Varnostni list PRIMER SP350 TUK

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list PRIMER SP350 TUK"

Transkripcija

1 z dne 26/8/2020, revizija 4 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: Komercialna koda: K 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Priporočena uporaba: Aminska epoksidna barva 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Dobavitelj MAPAERO SAS 10, Avenue de la Rijole PAMIERS FRANCE Tel : +33 (0) / Fax : +33 (0) Pristojne osebe, odgovorne za varnostni list: 1.4 Telefonska številka za nujne primere IME VAŠE DRUŽBE - Tel.št ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Kriteriji Predpisa ES 1272/2008 (Klasifikacija, pakiranje, označevanje): Pozor, Flam. Liq. 3, Vnetljiva tekočina in hlapi. Nevarno, Skin Corr. 1C, Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Nevarno, Eye Dam. 1, Povzroča hude poškodbe oči. Pozor, Skin Sens. 1B, Lahko povzroči alergijski odziv kože. Pozor, Muta. 2, Sum povzročitve genetskih okvar. Nevarno, Repr. 1B, Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. Pozor, STOT SE 3, Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Aquatic Chronic 2, Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi in za okolje: Ni drugih tveganj 2.2 Elementi etikete Piktogrami za nevarnost: Nevarno Stavki o nevarnosti: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H360 Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Previdnostni stavki: P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo

2 izprati z vodo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P310 Takoj pokličite zdravnika. P370+P378 Ob požaru: gasite z gasilnim aparatom na peno. P391 Prestreči razlito tekočino. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Posebne oznake: EUH205 Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv EUH208 Vsebuje produit de réaction avec l'épichloridrine. Lahko povzroči alergijski odziv EUH208 Vsebuje 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine. Lahko povzroči alergijski odziv Vsebuje 1,3-propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-,polymer n-butil acetat 3-(oxiranylméthoxy)propyl-triméthoxy-silane reaction products of m-phenylenebis(methylamine) and 4,4'-Isopropylidenediphenol Posebne določbe v skladu s Prilogo XVII uredbe REACH in poznejše spremembe: Nobena 2.3 Druge nevarnosti vpvb snovi: Nobena - PBT snovi: Nobena Druga tveganja: Ni drugih tveganj ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1 Snovi 3.2 Zmesi Nevarne sestavine, skladno z Uredbo CLP in njeno razvrstitvijo: Količina Ime Identif. številka Klasifikacija >= 20% - < 25% >= 20% - < 25% produit de réaction avec l'épichloridrine n-butil acetat CAS: /1 Skin Sens. 1 H /C2 Aquatic Chronic 2 H411 Indeks /3 Flam. Liq. 3 H226 številka: 3.8/3 STOT SE 3 H336 CAS: EUH066 EC: REACH No.: >= 10% - < 20% 3-(oxiranylméthoxy) propyl-triméthoxy-silane CAS: /1 Eye Dam. 1 H318 EC: REACH No.: >= 5% - < 10% 1,3-propanediol,2-ethyl- 2-(hydroxymethyl)-, polymer CAS: /1C Skin Corr. 1C H314 EC: /1 Eye Dam. 1 H318 REACH No.: /1B Skin Sens. 1B H /2 Muta. 2 H /1B Repr. 1B H360F 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 >= 5% - < 10% Titanium dioxide CAS: Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/

3 EC: REACH No.: (CLP). >= 2.5% - < 5% >= 0.5% - < 2.5% reaction products of m- phenylenebis(methylam ine) and 4,4'- Isopropylidenediphenol CAS: /1A Skin Corr. 1A H314 REACH No.: /C2 Aquatic Chronic 2 H /1 Eye Dam. 1 H318 cinkov oksid CAS: /A1 Aquatic Acute 1 H400 EC: /C1 Aquatic Chronic 1 H410 REACH No.: >= 0.5% - < 2.5% >= 0.5% - < 2.5% silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica 3-aminométhyl-3,5,5- triméthylcyclohexylamin e CAS: Izdelek ni definiran kot nevaren v EC: skladu s pravilnikom CE 1272/ 2008 (CLP). CAS: /1-1A-1B Skin Sens. 1,1A, EC: B H317 REACH No.: /C3 Aquatic Chronic 3 H /4/Oral Acute Tox. 4 H /4/Dermal Acute Tox. 4 H312 >= 0.1% - < 0.5% iron oxide red CAS: Izdelek ni definiran kot nevaren v EC: skladu s pravilnikom CE 1272/ REACH No.: (CLP). ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč V primeru stika s kožo: Takoj slecite kontaminirana oblačila. TAKOJ SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM. Kontaminirana oblačila takoj slecite in jih na varen način odstranite. V primeru stika s kožo takoj umijte z veliko količino vode in milom. V primeru stika z očmi: V primeru stika z očmi dovolj dolgo in z odprtimi očesnimi vekami izpirajte z obilo vode, nato poiščite pomoč zdravnika oftalmologa. Poškodovano oko zaščitite. V primeru zaužitja: NE spodbujajte bruhanja. V primeru vdihavanja: Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in pustite počivati na toplem. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Nobeden 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list).

4 Oskrba: Nobeden ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: Ob požaru: gasite z gasilnim aparatom na peno. pena Voda z dodatkom AFFF (agent za oblikovanje tekočega filma) Sredstva za gašenje, ki jih ni dovoljeno uporabljati: Vodna prha ali vodna megla voda 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Ne vdihavati plinov, ki nastanejo pri eksploziji ali gorenju. Pri gorenju nastajajo težki dimni plini. 5.3 Nasvet za gasilce Uporabiti ustrezne dihalne naprave. Ločeno zberite kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne je izpustiti v kanalizacijo. Če je to varno izvedljivo, nepoškodovane vsebnike umaknite iz neposredno ogroženega območja. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Nosite osebno varovalno opremo. Odstranite vse vire vžiga. Osebe umaknite na varno mesto. Glejte v točki 7 in 8 navedene zaščitne ukrepe. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečite vstop v tla/podtalnico. Preprečite razlitje v površinske vode ali v kanalizacijo. Kontaminirano vodo za pranje shranite in odstranite. V primeru puščanja plina ali razlitja v vodne tokove, tla ali kanalizacijo obvestite pristojne organe. Za zbiranje primeren material: vpojni in organski materiali, pesek 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Izperite z obilo vode. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glejte tudi naslova 8 in 13 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

5 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in megle. Bodite čim bolj previdni pri ravnanju s posodo in odpiranju. Prazne vsebnike ne uporabite dokler niso očiščeni. Pred postopki prenosa se prepričajte, da v vsebnikih ni ostankov nezdružljivih materialov. Glejte tudi naslov 8 o priporočeni varovalni opremi. Všeobecné pokyny týkajúce sa hygieny pri práci: Kontaminirana oblačila se mora pred vstopom v jedilnico zamenjati. Med delom ne jejte in ne pijte. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Med 5 in 35 C v celoti in zaprto originalno embalažo. Shranjujte vedno v dobro zračenih prostorih. Hranite daleč od prostih plamenov, isker in virov toplote. Izogibajte se neposredni izpostavitvi soncu. Hranite stran od hrane, pijač in krme. Inkompaktibilne snovi: Nobena posebej. Navodila za prostore: Hladni in primerno zračeni. 7.3 Posebne končne uporabe Nobena posebna uporaba ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora n-butil acetat - CAS: Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 14 - TWA(8h): 710 mg/m3, 150 ppm - STEL: 940 mg/m3, 200 ppm - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK - TWA: 480 mg/m3, 100 ppm - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: AGS - TWA(8h): 300 mg/m3, 62 ppm - STEL: 600 mg/m3, 124 ppm - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: TWA(8h): 724 mg/m3, 150 ppm - STEL: 966 mg/m3, 200 ppm - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 480 mg/m3, 100 ppm - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 480 mg/m3, 100 ppm 3-(oxiranylméthoxy)propyl-triméthoxy-silane - CAS: Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 14 - TWA(8h): 5 ppm - STEL: 10 ppm Titanium dioxide - CAS: Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 10 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA: 10 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 10 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 5 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: DFG - TWA(8h): 0.3 mg/m3 - STEL(15 min): 2.4 mg/m3 cinkov oksid - CAS: Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m3 - STEL: 10 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 10 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 5 mg/m3

6 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 5 ppm silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica - CAS: Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 5 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 10 mg/m3 iron oxide red - CAS: Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 10 mg/m3 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 5 mg/m3 Mejna vrednost izpostavljenosti po DNEL n-butil acetat - CAS: Strokovni delavec: Uporabnik: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek Strokovni delavec: Uporabnik: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Kratkotrajna, lokalni učinek Strokovni delavec: Uporabnik: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek Strokovni delavec: Uporabnik: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek 3-(oxiranylméthoxy)propyl-triméthoxy-silane - CAS: Strokovni delavec: Izpostavljenost: Dermalno, človek - Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek Strokovni delavec: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek Strokovni delavec: Izpostavljenost: Dermalno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek Strokovni delavec: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek Titanium dioxide - CAS: Strokovni delavec: iron oxide red - CAS: Strokovni delavec: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek Strokovni delavec: Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek Mejna vrednost izpostavljenosti po PNEC n-butil acetat - CAS: Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.18 mg/l Cilj: Morska voda - Vrednost: mg/l Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: mg/kg Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: mg/kg Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: mg/kg Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 35.6 mg/l 3-(oxiranylméthoxy)propyl-triméthoxy-silane - CAS: Cilj: Sladka voda - Vrednost: 1 mg/l Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.1 mg/l Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 0.79 mg/kg Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 0.13 mg/kg Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 10 mg/l Titanium dioxide - CAS: Cilj: Morska voda - Vrednost: 1 mg/l Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 100 mg/kg Cilj: Sladka voda - Vrednost: mg/l Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 1000 mg/kg 8.2 Nadzor izpostavljenosti Zaščita oči: Pred kakršno koli manipulacijo je potrebno nositi zaščitna očala v skladu s standardom NF EN166. Zaščita kože: V primeru nevarnosti brizganja nositi kemično zaščitno obleko (tip 6) v skladu s standardom NF

7 EN13034, da se izognete stiku s kožo. Nosite kemično zaščitno obleko proti trdnim kemikalijam, delci v zraku (tip 5) v skladu s standardom NF EN , da se izognete stiku s kožo. Zaščita rok: Uporabiti primerne zaščitne rokavice, ki so odporne proti kemičnim snovem v skladu z NF EN374. Zaščita dihalnih poti: Polna-/pol-/četrt obrazne maske (DIN EN 136/140). Filter za delce v skladu z NF EN143: P3. Protiprašni in parni filtri (kombinirani filtri) v skladu z NF EN14387: A2. Toplotna tveganja: Nobeden Nadzor izpostavljenosti okolja: Priporočljivo je, da uporabite vsa razpoložljiva sredstva za preprečevanje in nadzor izpostavljenosti v skladu z veljavnimi zahtevami. Uporabite ustrezna sredstva za vzdrževanje suspendirane ravni prahu pod mejami izpostavljenosti. Ustrezen tehnološki nadzor: Nobeden ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Izgled in barva: Vonj: tekočina Lahki vonj Prag vonja: ph: Tališče/ledišče: -78 C Točka začetka vretja in interval vretja: 126 C Vnetljivost trdno stanje/plin: Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti: Gostota hlapov: Vnetljiva točka: 23 <= PE <= 55 C Hitrost izparevanja: Pritisk pare: <110 kpa (1.10 bar) Relativna gostota: >1 Topnost v vodi: Topnost v olju: Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Temperatura samovžiga: 420 C Temperatura razpadanja: Viskoznost: Eksplozivne lastnosti: Oksidativne lastnosti: 9.2 Drugi podatki Sposobnost mešanja: Topnost v maščobi: Prevodnost:

8 Relevantne značilnosti skupin snovi ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Stabilna v normalnih pogojih 10.2 Kemijska stabilnost Stabilna v normalnih pogojih 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Zmes, ki je izpostavljena visokim temperaturam, lahko sprosti nevarne izdelke razkroja Pogoji, ki se jim je treba izogniti Plameni in vroče površine Akumulacija elektrostatičnih nabojev vlažnost segrevanje toploto 10.5 Nezdružljivi materiali kisline Oksidanti baze voda 10.6 Nevarni produkti razgradnje Ogljikovi oksidi ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Toksikološki podatki izdelka: Toksikološki podatki glavnih snovi, ki jih najdemo v izdelku: produit de réaction avec l'épichloridrine - CAS: Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 4000 mg/kg Testiranje: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 2000 mg/kg n-butil acetat - CAS:

9 Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = mg/kg Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje megle - Vrste: Podgana = 23.4 mg/l - Trajanje: 4h Testiranje: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > mg/kg Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje hlapov - Vrste: Podgana > 21 mg/l - Trajanje: 4h h) STOT - enkratna izpostavljenost: Testiranje: Sytčme nerveux Pozitivno 3-(oxiranylméthoxy)propyl-triméthoxy-silane - CAS: Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 8025 mg/kg Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 5300 mg/l - Trajanje: 4h Testiranje: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec = 4250 mg/kg c) resne okvare oči/draženje: Testiranje: Draženje oči - Pot: Koža Da i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost: Testiranje: NOAEL - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 1000 mg/kg - Trajanje: 28days Testiranje: NOAEL - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana = mg/l - Trajanje: 2weeks 1,3-propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-,polymer - CAS: Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 2000 mg/kg Testiranje: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 2000 mg/kg b) jedkost za kožo/draženje kože: Testiranje: Korozivno za kožo Da c) resne okvare oči/draženje: Testiranje: Korozivno za oči Da d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: Testiranje: Preobčutljivost kože Da g) strupenost za razmnoževanje: Testiranje: NOAEL - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 100 mg/kg cinkov oksid - CAS: Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 1500 mg/kg Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 5.7 mg/l - Trajanje: 4h Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Miš = 7950 mg/kg silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica - CAS: Testiranje: LC50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 5000 mg/kg Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > mg/l - Trajanje: 4h 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine - CAS: Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 1030 mg/kg iron oxide red - CAS: Testiranje: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 5000 mg/kg Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje megle - Vrste: Podgana > 210 mg/m3 Testiranje: LC50 - Pot: Vdihavanje prahu - Vrste: Podgana > 210 mg/m3 Če ni drugače navedeno, se spodaj navedeni podatki iz zahtev Uredbe (EU)2015/830 ne upoštevajo.: a) akutna strupenost; b) jedkost za kožo/draženje kože; c) resne okvare oči/draženje; d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; e) mutagenost za zarodne celice; f) rakotvornost; g) strupenost za razmnoževanje; h) STOT - enkratna izpostavljenost; i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost; j) nevarnost pri vdihavanju. ODDELEK 12: Ekološki podatki

10 12.1 Strupenost Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju. produit de réaction avec l'épichloridrine - CAS: Končna točka: LC50 Riba = 5.7 mg/l - Trajanje v h: 96 Končna točka: EC50 Vodna bolha = 3.5 mg/l - Trajanje v h: 48 n-butil acetat - CAS: Končna točka: LC50 Riba = 18 mg/l - Trajanje v h: 96 Končna točka: EC50 Vodna bolha = 44 mg/l - Trajanje v h: 48 Končna točka: EC50 Alge = mg/l - Trajanje v h: 72 Končna točka: NOEC Alge = 200 mg/l Končna točka: CI BACT = 356 mg/l - Trajanje v h: 40 Končna točka: CI Riba = 32 mg/l - Trajanje v h: 48 3-(oxiranylméthoxy)propyl-triméthoxy-silane - CAS: Končna točka: LC50 Riba = 55 mg/l - Trajanje v h: 96 Končna točka: LC50 Vodna bolha = 324 mg/l - Trajanje v h: 48 Končna točka: EC50 Alge = 119 mg/l - Trajanje v h: 168 Končna točka: EC10 Alge = 40 mg/l - Trajanje v h: 168 Končna točka: NOEC Alge = 50 mg/l - Trajanje v h: 168 1,3-propanediol,2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-,polymer - CAS: Končna točka: LC0 Riba = 56 mg/l - Trajanje v h: 96 Končna točka: LC50 Riba = 75 mg/l - Trajanje v h: 96 Končna točka: EC50 Vodna bolha = 3.7 mg/l - Trajanje v h: 48 Končna točka: EC50 Alge = 9 mg/l - Trajanje v h: 72 Končna točka: EC10 BACT = mg/l - Trajanje v h: 18 Končna točka: EC50 BACT > 10 mg/l - Trajanje v h: 18 reaction products of m-phenylenebis(methylamine) and 4,4'-Isopropylidenediphenol - CAS: Končna točka: EC50 Vodna bolha = 1.46 mg/l - Trajanje v h: 48 Končna točka: EC50 Alge = 30 mg/l - Trajanje v h: 72 Končna točka: LC50 = 64 mg/l - Trajanje v h: 96 cinkov oksid - CAS: Končna točka: LC50 Vodna bolha = 98 ľgl - Trajanje v h: 48 Končna točka: LC50 Riba = 1.1 ppm - Trajanje v h: 96 Končna točka: EC50 Alge = mg/l - Trajanje v h: 72 silane, dichlorodimethyl-, reaction prodcuts with silica - CAS: Končna točka: LC50 Riba > mg/l - Trajanje v h: 96 Končna točka: EC50 Vodna bolha > mg/l - Trajanje v h: 24 Končna točka: CI Alge > mg/l - Trajanje v h: 72 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine - CAS: Končna točka: EC50 Vodna bolha = 44 mg/l - Trajanje v h: 24 Končna točka: EC50 Alge = 37 mg/l - Trajanje v h: 72 Končna točka: LC50 Riba = 110 mg/l - Trajanje v h: 96 iron oxide red - CAS: Končna točka: EC50 BACT > mg/l - Trajanje v h: 3 Končna točka: EC50 Vodna bolha > 100 mg/l - Trajanje v h: 48 Končna točka: LC0 Riba > mg/l - Trajanje v h: Obstojnost in razgradljivost

11 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 12.4 Mobilnost v tleh 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb vpvb snovi: Nobena - PBT snovi: Nobena 12.6 Drugi škodljivi učinki Nobeden ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Če je mogoče, predelajte. Pošljite v usposobljena odlagališča ali v zažig pod kontroliranimi pogoji. Ravnajte se po lokalnih in državnih normah. kode za odpadke ( Odločbe 2001/573/CE, Direktive 2006/12/CEE, Direktive 94/31/CEE o nevarnih odpadkih) : * Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi * Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi Dodatne informacije o odstranjevanju: Ne spirajte v kanalizacijo, vodo ali naravo. ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN ADR-UN Number: 3469 IATA-UN Number: 3469 IMDG-UN Number: Pravilno odpremno ime ZN ADR-Shipping Name: IATA-Shipping Name: IMDG-Shipping Name: BARVAM SORODNE SNOVI, VNETLJIVE, JEDKE BARVAM SORODNE SNOVI, VNETLJIVE, JEDKE BARVAM SORODNE SNOVI, VNETLJIVE, JEDKE 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR-Class: 3 ADR - Identifikacijska številka nevarnosti: 38 IATA-Class: 3 IATA-Label: IMDG-Class: Skupina embalaže

12 ADR-Packing Group: IATA-Packing group: IMDG-Packing group: III III III 14.5 Nevarnosti za okolje ADR-Onesnažuje okolje po: Da IMDG-Marine pollutant: Marine Pollutant Most important toxic component: produit de réaction avec l'épichloridrine 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika ADR-Subsidiary hazards: 8 ADR-S.P.: ADR-Prevozna skupina (Kod omejitve za predore) :3 (D/E) IATA-Passenger Aircraft: 354 IATA-Subsidiary hazards: 8 IATA-Cargo Aircraft: 365 IATA-S.P.: A3 A72 A192 A803 IATA-ERG: 3C IMDG-EmS: F-E, S-C IMDG-Subsidiary hazards: 8 IMDG-Stowage and handling: Category A SW2 IMDG-Segregation: Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Dir. 98/24/ES (Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu) Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost) Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH) Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) Uredba (ES) št. 790/2009 (1. ATP CLP) in (EU) št. 758/2013 Uredba (EU) 2015/830 Uredba (EU) št. 286/2011 (2. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 618/2012 (3. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 487/2013 (4. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 944/2013 (5. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 605/2014 (6. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2015/1221 (7. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2016/918 (8. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2016/1179 (9. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2017/776 (10. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2018/669 (11. ATP CLP) Uredba (EU) ąt. 2018/1480 (13. ATP CLP) Omejitve, povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in poznejše spremembe: Obmedzenia vo vzťahu s výrobkom: Omejitev 3 Omejitev 40 Obmedzenia vo vzťahu s obsiahnutými látkami: Ni omejitev. Hlapna Organska Spojina - HOS = g/l Hlapne CMR snovi = 0.00 %

13 Halogenirana HOS za katero je predpisan stavek R40 = 0.00 % Organski ogljik = 0.00 Kjer je mogoče, se ravnajte po naslednjih normativah: Direktiva 2012/18/EU (Seveso III) Uredba (ES) št. 648/2004 (detergentih). Dir. 2004/42/ES (hlapnih organskih spojin) Določbe v zvezi z direktivo EU 2012/18 (Seveso III) Kategorija Seveso III v skladu s Prilogo 1, del 1 izdelek spada v kategorijo: P5c, E Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena za mešanice ODDELEK 16: Drugi podatki Besedilo stavkov, navedenih v paragrafu 3: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože H318 Povzroča hude poškodbe oči. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H341 Sum povzročitve genetskih okvar. H360F Lahko škoduje plodnosti. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Razred in kategorija nevarnosti Številka Opis Flam. Liq /3 Vnetljiva tekočina, Kategorija 3 Acute Tox /4/Dermal Akutna strupenost (dermalno), Kategorija 4 Acute Tox /4/Oral Akutna strupenost (oralno), Kategorija 4 Skin Corr. 1A 3.2/1A Jedkost za kožo, Kategorija 1A Skin Corr. 1C 3.2/1C Jedkost za kožo, Kategorija 1C Eye Dam /1 Hude poškodbe oči, Kategorija 1 Skin Sens /1 Preobčutljivost kože, Kategorija 1 Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B Preobčutljivost kože, Kategorija 1,1A,1B Skin Sens. 1B 3.4.2/1B Preobčutljivost kože, Kategorija 1B Muta /2 Mutagenost za zarodne celice, Kategorija 2 Repr. 1B 3.7/1B Strupenost za razmnoževanje, Kategorija 1B STOT SE 3 3.8/3 Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost STOT enkrat,

14 Kategorija 3 Aquatic Acute 1 4.1/A1 Akutno nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1 Aquatic Chronic 1 4.1/C1 Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1 Aquatic Chronic 2 4.1/C2 Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 2 Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 3 Odstavki spremenjeni od prejšnje revizije: ODDELEK 2: Določitev nevarnosti ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ODDELEK 11: Toksikološki podatki ODDELEK 12: Ekološki podatki ODDELEK 14: Podatki o prevozu ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki ODDELEK 16: Drugi podatki Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]: Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Muta. 2, H341 Repr. 1B, H360 STOT SE 3, H336 Aquatic Chronic 2, H411 Postopek razvrščanja na podlagi podatkov o preskusih metoda izračuna metoda izračuna metoda izračuna metoda izračuna metoda izračuna metoda izračuna metoda izračuna Ta dokument je pripravila pristojna oseba, ki je ustrezno usposobljena Glavni bibliografski viri: ECDIN Informacijska mreža za okoljske podatke za kemikalije Skupno raziskovalno središče, Komisija Evropskih skupnosti SAX NEVARNE LASTNOSTI INDUSTRIJSKIH MATERIALOV 8. izdaja Van Nostrand Reinold Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost in popolnost teh informacij glede na svojo specifično uporabo. Ta list razveljavlja in nadomešča vsako predhodno izdajo ADR: ATE: ATEmix: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu. Ocena akutne strupenosti Ocena akutne strupenosti (Zmesi)

15 CAS: CLP: DNEL: EINECS: GefStoffVO: GHS: IATA: IATA-DGR: ICAO: ICAO-TI: IMDG: INCI: KSt: LC50: LD50: PNEC: RID: STEL: STOT: TLV: TWA: WGK: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva). Razvrščanje, etiketiranje, pakiranje. Izpeljane vrednosti brez učinka. Evropski seznam obstoječih snovi. Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija. Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij. Mednarodno združenje za zračni transport. Predpis za prevoz nevarnih snovi v zračnem prometu "Mednarodnega združenja za zračni transport" (IATA). Mednarodna organizacija civilnega letalstva. Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva". Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin. Koeficient eksplozivnosti. Letalna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije. Letalna doza za 50 odstotkov testne populacije. Predvidena koncentracija brez učinka. Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici. Meja za kratkotrajno izpostavljenost. Specifično strupeno za ciljne organe. Mejna vrednost izpostavljenosti. Časovno vrednoteno povprečje Nemški razred nevarnosti za vodo.

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Document

Document z dne 28/7/2015, revizija 2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: ULTR ACOL OR PLUS 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 od 12 ODDELE

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 2 Stran 1 od 12 ODDELE Stran 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: C6H6 CH3OH 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

PRIMER 2W

PRIMER 2W Varnostni list V skladu s Prilogo II k Uredbi REACH - Uredbe 2015/830 Stran št. 1 / 8 ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Šifra: 210815 Ime 1.2. Pomembne

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Datum izdaje 14/01/2014 Datum obdelave Verzija 1.3 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100716 CAS-številka: 100-97-0 Število ES: 202-905-8 Število indeks: 612-101-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

Varnostni list PREMIUM ENGINE OIL 15W-40 CJ-4 Varnostni list z dne 25/5/2015 revizija 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 I

Varnostni list PREMIUM ENGINE OIL 15W-40 CJ-4 Varnostni list z dne 25/5/2015 revizija 1 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 I z dne 25/5/2015 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 IDENTIFIKATOR IZDELKA IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA: KOMERCIALNO IME: Komercialna koda: 309D Registracijska številka 46651222-46651223

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 13 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka ECO Leak Finder Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Detektor za puščanje

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI))

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI)) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Silikonska tesnilna snov 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI)

Sicherheitsdatenblatt (sl-SI) Stran: 1 od 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Komercialno ime: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Splošna uporaba:

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 11 POGLAVJE 1. IDENTIFIKACIJA SUBSTANCE ALI ZMESI IN PODATKI O OSEBI, KI JO POŠILJA NA TRG 1.1. Identifikacija snovi/zmesi Trgovsko ime: HIDRAVLIČNO OLJE HD 22 Kemijsko ime: - Sinonimi: - Kataloška

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več