Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31"

Transkripcija

1 stran: 1 / 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Reagent za analizo vode 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj: Xylem Analytics Germany GmbH WTW Dr.-Karl-Slevogt-Straße Weilheim Germany Tel Področje/oddelek za informacije: Telefonska številka za nujne primere: Chemtrec (USA & Canada) (INTERNATIONAL) ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Acute Tox. 3 STOT RE 2 Met. Corr.1 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 GHS06 lobanja in prekrižane kosti H311 Strupeno v stiku s kožo. GHS08 nevarnosti za zdravje GHS05 jedkost GHS09 okolje H373 Lahko škoduje respiratorni trakt pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/inhalacija. H290 Lahko je jedko za kovine. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči. Aquatic Acute 1 H400 Zelo strupeno za vodne organizme. Aquatic Chronic 1 H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. GHS07 Acute Tox. 4 H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. (nadaljevanje na strani 2)

2 stran: 2 / Elementi etikete Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP. Piktogrami za nevarnost GHS05 GHS06 GHS08 GHS09 (nadaljevanje od strani 1) Opozorilna beseda Nevarno Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati: Žveplova kislina 82 % mercury sulphate Stavki o nevarnosti H290 Lahko je jedko za kovine. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H311 Strupeno v stiku s kožo. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H373 Lahko škoduje respiratorni trakt pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/ Inhalacija. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Previdnostni stavki P260 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308+P310 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 2.3 Druge nevarnosti Preprečujte stik s kožo in vdihovanje aerosolov/hlapov tega pripravka. Razjede morate takoj oskrbeti, sicer nastanejo rane, ki jih je težko ozdraviti. CAS : Nevarnost zaradi resorpcije kože. Rezultati ocene PBT in vpvb Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno in strupeno (PBT) ali zelo obstojno in zelo bioakumulativno (vpvb) glede na merila podana v Prilogi XIII Uredbe REACH. ODDELEK 3: Določitev nevarnosti 3.2 Zmesi Opis: raztopina žveplove kisline Nevarne sestavine: Navedena koncentracija je masni delež v vodi raztopljenih kromatnih ionov, izračunan glede na skupno maso zmesi. Odstotek vsebnosti živosrebrove spojine, omenjen spodaj, se nanaša na količino čistega živega srebra v njej. CAS: EINECS: Število indeks: CAS: EINECS: Število indeks: CAS: EINECS: CAS: EINECS: Število indeks: Žveplova kislina Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 mercury sulphate Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 disilver(1+) sulfate Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) Kalijev dikromat Ox. Sol. 2, H272; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; Resp. Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317 Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja % 0,25 1% 0,25 1% <0,1% (nadaljevanje na strani 3)

3 stran: 3 / 12 (nadaljevanje od strani 2) ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splošni napotki: Samozaščita reševalca prve pomoči. S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti. v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka ali kisika; terjati zdravniško pomoč. V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju. če pride v stik s kožo: Umiti s polietilenglikolom 400 in takoj nato z veliko vode. Potrebna takojšnja zdravniška oskrba, ker nezdravljene razjede lahko povzročijo težko ozdravljive rane. če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Takoj vključiti zdravnika. če snov zaužijerno: Izprati usta in piti obilo vode. Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli opekline absorpcija po vdihavanju: Težko dihanje Kašelj Astmatične težave poškodba prizadete sluznice po zaužitju: okus po kovini Slabost bruhanje krvava driska bolečine Močno razjeda Nezavest tvorba methemoglobina Krči Nevarnost Nevarnost kolapsa. Nevarnost perforacije želodca. Nevarnost pljučnega edema. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Če prizadeti snov pogoltne oz. izbruha, nevarnost vdora v pljuča. Kasneje opazovanje zaradi suma pljučnice ali pljučnega edema. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje: CO2, pesek, prašek za gašenje Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Proizvod ni vnetljiv. Pri segrevanju ali v primeru požara možno tvorjenje strupenih plinov. Žveplov oksid (SOx) živosrebrovi hlapi 5.3 Nasvet za gasilce Posebna zaščitna oprema: Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat. Nositi celotno zaščitno obleko. Drugi podatki Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi. Pri požaru v okolici se lahko sprostijo nevarni hlapi. (nadaljevanje na strani 4)

4 stran: 4 / 12 (nadaljevanje od strani 3) ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Nasvet za neizučeno osebje: Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi. Izogibajte se stiku s snovjo. Skrbeti za zadostno zračenje. Pri učinkovanju pare/prahu/aerosola uporabiti dihalno zaščito. Nasvet za reševalce: Zaščitna oprema: glejte poglavje Okoljevarstveni ukrepi: Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke. Preprečiti, da pronica v kanalizacijo, jame in kleti. Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Skrbeti za zadostno zračenje. Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo. Nevtralizirati z razredčeno raztopino natrijevega hidroksida. Absorbirati z materialom, ki nase veže tekočine (pesek, diatomejska zemlja, univerzalna veziva). Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko Sklicevanje na druge oddelke Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Nasveti o varnem ravnanju: Posode odpreti in z njimi ravnati previdno. Delati samo v odvajalniku. Preprečevati nastajanje aerosola. Higienski ukrepi: Ne vdihovati plina, pare, aerosola. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Skladiščenje: Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah: Hraniti na hladnem. Napotki za skupno skladiščenje: Hraniti ločeno od kovin. Ne skladiščiti skupaj z alkalijami (lugi). Skladiščiti ločeno od vnetljivih snovi. Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Hraniti pod ključem ali dostopno samo poznavalcem ali njihovim pooblaščencem. V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem. Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem. Varovati pred učinkovanjem svetlobe. Varovati pred zračno vlago in vodo. Proizvod je higroskopičen. Skladiščiti na suhem. Priporočana temperatura skladiščenja: 20 C +/- 5 C 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu: CAS: Žveplova kislina MV () dolgoročna vrednost: 0,05 (I) mg/m 3 Y, EU***, megla (nadaljevanje na strani 5)

5 stran: 5 / 12 IOELV (EU) dolgoročna vrednost: 0,05 mg/m 3 AGW (DE) dolgoročna vrednost: 0,1 E mg/m 3 1(I);DFG, EU, Y MAK (DE) dolgoročna vrednost: 0,1E 0,2* mg/m 3 *Momentanwert CAS: mercury sulphate MV () dolgoročna vrednost: 0,02 mg/m 3 kot Hg, BAT, EU*** IOELV (EU) dolgoročna vrednost: 0,02 mg/m 3 as Hg AGW (DE) dolgoročna vrednost: 0,02 E mg/m 3 8(II);EU,DFG,10,H, Sh MAK (DE) dolgoročna vrednost: 0,02 E mg/m 3 als Hg berechnet; vgl.abschn.xii CAS: disilver(1+) sulfate AGW (DE) dolgoročna vrednost: 0,01E mg/m 3 2(I);DFG,EU,10 MAK (DE) dolgoročna vrednost: 0,01 E mg/m 3 als Ag berechnet Zakonsko predpisani podatki MV (): Uradni list RS, št. 38/2015 IOELV (EU): (EU) 2017/164 AGW (DE): TRGS 900 MAK (DE): MAK- und BAT-Liste Dodatne informacije: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit DNEL Izpeljana raven brez učinka (DNEL) CAS: Žveplova kislina inhalativen DNEL 0,1 mg/m 3 (Worker / acute / local effects) 0,05 mg/m 3 (Worker / acute / systemic effects) Priporočeni postopki spremljanja: Metode za merjenje ozračja na delovnem mestu morajo izpolnjevati določila standardov DIN EN 482 in DIN EN 689 PNEC Predvidena koncentracija brez učinka (PKBU) CAS: Žveplova kislina PNEC 8,8 mg/l (Sewage treatment plant) 0,00025 mg/l (Marine water) 0,0025 mg/l (Fresh water) PNEC 0,002 mg/kg (Marine sediment) 0,002 mg/kg (Fresh water sediment) Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi: CAS: mercury sulphate BAT () 0,15 µmol/l Biološki vzorec: kri Čas vzorčenja: ni pomemben Karakteristični pokazatelj: živo srebro (nadaljevanje od strani 4) 28,20 mmol/mol kreatinina Biološki vzorec: urin Čas vzorčenja: enkratni vzorec ali urin, zbran v 24 urah Karakteristični pokazatelj: živo srebro BGW (DE) 25 µg/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: keine Beschränkung Parameter: Quecksilber Zakonsko predpisani podatki BGW (DE): TRGS 903 Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami. (nadaljevanje na strani 6)

6 stran: 6 / Nadzor izpostavljenosti Tehnično-tehnološki ukrepi: Tehnični ukrepi in ustrezni delovni postopki bi morali imeti prednost pred uporabo osebne zaščitne opreme. Glej točko 7. Osebna zaščitna oprema: Zaščita dihal: Pri učinkovanju pare/prahu/aerosola uporabiti dihalno zaščito. (Lahka) naobrazna maska, ki se priporoča za posredovanje za kratek čas: Kombinirani filter B-P2 Zaščita rok: Rokavice - obstojne v kislini. Priporočamo preventivno zaščito kože z uporabo sredstva za zaščito kože. Po uporabi rokavic uporabite sredstvo za čiščenje in negovanje kože. Material za rokavice Butilkavčk Priporočena debelina materiala: 0,3 mm Čas prodiranja skozi material za rokavice Vrednost propustnosti: stopnja 1 (10 min) Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic. Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna). Ščitnik za obraz. Ščitnik za telo: Zaščitna obleka, odporna proti kislini. Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke. Preprečiti sproščanje v okolje. (nadaljevanje od strani 5) ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz: Oblika: tekočina Barva: rumenorjav Vonj: zaznaven Mejne vrednosti vonja: Ni določen. Vrednost ph pri 20 C 1 Tališče/območje taljenja: ni določen Vrelišče/območje vretja: > 100 C Vnetišče: Ni uporaben. Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben. Temperatura razgradnje: Ni določen. Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv. Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven. Meje eksplozije: spodnja: Ni uporaben. zgornja: Ni uporaben. Oksidativne lastnosti: CAS : Oksidativen potencial Parni tlak: Ni določen. Gostota pri 20 C: 1,76 g/cm 3 Relativna gostota Ni določen. Parna gostota: Ni določen. Hitrost izparevanja Ni določen. Topnost v / se meša s/z voda: se popolnoma meša Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen. (nadaljevanje na strani 7)

7 stran: 7 / 12 Viskoznost: Ni določen. Vsebnost topila: organska topila: 0 % voda: < 20 % Vsebnost trdih teles: < 5 % 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo. (nadaljevanje od strani 6) ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost glejte poglavje Kemijska stabilnost Stabilen pri temperaturi okolice Možnost poteka nevarnih reakcij Korodira v stiku s kovinami. Reakcije s kovinami ob tvorjenju kisika. Pri razredčevanju dati kislino v vodo, nikoli obratno. Pri razredčevanju ali raztapljanju v vodi vedno nastopi močno segrevanje. Reakcije z reducenti. Reakcije s kislinami, alkalijami in oksidacijskimi sredstvi. Reakcije s peroksidi. Reakcije s halogenskimi spojinami. Reagira z amonijakom (NH₃) Pogoji, ki se jim je treba izogniti močno segrevanje 10.5 Nezdružljivi materiali: kovine gorljive snovi organska topila organske snovi 10.6 Nevarni produkti razgradnje: glejte poglavje 5 * ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Zdravju škodljivo pri zaužitju. Strupeno v stiku s kožo. Ocena akutne strupenosti (ATE (MIX) ) - Metoda izračuna: oralen CLP ATE (MIX) 694 mg/kg (.) dermalen CLP ATE (MIX) 694 mg/kg (.) inhalativen CLP ATE (MIX) 6,9 mg/l/4h (aerosol) Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: CAS: Žveplova kislina oralen LD mg/kg (Podgana) (IUCLID) LC mg/m 3 /2h (Podgana) IUCLID CAS: mercury sulphate oralen LD50 5 mg/kg (ATE) LD mg/kg (Podgana) (RTECS) dermalen LD50 5 mg/kg (ATE) LD mg/kg (Podgana) inhalativen LC50 0,05 mg/l/4h (ATE) CAS: disilver(1+) sulfate oralen LD50 >5000 mg/kg (Podgana) (OECD 401) (Registrant, ECHA) (nadaljevanje na strani 8)

8 stran: 8 / 12 Primarno draženje: Jedkost za kožo/draženje kože Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Resne okvare oči/draženje Povzroča hude poškodbe oči. Nevarnost oslepitve! Informacije o sestavnih delih: CAS: disilver(1+) sulfate dražilni učinek na kožo OECD 404 (rabbit: no irritation) dražilni učinek na oči OECD 405 (rabbit: burns) (nadaljevanje od strani 7) Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Informacije o sestavnih delih: Ob daljšem izpostavljanju je v stiku s kožo možen učinek senzibilizacije. CAS : Pri daljši izpostavljenosti je možen učinek preobčutljivosti zaradi vdihavanja in stika z kožo. Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje) Naslednje izjave se nanašajo na zmes: Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. STOT enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. STOT ponavljajoča se izpostavljenost Lahko škoduje respiratorni trakt pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/inhalacija. Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Dodatne toksikološke informacije: Žvosrebrove spojine imajo citotoksični in protoplazmatoksični učinek. Glavni znaki se kažejo v CŽS. Ob požiranju močno razjeda ustno votlino in žrelo; obstaja tudi nevarnost perforacije požiralnika in želodca. Aerosol je koroziven za oči, kožo in dihalne poti. Vdihovanje aerosolov lahko povzroči pljučni edem. Žveplova kislina: erozija zob, rak * ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Toksičnost vode: CAS: Žveplova kislina EC50 >100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) (ECHA) LC mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (Merck) CAS: mercury sulphate LC50 0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus) EC50 0,005 3,6 mg/l/48h (Daphnia magna) LC50 0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas) CAS: disilver(1+) sulfate EC50 0,0045 mg/l/48h (Daphnia magna) (GESTIS) EC50 0,0049 mg/l/96h (Pimephales promelas) EC10 0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM) (21d, test substance: AgNO₃) 0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E ) (28d, test substance: AgNO₃, result in mg/l Ag) Strupenost za bakterije: sulfati strupeni > 2,5 g/l Drugi podatki: Strupeno za ribe. sulfati > 7 g/l 12.2 Obstojnost in razgradljivost. (nadaljevanje na strani 9)

9 stran: 9 / 12 Drugi napotki: Zmes anorganskih spojin. Metode za določanje biorazgradljivosti se ne uporabljajo za anorganske snovi Zmožnost kopičenja v organizmih BCF = faktor biokoncentracije CAS: disilver(1+) sulfate BCF 2,5 (Oncorhynchus mykiss) (8d, 15 C, test substance: AgNO₃) 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo Rezultati ocene PBT in vpvb Ta zmes ne vsebuje nobene snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno in strupeno (PBT) ali zelo obstojno in zelo bioakumulativno (vpvb) glede na merila podana v Prilogi XIII Uredbe REACH Drugi škodljivi učinki Škodljivi učinki zaradi spremembe ph Tvori korozivne zmesi z vodo, četudi razredčeno. Preprečite vnos v okolje. Nevarnost za vodo: Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo, tudi ne v majhnih količinah. Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku najmanjših količin v podtalnico. (nadaljevanje od strani 8) ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo. Izročiti zbiralcem posebnih odpadkov ali odnesti na mesto, kjer se zbirajo problematične snovi. Klasifikacijski seznam odpadkov * Zavržene anorganske kemikalije, ki sestojijo iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo Neočiščena embalaža: Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi. Priporočena čistila: Voda, po potrebi z dodatkom čistil. ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN ADR, IMDG, IATA UN Pravilno odpremno ime ZN ADR 2922 JEDKA TEKOČINA, STRUPENA, N.D.N. (ŽVEPLOVA KISLINA, ŽIVOSREBROV SULFAT), OKOLJU NEVARNO IMDG CORROVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT IATA CORROVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY SULPHATE) 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR dcòa}dc`k d Kategorija 8 (CT1) Jedke snovi Listek za nevarnost (nadaljevanje na strani 10)

10 stran: 10 / 12 IMDG dcòa}dc`k d Class 8 Jedke snovi Label 8/6.1 IATA dcòa}dc`k Class 8 Jedke snovi Label 8 (6.1) 14.4 Skupina embalaže ADR, IMDG, IATA II 14.5 Nevarnosti za okolje: Marine pollutant: Da Simbol (riba in drevo) Posebne označevanje (ADR): Simbol (riba in drevo) 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Jedke snovi Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni tablici): 86 EMS-številka: F-A,S-B Segregation groups Acids Stowage Category B Stowage Code SW2 Clear of living quarters Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Transport/drugi podatki: Ni uporaben. ADR Omejene količine (LQ) 1L Izvzete količine (EQ) Kod: E2 Največja neto količina na notranjo embalažo: 30 ml Največja neto količina na zunanjo embalažo: 500 ml Prevozna skupina 2 Kod omejitev za predore E IMDG Limited quantities (LQ) 1L Excepted quantities (EQ) Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml (nadaljevanje od strani 9) ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: Nobene od sestavin ni na seznamu. Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III): Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu. Kategorija Seveso E1 Nevarno za vodno okolje Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 100 t Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 200 t Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 18 (nadaljevanje na strani 11)

11 stran: 11 / 12 Napotki za omejitev zaposlitev: Upoštevati omejitve za zaposlovanje bodočih in doječih mater. Upoštevati omejitve za zaposlovanje mladoletnikov Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena. (nadaljevanje od strani 10) * ODDELEK 16: Drugi podatki Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje. Relevantne norme H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov. H290 Lahko je jedko za kovine. H300 Smrtno pri zaužitju. H301 Strupeno pri zaužitju. H310 Smrtno v stiku s kožo. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H330 Smrtno pri vdihavanju. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H340 Lahko povzroči genetske okvare. H350 Lahko povzroči raka. H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku. H372 Škoduje respiratorni trakt pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/ Inhalacija. H373 Lahko škoduje respiratorni trakt pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Vrsta izpostavljenosti: vdihavanje/ Inhalacija. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Napotki za šolanje Zagotovite zadostne informacije, navodila in usposabljanje za izvajalce. Okrajšave in akronimi: EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo) OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj STOT: specifična strupenost za organe SE: enkratna izpostavljenost RE: ponavljajoča se izpostavljenost EC50: polovica maksimalne učinkovite koncentracije IC50: polovica maksimalne inhibitorne koncentracije NOEL ali NOEC: stopnja ali koncentracija brez opaznega učinka ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods DOT: US Department of Transportation IATA: International Air Transport Association EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent Ox. Sol. 2: Oksidativne trdne snovi Kategorija 2 Met. Corr.1: Jedko za kovine Kategorija 1 Acute Tox. 2: Akutna strupenost Kategorija 2 Acute Tox. 3: Akutna strupenost Kategorija 3 Acute Tox. 1: Akutna strupenost Kategorija 1 Acute Tox. 4: Akutna strupenost Kategorija 4 Skin Corr. 1A: Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 1A Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože Kategorija 1B Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči Kategorija 1 Resp. Sens. 1: Preobčutljivost dihal Kategorija 1 Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože Kategorija 1 Muta. 1B: Mutagenost za zarodne celice Kategorija 1B Carc. 1B: Rakotvornost Kategorija 1B Repr. 1B: Strupenost za razmnoževanje Kategorija 1B STOT RE 1: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) Kategorija 1 STOT RE 2: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) Kategorija 2 Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje Kategorija 1 Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje Kategorija 1 (nadaljevanje na strani 12)

12 stran: 12 / 12 Viri Povzem podatkov iz varnostnih listov, referenčnih dokumentov in literature. ECHA: European CHemicals Agency IUCLID (Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah) GESTIS- Stoffdatenbank (podatkovna baza o snoveh, Nemčija) RTECS (Register strupenih učinkov kemijskih snovi) Mednarodna kartica kemijske varnosti (ICSC) * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni (nadaljevanje od strani 11)

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

21531_(SL)

21531_(SL) stran: 1 / 9 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100390 100356 100012 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Fujivest_II_Powder[SI_v2]

Fujivest_II_Powder[SI_v2] stran: 1 / 6 datum izdaje: 29.04.2015 Version 2 Sprememba: 29.04.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Fujivest II Liquid 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

GC_FujiCEM_2_-_Paste_B[SI_v1]

GC_FujiCEM_2_-_Paste_B[SI_v1] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI)

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 700288 100460 CAS-številka: 57-63-6 EINECS-številka: 200-342-2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100716 CAS-številka: 100-97-0 Število ES: 202-905-8 Število indeks: 612-101-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

CDX _SI

CDX _SI stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: CDX-00001050-001 CAS-številka: 103-90-2 Število ES: 203-157-5 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI))

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI)) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Silikonska tesnilna snov 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI)

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI) stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identificacija izdelka Številka artikla: XXP014383 1.2 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 600.015 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

sdb_Z STIHLCR100_-_STIHL_Èistilo_za_platišèa_CR_100_(SI)SL

sdb_Z STIHLCR100_-_STIHL_Èistilo_za_platišèa_CR_100_(SI)SL stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 0782-516-9400 (500ml) [31.01.2019] 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

sd11135_-_COLORS_RAL_-_Spray_400ml_(SLO)

sd11135_-_COLORS_RAL_-_Spray_400ml_(SLO) stran: 1 / 11 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU21 Potrošniške

Prikaži več

sd11091_-_MOTIP_FLUO_400ml_(SLO)

sd11091_-_MOTIP_FLUO_400ml_(SLO) stran: 1 / 11 * 1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 304620-304637, 393976, 451188 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov stran: 1 / 9 Sprememba: 27.04.2018 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_Conditioner[SI_v1]

GC_Fuji_Plus_Conditioner[SI_v1] 9.0 stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

41.0 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: ODDELEK 1: Identifikacij

41.0 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 7 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: ODDELEK 1: Identifikacij stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: slovenska : 821385 nemška : 432300, 432500 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

GC_Fuji_II_LC_Improved_Capsules[SI_v]

GC_Fuji_II_LC_Improved_Capsules[SI_v] stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialno_èistilo_Varioclean_(SI)SL

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialno_èistilo_Varioclean_(SI)SL stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952 [28.03.2019] 1.2 Pomembne

Prikaži več

msds987-OTTO-Siloxan-290-L(SI))

msds987-OTTO-Siloxan-290-L(SI)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Osnovni premaz 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

DRE-C _SI

DRE-C _SI stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: DRE-C10584000 CAS-številka: 82657-04-3 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

sd1899_-_ROENTOROLL_25_ SI

sd1899_-_ROENTOROLL_25_ SI stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka. Trgovsko ime: ROENTOROLL 25 Part 1. Številka artikla: 104700 Part 1. 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

000033_-_MOTIP®_ZAŠÈITA_ZA_PODVOZJE_NA_BAZI_BITUMNA_1_LTR_\(SL\)

000033_-_MOTIP®_ZAŠÈITA_ZA_PODVOZJE_NA_BAZI_BITUMNA_1_LTR_\(SL\) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000033 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

msds70521-OTTO-Cleaner-T(SI))

msds70521-OTTO-Cleaner-T(SI)) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Čistilo 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

sd20068_-_Colorworks_Hammerfinish_ SLO

sd20068_-_Colorworks_Hammerfinish_ SLO stran: 1 / 10 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: M918533, M918534, M918535, M918537, M918538 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Graphit-Öl (Aerosol) - CARAMBA Profi Zmogljivo grafitno olje (Aerosol)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Graphit-Öl (Aerosol) - CARAMBA Profi Zmogljivo grafitno olje (Aerosol)(SI) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

sdHDE_ver_4_-_HYDROSOL_ELASTIC_(SLO)

sdHDE_ver_4_-_HYDROSOL_ELASTIC_(SLO) stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: HDE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Cementna

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

VHG-PCR6W-100_SI

VHG-PCR6W-100_SI stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: VHG-PCR6W-100 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

stran: 1 / 12 datum izdaje: Sprememba: Številka različice 4 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 ODDELEK 1: Identifika

stran: 1 / 12 datum izdaje: Sprememba: Številka različice 4 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 ODDELEK 1: Identifika stran: 1 / 12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 498 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Območje

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

SDSXXP a_-_weber_dry_flex_(IT),_comp_A-_-SI

SDSXXP a_-_weber_dry_flex_(IT),_comp_A-_-SI stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identificacija izdelka Številka artikla: XXP014207-a 1.2 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več