Bedimo nad potmi javnega denarja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Bedimo nad potmi javnega denarja"

Transkripcija

1 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI ZARACUNAVANJA IN IZTERJAVE STORITEV CISCENJA ODPADNIH VODA NA CENTRALNI CISTILNI NAPRAVI V MARIBORU OD DO V DRUZBI NIGRAD, D. D., MARIBOR Bedimo nad potmi javnega denarja

2 POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja dr avnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj dr avni organi in drugi porabniki javnih sredstev izboljšajo svoje finanèno poslovanje.

3 REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI IN SMOTRNOSTI ZARAČUNAVANJA IN IZTERJAVE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI V MARIBORU OD DO V DRUŽBI NIGRAD, D. D., MARIBOR Številka: / Ljubljana, 12. junija 2007

4 4 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Povzetek R ačunsko sodišče je v Nigradu, javnem komunalnem podjetju, d. d., Maribor (v nadaljevanju: Nigrad) revidiralo zaračunavanje in izterjavo storitev čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru od do Hkrati je bila opravljena revizija pravilnosti in smotrnosti izgradnje centralne čistilne naprave in izvajanja gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Maribor, ki je podelila koncesijo za izgradnjo centralne čistilne naprave in izvajanje gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda, in v družbi Aquasystems, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: Aquasystems), ki je zgradila centralno čistilno napravo in izvaja gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih voda. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti zaračunavanja in izterjave čiščenja na centralni čistilni napravi v družbi Nigrad. Računsko sodišče je o pravilnosti zaračunavanja in izterjave čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v družbi Nigrad izreklo mnenje s pridržkom, ker Nigrad v mesecu decembru 2004 ni poravnal Aquasystemsu nobenega računa, čeprav je imel v tem mesecu na razpolago tisoč tolarjev ( evrov), zato je kršil 4. in 5. člen pogodbe o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda na centralni čistilni napravi; je Nigrad za obdobje od do neupravičeno zadrževal sredstva plačil uporabnikov čiščenja v znesku tisoč tolarjev ( evrov) in pobotal terjatve do Mestne občine Maribor iz računov za provizijo v znesku tisoč tolarjev ( evrov) z enostransko izjavo pobota, kljub temu da obveznosti Nigrada do Mestne občine Maribor še niso zapadle v plačilo, zato je ravnal v nasprotju s 311. členom Obligacijskega zakonika. Računsko sodišče je ocenilo zaračunavanje in izterjavo storitev čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi kot učinkovito, saj je Nigrad izdajal račune za čiščenje na centralni čistilni napravi po začetnih težavah, ki so posledica poznega sklepanja pogodbe o obračunu čiščenja, redno in v dogovorjenih terminih. Izdaja računov je v celoti računalniško podprta in temelji na podatkih o količini prodane vode in na veljavni ceni. Pri tem Nigrad nekaterim uporabnikom čiščenja ni zaračunal oziroma ga ni zaračunal na podlagi porabljene vode, saj jih je obravnaval kot izjeme, ki jih je opredelila Mestna občina Maribor v Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih voda; izterjavo računov za čiščenje na centralni čistilni napravi vse od začetka zaračunavanja čiščenja izboljševal. Delež izterjave v obdobju od aprila 2003 do decembra 2005 je znašal 95,1 odstotka. V primerjavi z rezultati opravljene analize računskega sodišča o kratkoročnih terjatvah javnih komunalnih podjetij v letu 2004 je njegov delež izterjave v tem letu boljši za šest odstotkov.

5 Povzetek NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 5 Računsko sodišče je od Nigrada zaradi ugotovljenih nepravilnosti zahtevalo odzivno poročilo, v katerem mora v roku 30 dni izkazati ukrepe, ki se nanašajo na vzpostavitev terjatev in obveznosti, ki so bile pobotane v nasprotju s 311. členom Obligacijskega zakonika ali na spremembo pogodbe o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda z Mestno občino Maribor, ki bo ustrezna podlaga za enostranski pobot, kljub nezapadlosti terjatev v plačilo. Računsko sodišče je Nigradu priporočilo, da skupaj z Mestno občino Maribor uskladita določila pogodbe o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda glede nakazovanja zbranih sredstev v proračun Mestne občine Maribor, in sicer predvsem pri določanju datuma izstavitve zahtevka in obdobja izračuna zbranih sredstev.

6 6 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo KAZALO 1. UVOD PREDMET, OBSEG IN CILJ REVIZIJE PREDSTAVITEV NIGRADA UGOTOVITVE PRAVILNOST POSLOVANJA Podlage za zaračunavanje čiščenja na CČN Koncesijska pogodba Pogodba o obračunu čiščenja Pogodba z Mariborskim vodovodom Zaračunavanje čiščenja na CČN Količina odpadnih voda za obračun čiščenja na CČN Izdani računi in prejeta plačila za čiščenje na CČN Plačevanje računov Aquasystemsu Zaračunavanje razlik Mestni občini Maribor Provizija za izvajanje obračuna čiščenja na CČN UČINKOVITOST ZARAČUNAVANJA IN IZTERJAVE ČIŠČENJA NA CČN MNENJE MNENJE O PRAVILNOSTI POSLOVANJA MNENJE O SMOTRNOSTI POSLOVANJA ZAHTEVA ZA PREDLOŽITEV ODZIVNEGA POROČILA PRIPOROČILA 27

7 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 7 1. UVOD Revizija zaračunavanja in izterjave storitev čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru (v nadaljevanju: CČN) od do v Nigradu, javnem komunalnem podjetju, d. d., Zagrebška cesta 30, Maribor (v nadaljevanju: Nigrad) je bila uvrščena v Program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti Računskega sodišča Republike Slovenije v letu in izvedena na podlagi sklepa o izvedbi revizije 2. Revizija pravilnosti in smotrnosti izgradnje CČN in izvajanja gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda je bila opravljena tudi v Mestni občini Maribor (v nadaljevanju: MOM), ki je podelila koncesijo za izgradnjo CČN in za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja odpadnih voda, in v družbi Aquasystems, gospodarjenje z vodami, d. o. o., Maribor (v nadaljevanju: Aquasystems), ki je zgradila CČN in izvaja gospodarsko javno službo čiščenja odpadnih voda. 1.1 Predmet, obseg in cilj revizije Nigrad na podlagi pogodbe z MOM zaračunava in izterjuje plačila za račun Aquasystemsa oziroma MOM storitev čiščenja odpadnih voda na CČN. V Nigradu smo opravili revizijo v omejenem obsegu, in sicer smo preverili pravilnost in smotrnost zaračunavanja in izterjave čiščenja na CČN od začetka čiščenja na CČN, tj. od do Glavni cilj revizije je bil pridobiti ustrezna in zadostna zagotovila za izrek mnenja o skladnosti poslovanja Nigrada s predpisi in internimi akti ter usmeritvami pri zaračunavanju in izterjavi čiščenja na CČN ter o smotrnosti ravnanja Nigrada pri zaračunavanju in izterjavi čiščenja na CČN. 1.2 Predstavitev Nigrada Nigrad je ustanovil Izvršni svet Skupščine občine Maribor s sklepom Mestni svet MOM je sprejel sklep o preoblikovanju Javnega podjetja Nigrad, p. o., v delniško družbo na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah 3 (v nadaljevanju: ZGJS), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Maribor 4 in Odloka o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor 5. 1 Št / z dne Št / z dne s spremembami z dne in Uradni list RS, št. 32/93. 4 Medobčinski uradni vestnik, št. 4 /94. 5 Medobčinski uradni vestnik, št. 18/95.

8 8 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo Na dan je največji delničar Nigrada MOM s 50,8-odstotka delnic. Preostali delničarji so: 12 občin s skupaj 16,1 odstotka, KBM-Infond Zlat, d. d., Maribor s 13,4 odstotka, udeleženci notranjega odkupa z 11,5 odstotka ter ostali delničarji z 8,2 odstotka delnic. Nigrad izvaja gospodarske javne službe za MOM in 15 primestnih občin 6, in sicer: odvajanje in čiščenje odpadne vode, vzdrževanje javnih prometnih površin, vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije, vzdrževanje javnih parkirišč. Poleg tega od dalje zaračunava in izterjuje plačila za čiščenje na CČN. Organi Nigrada so skupščina, nadzorni svet in uprava. Uprava ima enega člana direktorja družbe, ki ga imenuje in odpokliče nadzorni svet po predhodnem soglasju župana MOM. V obdobju, na katerega se nanaša revizija, je družbo zastopal in vodil direktor Zlatibor Krajnčič, ki ga je nadzorni svet imenoval za mandatno dobo petih let (od do ). Nigrad je velika gospodarska družba in vodi poslovne knjige ter sestavlja letna poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 7 in Slovenskimi računovodskimi standardi 8. Podrobnejša pravila računovodenja so določena v Pravilniku o računovodenju 9. 6 Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Hoče Slivnica, Občina Kungota, Občina Lenart, Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Pesnica, Občina Rače Fram, Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Občina Starše, Občina Sveta Ana, Občina Šentilj. 7 Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01, 59/01-popr., 57/04, 139/04. 8 Uradni list RS, št. 107/01, 67/03-popr. 9 Velja od

9 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 9 2. UGOTOVITVE 2.1 Pravilnost poslovanja Pri preizkusu pravilnosti poslovanja smo preverili, ali je Nigrad: pri izdaji računov uporabnikom čiščenja na CČN uporabljal predpisane cene; zaračunaval čiščenje na CČN vsem uporabnikom; prejeta plačila za čiščenje na CČN evidentiral in nakazoval Aquasystemsu v celoti; izdajal račune MOM za razliko med zneskom, zaračunanim za čiščenje na CČN, in prejetim računom od Aquasystems za storitveno pristojbino v pravilnih zneskih; obremenjeval MOM za razliko med zaračunanimi in izterjanimi zneski za čiščenje na CČN s pravilnimi zahtevki; zaračunaval MOM provizijo za obračunavanje in izterjavo čiščenja na CČN (v nadaljevanju: provizija za obračunavanje) v skladu s pogodbenimi določili Podlage za zaračunavanje čiščenja na CČN Skupščina občine Maribor je sprejela Odlok o koncesiji za čiščenje odpadnih voda 10, s katerim je določila koncesijo za projektiranje, izgradnjo, vodenje, obratovanje in vzdrževanje CČN. Na podlagi tega odloka in izvedenega javnega natečaja je MOM za koncesionarja izbrala Aquasystems. MOM je z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda opredelila odvajanje in čiščenje odpadnih voda kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo in določila, da stroške čiščenja odpadnih voda plačujejo uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi, in da je obračun čiščenja določen v tarifnem sistemu (12. člen). Tarifni sistem je izdal župan MOM v obliki Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda 12 (v nadaljevanju: tarifni sistem) Koncesijska pogodba MOM in Aquasystems sta sklenila pogodbo o izgradnji centralne čistilne naprave in koncesiji za čiščenje odpadnih voda v Mariboru, ki sta jo nato z aneksom v nekaterih določilih spremenila (v nadaljevanju za oba dokumenta uporabljamo skupni izraz: koncesijska pogodba). S koncesijsko pogodbo se je koncesionar obvezal zgraditi čistilno napravo in z njo upravljati 22 let, 10 Medobčinski uradni vestnik št. 8/ Medobčinski uradni vestnik št. 14/02 in 11/ Medobčinski uradni vestnik št. 2/03 in 18/05.

10 10 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo koncedent pa se je obvezal preko svojega pooblaščenca zagotavljati nemotena plačila 13. Aquasystems izstavlja pooblaščencu MOM - Nigradu račun za storitveno pristojbino vsak prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Izvod računa hkrati pošilja MOM, ki ga mora odobriti. Za plačilo koncesionarjevih računov je odgovorna izključno MOM 14. Plačila mesečnih računov za storitveno pristojbino morajo biti poravnana 30. dan po tem, ko Nigrad prejme račun in ko kopijo računa prejme tudi MOM Pogodba o obračunu čiščenja MOM in Nigrad sta sklenila pogodbo o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN 16 (v nadaljevanju: pogodba o obračunu čiščenja), s katero sta opredelila način zaračunavanja čiščenja na CČN za leto Enako pogodbo, vendar za nedoločen čas, sta sklenila , ki se uporablja od dalje. V pogodbi je določeno, da bo Nigrad stroške čiščenja zaračunaval v svojem imenu in za račun Aquasystemsa oziroma MOM. V pogodbi so opredeljeni naslednji bistveni elementi zaračunavanja čiščenja na CČN in izterjave računov: Nigrad na svojih računih za obračun republiške takse za obremenjevanje vode in odvajanje odpadnih voda zaračunava uporabnikom vode na območju MOM tudi čiščenje na CČN v skladu s sprejeto ceno in na podlagi porabe vode. Račune izstavlja do 8. v mesecu za opravljeno storitev v preteklem mesecu in z zapadlostjo konec meseca. Za skupnost lastnikov stanovalcev v večstanovanjskih stavbah čiščenje na CČN zaračunava Mariborski vodovod, d. d., Maribor (v nadaljevanju: Mariborski vodovod) na podlagi posebne pogodbe z Nigradom (1. člen pogodbe o obračunu čiščenja); začetek zaračunavanja je (2. člen pogodbe o obračunu čiščenja); MOM potrdi pravilnost in upravičenost plačila računa Aquasystemsa za čiščenje na CČN v roku treh dni po prejemu računa. Rok plačila računa je trideseti dan, ko Nigrad prejme račun (4. člen pogodbe o obračunu čiščenja); za razliko med prejetim računom Aquasystemsa in izstavljenimi računi uporabnikom Nigrad izstavi račun MOM, ki ga MOM poravna na transakcijski račun Aquasystemsa do zapadlosti računa Aquasystemsa (4. člen pogodbe o obračunu čiščenja); Nigrad poravna račun Aquasystemsu v 30 dneh po prejemu v znesku prejetih plačil od uporabnikov čiščenja na CČN v preteklem mesecu (5. člen pogodbe o obračunu čiščenja) 18 ; za razliko med zaračunanim in plačanim čiščenjem na CČN v preteklem mesecu izstavi Nigrad do 27. v mesecu MOM zahtevek, ki ga ta poravna na transakcijski račun Aquasystemsa z datumom zapadlosti računa Aquasystemsa (5. člen pogodbe o obračunu čiščenja); Nigrad opravlja tudi izterjavo zapadlih neplačanih računov. Plačilo potrebnih stroškov izterjave se uredi s posebnim dogovorom. Za zneske, ki jih Nigrad iz kakršnih koli razlogov (smrt porabnika vode, stečajni postopek, prisilna poravnava ipd.) ne izterja od uporabnikov čiščenja na CČN in so predmet odpisa, mora izstaviti MOM bremepis vključno z dokazili, ki so predmet odpisa (5. člen pogodbe o obračunu čiščenja); in 8.23 točka koncesijske pogodbe točka koncesijske pogodbe točka koncesijske pogodbe. 16 Pogodba številka / DŠ z dne Pogodba številka / DŠ z dne V praksi Nigrad za plačilo računa Aquasystemsa porabi vsa razpoložljiva denarna sredstva od čiščenja (poglavje ).

11 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 11 cena čiščenja je določena v 7. členu pogodbe o obračunu čiščenja in se v primeru korekcije spremini z aneksom k pogodbi, kot je prikazano v tabeli 1; stroški obračuna in pobiranja storitve čiščenja na CČN so bili za leto 2003 določeni v pogodbi, za leti 2004 in 2005 pa z aneksom (8. točka pogodbe o obračunu čiščenja). Tabela 1: Cena čiščenja na CČN za leta Obdobje Cena za gospodinjstva tolarjev/m³ brez DDV Cena za gospodinjstva tolarjev/m³ z 8,5-odstotnim DDV Cena za pravne osebe tolarjev/m³ brez DDV Cena za pravne osebe tolarjev/m³ z 8,5-odstotnim DDV do ,40 111,10 230,00 249, do ,00 195,30 230,00 249, do ,00 277,76 256,00 277, do ,90 316,71 291,90 316,71 Vir: pogodba o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda na CČN. Prva pogodba o obračunu čiščenja je veljala do Za leto 2004 in za leto 2005 sta jo partnerja podpisala Nigrad je zaračunaval čiščenje na CČN za mesece april, maj in junij 2003 osmega dne naslednjega meseca, ne da bi imel za to pravno podlago, saj je bila z MOM ustrezna pogodba podpisana šele Prav tako je Nigrad zaračunaval čiščenje na CČN za celo leto 2004 brez pravne podlage. Pojasnilo Nigrada Nigrad je MOM ustno in pisno opozarjal na nujnost pravočasne in pravno korektne sestave pogodbe za opravljanje zaračunavanja čiščenja na CČN. Tako je za leto 2003 pisno pozval MOM k sklenitvi pogodbe in Za zaračunavanje čiščenja na CČN za leto 2004 je poslal MOM v podpis prvo verzijo pogodbe in nato še štiri popravljene in dopolnjene verzije. Zadnjo, peto verzijo, ki jo je MOM tudi podpisala, je poslal Pogodba z Mariborskim vodovodom Mariborski vodovod in Nigrad sta se s pogodbo dogovorila, da bo Mariborski vodovod na računih skupnostim lastnikov stanovalcev v večstanovanjskih stavbah (v nadaljevanju: skupnost lastnikov) zaračunaval tudi čiščenje na CČN (1. člen pogodbe). Po določilih pogodbe Nigrad izstavlja Mariborskemu vodovodu v začetku meseca za pretekli mesec račun v znesku, ki ga Mariborski vodovod zaračuna skupnostim lastnikov (sistem polno za prazno, tj. ne glede na višino prejetih plačil) in ga mora ta poravnati do 15. v mesecu (3. člen pogodbe). Za kritje stroškov inkasa priznava Nigrad Mariborskemu vodovodu 5,5 odstotka od nakazanega zneska (5. člen pogodbe). Pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas z veljavnostjo od dalje (7. člen pogodbe). Nigrad je sklenil pogodbo o zaračunavanju čiščenja na CČN večstanovanjskim stavbam z Mariborskim vodovodom, in sicer več kot en mesec pred datumom sklenitve pogodbe o obračunu čiščenja z MOM, ki bi morala biti podlaga za sklenitev pogodbe z Mariborskim vodovodom, ter je s tem oddal v izvajanje storitev, za kar ni imel pravne osnove. V pogodbi je določil datum veljavnosti, to je zaračunavanja čiščenja

12 12 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo na CČN, od dalje, medtem ko je kasneje sklenjena pogodba o obračunu čiščenja v 2. členu določila začetek zaračunavanja od dalje. Pojasnilo Nigrada Nigrad je bil na podlagi ustnih zahtev MOM, da začne zaračunavati čiščenje na CČN s , prisiljen skleniti pogodbo z Mariborskim vodovodom preden je imel pravno podlago za zaračunavanje čiščenja na CČN, saj v nasprotnem primeru Mariborski vodovod ne bi smel zaračunati čiščenja na CČN za maj in junij Zaračunavanje čiščenja na CČN Nigrad je v obdobju od do zaračunal vsem uporabnikom čiščenja na CČN tisoč tolarjev pristojbine in od njih v tem obdobju prejel plačila v znesku tisoč tolarjev. Od Aquasystemsa je v tem obdobju prejel račune za stroške kapitala in izvajalske stroške v skupnem znesku tisoč tolarjev. Pri preverjanju pravilnosti zaračunavanja je bila ugotovljena razlika med prejetimi in izdanimi računi v znesku tisoč tolarjev, ki jo je Nigrad upravičen zaračunati MOM. Tabela 2: Prejeti in izdani računi za čiščenje na CČN v obdobju od do v tisoč tolarjih Opis Skupaj Prejeti računi od Aquasystemsa Izdani računi uporabnikom CČN Razlika med računi Nigrada uporabnikom in računi Aquasystemsa ( ) ( ) (94.398) ( ) Prejeta plačila od uporabnikov Vir: računi Aquasystemsa, računi Nigrada, komunalni modul Nigrada.

13 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 13 Slika 1: Računi Aquasystemsa in Nigrada ter prejeta plačila uporabnikov po mesecih v obdobju od do računi in plačila v tisoč tolarjih apr03 jun03 avg03 okt03 dec03 feb04 apr04 jun04 avg04 okt04 dec04 feb05 apr05 jun05 avg05 okt05 dec05 meseci Aquasystems Nigrad Plačila uporabnikov Na grafikonu izstopa začetno obdobje zaračunavanja čiščenja na CČN, saj se MOM, Aquasystems in Nigrad še niso dokončno dogovorili za način zaračunavanja storitev občanom. Večje odstopanje pri izdaji računov Aquasystemsa je posledica uveljavljanja koncesijske pogodbe, in sicer v marcu 2004 zaradi začetka zaračunavanja stroškov kapitala in izvajalskih stroškov za 2. fazo CČN 19 (povečanje iz tisoč tolarjev v februarju 2004 na tisoč tolarjev v marcu 2004) in v avgustu 2004, ker so bili zaračunani stroški kapitala za 1. fazo skladno s koncesijsko pogodbo občutno manjši glede na račune v juniju in juliju, zato je skupni znesek računa v avgustu 2004 znašal tisoč tolarjev, to je za tretjino manj kot v juniju Količina odpadnih voda za obračun čiščenja na CČN Javna kanalizacija mora biti priključena na CČN, razen ko je zaradi tehničnih ali geografskih razlogov priključena na drugo čistilno napravo. MOM je v 2. členu tarifnega sistema določila, da tarifni sistem velja za vse obstoječe uporabnike javne kanalizacije in za tiste, ki bodo priključeni na sistem javne kanalizacije ali uporabljajo greznice. Elementi obračuna cene čiščenja komunalne odpadne vode, padavinske vode in odpadne vode iz greznic zajemajo stroške čiščenja odpadne vode na CČN glede na volumen odpadnih voda, ki je enak količini porabljene vode (5. člen tarifnega sistema). 19 Priloga 8 Koncesijske pogodbe.

14 14 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo Mariborski vodovod je Nigradu posredoval podatke o porabi vode, in sicer je za obdobje od do znašala poraba vode znotraj meje prispevnega območja CČN za gospodinjstva tisoč kubičnih metrov vode in za gospodarstvo tisoč kubičnih metrov vode, skupaj tisoč kubičnih metrov vode. Povprečna poraba vode je v tem obdobju znašala 660 tisoč kubičnih metrov na mesec. V tem obdobju se je povprečna mesečna zaračunana poraba vode zmanjšala za 9,3 odstotka, iz 695 tisoč kubičnih metrov mesečno v letu 2003 na 630 tisoč kubičnih metrov mesečno v letu V investicijskem programu izgradnje centralne čistilne naprave za odpadne vode MOM (v nadaljevanju: investicijski program) 20 je bilo načrtovano, da bo do leta 2006 priključenost na CČN 95-odstotna. Pri tem so bila nekatera primestna naselja izvzeta iz meje prispevnega območja CČN 21. Aquasystems je za leto 2005 ugotovil 22, da znaša stopnja priključenosti znotraj prispevnega območja CČN 64 odstotkov. Na podlagi podatkov leta 1996 je bilo v investicijskem programu načrtovano, da bo CČN v obdobju od leta 2001 do leta 2022 povprečno letno obremenjena s tisoč kubičnimi metri odpadnih voda, in sicer od gospodinjstev tisoč kubičnih metrov, gospodarstva tisoč kubičnih metrov, deževnih vod tisoč kubičnih metrov. Dejanska celotna obremenitev CČN je po podatkih Aquasystemsa znašala v letih od 2003 do 2005 povprečno tisoč kubičnih metrov ali 66 odstotkov načrtovane letne obremenitve Porabljena voda in izdani računi za čiščenje na CČN V investicijskem programu je bila načrtovana povprečna količina odvedene vode brez deževnih vod tisoč kubičnih metrov na leto, ki je bila od dejanske 23 povprečno na leto višja za 39 odstotkov. V reviziji smo načrtovano in dejansko količino ovrednotili z veljavnimi cenami čiščenja na CČN za leta 2003 do 2005, kar je prikazano v tabeli 1, in ugotovili razliko tisoč tolarjev. 20 Investicijski program izgradnje centralne čistilne naprave za odpadne vode MOM (Vsebinski povzetek), PROJEKT MR inženiring, d. d., Maribor, maj 1998, str. 3 in Prispevno območje CČN obsega mesto Maribor in primestna naselja Laznico, Limbuš, Pekre, Razvanje, Radvanje, Bohovo, Hoče, Rogozo, Miklavž, Dogoše, Zrkovce in Kamnico. Zaradi prevelikih stroškov naj na CČN ne bi bila priključena primestna naselja Bresternica, Malečnik, Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, Dobrovce, Skoke, Gaj. 22 Letno tehnično poročilo 2005, Aquasystems, Maribor, , str Osnova za obračun čiščenja na CČN je količina porabljene vode, ki jo Nigradu mesečno sporoča Mariborski vodovod. Ta količina se zmanjša za količino izjem pri zaračunanju čiščenja na CČN.

15 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 15 Tabela 3: Načrtovana in porabljena voda ter zaračunano in načrtovano čiščenje na CČN za obdobje od do Obdobje Porabljena voda v kubičnih metrih Načrtovana vrednost čiščenja v tisoč tolarjih Zaračunana vrednost čiščenja v tisoč tolarjih Razlika: zaračunano načrtovano v tisoč tolarjih Indeks zaračunano /načrtovano Apr. - dec ( ) 72 Leto ( ) 69 Leto ( ) 67 Skupaj ( ) 69 Vir: investicijski projekt, podatki Mariborskega vodovoda Nigradu, računi Nigrada za čiščenje na CČN. Razlika med načrtovanim in dejanskim obsegom zaračunanega čiščenja na CČN v znesku tisoč tolarjev je posledica uporabe netočnih podatkov o količinah odvedene vode v letu 1996, saj je v bila v investicijskem programu iz maja 1998 za leto 1996 ugotovljena količina odpadnih vod tisoč kubičnih metrov, po podatkih Nigrada pa je za to leto znašala tisoč kubičnih metrov ali za 19 odstotkov manj; zmanjšanje količine odvedene vode v obdobju od leta 1996 do 2005 iz tisoč kubičnih metrov na tisoč kubičnih metrov ali za 21,1 odstotka; v obdobju od aprila 2003 do decembra 2005 se je povprečna mesečna poraba vode zmanjšala za 9,3 odstotka, tj. iz 695 tisoč kubičnih metrov mesečno v letu 2003 na 630 tisoč kubičnih metrov mesečno v letu 2005; neizpolnitev v investicijskem programu načrtovane 95-odstotne priključenosti prispevnega območja na CČN, saj je bilo po podatkih Aquasystemsa v letu 2005 priključenih na kanalizacijsko omrežje znotraj prispevnega območja CČN okrog 64 odstotkov uporabnikov. Pri tem izstopata občini Hoče - Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, ki sta bili v investicijskem programu iz maja 1998 načrtovani kot del prispevnega območja CČN, vendar se po izgradnji CČN nanjo nista priključili. Z upoštevanjem veljavnih cen in povprečne porabe vode v teh dveh občinah je znašala za obdobje od aprila 2003 do decembra 2005 ocenjena vrednost nezaračunanega čiščenja na CČN tisoč tolarjev; izjem pri zaračunavanju čiščenja na CČN glede na porabljeno vodo. Izjeme pri zaračunavanju čiščenja na CČN smo za obdobje od aprila 2003 do decembra 2005 ocenili v obsegu 599 tisoč kubičnih metrov vode ali tisoč tolarjev. Na podlagi sklepov mestnega sveta MOM Nigrad ne zaračunava čiščenja na CČN za stanovalce ob deponiji Pobrežje 24 in ob Dupleški cesti 25, kar predstavlja tisoč tolarjev nezaračunanega čiščenja na CČN ali 25,4 odstotka vseh izjem. Preostale izjeme pri zaračunavanju čiščenja na CČN so povezane s porabo vode v industriji za vgradnjo v proizvod, kmetijsko dejavnostjo ali z izlitjem vode, saj ta voda ni predmet čiščenja na CČN, zato je nezaračunavanje teh količin v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Podatke o takšni porabi vode pridobi Nigrad od Mariborskega vodovoda oziroma na podlagi poročil o izvedenih monitoringih. 24 Končno poročilo o vplivih na okolje za odlagališče komunalnih odpadkov na Pobrežju in predlog odškodnin zaradi razvrednotenja bivalnega okolja v okolici odlagališča komunalnih odpadkov Pobrežje, Medobčinski uradni vestnik, št. 30/98 in 18/ seja Mestnega sveta MOM z dne , sklep št. 26.

16 16 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo Izdani računi in prejeta plačila za čiščenje na CČN Nigrad je v obdobju od do uporabnikom čiščenja na CČN v začetku meseca za pretekli mesec izstavil račune v znesku tisoč tolarjev (z DDV). Za izdane račune je od dolžnikov do prejel tisoč tolarjev plačil, kar predstavlja 92,1 odstotka vseh izdanih računov. Za skupnost lastnikov stanovalcev v večstanovanjskih stavbah je čiščenje na CČN zaračunaval Mariborski vodovod, ki mu je Nigrad v obdobju od do zaračunal tisoč tolarjev in od njega do prejel plačila v višini zaračunanega zneska. Skupni znesek zaračunanega čiščenja na CČN je v obdobju od do znašal tisoč tolarjev, plačil na transakcijski račun Nigrada pa je bilo tisoč tolarjev ali 95,1 odstotka izdanih računov v tem obdobju. Tabela 4: Izdani računi in prejeta plačila za čiščenje na CČN v obdobju od do Obdobje Izdani računi Mb vodovodu v tisoč tolarjih Izdani računi uporabnikom v tisoč tolarjih Skupaj izdani računi v tisoč tolarjih Prejeta plačila v tisoč tolarjih Odstotek prejetih plačil 26 v odstotkih (1) (2) (3) (4) = (2 + 3) (5) (6) = (5/4) April december ,6 April 2003 december 2004 April 2003 december , ,1 Vir: izdani računi Mariborskemu vodovodu in komunalni modul. Prejeta plačila predstavljajo tista plačila, ki jih je Nigrad prejel na svoj transakcijski račun oziroma v svojo blagajno kumulativno od aprila 2003 do konca posameznega leta. Nigrad je izterjavo svojih računov in s tem tudi izterjavo čiščenja na CČN izboljšal, in sicer od 86,6 odstotka v letu 2003 na 95,1 odstotka kumulativno od aprila 2003 do konca leta Ker izdajanje opominov za plačilo ni prineslo zadostnih rezultatov, je Nigrad pričel izvrševati izterjavo preko sodišča najprej novembra in decembra 2004, nato pa še novembra in decembra Plačevanje računov Aquasystemsu V obdobju od do je Aquasystems izdal Nigradu za MOM skupaj 32 računov za stroške kapitala v skupni vrednosti tisoč tolarjev z DDV in 31 računov za stroške storitvene pristojbine v skupni vrednosti tisoč tolarjev z DDV, kar znaša skupaj tisoč tolarjev z DDV. 26 Izračun odstotkov je narejen na kumulativnih podatkih, saj se plačila nanašajo tudi na v preteklosti izdane račune.

17 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 17 V skladu s točko 8.19 koncesijske pogodbe in 4. členom pogodbe o obračunu čiščenja naj bi pravilnost in upravičenost plačila računa potrdil pooblaščeni predstavnik MOM v treh dneh po prejemu računa. Iz pogodbenega določila nedvoumno izhaja, da je šele račun, ki ga potrdi MOM, podlaga za plačilo Nigrada Aquasystemsu. Pri preverjanju predloženih računov smo ugotovili, da je MOM potrdil pravilnost in s tem upravičenost plačil vseh izdanih računov Aquasystemsa. Nigrad je v obdobju od do nakazal Aquasystemsu tisoč tolarjev 27. Razpoložljiva sredstva Nigrada za plačilo računov Aquasystemsa so predstavljala tudi plačila MOM Nigradu za zaračunane razlike med prejetimi in izdanimi računi in za neplačane terjatve v letu 2004 v skupnem znesku tisoč tolarjev. Neplačani znesek obveznosti do Aquasystemsa na dan znaša tisoč tolarjev. Tabela 5: Prejeti in plačani računi Aquasystemsa v obdobju od do v tisoč tolarjih Obdobje Prejeti računi od Aquasystemsa Prejeta plačila za čiščenje na CČN Nakazila Aquasystemsu Neplačano (1) (2) (3) (4) (5) = (2 4) Leto Leto Leto Leta 2003 do Vir: prejeti računi Aquasystemsa, računovodski podatki Nigrada a Nigrad je praviloma plačeval račune Aquasystemsa v znesku prejetih plačil u porabnikov storitev, za neplačane račune je izstavljal zahtevke za plačilo MOM. Znesek neplačanih računov je ugotavljal do 27. v mesecu na podlagi podatkov o plačilih v mesecu pred tem, upošteval pa je tudi plačilo Mariborskega vodovoda v mesecu izstavitve zahtevka za plačilo MOM. V obdobju do je MOM izstavil zahtevke v skupnem znesku tisoč tolarjev. Račune Aquasystemsa, ki zapadejo v plačilo trideseti dan od njihovega prejema, je glede na zgodnejši datum izračuna zahtevka za plačilo do MOM plačeval tudi pred njihovo zapadlostjo. V pogodbi o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda je določeno, da račun zapade v plačilo trideseti dan potem, ko je Nigrad prejel račun, obveznost pa morata poravnati Nigrad in MOM. MOM v znesku razlike med prejetim računom Aquasystemsa in izdanimi računi porabnikom vode, ki jo zaračuna Nigrad, ter v višini neplačane storitvene pristojbine v preteklem mesecu na podlagi zahtevka, ki ga izstavi Nigrad do 27. v mesecu na podlagi razpoložljivih podatkov, Nigrad pa v znesku prejetih plačil porabnikov vode v preteklem mesecu. Pogodbeno določen način poravnavanja obveznosti ne zagotavlja enotnega načina ugotavljanja zneska, ki ga morata Aquasystemsu plačati Nigrad in MOM za del, ki ga Nigrad zaračuna uporabnikom storitev, saj 27 Všteto tudi plačilo MOM po asignaciji Aquasystemsu v znesku tisoč tolarjev.

18 18 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo določa obveznost Nigrada za plačilo v znesku prejetih plačil do konca meseca pred zapadlostjo računa v plačilo, obveznost MOM pa kot neplačano storitveno pristojbino, ki se ugotavlja pred rokom za ugotavljanje višine obveznosti Nigrada. Tako ugotovljena obveznost za plačilo Nigrada in MOM zato presega dejansko nastalo obveznost do Aquasystemsa na podlagi računa. Prav tako pogodba ne opredeljuje dovolj natančno uporabe izraza pretekli mesec in roka za izstavitev zahtevka in razpoložljivih podatkov pri določanju obveznosti MOM. Nigrad je račune Aquasystemsa pogosto plačeval pred njihovo zapadlostjo v plačilo, zato zneski plačil niso bili ugotovljeni v skladu s pogodbenimi določili, saj niso vključevali vseh prejetih plačil v mesecu pred zapadlostjo računa v plačilo. S tem je zagotovil, da ne bi prišlo do podvajanja plačil, vendar pa je hkrati prenesel na MOM več obveznosti za plačilo. Če bi se pri izračunu zahtevkov za december 2005 upoštevali podatki o prejetih plačilih storitvene pristojbine do konca decembra 2005, bi Nigrad MOM izstavil za tisoč tolarjev manj zahtevkov, kot jih je. Pojasnilo Nigrada Nigrad tedaj, ko zapade račun Aquasystemsa v plačilo, še nima podatkov o celotnih pobranih plačilih storitvene pristojbine v preteklem mesecu. Zato v začetku januarja 2006, ko je zapadel račun Aquasystemsa v plačilo, Nigrad še ni razpolagal z informacijo o celotnem znesku prejetih plačil uporabnikov v decembru Prav tako Nigrad s podatki o prejetih plačilih uporabnikov v decembru 2005 ni mogel razpolagati tedaj, ko bi moral po pogodbi izstaviti zahtevek MOM (27. decembra). Zaradi zahtevnosti obdelave množice podatkov o prejetih plačilih uporabnikov, Nigrad potrebuje za ugotovitev dejanskega zneska pobranih zneskov plačil uporabnikov več časa, kot ga preteče med koncem meseca in datum zapadlosti računa Aquasystemsa v plačilo. Čeprav ugotavljamo, da bi moral Nigrad v času zapadlosti obveznosti do Aquasystemsa v plačilo pri nakazilu upoštevati tudi prejeta plačila uporabnikov v preteklem mesecu, tega nismo obravnavali kot nepravilnost, saj MOM v celotnem revidiranem obdobju ni ugovarjala takšnemu načinu izvajanja pogodbe, ravnanje Nigrada pa zagotavlja enotnost izračunanih razlik za potrebe izstavitve zahtevka MOM in izvedbe plačila Aquasystemsu. Da bi pri plačilu obveznosti Aquasystemsu uporabili večino do dneva plačila dejansko zbranih sredstev uporabnikov, Nigradu in MOM priporočamo, da pogodbena določila prilagodita, in sicer naj: določita enoten datum za izstavitev zahtevka MOM in izračun prejetih sredstev, ki naj jih Nigrad uporabi za plačilo računa Aquasystemsa, pri čemer naj se ta datum čimbolj približa datumu zapadlosti računa Aquasystemsa v plačilo; obdobje, za katerega se izračunava vrednost prejetih sredstev od uporabnikov, čimbolj približata datumu izračuna, kar je glede na časovno zahtevnost izvedbe dokončnega izračuna prejetih sredstev mogoče narediti tudi z začasnim obračunom prejetih sredstev ali upoštevanjem akontacije pri izračunu prejetih sredstev na podlagi preteklih podatkov b Nigrad v mesecu decembru 2004 Aquasystemsu ni poravnal nobenega računa, čeprav je imel v tem mesecu na razpolago tisoč tolarjev (vsa plačila občanov v novembru 2004 in plačila Mariborskega vodovoda v decembru 2004). S tem je ravnal v nasprotju s 4. in 5. členom pogodbe o obračunu storitev čiščenja Pogodba za leto 2004 je bila podpisana Pogodba je bila sklenjena za nazaj in učinki tako sklenjene pogodbe se presojajo za celotno obdobje, za katerega je sklenjena, in ne le za obdobje od podpisa dalje. To izhaja iz dejstva, da pogodba za nazaj predstavlja zgolj potrditev volje strank, ki je veljala že od začetka izvajanja pogodbe.

19 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 19 V januarju 2005 je Aquasystemsu nakazal tisoč tolarjev. Pri tem je dva računa 29 v znesku tisoč tolarjev plačal s 15-dnevno zamudo. Nigrad je vse ostale prejete račune Aquasystemsa plačal pred datumom zapadlosti, in sicer pred koncem meseca, v katerem je bil račun izdan. Pojasnilo Nigrada Pogodba za leto 2003 je bila podpisana in šele takrat je bila dana podlaga za izstavljanje računov za obdobje april julij Do podpisa pogodbe ni MOM dala nobenih navodil, le nalog, da se zaračunava pristojbino za čiščenje na računih. Pogodbo za leto 2004 je MOM podpisala šele c Aquasystems je v skladu s koncesijsko pogodbo med MOM in Aquasystemsom zaračunaval stroške kapitala v evrih in jih na računih izrazil tudi v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa. Računi so se plačevali v tolarski protivrednosti, preračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. V pogodbi o obračunu čiščenja ni nobenih opredelitev o načinu poravnavanja računov Aquasystemsa. Nigrad je prejete račune od Aquasystemsa pripoznaval kot račune v domači valuti. Razlike med prejetimi računi od Aquasystemsa in računi, ki jih je izdal uporabnikom čiščenja na CČN, je zaračunal MOM v domači valuti. Nigrad tečajnih razlik tako ni obračunaval Zaračunavanje razlik Mestni občini Maribor MOM je v skladu s četrtim odstavkom točke 8.19 koncesijske pogodbe in pogodbe o obračunu čiščenja izključno odgovorna za nemotena plačila koncesionarju. Tako mora MOM poravnavati Aquasystemsu razliko med računom Aquasystemsa in zaračunanim čiščenjem na CČN ter (začasno) razliko med prejetimi plačili od uporabnikov in njim zaračunanim čiščenjem na CČN iz svojih sredstev. V obdobju od do je Nigrad izstavil MOM za nastale razlike med računi Aquasystemsa in računi Nigrada za čiščenja na CČN račune v skupnem znesku tisoč tolarjev, kar je za 188 tisoč tolarjev manj, kot je bilo ugotovljeno v reviziji, tj. v znesku tisoč tolarjev, in za (začasno) neplačane račune čiščenja na CČN zahtevke za plačilo v skupnem znesku tisoč tolarjev, kar je za 190 tisoč tolarjev več, kot je bilo ugotovljeno v reviziji, tj. v znesku tisoč tolarjev. 29 Račun št. Nigrad/CC/01/30/ za tisoč tolarjev, prejet , plačilo zapadlo , plačan in račun št. Nigrad/OC/02/30/ za tisoč tolarjev, prejet , plačilo zapadlo , plačan

20 20 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo Tabela 6: Zaračunane razlike MOM v obdobju od do v tisoč tolarjih Leto Računi Aquasystemsa Zaračunano uporabnikom Razlika Plačila uporabnikov Razlika* (1) (2) (3) = (1 2) (4) (5) = (2 4) Skupaj Vir: prejeti računi Aquasystemsa, računovodski podatki Nigrada. * plačila uporabnikov neposredno na račun Nigrada za december se upoštevajo pri izračunu zahtevka za januar, zato skupna razlika tisoč tolarjev (december 2005). Od izstavljenih zahtevkov je MOM v skladu s 5. členom pogodbe o obračunu čiščenja z dvema asignacijama v korist Aquasystemsa v aprilu 2004 poravnala tisoč tolarjev 30. Za razliko med prejetim računom Aquasystemsa in izstavljenim računom za čiščenje na CČN je Nigrad na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o obračunu storitve čiščenja MOM mesečno izstavljal račun. MOM je morala plačati račun Aquasystemsu v istem roku, kot je bil določen za račun Aquasystemsa. Nigrad je v obdobju od do izstavil MOM 26 računov oziroma dobropisov v znesku tisoč tolarjev. Za obdobje april julij 2003 je izstavil en račun in prav tako za obdobje januar marec 2004, čeprav so v teh mesecih prav tako obstajale razlike med računi. Za november 2004, marec 2005 in november 2005 je izstavil dobropise, saj so bili računi Aquasystemsa za to obdobje manjši od zaračunanega čiščenja na CČN. MOM je do konca leta 2005 poravnala obveznosti na podlagi izdanih računov v višini tisoč tolarjev Provizija za izvajanje obračuna čiščenja na CČN Nigrad je za obdobje od do zaračunal MOM provizijo za obračun in pobiranje čiščenja na CČN (v nadaljevanju: provizija za obračun) v znesku tisoč tolarjev. Provizija za obračun je bila določena v sklenjenih pogodbah oziroma aneksih med MOM in Nigradom, in sicer v tolarskih zneskih. Za obdobje od do je bila v pogodbi o obračunu čiščenja določena v znesku tisoč tolarjev, za leto 2004 v aneksu 31 v znesku tisoč tolarjev in za leto 2005 v aneksu 32 v znesku tisoč tolarjev. 30 Asignacija podpisana in izvedena preko transakcijskega računa v znesku tisoč tolarjev in asignacija podpisana in izvedena preko transakcijskega računa v znesku tisoč tolarjev. 31 Aneks k pogodbi o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru za leto 2004 z dne Aneks k pogodbi o obračunu storitev čiščenja odpadnih komunalnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru za leto 2005 z dne

21 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 21 Tabela 7: Provizija za obračun april 2003 do december 2005 v tisoč tolarjih Leto Provizija Mb vodovoda Provizija Nigrada Skupaj provizija Plačila MOM Pobot* Skupaj plačila in pobot* Skupaj Delež v odstotkih 61,1 38,9 100,0 19,7 80,3 100,0 Vir: računi Mariborskega vodovoda, računi Nigrada, mesečni obračuni. Legenda: Pobot* = mesečno zadržani zneski od prejetih plačil za čiščenje. MOM je Nigradu v celoti plačala provizijo, obračuno za leto V obdobju od februarja 2004 do decembra 2005 pa je Nigrad mesečno zadrževal prejeta plačila uporabnikov čiščenja na CČN v višini dvanajstin. Zadržani znesek je konec leta 2005 znašal tisoč tolarjev in je predstavljal neplačano provizijo za izvajanje obračuna, ki ga je Nigrad konec leta 2005 delno enostransko pobotal. Način poplačevanja z enostranskim pobotom je bil opredeljen v 9. členu pogodbe o obračunu čiščenja. Zadržane zneske sredstev za provizijo, obračunano za leto in za obdobje od do je Nigrad pobotal v znesku tisoč tolarjev z»obveznostjo povračila storitvene pristojbine do MOM«35. Nigrad je s tem opravil pobot svojih terjatev do MOM z obveznostmi, ki jih ima do MOM iz naslova plačila zahtevkov za neizterjane zneske storitvene pristojbine. Za izvršitev enostranskega pobota v skladu s 311. členom OZ morata biti izkazani medsebojni terjatvi oziroma obveznosti med obema subjektoma, ki se glasita na denar ali druge nadomestne stvari iste vrste in iste kakovosti, terjatvi pa morata biti enaki tudi po tem, da sta obe zapadli v plačilo. Ker obveznost Nigrada do MOM na dan izvedbe enostranskega pobota še ni zapadla v plačilo, izvršitev enostranskega pobota v skladu s 311. členom OZ ni bila mogoča. Nigrad je za obdobje do neupravičeno zadrževal sredstva plačil uporabnikov čiščenja na CČN v znesku tisoč tolarjev in nepravilno pobotal račune za provizijo za obračun v znesku tisoč tolarjev z enostransko izjavo pobota ter je s tem ravnal v nasprotju s 311. členom OZ ter 9. členom pogodbe o obračunu čiščenja. 33 Račun št v znesku tisoč tolarjev in račun št v znesku tisoč tolarjev. 34 Račun št v znesku tisoč tolarjev in račun št v znesku tisoč tolarjev. 35 Pobotna izjava z dne

22 22 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo 2.2 Učinkovitost zaračunavanja in izterjave čiščenja na CČN Pri preveritvi smotrnosti zaračunavanja in izterjave čiščenja na CČN smo ugotavljali, ali je Nigrad učinkovito izvajal postopke izdajanja računov za čiščenje na CČN; ali je bila storitev čiščenja na CČN zaračunana vsem uporabnikom pravočasno in v predpisanem znesku ter postopke izterjave zaračunanih zneskov za čiščenje na CČN; ali je bila izterjava zapadlih neplačanih računov pravočasna in dosledna. Nigrad je opredelil politiko ravnanja s poslovnimi terjatvami v 71. in 72. členu internega pravilnika o računovodenju. V aktu je določil, da se popravek vrednosti terjatev opravi v odstotku od prodaje na up glede na izkušnje iz preteklih let in pričakovanja v obračunskem obdobju, terjatve, za katere obstaja utemeljen razlog za odpis, pa dokončno odpiše oziroma izbriše iz knjigovodske evidence. Pri preverjanju postopkov ravnanja s terjatvami ter na podlagi pojasnil in informacij odgovornih oseb Nigrada smo ugotovili, da se v podjetju zavedajo pomena učinkovitega zaračunavanja in izterjave terjatev. Po začetnih težavah, ki so posledica poznega sklepanja pogodbe o obračunavanju čiščenja na CČN z MOM, je Nigrad izdajal račune za čiščenje na CČN tako neposredno uporabnikom čiščenja na CČN kakor Mariborskemu vodovodu, ki je zaračunaval čiščenje uporabnikom v večstanovanjskih stavbah, redno in v dogovorjenih terminih. Tako je do desetega dne v mesecu porabnikom vode na območju MOM izstavljal račune za storitev čiščenja na CČN za pretekli mesec. Računi so zapadali v plačilo 25. dne v mesecu. Izdaja računov je v celoti računalniško podprta in temelji na podatkih o količini prodane vode in na veljavni ceni za čiščenje na CČN. Pri tem Nigrad nekaterim uporabnikom čiščenja na CČN ne zaračuna oziroma ga ne zaračuna na podlagi porabljene vode, saj jih obravnava kot izjeme, ki jih je opredelila MOM. V obdobju od do je Nigrad zaračunal za čiščenje na CČN tisoč tolarjev in do prejel tisoč tolarjev plačil, kar predstavlja 95,1-odstotno izterjavo. Odstotek izterjave računov za čiščenje na CČN se je na kumulativni ravni od aprila 2003 do konca posameznega leta izboljšal od 86,6 odstotka v letu 2003 na 92,6 odstotka v letu 2004 ter na 95,1 odstotka v letu 2005 (podrobno v tabeli 4). Nigrad pošilja zamudnikom s plačili opomine, natisnjene na hrbtni strani računa. Po treh neuspešnih opominih pošlje neplačnikom opomin pred tožbo. Če tudi po opominu pred tožbo ne prejme plačila, neplačane račune, ki presegajo sedem tisoč tolarjev, preda odvetniški pisarni v sodno izterjavo. V letih 2004 in 2005 je novembra in decembra vložil v sodno izterjavo za tisoč tolarjev zapadlih terjatev, kar je predstavljalo 3 odstotke zaračunanih zneskov 36. Do je bilo plačanih tisoč tolarjev toženih terjatev ali 21,5 odstotka. S sodno izterjavo je imel Nigrad v obeh letih tisoč tolarjev stroškov (38 odstotkov toženega zneska), povrnjenih pa je dobil tisoč tolarjev (38 odstotkov stroškov) tisoč tolarjev za obdobje april 2003 do februar 2005.

23 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 23 Tabela 8: Vložene in plačane tožbe za storitveno pristojbino za čiščenje na CČN v letih 2004 in 2005 Opis Tožbe fakturirano v tisoč tolarjih Struktura tožb v odstotkih Tožbe plačano v tisoč tolarjih Struktura plačil v odstotkih Delež plačanih terjatev v odstotkih Gospodinjstvo , ,8 16 Gospodarstvo , ,2 25 Skupaj , ,0 21 Vir: Evidenca računovodske službe Nigrada komunalni modul, Kasnejši odpis terjatev v Nigradu temelji na ustreznih dokaznih listinah, kot so sodna odločba, sklep prisilne poravnave, sklep stečajnega postopka in druge ustrezne listine. Kot utemeljene razloge za odpis terjatev Nigrad upošteva stečaj dolžnika, ko je jasno, da poravnava iz stečajne mase ne bo mogoča ali bo mogoča le delno; končan postopek prisilne poravnave; likvidacijo dolžnika; neuspešno izterjavo preko sodišča, ker toženec nima prihodkov oziroma premoženja, ali smrt dolžnika; zavrnitev potrditve stanj terjatev; višino terjatev (kadar je nižja od stroškov izterjave); pretečeni zastaralni rok po OZ. Dokončni odpis terjatev za vse raznovrstne terjatve skupaj se opravi praviloma ob koncu leta, iz utemeljenih razlogov, ki so predstavljeni v prvi, drugi, tretji ali četrti alineji predhodnega odstavka, pa lahko tudi kadarkoli med letom. V večini primerov so bile terjatve odpisane zaradi smrti toženca. V letu 2005 je računsko sodišče opravilo analizo kratkoročnih terjatev javnih komunalnih podjetij v letu , s katero je želelo pridobiti informacije o zaračunavanju in terjatvah osnovnih komunalnih dejavnosti. Po podatkih 36 javnih podjetij, ki so v letu 2004 opravljala storitve čiščenja odpadnih voda, so uporabniki v letu 2004 v povprečju poravnali 89,2 odstotka v tem letu izdanih računov 38. V tem letu je bil opravljen popravek vrednosti terjatev v višini treh odstotkov terjatev. Nigradovo ravnanje s terjatvami za zaračunano čiščenje na CČN ocenjujemo v primerjavi z rezultati opravljene analize za učinkovito, saj je v obdobju od leta 2003 do konca leta 2005 dosegel 95,1-odstotno izterljivost. 37 Analiza kratkoročnih terjatev javnih komunalnih podjetij v letu 2004, Računsko sodišče RS, Maksimalni odstotek izterjave je 99,6 odstotka in minimalni odstotek izterjave 63,3 odstotka.

24 24 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo 3. MNENJE Revidirali smo pravilnost in smotrnost zaračunavanja in izterjave storitev čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru pri Nigradu, javnem komunalnem podjetju, d. d., Maribor za obdobje od do Za pravilnost in smotrnost poslovanja družbe je odgovoren direktor družbe. Naloga računskega sodišča je podati mnenje o pravilnosti in smotrnosti zaračunavanja in izterjave storitve čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru. Revidiranje smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij 39. Revizijski postopki so obsegali pregledovanje in pridobivanje podatkov ter njihovo analiziranje in presojanje. Menimo, da nam opravljeno revidiranje daje zadostne dokaze za izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti zaračunavanja in izterjave storitve čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v Mariboru pri Nigradu, javnem komunalnem podjetju, d. d., Maribor za obdobje od do Mnenje o pravilnosti poslovanja Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor pri zaračunavanju in izterjavi zneskov za storitve čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi za obdobje od do ni ravnal v skladu s predpisi in internimi akti v naslednjih primerih: v mesecu decembru 2004 ni poravnal Aquasystemsu nobenega računa, čeprav je imel v tem mesecu na razpolago tisoč tolarjev ( evrov). S tem je kršil 4. in 5. člen pogodbe o obračunu storitev čiščenja točka b; za obdobje od do je neupravičeno zadrževal sredstva plačil uporabnikov čiščenja na centralni čistilni napravi Maribor v znesku tisoč tolarjev ( evrov) in nepravilno pobotal terjatve do Mestne občine Maribor iz računov za provizijo v znesku tisoč tolarjev ( evrov) z enostransko izjavo pobota, kljub temu da obveznosti Nigrada, javnega komunalnega podjetja, d. d., Maribor do Mestne občine Maribor še niso zapadle v plačilo, zato je ravnal v nasprotju s 311. členom Obligacijskega zakonika točka Uradni list RS, št. 41/ Kadar je v izreku mnenja računskega sodišča nepravilnost izražena v denarni enoti tolar, je hkrati prikazan še preračun v denarni enoti evro. Preračun je opravljen na podlagi Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06), po tečaju zamenjave 1 evro je 239,640 tolarja.

25 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR 25 Razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti na pravilnost zaračunavanja in izterjave storitve čiščenja na centralni čistilni napravi za obdobje od do , ki jih navajamo v prejšnjem odstavku, menimo, da je Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu z veljavnimi predpisi (mnenje s pridržkom). 3.2 Mnenje o smotrnosti poslovanja V reviziji smotrnosti zaračunavanja in izterjave storitev čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v obdobju od do smo presojali, ali je bilo ravnanje Nigrada, javnega komunalnega podjetje, d. d., Maribor s poslovnimi terjatvami učinkovito, ali je bila izdaja računov in izterjava zapadlih terjatev opravljena v ustreznem času in s primernimi stroški. To poslovanje smo ocenili kot učinkovito, kar utemeljujemo v nadaljevanju. V Nigradu, javnem komunalnem podjetju, d. d., Maribor se zavedajo pomena učinkovitega zaračunavanja in izterjave terjatev. Po začetnih težavah, ki so posledica poznega sklepanja pogodbe o obračunu čiščenja, je izdajal račune za čiščenje na centralni čistilni napravi Maribor tako neposredno uporabnikom čiščenja kakor Mariborskemu vodovodu, ki je zaračunaval čiščenje uporabnikom v večstanovanjskih stavbah, redno in v dogovorjenih terminih. Izdaja računov je v celoti računalniško podprta in temelji na podatkih o količini prodane vode in na veljavni ceni za čiščenje na centralni čistilni napravi. Pri tem Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor nekaterim uporabnikom čiščenja na centralni čistilni napravi ni zaračunal oziroma ga ni zaračunal na podlagi porabljene vode, saj jih je obravnaval kot izjeme, ki jih je opredelila Mestna občina Maribor v Odloku o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor je izterjavo računov za čiščenje na centralni čistilni napravi vse od začetka zaračunavanja čiščenja na centralni čistilni napravi izboljševal. Odstotek izterjave v obdobju od aprila 2003 do decembra 2005 je znašal 95,1 odstotka. V primerjavi z rezultati analize o kratkoročnih terjatvah javnih komunalnih podjetij v letu 2004, ki jo je opravilo računsko sodišče je njegov delež izterjave v tem letu boljši za šest odstotnih točk.

26 26 NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR Revizijsko poročilo 4. ZAHTEVA ZA PREDLOŽITEV ODZIVNEGA POROČILA Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor mora v roku 30 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo, ker so bile pri revidiranju poslovanja ugotovljene nepravilnosti. Odzivno poročilo mora vsebovati 1. navedbo revizije, na katero se nanaša, 2. kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bile ugotovljene z revizijo, in 3. izkaz popravljalnih ukrepov. Popravljalni ukrepi se morajo nanašati na vzpostavitev terjatev in obveznosti, ki so bile pobotane v nasprotju s 311. členom Obligacijskega zakonika ali na spremembo pogodbe o obračunu storitev čiščenja voda z Mestno občno Maribor, ki bo ustrezna podlaga za enostranski pobot, kljub nezapadlosti terjatev v plačilo točka Po drugem odstavku 29. člena ZRacS-1 je odzivno poročilo uradna listina, ki jo potrdi odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom. Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o popravljalnih ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZRacS-1. Prav tako bo ocenilo zadovoljivost sprejetih popravljalnih ukrepov. Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v tem revizijskem poročilu, stori odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po tretjem odstavku 38. člena ZRacS-1. Če Nigrad, javno komunalno podjetje, d. d., Maribor niti v roku 15 dni po izteku roka za predložitev odzivnega poročila računskemu sodišču ne predloži odzivnega poročila, se šteje, da uporabnik javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja 41. Prav tako opozarjamo, da se neresnične navedbe v odzivnem poročilu obravnavajo kot neresnične navedbe v uradni listini (drugi odstavek 29. člena ZRacS-1). Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da revidiranec krši obveznost dobrega poslovanja, lahko sledijo ukrepi, ki jih določajo sedmi do štirinajsti odstavek 29. člena ZRacS točka prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 91/01.

27 Revizijsko poročilo NIGRAD, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D. D., MARIBOR PRIPOROČILA Nigradu priporočamo, da skupaj z Mestno občino Maribor uskladita določila pogodbe o obračunu storitev čiščenja voda, in sicer naj: določita enoten datum za izstavitev zahtevka Mestne občine Maribor za neplačane račune uporabnikov storitev in izračun prejetih sredstev, ki naj jih Nigrad uporabi za plačilo računa Aquasystemsa, pri čemer naj se ta datum čimbolj približa datumu zapadlosti računa Aquasystemsa v plačilo; obdobje, za katerega se izračunava vrednost prejetih sredstev od uporabnikov, čimbolj približata datumu izračuna zneska zahtevka za plačilo Mestni občini Maribor za neplačane račune uporabnikov storitev, kar je glede na časovno zahtevnost izvedbe dokončnega izračuna prejetih sredstev mogoče narediti tudi z začasnim obračunom prejetih sredstev ali upoštevanjem akontacije pri izračunu prejetih sredstev na podlagi preteklih podatkov. Pravni pouk Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči ali drugimi državnimi organi. Igor Šoltes, generalni državni revizor Poslano: 1. Nigradu, javnem komunalnem podjetju, d. d., Maribor, priporočeno s povratnico; 2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 3. arhivu, tu.

28 RACUNSKO SODISCE REPUBLIKE SLOVENIJE THE COURT OF AUDIT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386 (0) fax: (0) Enota Maribor / Maribor Of fice Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija tel.: +386 (0) fax: +386 (0)

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

DARS_predstavitev

DARS_predstavitev Revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2007 Ljubljana, marec 2009 Osnovni podatki o reviziji Cilj revizije: izreči

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konēni

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konÄ“ni POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA INŠTITUT WCYCLE MARIBOR PRI IZVAJANJU PROJEKTA WCYCLE MARIBOR 1 SKUPNI INTERES USTANOVITELJEV Predmetna pogodba se sklepa

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Revizijsko poročilo o smotrnosti poslovanja Mestne občine Nova Gorica pri opravljanju nalog s področja turizma v letih od 2002 do 2005

Revizijsko poročilo o smotrnosti poslovanja Mestne občine Nova Gorica pri opravljanju nalog s področja turizma v letih od 2002 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O SMOTRNOSTI POSLOVANJA MESTNE OBCINE NOVA GORICA PRI OPRAVLJANJU NALOG S PODROCJA TURIZMA V LETIH OD 2002 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več