratovalnega monitoringa za posamezno prvino okolja ter podatke o tem, kdaj so izvedli zadnje meritve in kdaj morajo glede na zakonske obveze izvesti naslednje meritve emisije snovi v okolje. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 4 od 18

5 Tabela 2-1: Podatki o zavezancih za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje Naziv vira obremenjevanja okolja Emisije snovi Odpadne vode Hrup EMS v zrak Loška komunala d.d. 2015/2018. Vsako leto. Meritve za l / Komunalna čistilna naprava Škofja Poslali so meritve za leto 2017 za dva izpusta Z1 in Z2. Loška komunala d.d. Čistilna - Vsako leto. Meritve za leto / naprava Reteče NIKO, kovinarsko podjetje, d.d. Bosch Rexroth d.o.o. (prej Indramat elektromotorji d.o.o.) 2015/2018 za Z1 in 2015/2020 za Z /2018 ostali izpusti 2015/ / /2020, meritve hrupa smo prejeli za leto Z5MM1 Lango plus d.o.o. 2016/2019 Difa d.o.o. 2015/ / Domel d.o.o., PE Motorji Reteče Domel d.o.o., PE Trata (nov obrat) LTH Castings d.o.o., obrat Vincarje 2015/2018 V letu 2017 so izvedli priklop odpadne vode na kanalizacijo. Monitoring se ne opravlja več. Prvih meritev 2017 nismo prejeli /2018 (3 izpusti) 2016/2019 (4 izpusti) Vsako leto. Meritve za leto 2017 Vsako leto. Meritve za leto /2020, meritve hrupa za leto 2017 Prvih meritev 2017 ni / LTH Castings d.o.o., obrat Trata 2015/2020 Vsako leto. Meritve za leto Jata Emona d.o.o. 2014/ / KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja lokacija Trata KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja lokacija Bodovlje 2016/ /2020 za 4 merilna mesta (Z1MM2A, Z1MM5, Z1MM8, Z1MM11). Meritve za leto 2017 za 4 merilna mesta - peč v letu 2017 ni obratovala Vsako leto. Meritve za leto /2020, meritve hrupa za leto / Gorenjska predilnica, d.d., Škofja 2016/2019 Vsako leto. Meritve za leto 2017 TRANSTURIST d.o.o. - Vsako leto. Meritve za leto 2017 Filc d.d., 2016/opustitev Niso zavezanci za izvajanje lokacija Škofja monitoringa. Mlinotest živilska industrija d.d., - Vsako leto. Meritve za leto 2017 Pekarna PEKS Škofja Avtopralnica Škofja, - Vsako leto. Meritve za leto 2017 STIMACOM d.o.o. EGP, Škofja, d.d. - Vsako leto. Meritve za leto 2017 Niso zavezanci za - izvajanje monitoringa / /2020, meritve - hrupa za leto Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 5 od 18

6 Naziv vira obremenjevanja okolja Emisije snovi Odpadne vode Hrup EMS v zrak KGZ d.o.o. Škofja - - Vsako leto. Meritve za leto / Mlekarna Loške mesnine d.o.o. (prej - Vsako leto. Meritve za leto /2021* - Klavnica Škofja d.o.o.) Petrol d.d., Bencinski servis - Vsako leto. Meritve za leto / Škofja 3 NIMROD d.o.o. - Vsako leto. Meritve za leto / Pralnica Šinkovec, Obdelava - Vsako leto. Meritve za leto / tekstilij Šinkovec Mateja s.p. SIBO G d.o.o. - Vsako leto. Meritve za leto EGOLES d.o.o. 2016/2021 EKOLOGIJA d.o.o. 2016/2019 Vsako leto. Meritve za leto /2020, meritve - hrupa za leto 2017 AVTOJEL, d.o.o., Škofja / DOLENC D.O.O., Trata ** Po podatkih - Meritev hrupa niso še - ARSO je - nikoli posredovali za - DOLENC D.O.O., Visoko pri Poljanah ** zavezanec za meritve emisij snovi v zrak, občini pa še ni nikoli posredoval meritve nobeno lokacijo JENKO d.o.o. Škofja /2021, prejeli - smo meritve hrupa za leto LIHA d.o.o. Škofja /2021, prejeli - smo meritve hrupa za leto PLANEN, d.o.o., Škofja / ŠKRLEC d.o.o / TEDA d.o.o. Škofja /2021, prejeli - smo meritve hrupa za leto ALEŠ POTOČNIK S.P / HABJAN TRANSPORT, d.o.o / ZOLTAN d.o.o., Trata 34, Škofja Še ne obratuje Še ne obratuje Še ne obratuje - INES, obdelava kovin, Kidričeva / , Škofja ŽAGA DOLENC, Gabrovo 5, / Škofja SŽ Tovorni promet d.o.o., Služba za proizvodnjo Kajuhova 51, Ljubljana / SVP AVIO PE Trata, Kidričeva 58, Šk. Meritve za leto 2017 smo prejeli / Opombe: EMS-elektromagnetno sevanje, -: vir onesnaževanja ni zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa * Družba je bila v letu 2017 pozvana za posredovanje Poročila o meritvah hrupa iz leta 2017, s katerimi ne razpolagajo. Družba je že naročila izvedbo prvih meritev hrupa v letu 2018 in bo poročilo posredovala Občini Škofja do konca marca 2019 za leto ** Družba je bila v letu 2017 pozvana za posredovanje Poročila o emisijah snovi v zrak za leto 2017 in za posredovanje Poročila o meritvah hrupa iz leta 2017, a poročil ni 1- Domel je v novih prostorih pričel z obratovanjem v maju Prve meritve hrupa je treba izvesti v 3 do 15 mesecih po začetku obratovanja, prve meritve emisij snovi v trak pa v 3 do 9 mesecih po začetku obratovanja. Domel, PE Trata ima tako čas, da izvede prve meritve emisij snovi v zrak in prve meritve hrupa v letu V tabeli 2-2 za posamezna podjetja iz občine Škofja prikazujemo bistvene ugotovitve za leto 2017, ki izhajajo iz poslanih poročil o obratovalnih monitoringih emisij snovi v okolje. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 6 od 18

7 Tabela 2-2: Ugotovitve glede emisij snovi v okolje za zavezance v občini Škofja za leto 2017 Podjetje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS Podzemne vode Loška komunala d.d. KČN Škofja ( PE) KČN Reteče (2400 PE) NIKO, kovinarsko podjetje, d.d. Bosch Rexroth d.o.o. (prej Indramat elektromotorji d.o.o.) V letu 2017 so bile izvedene meritve na dveh izpustih, vrednosti parametrov Vsi parametri v letu 2017 so bili pod mejnimi - Vsi parametri v letu 2017 so bili pod mejnimi Meritve hrupa iz leta 2018 kažejo, da vir hrupa ne presega mejnih vrednosti. - - Lango plus d.o.o. - - DIFA, tlačna livarna in obdelava odlitkov, d.o.o. Domel, d.o.o. PE Motorji Reteče, Reteče 4, Škofja Domel, d.o.o, PE Trata, Kidričeva 66, Škofja (nov obrat) LTH Castings d.o.o. Vincarja 2 Škofja (Vincarje) LTH Castings d.o.o., Obrat Trata, Trata 52, Škofja Meritve hrupa iz leta 2017 so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti. Prvih meritev za leto Meritve odpadne vode 2017 nismo prejeli Prvih meritev 2017 nismo - - prejeli. 1 Jata Emona d.o.o KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja lokacija Trata KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja lokacija Bodovlje Gorenjska predilnica d.d. Kidričeva 75, Škofja V 2017 so bile izvedene meritve na vseh izpustih, od tega na 4 merilnih mestih kot prve meritve po rekonstrukciji L2. Vse izmerjene vrednosti so pod mejnimi Peč v letu 2017 ni obratovala, meritve emisij snovi v zrak se zato niso mogle Meritve odpadne vode izvesti. so Meritve hrupa iz leta 2017 so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 7 od 18

8 Podjetje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS Podzemne vode TRANSTURIST d.o.o., Kidričeva cesta 50, Škofja FILC d.d., Godešič 40, Škofja Mlinotest d.d., Pekarna Peks Škofja, Kidričeva 53, Škofja Avtopralnica Škofja, STIMACOM d.o.o. Ljubljanska cesta 1, Škofja EGP, Škofja, d.d., Kidričeva cesta 82, Škofja KGZ d.o.o. Škofja Mlekarna, Kidričeva cesta 63a, Škofja Loške mesnine d.o.o. (prej Klavnica Škofja d.o.o.), Kidričeva cesta 63a, Škofja Petrol d.d., Bencinski servis Škofja 3, Kidričeva cesta 8, Škofja NIMROD d.o.o., Trata 35, Škofja (obdelava in pakiranje divjačinskega mesa) Pralnica Šinkovec, Obdelava tekstilij Šinkovec Mateja s.p., Kidričeva cesta 55, Škofja vrednostmi - - Meritve hrupa iz leta so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti. vrednostmi vrednostmi vrednostmi Meritve hrupa iz leta 2017 so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti. - - Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 8 od 18

9 Podjetje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS Podzemne vode vrednostmi SIBO G d.o.o., Kidričeva cesta 99, Škofja (proizvodnja plastične embalaže) EGOLES d.o.o., Kidričeva cesta 56, Škofja - - EKOLOGIJA d.o.o. Meritve hrupa iz leta kažejo, da vir hrupa ne presega mejnih vrednosti. AVTOJEL, d.o.o., Škofja - - DOLENC D.O.O., Trata - - DOLENC D.O.O., Visoko pri - - Poljanah JENKO d.o.o. Škofja - - Meritve hrupa iz leta so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti. LIHA d.o.o. Škofja - - Meritve hrupa iz leta so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti. PLANEN, d.o.o., Škofja - - ŠKRLEC d.o.o. - - TEDA d.o.o. Škofja - - Meritve hrupa iz leta so pokazale, da s hrupom ne presega mejnih vrednosti. ALEŠ POTOČNIK S.P. - - HABJAN TRANSPORT, d.o.o. ZOLTAN d.o.o., Trata 34, Škofja INES, obdelava kovin, Kidričeva 58, Škofja ŽAGA DOLENC, Gabrovo 5, Škofja SŽ Tovorni promet d.o.o., Služba za proizvodnjo Kajuhova 51, Ljubljana SVP AVIO PE Trata, Kidričeva 58, Šk Izmerjene vrednosti v letu 2017 so pokazale, da so vrednosti pod mejnimi - Opombe: 1- Domel je v novih prostorih pričel z obratovanjem v maju Prve meritve hrupa je treba izvesti v 3 do 15 mesecih po začetku obratovanja, prve meritve emisij snovi v trak pa v 3 do 9 mesecih po začetku obratovanja. Domel, PE Trata ima tako čas, da izvede prve meritve emisij snovi v zrak in prve meritve hrupa v letu Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 9 od 18

10 Iz tabele 2-2 je razvidno naslednje: v letu 2017 v občini Škofja niso bile ugotovljene čezmerne obremenitve okolja pri nobenem zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa snovi v okolje, novi zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, ki so prikazani v tabeli 2-2, so bili v letu 2018 pozvani, da predložijo meritve hrupa. Meritev hrupa večina zavezancev kljub zakonodajnim zahtevam ni imela. Večina so pristopili k izvedbi meritev, njihova poročila o meritvah hrupa v okolju bomo vključili v poročilo za leto PODATKI O EMISIJI SNOVI V ZRAK V tabeli 2-3 smo zbrali podatke o masnem obremenjevanju okolja z izpusti snovi v zrak v letu 2017 oziroma podatke o letni količini emitiranih snovi skozi izpuste snovi v zrak v letu 2017 iz Ocen o letnih emisijah snovi v zrak posameznih zavezancev. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 10 od 18

11 Tabela 2-3: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2017 (kg/leto) prvi del tabele Družba skupni prah CO NO X SO 2 TOC anorganske spojine klora, izražene kot HCl fluor in njegove spojine, izražene kot HF fenol formaldehid amonijak vodikov sulfid KNAUF INSULATION, lokacija Trata , , , , , ,20 891, , , ,67 0 KNAUF ISULATION, lokacija Bodovlje FILC d.d. 113, ,00 917,3 628, ,0 LTH CASTINGS Vincarje 519, , , ,9984 LTH CASTINGS Trata JATA EMONA d.d. 136, EKOLOGIJA d.o.o ,46 DIFA d.o.o. 132,10 3,6 31,9 3,7 DOMEL d.o.o. Reteče * 1.691,28 NIKO Železniki d.o.o. 23, ,2 Bosch Rexroth d.o.o. (prej INDRAMAT d.o.o.) 25, ,972 KČN Škofja 3,28 451,36 738, ,678 EGOLES d.o.o. 49,80 LANGO PLUS d.o.o. * DOLENC D.O.O., Trata * 0,04 DOLENC D.O.O., Visoko pri Poljanah * 7,63 143,29 SKUPAJ , , , , , ,20 891, , , ,67 3,46 Opomba: * Ker podjetja niso poslala Ocen o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2017, smo v skupnem izračunu emitiranih letnih količin snovi v zrak upoštevali količine emisij z leta Tabela 2-3: Drugi del tabele - Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2017 (kg/leto) Družba Pb Co Ni Se Sb Cr Cu Mn V Sn As Cd Cr6+ Vsota rak.snovi I.nev.skupine VSOTA prašnate anorg. snovi II. VSOTA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn KNAUF INSULATION, lokacija Trata 0,65 0, , ,3771 EKOLOGIJA d.o.o. 0, ,01344 SKUPAJ 0,65 0, , , , ,3771 Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 11 od 18

12 Iz tabele 2-3 je razvidno, da je družba KNAUF INSULATION najpomembnejši vir emisij snovi v zrak v občini Škofja. Podatke o emitiranih količinah snovi v zrak v obdobju 2012 do 2017 v Občini Škofja smo povzeli v tabelah 2-4 in 2-5 z namenom spremljanja trenda emitiranih snovi v zrak na območju občine Škofja po posameznih letih. V tabelah 2-4 in 2-5 so prikazane vsote emisij snovi v zrak iz tabele 2-3 za leto Tabela 2-4: Letne količine emisij snovi v zrak za vse onesnaževalce za leta (kg/leto). Snov enota skupni prah t/leto , , , , , ,62 CO kg/leto , , , , , ,38 NO x kg/leto , , , , , ,34 (dušikovi oksidi) SO 2 kg/leto , , , , , ,16 TOC kg/leto , , , , , ,69 anorganske spojine kg/leto 2.329, , ,79 923,70 780, ,20 klora, izražene kot HCl fluor in njegove spojine, kg/leto 30,35 31,88 32,59 795,80 767,14 891,17 izražene kot HF fenol kg/leto , , , , , ,19 formaldehid kg/leto , , , , , ,07 amonijak kg/leto 7.780, , , , , ,67 vodikov sulfid kg/leto - 3,46 3,46 Ni kg/leto 0,14 0,12 0,12 0,14 0,01 0,00576 Cu kg/leto 0,62 0,93 0,94 0,91 0,01 0,01344 vsota org. spojin I. nev. skup.(fenol+formaldehid skupaj) kg/leto , , , , , ,26 Opomba: S krepko pisavo so označene večje količine kot v letu : podatkov ni na voljo Iz tabele 2-4 je razvidno, da so bile na območju Občine Škofja v letu 2017 emitirane količine onesnaževal (skupni prah, formaldehid, vodikov sulfid, Ni in Cu) nižje kot v letu Emisije onesnaževal CO, NO x, SO 2, HCl, HF, fenola, amonijaka in vsote organskih spojin I. nevarnostne skupine pa so bile višje, vendar bistveno nižje kot leta V tabeli 2-5 prikazujemo emisije pomembnejših onesnaževal v zrak iz družbe KNAUF INSULATION, lokacija Trata, v obdobju 2012 do Tabela 2-5: Prikaz emisij pomembnejših onesnaževal iz KNAUF INSULATION, lokacija Trata, v zrak v obdobju 2012 do 2017 (kg/leto) zmanjšanje oz povečanje 2012/2017 v % skupni prah , , , , , ,56-55 % skupni organski , , , , , ,26-52 % ogljik (TOC) anorganske sp.klora 2.329, , ,79 923,70 764, ,20-49 % izražene kot HCl fluor in njegove sp., 30,35 31,88 32,59 795,80 762,86 891, % izražene kot HF fenol , , , , , ,19-65 % formaldehid , , , , , ,39-64 % vsota org. spojin I. nev. skupine (fenol+formaldehid skupaj) , , , , , ,58-65% Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 12 od 18

13 Iz tabele 2-5 je razvidno: primerjava meritev emisij snovi v zrak iz leta 2017 z leti 2015 in 2016 ni relevantna, ker je bila proizvodnja linija L2 v rekonstrukciji in ni delovala v stabilnih pogojih. V začetku leta 2015 je proizvodnja linija L2 prenehala z obratovanjem in so zato vrednosti meritev v letih 2015, 2016 in 2017 posledica ne-obratovanja proizvodnje linije L2. Polno obratovanje proizvodnje linije L2 in drugih dveh proizvodnih linij poteka od , ko je L2 pridobila uporabno dovoljenje. da se je z emisijami snovi v zrak v letu 2017 glede na leto 2012 v KNAUF INSULATION zelo zmanjšalo pri vseh pomembnih parametrih z izjemo fluora in njegovih spojin izraženih kot HF. Fluor in njegove spojine izraženih kot HF izvirajo iz naravnih kamnin, ki je vhodna surovina za proizvodnjo kamene volne. Izvedba meritev fluoridov, izraženih kot HF, se skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenem izvaja vsako 3. leto. V vmesnem času od leta je letna proizvodnja mineralne volne naraščala znotraj dovoljenih proizvodnih količin. Meritve HF pa v tem času niso bile izvajane. Prikazane vrednosti HF za leto 2013 in 2014 so zato le zmnožek obratovalnih ur v posameznem letu in izmerjene koncentracije iz leta Mejne koncentracije za fluor in njegove spojine izražene kot HF niso bile prekoračene na nobenem izpustu PODATKI O EMISIJI SNOVI V VODE V Občini Škofja imajo vsa podjetja speljane iztoke odpadnih voda v javno komunalno kanalizacijo, ki se zaključi s KČN Škofja velikosti PE, kar pomeni, da v občini Škofja direktnih iztokov odpadnih vod v površinske vode ni. Iz letnih poročil o obratovalnih monitoringov odpadnih vod je razvidno, da obe KČN (Škofja in Reteče) obratujeta skladno z zakonodajnimi zahtevami in nista čezmerni vir obremenjevanja okolja, obe KČN emitirata snovi v okolje V tabeli 2-6 smo zbrali masno z izpusti snovi v površinske vode oziroma letno količino emitiranih snovi v površinske vode (reko Soro) preko izpustov odpadnih vod v letu Podatki v tabeli 2-6 izhajajo iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod. Podjetij, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s KČN Škofja, nismo upoštevali pri količinah emitiranih snovi v površinske vode, ker gre pri njih za posredno odvajanje v površinske vode preko KČN Škofja, saj vse njihove odpadne vode preko javne komunalne kanalizacije odtekajo v obe KČN, ki s svojim delovanjem tako bistveno pripomoreta k zmanjšanju snovnega in masnega obremenjevanja površinskih vod. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 13 od 18

14 Tabela 2-6: Emitirane letne količine snovi v površinske vode v letu 2017 (kg/leto) Zavezanec Nerazt. snovi Usedljive snovi KPK BPK AOX celotni fosfor celotni dušik nitratni dušik nitritni dušik Kjeldahlov dušik mineral. olja Amonijev dušik KČN Škofja / / KČN Reteče / / 158 SKUPAJ / / Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 14 od 18

15 Iz tabele 2-6 je razvidno, da onesnaževala v površinske vode (v reko Soro) emitirata le še čistilni napravi KČN Škofja in KČN Reteče. Vse izvedene meritve na obeh KČN so bile skladne z zakonskimi zahtevami oz. okoljevarstvenimi dovoljenji, učinki čiščenja pa precej večji od zakonsko zahtevanih. Vsi ostali zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s KČN. Obremenitve s katerimi obremenjujejo industrijski onesnaževalci javno kanalizacijo in posredno KČN Škofja, so po navedbah Loške komunale na KČN občasno večje od zmogljivosti KČN Škofja, kar je razvidno iz meritev izvedenih na KČN Škofja v okviru predpisanega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na dotoku na KČN Škofja. V tabeli 2-7 prikazujemo učinke čiščenja za KČN Škofja in KČN Reteče za obdobje 2013 do 2017 po posameznih parametrih. Tabela 2-7: Učinki čiščenja po posameznih parametrih v obdobju 2013 do 2017 leto letna količina prečiščene odpadne vode (v 1000 m 3 /leto) učinek čiščenja po KPK (%) učinek čiščenja po BPK5 (%) učinek čiščenja po fosforju (%) KČN Škofja Zakonska zahteva učinek čiščenja po dušiku (%) ,930 92,15 97,30 49,71 53, ,673 92,08 99,43 70,54 77, ,863 94,91 97,85 94,06 89, ,100 95,96 98,28 94,33 90, ,100 94,77 97,35 92,40 88,32 KČN Reteče ,500 98,10 99,31 -* 86, ,797 92,04 93,19 -* 74, ,949 97,78 98,82 -* 88,71 Opomba: -: ni podatka, Nova KČN Reteče je začela s svojim obratovanjem v letu 2015, *: v skladu z izdanim OVD na KČN Reteče ni treba izvajati meritev učinka čiščenja po parametru fosfor Iz tabele 2-7 je razvidno: Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Škofja so bili v letu 2017 približno enaki kot v letu 2016, vendar precej večji od zakonsko zahtevanih učinkov čiščenja. Zaradi doseganja visokih učinkov čiščenja, ki precej presegajo zakonsko zahtevane, se tako letno odstrani več snovi, ki bi sicer odtekale v površinske vode (reko Soro). Učinki čiščenja odpadnih vod na KČN Reteče so bili v letu 2017 precej večji kot v letu 2016 in tudi precej večji od zakonsko zahtevanih učinkov čiščenja. Iz odpadnih vod, ki se čistijo na KČN Reteče se zaradi doseganja visokih učinkov čiščenja, ki precej presegajo zakonsko zahtevane, tako letno tako odstrani več snovi, ki bi sicer odtekale v površinske vode (reko Soro). V tabeli 2-8 prikazujemo obremenjevanje površinskih vod s snovmi za leto 2017 in primerjavo s prejšnjimi leti za obdobje 2013 do Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 15 od 18

16 Tabela 2-8: Letne količine emisij snovi v površinske vode za obdobje 2013 do 2017 (kg/leto) enota zmanjšanje oziroma povečanje 2013/2017 v % Neraztopljene kg/leto , ,8 snovi Usedljive snovi kg/leto 1.028,10 57, ,0 KPK kg/leto , , ,4 BPK-5 kg/leto , , ,0 celotni fosfor kg/leto , ,3 celotni dušik kg/leto , ,1 amonijev dušik kg/leto , , ,0 nitratni dušik kg/leto , , / / / nitritni dušik kg/leto 875,80 143,9 170,5 / / / Kjehldalov kg/leto , / / / dušik mineral. olja kg/leto 0, / / / vsota tenzidov kg/leto 0, / / / sulfat kg/leto 1, / / / Opomba: S krepko pisavo so označene večje količine kot v letu Večje količine posameznih parametrov na iztoku so posledica večjih obremenitev na vtoku v KČN Škofja, saj so učinki čiščenja v 2017 večji kot v 2016 (razvidno iz tabele 2-7). /: parametri v letu 2017 niso bili izmerjeni Iz tabele 2-8 je razvidno: V letu 2017 so bile emisije določenih onesnaževal nekoliko višje kot leta 2015 in 2016, predvsem KPK, BPK-5, količine celotnega fosforja in amonijevega dušika. Višje emisije navedenih onesnaževal so posledica bolj obremenjenih odpadnih vod s temi parametri, ki pritekajo na dotok KČN Škofja in malo nižjega učinka čiščenja na KČN Škofja loka kot v letu Emisije celotnega dušika so primerljive s tistimi v letu Emisije onesnaževal v vode bile precej nižje kot leta 2013, kar je posledica rekonstrukcije KČN Škofja in kaže na to, da je bila rekonstrukcija KČN uspešna in ima pozitiven učinek na površinske vode (reko Soro). 3. ZAKLJUČEK Občina Škofja vodi kataster onesnaževalcev, ki je objavljen na spletnem portalu GIS za občino Škofja : ( V katastru onesnaževalcev so na voljo podatki o obremenjevanju okolja za obdobje 2012 do V letu 2017 pri emisijah snovi v zrak ni bilo ugotovljenega nobenega čezmernega obremenjevanja. Emisije snovi v zrak (skupni prah, formaldehid, vodikov sulfid, Ni in Cu) so bile v letu 2017 nižje kot v letu Emisije onesnaževal CO, NO x, SO 2, HCl, HF, fenola, amonijaka in vsote organskih spojin I. nevarnostne skupine pa so bile višje, vendar še vedno bistveno nižje kot leta Najpomembnejši vir emisij snovi v zrak v Občini Škofja je KNAUF INSULATION, ki je uspel v obdobju od 2012 do 2017 bistveno znižati emisijo vseh pomembnejših onesnaževal zraka, z izjemo fluora in njegovih spojin izraženih kot HF. Po navedbi podjetja te snovi izvirajo iz naravnih surovin (kamnin). Emisije snovi v zrak (skupni prah, formaldehid, Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 16 od 18

17 vodikov sulfid, Ni in Cu) so bile v letu 2017 nižje kot v letu 2016, ker je bila proizvodnja linija L2 v tovarni Knauf Insulation v poskusnem obratovanju in njene emisije pri letnih količinah niso bile upoštevane. Zadnje leto obratovanja vseh 3 linij z običajno proizvodno zmogljivostjo je bilo v letu 2014 in zato so za primerjavo najrelevantnejši podatki o emisiji snovi v zrak iz leta V letu 2017 pri emisijah snovi v vode in javno kanalizacijo ni bilo ugotovljenega nobenega čezmernega onesnaževanja. Po rekonstrukciji KČN Škofja se je občutno zmanjšala emisija snovi v površinske vode. Glede na leto 2013 so bile emisije v vode v letih občutno manjše, kar kaže, da je bila rekonstrukcija KČN Škofja uspešna in ima pozitiven učinek na vode (reko Soro). Glede na poslana letna poročila o obratovalnem monitoringu in dejansko prejeta poročila o obratovalnem monitoringu je razvidno, da poročil Občini Škofja niso poslala vsa podjetja. Določenih podatkov o emisijah snovi v okolje niso poslala naslednja podjetja: LANGO PLUS d.o.o. (ocena emisij snovi v zrak), Dolenc d.o.o., na lokaciji na Trati in na lokaciji Visoko pri Poljanah, meritev emisij snovi v zrak in prvih meritev hrupa nismo prejeli; AVTOJEL, d.o.o., Škofja, meritev emisij hrupa v okolju, Loške mesnine, d.o.o., ki je zavezanec za meritve hrupa. Družba ima že naročeno izvedbo prvih meritev hrupa v letu 2018; poročilo bo vključeno v Masno koncentracijsko onesnaževanje v letu 2018, Planen, d.o.o., meritev emisij hrupa v okolju, Škerlec d.o.o., meritev emisij hrupa v okolju, Aleš Potočnik s.p., meritev emisij hrupa v okolju, Habjan Transport, d.o.o., meritev emisij hrupa v okolju, INES, obdelava kovin, meritev emisij hrupa v okolju, ŽAGA DOLENC, meritev emisij hrupa v okolju, SŽ Tovorni promet d.o.o., meritev emisij hrupa v okolju, SVP AVIO PE Trata, meritev emisij hrupa v okolju. Predlagamo, da občinska uprava vsa zgoraj navedena podjetja v letu 2018 še enkrat pozove, da izvedejo zakonsko predpisane meritve emisij snovi v okolje in občini Škofja posredujejo poročila o izvedenih meritvah emisij snovi v okolje. V primeru, da v letu 2019 za leto 2018 ta podjetja ne bodo posredovala zakonsko zahtevanih poročil, Občina Škofja o tem obvesti pristojno inšpekcijo za okolje. Julija 2018 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih hrupa v okolju, ki je postavila nove mejne vrednosti za gostinske lokale, ki uporabljajo na zunanjih površinah zvočne naprave in obratujejo ob sobotah po 16. uri ali ob nedeljah ali dela prostih dnevih. Za njih ne veljajo mejne vrednosti za celoletno povprečje, ampak ekvivalente vrednosti hrupa, kar pomeni, da so se za njih znižale dovoljene vrednosti za emisijo hrupa v okolje. V Občini Škofja nismo nadzorovali gostinskih lokalov glede izvajanja meritev hrupa v okolju. Verjetno so nove strožje zahteve za emisije hrupa v okolju za gostinske lokale, ki velikokrat Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 17 od 18

18 obratujejo v neposredni okolici stanovanjskih hiš, priložnost, da se uredi tudi to področje v Občini Škofja. Arh.št.: 114/ Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2017 Stran od strani: 18 od 18

STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP

STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2015 Lesce, maj 2016 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 1 od

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič 1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ptuj Evidenčna oznaka: 2141a-16/3-18/105063 01.12.43247 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. PUHOVA ULICA 10 2250 PTUJ Delovni nalog:

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

Ravne,dne 23

Ravne,dne 23 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE Ob Suhi 5 b 2390 Ravne na Koroškem Tel.št.: 02 8705 612, tajn. 02 8705 600, faks 02 8705 625 POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA JAVNE

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

Ponudba/predračun - osnova, v.1

Ponudba/predračun - osnova, v.1 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/48541 18.03.37635 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

2. delavnica INCOME Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?

2. delavnica INCOME Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov? Model obremenitev in vplivov na podzemne vode Joerg Prestor Geološki zavod Slovenije 6. INCOME delavnica, 26. januar 2012 Obremenitve in vplivi na podzemne vode OBREMENITVE VPLIVI VPLIVI GUIDANCE ON PREVENTING

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/24348 07.04.43056 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

t , e. Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V

t , e.  Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V t. 05 99 9 58, 03 870 70 e. info@galas.si, www.galas.si Gimnazijska cesta 6, 40 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA VODOVODNE SISTEME V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU

Prikaži več

Soil remediation

Soil remediation TLA PONOR IN IZVOR POTENCIALNO NEVARNIH SNOVI V OKOLJU prof. dr. Helena Grčman Okoljski dan gospodarstva 1.junij 2017 KAJ SO TLA? DEGRADACIJE TAL Thematic Strategy for Soil Protection (COM(2006) 231)

Prikaži več

PRESTOR-1_Analiza obremenitev

PRESTOR-1_Analiza obremenitev Analiza obremenitev in vplivov iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. GeoZS, Oddelek za hidrogeologijo Ljubljana, 6. oktober 2009 Kdo je najbolj odgovoren

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only] CIRED ŠK 3-15 IZKUŠNJE NADZORA DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORJEV S POMOČJO ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE ŽIGA HRIBAR 1, BOŠTJAN FABJAN 2, TIM GRADNIK 3, BOŠTJAN PODHRAŠKI 4 1 Elektro novi sistemi. d.o.o.,

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Turbofix Mini Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični lis Enokomponentna lepilna pena za lepljenje izolacijskih plošč Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Motorji. Crafter z emisijsko stopnjo Euro 6/EURO VI Motor 2.0 TDI s 75 kw (102 KM) s SCR/Adlue 1) Motor 2.0 TDI z 90 kw (122 KM) s SCR/Adlue 1) Vrsta

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 10. avgusta o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT)

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 10. avgusta o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) L 208/38 SKLEPI IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik Strupene kovine v izobraževanju kaj in kako? Andreja Bačnik, ZRSŠ Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper Vsebina Opravimo z izrazom težke kovine Razmejimo: elementi kovine strupene kovine Biogeokemijsko kroženje

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način]

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način] Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi poljščin v praksi Milan Repič, ŽIPO Lenart Drago Majcen, Karsia Dutovlje d.o.o Draga Zadravec KGZS-Zavod Maribor Razlogi za spremembe Strokovno

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc OZON NAŠ ZAŠČITNIK IN SOVRAŽNIK Kaj je ozon Ozon (O 3 ) je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Pri standardnih pogojih (temperatura 0 C, tlak 1013 hpa) je bledo modre barve. Ozon

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo)

Podatkovni list o okoljski trajnosti StoLevell Duo Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Mineralna lepilna in armirna malta/podomet Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2) barve in premazi

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA HONDA Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 25 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57 , MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december 2014 1 od 57 Kemijski inštitut Ljubljana MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- "MP-ODPADNE VODE 29" Zaključno poročilo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od ta L 92/16 Uradni list Evropske unije 30.3.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 284/2012 z dne 29. marca 2012 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani,

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

KATALOG SREBROVIH SPAJK

KATALOG SREBROVIH SPAJK KATALOG SREBROVIH SPAJK UNIVERZALNE SREBROVE SPAJKE BREZ KADMIJA Spajka Sestava % Območje Natezna Standardi Delovna Gostota taljenja trdnost Ag Cu Zn Ostalo temp. g/cm3 EN 17672 DIN 8513 N/mm2 Ag 56Sn

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: , fax: , POROČILO O OBČASNI

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: , fax: ,  POROČILO O OBČASNI Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: 03 428 23 10, fax: 03 428 23 21, e-mail: info@kova.si POROČILO O OBČASNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK (SIST EN 15259:2008)

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več