RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE"

Transkripcija

1 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE LJUBLJANA,

2 VSEBINA 1. UVOD 2. OPIS STORITEV 3. CENIK KOMPLETNIH STORITEV 4. CENIK NAJEMA INFRASTRUKTURE 5. CENA ENERGIJE IN KLIME 6. CENIK VZDRŢEVANJA 7. OSTALE STORITVE 8. CENA DVB-T 9. POSEBNE DOLOČBE 2

3 1. UVOD RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Oddajniki in zveze (v nadaljnem besedilu: enota Oddajniki in zveze) opravlja naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrţevanjem in obratovanjem objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprejemu, oddajanju in razširjanju programov RTV Slovenija ter programov drugih RTV organizacij, skrbi za zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in drugih programov, ki jih oddaja oziroma razširja, skrbi za tehnično posodabljanje in usklajenost omreţja z omreţji evropskih drţav ter za zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in na območjih, kjer ţivi slovenska narodna manjšina, v skladu z mednarodnimi pogodbami. Enota Oddajniki in zveze zagotavlja oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija in RTV programov drugih RTV organizacij v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji. V ta namen je enota Oddajniki in zveze izdelala cenik storitev kompletnih oddajnih mreţ in zvez ter cenik storitev posameznih najemov in opravil. Vrednost storitev je podana v točkah. Cenik storitev in vrednost točke v EUR sprejema Nadzorni svet RTV Slovenija. 2. OPIS STORITEV 1. Razvoj, projektiranje, izgradnja, obratovanje in vzdrţevanje radiodifuznih objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni razširjanju, oddajanju in sprejemanju radijskih in televizijskih programov na območju Republike Slovenije ter v tujini v skladu z mednarodnimi sporazumi. 2. Izdelovanje investicijske in tehnične dokumentacije ter izvajanje, meritve in nadzor investicijskih del na radiodifuznih objektih, napravah in pripadajoči infrastrukturi (zgradbe, stolpi, elektroenergetske instalacije in ozemljitve). 3. Opravljanje tehničnih pregledov in izdajanje atestov radiodifuznih naprav in opreme v skladu s pooblastili ustreznih organizacij. 4. Izdelava in prodaja tehničnih sredstev potrebnih za obratovanje radiodifuznih naprav. 5. Opravljanje tehničnih storitev s področja telekomunikacij. 3. CENIK KOMPLETNIH ANALOGNIH STORITEV Kompletna storitev pomeni radijski ali televizijski signal sprejet iz studia, prenesen na oddajne točke in posredovan poslušalcem oziroma gledalcem. Jakost teh signalov je razdeljena v več močnostnih razredov in temu ustrezno točkovana. Dodane so še dodatne storitve, to je rezervno energetsko napajanje, rezervni oddajnik, uporaba RDS signala, upoštevana je tudi sevalna karakteristika antenskega sistema. Zveze zvokovnih in televizijskih signalov obdelane posebej in točkovane glede na število odsekov med dvema lokacijama. Trenutno uporabljamo le brezţične zveze. 3

4 3.1. SV ODDAJNIKI Storitve so obračunane mesečno in določene glede na močnostni razred, obratovalno zanesljivost in rezervno energetsko napajanje. Povečana obratovalna zanesljivost pomeni, da ima oddajnik rezervo. Močnostni Vrednost storitve v TOČKAH Pripadajoče razredi odd. Obratovalna zanesljivost rezervno navadna povečana napajanje do - 0,1 kw > 0,1-2,0 kw > 2,0-10,0 kw > 10,0-50,0 kw > 50,0-100,0 kw > 100, FM ODDAJNIKI Vrednosti storitev so izračunane za en mesec in to glede na močnostni razred, obratovalno zanesljivost in rezervno energetsko napajanje. Povečana obratovalna zanesljivost pomeni, da ima oddajnik rezervo. Močnostni Vrednost storitve v TOČKAH Pripadajoče razredi Obratovalna zanesljivost rezervno (ERP) navadna povečana napajanje do - 0,1 kw >0,1-0,3 kw >0,3-0,5 kw >0,5-1,0 kw >1,0-1,5 kw >1,5-3,0 kw >3,0-5,0 kw >5,0-10,0 kw >10,0-20,0 kw >20,0-30,0 kw >30,0-50,0 kw >50,0-100,0 kw Za prenos prometnih informacij in za kasnejši razširjeni prenos podatkov kot dodatne moţnosti ponujamo RDS. Vrednost storitve je odvisna od vrste obratovalne zanesljivosti. Vrsta storitev Vrednost storitve v TOČKAH Obratovalna zanesljivost navadna povečana RDS Eventuelne potrebne zveze za pošiljanje RDS podatkov se zaračunavajo po ceniku zvez. 4

5 3.3. TV ODDAJNIKI IN TV PRETVORNIKI Vrednosti storitev so izračunane za en mesec in to glede na močnostni razred, obratovalno zanesljivost in rezervno energetsko napajanje. Označene vrednosti veljajo za TV oddajnik z mono spremljajočim tonom. Povečana obratovalna zanesljivost pomeni, da ima oddajnik rezervo. Močnostni Vrednost storitve v TOČKAH Pripadajoče razredi Obratovalna zanesljivost rezervno (ERP) navadna povečana napajanje do - 0,05 kw > 0,05-0,25 kw > 0,25-0,50 kw > 0,5-1,0 kw > 1,0-2,5 kw > 2,5-5,0 kw > 5,0-20,0 kw > 20,0-40,0 kw > 40,0-100,0 kw > 100,0-250,0 kw > 250,0-500,0 kw Za moč nad 500 kw se cena iz zadnje alineje poveča za 10% Moţna je vpeljava dodatnega zvokovnega kanala, v primeru prezasičenosti frekvenčnega prostora pa tudi uporaba preciznega frekvenčnega pomika oddajne frekvence (precizni offset). Vrsta storitev Vrednost storitve v TOČKAH Pripadajoče Obratovalna zanesljivost rezervno navadna povečana napajanje Dodatni kanal Precizni offset V primeru uporabe TV pretvornikov pa je vrednost storitve sledeča: TV pretvorniki s Vrednost storitve v TOČKAH Pripadajoče Obratovalna zanesljivost rezervno sevalno močjo (ERP): navadna poveča napajanje do - 0,05 kw > 0,05-0,10 kw > 0,10-0,30 kw > 0,30-0,50 kw > 0,50-1,00 kw > 1,00-2,00 kw Vrednosti storitev so izračunane za en mesec in to glede na močnostni razred, obratovalno zanesljivost in rezervno energetsko napajanje. Povečana obratovalna zanesljivost pomeni, da ima TV pretvornik rezervo. 5

6 3.4. ANTENSKI SEVALNI DIAGRAMI Antene s kroţnim sevanjem (kroţni diagrami) omogočajo oddajniku pribliţno enakomerno pokrivanje v vseh smereh. Vrednost storitve, navedene v točkah 3.1, 3.2, 3.3 veljajo za takšne antene. Če pokriva načrtovani horizontalni diagram manj kot 50% površine kroga, se vrednost storitve zmanjša za 20 % DISTRIBUCIJSKE, KONTRIBUCIJSKE IN SERVISNE ZVEZE OZ daje na razpolago distribucijske spremljajočim zvokom. in kontribucijske zveze za prenos zvoka in slike, vključno s Zveze za prenos zvoka prenašajo zvok visoke kvalitete v frekvenčnem obsegu do 15 KHz. Zveze za prenos televizijskega signala delimo v dva razreda: 1. razred: zveze za video z mono spremljajočim zvokom 2. razred: zveze za video s stereo spremljajočim zvokom Odločilni parametri, ki določajo višino najemnine so: vrsta zveze število odsekov čas najema Čas najema zvez delimo v naslednje kategorije: stalni najem (več kot 1 leto) občasni najem Poleg zvez za prenos zvoka in slike nudimo v najem tudi servisne zveze. To so lahko pogovorne zveze, zveze za prenos podatkov, daljinsko krmiljenje, signalizacijo, ipd. STALNI NAJEM ZVEZ Mesečna storitev v točkah VRSTA STORITVE ŠTEVILO RELEJNIH ODSEKOV Prenos zvoka - mono Prenos zvoka - stereo Prenos TV signala z mono zvokom Prenos TV signala s stereo zvokom Servisni kanal do 3,4 KHz Servisni kanal do 3,4 KHz za prenos podatkov 6

7 2Mbit/s podatkovni niz ISDN kanal 128 kbit/s OBČASNI NAJEM ZVEZ Mesečna storitev v točkah ŠTEVILO RELEJNIH ODSEKOV VRSTA začetna STORITVE cena Prenos zvoka - mono Prenos zvoka - stereo Prenos TV signala z mono zvokom Prenos TV signala s stereo zvokom 1. Začetno ceno se plača za vsak odsek prenosnih (mobilnih) zvez posebaj, urno postavko pa se plača od skupnega števila odsekov. Če prenosne zveze niso potrebne, se plača 40 % začetne cene kot strošek za vzpostavitev zveze. 2. Minimalni čas najema prenosnih zvez znaša dnevno 2 uri. Pri večdnevnem najemu z istih lokacij pa znaša minimalni dnevni najem prenosnih zvez 7 ur. Za storitve daljše od 7 dni je moţen poseben dogovor. 3. V cenah najema prenosnih zvez ni zajeto: Stroški prevoza - kilometrina po ceniku Stroški dnevnic in stroški prenočevanja 3.6. STORITEV ODDAJNE ZEMELJSKE SATELITSKE POSTAJE Vrednost storitve oddajanja zemeljske satelitske postaje znaša točk. Uporabnikom se zaračunava ustrezen deleţ v skladu z deleţem uporabljene kapacitete transporderja. 7

8 4. CENIK NAJEMA INFRASTRUKTURE Mesečna storitev v točkah LOKACIJA 1 m 2 PRO- STORA 1 TEKOČI m STOLPA FM ANTENSKI SISTEMI TV ANTENSKI SISTEMI KRVAVEC NANOS PLEŠIVEC KUM POHORJE BELI KRIŢ TRDINOV VRH KRIM KUK TINJAN TRSTELJ PEČAROVCI BOČ OSTALI PREDALČNI STOLPI IN PROSTORI OSTALI JAMBOR STOLPI IN PROSTORI minimalni najem prostora je 1 m 2 da se najemniku pri najemu prostora na osnovi m² zaračuna nujno potrebna servisna površina v primeru, da je na isti površini v objektu več naprav instaliranih po višini, se zaračunava uporaba v prostorninskih enotah. Najmanjši moţni najem znaša m³, kar pomeni cene m². minimalni najem prostora na stolpu je 1 tekoči meter tekoči meter pomeni potreben prostor za pričvrstitev antene oz. aparature z upoštevanjem potrebnih odmikov od drugih anten oz. aparatur z upoštevanjem priključnih kablov in nosilne konstrukcije da se tekoči metri izračunavajo tako, da se zaokroţajo navzgor, zaokroţeno na 0,5 tekočega metra višine antenskega stolpa 8

9 5. CENA ENERGIJE IN KLIME Mesečna storitev v EUR PRIKLJUČNA MOČ Pn ( KW) CENA ENERGIJE IN KLIME NA MESEC v EUR na MESEC brez DDV 20% DDV v EUR na MESEC z 20 % DDV 0,1 se ne obračuna - se ne obračuna 0,5 68,96 13,79 82, ,10 27,82 166,92 2,5 331,84 66,37 398, ,08 130,62 783, ,34 261, , ,65 391, , ,14 522, , ,41 653, , ,67 783, , ,98 914, , , , , , , , , , , , , ,47 PRIKLJUČNA MOČ REZERVNO NAPAJANJE NA MESEC Pn ( KW) v EUR na MESEC brez DDV 20% DDV v EUR na MESEC z 20 % DDV 0,1 41,85 8,37 50,22 0,5 96,67 19,33 116, ,74 38,55 231,29 2,5 321,82 64,36 386, ,14 96,43 578, ,45 119,89 719, ,70 139,34 836, ,76 156,55 939, ,03 166, , ,06 175, , ,70 192, , ,17 203, , ,23 227, , ,77 256, , ,77 274, ,32 Zgoraj navedene cene se spremenijo z vsakokratno spremembo cene električne energije. 9

10 6. CENIK VZDRŽEVANJA 6.1. Vzdrţevanje na točkah s posadko je neprekinjeno. K odpravi napak se pristopi takoj, ko je napaka nastala. Cena mesečnega pavšalnega vzdrţevanja znaša 410,00 EUR brez DDV oz. 492,00 EUR z DDV, za rezervni oddajnik pa 205,00 EUR brez DDV oz. 246,00 EUR z DDV. V ceni vzdrţevanje je zajet tudi material do 50 EUR brez DDV oz. 60 EUR z DDV mesečno. Zamenjava draţjih rezervnih delov se zaračunava posebej Vzdrţevanje brez posadke je organizirano od ponedeljka do petka od 8.00 do Vzdrţevanje izven tega termina se obračunava posebej. Cena mesečnega pavšalnega vzdrţevanja znaša 255,00 EUR brez DDV oz. 306,00 EUR z DDV. V ceni vzdrţevanje je zajet tudi material do 50 EUR brez DDV oz. 60 EUR z DDV mesečno. Zamenjava draţjih rezervnih delov se zaračunava posebej Mesečno vzdrţevanje po dejanskih stroških. Na osnovi pisnega naročila se pristopi k odpravi napak. Zaračunajo se dejanski stroški (delo, prevozi, dnevnice, material ipd.) Za najemnike, ki imajo pavšalno vzdrţevanje se v času od do ure obračunavajo normalne ure, kar velja tudi za sobote. Ob nedeljah in praznikih uporabniki plačajo tudi nadure za celoten čas, potreben za odpravo napake. Pri obračunu se zaračunajo tudi poraba materiala, stroški dela in stroški prevoza. 7. OSTALE STORITVE 7.1. CENE STORITEV, KI SE OBRAČUNAVAJO PO DELOVNEM ČASU 1. Cena delovne ure v EUR Cene delovne ure v EUR brez DDV 20% DDV Cene delovne ure v EUR z DDV 1. Svetovalec 35,50 7,10 42,60 2. Razvojni inţ. I. 28,50 5,70 34,20 3. Razvojni inţ. II. 26,00 5,20 31,20 4. Arhitekt I. 24,50 4,90 29,40 5. Inţ. I. stopnje 24,00 4,80 28,80 6. Tehnik I. 21,50 4,30 25,80 7. Tehnik II 17,00 3,40 20,40 8. Tehnik kov. delavnice 20,00 4,00 24,00 9. Adm. tehnik 15,50 3,10 18, Šofer 14,50 2,90 17,40 2. Cene delovne ure iz 1. točke veljajo za redni delovni čas. 3. Za delo izven rednega delovnega časa se urna postavka pomnoţi s faktorjem 1,3. 4. Za delo na terenu se urna postavka pomnoţi s faktorjem 1,1. 10

11 5. Za delo v izrednih razmerah se ceni delovne ure prištejejo dodatki, ki pripadaju delavcu v skladu s pravilnikom. 6. Za delo, kjer se uporabljajo instrumenti in zahtevna tehnična sredstva ali rezultati prejšnjih raziskav (meritve, specialne karte,...) se urna postavka poveča za 20%. 7. Za delo na višini se vrednost delovne ure iz 1. točke tega poglavja poveča za: 10% do višine 25 m 15% do višine 60 m 20% nad višino 60 m 8. Alpinistične ure se obračunavajo s faktorjem 2,0, varovalne ure pa s faktorjem 1,8 vrednosti ure iz 1. točke tega poglavja CENIK ZA UPORABO MOTORNIH IN SPECIALNIH VOZIL 1. Cena za izposojo vozil v točkah. osebna vozila 1,8 točk na km terenska vozila ali kombi 2,2 točk na km tovorno vozilo 2,3 točk na km sneţno vozilo 550 točk na uro merilni avto 500 točk na uro 2. V cenah je vključena tudi poraba goriva. Za relacije v tujini, ko uporabnik sam nosi stroške goriva, se kilometrina zniţa za 30%. 3. Stroški voznika se obračunajo po uri za porabljen delovni čas in sicer: 100% za redne ure voţnje 130% za nadure 70% za čakalne ure 7.3. CENA POIZVEDBE O LOKACIJI Cena splošne poizvedbe o posamezni lokaciji je 130,00 EUR brez DDV oz. 156,00 EUR z DDV. Pri obračunu se zaračunajo tudi stroški dela in stroški prevoza CENA ODKLOPA IN PONOVNEGA PRIKLOPA Cena odklopa naprave je 65,00 EUR brez DDV oz. 78,00 EUR z DDV. Cena ponovnega priklopa naprave je 65,00 EUR brez DDV oz. 78,00 EUR z DDV. Pri obračunu se zaračunajo tudi stroški dela in stroški prevoza. 11

12 8. CENA DVB-T 8.1. ODDAJANJE TV PROGRAMA V MULTIPLEKSU RTVS CENA DVB-T ZA 1 MBITS NA MESEC LOKACIJA v EUR brez DDV 20% DDV v EUR z 20% DDV BELI KRIŢ 670,78 134,16 804,94 BOČ 308,01 61,60 369,61 KOPER 242,40 48,48 290,88 KRIM 400,62 80,12 480,74 KRVAVEC 622,17 124,43 746,60 KUK 381,13 76,23 457,36 KUM 537,16 107,43 644,59 LJUBLJANA 814,43 162,89 977,32 MARIBOR 258,30 51,66 309,96 NANOS 786,39 157,28 943,67 PEČAROVCI 427,09 85,42 512,51 PLEŠIVEC 602,40 120,48 722,88 POHORJE 679,19 135,84 815,03 TINJAN 305,75 61,15 366,90 TRDINOV VRH 462,51 92,50 555,01 TRSTELJ 332,87 66,57 399,44 PRETVORNIK 1 81,66 16,33 97,99 PRETVORNIK 2 38,87 7,77 46,64 1 Mbits na sekundo pomeni potrebno bruto bitno hitrost, ki vključuje video, audio, teletekst, EPG, programske tabele in potrebno rezervo. 12

13 8.2. CENA KOLOKACIJE CENA INFRASTRUKTURE NA MESEC LOKACIJA v EUR brez DDV 20% DDV v EUR z 20 % DDV BELI KRIŢ 621,02 124,20 745,22 BOČ 902,89 180, ,47 KRIM 1.301,50 260, ,80 KRVAVEC 1.648,29 329, ,95 KUK 894,56 178, ,47 KUM 1.672,93 334, ,52 NANOS 1.863,38 372, ,06 PEČAROVCI 948,38 189, ,06 PLEŠIVEC 715,53 143,11 858,64 POHORJE 909,38 181, ,26 TINJAN 532,54 106,51 639,05 TRDINOV VRH 818,99 163,80 982,79 TRSTELJ 513,92 102,78 616,70 PRETVORNIK 1 297,79 59,56 357,35 PRETVORNIK 2 303,52 60,70 364,22 Cena infrastrukture zajema ceno prostora, stolpa, antenskega sistema, klima naprave na objektu in brezprekinjenega napajanja na OC Krim, Boč, Krvavec, Kum, Nanos, Pohorje, Plešivec, Trdinov vrh in Pečarovci. 13

14 CENA ENERGIJE NA MESEC za 1kW priključne moči LOKACIJA v EUR brez DDV 20% DDV v EUR z 20 % DDV BELI KRIŢ 75,49 15,10 90,59 BOČ 113,31 22,66 135,97 KRIM 98,48 19,70 118,17 KRVAVEC 82,21 16,44 98,66 KUK 80,00 16,00 95,99 KUM 92,24 18,45 110,69 NANOS 84,01 16,80 100,82 PLEŠIVEC 88,09 17,62 105,70 POHORJE 76,11 15,22 91,34 TRDINOV VRH 103,31 20,66 123,97 TRSTELJ 123,81 24,76 148,58 GOLO BRDO 119,67 23,93 143,61 MARIBOR TEZNO 99,60 19,92 119,51 LOGATEC 265,15 53,03 318,19 LJ.ŠANCE 117,89 23,58 141,47 KOČEVJE 153,69 30,74 184,43 SLAVNIK 97,31 19,46 116,77 SKALNICA 85,85 17,17 103,02 BIZELJSKO 66,37 13,27 79,64 ČRNOMELJ 64,67 12,93 77,61 LENDAVA 58,52 11,70 70,22 PEČAROVCI 80,41 16,08 96,50 TINJAN 83,80 16,76 100,56 TRBOVLJE 1 98,14 19,63 117,76 TOLMIN 58,12 11,62 69,75 ŢUŢEMBERK 85,50 17,10 102,59 OSTALI PTV 101,19 20,24 121,43 Cena energije se izračunava na podlagi analize porabe za vsako lokacijo posebej. 14

15 9. POSEBNE DOLOČBE Vrednost točke za nacionalne, komercialne, nekomercialne radijske in TV postaje in za ostale komercialne najeme znaša: Vrednost točke brez DDV Vrednost točke z 20% DDV 20% DDV Nacionalne, komercialne in nekomercialne radijske in TV postaje 0, ,03 0,16244 Ostali komercialni najem 0, ,03 0,16726 Za organizacije, ki opravljajo dejavnost, ki ni radijska in televizijska dejavnost v skladu z Zakonom o medijih, se cene iz celotnega cenika povečajo za 30%. Določilo ne velja za drţavne organe. Če organizacija poleg radijske in televizijske opravlja še druge dejavnosti, se število točk poveča le za storitve, ki omogočajo druge dejavnosti. 15

Microsoft Word - CENIK_OZ _2_.doc

Microsoft Word - CENIK_OZ _2_.doc RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE LJUBLJANA, 01.06.2010 VSEBINA 1. UVOD 2. OPIS STORITEV 3. CENIK KOMPLETNIH STORITEV 4. CENIK

Prikaži več

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, LJUBLJANA OE ODDAJNIKI IN ZVEZE C E N I K STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE LJUBLJANA, 01. 03. 2019 VSEBINA 1. UVOD 2. OPIS STORITEV 3. CENIK KOMPLETNIH STORITEV 4.

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO JAVNEGA RAZPISA ZA MULTIPLEKS C Dne je Agencija izdajatelje televizijskih programov in druge zainteresirane povabila k

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO JAVNEGA RAZPISA ZA MULTIPLEKS C Dne je Agencija izdajatelje televizijskih programov in druge zainteresirane povabila k IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO JAVNEGA RAZPISA ZA MULTIPLEKS C Dne 5.9.2012 je Agencija izdajatelje televizijskih programov in druge zainteresirane povabila k sodelovanju v javnem posvetovanju o možnostih razvoja

Prikaži več

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe

Uradni list RS - 12(71)/2005, Mednarodne pogodbe PRILOGA 3 Osnovne značilnosti, ki se sporočajo za usklajevanje 1. Zgradba podatkovne zbirke Podatkovno zbirko sestavljajo zapisi, ločeni po znakovnih parih "pomik na začetek vrstice pomik v novo vrstico"

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Akta o določitvi

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic

MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic MERKUR nepremicnine Poslovna stavba Merkur Naklo Ponudba za najem pisarn, konferenčnih dvoran in organizacijo delavnic Poslovna stavba Merkur Naklo MERKUR nepremičnine, d.d. telefon: 04 258 7000, Cesta

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

RTV KOPER-CAPODISTRIA

RTV KOPER-CAPODISTRIA RTV KOPER-CAPODISTRIA KONTAKTI Regionalni RTV Center Koper Capodistria Služba za trženje Ulica OF 15 6000 Koper Capodistria KP.OGLASI@RTVSLO.SI VODJA Dominga Medoš Dominga.Medos@rtvslo.si +386 (0)5 668

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD 1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD Velika večina ljudi si dandanes življenja brez avtomobila ne more predstavljati. Hitro napredujeta tako avtomobilska industrija

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.07.2012 Tušmobil d.o.o. Kazalo UVOD... 3 I. Splošna določila in pogoji... 3 II. Tehnični pogoji

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP

PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEP PRILOGA 2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe za izbrane dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih parametrov kakovosti oskrbe 1. NEPREKINJENOST NAPAJANJA 1.1. Ciljna raven neprekinjenosti

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA NAJEMA OZ. UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OGLASNIH MEST

Prikaži več

ZDRad-Word

ZDRad-Word Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam U K A Z o razglasitvi Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad) Razglašam Zakon o digitalni

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. junij junij VI J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizv 1/5 1. junij - 30. junij J U N I J I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC JUNIJ 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu juniju 2009 je razvidna iz priložene tabele

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2

Cenik Cenik paketov, ki niso več v prodaji Skupine Telemach Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) Mesečna naročnina v EUR DUO INT S....2 paketov, ki niso več v prodaji Paketi Analogni Dvojčki (paketi niso več v prodaji) DUO INT S....26,75 KTV paket L 1 + internet (6 Mbps/1 Mbps) DUO INT M...37,94 KTV paket L 1 + internet (13,3 Mbps/1,5

Prikaži več

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora

Mesečno POROČILO O OBRATOVANJU EES 1/5 1. februar februar II F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija pora 15 1. februar - 28. februar F E B R U A R I. ELEKTROENERGETSKA SITUACIJA ZA MESEC FEBRUAR 2009 Realizacija porabe, proizvodnje in izmenjave električne energije v mesecu februarju 2009 je razvidna iz priložene

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 943577 www.conrad.si SISTEM BREZŽIČNEGA VIDEO PRENOSA PHILIPS SLV4200 Št. izdelka: 943577 1 KAZALO 1 POMEMBNE INFORMACIJE... 3 1.1 Priključitev na električno

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

VOLUME 1

VOLUME 1 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV RADIJSKE FREKVENCE ZA OMREŽJE PRIZEMNE DIGITALNE RADIODIFUZIJE DVB-T NA OBMOČJU MED ILIRSKO BISTRICO IN SEŽANO Stran 1 od 30 RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA NAVODILA PONUDNIKOM...

Prikaži več

postanite del prestižnega oglaševanja

postanite del prestižnega oglaševanja postanite del prestižnega oglaševanja največji TV oglasi v MESTU... Predstavljamo vam eno izmed trenutno najatraktivnejših zvrsti oglaševanja - senzacionalno oglaševanje na LED prikazovalniku oz. sistemu

Prikaži več

POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO V LETU 2001/02

POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO V LETU 2001/02 POROČILO SVETA ZA RADIODIFUZIJO ZA LETO 2001 IN 2002 Ljubljana, 19. december 2002 1 I. KAZALO I. KAZALO 2 II. UVOD.3 III. PRISTOJNOSTI SVETA ZA RADIODIFUZIJO..4 IV. DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2001/2002 5

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 72,8 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 50 palcev (49,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 125,7

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

(Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - DVB-T \212kofja Loka.doc)

(Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - DVB-T \212kofja Loka.doc) JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV RADIJSKE FREKVENCE ZA OMREŽJE PRIZEMNE DIGITALNE RADIODIFUZIJE DVB-T NA OBMOČJU ŠKOFJE LOKE Stran 1 od 29 RAZPISNA DOKUMENTACIJA VSEBINA NAVODILA PONUDNIKOM...5 A SPLOŠNO...6

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I.

Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I. Uradni list Republike Slovenije Št. 60 / 16. 9. 2016 / Stran 8387 PRILOGA UPRAVIČENI STROŠKI PRI AVDIOVIZUALNIH PROJEKTIH RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta priloga določa vrste stroškov

Prikaži več

Base NET.cdr

Base NET.cdr Rešitev fiksnega radijskega odčitavanja Delovanje BaseNet je način odčitavanja porabe vode, toplote, elektrike, plina in delilnikov toplote v fiksnem radijskem omrežju. Merilnike v Sensus Base sistemu

Prikaži več

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. č

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. č Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10 v nadaljevanju:»zgjs«), 5. in 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07-

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Hz Neomejeno 49,0 Hz-51,0 Hz Neomejeno 51,0 Hz-51,5

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

VHF1-VHF2

VHF1-VHF2 VHF BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET VHF1: 1 CHANNEL VHF2: 2 CHANNELS NAVODILA ZA UPORABO SLO Hvala, ker ste izbrali naš BREZŽIČNI MIKROFONSKI KOMPLET IBIZA SOUND. Za vašo lastno varnost, preberite ta navodila

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg

POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilneg POGOJI UPORABE MOBILNIH PAKETOV IN UPORABE ENOT (Posebni pogoji uporabe mobilnih paketov, Splošni pogoji uporabe enot, Posebni pogoji uporabe mobilnega paketa TOP) in POLITIKA POŠTENE UPORABE za uporabo

Prikaži več

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena

Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena S. H., G. P. in U. Z. KLJUČNE TOČKE: Programi s statusom radijske postaje posebnega pomena na splošno Prednosti programov Zakonodaja Spreminjanje programskih

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

evizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010

evizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010 Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija 4 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Povzetek R ačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja

Prikaži več

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 ŠPORTNE VSEBINE NA RADIU SLOVENIJA v letu 2012 VAL 202 Leto 2012 na Radiu Slovenija Val 202 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 71,9 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 49 palcev (48,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 123,2

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Razpisna dokumentacija za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske programe Lendava 103,3 MHz, Solčava 93,8 MHz, Podbrdo 105,0 MHz, Ajdovščina

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx

an-01-USB_digitalni_zvocniki_Logitech_S-150.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 91 60 80 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO USB digitalni zvočniki Logitech S-150 Kataloška št.: 91 60 80 KAZALO 1. VARNOSTNI NAPOTKI... 3 2. NASTAVITEV VAŠIH

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2019 Osnovni paketi: Prvi + Val 202 Paket 10 objav - oglaševanje na Prvem in na Valu 202 Na Prvem: 5 objav, na Valu 202: 5 objav PRVI 05:00-13:00 PO NE 5

Prikaži več

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k

10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, k 10. Meritev šumnega števila ojačevalnika Vsako radijsko zvezo načrtujemo za zahtevano razmerje signal/šum. Šum ima vsaj dva izvora: naravni šum T A, ki ga sprejme antena in dodatni šum T S radijskega sprejemnika.

Prikaži več

DTV izobrazevalna julij_mail

DTV izobrazevalna julij_mail Julij 2013 Preklopite na digitalno. Brezplačno. Na digitalni smo gledalci gospodarji. Gledamo točno to, kar želimo, in točno takrat, ko imamo čas. Preklop na digitalno pomeni, da izberete enega izmed paketov

Prikaži več

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste 02 Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Daikin zagotavlja novo rešitev za nadzorovanje in krmiljenje glavnih funkcij stanovanjskih notranjih enot. Sistem deluje na uporabniku

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Cenik gasilskih storitev_april 2010 veljavni.xls

Cenik gasilskih storitev_april 2010 veljavni.xls VELJAVNI CENIK GASILSKIH STORITEV (SPREJET 27.03.2010 NA UPRAVNEM ODBORU GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE IN VELJA DO PREKLICA) 1. Moštvo (Cene so brez DDV) 1.1. na delavnik med 6. in 18. uro: na osebo in uro

Prikaži več

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL

SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL SAR DO VAS HITREJE TAKRAT, KO VSAKA MINUTA ŠTEJE SL COSPAS-SARSAT Zmogljivosti SAR v okviru sistema Galileo so vključene v mednarodni program COSPAS-SARSAT, tj. satelitski program za zaznavanje klicev

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2017 Skupni paketi več radijskih postaj Paket 65 objav - oglaševanje na I. programu, Valu 202, Radiu SI, Radiu MB in Radiu KP I. program 05:00-13:00 PO NE

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Specifikacije Leto modela LETO MODELA 2019 Dimenzije in teža ŠIRINA STOJALA Pribl. 100,2 cm VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI) 65 palcev (64,5 palca) VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, PO DIAGONALI) 163,9

Prikaži več

Navodila za dostavo oglasnih materialov na TV Slovenija Marec 2017

Navodila za dostavo oglasnih materialov na TV Slovenija Marec 2017 Navodila za dostavo oglasnih materialov na TV Slovenija Marec 2017 Tehnični standardi za dostavo oglasnih materialov na TV Slovenija Splošno TV Slovenija sprejema oglasni material v obliki datotek, katere

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več