MESEČNO POROČILO O KAKOVOSTI ZRAKA JUNIJ 2020

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MESEČNO POROČILO O KAKOVOSTI ZRAKA JUNIJ 2020"

Transkripcija

1 DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc MESEČNO POROČILO O KAKOVOSTI ZRAKA MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNJIH OBČIN JUNIJ 22 Maribor, avgust 22

2 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2 MARIBOR Naročnik: Mestna občina MARIBOR Skupna služba varstva okolja Slovenska ulica 4 2 MARIBOR Evidenčna oznaka: 2121a-9/ / 6 Delovni nalog: /219-1 z dne ; Aneks z dne Dejavnost: 212a Hrup in stanje zraka Izvajalci naloge: Vodja: Sodelavec: Uroš Lešnik, univ.dipl.inž.prom. Jan Radanović, kem.tehn. Maribor, ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR Vodja: mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 2 od 12

3 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 1 UVOD Kakovost zunanjega zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin se ugotavlja z naslednjimi meritvami onesnaževal in meteoroloških parametrov: dušikovi oksidi (NO2 in NOx) ter ozon (O3) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Tezno, ozon (O3) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje, delci PM1 z referenčnim in avtomatskim nereferenčnim (TEOM) merilnikom na merilnem mestu Tezno, delci PM1 z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž (pogodba občina Miklavž na Dravskem polju), temperatura zraka (T) z avtomatskim merilnikom (TEOM) na merilnem mestu Tezno, delci PM1 z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Radvanje, delci PM1 z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Ruše (naročilnica občina Ruše). V okviru projekta PMinter smo vzpostavili dodatno merilno mesto z imenom Krekova/Tyrševa, za katero navajamo rezultate meritev PM1, PM2,5, PM1 1, črnega ogljika (BC 2 ) ter črnega ogljika iz kurjenja lesa (BC- WB). Rezultati teh meritev so od vključeni v redna mesečna poročila. Državna merilna mreža kakovosti zraka (DMKZ), ki jo upravlja Agencija RS za okolje, vključuje naslednje meritve, ki so vključene v to poročilo; podatke posreduje ARSO: dušikovi oksidi (NOx in NO2), ogljikov monoksid (CO) in hlapne organske snovi (benzen) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Center, delci PM1 z referenčnim merilnikom na merilnih mestih Center ter Vrbanski plato in delci PM2,5 z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato, temperatura zunanjega zraka (T) z avtomatsko merilno postajo na merilnih mestih Center ter Vrbanski plato, ozon (O3) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato. Dodatne meritve v DMKZ, katerih rezultate si je možno ogledati na spletni strani ARSO, so še: težke kovine (TK) in policiklični aromatski ogljikovodiki (b(a)p) v delcih PM1 na merilnem mestu Center. 1 Meritve se izvajajo z merilnikom GRIMM EDM 18, ki deluje na principu laserske spektrometrije. 2 Meritve črnega ogljika se izvajajo s pomočjo merilnika Aethalometer, prvenstveno so namenjene karakterizaciji ogljičnih aerosolov. Aerosolizirani črni ogljik je primarni produkt nepopolnega izgorevanja in je dober kazalec primarnih emisij. Meritve lahko uporabimo za kvalitativno razlikovanje med dizelskim izpuhom in dimom, ki nastane pri izgorevanju lesa ali biomase. Merilnik vzorči zrak s pretokom nekaj litrov na minuto skozi filtrski trak iz kvarčnih vlaken, kjer se nabirajo aerosoli. Nad filtrom je izvor svetlobe, pod njim pa so detektorji, ki merijo prepustnost za svetlobo. Koncentracijo črnega ogljika izračunamo iz atenuacije svetlobe z valovno dolžino 88 nm. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 3 od 12

4 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 Podrobnejši podatki o meritvah in merilnih mestih so v naslednji preglednici: Merilno mesto Višina nad morjem in tlemi (m) GKY (D48) GKX (D48) ETRS89 X ETRS89 Y Parameter Center NO2, NOx, PM1, CO, BTX, T, TK in b(a)p v PM1 Vrbanski plato O3, PM1, PM2,5 Vrbanski plato T Tezno NO2, NOx, O3, PM1, T, b(a)p v PM1 Pohorje O3 Radvanje 32+1, PM1, b(a)p v PM1 Ruše 32+1, PM1, b(a)p v PM1 Miklavž PM1, b(a)p v PM1 Krekova/Tyrševa , PM1, PM2,5, PM1, črni ogljik (BC, BC-WB) S je bilo vzpostavljeno novo merilno mesto na Teznem, kjer se (zraven NO2, NOx in O3) izvajajo stalne meritve delcev PM1 z dvema merilnikoma. Kontinuirne meritve z avtomatskim nereferenčnim merilnikom TEOM služijo za sproten prikaz rezultatov na spletnih straneh in sledenje dnevnemu hodu, meritve z referenčnim merilnikom pa služijo za mesečno in letno poročanje ter so merodajne za oceno kakovosti zraka z delci PM1. Prav tako je ARSO z letošnjim letom začel na lokaciji Vrbanski plato v okviru svoje nove postaje izvajati meritve kakovosti zunanjega zraka. Trenutno so na voljo podatki o meritvah delcev PM1, PM2,5 ter ozona. V maju 22 so bile ukinjene meritve ogljikovega monoksida na lokaciji Maribor Center. Že dlje časa zaradi okvare ni podatkov za benzen na lokaciji Maribor Center. Ta mesec je zaradi servisa in kalibracije manjši odstotek podatkov za delce PM1 in PM2,5 na lokaciji Krekova/Tyrševa. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 4 od 12

5 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 2 NORMATIVI Za meritve kakovosti zraka in oceno koncentracij posameznih onesnaževal v zraku veljajo: - Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 9/11, 8/15, 66/18 - Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, Ur. l. RS št. 56/6 - Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 55/11, 6/15, 5/17. Mejne in ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi so v tabeli 1. Tabela 1: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi Onesnaževalo Enota URNA DNEVNA LETNA Mejna ŠT Mejna ŠT Mejna dušikov dioksid µg/m ozon µg/m 3 12** 25*** delci PM 1 µg/m delci PM 2,5 µg/m 3 25 benzen µg/m 3 5 ogljikov monoksid mg/m 3 1* ŠT dovoljeno število preseganj v koledarskem letu * osemurna mejna vrednost ** ciljna vrednost *** v koledarskem letu triletnega povprečja Kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside je v tabeli 2. Tabela 2: Kritična vrednost za varstvo rastlin Onesnaževalo Časovni interval merjenja Kritična vrednost dušikovi oksidi koledarsko leto 3 µg/m 3 Ciljna vrednost za varstvo rastlin za ozon kot povprečje v obdobju petih let, ki se uporablja od 1. januarja 21, je v tabeli 3. Tabela 3: Ciljna vrednost za varstvo rastlin Onesnaževalo Časovni interval merjenja Ciljna vrednost ozon* od maja do julija 18. (µg/m 3 ).h * AOT4 se izračuna kot vsota razlike med izmerjenimi urnimi koncentracijami, večjimi od 8 g/m 3, in vrednostjo 8 g/m 3, izmerjenih vsak dan med 8: in 2: uro. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 5 od 12

6 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 Opozorilna in alarmna vrednost za ozon sta v tabeli 4. Tabela 4: Opozorilna in alarmna vrednost za ozon Onesnaževalo Časovni interval merjenja Opozorilna oz. alarmna vrednost ozon - opozorilna 1 ura 18 µg/m 3 ozon - alarmna 1 ura (tri zaporedne ure) 24 µg/m 3 Alarmna vrednost za dušikov dioksid je v tabeli 5. Tabela 5: Alarmna vrednost za dušikov dioksid Onesnaževalo Časovni interval merjenja Alarmna vrednost dušikov dioksid 3 zaporedne ure 4 µg/m 3 DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 6 od 12

7 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 3 PREGLED IZMERJENIH VREDNOSTI Osnovni prikaz neuradnih rezultatov meritev je v tabelah v nadaljevanju, podrobnejši rezultati so v prilogah. Pri odstotku podatkov sta dve vrednosti, prva nam pove delež veljavnih podatkov za obravnavani mesec, vrednost v oklepaju pa delež vseh veljavnih podatkov v koledarskem letu do vključno tega meseca. Koncentracija»C leto«predstavlja drsečo letno vrednost za zadnjih 12 mesecev, ki jo primerjamo z mejno letno vrednostjo. Število preseganj v oklepaju je skupno število v koledarskem letu, ki ga primerjamo z mejno vrednostjo. Morebitno preseganje posamezne normativne vrednosti je poudarjeno. Tabela 6: Kakovost zraka z dušikovim dioksidom Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 Število preseganj podatkov C leto C mesec C 1 max C 24 max mejne urne Center (DMKZ) 96 (85) % () Tezno 1 (99) % * () Normativne vrednosti / 4 2 / (18) * Še ni možno izračunati. Tabela 7: Kakovost zraka z dušikovimi oksidi Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 podatkov C mesec C leto Center (DMKZ)* 96 (85) % Tezno* 1 (99) % 18 ** Normativna vrednost* / / 3 * Ocena tveganj za rastlinstvo in naravne ekosisteme zaradi onesnaženosti zraka in skladnosti s kritičnimi vrednostmi se izvaja na krajih zunaj pozidanih območij. ** Še ni možno izračunati. Tabela 8: Vsebnost ozona v zraku Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 AOT 4* Število preseganj podatkov C mesec C 8 max C 1 max (µg/m 3 ).h ciljne 8-urne v tekočem letu opozorilne Vrbanski plato (DMKZ) 96 (94) % (3) () Pohorje 1 (1) % (5) () Tezno 99 (83) % () () Normativne vrednosti / / (25)** / * Normativna vrednost parametra AOT4 je predpisana le za obdobje maj-julij, zato v tem stolpcu prikazujemo le vsoto za te mesece. ** Mejna vrednost je predpisana v koledarskem letu triletnega povprečja. Glej razlago v poglavju 4. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 7 od 12

8 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 Tabela 9: Kakovost zraka z delci PM1 (referenčna metoda) Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m3 Število preseganj podatkov C leto C mesec C 24 max mejne dnevne Center (DMKZ) 97 (99) % (17) Vrbanski plato (DMKZ) 1 (98) % (5) Tezno 1 (93) % ** (8) Radvanje 1 (1) % (4) Ruše 1 (99) % (11) Miklavž 1 (1) % (22) Krekova/Tyrševa* 58 (93) % (11) Normativne vrednosti / 4 / 5 (35) * Meritve se izvajajo z nereferenčnim merilnikom GRIMM EDM 18, ki deluje na principu laserske spektrometrije. ** Še ni možno izračunati. Tabela 1: Kakovost zraka z delci PM2,5 (referenčna metoda) Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 podatkov C mesec C leto Vrbanski plato (DMKZ) 1 (1) % 7 12 Krekova/Tyrševa* 58 (93) % 7 16 Normativna vrednost / / 25 * Meritve se izvajajo z nereferenčnim merilnikom GRIMM EDM 18, ki deluje na principu laserske spektrometrije. Tabela 11: Kakovost zraka z delci PM1 Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 podatkov C mesec C leto Krekova/Tyrševa* 58 (93) % 6 14 * Meritve se izvajajo z nereferenčnim merilnikom GRIMM EDM 18, ki deluje na principu laserske spektrometrije. Tabela 12: Kakovost zraka s črnim ogljikom (BC) Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 Delež črnega ogljika podatkov C mesec iz kurjenja lesa (%) Krekova/Tyrševa 96 % 1,2 23,1 Tabela 13: Kakovost zraka z ogljikovim monoksidom Merilno mesto Odstotek Koncentracija v mg/m 3 Število preseganj podatkov C mesec C 8 max mejne 8-urne Center (DMKZ) (77) % () Normativna vrednost / / 1 / DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 8 od 12

9 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 Tabela 14: Kakovost zraka z benzenom Merilno mesto Odstotek Koncentracija v µg/m 3 podatkov C mesec C leto Center (DMKZ) () % * Normativna vrednost / / 5 * Zaradi daljšega izpada podatkov ni možno izračunati. Tabela 15: Temperatura zraka Merilno mesto Odstotek Temperatura v C podatkov T mesec T 24 max T 24 min Center (DMKZ) 1 (1) % 19,3 25,7 15, Vrbanski plato* 1 (1) % 18,4 24,4 14,4 Tezno 1 (1) % 19,6 26,6 14,7 * Samodejna meteorološka postaja (Vir: ARSO) Povprečje za ta mesec za merilno mesto Center je 21,1 C. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 9 od 12

10 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 4 SKLEPNE UGOTOVITVE Koncentracije NO2 ter NOx v Centru in na Teznem so bile višje kot prejšnji mesec. Meritve NO2 v Centru in na Teznem so pokazale vrednosti, ki ne dosegajo mejne urne vrednosti. Vsebnost O3 na Vrbanskem platoju ter na Pohorju je bila nižja, na Teznem pa višja kot prejšnji mesec. Na Vrbanskem platoju, na Teznem in na Pohorju pa ta mesec ni bilo izmerjenih preseganj cilje 8-urne vrednosti. Skupno število preseganj ciljne 8-urne vrednosti v tem koledarskem letu je tako za Tezno, Vrbanski plato 3 ter Pohorje 5. Koncentracije delcev PM1 so bile v Centru in na Vrbanskem platoju podobne kot prejšnji mesec. Na Vrbanskem platoju je bila izmerjena nižja koncentracija kot v Centru, na Teznem pa nižja kot v Centru, a višja kot na Vrbanskem platoju. Srednji letni koncentraciji v Centru in na Vrbanskem platoju sta pod mejno letno vrednostjo. Zaradi začetka meritev v januarju 22 le te za Tezno še ni možno izračunati. V tem mesecu na merilnih mestih v Centru, na Teznem in na Vrbanskem platoju preseganja mejne dnevne vrednosti niso bila izmerjena. Skupno število preseganj v koledarskem letu je za sedaj za Center 17, za Tezno 8 in za Vrbanski plato 5, kar za nobeno merilno mesto ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu (prispevek vpliva saharskega prahu v marcu se bo v skladu z zakonodajo odštel v končnem vrednotenju). Na merilnem mestu v Miklavžu smo izmerili nižjo srednjo mesečno vrednost delcev PM1 kot v Centru, enako kot na Teznem. Preseganja mejne dnevne vrednosti ta mesec niso bila izmerjena. Izmerjeni srednji mesečni vrednost v Radvanju in Rušah sta bili podobni kot na Vrbanskem platoju in nižji kot v Centru. V tem mesecu na merilnih mestih v Radvanju in Rušah preseganja mejne dnevne vrednosti niso bila izmerjena. Skupno število preseganj v koledarskem letu je tako za Miklavž 22, za Radvanje 4 ter za Ruše 11, kar za nobeno merilno mesto za sedaj ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu (prispevek vpliva saharskega prahu v marcu se bo v skladu z zakonodajo odštel v končnem vrednotenju). Izmerjene vrednosti na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec rahlo nižje kot v Centru, preseganja mejne dnevne vrednosti niso bila izmerjena. Skupno število preseganj v koledarskem letu je za sedaj za to merilno mesto 11, kar ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu (prispevek vpliva saharskega prahu v marcu se bo v skladu z zakonodajo odštel v končnem vrednotenju). Koncentracije delcev PM2,5 na Vrbanskem platoju so bile ta mesec nižje kot prejšnje mesece. Izmerjene vrednosti na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec višje kot na Vrbanskem platoju. Koncentracije delcev PM1 na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec nižje kot prejšnji mesec. Izmerjene koncentracije črnega ogljika (BC) so bile ta mesec podobne kot prejšnja meseca z nižjim deležem črnega ogljika iz naslova izgorevanja lesne biomase kot prejšnji mesec. Koncentracija CO v Centru zaradi ukinitve meritev ni možno primerjati. Koncentracije benzena v Centru zaradi okvare ne moremo primerjati. V primerjavi z istimi meseci v dosedanjem merilnem obdobju na merilnem mestu Center so bile koncentracije delcev PM1 (22-219) najnižje doslej izmerjene, koncentracije ogljikovega monoksida zaradi ukinitev meritev ni možno primerjati, koncentracij benzena (25-219) pa zaradi izpada ne moremo primerjati. Koncentracije dušikovega dioksida so bile pod povprečjem doslej izmerjenih ( ), dušikovih oksidov pa prav tako pod povprečjem doslej izmerjenih ( ). DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 1 od 12

11 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 V primerjavi z istimi meseci na Vrbanskem platoju ( ) so bile izmerjene koncentracije delcev PM1 najnižje doslej izmerjene, koncentracije ozona pod povprečjem doslej izmerjenih ( ), koncentracije delcev PM2,5 pa med najnižje doslej izmerjenimi (29-219). Koncentracije ozona na Pohorju so bile najnižje doslej izmerjene ( ). Temperatura zraka v Centru je bila ta mesec za 1,8 C pod povprečjem zadnjih desetih let. DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 11 od 12

12 Kakovost zraka - merilna mreža Maribora in sosednjih občin JUNIJ 22 5 PRILOGE 1. Meritve ozona na Pohorju 2. Meritve ozona na Teznem 3. Meritve dušikovega dioksida na Teznem 4. Meritve delcev PM1 na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznem / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah 5. Meritve temperature zraka na Vrbanskem platoju / na Teznem / v Centru 6. Meritve delcev PM1/PM2,5/PM1 na merilnem mestu Krekova/Tyrševa 7. Meritve koncentracij črnega ogljika na merilnem mestu Krekova/Tyrševa DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR2-MOMzrak-junij.doc NLZOH Maribor Stran 12 od 12

13 Priloga 1: meritve ozona na Pohorju Rezultati meritev Ozon Pohorje junij 22 Datum Število urnih Dnevna Najvišja 8-urna Najvišja urna podatkov (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) 1.jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun Delež veljavnih podatkov 1% Mesečno povprečje iz urnih podatkov 79µg/m 3 Najvišja dnevna koncentracija 11µg/m 3 Najvišja 8-urna koncentracija 11µg/m 3 Število dni s prekoračeno ciljno (12 µg/m 3 ) Najvišja urna koncentracija 119µg/m 3 Število ur s preseženo opozorilno (18 µg/m 3 ) Število ur s preseženo alarmno (24 µg/m 3 ) AOT 4 IZRAČUNANI 2533(µg/m 3 ).h Opomba: *zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

14 Priloga 1: meritve ozona na Pohorju Ozon O 3 Pohorje junij Koncentracija (mg/m 3 ) ciljna 8-urna vrednost Dnevna Najvišja 8-urna Najvišja urna 4 2 Dnevni hod urnih koncentracij ozona Pohorje junij : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : 1.jun.2 2.jun.2 3.jun.2 4.jun.2 5.jun.2 6.jun.2 7.jun.2 8.jun.2 9.jun.2 1.jun.2 11.jun.2 12.jun.2 13.jun.2 14.jun.2 15.jun.2 16.jun.2 17.jun.2 18.jun.2 19.jun.2 2.jun.2 21.jun.2 22.jun.2 23.jun.2 24.jun.2 25.jun.2 26.jun.2 27.jun.2 28.jun.2 29.jun.2 3.jun.2 Dan Koncentracija (mg/m 3 ) Ura

15 Priloga 2: meritve ozona na Teznem Rezultati meritev Ozon Tezno junij 22 Datum Število urnih Dnevna Najvišja 8-urna Najvišja urna podatkov (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) 1.jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun Delež veljavnih podatkov 99% Mesečno povprečje iz urnih podatkov 56µg/m 3 Najvišja dnevna koncentracija 84µg/m 3 Najvišja 8-urna koncentracija 118µg/m 3 Število dni s prekoračeno ciljno (12 µg/m 3 ) Najvišja urna koncentracija 128µg/m 3 Število ur s preseženo opozorilno (18 µg/m 3 ) Število ur s preseženo alarmno (24 µg/m 3 ) AOT 4 IZRAČUNANI 2694(µg/m 3 ).h Opomba: *zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

16 Priloga 2: meritve ozona na Teznem Ozon O 3 Tezno junij Koncentracija (mg/m 3 ) ciljna 8-urna vrednost Dnevna Najvišja 8-urna Najvišja urna 4 2 Dnevni hod urnih koncentracij ozona Tezno junij : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : 1.jun.2 2.jun.2 3.jun.2 4.jun.2 5.jun.2 6.jun.2 7.jun.2 8.jun.2 9.jun.2 1.jun.2 11.jun.2 12.jun.2 13.jun.2 14.jun.2 15.jun.2 16.jun.2 17.jun.2 18.jun.2 19.jun.2 2.jun.2 21.jun.2 22.jun.2 23.jun.2 24.jun.2 25.jun.2 26.jun.2 27.jun.2 28.jun.2 29.jun.2 3.jun.2 Dan Koncentracija (mg/m 3 ) Ura

17 Priloga 3: meritve dušikovega dioksida na Teznem Rezultati meritev Dušikov dioksid Tezno junij 22 Datum Število urnih Dnevna Najvišja urna Število ur s podatkov (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) preseženo mejno 1.jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun Delež veljavnih podatkov* 1% Mesečno povprečje iz urnih podatkov 13µg/m 3 Najvišja dnevna koncentracija 37µg/m 3 Najvišja urna koncentracija 69µg/m 3 Število ur s preseženo mejno (2 µg/m 3 ) Število ur s preseženo alarmno (4 µg/m 3 ) Opomba: *zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

18 Priloga 3: meritve dušikovega dioksida na Teznem Dušikov dioksid Tezno junij Koncentracija (mg/m 3 ) Dnevna Najvišja urna 4 2 Dnevni hod urnih koncentracij dušikovega dioksida Tezno junij : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : 1.jun.2 3.jun.2 5.jun.2 7.jun.2 9.jun.2 11.jun.2 13.jun.2 15.jun.2 17.jun.2 19.jun.2 21.jun.2 23.jun.2 25.jun.2 27.jun.2 29.jun.2 Dan Koncentracija (mg/m 3 ) Ura

19 Priloga 4: meritve delcev PM1 na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznem / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah Rezultati meritev Delci PM 1 junij 22 Datum Tezno Vrbanski plato Center Miklavž Radvanje Ruše (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) 1.jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun Število merjenih dni Mesečno povprečje Najvišja dnevna koncentracija Število preseganj 5 µg/m 3

20 Priloga 4: meritve delcev PM1 na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznem / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah 25 Delci PM 1 Merilna mreža Maribora in sosednjih občin junij 22 2 Koncentracija (mg/m 3 ) Tezno Center Miklavž Radvanje Ruše Vrbanski plato Dan Dnevni hod urnih koncentracij delcev PM1 (avtomatski merilnik) Tezno junij 22 2 Koncentracija (mg/m 3 ) : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : Ura

21 Priloga 5: meritve temperature zraka na Vrbanskem platoju/ / na Teznem / v Centru Temperatura zraka Temperatura zraka ( C) junij 22 Datum Center Vrbanski plato Tezno ( C) ( C) ( C) 1.jun.2 17, 16,1 17,4 2.jun.2 18, 16,9 18,6 3.jun.2 18,3 17,5 18,8 4.jun.2 17,9 17,3 17,5 5.jun.2 15,4 15, 14,7 6.jun.2 18,1 17,2 18,7 7.jun.2 21, 19,7 21,7 8.jun.2 15, 14,4 14,7 9.jun.2 15,9 15,4 16,1 1.jun.2 17,8 17, 18,2 11.jun.2 18,6 16,9 19,3 12.jun.2 21,3 2,2 21,7 13.jun.2 23, 21,8 23,5 14.jun.2 2,6 19,6 21,3 15.jun.2 17,1 16,6 16,7 16.jun.2 19,2 18,4 19,8 17.jun.2 2,4 19,4 2,9 18.jun.2 19,6 18,8 19,1 19.jun.2 18,7 17,9 18,3 2.jun.2 17,4 16,9 17,6 21.jun.2 16,9 16,2 16,9 22.jun.2 21,9 2,9 22,1 23.jun.2 22,1 2,5 22,8 24.jun.2 2,1 18,7 2,9 25.jun.2 15,8 15,3 16, 26.jun.2 2,9 19,7 21,6 27.jun.2 24,4 22,9 25,2 28.jun.2 25,7 24,4 26,6 29.jun.2 2,6 19,5 2,9 3.jun.2 2,5 19,5 19,7 Število merjenih dni Mesečno povprečje 19,3 18,4 19,6 Najvišja dnevna temperatura 25,7 24,4 26,6 Najnižja dnevna temperatura 15, 14,4 14,7

22 Priloga 5: meritve temperature zraka na Vrbanskem platoju/ / na Teznem / v Centru Temperatura zraka Merilna mreža Maribora in sosednjih občin junij 22 3 Srednja dnevna temperatura ( C) jun.2 2.jun.2 3.jun.2 4.jun.2 5.jun.2 6.jun.2 7.jun.2 8.jun.2 9.jun.2 1.jun.2 11.jun.2 12.jun.2 13.jun.2 14.jun.2 15.jun.2 16.jun.2 17.jun.2 18.jun.2 19.jun.2 2.jun.2 21.jun.2 22.jun.2 23.jun.2 24.jun.2 25.jun.2 26.jun.2 27.jun.2 28.jun.2 29.jun.2 3.jun.2 Dan Vrbanski plato Center Tezno

23 Priloga 6: meritve delcev PM1/PM2,5/PM1 na merilnem mestu Krekova/Tyrševa Delci PM1, PM2,5 in PM1 junij 22 Krekova/Tyrševa PM1 PM2,5 PM1 Datum Število Dnevna Najvišja Število Dnevna Najvišja Število Dnevna Najvišja urnih urna urnih urna urnih urna podatkov (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) podatkov (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) podatkov (µg/m 3 ) (µg/m 3 ) 1.jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun jun.2 2.jun.2 21.jun.2 22.jun.2 23.jun.2 24.jun.2 25.jun.2 26.jun.2 27.jun.2 28.jun.2 29.jun.2 3.jun.2 Število urnih podatkov Delež urnih podatkov 58% 58% 58% Mesečno povprečje iz urnih (µg/m 3 ) Najvišja dnevna koncentracija Število dni s preseženo mejno (5 µg/m 3 ) / / Najvišja urna koncentracija

24 Priloga 6: meritve delcev PM1/PM2,5/PM1 na merilnem mestu Krekova/Tyrševa Prašni delci PM 1, PM 2,5 in PM 1 Krekova/Tyrševa junij % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Koncentracija (mg/m 3 ) Dnevni hod urnih koncentracij prašnih delcev PM 1, PM 2,5 in PM 1 Krekova/Tyrševa junij : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : 1.jun.2 2.jun.2 3.jun.2 4.jun.2 5.jun.2 6.jun.2 7.jun.2 8.jun.2 9.jun.2 1.jun.2 11.jun.2 12.jun.2 13.jun.2 14.jun.2 15.jun.2 16.jun.2 Delež (%) 17.jun.2 18.jun.2 19.jun.2 2.jun.2 21.jun.2 22.jun.2 23.jun.2 24.jun.2 25.jun.2 26.jun.2 27.jun.2 28.jun.2 29.jun.2 3.jun.2 Dan PM1 PM2,5 PM1 PM2,5/PM1 PM1/PM1 PM1/PM2.5 Koncentracija (mg/m 3 ) Ura PM1 PM2,5 PM1

25 Priloga 7: meritve črnega ogljika na merilnem mestu Krekova/Tyrševa Črni ogljik (BC) Krekova/Tyrševa junij 22 Datum Število urnih Črni ogljik (BC) Delež črnega ogljika podatkov (µg/m 3 ) iz kurjenja lesa (%) 1-jun , jun , 23 3-jun , jun , jun , jun , 26 7-jun jun-2 2 1, jun , jun , jun , jun , jun , jun-2 23, jun-2 2 1, jun , jun , jun , jun , jun-2 24, jun-2 24, jun , jun-2 24, jun , jun-2 24, jun , jun , jun , jun , jun ,4 25 Delež veljavnih podatkov 96% Mesečno povprečje 1,2 µg/m 3 Delež črnega ogljika (BC) iz kurjenja lesa 23,1% Najvišja dnevna koncentracija 1,7 µg/m 3

26 Priloga 7: meritve črnega ogljika na merilnem mestu Krekova/Tyrševa Koncentracija (µg/m 3 ) jun-2 2-jun-2 3-jun-2 4-jun-2 5-jun-2 6-jun-2 7-jun-2 8-jun-2 9-jun-2 1-jun-2 Koncentracije črnega ogljika Krekova/Tyrševa 11-jun-2 12-jun-2 13-jun-2 Dan Črni ogljik (BC) Delež črnega ogljika iz kurjenja lesa (%) 14-jun-2 15-jun-2 16-jun-2 17-jun-2 18-jun-2 19-jun-2 2-jun-2 21-jun-2 22-jun-2 23-jun-2 24-jun-2 25-jun-2 26-jun-2 27-jun-2 junij jun-2 29-jun-2 3-jun Delež črnega ogljika iz kurjenja lesa (%) 2 Dnevni hod urnih koncentracij črnega ogljika (BC), črnega ogljika iz kurjenja lesa (BC-WB) in deleža črnega ogljika iz kurjenje lesa junij Koncentracija (µg/m 3 ) : 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: Črni ogljik (BC), µg/m3 Ura Delež črnega oglika (BC) iz kurjenja lesa, % 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : Črni ogljik (BC) iz kurjenja lesa, µg/m Delež črnega ogljika iz kurjenja lesne biomase (%)

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 466 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, avgust 29 Št. poročila: EKO 466 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, marec 29 Št. poročila: EKO 392 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3937 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila: EKO 3937 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 4244 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA TE ŠOŠTANJ STROKOVNO POROČILO Ljubljana, januar 2 Št. poročila: EKO 4244 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc OZON NAŠ ZAŠČITNIK IN SOVRAŽNIK Kaj je ozon Ozon (O 3 ) je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Pri standardnih pogojih (temperatura 0 C, tlak 1013 hpa) je bledo modre barve. Ozon

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3928 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK TE TRBOVLJE MAREC 29 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila:

Prikaži več

Microsoft Word - meritve-portal1.doc

Microsoft Word - meritve-portal1.doc MERITVE ONESNAŽENOSTI ZRAKA V KOPRU IN IZOLI OD JULIJA DO SEPTEMBRA 2002 Povzetek Avtomatska mobilna ekološka-meteorološka postaja je bila postavljena v Izoli in Kopru, na treh razlinih tipih lokacij od

Prikaži več

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 25 Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA LETO 2008 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2009 Dokument pr

Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA LETO 2008 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2009 Dokument pr Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA MESTNE OBČINE LJUBLJANA LETO 28 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 29 Št. poročila: EKO 3845 REZULTATI MERITEV OKOLJSKEGA MERILNEGA SISTEMA

Prikaži več

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 25 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt

REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrt REZULTATI ANALIZ MIVKE IN SOLATE PO POŽARU V PODJETJU FRAGMAT Na NIJZ smo v petek, 21. junija 2019, prejeli Poročilo o preiskavah mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici ter danes, v sredo 26.

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

Soil remediation

Soil remediation TLA PONOR IN IZVOR POTENCIALNO NEVARNIH SNOVI V OKOLJU prof. dr. Helena Grčman Okoljski dan gospodarstva 1.junij 2017 KAJ SO TLA? DEGRADACIJE TAL Thematic Strategy for Soil Protection (COM(2006) 231)

Prikaži več

DAT.:DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno IZVAJANJE IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU ČRPALI

DAT.:DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno IZVAJANJE IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU ČRPALI DAT.:DANTE-NL-COZ-MB-2141b-Pr17_IMISIJSKI_koncno IZVAJANJE IMISIJSKEGA MONITORINGA TAL, POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH VODA NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU ČRPALIŠČ MARIBORSKEGA VODOVODA (Zaključno poročilo za leto

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ptuj Evidenčna oznaka: 2141a-16/3-18/105063 01.12.43247 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. PUHOVA ULICA 10 2250 PTUJ Delovni nalog:

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Priročnik - PRILOGA 2 Stran 1 od 7 Seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva

Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Priročnik - PRILOGA 2 Stran 1 od 7 Seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Priročnik - PRILOGA 2 Stran 1 od 7 Seznam modelov novih osebnih avtomobilov s podatki o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka,

Prikaži več

Kbwžćkbđwo

Kbwžćkbđwo Številka: 353-04-0001/2018-806 Datum: marec 2019 KAKOVOST ZRAKA V MESTNI OBČINI VELENJE, OBČINI ŠOŠTANJ, OBČINI ŠMARTNO OB PAKI POROČILO O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA HONDA Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na

IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na IR termometer testo 830 testo 830 hiter, za brezkontaktno merjenje površinske temperature Merjenje z laserskim pointerjem za natančno merjenje tudi na večjih razdaljah Hitro shranjevanje odčitkov (2 odčitka

Prikaži več

Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Marjan Veber Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg

Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Marjan Veber Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg Mg e 1s 2s2p 3d 4s 3p 3s e Po dogovoru ima osnovno elektronsko stanje energijo

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA MITSUBSIHI Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

PRESTOR-1_Analiza obremenitev

PRESTOR-1_Analiza obremenitev Analiza obremenitev in vplivov iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. GeoZS, Oddelek za hidrogeologijo Ljubljana, 6. oktober 2009 Kdo je najbolj odgovoren

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP

STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2015 Lesce, maj 2016 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 1 od

Prikaži več

Microsoft Word - Series 9_rezultati raziskave_slo.docx

Microsoft Word - Series 9_rezultati raziskave_slo.docx Series 9 Rezultati raziskav, ki dokazujejo trditev»najbolj učinkovit in udoben brivnik/britje na svetu, testiran(o) na nekajdnevni bradi.«za utemeljitev reklamnega sporočila:»najbolj učinkovit in udoben

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc

Microsoft Word - padavine med1506in i.doc Ljubljana, 10. oktober 2014 Padavine med 15. junijem in 15. septembrom 2014 Poletje 2014 je izstopalo po nadpovprečni višini padavin, še posebej po 15. juniju; pogoste in občasno tudi zelo obilne padavine

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več

Ponudba/predračun - osnova, v.1

Ponudba/predračun - osnova, v.1 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/48541 18.03.37635 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO 2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnih vozil smart. Izdaja: oktober 2018 www.smart.com smart znamka Daimlerja Poraba goriva, emisije CO 2 in

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 330 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN OD

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 330 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN OD EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 17.5.2018 COM(2018) 330 final SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Evropa, ki varuje: čist zrak za vse SL SL

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/24348 07.04.43056 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx Goriva, zrak, dimni plini gorivo trdno, kapljevito: C, H, S, O, N, H 2 O, pepel plinasto: H 2, C x H y, CO 2, N 2,... + zrak N 2, O 2, (H 2 O, CO 2, Ar,...) dimni plini N 2, O 2, H 2 O, CO 2, SO 2 + toplota

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 672647-672648 www.conrad.si MERILNIK TEMPERATURE / VLAGE / UDOBJA Št. izdelka: 672647-672648 1 NAMEN UPORABE Izdelka sta namenjena za merjenje temperatur

Prikaži več

Microsoft Word - koncna oblika diplome_poprava.doc

Microsoft Word - koncna oblika diplome_poprava.doc UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU Urška KUGONI VPLIV VREMENSKIH RAZMER NA POVIŠANE KONCENTRACIJE PRIZEMNEGA OZONA V NOVI GORICI DIPLOMSKO DELO Mentor: doc. dr. Klemen BERGANT Nova Gorica,

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Javnega poziva 74SUB-OB19 Predstavitev novosti izvajalcem pri dodeljevanju spodbud za občane Ljubljana in Maribor 10., 19. in 20. junij 2019 Javni poziv 74 SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

SEAT Tarraco.

SEAT Tarraco. SEAT Tarraco. Tehnični podatki. Motor 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) MQ-6 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 4/16 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 1.498 1.984 Premer in hod bata (mm) 74,5/85,9 82,5/92,8 Kompresijsko

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Motorji. Crafter z emisijsko stopnjo Euro 6/EURO VI Motor 2.0 TDI s 75 kw (102 KM) s SCR/Adlue 1) Motor 2.0 TDI z 90 kw (122 KM) s SCR/Adlue 1) Vrsta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

Microsoft Word - Spremljanje u.inkov troposferskega ozona s plaze.o deteljo.

Microsoft Word - Spremljanje u.inkov troposferskega ozona s plaze.o deteljo. UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Petra LESAR SPREMLJANJE UČINKOV TROPOSFERSKEGA OZONA S PLAZEČO DETELJO Trifolium repens 'Regal' DIPLOMSKO DELO Univerzitetni študij Ljubljana,

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

SEAT Arona.

SEAT Arona. SEAT Arona. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 95 KM (70 kw) Start/Stop 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) Start/Stop DSG Valji/ventili (skupaj) 3/12 3/12 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 999 999 1.498 Premer in

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin])

(Microsoft PowerPoint - Poroèilo o pitni vodi - Ravne 2017 [Samo za branje] [Združljivostni naèin]) NA OBMOČJU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM - 2017 Na območju občine Ravne na Koroškem se za 8834 uporabnikov pitna voda dobavlja iz 3 sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS ŠUMC, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna. Upravljavec

Prikaži več

Microsoft Word - DIPLOMSKO DELO - MATEJA MAGAJNA - e-oblika.doc

Microsoft Word - DIPLOMSKO DELO - MATEJA MAGAJNA - e-oblika.doc UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO Mateja MAGAJNA BIOINDIKACIJA TROPOSFERSKEGA OZONA S PLAZEČO DETELJO (Trifolium repens L.) SORTE Regal KLONOV NC-S IN NC-R V LJUBLJANI V

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Recenzija: prof.dr. Rajko Bernik Prevod in priredba: Renata Fras Peterlin Picture source: Syngenta 1 začetek Preverjanje delovanja pršilnika Merjenje traktorske hitrosti Merjenje pretoka Pri umerjanju

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

AM_Com_LegOpinion

AM_Com_LegOpinion EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 12.5.2015 2014/0012(COD) PREDLOGI SPREMEMB 14 75 Osnutek mnenja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PE552.114v01-00) Zmanjšanje

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več

Ravne,dne 23

Ravne,dne 23 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE Ob Suhi 5 b 2390 Ravne na Koroškem Tel.št.: 02 8705 612, tajn. 02 8705 600, faks 02 8705 625 POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA JAVNE

Prikaži več

SEAT Ateca.

SEAT Ateca. SEAT Ateca. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) MQ-6 Start/Stop 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 3/12 4/16 4/16 Gibna prostornina

Prikaži več

NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi orig

NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi orig NAVODILA ZA KALIBRACIJO IN VZDRŽEVANJE WTW QuadroLine ph 296 Oxi 296 Kratka navodila za rokovanje z instrumentom. Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKOVALNA NALOGA.doc

Microsoft Word - RAZISKOVALNA NALOGA.doc RAZISKOVALNA NALOGA Ime šole: poklicna in tehniška strojna šola Avtorji: Jože Škoflek, Rok Ovčar, Rok Kotnik Mentor: Jože Prezelj, uni.dipl.ing. Letnik: 4. letnik poklicne in tehniške strojne šole KAZALO:

Prikaži več

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc

Microsoft Word - 25_LPK_E_PE_L2011.doc REPUBLIKA SLOVENIJA LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O PORABI ENERGIJE, GORIV IN IZBRANIH NAFTNIH PROIZVODOV E-PE/L ZA LETO 2011 Poročilo pripravil: Jože Zalar,

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Vorlegeband Keramik Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehničn Tračni profil za izoblikovanje fug na polietilenski osnovi Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV 1.2)

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril ARSO Oddelek za hidrološke prognoze Dravograd, 3. december 2015 Vsebina Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere ter kako

Prikaži več