NIGRIN Scheibenklar Konzentrat 1:100 Številka artikla 74131

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NIGRIN Scheibenklar Konzentrat 1:100 Številka artikla 74131"

Transkripcija

1 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 1 / 11 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Ustrezne uporabe Odsvetovane uporabe Čistilo Ni znanih nobenih. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Podatki o dobavitelju CESTA XIV.DIVIZIJE 059 / REPUBLIKA SLOVENIJA Tel , Fax Homepage Informacije Tehnične informacije Varnostni List 1.4 Telefonska številka za nujne primere Svetovalni organ 112 Center za obveščanje ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z uredbo (ES) 1272/2008 [CLP] Piktogrami za nevarnost Opozorilna beseda NEVARNO Eye Dam. 1: H318 Povzroča hude poškodbe oči. Skin Irrit. 2: H315 Povzroča draženje kože. Aquatic Chronic 3: H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki Razvrstitev v skladu z uredbo 67/548/EGS oder 1999/45/ES Simboli nevarnosti Dražilno Stavki-R R 41: Nevarnost hudih poškodb oči. R 52/53: Škodljivo za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

2 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 2 / Elementi etikete Označba v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP] Piktogrami za nevarnost Opozorilna beseda Vsebuje: Stavki o nevarnosti Previdnostni stavki Čistilo, 648/2004/ES, vsebuje: NEVARNO Sulfonska kislina, C14-17 sec-alkani, natrijeva sol Alkoholi, C10-16, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli H318 Povzroča hude poškodbe oči. H315 Povzroča draženje kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/mednarodnimi predpisi <30% anionske površinsko aktivne snovi < 5% neionske površinsko aktivne snovi parfumi LINALOOL parfumi COUMARIN parfumi HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE konzervansi METHYLISOTHIAZOLINONE parfumi BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL konzervansi BENZISOTHIAZOLINONE parfumi 2.3 Druge nevarnosti Nevarnosti za zdravje Pri zaužitju oz. bruhanju nevarnost vdora v pljuča. Nevarnosti za okolje Izdelek/snov sodi v razred ogrožanja vode 2. Druge nevarnosti Druge nevarnosti s trenutno vednostjo niso bile ugotovljene.

3 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 3 / 11 ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah Vrsta proizvoda: Pri tem produktu gre za mešanico. Konc. [%] Nevarna snov 10 - <15 Alkoholi, C10-16, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 EEC: Xi, R <10 Sulfonska kislina, C14-17 sec-alkani, natrijeva sol CAS: , EINECS/ELINCS: , ECB-Nr.: XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Eye Dam. 1: H318 EEC: Xn, R <3 bis (2-etilheksil) sulfosuccinate natrijeva sol CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 EEC: Xi, R ,1 - <1 Alkohol Etoksilat C12-14 CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Acute 1: H400 EEC: Xi-N, R ,25 - <0,5 1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410, M = 1 EEC: N, R 50/53 0,1 - <0,25 3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one CAS: , EINECS/ELINCS: GHS/CLP: Aquatic Chronic 1: H410 EEC: N, R 50/53 Komentar sestavin ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splošni napotki Seznam SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): ne vsebuje nobenih ali manj kot 0,1% navedenih snovi. Celotno besedilo stavkov H in stavkov R: glejte ODDELEK 16. Zamenjajte poškropljena oblačila. Vdihavanje Če pride v stik s kožo Če pride v stik z očmi Če snov zaužijemo Poskrbite za sveži zrak. Pri težavah začnite z zdravljenjem. Ob stiku s kožo takoj sperite z veliko vode. V primeru trajajočega draženja kože se obrnite na zdravnika. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Izperite usta in pijte veliko vode. Ne povzročajte bruhanja. Na pomoč pokličite zdravnika. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Dražilni učinki 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Zdravite simptomatsko. Pri zaužitju oz. bruhanju nevarnost vdora v pljuča.

4 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 4 / 11 ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje Sredstva za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov Pena. Gasilni prašek. Vodni pršilni curek. Ogljikov dioksid. Poln vodni curek. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo nevarnost tvorjenja toksičnih piroliznih produktov, ogljikov monoksid (CO), nezgoreli ogljikovodiki Sulphur oxides (SOx). 5.3 Nasvet za gasilce Uporabite dihalne aparate, neodvisne od zraka v okolju. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je potrebno odstraniti v skladu z uradnimi krajevnimi predpisi. Velika nevarnost drsenja zaradi iztekajočega/razsutega produkta. Uporabite osebno zaščitno opremo (zaščitne rokavice, zaščitna očala, zaščitno obleko). 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne sme prodreti v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Posrkajte z materialom, ki veže tekočino (npr. pesek, žagovina, univerzalno vezivo, kremenkovina). Posrkan material odstranite po predpisih. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glejte ODDELEK 8+13 ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Pri strokovni uporabi niso potrebni nobeni posebni ukrepi. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo za kožo. Takoj slecite onesnažena oblačila. Pri delu ne jejte, pijte, kadite, njuhajte. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hranite le v originalni posodi. Ne skladiščite skupaj z oksidacijskimi sredstvi. Posodo hranite trdno zaprto. 7.3 Posebne končne uporabe Glejte ODDELEK 1.2

5 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 5 / 11 ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu (SI) 8.1 Parametri nadzora ni relevantno DNEL Konc. [%] Nevarna snov 5 - <10 Sulfonska kislina, C14-17 sec-alkani, natrijeva sol, CAS: Industrial, dermalen, Long-term - systemic effects: 5 mg/kg KG/d. Industrial, dermalen, Acute - local effects: 2,8 mg/cm². Industrial, dermalen, Long-term - local effects: 2,8 mg/cm². general population, inhalativen, Long-term - systemic effects: 12,4 mg/m³. general population, dermalen, Long-term - systemic effects: 3,57 mg/kg KG/d. general population, dermalen, Long-term - local effects: 2,8 mg/cm². general population, dermalen, Acute - local effects: 2,8 mg/cm². Industrial, inhalativen, Long-term - systemic effects: 35 mg/m³. general population, oralen, Long-term - systemic effects: 7,1 mg/kg KG/d. PNEC Konc. [%] Nevarna snov 8.2 Nadzor izpostavljenosti 5 - <10 Sulfonska kislina, C14-17 sec-alkani, natrijeva sol, CAS: soil, 9,4 mg/kg dw. sediment (fresh water), 9,4 mg/kg dw. sewage treatment plants (STP), 600 mg/l. marine water, 0,004 mg/l. fresh water, 0,04 mg/l. Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme Zaščitoza oči / obraz sediment (marine water), 0,94 mg/kg dw. Na delovnem mestu poskrbite za zadostno prezračevanje. Tesno prilegajoča se zaščitna očala. Zaščito rok Nitril kaučuk, >480 min (EN 374). Navedeni podatki so priporočila. Za dodatne informacije navežite stike z dobaviteljem za rokavice. Zaščito kože Drugo Zaščito dihal Toplotno nevarnostjo Zaščitna obleka. Preprečite stik z očmi in kožo. Zaščitno obleko izbrati glede na delovno mesto (glede na koncentracijo in količino zdravju nevarnih snovi). Odpornost zaščitne obleke proti kemikalijam mora biti zagotovljena s strani dobavitelja. Dihalna zaščita pri tvorjenju aerosola ali megle. Kratkočasna filtrirna naprava, kombinacijski filter A-P2. Nadzor izpostavljenosti okolja Glejte ODDELEK 6+7.

6 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 6 / 11 ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Oblika Barva Vonj Mejne vrednosti vonja ph-vrednost 8 ph-vrednost [1%] Začetno vrelišče in območje vrelišča [ C] Plamenišče [ C] Vnetljivost [ C] Spodnja meja eksplozivnosti Zgornja meja eksplozivnosti Oksidativne lastnosti tekoče rumeno/zelen aromatično >34 ne Parni tlak [kpa] 2,3 Relativna gostota [g/ml] 1,03 Vlivna gostota [kg/m³] Topnost v / se meša s/z voda Porazdelitveni koeficient [noktanol/voda] Viskoznost Relativna gostota nanašajoč se na zrak Hitrost izparevanja Tališče/ledišče [ C] Temperatura samovžiga [ C] Temperatura razpadanja [ C] se meša ni relevantno 9.2 Drugi podatki nobena ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Pri namenski uporabi ni nobenih poznanih Kemijska stabilnost Pri običajnih okoljskih pogojih (temperatura prostora) stabilno Možnost poteka nevarnih reakcij Reakcije z oksidanti Pogoji, ki se jim je treba izogniti Ni razpoložljivih informacij Nezdružljivi materiali Ni razpoložljivih informacij Nevarni produkti razgradnje Ni znan noben nevaren produkt razgradnje.

7 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 7 / 11 ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Proizvod ATE-mix, dermalen, >2000 mg/kg bw. ATE-mix, oralen, >2000 mg/kg bw. Konc. [%] Nevarna snov 0,25 - <0,5 1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran, CAS: LD50, oralen, Podgana: > 5000 mg/kg (IUCLID). LD50, dermalen, Zajci: > 5000 mg/kg (IUCLID). 0,1 - <0,25 3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, CAS: LD50, dermalen, Zajci: >2000 mg/kg bw (Lit.). LD50, oralen, Podgana: >5000 mg/kg bw (Lit.) <15 Alkoholi, C10-16, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli, CAS: LD50, oralen, Podgana: > 2000 mg/kg. 1 - <3 bis (2-etilheksil) sulfosuccinate natrijeva sol, CAS: LD50, oralen, Podgana: 4620 mg/kg (IUCLID). LD50, dermalen, Zajci: >10000 mg/kg (IUCLID). LC50, inhalativen, Podgana: 20 mg/l (IUCLID). 5 - <10 Sulfonska kislina, C14-17 sec-alkani, natrijeva sol, CAS: LD50, dermalen, Miš: > 2000 mg/kg. LD50, oralen, Podgana: > mg/kg (OECD 401). oralen, Podgana: NOAEL: 4000 mg/kg. 0,1 - <1 Alkohol Etoksilat C12-14, CAS: LD50, oralen, Podgana: > 2000 mg/kg. Resne okvare oči/draženje Jedkost za kožo/draženje kože Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost Mutagenost Strupenost za razmnoževanje Rakotvornost Dodatni toksikološki napotki Razvrstitev je bila opravljena po postopku preračuna iz smernice Priprava. Toksikološki podatki celotnega produkta ne obstajajo. Navedeni toksični podatki sestavin so namenjeni izvajalcem zdravstvenih poklicev, strokovnjakom s področja varnosti in zdravstvenega varstva na delovnem mestu ter toksikologom. Navedene toksične podatke sestavin so posredovali proizvajalci surovin.

8 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 8 / 11 ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Konc. [%] Nevarna snov 0,25 - <0,5 1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piran, CAS: EC50, (48h), Daphnia magna: 0,9 mg/l (ECHA). LC50, (96h), Lepomis macrochirus: 1,36 mg/l (ECHA). 0,1 - <0,25 3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, CAS: EC50, (48h), Daphnia magna: >0,48 mg/l (Lit.). EC50, (72h), Algae: >0,16 mg/l (Lit.). 1 - <3 bis (2-etilheksil) sulfosuccinate natrijeva sol, CAS: LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 28 mg/l (IUCLID). EC50, (48h), Daphnia magna: 36 mg/l (IUCLID). 5 - <10 Sulfonska kislina, C14-17 sec-alkani, natrijeva sol, CAS: NOEC, Bacteria: 600 mg/l (DIN T.8). EC50, (72h), Scenedesmus subspicatus: > 61 mg/l (OECD 201). EC50, (48h), Daphnia magna: 9,81 mg/l (OECD 202). LC50, (96h), fish: 1-10 mg/l (OECD 203). NOEC, 470 mg/l/56d (Eisenia foetida)(oecd 222). 0,1 - <1 Alkohol Etoksilat C12-14, CAS: Obstojnost in razgradljivost EC50, (48h), Daphnia magna: 0,26 mg/l (OECD 202). Obnašanje v okoljskih kompartimentih Obnašanje v čistilnih napravah Biološka razgradljivost Informacije v AOX: Ne vsebuje nevarnih sestavin. Ne vsebuje organskih kompleksnih tvorcev. Tenzid(i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov Zmožnost kopičenja v organizmih Ni razpoložljivih informacij Mobilnost v tleh Ni razpoložljivih informacij Rezultati ocene PBT in vpvb Na osnovi vseh razpoložljivih podatkov se ne uvršča med PBT oz. vpvb snovi Drugi škodljivi učinki Ekološko podatki celotnega produkta ne obstajajo. Razvrstitev je bila opravljena po postopku preračuna iz smernice Priprava. Navedene toksične podatke sestavin so posredovali proizvajalci surovin.

9 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 9 / 11 ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Ostanke izdelka je potrebno zavreči v skladu s smernico glede odstranjevanja odpadkov 2008/98/ES ter nacionalnimi in regionalnimi predpisi. Za ta izdelek ni mogoče določiti ključno številko za odpad v skladu z evropskim katalogom za odpad (seznam odpada), kajti šele namen uporabe s strani uporabnika omogoča razvrstitev. Ključno številko odpada v okviru EU je potrebno določiti v dogovoru z odstanjevalcem odpadkov. Proizvod EAK- štev. (priporočena) Neočiščena embalaža EAK- štev. (priporočena) Odstranite med nevarne odpadke. Glede odstranjevanja med odpadke se po potrebi pogovorite s komunalno službo/oblastmi * čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi Embalažo, ki ni kontaminirana, lahko dostavite v recikliranje. Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, je potrebno odstraniti med odpadke kot snov * embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN odgovarja odpremnemu opisu ZN glej točko Pravilno odpremno ime ZN kopenski transport (ADR/RID) NI NEVAMA SNOV rečna plovba (ADN) NI NEVAMA SNOV Pomorski transport v skladu z IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" Zračni transport v skladu z IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" 14.3 Razredi nevarnosti prevoza odgovarja odpremnemu opisu ZN glej točko Skupina embalaže odgovarja odpremnemu opisu ZN glej točko Nevarnosti za okolje odgovarja odpremnemu opisu ZN glej točko Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Odgovarjajoča navedba pod točko 6 do Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

10 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 10 / 11 ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes EGS-PREDPISI 1967/548 (1999/45); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (Reach); 1272/2008; 75/324/EGS (2008/47/ES); 453/2010/ES TRANSPORT-PREDPISI ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.); IATA-DGR (2013) DRŽAVNI PREDPISI (SI): * Zakon o kemikalijah (Zkem-B - Ur.l.RS, št.110/2003 uradno prečiščeno besedilo) * Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l.RS št. 35/2005, 54/07) * Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l.RS št. 67/05, 137/06) * Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.39/2006- ZVO-1-UPB1, uradno prečiščeno besedilo) * Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št.84/98, 45/00, 20/01, 13/03) * Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l.rs, št.104/2000 in 12/2002). - Upoštevajte omejitve zaposlovanja Upoštevajte omejitve, ki zadevajo zaposlovanje mladih. - VOC (1999/13/ES) 0,2 % 15.2 Ocena kemijske varnosti Za snovi te mešanice niso bila izvedena nobena izvedenska mnenja glede varnosti snovi. ODDELEK 16: Drugi podatki 16.1 R stavki (poglavje 3) 16.2 Stavki o nevarnosti (poglavje 3) 16.3 Okrajšave in akronimi: R 38: Draži kožo. R 41: Nevarnost hudih poškodb oči. R 22: Zdravju škodljivo pri zaužitju. R 50: Zelo strupeno za vodne organizme. R 50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EC50 = Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IC50 = Inhibition concentration, 50% IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC = Predicted No-Effect Concentration REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals TLV /TWA = Threshold limit value time-weighted average TLV STEL = Threshold limit value short-time exposure limit VOC = Volatile Organic Compounds vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative

11 Datum izdaje , Sprememba Version 01 Stran 11 / Drugi podatki Spremenjene pozicije ODDELEK 2 been added: Alkoholi, C10-16, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli ODDELEK 2 izbrisano: Natrijev alkil eter sulfat ODDELEK 2 izbrisano: Ausrufezeichen ODDELEK 7 been added: Pri delu ne jejte, pijte, kadite, njuhajte. ODDELEK 7 izbrisano: Pri delu ne jejte in pijte. ODDELEK 12 been added: Ne vsebuje organskih kompleksnih tvorcev. ODDELEK 12 been added: Informacije v AOX: Ne vsebuje nevarnih sestavin. ODDELEK 12 izbrisano: ODDELEK 16 been added: Upoštevajte omejitve, ki zadevajo zaposlovanje mladih. ODDELEK 16 izbrisano: da Copyright: Chemiebüro

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 600.015 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

Prikaži več

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI))

msds5276-OTTOSEAL-S-69(SI)) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Uporaba snovi / pripravka Silikonska tesnilna snov 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec/dobavitelj:

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

CDX _SI

CDX _SI stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: CDX-00001050-001 CAS-številka: 103-90-2 Število ES: 203-157-5 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Datum revidirane izdaje: 17.05.2018 Številka proizvoda: 32373045320002 Stran 1 od 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\)

000735_-_MOTIP®_CAR_CARE_INSECT_CLEANER_TRIGGER_500_ML_\(SL\) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 000735 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI

SDSXXP014383_-_3_-_F625_-_webercol_plus5_-_SI stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identificacija izdelka Številka artikla: XXP014383 1.2 Pomembne identifikacije uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum tiskanja: Številka različice 1 Sprememba: ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 9 datum izdaje: Version 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifikacija snov stran: 1 / 9 Sprememba: 27.04.2018 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: GC Fuji PLUS Liquid 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

sdb_Z STIHLCR100_-_STIHL_Èistilo_za_platišèa_CR_100_(SI)SL

sdb_Z STIHLCR100_-_STIHL_Èistilo_za_platišèa_CR_100_(SI)SL stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 0782-516-9400 (500ml) [31.01.2019] 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 13.04.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Fujivest_II_Powder[SI_v2]

Fujivest_II_Powder[SI_v2] stran: 1 / 6 datum izdaje: 29.04.2015 Version 2 Sprememba: 29.04.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Fujivest II Liquid 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Varnostni list: Stroncijev karbonat

Varnostni list: Stroncijev karbonat Verzija: 1.0 sl datum priprave: 06.06.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 5376 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I

Varnostni list: Alkali blue 6B C.I Verzija: 1.0 sl datum priprave: 26.08.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Alkali blue 6B C.I. 42750 Številka artikla 5155 Registracijska

Prikaži več

Varnostni list: Telur (IV) oksida

Varnostni list: Telur (IV) oksida Verzija: 1.0 sl datum priprave: 22.06.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 0321 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL LAVATRICE IGIENIZZANTE CON BICARBONATO Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDEL

VARNOSTNI LIST DEXAL LAVATRICE IGIENIZZANTE CON BICARBONATO Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDEL Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda: PF0886 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Tekoči detergent

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100716 CAS-številka: 100-97-0 Število ES: 202-905-8 Število indeks: 612-101-00-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI)

SYNTHESA_FASSADENSPACHTEL_(SI) stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Varnostni list: CHAPS

Varnostni list: CHAPS Verzija: 1.0 sl datum priprave: 18.01.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi CHAPS Številka artikla 1479 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialno_èistilo_Varioclean_(SI)SL

sdb_Z STIHL_-_STIHL_Specialno_èistilo_Varioclean_(SI)SL stran: 1 / 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 0000 881 9400 (500ml) / 0000 881 9409 (5l) UFI: 92E0-30PQ-500F-D952 [28.03.2019] 1.2 Pomembne

Prikaži več

Varnostni list: Trypsin inhibitor

Varnostni list: Trypsin inhibitor Verzija: 1.0 sl datum priprave: 04.02.2019 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Trypsin inhibitor Številka artikla 2949 Registracijska

Prikaži več

GC_Fuji_II_LC_Improved_Capsules[SI_v]

GC_Fuji_II_LC_Improved_Capsules[SI_v] stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI)

MSDS_ _-_Ethinylestradiol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 700288 100460 CAS-številka: 57-63-6 EINECS-številka: 200-342-2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Detergent

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16126971 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

Prikaži več