VZGOJNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA RAČE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VZGOJNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA RAČE"

Transkripcija

1 VZGOJNI NAČRT OSNOVNA ŠOLA RAČE Vzgojni načrt je obravnaval učiteljski zbor dne Vzgojni načrt je obravnaval Svet staršev OŠ Rače na seji dne Vzgojni načrt je obravnaval in sprejel Svet zavoda OŠ Rače na seji dne

2 KAZALO 1 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA VLOGA IN NAMEN VZGOJNEGA NAČRTA VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA CILJI VZGOJNEGA NAČRTA VREDNOTE VZGOJNEGA NAČRTA VZGOJNA NAČELA VZGOJNE DEJAVNOSTI Preventivne vzgojne dejavnosti šole Svetovanje in usmerjanje VZAJEMNO SODELOVANJE S STARŠI POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI Vzgojni razgovor učenca s pedagoškim delavcem Postopek izrekanja vzgojnih ukrepov VARSTVO PRAVIC VELJAVNOST VZGOJNEGA NAČRTA...11 OŠ Rače 2

3 1 IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA o Konvencija o otrokovih pravicah (OZN, sprejela Generalna skupščina, 1989) o Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v R Sloveniji (izdalo MŠŠ, 1995) o Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole (izdalo MŠŠ, avgust 2008) o Izhodišča kurikularne prenove (pripravil NKS, 1997) o Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), 2. člen (cilji vzgoje in izobraževanja), o Zakon o osnovni šoli (ZOsn): 2. člen (cilji izobraževanja) in 60.d člen (vzgojni načrt šole) o Štirje stebri izobraževanja (Mednarodna komisija v okviru UNESCA - Delors, 1996): o Učiti se, da bi vedeli. o Učiti se, da bi znali delati. o Učiti se, da bi znali živeti skupaj. o Učiti se biti. 2 VLOGA IN NAMEN VZGOJNEGA NAČRTA Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno izobraževalnega procesa šole. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena Zakona o osnovni šoli, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev izobraževanja. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt je dokument, ki ga oblikuje šola v sodelovanju s starši in učenci in usmerja vzgojno delovanje šole. Spreminja se na osnovi spremljave, evalvacije, dopolnjevanja in nadgrajevanja. Sprejme ga svet zavoda na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt. O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu zavoda. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole. Namen vzgojnega načrta je določiti načine doseganja ciljev in vrednot, opredeliti uresničevanje le-teh, preventivne dejavnosti in vzgojno ukrepanje. OŠ Rače 3

4 je oblikovan na osnovi vizije in poslanstva šole: VIZIJA OŠ RAČE Osnovna šola bo kulturno središče kraja, center trajnostnega razvoja in kulturnega dialoga, (so)nosilec intelektualnega razvoja v kraju, športno rekreacijski center, družabno središče, središče estetike, prostor formalne in neformalne izobrazbe, predvsem pa prostor za razvoj aktivnega, zavednega in kritičnega ter hkrati strpnega mladega človeka, bodočega odraslega. Učenec se v prijetnem okolju nauči učiti, razmišljati in živeti zdravo, izboljšuje pismenost in različne spretnosti ter razvija kakovostne medsebojne odnose. Po finančnih zmožnosti se bomo trudili zagotoviti vsem otrokom v predšolski vzgoji in učencem v devetletni osnovni šoli kar najboljše možnosti za izobraževanje in razvoj vseh njihovih sposobnosti. Posebna skrb bo posvečena izvajanju vzgojnega načrta in uveljavitvi njegovih vsebin in aktivnih oblik dela na vseh ravneh izobraževanja, sprotna prevetritev in dopolnitev šolskih pravil in izboljševanje medsebojne komunikacije. Dobro sodelovanje z ustanoviteljem, Občino Rače-Fram, želimo nadaljevati na vseh ravneh in to vsaj v obsegu, kot je bilo do sedaj. Ohraniti želimo nadstandardni program. Še naprej bomo razvijali kakovostne medsebojne odnose med učenci, starši, delavci šole in lokalno skupnostjo. Učence bomo učili obvladovati stresne situacije. Ozaveščali bomo pomen tradicije in slovenstva, hkrati pa učence usposabljali za kritično vključevanje v globalni svet. Stremimo k temu, da bodo naši učenci zapustili šolo vedoželjni, optimistični, samozavestni, ustvarjalni ter svobodni in odgovorni. POSLANSTVO OŠ RAČE Skupaj gradimo prihodnost zdravih in srečnih ljudi. Pripravljamo učence, da se bodo lahko odgovorno vključevali v sodobni svet. Naše poslanstvo izhaja iz vrednot, zaradi katerih smo se odločili postati učitelji. To pomeni, da učence spoštujemo ter jih z veseljem in zanimanjem strokovno, strpno in odločno vodimo na poti do njihovih ciljev. Pri tem upoštevamo njihovo osebnost, individualne potrebe in zmožnosti ter razvijamo medsebojno razumevanje in timsko povezovanje. OŠ Rače 4

5 3 VSEBINA VZGOJNEGA NAČRTA 3.1 CILJI VZGOJNEGA NAČRTA o ohranjamo vzgojno vlogo šole; o zagotavljamo enotno delovanje, celovitost in sistematičnost vzgojnega dela ter krepimo avtonomijo šole; o ohranjamo pozitivno klimo na šoli; o omogočamo učencem spoznavanje in razumevanje sebe in drugih, vzgajamo za sprejemanje drugačnosti, prevzemanja odgovornosti za medsebojne odnose, mir in sožitje ter konstruktivno reševanje problemov; o razvijamo sposobnosti razumevanja, oblikovanja in spoštovanja skupnih vrednot in pravil ter sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja, kadar so ta v nasprotju s potrebami in pravicami drugih; o spodbujamo skrbno in spoštljivo ravnanje z živo in neživo naravo, materialnimi in energetskimi viri, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter bogastva Zemlje. 3.2 VREDNOTE VZGOJNEGA NAČRTA V postopku oblikovanja vzgojnega načrta smo skupaj s starši in učenci na srečanju Šolske skupnosti naredili pregled najbolj pomembnih vrednot. Po mnenju učencev so najpomembnejše vrednote: predanost, odgovornost, skozi napake do uspeha, prijateljstvo, odličnost. Prav tako so pomembne vrednote: poštenost, pravičnost, razumevanje, sproščenost, timsko delo, delavnost, varnost, medsebojno spoštovanje, znanje in vseživljenjsko učenje, sprejemanje drugačnosti, strpnost, skrb za okolje, upoštevanje pravil in dogovorov. OŠ Rače 5

6 3.3 VZGOJNA NAČELA Na podlagi vrednot smo oblikovali vzgojna načela, ki jih uresničujemo z vzgojnimi dejavnostmi. NAČELO USTVARJANJA ODLIČNOSTI Ustvarjamo pogoje, da učenci predano prevzemajo odgovornost za lastna dejanja in za svoj uspeh, se učijo tudi skozi napake. V šoli spodbujamo kulturo odličnosti s projektom 8 krogov odličnosti. NAČELO USTVARJANJA SPROŠČENEGA OKOLJA IN PRIJATELJSTVA Stremimo k dobrim medsebojnim odnosom, da se med seboj spoštujemo in si pomagamo, vidimo drug v drugem predvsem človeka in govorimo z dobrim namenom. Težave rešujemo s pogovorom, razumevanjem in oblikovanjem skupnih dogovorov. Spodbujamo medsebojno povezanost, timsko delo sodelovanje med učenci, razvijamo občutek varnosti, zaupanja, sprejetosti in sproščenosti. NAČELO USTVARJANJA VARNOSTI Ustvarjamo varno, delovno in spodbudno okolje, v katerem se dobro počutijo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in kjer vlada medsebojno zaupanje. NAČELO POŠTENOSTI IN PRAVIČNOSTI Ustvarjamo pogoje in priložnosti za razvijanje moralnih vrednot, ki so temelj za dobro in uspešno delo ter počutje v razredu in na šoli. Oblikujemo zavest o tem, kaj je pravilno in kaj napačno, kaj dobro in kaj slabo, vredno in nevredno. Vsak učenec ima pravico, da se ga enakovredno obravnava, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. NAČELO ODGOVORNOSTI IN DOSLEDNOSTI Krepimo zavedanja o odgovornosti vsakega posameznika v vzgojno-izobraževalnem procesu (učencev, učiteljev in staršev) ter prevzemamo odgovornost za lastno delo in dejanja, kar dosežemo z vestnim in doslednim izpolnjevanjem dolžnosti. NAČELO VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA IN ZNANJA Omogočamo optimalni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi ter odkrivanjem njihovih močnih področij, razvijanjem nadarjenosti in pripravi individualiziranih učnih programov. Spodbujamo integracijo in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami in zagotavljamo spodbudno okolje za optimalen razvoj. NAČELO SOŽITJA Z OKOLJEM Ustvarjamo pogoje in priložnosti za razvijanje življenja v skupnosti, ohranjanja odnosov in skrbi za okolje in naravo. OŠ Rače 6

7 NAČELO UPOŠTEVANJA PRAVIL IN DOGOVOROV Krepimo zavedanja o odgovornosti vsakega posameznika (učencev, učiteljev in staršev) ter prevzemanje odgovornosti za lastno delo in dejanja z vestnim in doslednim izpolnjevanjem dolžnosti. Z upoštevanjem pravil in dogovorov ustvarjamo pogoje za kvaliteten vzgojno-učni proces. Spodbujamo ustrezne vedenjske vzorce in ravnanje učencev z izpostavljanjem pozitivnih zgledov. 3.4 VZGOJNE DEJAVNOSTI PREVENTIVNE VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE So sestavina celovite kulture šole in se izražajo v vsakodnevni šolski praksi. Šola bo načrtovala in izvajala vzgojne dejavnosti na ravni šole, na ravni posameznih razredov, oddelkov in posameznih učencev. Preventivne dejavnosti šole vključujejo: Razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje. Aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v skladu z njihovimi zmožnostmi. Obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih in usposabljanje za uspešno reševanje takih problemov v skupini za šolsko mediacijo. Navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanja odgovornosti, vzpodbujanje zavedanja svobode in omejitev v izbiranju vedenja. Izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost (humanitarne, čistilne in zbiralne akcije, prireditve, bazarji, razstave itd.). Načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje in delo šole preko formalnih in neformalnih oblik sodelovanja. Roditeljski sestanki za starše o aktualnih temah. Navajanje učencev na ustrezno reševanje medsebojnih težav in preprečevanje nasilja. Prepoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi in ukrepati v skladu z vzgojnim načrtom in zakonodajo. Povečanje nadzora na določenih krajih v času odmorov ter pred in po pouku. Odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, njihovo načrtno reševanje. Ustrezna umestitev razrednih ur v urnik, tako da se jih lahko udeležijo vsi učenci. Projekta Zdrava šola in Ekošola. Bralni projekt Rastem s knjigo, Projekt Bodimo prijatelji. Predavanja. Projekt Osem krogov odličnosti. OŠ Rače 7

8 3.4.2 SVETOVANJE IN USMERJANJE Učitelji, razredniki, svetovalni delavci usmerjajo in svetujejo učencem in njihovim staršem, pri iskanju odgovorov na vprašanja, ki so povezana: z razvojem učenca, s šolskim delom, z odnosi z vrstniki in odraslimi, s poklicnim usmerjanjem otrok, z razvijanjem samopodobe in s prevzemanjem odgovornosti. Usmerjanje in svetovanje lahko poteka: v času šolskih obveznosti (ure oddelčne skupnosti) v času izven urnika (pogovorne ure učiteljev, šolska svetovalna služba) v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov Cilji svetovanja in usmerjanja učencev: oblikovanje lastnih ciljev in načinov uresničevanja, učinkovita organizacija šolskega dela (v šoli in doma), spremljava lastnega dela in uspešnosti, presojanje in vrednotenje lastnega vedenja in ravnanja drugih, prevzemanje odgovornosti za lastno ravnanje, vživljanje v ravnanje drugih, razumevanje razlogov za neprimerno vedenje, konstruktivno reševanje problemov in konfliktov, obvladovanje stresa, strahu, čustvene napetosti, frustracij, apatičnosti razvijanje pozitivne samopodobe. Oblike pomoči: organizacija pomoči učitelja ali sošolcev pri učenju, vzpostavljanje socialnih povezav med učenci, vključevanje učenca v interesne dejavnosti, uvajanje učenca v določene funkcije in druge pomembne odgovornosti, nudenje različnih oblik zunanje pomoči, dogovori z učencem o občasnih individualnih programih, zagotavljanje varnosti, druge oblike organiziranja preventivnih dejavnosti. MEDIACIJA Za reševanje konfliktov in ustvarjanje pozitivne klime med učenci poteka v šolskem prostoru vrstniška in šolska mediacija, ki predstavlja način mirnega, konstruktivnega in odgovornega načina reševanja konfliktov in sporov med učenci. Mediacijo izvajajo usposobljeni strokovni delavci šole (šolski mediatorji) in učenci, ki so uspešno zaključili usposabljanje za vrstniške mediatorje. OŠ Rače 8

9 3.5 VZAJEMNO SODELOVANJE S STARŠI Zavedamo se, da je redno in kvalitetno sodelovanje šole s starši pogoj za učinkovito vzgojno delovanje šole, saj starši nosijo pomemben delež odgovornosti za otrokov razvoj in napredek. Starši imajo pravico do vseh informacij v šoli, ki zadevajo njihove otroke. Dolžnost staršev je, da se redno udeležujejo govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Dolžnost staršev je, strokovnim delavcem šole posredovati informacije o otroku, ki so pomembne za doseganje izobraževalnih in vzgojnih ciljev (telefonska številka staršev, zdravstvene, socialne in finančne težave). Pravica staršev, da sodelujejo s šolo preko sveta staršev in sveta zavoda, v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi poslovniki. Delavci šole, učenci in starši oziroma skrbniki vzajemno sodelujemo pri oblikovanju življenja in dela šole. V primeru, da starši ne sodelujejo s šolo: Strokovni delavec starše pisno povabi na sestanek, katerega cilj je sprejetje dogovora o medsebojnem sodelovanju in vzajemnih odgovornostih. V reševanje problemov se vključijo zunanje institucije, kot sta npr. Center za socialno delo ali svetovalni center (starše se napoti v starševsko delavnico, šolo za starše ). V reševanje problemov se vključi vodstvo šole ter pristojne službe (center za socialno delo, policija, sodišče...). 3.6 POHVALE, PRIZNANJA, NAGRADE Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade učencem oziroma skupinam učencev lahko predlagajo: oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole, razrednik, strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, ravnatelj, starši. Pohvale so lahko ustne ali pisne. Ustno pohvaljen je lahko učenec ali skupina učencev, ki se izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti. Pisne pohvale se podeljujejo za: za doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, bistveno izboljšanje šolskega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom, OŠ Rače 9

10 doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja, posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole, nudenj pomoči tistim, ki jo potrebujejo, aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za šolo. Razrednik podeljuje pisne pohvale učencu za prizadevno delo v oddelčni skupnosti ali za individualni napredek. Pisne pohvale se lahko podelijo skupini učencev. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole. Pisne pohvale podeljujeta razrednik in mentor dejavnosti, ki trajajo celo šolsko leto. Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oz. dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. Priznanja se izrekajo za: večletno prizadevno delo in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana na regijskem in državnem nivoju, večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih, večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev in šolskem parlamentu. Učenci, ki prejmejo priznanje so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca lahko določi ravnatelj v sodelovanju z mentorjem ali razrednikom. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih. Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na slavnosten način. 3.7 VZGOJNI POSTOPKI IN UKREPI Cilj vzgojnih postopkov je okrepiti in spodbuditi pozitivno ravnanje učencev ter jim ponuditi možnost ustvarjalnega reševanja problemov po načelu pozitivne naravnanosti. Vzgojni ukrepi so posledica kršitev šolskega reda in šolskih pravil VZGOJNI RAZGOVOR UČENCA S PEDAGOŠKIM DELAVCEM Vzgojni razgovor je oblika vzgojnega postopka z namenom da: o učenec uzavesti neustrezno vedenje o se učenec sooči s posledicami svojega ravnanja o sprejema odgovornost za storjeno dejanje OŠ Rače 10

11 o so učencu ponujene možnosti ustvarjalnega reševanja problemov o učenec oblikuje temelje za ustrezno ravnanje v bodoče Učitelj, ki zazna kršitev, učenca opozori in se z njim pogovori. Glede na težo kršitve poda predlog za vzgojni razgovor razredniku, ki izpelje vzgojni razgovor z učencem. Pri razgovoru lahko sodelujejo tudi starši, svetovalna delavka, ravnatelj, oškodovanec in drugi pedagoški delavci. Pri vsakem vzgojnem razgovoru se sočasno uporabljajo tudi možnosti restitucije (ali povračila povzročene škode). Za vsak izpeljan vzgojni razgovor z vsemi sklenjenimi dogovori se obvesti starše učenca POSTOPEK IZREKANJA VZGOJNIH UKREPOV Postopek izrekanja vzgojnih ukrepov je opredeljen v Pravilih šolskega reda Osnovne šole Rače. 3.8 VARSTVO PRAVIC Učenec in njegovi starši lahko pisno podajo razredniku ali šolski svetovalni službi ali ravnatelju ugovor glede vzgojnega delovanja šole. Če učenec ali starši v 30-ih dneh ne dobijo pisnega odgovora ali z njim niso zadovoljni, lahko dajo predlog za inšpekcijski nadzor (60. g člen ZOsn). Pritožbena komisija (60. c člen ZOsn) odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca. Izmed članov pritožbene komisije imenuje predsednik Sveta zavoda pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. 4 VELJAVNOST VZGOJNEGA NAČRTA Pri oblikovanju vzgojnega načrta so sodelovali učenci, učitelji ter starši in so z njim v celoti soglašali. Vzgojni načrt je deležen letne evalvacije in je odprt za spremembe ter dopolnitve. Vzgojni načrt Osnovne šole Rače začne veljati po tem, ko ga sprejme Svet zavoda in se objavi na oglasni deski šole in na spletni strani šole. Z vzgojnim načrtom šole se seznanijo vsi zaposleni, učenci šole in starši na roditeljskih sestankih. Delovodna številka: /2019/1 Ravnatelj: Rolando Lašič OŠ Rače 11

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT Osnovna šola Jela Janežiča

VZGOJNI NAČRT Osnovna šola Jela Janežiča Osnovna šola Jela Janežiča KAZALO 1 NORMATIVNA UREDITEV... 3 2 VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE... 3 3 TEMELJNE VREDNOTE IN VZGOJNA NAČELA... 3 4 VZGOJNE DEJAVNOSTI... 4 4. 1 PROAKTIVNE DEJAVNOSTI... 4 4.1.1

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT Pri izdelavi vzgojnega načrta upoštevamo štiri stebra izobraževanja: a. Prvi steber, učiti se, da bi vedeli, poudarja razvoj vedenja, us

VZGOJNI NAČRT Pri izdelavi vzgojnega načrta upoštevamo štiri stebra izobraževanja: a. Prvi steber, učiti se, da bi vedeli, poudarja razvoj vedenja, us VZGOJNI NAČRT Pri izdelavi vzgojnega načrta upoštevamo štiri stebra izobraževanja: a. Prvi steber, učiti se, da bi vedeli, poudarja razvoj vedenja, ustvarjalnega, kritičnega, samostojnega, izvirnega mišljenja.

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Sprejeto: 28. 2. 2019 Veljavnost: od 1. 3. 2019 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOVFI-K)

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx)

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx) PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Podružnična šola Zgornja Ložnica Slovenska Bistrica, september 2011 Kazalo PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA...3 PRAVICE,

Prikaži več

OŠ LA Grosuplje

OŠ LA Grosuplje OŠ LA Grosuplje Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami) je Svet zavoda OŠ LA Grosuplje na svoji 14. seji dne 27. 9. 2017 sprejel naslednja I. SPLOŠNO PRAVILA

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Poročilo 2015

Poročilo 2015 ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA 23,00 LJUBLJANA Poročilo 2015 o delu UVOD ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU je nepridobitna, prostovoljna, nevladna organizacija s statusom humanitarne

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16/07, 36/08, 58/09) mora šola pripraviti letno samoevalvacijsko

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2

V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2 V skladu z 3. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo in šport Republike Slovenije (Ur. l. št. 30/2018, z dne 24. aprila 2018), ravnateljica Gimnazije

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc Številka: 350-8/2009-1 Datum: 14. 4. 2009 DRŽAVNE SMERNICE ZA KULTURNO- UMETNOSTNO VZGOJO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Ljubljana, april 2009 Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo so pripravili

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glavna raziskava Slovenska različica TALIS v Sloveniji

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Microsoft Word - D9_Prijateljstvo_9-11let_Priročnik za učitelje

Microsoft Word - D9_Prijateljstvo_9-11let_Priročnik za učitelje Priročnik za učitelje Prijateljstvo Tema: Prijateljstvo Starostna skupina: 9 do 11 let S podporo programa Vseživljenjsko učenje Evropske unije. Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Icomov kodeks poklicne etike, njegovo poznavanje in upoštevanje dr. Marjeta Mikuž, NMS, Služba za premično dediščino in muzeje Moja teza je, da 90% slovenskih muzejskih delavcev, zaposlenih v muzejih,

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017

PUBLIKACIJA 2016/2017 PUBLIKACIJA 2016/2017 Igra je nujen korak na poti od nezrelosti do čustvene zrelosti. Vsakdo, ki v otroštvu ni imel priloţnosti za igro, jih bo kot odrasel človek še vedno iskal. (Margaret Lowenfeld) Vrtec

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017

PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017 PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017 Vsebina 1. Zanemarjanje šolskih obveznosti domače naloge, športna oprema, učni pripomočki

Prikaži več

L I S T I N A O V R E D N O T A H

L I S T I N A O V R E D N O T A H L I S T I N A O V R E D N O T A H LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1 OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1 SEM VRHOVŠKI ŠOLAR, ZATO: pozdravljam, se spoštljivo vedem,

Prikaži več

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga

EPAS_1_usposabljanje_program_razlaga Šola ambasadorka Anton Kokalj Ljubljana, 19. 10. 2017 Navdih Naslednji dan (9. maja 1950)je francoski vladni kabinet zaključeval z dnevnim redom sestanka. Schuman je ves čas srečanja o svojem predlogu

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več