SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PREKO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PREKO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV PREKO TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA 1. Splošne določbe S temi splošnimi pogoji N Banka d.d. (v nadaljevanju: banka) določa: pogoje odpiranja in vodenja transakcijskega računa (v nadaljevanju besedila: račun), obrestovanje sredstev na računu, roke, v katerih bo banka izvrševala plačilne naloge, nadomestila in stroške v zvezi z vodenjem računa in za opravljanje storitev, načine in roke za obveščanje uporabnika računa, način posredovanja reklamacij in veljavnost splošnih pogojev za pravne osebe, podjetnike, zasebnike, osebe civilnega prava in nerezidente. Splošni pogoji so sestavni del Okvirne pogodbe o odprtju in vodenju transakcijskega računa (v nadaljevanju: okvirna pogodba). Sestavni del teh splošnih pogojev so: Tarifa nadomestil za storitve banke in Sklep o obrestnih merah (v nadaljevanju besedila: tarifa banke), Urnik plačilnega prometa (v nadaljevanju besedila: urnik), Pravila o izdajanju obrazca Univezalni plačilni nalog (UPN), Navodila za izpolnjevanje nalogov za domače plačilne transakcije, Navodila za izpolnjevanje nalogov za čezmejne plačilne transakcije ter nalogov za druge plačilne transakcije. Sestavni del teh splošnih pogojev so tudi spodaj navedeni splošni pogoji (v nadaljevanju: Priloge Splošnih pogojev) in sicer v primerih, kadar uporabnik uporablja v njih opredeljene plačilne storitve: Splošni pogoji poslovanja s kreditno kartico Mastercard Business za poslovne subjekte, Splošni pogoji poslovanja s poslovno debetno plačilno kartico Mastercard, Splošni pogoji poslovanja s poslovno kartico Activa Mastercard, Splošni pogoji poslovanja za uporabo Poslovne spletne N Banke, Splošni pogoji za uporabo storitve HAL E-bank, Splošni pogoji za poslovanje z e-računi in e-dokumenti preko spletne banke, Splošni pogoji poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo, Splošni pogoji za uporabo dnevno nočnega trezorja, Splošni pogoji poslovanja za uporabo Poslovne mobilne N Banke. 2. Opredelitev pojmov Definicije in pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen: 1) Izdajatelj teh splošnih pogojev je N Banka d.d. s sedežem na naslovu Dunajska cesta 128 a v Ljubljani. 2) Država članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora. 3) Tretja država je država, ki ni država članica. 4) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, podjetnik, zasebnik, oseba civilnega prava ali nerezident, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik in/ali prejemnik plačila in ki z banko sklene okvirno pogodbo. 5) Zastopnik je zakoniti zastopnik uporabnika, ki je naveden v pristojnem registru ali katerem drugem dokumentu, ki ga izda pristojni organ. 6) Pooblaščenec je fizična oseba, ki jo za razpolaganje s sredstvi na računu pooblasti zastopnik uporabnika. 7) Nerezident je pravna oseba s sedežem v tujini. 8) Plačnik je pravna ali fizična oseba, ki izda plačilni nalog za izvedbo plačilne transakcije ali zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila. 9) Prejemnik plačila je fizična ali pravna oseba, ki je predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki so bila predmet plačilne transakcije. 10) Transakcijski račun je plačilni račun, ki ga odpre in vodi banka za uporabnika za namen izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika (v nadaljevanju: račun). Denarna sredstva na transakcijskem računu se štejejo kot vpogledni denarni depozit. 11) Plačilna storitev vključuje: polog gotovine na račun; dvig gotovine z računa; izvrševanje plačilnih transakcij v breme in v dobro računa; izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo posojila uporabniku; izvrševanje plačilnih transakcij z direktnimi obremenitvami, s plačilnimi karticami ali z drugimi telekomunikacijsko, digitalnimi ali informacijsko-tehnološkimi napravami ali s kreditnimi plačili; izdajanje plačilnih instrumentov in/ali pridobivanje plačilnih transakcij; storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih. 12) Plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali je odrejena v njegovem imenu ali jo odredi prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije prek banke neodvisna od osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila. 13) Domača plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikova banka in prejemnikova banka ali edina banka opravijo plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Republike Slovenije. 1 / 11

2 14) Čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikova banka in prejemnikova banka opravita plačilne storitve za plačnika oziroma prejemnika plačila na območju različnih držav članic. Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi v primeru, če ista banka opravi plačilne storitve za plačnika v eni državi članici in za prejemnika plačila v drugi državi članici. 15) Druge plačilne transakcije so transakcije, ki se izvršijo v kateri koli valuti, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med najmanj enim ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države, razen plačilne transakcije v vseh valutah, kadar se najmanj eden od ponudnikov plačilnih storitev nahaja v Republiki Sloveniji, drugi ponudnik plačilnih storitev oziroma drugi ponudniki plačilnih storitev pa se nahajajo zunaj EU, in sicer v zvezi s tistimi deli plačilne transakcije, ki se izvršijo v EU. 16) Plačilni nalog je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo plačilne transakcije. 17) Ponudnik plačilnih storitev je subjekt, ki lahko opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije skladno z ZPlaSSIED 18) Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa. Plačnik lahko da soglasje za izvršitev plačilne transakcije z direktno obremenitvijo prejemniku plačila, prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev ali svojemu ponudniku plačilnih storitev. 19) Kreditno plačilo je plačilna storitev, pri kateri plačnik odredi posamezne plačilne transakcije ali več plačilnih transakcij svojemu ponudniku plačilnih storitev. 20) Spletna banka je elektronski način poslovanja in opravljanja plačilnih transakcij in drugih bančnih storitev preko Poslovne spletne N Banke ali spletne banke HAL E-bank. 21) Plačilni instrument je vsaka naprava ali niz postopkov oziroma oboje, ki so dogovorjeni med posameznim uporabnikom in njegovo banko, in je vezan le na tega uporabnika z namenom, da ga uporabi za odreditev plačilnega naloga (kot na primer: plačilne kartice, spletna banka). 22) Datum valute je dan, ko banka odobri ali bremeni račun in se upošteva pri obračunu obresti. 23) Delovni dan je vsak dan, razen sobote, nedelje, državnih praznikov in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji, če je račun prejemnika pri izvajalcu plačilnega prometa s sedežem na območju Republike Slovenije oziroma je vsak dan, ki je delovni dan v Republiki Sloveniji in je hkrati delovni dan vseh izvajalcev plačilnega prometa, vključenih v izvršitev posameznega plačilnega naloga, če je račun prejemnika pri izvajalcu plačilnega prometa s sedežem zunaj območja Republike Slovenije. 24) Datum valutacije je datum, na katerega banka pooblašča tujo banko, da bremeni banko na računu ali tuja banka pooblašča banko, da lahko bremeni njen račun, in je datum, ki ga vsebujejo plačilni nalogi za čezmejna plačila in druge plačilne transakcije. 25) Enolična identifikacijska oznaka pomeni kombinacijo številk, črk in znakov (npr.: številka računa), ki se uporablja za nedvoumno identifikacijo uporabnika in njegovega računa. 26) IBAN in BIC - IBAN (International Bank Account Number-Mednarodna številka bančnega računa) in BIC (Bank Identifier Code-Identifikacijska oznaka banke (SWIFT)) sta edini dovoljeni oznaki računov in bank pri transakcijah za domača in čezmejna plačila. Plačnik mora za izvršitev domačih in čezmejnih plačil, svoji banki zagotoviti IBAN prejemnika plačila, razen če ni z banko dogovorjen drugače. 27) Tuja valuta je katerakoli od valut, uvrščenih na Tečajno listo banke za odkup in prodajo deviz na računu (v nadaljevanju besedila: Tečajna lista), razen domače valute. 28) Zasebnik oziroma zasebnica (v nadaljevanju besedila: zasebnik) je fizična oseba, ki ni podjetnik oziroma podjetnica (v nadaljevanju besedila: podjetnik) in ki kot poklic samostojno opravlja registrirano ali s predpisom določeno dejavnost, kot so: notar, zdravnik, odvetnik, kmet in podobno. 29) Podjetnik ali podjetnica (v nadaljevanju besedila: podjetnik) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. 30) ZPlaSSIED je kratica in pomeni Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. 31) Storitev odreditve plačil je storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev. 32) Storitev zagotavljanja informacij o računih je internetna storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem plačilnem računu ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev. 33) Debetna kartica je plačilni instrument, ki ga banka izda Uporabniku za namen izvajanja plačilnih transakcij. 3. Varovanje zaupnih podatkov Banka obdeluje, hrani, varuje osebne podatke skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 GDPR) in svojimi internimi akti, za izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa ter skladno s privolitvijo, če je bila ta podana, za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Banka bo z osebnimi podatki pogodbenih strank ravnala tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam, na način, kot je to določeno v vsakokrat veljavnih Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, dostopnih tudi na spletnih straneh banke: ki so sestavni del teh splošnih pogojev. Z vsebino navedenega dokumenta in možnostjo pridobitve le tega v tiskani obliki, banka seznani uporabnika ob oddaji vloge, uporabnik pa o tem seznani pooblaščenca. 2 / 11

3 Informacije, podatki, dejstva in okoliščine, ki se nanašajo na opravljanje storitev na podlagi teh splošnih pogojev so zaupne narave. Banka daje te podatke le uporabniku in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Dolžnost varovanja zaupnih podatkov ne velja, če banka te podatke posreduje tožilstvu ali policiji, z namenom, da naznani razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ponudniki plačilnih storitev in udeleženci plačilnih sistemov lahko zbirajo, obdelujejo in izmenjujejo zaupne podatke, vključno z osebnimi podatki o pooblaščencih in zakonitih zastopnikih z namenom preprečevanja, preiskovanja ali odkrivanja goljufij ali prevar v zvezi s plačilnimi storitvami v skladu z ZPlaSSIED. Banka kot upravljavec osebnih podatkov posreduje osebne podatke, s katerimi razpolaga na podlagi pogodbenega razmerja z uporabnikom, za namen poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanja medsebojnega pogodbenega odnosa v okviru bančne skupine, drugim uporabnikom osebnih podatkov in pogodbenim obdelovalcem, tudi izven ozemlja Republike Slovenije, ki s tem pridobijo pravico obdelovanja posredovanih osebnih podatkov. Podatki o poslovanju s spletno banko so poslovna skrivnost in se smejo sporočiti tretjim osebam le v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik računa izrecno soglaša in dovoljuje banki in je s sprejemom teh splošnih pogojev obveščen o tem, da banka na podlagi teh splošnih pogojev, vse podatke in informacije, o Okvirni pogodbi, v zvezi z Okvirno pogodbo, o uporabniku računa in njegovem poslovanju, ki jih je pridobila v okviru poslovnih razmerij z uporabnikom računa, obdeluje in posreduje vsakokratnim njenim v smislu Zakona o gospodarskih družbah povezanim družbam, kakor tudi da od tako povezanih družb banke zahteva in pridobi takšne podatke ali podatke, ki so jih sicer pridobile takšne družbe. Banka komunicira z zakonitim zastopnikom uporabnika in pooblaščencem preko komunikacijskih medijev (npr. telefon, mobilni telefon, e-poštni naslov, navadna pošta, spletna/mobilna banka), ki jih je zakoniti zastopnik uporabnika posredoval banki za namen izvajanja opravljanja plačilnih storitev preko transakcijskega računa uporabnika. S pooblaščencem komunicira banka tudi preko spletne banke, z uporabnikom pa lahko tudi po pošti. Zakoniti zastopnik uporabnika in pooblaščenec sta seznanjena, da banka lahko opravi poizvedbo o njunih osebnih in drugih podatkih, med drugim zlasti o prebivališču, davčni številki pri upravljavcih zbirk podatkov, če jih banka ne bi imela oziroma jih ni banki osebno posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev. Banka bo osebne in druge podatke zbrisala iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov. Uporabnik je seznanjen, da banka lahko opravi poizvedbo o njegovem premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njegovem premoženju in drugih podatkih pri drugih upravljalcih zbirk podatkov, če jih banka ne bi imela oziroma jih ni banki posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev. Banka bo podatke zbrisala iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen pogodbe oziroma ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov. 4. Odprtje računa Banka odpre račun na podlagi podpisane okvirne pogodbe, če so pred tem izpolnjeni spodaj navedeni pogoji: je podana pisna Vloga za odprtje in vodenje računa na obrazcu banke, je predložena dokumentacija, ki omogoča identifikacijo uporabnika računa in oseb pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu, ob upoštevanju vsakokrat veljavnih predpisov, vključno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, so predloženi podatki, potrebni za vodenje registra transakcijskih računov in morebitna druga dokumentacija, ki bi jo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi zahtevala banka. Pred sklenitvijo pogodbe banka izroči uporabniku en izvod Splošnih pogojev z vsemi prilogami. Banka najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu Vloge za odprtje računa in popolne zahtevane dokumentacije odobri ali zavrne vlogo. Banka ni dolžna pojasnjevati razlogov za zavrnitev vloge za odprtje računa. Uporabnik lahko začne poslovati prek računa naslednji delovni dan po sklenitvi okvirne pogodbe Fiduciarni račun Fiduciarni račun ureja ZPlaSSIED. ki določa primere, v katerih ga banka lahko odpre. Uporabnik je dolžan že na Vlogi za odprtje in vodenje fiduciarnega računa navesti zakonsko podlago in namen, za katerega odpira fiduciarni račun, na podlagi katerega banka oceni upravičenost za odprtje. Uporabnik je nadalje dolžan banko takoj obvestiti o vsaki spremembi dejavnosti podjetja, ki bi vplivala na upravičenost za odprtje fiduciarnega računa. Fiduciarni račun je posebni transakcijski račun, ki ga odpre uporabnik v svojem imenu, a za račun ene ali več tretjih oseb. Fiduciarnega računa se ne sme spremeniti v običajni transakcijski račun in obratno. Denarna sredstva na fiduciarnem računu se štejejo za premoženje tretjih oseb za račun katerih uporabnik vodi takšen račun in ne za premoženje uporabnika. Upniki uporabnika fiduciarnega računa ne morejo za izterjavo svojih terjatev 3 / 11

4 do uporabnika niti v njegovem stečaju s prisilnimi ukrepi posegati na to premoženje. Sredstva na fiduciarnem računu ne spadajo v zapuščino uporabnika. Uporabnik se zavezuje voditi evidenco po posameznih dejanskih upravičencih ter o stanju prejetih vplačil za posameznega dejanskega upravičenca na določen dan. Uporabnik fiduciarnega računa dovoljuje, da za poplačilo nadomestil in stroškov fiduciarnega računa, banka lahko: te obveznosti knjiži v breme kateregakoli računa uporabnika pri banki, ki ni fiduciarni račun, ali za te obveznosti izda Uporabniku račun, Uporabnik pa se zavezuje račun plačati skladno z navodili iz računa. Vse posledice, ki bi nastale zaradi neizpolnjevanja zgoraj navedenih obveznosti bremenijo uporabnika Račun pravne osebe in osebe civilnega prava v ustanavljanju Račun pravne osebe in osebe civilnega prava v ustanavljanju je namenjen hrambi ustanovnega kapitala, ki ga ustanovitelj oziroma ustanovitelji pravne osebe ali osebe civilnega prava položijo ali prenakažejo na račun. Razpolaganje s sredstvi na računu je do prejema vseh dokumentov iz katerih je razvidno, da je pravna oseba ali osebe civilnega prava registrirana in vpisana v pristojni register, mogoče le za namene ustanavljanja pravne osebe ali oseba civilnega prava. Po prejemu dokumentacije iz katere je razvidno, da je pravna oseba ali oseba civilnega prava registrirana in vpisana v pristojni register in po določitvi pooblaščencev, se obstoječi račun ohrani, uporabnik pa s sredstvi na računu prosto razpolaga, razen v primeru omejitev na podlagi drugih predpisov. 5. Vodenje računa Banka se zavezuje, da bo prek računa za uporabnika izvajala plačilne storitve v okviru razpoložljivih sredstev, splošnimi pogoji, okvirno pogodbo in vsakokrat veljavnimi predpisi. Sredstva na računu so depozitna sredstva na vpogled, s katerimi sme uporabnik razpolagati, skladno z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji banke in urnikom banke. Uporabnik je dolžan redno spremljati vse prilive in odlive na računu in morebitna neupravičeno nakazana sredstva nemudoma vrniti banki. Banka vodi račun in izvaja plačilne transakcije le v tujih valutah, ki so na podjetniški tečajni listi banke. 6. Pooblaščenec za razpolaganje s sredstvi na računu Uporabnik lahko pisno pooblasti pooblaščenca za razpolaganje s sredstvi na računu. Pooblaščenec ima enake pravice kot uporabnik, razen kadar gre za naslednje primere: pooblaščenec ne more prenašati svojega pooblastila na druge osebe, pooblaščenec ne more odpovedati pogodbe in zahtevati zaprtje računa. Osebe, pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu, morajo ob navzočnosti zastopnika pri banki deponirati svoj podpis. Podpis pooblaščenca in zastopnika mora biti notarsko overjen, razen, če je pooblastilo dano v navzočnosti bančnega delavca. Pooblastilo velja, dokler banka ne prejme pisnega preklica pooblastila s strani uporabnika /zastopnika. Uporabnik se zavezuje, da bo banko takoj obvestil o vsaki spremembi pooblaščencev. Preklic oz. spremembo pooblaščencev uporabnik predloži banki najkasneje do 14:00 ure delovnega dne. Banka upošteva preklic oz. spremembo pooblaščencev v poslovalnici, v kateri je le-to prejela takoj, v ostalih poslovalnicah pa po preteku dveh ur od preklica oz. spremembe pooblastila. Vse posledice, ki bi nastale zaradi neizpolnjevanja predhodnega odstavka bremenijo uporabnika. Pooblastilo velja do prejema uradnega obvestila o prenehanju pravne osebe ali osebe civilnega prava ali uradnega obvestila o smrti zasebnika ali podjetnika in sicer ne glede na morebiten vpis spremembe pravice razpolaganja ali zastopanja v kateremkoli javnem registru oz. objavo v uradnem glasilu. Spremembo zastopnika poslovnega subjekta bo banka upoštevala po prejemu sklepa o imenovanju in druge dokumentacije na zahtevo banke, ne glede na izvedbo vpisa spremembe pravice zastopanja v pristojnem registru. 7. Izvrševanje plačilnih nalogov in obveščanje uporabnika Uporabnik lahko izroči banki plačilni nalog glede na njegovo vrsto na enega od naslednjih načinov: vsak dan, če je plačilni nalog poslan preko spletne banke, vsak delovni dan v delovnem času banke, če je papirni plačilni nalog izročen osebno na bančnem okencu banke. Šteje se, da je banka prejela plačilni nalog: v primeru vročitve plačilnega naloga prek spletne ali mobilne banke, ko plačilni nalog prispe na bančni strežnik in ko nalog v spletni banki dobi status»sprejet v čakalno vrsto«, 4 / 11

5 v primeru osebne izročitve papirnega plačilnega naloga, ko je plačilni nalog predan pristojnemu bančnemu delavcu. Domneva se, da je uporabnik podal soglasje k izvršitvi plačilne transakcije, v kolikor se je pooblaščena oseba uporabnika na papirni plačilni nalog lastnoročno podpisala, v primeru poslovanja preko spletne banke pa da je plačilni nalog elektronsko podpisan z ustreznim avtentikacijskimi elementi, ki jih banka dovoljuje. Banka izvrši plačilno transakcijo, če je uporabnik odobril plačilno transakcijo tako, da je podal soglasje za njeno izvršitev banki ali prek prejemnika plačila ali prek ponudnika storitev odreditve plačil. Šteje se, da je plačilni nalog prejet na dan oddaje naloga, če banka prejme nalog v okviru urnika, sicer se šteje, da je prejet prvi naslednji delovni dan. 8. Izvršitev plačilnega naloga Banka izvrši plačilni nalog, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: banka prejme plačilni nalog v skladu z Urnikom plačilnega prometa banke. so zagotovljena razpoložljiva sredstva na računu za izvršitev plačilnega naloga. so zagotovljena razpoložljiva sredstva za plačilo nadomestil za izvršitev plačilnega naloga. je izpolnjen čitljivo in izpolnjen v skladu s predpisi, s standardi v plačilnih sistemih in navodilih banke za izpolnjevanje plačilnega naloga, ne obstajajo zakonske ovire za izvršitev plačilnega naloga. Plačilni nalog ne sme biti vezan na noben odloženi ali razvezni pogoj. Če ima zapisan odloženi ali razvezni pogoj, nima pravnih učinkov. Banka lahko preverja verodostojnost plačil (preverjanje iz razloga preprečevanja prevar in zlorab), pri čemer lahko tudi začasno zadrži izvedbo plačilnega naloga, v kolikor zazna sum neupravičene transakcije in verodostojnosti plačila ni mogoče takoj preveriti in potrditi. Banka verodostojnost plačila pri uporabniku lahko preveri preko telefona (klic ali SMS sporočilo), elektronske pošte ali osebno z obiskom uporabnika v banki. V primeru, da banka z uporabnikom ne uspe vzpostaviti stika za preverjanje verodostojnosti plačila bo banka plačilni nalog vseeno izvršila in sicer najkasneje ob zaključku delovanja plačilnega sistema na dan, ki je bil na plačilnem nalogu izbran za izvedbo plačila. Pri plačilnem nalogu v primeru, ko ni posebnih navodil uporabnika, banka po svoji najboljši presoji v korist uporabnika določi način izvršitve. S samim prejemom plačilnega naloga tretje osebe ne pridobijo nikakršnih pravic nasproti banki. Če uporabnik predloži banki nepravilno enolično identifikacijsko oznako na plačilnem nalogu, banka ni odgovorna uporabniku za nepravilno izvršitev ali neizvršitev plačilne transakcije. Uporabnik je odgovoren za točnost in popolnost podatkov na plačilnem nalogu. Banka ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi izvrševanja ponarejenih plačilnih nalogov. Če je na plačilnem nalogu določen datum valute vnaprej, banka pogoje za izvršitev plačilnega naloga preverja na ta dan. Uporabnik in banka se lahko dogovorita, da se plačilni nalog izvrši glede na prioriteto, ki jo določi uporabnik tako, da na papirni plačilni nalog s številkami označi vrstni red izvrševanja oziroma prioriteto, sicer ga banka izvrši glede na čas prejema plačilnega naloga. Pri tem banka upošteva prioritete, določene z zakonom. Brez soglasja uporabnika banka izvrši le plačilo na podlagi izvršljivega sklepa sodišča o izvršbi, izvršljivega sklepa davčnega organa o izvršbi ali prisilni izterjavi oziroma izvršljivega sklepa drugega državnega organa o rubežu denarnih sredstev na tem računu. Banka v primeru, da se plačilni nalog glasi v domači valuti za katero na računu ni zadostnih razpoložljivih sredstev, ne izvrši pretvorbe iz razpoložljivih drugih valut in ne izvrši plačilnega naloga, razen če uporabnik opravi pretvorbo ob predložitvi plačilnega naloga. Če se plačilni nalog glasi v tuji valuti za katero na računu ni zadostnih razpoložljivih sredstev, banka izvrši pretvorbo iz razpoložljivih tujih valut po lastni izbiri in iz domačih sredstev, razen, če uporabnik z nalogom ni določil drugačni vrstni red pretvorb. Uporabnik je dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti banko o neodobreni in/ali neizvršeni plačilni transakciji, ko je ugotovil, da je prišlo do takšne plačilne transakcije, najkasneje pa v roku osmih delovnih dni po dnevu obremenitve oziroma odobritve računa. Plačilni nalog v EUR valuti v primeru domače plačilne transakcije banka izvrši na dan prejema naloga, če ni v nalogu določen poznejši datum izvršitve. 5 / 11

6 Plačilni nalog v EUR valuti v primeru čezmejne plačilne transakcije, ki se glasi na datum valute, banka izvrši po prejemu plačilnega naloga, skladno z Urnikom plačilnega prometa. Plačilni nalogi v valuti države članice, ki ni EUR valuta, v primeru domače, čezmejne ali druge plačilne transakcije, ki se glasi na datum valute, banka izvrši po prejemu plačilnega naloga, skladno z Urnikom plačilnega prometa. Plačilni nalog, v valuti tretje države, v primeru domače, čezmejne ali druge plačilne transakcije, ki se glasi na datum valute, banka izvrši po prejemu plačilnega naloga, skladno z Urnikom plačilnega prometa. Uporabnik je izrecno seznanjen, da imajo banke posrednice in banka prejemnica pravico zavrniti uporabnikovo izvršitev transakcije iz razlogov na katere banka ne more ali kljub vsem prizadevanjem ne uspe vplivati. V zvezi s tem se uporabnik tudi izrecno odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom do banke zaradi zamude pri izvršitvi ali zaradi zavrnitve uporabnikove transakcije, oziroma kakršnimkoli drugim zahtevkom do banke. 9. Zavrnitev plačilnega naloga Banka lahko zavrne izvršitev plačilnega naloga, če niso izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačilnega naloga. Banka o zavrnitvi, obvesti uporabnika takoj, ko je mogoče, najpozneje pa v roku, ki je določen za izvršitev plačilnega naloga v urniku plačilnega prometa banke., razen, če je to prepovedano na podlagi drugih predpisov. Banka o razlogih za zavrnitev in postopku za odpravo napak, ki so bile vzrok za zavrnitev obvesti uporabnika le na posebno zahtevo. Banka obvesti uporabnika o zavrnitvi naloga na sledeč način: v primeru nezadostnih razpoložljivih sredstev na računu z bančnim izpiskom pod rubriko»stornirana čakalna vrsta«v ostalih primerih pa obvestilo posreduje ali da na voljo uporabniku ob prvi priložnosti, najkasneje pa v rokih, ki so določeni za izvršitev plačilnega naloga v Urniku plačilnega prometa. 10. Preklic plačilnega naloga Plačnik lahko kadarkoli prekliče plačilni nalog tako, da zahteva vrnitev plačilnega naloga, stornira poslani plačilni nalog v spletni banki, prekliče pooblastilo za trajni nalog ali direktno obremenitev. Vsaka plačilna transakcija izvršena po preklicu, se šteje kot neodobrena plačilna transakcija. Plačnik ne more preklicati plačilnega naloga po tem, ko je plačilni nalog za izvršitev plačilne transakcije postal nepreklicen, to pomeni, ko ga je prejela njegova banka. 11. Razpolaganje z denarnimi sredstvi na računu Uporabnik lahko razpolaga z denarnimi sredstvi na svojem računu, ko je znesek plačilne transakcije odobren na njegovem računu v skladu z urnikom banke in ko banka prejme vse potrebne informacije za odobritev njegovega računa. Če dan, ko so denarna sredstva odobrena na računu prejemnikove banke, ni njen delovni dan ali če so denarna sredstva na računu prejemnikove banke po uri, kot je navedena v urniku banke, se za namene prvega odstavka te točke šteje, da je prejemnikova banka prejela denarna sredstva za prejemnika plačila prvi naslednji delovni dan. Napačno knjiženo bremenitev ali odobritev računa brez naloga uporabnika, ki je posledica zmote oz. napake banke ali njenih zunanjih izvajalcev, lahko banka odpravi z nasprotno knjižbo, tako da je stanje na računu nespremenjeno. Banka o tem obvesti uporabnika z izpiskom, ki ga pošlje na dogovorjen način. 12. Gotovinsko poslovanje Dvig gotovine Banka bo na osnovi pravilno izpolnjenega naloga za gotovinsko izplačilo in zagotovljenih razpoložljivih sredstev uporabniku izplačala znesek naveden na nalogu, z bremenitvijo njegovega računa. Banka se zavezuje, da bo uporabniku omogočala izplačilo gotovine v okviru poslovnega delovnega časa banke. Uporabnik se zavezuje predhodno najaviti vsa gotovinska izplačila, višja od EUR 2.000,00 in sicer do ure tekočega bančnega delovnega dne, za dvig v naslednjem bančnem delovnem dnevu. Banka bo za najavljena, a nerealizirana gotovinska izplačila uporabniku zaračunala nadomestila in stroške skladno z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil in za obračunani znesek bremenila njegov račun. Polog gotovine Banka sprejema polog gotovine: na bančnem okencu, s strani identificirane pooblaščene osebe uporabnika za polog gotovine, preko dnevno nočnega trezorja, v matični poslovalnici banke v kolikor je opremljena z njim, in sicer skladno s Splošnimi pogoji za uporabo dnevno nočnega trezorja. Banka pri gotovinskem poslovanju upošteva in izvaja vse postopke predpisane z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. 13. Druge podlage za bremenitev računa Plačilo domiciliranih menic 6 / 11

7 Banka bo skladno s predpisi, ki urejajo plačilne storitve in unovčevanje menic pri bankah, ter v okviru razpoložljivih sredstev in morebitnega odobrenega limita na podlagi posebne pogodbe o limitu sklenjene med uporabnikom in banko račun uporabnika bremenila tudi na podlagi predložene menice, če bo v menici klavzula, iz katere je razvidno, da je menica plačljiva pri banki (domicilna klavzula), in če bo banka od imetnika menice prejela vse potrebne podatke za unovčitev menice. Šteje se, da menica vključuje nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, da odredi izvršitev plačilne transakcije v skladu z izdano menico in nepreklicno soglasje uporabnika svoji banki, da v breme njegovih denarnih sredstev odredi izvršitev plačilne transakcije. Izvršba na denarna sredstva na računu Banka bo v primeru prejema sklepa o izvršbi, zavarovanju ali drugem prisilnem posegu na denarna sredstva, ki ga izda sodišče, FURS ali drug pristojni organ, uporabniku onemogočila razpolaganje z denarnimi sredstvi, v okviru razpoložljivih sredstev na računu in morebitnega odobrenega limita na podlagi posebne pogodbe o limitu sklenjene med uporabnikom in banko (v višini, kot izhaja iz sklepa), in postopala v skladu z izrekom sklepa. Banka bo pri tem ravnala v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje prisilne izvršbe in zavarovanja, in predpisi, ki urejajo plačilne storitve. Banka ne bo preverjala razmerja med uporabnikom in osebo, ki je v sklepu o izvršbi ali zavarovanju označena kot upnik. Plačilo izvršnice Banka bo skladno s predpisi, ki urejajo izvršnico (instrument zavarovanja terjatev) ter na podlagi predpisov, ki urejajo plačilne storitve, ter v okviru razpoložljivih sredstev na računu in morebitnega odobrenega limita na računu, ki ga ureja posebna pogodba o limitu sklenjena med uporabnikom in banko, bremenila račun uporabnika na podlagi prejete izvršnice v višini, kot jo zahteva upnik. Šteje se, da izvršnica vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovi banki v skladu z izvršnico in nepreklicno soglasje dolžnika banki, da v breme dolžnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik. Banka bo obvestila dolžnika o upnikovi zahtevi o izvršitvi plačilne transakcije v skladu s pooblastilom iz izvršnice po pošti, na naslov, ki ga je uporabnik navedel na vlogi za odprtje in vodenje transakcijskega računa. Pobot V primeru, da ima uporabnik kakršnekoli zapadle, neporavnane obveznosti do banke, si banka pridržuje pravico do pobota le-teh z dobroimetjem, ki ga ima uporabnik na kateremkoli računu in vpoglednih vlogah pri banki. Banka izvede pobot s prenosom razpoložljivih sredstev v domači valuti ali s pretvorbo iz razpoložljivih sredstev v tujih valutah po veljavnem nakupnem menjalniškem tečaju banke na dan izvršitve z namenom pokritja zapadlih, neporavnanih obveznosti uporabnika do banke. O izvedenem pobotu je uporabnik obveščen s pobotno izjavo v skladu z Obligacijskim zakonikom. 14. Storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih Uporabnik lahko izvrši plačilno transakcijo tudi prek ponudnika storitev odreditve plačil v skladu z veljavno zakonodajo. Ko uporabnik poda izrecno soglasje za izvršitev plačila ponudniku storitev odreditve plačil, banka izvede dejavnosti skladno s pogoji opredeljenimi v veljavni zakonodaji, da zagotovi plačnikovo pravico do uporabe storitve odreditve plačila. Uporabnik ima pravico uporabljati storitve, ki omogočajo dostop do informacij o računih. Ko uporabnik poda izrecno soglasje za dostop do informacij o plačilnih računih pri ponudniku zagotavljanja informacij o računih in o uporabi teh informacij, banka izvede dejavnosti skladno s pogoji opredeljenimi v veljavni zakonodaji, da zagotovi navedeno plačnikovo pravico. Omenjeni vrsti storitev ni mogoče uporabljati, kadar transakcijski račun ni dostopen prek interneta. Banka, lahko ponudniku zagotavljanja informacij o računih ali ponudniku storitev odreditve plačil zavrne dostop do plačilnega računa zaradi objektivno utemeljenih in ustrezno dokazanih razlogov, povezanih z neodobrenim ali goljufivim dostopom do transakcijskega računa ali prevaro pri dostopu do transakcijskega računa s strani ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih ali ponudnika storitev odreditve plačil, vključno z neodobreno ali goljufivo odreditvijo plačilne transakcije ali prevaro pri odreditvi plačilne transakcije. V tem primeru banka, o zavrnitvi dostopa do transakcijskega računa in o razlogih zanjo obvesti uporabnika. V primeru iz prejšnjega odstavka banka obvesti plačnika o zavrnitvi dostopa do transakcijskega računa in o razlogih zanjo najpozneje takoj po zavrnitvi. Banka, omogoči dostop do transakcijskega računa, ko razlogi za zavrnitev dostopa prenehajo. Ne glede na zgoraj navedeno banki ni treba obvestiti plačnika o blokadi plačilnega instrumenta, če je takšno obvestilo v nasprotju z objektivno utemeljenimi varnostnimi ukrepi ali je prepovedano z drugimi predpisi. 15. Obrestne mere 7 / 11

8 Banka bo sredstva na računu obrestovala v višini obrestne mere, ki je določena z vsakokrat veljavnim aktom banke Sklep o obrestnih merah. Obračun obresti Obresti se obračunajo mesečno in ob zaprtju računa, pripišejo oziroma izplačajo pa se najkasneje 4. delovni dan v tekočem mesecu z valuto knjiženja na zadnji koledarski dan v preteklem mesecu ter ob zaprtju računa. Banka pri obrestovanju uporablja linearni način. 16. Nadomestila in stroški Banka za storitve in opravljanje plačilnih transakcij na računu uporabniku zaračuna nadomestila in dejanske stroške v višini, rokih in na način v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke. Poleg nadomestil in stroškov banka zaračunava tudi nadomestilo za plačane stroške tujim bankam zaradi nepopolnih ali pomanjkljivih podatkov na predloženem plačilnem nalogu. Za preračun višine nadomestil in stroškov iz tuje valute v domačo valuto se uporablja podjetniški nakupni tečaj banke, veljaven na dan obračuna. Če se za plačilo nadomestil in stroškov uporabi tuja valuta, se tuja valuta odkupi po nakupnem tečaju s podjetniške tečajne liste banke na dan poravnave obveznosti. Za nadomestila in stroške, se DDV v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost ne obračunava. V primeru spremembe zakona se davki obračunavajo v skladu s spremenjenim ali novim zakonom. Banka obračunane terjatve iz naslova nadomestil in stroškov vpiše v breme uporabnikovega računa in v svoje dobro, o čemer je uporabnik obveščen z izpiskom. Uporabnik mora za poplačilo nadomestil in drugih stroškov v vsakem času zagotavljati zadostno višino sredstev na računu. V primeru, da uporabnik ne poravna pravočasno nadomestil in stroškov, ima banka pravico uporabniku zaračunati zakonske zamudne obresti in morebitne dodatne stroške, ki so banki nastale (npr. Opominjanje). Uporabnik dovoljuje, da v primeru, ko razpoložljiva sredstva na računu uporabnika ne zadoščajo za poplačilo zapadlih in neporavnanih obveznosti uporabnika po tej pogodbi, banka lahko te obveznosti knjiži v breme računov uporabnika pri banki. 17. Uporaba tečajev Za preračunavanje med različnimi tujimi valutami in domačo valuto banka uporablja: podjetniški nakupni tečaj iz Tečajne liste banke za podjetja oziroma individualno dogovorjeni tečaj, če kupuje sredstva v tuji valuti, veljaven na dan nakupa sredstev v tuji valuti, podjetniški prodajni tečaj iz Tečajne liste banke za podjetja oziroma individualno dogovorjeni tečaj, če prodaja sredstva v tuji valuti, veljaven na dan prodaje sredstev v tuji valuti, podjetniški nakupni in prodajni tečaj iz Tečajne liste banke za podjetja oziroma individualno dogovorjen tečaj, če opravlja pretvorbe med tujimi valutami na računu, veljaven na dan izvršitve pretvorbe, podjetniški nakupni in prodajni tečaj banke za preračun iz tuje valute v protivrednosti domače valute, veljaven na dan obračuna, če je osnova za izračun nadomestila izražena v tuji valuti in se nadomestilo plača v domači valuti. 18. Odgovornost banke in povračila plačilnih transakcij Banka ne odgovarja za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev plačilne transakcije, ki jo odredi plačnik, razen v primeru naklepa banke ali hude malomarnosti banke. Če je banka odgovorna za neizvršitev, nepravilno izvršitev plačilne transakcije, pozno izvršitev transakcije ali za izvršitev neodobrene plačilne transakcije, bo plačniku nemudoma oziroma najpozneje do konca naslednjega delovnega dne, potem ko je transakcijo opazila oziroma je bila o njej obveščena, povrnila znesek izvršenih plačilnih transakcij in vsa zaračunana nadomestila ter obresti, do katerih je upravičen plačnik oz. vzpostavi takšno stanje, kakršno bi bilo, če do napačne izvršitve nebi prišlo. Banka se razbremeni odgovornosti za povrnitev zneskov neodobrenih plačilnih transakcij: če je izvršitev neodobrenih plačilnih transakcij posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere banka ne more vplivati oz. bi bile posledice takšnih okoliščin kljub vsem nasprotnim prizadevanjem banke neizogibne, če obveznost izvršitve plačilne transakcije izhaja iz drugih predpisov, ki zavezujejo banko, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica plačnikove prevare ali goljufije, ali če plačnik naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi s plačilnim instrumentom, če banka utemeljeno sumi, da gre za prevaro ali goljufijo, če je uporabnik predložil banki v izvršitev ponarejen ali spremenjen plačilni nalog, če je izvršitev neodobrene plačilne transakcije posledica uporabe ukradenega ali izgubljenega plačilnega instrumenta ali zlorabe plačilnega instrumenta, 8 / 11

9 če uporabnik ni takoj in brez odlašanja obvestil banke o neodobreni in/ali neizvršeni plačilni transakciji, ko je ugotovil, da je prišlo do takšnih plačilnih transakcij, najkasneje pa v roku 8 delovnih dni po dnevu obremenitve oziroma odobritve računa. 19. Obveščanje uporabnika Banka obvešča uporabnika o: spremembi stanja na računu in izvršeni plačilni transakciji, zavrnitvi plačilnega naloga, vseh podatkih na plačilnem nalogu, posredovanem v izvršitev tuji banki (vključno z referenco, ki stranki omogoča identifikacijo plačila, zneskom plačila, datumom valutacije, oznako o plačniku stroškov ter morebitnim tečajem, uporabljenim pri pretvorbi v drugo valuto), vseh potrebnih podatkih prejetih plačil iz tujine. Banka uporabnika o podatkih iz prejšnjega odstavka obvešča z bančnim izpiskom, ki ga uporabniku posreduje na naslednje načine: pisno po navadni v kolikor uporabnik ne uporablja spletne banke. Šteje se, da je izpisek pravilno vročen, če je poslan na zadnji znani naslov uporabnika, ki ga ima banka v svoji evidenci, v elektronski obliki, če uporabnik uporablja spletno banko, z osebnim dvigom v poslovalnici, ki vodi uporabnikov račun. Uporabnik mora najpozneje v 5 dneh od dneva nastanka spremembe obvestiti banko o vseh spremembah osebnih in drugih podatkov, podatkov o zastopnikih in/ali pooblaščencih ter drugih podatkov, ki se nanašajo na račun in so navedeni v vlogi za odprtje računa. Banka ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede sporočanja sprememb. 20. Dodatne storitve Banka in uporabnik se o dodatnih storitvah, ki jih banka nudi uporabniku, dogovorita posebej s posebno pogodbo ali vlogo in splošnimi pogoji, vezanimi na opravljanje posamezne storitve banke. 21. Reklamacije Uporabnik mora podati reklamacijo v pisni obliki, ki jo lahko vloži osebno v vsaki poslovalnici banke ali jo pošlje na naslov banke ali jo posreduje preko spletne banke. 22. Skladnost poslovanja z omejevalnimi ukrepi Omejevalni ukrepi so ukrepi/sankcije, ki jih po lastni presoji sprejmejo državni organi in/ali mednarodne organizacije proti določenim državam, mednarodnim organizacijam, fizičnim osebam (npr. voditeljem držav, visokim državnim uradnikom, teroristom), pravnim osebam in drugim subjektom (npr. terorističnim organizacijam). Izvajanje omejevalnih ukrepov v Republiki Sloveniji v splošnem določa Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS št. 127/06, v nadaljevanju: ZOUPAMO). N Banka d.d. pri svojem poslovanju poleg finančnih sankcij, ki so bile sprejete na nivoju EU, upošteva tudi finančne sankcije, ki so sprejete na nivoju ZDA (gre za upoštevanje t.i.»ofac«liste Urada za nadzor tujega premoženja / Office of Foreign Assets Control, ki jo izdaja Ministrstvo za finance ZDA). Uporabnik se zavezuje, da bo nemudoma obvestil banko v primeru poslovanja z blagom, storitvami, subjekti ali drugim, navedenim v uredbah o omejevalnih ukrepih, v zvezi s katerim bi uporabil kateri koli račun Uporabnika, odprt pri banki. Banka lahko za namen zagotavljanja skladnosti z omejevalnimi ukrepi pri izvedbi nakazila zahteva na vpogled dokumente (faktura, pogodba), ki so osnova za nakazilo. Uporabnik se zavezuje, da bo v tem primeru predložil zahtevano dokumentacijo. Banka se odvezuje odgovornosti zaradi morebiti neizvršene plačilne transakcije do končnega prejemnika iz razlogov tega poglavja teh splošnih pogojev. Prejemnikova banka ali posredniška banka lahko v postopku izvršitve plačila ta sredstva vrne, blokira ali zaseže zaradi omejevalnih ukrepov z državo/entiteto/osebo. Uporabnik prevzema odgovornost in tveganje, ki bi nastala iz takšnega načina poslovanja. 23. Prenehanje pogodbe Pogodba preneha s potekom časa, če je sklenjena za določen čas, ali z odpovedjo. Uporabnik lahko s soglasjem banke kadar koli pisno odpove pogodbo s takojšnjim učinkom. Uporabnik lahko tudi kadar koli enostransko pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom enega meseca. Banka lahko odpove pogodbo, ki je sklenjena za nedoločen čas, brez navajanja razloga, z odpovednim rokom 15 dni. Banka ima pravico odpovedati pogodbo, z 8 dnevnim odpovednim rokom v naslednjih primerih: če uporabnik krši te splošne pogoje ali katerekoli drugo pogodbo sklenjeno z banko, pa niti po opozorilu banke ne preneha s kršitvijo, 9 / 11

10 če redno ne poravnava nadomestil in stroškov iz naslova upravljanja računa in opravljenih transakcij pa niti po opozorilu banke ne poravna nadomestil in stroškov, če uporabnik več kot šest mesecev ne posluje prek svojega računa, če se zoper uporabnika začne postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja, če je ob sklenitvi pogodbe navedel neresnične podatke, če tako zahteva zakonodaja ali pristojni organ. Banka ima pravico odpovedati pogodbo brez odpovednega roka v primeru, da je uporabnik izbrisan iz pristojnega registra. Obvestilo o odpovedi pogodbe bo banka posredovala uporabniku na jasen in razumljiv način s priporočeno pošto na zadnji znani naslov uporabnika. Odpoved se šteje za vročeno tudi, če uporabnik priporočene pošte ne dvigne, pri čemer se odpovedni rok šteje po poteku 15ih dni od dneva, ko vročevalec odpoved pusti v poštnem predalčniku na naslovu uporabnika. V primeru odpovedi pogodbe je uporabnik dolžan v celoti poravnati vse obveznosti iz pogodbe, nastale do dneva prenehanja pogodbe, vključno s stroški zaprtja računa, ki so objavljeni v tarifi banke. V primeru odpovedi pogodbe plača uporabnik banki nadomestila, ki jih zaračunava banka za plačilne storitve za določeno časovno obdobje, le v sorazmernem deležu do prenehanja pogodbe. Če se taka nadomestila plačujejo vnaprej, banka uporabniku ni dolžna povrniti sorazmernega deleža plačanega nadomestila. V primeru, da banka krši določila teh splošnih pogojev, ki se nanašajo na obveščanje uporabnika, ima uporabnik pravico izpodbijati pogodbo po določilih Obligacijskega zakonika. Po izteku odpovednega roka pogodba preneha in banka uporabniku zapre račun. Ob zaprtju računa mora uporabnik vrniti vse morebiti izdane kartice, hkrati pa se ukine opravljanje vseh morebitnih ostalih plačilnih storitev vezanih na račun, ki jih je uporabnik v času odprtega računa lahko izvajal. 24. Mirno reševanje sporov Morebitne spore ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s temi splošnimi pogoji bosta uporabnik in banka reševala sporazumno v skladu s Pravilnikom o pritožbenem postopku in zunajsodnem reševanju sporov, ki je uporabniku na vpogled na vidnem in dostopnem mestu v vsakem prostoru, kjer banka posluje s strankami in na spletni strani banke. Pritožbo v zvezi z opravljeno storitvijo banke lahko uporabnik posreduje banki na prvi stopnji: pisno osebno v poslovni enoti, po pošti na naslov sedeža banke, preko spletne banke, po elektronski pošti ali preko obrazca na naši spletni strani ter ustno osebno v poslovni enoti ali po telefonu ter na drugi stopnji (pritožba na Komisijo za pritožbe) le pisno po pošti, na naslov sedeža banke. Banka mora uporabniku na pritožbo odgovoriti: na prvi stopnji v roku 8 dni in na drugi stopnji v roku 15 dni oz. ga v tem roku obvestiti, da je pritožba v obravnavanju in o predvidenem času rešitve zadeve, kadar gre za vsebinsko zahtevnejše primere ali kadar odgovora v predpisanem roku ni mogoče predložiti. Odločitev o pritožbi pošlje banka uporabniku v pisni obliki na naslov, ki ga je uporabnik navedel v pritožbi. Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev in jih uporabnik ter banka ne bi uspela rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v po sedežu banke. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko banka po svoji izbiri sproži ustrezne sodne postopke tudi pred katerimkoli drugim krajevno pristojnim sodiščem. 25. Končne določbe V primeru, da bo banka spremenila te splošne pogoje, bo o tem uporabnika seznanila ali prek spletne banke ali na svoji spletni strani ob uveljavitvi spremenjenih splošnih pogojev. Če uporabnik ne soglaša s spremembami splošnih pogojev, lahko brez odpovednega roka in plačila nadomestil odstopi od pogodbe, sklenjene na podlagi teh splošnih pogojev. Odstop od pogodbe mora uporabnik podati najkasneje v 15 dneh od začetka veljave sprememb. Če uporabnik v tem roku banki ne sporoči, da se s spremembami ne strinja, se šteje, da s spremembami soglaša. V primeru, da uporabnik zavrne predlagane spremembe najkasneje v 15 dneh od začetka veljave spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je banka odpovedala pogodbo s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki teče od dneva ko uporabnik zavrne predlagane spremembe. Vsakokrat veljavni splošni pogoji bodo objavljeni na spletnih straneh banke in na voljo v vseh poslovalnicah banke. Ti splošni pogoji so sestavni del okvirne pogodbe. S pričetkom veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa. 10 / 11

11 Vsa pogodbena razmerja med banko in uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev, sklenjena pred , ostanejo v veljavi, pri čemer se zanje, od datuma veljavnosti teh splošnih pogojev dalje, uporabljajo ti splošni pogoji. Za opravljanje storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in za tolmačenje le-teh se uporablja pravo Republike Slovenije. Če uporabnik zazna, da je pri opravljanju storitev na podlagi teh splošnih pogojev prišlo do kršitve, ki predstavlja prekršek po ZPlaSSIED, ima pravico vložiti pisni predlog za uvedbo postopka o prekršku. Predlog se vloži pri Banki Slovenije, ki je pristojna za odločanje o tovrstnih prekrških in nadzor nad poslovanjem banke. Ti splošni pogoji veljajo od S tem dnem prenehajo veljati splošni pogoji z dne / 11

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil Številka: 4051-19/2019 Datum: 16. 4. 2019 Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravila: Projektna skupina za vzpostavitev RTR v AJPES; Strokovna

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u

OBRAZEC ZA PRAVNE OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva u OBRAZEC ZA PRAV OSEBE/SUBJEKTE 1 Priloga k ponudbi / polici št.: (dopolnite s številko) POJASNILO: GERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: zavarovalnica),

Prikaži več