Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem"

Transkripcija

1 Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije srednjim poslovnim odjemalcem 1 UVODNA DOLOČILA 1.1 Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: SP) opredeljujejo pogoje dobave električne energije na podlagi sklenjenih pogodb o oskrbi/dobavi srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo (v nadaljevanju: POGODBA). Na osnovi teh SP se v POGODBI prodajalec in kupec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer prodajalec prodaja in dobavlja, kupec pa kupuje in prevzema (odjema) električno energijo. SP so objavljeni na spletni strani prodajalca na voljo pa so tudi na sedežu prodajalca. Na podlagi teh SP se sklepajo posamezne POGODBE v pisni ali elektronski obliki. SP imajo značaj pogodbe in so sestavni del POGODBE, jo dopolnjujejo ter zavezujejo pogodbeni stranki enako kot POGODBA. Če se določila SP in POGODBE razlikujejo, veljajo določila POGODBE. 2 UPORABA TERMINOLOGIJE 2.1 Ne glede na poimenovanje v predpisih se za potrebe medsebojnih odnosov in POGODBE ter njenega izvajanja za pojem prevzemno-predajnega mesta uporablja pojem "merilno mesto," pri čemer je to mesto, kjer se izvajata prevzem in predaja električne energije, in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu električne energije. 2.2 Kupec je imetnik soglasja za priključitev, izdanega za vsako merilno mesto, ki je predmet POGODBE. Če kupec ni imetnik soglasja za priključitev, je pogoj za veljavnost POGODBE soglasje imetnika soglasja za priključitev za sklenitev POGODBE. V tem primeru kupec prevzame obveznost plačila vseh obveznosti po POGODBI, ne glede na morebiten drugačen dogovor z imetnikom soglasja za priključitev, prodajalec pa posluje s kupcem, vendar lahko o pogodbenem odnosu, predvsem o neplačanih obveznostih, obvešča tudi imetnika soglasja za priključitev. V primeru, ko prodajalec odstopi od POGODBE, kjer kot pogodbena stranka nastopa kupec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, oziroma ko takšna POGODBA preneha veljati iz drugega razloga, lahko prodajalec o tem obvesti tudi imetnika soglasja za priključitev. Kupec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, bo prodajalcu posredoval izvod soglasja v roku treh dni od dneva poziva s strani prodajalca. Če kupec tega soglasja nima, mora prodajalcu povrniti vso morebitno škodo ter poravnati vse izstavljene račune, ki mu jih je izstavil prodajalec, čeprav kupec ni imel soglasja imetnika soglasja za priključitev. Kupec, ki sklepa POGODBO skladno s temi SP, izjavlja, da električno energijo uporablja za opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti in ne šteje za gospodinjskega odjemalca oziroma ne gre za dobavo, izvršeno za potrebe gospodinjstva. 2.3»Elektronski portal prodajalca«je spletni portal oz. spletna aplikacija prodajalca, namenjena elektronski izmenjavi podatkov med kupcem in prodajalcem. 3 POGODBENA KOLIČINA 3.1 Pogodbeni stranki se v POGODBI dogovorita za količino odjema (v nadaljevanju: pogodbena količina). Če kupec prodajalcu ob sklenitvi POGODBE ne sporoči količine odjema oziroma če v POGODBI pogodbena količina ni navedena, sta pogodbeni stranki soglasni, da pogodbeno količino določi prodajalec glede na razpoložljive podatke o pretekli porabi električne energije na merilnem mestu oziroma merilnih mestih, ki so predmet POGODBE, in sicer na podlagi podatkov o pretekli porabi v 12 mesecih, ki jih prejme od distribucijskega operaterja električne energije (v nadaljevanju: DO ali SODO). 3.2 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pogodbena količina iz prejšnjega odstavka velja do konca obdobja veljavnosti cen. Ob spremembi cene, ki se izvede skladno s temi SP, se nova pogodbena količina določi tako, da jo določi prodajalec na podlagi podatkov o pretekli porabi v 12 mesecih, ki jih prejme od DO po stanju na dan določanja pogodbene količine. Stranki se dogovorita, da tako določena količina velja za novo pogodbeno količino. Kupec lahko v vsakem trenutku pri prodajalcu preveri pogodbeno količino, določeno skladno s to točko. Ne glede na določila te točke lahko pogodbeni stranki pogodbeno količino določita tudi sporazumno. 4 CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE 4.1 Cene električne energije, navedene v POGODBI, so začetne cene električne energije, ki veljajo do pisne spremembe s strani prodajalca, razen če je v POGODBI ali teh SP drugače določeno, s čimer kupec izrecno in vnaprej soglaša. 4.2 Ne glede na določilo prejšnje točke glede spremenljivosti začetne cene električne energije prodajalec v določenem obdobju ne bo spreminjal začetne cene električne energije, opredeljene v POGODBI, in sicer skladno s pogoji in v obdobju, določenem v POGODBI. 4.3 Cene za električno energijo ne vključujejo naslednjih postavk: davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV); trošarine na električno energijo; prispevka za energetsko učinkovitost; prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije; stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij; drugih javnih dajatev in prispevkov, določenih s strani države ali državnih institucij, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 4.4 Stroški postavk točke 4.3 bremenijo kupca. Sprememba višine teh postavk ne pomeni spremembe cene električne energije. Pri izstavitvi računa se upoštevajo vsakokrat veljavne postavke skladno s predpisi. 4.5 Cene za električno energijo so določene po posameznih tarifnih časih za prevzem električne energije (VT, MT in ET), izražene so v EUR/MWh in se spreminjajo skladno z določili teh SP. 4.6 Čas trajanja posamezne tarife VT, MT, ET je določen v veljavnih predpisih. 4.7 Sprememba veljavne ureditve razvrščanja električne energije v tarife iz tega poglavja pomeni takšno spremembo okoliščin, da morata pogodbeni stranki POGODBO ustrezno spremeniti, in sicer tako, da upoštevata vpliv nastalih sprememb na POGODBO. 4.8 Prodajalec ima pravico spremeniti ceno električne energije skladno s temi SP (razen v primeru nespremenljivosti cene električne energije v določenem obdobju v skladu in pod pogoji iz določila točk 4.1 in 4.2 teh SP). Prodajalec o tej spremembi cene obvesti kupca z navadno poštno pošiljko ali po elektronski poti skladno s točko 11.2 SP vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe cene, in sicer z obvestilom na hrbtni strani ali prilogi računa ali

2 (namesto računa) z ločenim obvestilom. Tovrstno obvestilo o spremembi cene je zavezujoče in se nova cena uporablja za obračun električne energije, dobavljene od dneva uveljavitve nove cene. Sprememba cen stopi v veljavo z dnem, določenim s strani prodajalca. Obvestilo o spremembi cene pa velja kot dodatek k POGODBI, razen če kupec skladno z določili teh SP in POGODBE odstopi od POGODBE. Če se cene električne energije spremenijo in sprememba ne sovpada z zaključkom obračunskega obdobja, DO ne odčita števca. Preveč ali premalo zaračunane količine električne energije se pri obračunu vrednotijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti posamezne cene med odčitkoma na začetku in koncu obračunskega obdobja, na temelju katerih se naredi obračun električne energije. 4.9 Če se kupec z novimi cenami električne energije, ki pomenijo povišanje plačila za električno energijo, ne strinja, lahko v roku 8 (osmih) dni od dneva, na katerega se glasi obvestilo o novih cenah (to je datum izdaje računa, kadar je obvestilo o novih cenah dano na hrbtni strani ali prilogi računa; ali pa datum obvestila, kadar je obvestilo o novih cenah dano z ločenim obvestilom), o tem pisno obvesti prodajalca in odstopi od POGODBE. Kupec mora v pisni odstopni izjavi navesti, da odstopa od POGODBE zaradi nestrinjanja s spremembo cen, sicer se odstopna izjava ne šteje za odstop od POGODBE skladno s točko 4.9 SP. Kupčeva odstopna izjava se šteje za pravočasno, če jo prodajalec prejme do vključno zadnjega dne roka iz te točke ali če jo kupec odda priporočeno po pošti na zadnji dan roka iz te točke. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to možno skladno s predpisi. Če kupec ne zamenja dobavitelja skladno z določili te točke, mu prodajalec kot obstoječi dobavitelj do formalne zamenjave dobavitelja dobavlja električno energijo po novih cenah. Kupec mora v primeru odstopa od POGODBE prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti. Če prodajalec ne prejme kupčeve pisne odstopne izjave v roku 8 (osmih) dni skladno s to točko, se šteje, da kupec soglaša s spremembo in se nove cene uporabljajo od datuma, določenega s strani prodajalca V primeru spremembe cen električne energije, ki ne pomeni povišanja plačila za električno energijo, je obvestilo o spremembi cen zavezujoče in velja kot dodatek k POGODBI. Nove cene se uporabljajo od datuma, določenega s strani prodajalca Prodajalec bo stroške opominjanja in izterjave obračunal skladno z vsakokrat veljavnim cenikom prodajalca, objavljenim na spletnih straneh prodajalca. V primeru izvajanja teh storitev s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki in podobno) je kupec dolžan prodajalcu povrniti celoten strošek, ki ga je imel s tem prodajalec. 5 DODATNE STORITVE 5.1 Prodajalec nudi dodatne storitve (na primer možnost dodatnega vpogleda v obračunske podatke, izstavljanje računov preko svetovnega spleta, izstavljanje prepisa originalnega računa, možnost izpisa prometne kartice ali odprtih postavk ipd.), katerih cena in pogoji so objavljeni na prodajalčevi spletni strani. 6 AKTIVNOSTI ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE 6.1 Prodajalec lahko izvaja aktivnosti za pospeševanje prodaje (v nadaljevanju Akcije), ki lahko obsegajo različne popuste in druge ugodnosti za kupce. V primeru, da kupec skladno z določili vsebine in pogojev za posamezno Akcijo veljavno pristopil k Akciji, so vsebina in pogoji posamezne akcije ter ostali dokumenti posamezne Akcije sestavni del POGODBE. 7 NAČIN OBRAČUNA, FAKTURIRANJE, PLAČEVANJE IN ROKI 7.1 Prodajalec bo kupcu izstavljal račune za dobavljeno električno energijo na podlagi obračunskih podatkov, posredovanih s strani DO za posamezno merilno mesto. Pri določitvi dejansko prevzete električne energije se upošteva razvrstitev po tarifnih časih, kot jih prodajalec prejme od DO, ki zagotavlja njihovo pravilnost. 7.2 Prodajalec kupcu mesečno izstavi račun na podlagi obračunskih podatkov iz predhodne točke in vsakokrat veljavnih cen električne energije. Prodajalec izstavi kupcu posamezni mesečni račun po preteku posameznega mesečnega obdobja, ki je praviloma koledarski mesec. V primeru, da DO do 5. delovnega dne v tekočem mesecu ne posreduje obračunskih podatkov za pretekli mesec, lahko prodajalec izstavi račun na podlagi ocene napovedi odjema električne energije. 7.3 Po prejemu obračunskih podatkov s strani DO bo prodajalec izdelal mesečni obračun dejansko porabljenih količin električne energije ob upoštevanju obračunskih podatkov, prejetih od DO, in veljavnih cen električne energije za merilna mesta, ki so predmet POGODBE. Tako izveden obračun bo razviden v Obračunski prilogi. Morebitne pozitivne ali negativne razlike, ki izhajajo iz obračuna dejanske porabe električne energije za pretekla obračunska obdobja, bo prodajalec brezobrestno upošteval pri izstavitvi računa v mesecu, ko je pripravil ta obračun. Prodajalec bo izdelal obračun glede na obračunsko obdobje vsakega od merilnih mest. Za merilna mesta, ki imajo po določitvi DO mesečni način obračuna, je obračunsko obdobje praviloma mesečno, za tista, ki imajo po določitvi DO letni ali drugačen način obračuna, pa je obračunsko obdobje takšno, kot ga določi DO. 7.4 Če ni drugače določeno v POGODBI, plačilo računov iz POGODBE zapade v roku 30 (trideset) dni, pri čemer se rok šteje od dneva izstavitve računa dalje. V primeru računa, izdanega na podlagi Obračunske priloge, je zapadlost enaka računu, ki mu je ta priloga priložena. Datum plačila je dan priliva sredstev na transakcijski račun prodajalca. 7.5 V primeru zamude pri plačilu ima prodajalec pravico kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti od naslednjega dne po zapadlosti dalje do dneva plačila računa, stroške izterjave, stroške opominjanja in stroške poštnine. Kupec je dolžan plačati te postavke takoj, ko mu prodajalec posreduje obračun teh stroškov (pri čemer obračun zamudnih obresti ne vpliva na njihov tek). Prodajalec bo plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato stroške opominjanja, nato zamudne obresti in na koncu glavnico, in sicer ne glede na to, kaj bo kupec pri nakazilu navedel kot sklic (npr. kateri račun plačuje ipd.). V primeru plačila iz tujine krije stroške transakcije kupec. Izključno s prodajalčevim soglasjem lahko kupec poravna račun tudi z medsebojnim pobotom, asignacijo ali cesijo. 7.6 V primeru reklamacije računa je kupec dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku, za sporni del pa mora podati pisni ugovor najkasneje v roku 8 (osmih) dni od prejema računa. 7.7 Če je prodajalcu s strani DO omogočeno zaračunavanje stroškov kupcem za uporabo elektroenergetskih omrežij ter pripadajočih dodatkov in prispevkov, ki jih sicer zaračunava DO (v nadaljevanju: stroški DO), in je tako dogovorjeno v POGODBI, bo prodajalec kupcu izstavil račun, s katerim bo kupcu omogočil plačevanje električne energije in navedenih stroškov DO z istim (enotnim) računom. Če kupec ni imetnik soglasja za priključitev, je pogoj za izvajanje te točke soglasje imetnika soglasja za priključitev, v katerem je izrecno urejena solidarna odgovornost imetnika soglasja za priključitev za plačilo stroškov DO (solidarno poroštvo oziroma porok in plačnik) prodajalcu. 7.8 Odčitavanje merilnih naprav za registracijo porabljene električne energije je v pristojnosti DO in mora morebitne dodatne odčitke s strani DO znotraj obračunskega obdobja kupec urejati neposredno z DO. Prav tako mora kupec morebitne reklamacije odčitkov oziroma obračunskih podatkov, katerih priprava sodi v pristojnost DO, urejati neposredno z DO in uveljavljati morebitne zahtevke v zvezi s tem, saj prodajalec reševanja zadev, ki v njegovo pristojnost ne sodijo in za katere ni pooblaščen, ne ureja in ne more urejati. 2

3 8 OBVEZNOSTI PRODAJALCA 8.1 Prodajalec bo kupcu zagotavljal dobavo električne energije na način in pod pogoji, določenimi s POGODBO, razen v primerih nastopa višje sile, izpadov zaradi ravnanja kupca in izpadov, ki niso v pristojnosti prodajalca ali nanje ne more vplivati, ter v ostalih primerih, navedenih v predpisih. V teh primerih prodajalec ni odškodninsko odgovoren. 8.2 Prodajalec bo v okviru POGODBE za kupca brezplačno izvedel postopek menjave dobavitelja (le v primeru registracije prodajalca kot kupčevega dobavitelja pri DO) in arhiviranja podatkov o merilnih vrednostih (v elektronski obliki) za obdobje najmanj enega leta. S podpisom POGODBE prodajalec ne prevzema obveznosti urejanja morebitnih drugih postopkov za kupca pri DO ali drugih institucijah (izvedba postopka menjave dobavitelja v primeru prenehanja POGODBE in podobno). 9 OBVEZNOSTI KUPCA 9.1 Kupec se obvezuje, da bo prevzemal električno energijo na način in pod pogoji, določenimi s POGODBO, temi SP in predpisi, razen v primerih nastopa višje sile. Kupec bo od prodajalca kupil vso električno energijo za merilna mesta, ki so predmet POGODBE. Kupec lahko uporabi tako prevzeto električno energijo izključno za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji. 9.2 Kupec je dolžan prodajalcu sporočati vsako spremembo, ki je pomembna za izvajanje POGODBE, kot so na primer sprememba naziva ali firme, poslovnega naslova ter sedeža, statusnopravne spremembe, uvedba in začetek postopkov zaradi insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava in podobno), nastop in prenehanje višje sile ter vse spremembe na merilnih mestih oziroma v zvezi z merilnimi mesti (sprememba številke merilnega mesta, sprememba priključne moči; prodaja, oddaja v najem ali prenova objekta; remont; prekinitev dejavnosti), ki so predmet POGODBE, in sicer najkasneje v 8 (osmih) dneh po nastali spremembi, razen če ni v teh SP ali POGODBI določeno drugače. Če je nastanek morebitne spremembe znan pred njenim nastankom, mora kupec prodajalca o tem obvestiti, preden pride do spremembe (predhodna notifikacija). Kupec je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni podatki, ki jih navaja. 9.3 Kupec se obvezuje, da bo svoje obveznosti poravnal v roku in skladno s pogoji, določenimi v POGODBI in SP. 9.4 V primeru kršitev obveznosti s strani kupca ima prodajalec pravico odstopiti od POGODBE. V tem primeru se šteje, da je razlog za prenehanje POGODBE na strani kupca, prodajalec pa lahko od kupca zahteva plačilo pogodbene kazni, določene v SP, in povračilo nastale škode. 10 DISTRIBUCIJSKI OPERATER 10.1 Ker prodajalec ne izvaja storitev za DO, mora kupec samostojno urejati razmerja z DO, razen če ni s POGODBO, s posebnim pooblastilom, ki ga kupec da dobavitelju, ali temi SP določeno drugače. Za merilna mesta, ki so predmet POGODBE, morajo biti ves čas izvajanja POGODBE izdana soglasja za priključitev ter sklenjene pogodbe o priključitvi in o uporabi sistema (pogodbe o dostopu do elektroenergetskega omrežja). Kakovost električne energije neodvisno od POGODBE in teh SP zagotavlja izključno DO v skladu s predpisi. Za obveznosti DO, ki so določene s predpisi, prodajalec ne odgovarja. Če pogodbe, sklenjene z DO, prenehajo veljati iz razloga, ki je na strani kupca, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen, določeno v teh SP Kupec je dolžan ves čas izvajanja POGODBE omogočiti DO brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav. V zvezi z merjenjem električne energije (odbiranje merilnih naprav in podobno) prodajalec nima nobenih stroškov. V primeru spremembe pogojev merjenja (odbiranja merilnih naprav in podobno), zaradi katerih bi imel prodajalec stroške s pridobivanjem ustreznih podatkov, bremenijo dodatni stroški kupca, ki jih bo prodajalcu plačal skupaj z računom za električno energijo S sklenitvijo POGODBE kupec izjavlja, da za obdobje s POGODBO dogovorjene dobave električne energije nima sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z morebitnim drugim dobaviteljem električne energije za merilna mesta, ki so predmet POGODBE. V primeru nastanka škode prodajalcu zaradi obstoja morebitnih drugih pogodb o dobavi električne energije med kupcem ter drugim dobaviteljem za merilna mesta, ki so predmet POGODBE, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen, določeno v teh SP. V primeru prekinitve ali ustavitve odjema, ki ga izvede DO, razlog za to pa je na strani kupca, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen, določeno v teh SP. V primeru plačila stroškov neupravičenega odjema s strani kupca pristojni osebi (DO ali kdo drug, skladno z vsakokrat veljavno ureditvijo) kupec ni prost obveznosti plačil stroškov oziroma škode in pogodbene kazni zaradi kršitve (neizpolnitve) POGODBE (prevzema električne energije) Kupec lahko odstopi od POGODBE skladno z določili teh SP in POGODBE. Če kupec enostransko izvede menjavo dobavitelja pri DO, ne da bi pri tem upošteval določila teh SP glede odstopa od pogodbe, oziroma če DO izvede menjavo dobavitelja (na primer zaradi sprememb na merilnem mestu novi odjemalec in podobno), ne da bi kupec pred tem uredil razmerja s prodajalcem iz POGODBE (t. i. izguba merilnega mesta), se POGODBA z dnem izvedbe menjave dobavitelja šteje za razdrto, kupčevo ravnanje pa se šteje za neupravičen odstop od POGODBE. V primeru prenehanja POGODBE po določilih te točke se šteje, da je razlog za prenehanje POGODBE na strani kupca, zato je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo ter plačati pogodbeno kazen, določeno v teh SP Glede na posebnosti ureditve trga z električno energijo v primeru odstopa od POGODBE oziroma prenehanja POGODBE iz drugega razloga ni nujno, da čas (trenutek) prenehanja POGODBE in čas (trenutek), ko prodajalec skladno s predpisi ni več registriran kot kupčev dobavitelj, časovno sovpadata. Če trenutek, ko prodajalec ni več registriran kot kupčev dobavitelj, nastopi kasneje kot prenehanje POGODBE, je kupec dolžan povrniti prodajalcu vse stroške odjema električne energije, obračunane po vsakokrat veljavnih cenah, in ostale stroške, ki jih ima prodajalec v tem obdobju, vključno s stroški, ki nastanejo pri organizatorju trga z električno energijo, oziroma stroški DO (stroški odstopanj realizacije od voznih redov, stroški za uporabo elektroenergetskih omrežij in podobno), in sicer do dneva, ko prodajalec skladno s predpisi ni več registriran kot kupčev dobavitelj Če postopek menjave dobavitelja s strani DO ni izveden pravočasno iz razloga, ki je na strani kupca (posredovanje nepopolnih podatkov ali prepozno posredovanje zahtevane dokumentacije ipd.) in zaradi tega ni možno izvajanje POGODBE, je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso škodo in plačati pogodbeno kazen, določeno v teh SP. 11 POOBLASTILA, OBVESTILA 11.1 Kupec lahko za posamezna opravila iz POGODBE ali za izvedbo posameznih določil POGODBE pooblasti prodajalca. Pooblastilo mora biti pisno, praviloma izdano na prodajalčevem obrazcu in mora določati, za katere pravne posle je prodajalec pooblaščen. Kupec mora posredovati prodajalcu pooblastilo, skupaj z vso zahtevano dokumentacijo, vsaj tri delovne dni pred rokom, v katerem je posamezno dejanje še možno opraviti. Pogoj za sprejem pooblastila s strani prodajalca je dostava vseh listin, dokumentacije in vseh potrebnih podatkov, ki jih prodajalec potrebuje za pričetek izvajanja pooblastila. V času izvrševanja pooblastila mora kupec prodajalcu posredovati vse podatke, ki jih od prodajalca zahtevajo tretje osebe (DO, Agencija za energijo ipd.), in poravnati vse morebitne obveznosti (upravne takse in podobno), ki nastanejo v zvezi z izvajanjem pooblastila. Posredovani podatki morajo biti točni in resnični. Za ves čas veljavnosti POGODBE kupec pooblašča prodajalca in izrecno daje soglasje za njegov dostop do baze podatkov (evidenca merilnih mest), ki jo vodi DO (ali z njegove strani pooblaščena oseba) in ki se nanašajo na kupca, njegova merilna mesta oziroma merilna mesta, ki so predmet POGODBE. 3

4 11.2 Prodajalec bo vso pošto (račune, morebitna obvestila o pogodbenih količinah, obvestila o spremembi cen električne energije, obvestila o tolerancah, opomine, odgovore na reklamacije, druge dokumente glede izvajanja POGODBE, obvestila za potrebe neposrednega trženja in tržnih analiz, odpoved oziroma odstop od POGODBE, drugo) po lastni izbiri prodajalca pošiljal kupcu z redno pošto (navadna pošiljka) na naslov, naveden v POGODBI, ali na naslov, naveden v uradnem registru (npr. Ajpes) ali pa na elektronski način, in sicer bodisi po elektronski pošti na elektronski naslov, naveden v POGODBI pri označbi kupca kot pogodbenega kontakta kupca, bodisi na elektronski naslov, ki ga kupec prodajalcu naknadno javi/potrdi kot pogodbeni kontakt, bodisi v elektronski portal prodajalca, ki je namenjen elektronski izmenjavi podatkov med kupcem in prodajalcem. V kolikor kupec v POGODBI izrecno navede naslovnika in naslov, na katerega naj prodajalec pošilja račune, bo prodajalec na ta naslov pošiljal samo račune, vso ostalo pošto pa bo pošiljal skladno z določili te točke. Kot ustrezno obvestilo se šteje tudi obvestilo na hrbtni strani računa za električno energijo ali na dobaviteljevi spletni strani. Če kupec v primeru spremembe podatkov v roku 8 (osmih) dni prodajalcu teh sprememb ne sporoči v pisni obliki, veljajo obstoječi podatki oziroma podatki, objavljeni v uradnem registru. Pri tem velja, da so računi in ostala dokumentacija, poslani kupcu na podlagi teh podatkov, dostavljeni in pravilno prejeti s strani kupca. Kupec mora prodajalcu vsa obvestila (spremembe podatkov, odpoved POGODBE, reklamacije in ostalo) poslati pisno, po pošti ali elektronski pošti, in sicer na naslove, navedene v POGODBI ali na spletni strani 12 VIŠJA SILA 12.1 Kot višja sila se za prodajalca in kupca ocenjujejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari), in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti ali se jim izogniti in imajo za posledico poškodbe na napravah distribucijskega oziroma prenosnega omrežja, ter ukrepi Vlade RS, sistemskega operaterja oziroma DO, ki imajo za posledico, da prizadeta pogodbena stranka ne more več izpolnjevati POGODBE, razen če so razlogi za te ukrepe na strani pogodbene stranke iz POGODBE. Prav tako prodajalec ne odgovarja za motnje pri oskrbi z električno energijo Nastop višje sile oprošča prodajalca in kupca izpolnitve obveznosti iz POGODBE za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile. Pogodbena stranka ne odgovarja za škodo, ki je nastala kot posledica delovanja višje sile ali vzrokov, na katere nastanek in delovanje ni mogla vplivati. Stranka, ki se sklicuje na višjo silo, je dolžna o nastopu višje sile in njenem prenehanju nemudoma, najkasneje pa v roku 3 (treh) dni, in na zanesljiv način obvestiti drugo stranko. V nasprotnem primeru odgovarja za vso zaradi tega nastalo škodo. 13 PRENEHANJE POGODBE 13.1 POGODBA je sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha z redno odpovedjo pogodbene stranke, pod pogoji iz te točke. Kupec lahko do 30. oktobra tekočega koledarskega leta pisno odpove POGODBO za naslednje koledarsko leto. V tem primeru POGODBA preneha z dnem tekočega koledarskega leta. Če kupec odpove POGODBO z veljavnostjo odpovedi pred pričetkom novega koledarskega leta, je dolžan prodajalcu povrniti vso morebitno zaradi tega nastalo škodo ter plačati pogodbeno kazen, kot je določena v točki 14. SP. Prodajalec lahko kadar koli (razen v obdobju veljavnosti nespremenljivih cen električne energije skladno s točkama 4.1 in 4.2 SP) odpove POGODBO z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od 60 dni. V tem primeru POGODBA preneha z dnem, navedenim v obvestilu o odpovedi Določila prejšnje točke ne veljajo, če gre za prekinitev poslovnega razmerja skladno s točko 4.9 ali 18.1 teh SP Ne glede na določila točke 13.1 lahko prodajalec odstopi od POGODBE, (1) če kupec ne izpolni vseh obveznosti, ki jih ima do prodajalca (poravnava stroškov za električno energijo; stroškov DO, če te stroške plačuje prodajalcu; stroškov odstopanj; stroškov izterjave, zamudnih obresti; ostalih obveznosti iz POGODBE), in sicer niti v petih dneh po pisnem opominu, ali (2) če so podatki, ki jih je dal kupec ob sklenitvi POGODBE ali kateri koli drugi podatki, zagotovila in izjave, ki jih je kupec posredoval prodajalcu v zvezi s POGODBO, neresnični ali nepravilni oziroma nepopolni ali zavajajoči v katerem koli bistvenem delu; v tem primeru lahko prodajalec nemudoma odstopi od POGODBE brez odpovednega roka. POGODBA lahko preneha tudi sporazumno ali v primeru drugih okoliščin, zaradi katerih na podlagi določil POGODBE in teh SP preneha V primeru prenehanja POGODBE ali odstopa od POGODBE (ne glede na razlog) s strani ene od pogodbenih strank mora pogodbena stranka, ki je odpovedala oziroma odstopila od POGODBE oziroma ki trdi, da je POGODBA prenehala, o tem nemudoma obvestiti DO, kupec pa mora nemudoma pričeti s postopkom menjave dobavitelja in ga izvesti v najkrajšem predpisanem času, ali pa naročiti odklop merilnega mesta pri DO, saj prodajalec zanj vsega tega ne ureja V primeru prenehanja POGODBE pogodbeni stranki nista prosti svojih obveznosti, ki so nastale na podlagi POGODBE (plačilo že nastalih obveznosti in podobno) oziroma obveznosti, za katere je določeno ali smiselno izhaja, da ne prenehajo (poslovna skrivnost) oziroma da nastanejo s prenehanjem POGODBE ali imajo temelj v prenehanju POGODBE (plačilo škode, pogodbene kazni in podobno). 14 ODŠKODNINA IN POGODBENA KAZEN 14.1 V primeru neizpolnitve ali kršitve obveznosti iz POGODBE s strani kupca, ali v primeru enostranskega odstopa od POGODBE s strani kupca, ali v primeru, ko POGODBA preneha iz razlogov, ki so na strani kupca (npr.»izguba merilnega mesta«, drugo) ali v drugih primerih, določenih v SP ali POGODBI, je kupec dolžan povrniti prodajalcu vse stroške in vso škodo, ki mu nastanejo iz tega naslova, ter plačati pogodbeno kazen, določeno v teh SP. Kadar se POGODBA ali SP sklicujejo na pogodbeno kazen, se višina pogodbene kazni določi na naslednji način: vrednost treh preteklih računov za dobavo električne energije (končni znesek računa, vključene vse postavke na računu, vključno z davki in prispevki). Če prodajalec kupcu še ni izstavil treh računov, se za izračun višine pogodbene kazni upošteva trikratnik povprečja že izdanih računov. Če prodajalec kupcu še ni izstavil nobenega računa, se pogodbena kazen izračuna tako, da se tri dvanajstine predvidenega letnega odjema iz POGODBE pomnoži s pogodbeno ceno. DDV ni vključen v pogodbeno kazen. DDV se obračuna skladno z zakonodajo. Zaključni račun se za potrebe te točke ne šteje kot pretekli račun in se ne upošteva pri določanju višine pogodbene kazni. Pogodbeno kazen lahko prodajalec kupcu zaračuna na računu za dobavljeno električno energijo oziroma na zaključnem računu ali na posebej izstavljenem računu. 15 STROŠKI ODSTOPANJ IN TOLERANCE 15.1 Določila tega 15. poglavja se uporabljajo za kupce, katerih predviden odjem električne energije (predvidena količina odjema ali pogodbena količina) za dotično leto, na katero se nanaša obračun odstopanj iz tega poglavja, ki je določen na podlagi določil 3. poglavja teh SP ali v POGODBI, presega 2000 MWh Kupec bo prodajalcu plačal dejansko prevzeto količino električne energije (realizacija) po pogodbenih cenah električne energije. V primeru odstopanj prevzema od pogodbene količine pa tudi stroške teh odstopanj, skladno z določili tega poglavja. Na podlagi izračuna iz tega poglavja bo prodajalec izdelal obračun odstopanj za vsa merilna mesta, ki so predmet POGODBE, za trajanje vseh dni od do ure v obdobju obračuna stroškov odstopanj, in sicer po prejemu obračunskih podatkov od DO za to obdobje. Glede roka plačila, načina plačevanja, reklamacij računov, posledic zamude pri plačilu, se smiselno uporablja zadevno poglavje teh SP in POGODBE Izraz "toleranca" pomeni razpon okoli pogodbene količine električne energije, znotraj katerega se stroški odstopanj ne obračunavajo. Toleranca je lahko pozitivna ali negativna. 4

5 15.4 Stroški odstopanj se obračunajo za vsa merilna mesta, ki so predmet POGODBE, in sicer kot produkt med: razliko med dnevno ceno, po kateri je prodajalec kot dober gospodarstvenik količino, ki je predmet odstopanj, skladno s pravili pri trgovanju z električno energijo kupil/prodal (ali bi lahko kupil/prodal) na trgu, in pogodbeno ceno električne energije. Za potrebe obračuna odstopanj se za vsa merilna mesta, ki so predmet POGODBE, kot pogodbena cena uporabi cena za enotarifni obračun (ET); količino električne energije, ki je predmet odstopanj, to je razliko med dejansko prevzetimi količinami električne energije (na podlagi realizacije) in pogodbeno količino, določeno v tabeli v POGODBI oz. vsakokratnem pisnem obvestilu iz točke 15.5 SP, povečano oziroma znižano za pogodbeno dogovorjeno toleranco. Količina odstopanj je lahko pozitivna ali negativna; koeficientom, ki znaša v primeru, da je produkt vrednosti prvih dveh alinej pozitiven, 1,05, v primeru, da je negativen, pa 0,95. V primeru, da je znesek iz prejšnjega odstavka negativen, se ugotovljena odstopanja ne obračunajo in iz tega naslova ni pogodbenih obveznosti Če tolerance in obdobje obračuna stroškov odstopanj (to je obdobje veljavnosti toleranc) niso določeni v POGODBI, jih prodajalec kadar koli tekom veljavnosti teh SP določi s pisnim obvestilom. Prodajalec ima pravico s pisnim obvestilom kadar koli določiti nove tolerance, ki bodo veljale za novo obdobje veljavnosti toleranc. Če tega ne naredi, veljajo prehodno določene tolerance tudi za novo obdobje, ki traja tako dolgo, kot je trajalo obdobje predhodno določenih toleranc. Pisno obvestilo iz te točke pošlje prodajalec z navadno poštno pošiljko ali po elektronski poti skladno s točko 11.2 SP vsaj en mesec pred nastopom obdobja veljavnosti toleranc, in sicer z obvestilom na hrbtni strani ali prilogi računa ali (namesto računa) z ločenim obvestilom. Predmet pisnega obvestila iz te točke je tudi pogodbena količina, ki velja v obdobju veljavnosti toleranc in se določi v skladu s 3. poglavjem SP. Obvestilo iz te točke je lahko tudi sestavni del obvestila o spremembi cen iz točke 4.8 SP. Ne glede na določila te točke lahko pogodbeni stranki pogodbeno količino določita tudi sporazumno Če se kupec s tolerancami, o katerih ga prodajalec obvesti s pisnim obvestilom, ne strinja, lahko v roku 8 (osmih) dni od dneva, na katerega se glasi obvestilo o tolerancah (to je datum izdaje računa, kadar je obvestilo o tolerancah podano na hrbtni strani ali prilogi računa; ali pa datum obvestila, kadar je obvestilo o tolerancah podano z ločenim obvestilom), o tem obvesti prodajalca in odstopi od POGODBE. Kupec mora v pisni odstopni izjavi navesti, da odstopa zaradi nestrinjanja s tolerancami, sicer se odstopna izjava ne šteje za odstop od POGODBE skladno s točko 15.6 SP. Kupčeva odstopna izjava se šteje za pravočasno, če jo prodajalec prejme do vključno zadnjega dne roka iz te točke, ali če jo kupec odda priporočeno po pošti na zadnji dan roka iz te točke. Glede posledic odstopa od POGODBE se smiselno uporabljajo določbe točke 4.9 SP (to je glede kupčeve obveznosti in roka za takojšnjo izvedbo zamenjave dobavitelja ter posledic nespoštovanja te obveznosti, obveznosti poravnave vseh finančnih obveznosti). Če prodajalec ne prejme kupčeve pisne odstopne izjave v roku 8 (osmih) dni skladno s to točko, se šteje, da kupec soglaša s tolerancami in se tolerance uporabljajo od datuma, določenega s strani prodajalca. 16 SPREMENJENE OKOLIŠČINE 16.1 Določila tega 16. poglavja se uporabljajo za kupce, katerih predviden odjem električne energije (predvidena količina odjema ali pogodbena količina) za dotično leto, za katero velja POGODBA, ki je določen na podlagi določil 3. poglavja teh SP ali v POGODBI, presega 1000 MWh Ne glede na določila 13. poglavja SP in POGODBE lahko prodajalec odstopi od POGODBE v primeru nastopa katere koli okoliščine na strani kupca, navedene v tej točki, in pod pogoji, določenimi v točki 16.3 SP. Okoliščine so: (i) če kapital kupca, zmanjšan za neopredmetena sredstva, upade za več kot 20 % v enem poslovnem letu; (ii) če razmerje med vsoto dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti ter vsoto dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti, povečanih za kapital, preseže vrednost, izračunano na podlagi podatkov iz zadnjega razpoložljivega letnega poročila. Podlage za izračun vrednosti iz točk (i) in (ii) so revidirano (konsolidirano, če obstaja) letno poročilo ali nerevidirano (konsolidirano, če obstaja) letno/polletno/kvartalno poročilo ali finančni izkazi za zadnje zaključeno poslovno leto; (iii) če nastopijo okoliščine, iz katerih po oceni prodajalca izhaja, da kupec ne bo izpolnil ali ne bo sposoben izpolniti svojih obveznosti po SP ali POGODBI. Te okoliščine so v vsakem primeru blokada kupčevih sredstev ali rubež teh sredstev ali prepoved izplačila teh sredstev na katerem koli kupčevem računu, kar prodajalec ugotovi iz javno dostopnih evidenc (npr. AJPES), ali uvrstitev kupca na javno objavljen seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki ga objavlja Finančna uprava RS, pa tudi ostale primerljive okoliščine, ki jih lahko prodajalec zazna iz javno dostopnih evidenc in po oceni prodajalca kažejo na poslabšanje finančnega stanja kupca; (iv) če je kupec kadar koli v obdobju zadnjih 12 mesecev, šteto od dne ugotavljanja, zamudil s plačilom 3 (treh) računov (zaporednih ali nezaporednih), izdanih na podlagi SP ali POGODBE ali katere koli druge pogodbe, sklenjene med pogodbenima strankama (slednje tudi, če se je v času ugotavljanja okoliščin iz te točke njena veljavnost že iztekla); (v) če kupec ni pravočasno poravnal katere koli zapadle obveznosti po kateri koli drugi pogodbi za nakup in prodajo električne energije in/ali zemeljskega plina, sklenjeni s prodajalcem, ali če kupec krši oz. ne izpolni katere koli obveznosti po kateri koli drugi pogodbi za nakup in prodajo električne energije in/ali zemeljskega plina, sklenjeni s prodajalcem. Prodajalec ni časovno omejen, kdaj po nastopu okoliščine iz te točke 16.2 SP mora podati poziv. Za namen izvajanja 16. poglavja SP velja, da se lahko prodajalec sklicuje na katero koli okoliščino iz točke 16.2 SP že s trenutkom začetka veljavnosti spremenjenih SP, in sicer tako, da se okoliščine ugotavljajo tudi glede na stanje do začetka veljave spremenjenih SP V primeru nastopa katere koli izmed okoliščin iz točke 16.2 SP lahko prodajalec odstopi od POGODBE brez odpovednega roka, v kolikor (o izbiri ukrepa iz prve in/ali druge alineje te točke odloča prodajalec): kupec po predhodnem prodajalčevem pisnem pozivu v roku 5 (petih) dni, šteto od datuma pisnega poziva, prodajalcu ne predloži bančne garancije prvovrstne banke v višini trikratnega zneska ocenjene mesečne vrednosti dobavljene električne energije, stroškov uporabe elektroenergetskih omrežij, če jih prodajalec zaračunava kupcu, ter vseh davkov, dajatev in prispevkov, povečanega za 20 % ter z veljavnostjo, ki je enaka datumu zapadlosti plačila zadnjega računa po POGODBI, povečanem za 60 dni; besedilo bančne garancije stranki uskladita prek svojih bank; in/ali kupec po predhodnem prodajalčevem pisnem pozivu v roku 5 (petih) dni, šteto od datuma pisnega poziva, ne poravna naslednjih plačilnih obveznosti: (i) vseh že zapadlih obveznosti po POGODBI, (ii) vseh še nezapadlih obveznosti za že izvedene dobave po POGODBI (ne glede na to, ali so že zaračunane), (iii) ter bodočih obveznosti za dobave, ki bodo po POGODBI izvedene v mesecu izdanega poziva in tudi v mesecu, ki sledi mesecu izdanega poziva. Obveznosti za že izvedene dobave veljajo v vsakem primeru za zapadle (predčasna zapadlost) ob izteku roka 5 (petih) dni, šteto od datuma pisnega poziva (zaračunane in tudi nezaračunane); prodajalec za že izvedene, a še nezaračunane dobave, nemudoma izda kupcu račun (četudi se obračunski mesec še ni iztekel). Prodajalec za še neizvedene dobave nemudoma izda kupcu predračun, ki ga je kupec dolžan poravnati tako, da bo plačilo na transakcijskem računu prodajalca vidno najkasneje v 5 (petih) dneh, šteto od datuma pisnega poziva. V ostalem smiselno veljajo določbe predplačila iz točke 16.5 SP. Kupec, ki je poravnal svoje obveznosti skladno s to alinejo, je zavezan vse bodoče obveznosti po POGODBI in SP poravnavati s predplačili, skladno s točko 16.5 SP, ki se uporablja ne glede na morebiten drugačen dogovor v SP ali POGODBI Pisno obvestilo o odstopu pošlje prodajalec kupcu z redno (navadno) pošto ali po elektronski poti (prodajalec izbere način pošiljanja) v skladu s točko 11.2 SP. Če je prodajalec poslal obvestilo o odstopu po pošti, POGODBA preneha veljati 3 (tri) delovne dni od dneva, na katerega se glasi obvestilo, oz. s potekom istega dne, v kolikor prodajalec obvestilo o odstopu pošlje po elektronski poti, skladno s točko 11.2 SP. V primeru odstopa od POGODBE je kupec dolžan prodajalcu povrniti vso morebitno zaradi tega nastalo škodo ter plačati pogodbeno kazen, skladno s 14. poglavjem SP. Ta določba ne posega v pravico prodajalca, da odstopi od POGODBE zaradi neplačil skladno s SP Predplačilo iz točke 16.3 se bo izvajalo na naslednji način: Prodajalec bo najkasneje do 2. delovnega dne v mesecu (M-1) za naslednji obračunski mesec (M) kupcu izstavil predračun, v katerem bo upošteval 100 % (sto odstotkov) predvidene mesečne porabe kupca v mesecu (M), predviden strošek uporabe elektroenergetskega omrežja, če ga prodajalec zaračunava kupcu, ter predviden DDV in ostale dajatve in prispevke, ki jih prodajalec zaračuna kupcu. Predračun bo poslal kupcu in/ali naslovniku za 5

6 prejemanje računov (če je določen skladno s točko 11.2 SP) na elektronski naslov za pošiljanje računov, ki ga kupec navede v POGODBI, ali na drug elektronski naslov, ki ga je prejel od kupca tekom poslovnega sodelovanja, ali v Elektronski portal prodajalca, ki je namenjen elektronski izmenjavi podatkov med kupcem in prodajalcem. Kupec je dolžan predplačilo poravnati tako, da bo plačilo na transakcijskem računu prodajalca vidno najkasneje 8. koledarskega dne v mesecu, v katerem je bil izdan predračun (to je najkasneje 8. koledarskega dne v mesecu M-1 za mesec M). Če kupec ne plača ali plača le del predplačila v tem roku, ima prodajalec ne glede na določila SP/POGODBE pravico nemudoma in brez odpovednega roka odstopiti od POGODBE (o načinu pošiljanja odpovedi in prenehanju veljavnosti POGODBE se uporablja točka 16.4 SP), kupec pa je dolžan prodajalcu povrniti vso morebitno zaradi tega nastalo škodo ter plačati pogodbeno kazen, skladno s 14. poglavjem SP. Po poteku meseca dobave, za katerega je prodajalec kupcu izstavil predračun iz predhodne alineje (M), bo prodajalec kupcu izstavil račun na podlagi obračunskih podatkov DO o dejansko porabljeni količini električne energije s strani kupca (realizacija) za merilna mesta, ki so predmet POGODBE, v katerem bo upošteval (odštel) že zaračunane zneske iz predhodne alineje. Če prodajalec ne prejme obračunskih podatkov do 3. (tretjega) dne po poteku posameznega mesečnega obračunskega obdobja, lahko izstavi račun iz te alineje na podlagi ocene napovedi odjema električne energije. DO izvaja meritve skladno s predpisi in pravili DO ter odgovarja za njihovo pravilnost. Rok plačila tako izstavljenega računa je 5 (pet) dni, pri čemer se rok šteje od zadnjega dne zadevnega obračunskega meseca. Če se izkaže, da znesek plačanega predplačila za dotični obračunski mesec (M) presega znesek računa iz te alineje, bo prodajalec kupcu skladno z veljavno zakonodajo izdal avansni račun na zadnji dan stanja predplačila, presežek pa upošteval pri prvem naslednjem predračunu. Oceno napovedi odjema prodajalec določi na podlagi SP V primeru nastopa okoliščine (neizpolnitve ali kršitve obveznosti po SP/POGODBI), na podlagi katere je prodajalec skladno z SP upravičen odstopiti od POGODBE, velja, da je s tem podana okoliščina za utemeljen odstop tudi od katere koli druge pogodbe za nakup in prodajo električne energije in/ali zemeljskega plina, sklenjene med pogodbenima strankama (vključno s pogodbami, sklenjenimi za bodoča obdobja dobave, ki se še ne izvajajo). V tem primeru lahko prodajalec nemudoma in brez odpovednega roka odstopi tudi od katere koli druge pogodbe za nakup in prodajo električne energije in/ali zemeljskega plina, sklenjene med pogodbenima strankama (ne glede na morebitne drugačne določbe te druge pogodbe), kupec pa je dolžan prodajalcu povrniti vso morebitno zaradi tega nastalo škodo ter plačati pogodbeno kazen oziroma nadomestilo, če je tako določeno v drugi pogodbi V primeru nastopa okoliščine, na podlagi katere je prodajalec skladno z določili katere koli druge pogodbe za nakup in prodajo električne energije in/ali zemeljskega plina, sklenjene med pogodbenima strankama (v nadaljevanju: druga pogodba), upravičen odstopiti od te druge pogodbe, velja, da je s tem podana okoliščina za utemeljen odstop tudi od POGODBE. V tem primeru lahko prodajalec nemudoma in brez odpovednega roka odstopi tudi od POGODBE (ne glede na morebitne drugačne določbe SP in POGODBE), kupec pa je dolžan prodajalcu povrniti vso morebitno zaradi tega nastalo škodo ter plačati pogodbeno kazen, skladno s 14. poglavjem SP. 17 SPLOŠNE DOLOČBE 17.1 Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke in informacije iz POGODBE ali v zvezi z izvrševanjem POGODBE obravnavati kot poslovno skrivnost. Določila o poslovni skrivnosti se ne uporabljajo za podatke, ki jih je potrebno na podlagi veljavnih predpisov posredovati za to upravičenim subjektom Prodajalec bo morebitne osebne podatke v zvezi z izvajanjem pogodbenega odnosa obdeloval v potrebnem obsegu ter v trajanju, ki je potrebno za izvedbo namena, upoštevaje veljavne predpise o varovanju osebnih podatkov Za urejanje pravic in obveznosti, ki niso urejene v POGODBI, se uporabljajo določila vsakokrat veljavnih predpisov. Smiselno se uporabljajo vse morebitne spremembe teh predpisov, ne da bi se za to morali spreminjati SP Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, ki bi nastala iz POGODBE. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno skladno z zakonodajo Eventualno neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja tako po teh SP kot tudi po POGODBI in drugih listinah, izdanih v zvezi s POGODBO, ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost teh SP ali POGODBE ali takih listin kot celote. V navedenih primerih bo takšno določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja gospodarskemu namenu pogodbenih strank in namenu teh SP ali POGODBE oziroma druge listine v času njene sklenitve Kupec soglaša, da lahko prodajalec kadar koli poljubno zamenja ali ustanovi novo bilančno skupino. Kupec pooblašča prodajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun izvede vse potrebno za zamenjavo ali ustanovitev bilančne (pod)skupine. Bilančna odgovornost prodajalca pomeni, da je prodajalec odgovoren za izravnavo odstopanj dejanske porabe električne energije od predvidene porabe električne energije kupca za posamezno merilno mesto, navedeno v POGODBI. 18 SPREMEMBA SP 18.1 Prodajalec bo o vsaki spremembi teh SP kupce obveščal na svoji spletni strani. Če se kupec ne strinja s spremenjenimi SP, lahko v roku 8 (osmih) dni od dneva objave spremembe SP s pisnim obvestilom odstopi od POGODBE. Kupec mora v pisni odstopni izjavi navesti, da odstopa zaradi nestrinjanja s spremembo SP, sicer se odstopna izjava ne šteje za odstop skladno s tem poglavjem SP. Kupčeva odstopna izjava se šteje za pravočasno, če jo prodajalec prejme do vključno zadnjega dne roka iz te točke, ali če jo kupec odda priporočeno po pošti na zadnji dan roka iz te točke. Kupec mora v primeru odstopa skladno s to točko izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to možno skladno s predpisi. V tem primeru POGODBA preneha z dnem izvedbe postopka menjave dobavitelja, ko prodajalec skladno s predpisi ni več registriran kot kupčev dobavitelj. Kupec mora z dnem prenehanja POGODBE poravnati vse neporavnane finančne obveznosti do prodajalca, skladno z določili teh SP. Če prodajalec ne prejme kupčeve pisne odstopne izjave v roku 8 (osem) dni skladno s to točko in kupec ne izvede postopka menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to možno skladno s predpisi, se šteje, da je kupec pristal na spremembe SP. 19 KONČNE DOLOČBE 19.1 Ti SP v celoti nadomeščajo prej veljavne Splošne pogoje družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo, z dne (v nadaljevanju: prej veljavni SP). Ti SP veljajo od vključno dne do preklica in se uporabljajo tako za POGODBE, sklenjene pred , ki so se sklicevale na prej veljavne SP, kot tudi za POGODBE, sklenjene od vključno , ki se sklicujejo na te SP Zadevni SP ne vplivajo na določila morebitnih drugih splošnih pogojev prodajalca. Splošne pogoje sprejme uprava prodajalca. Objavljeni so na spletni strani prodajalca na voljo pa so tudi na sedežu prodajalca. GEN-I, d.o.o. Uprava družbe Krško,

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG SPLOŠNI POGODBENI POGOJI O SAMOOSKRBI I. UVODNE UGOTOVITVNE Stranki uvodoma ugotavljata, da 1. člen a) je dne 15. januarja 2016 stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe]

[Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] [Partner] [Partner: Naslov] [Partner: Hišna št.] [Proizvodna naprava: Naziv] [Partner: Poštna št.] [Partner: Pošta] Naš znak: PE-CP [Številka pogodbe] Ljubljana, [Datum dokumenta] Podpis PE-CP pogodbe

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin

VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebin VSEBINA IN POGOJI NAGRADNE IGRE»GENIALNO LAHEK TALENT«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji nagradne igre»genialno lahek talent«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji nagradne igre) dobavitelja električne energije

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po

3/samooskrba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ID za DDV.: SI , matična št.: Po Pogodba o samooskrbi št. (v nadaljevanju: Pogodba) Sklenjena med pogodbenima strankama: PETROL d.d., Ljubljana,, matična številka: 5025796000, davčna številka: SI80267432 (v nadaljevanju: Prodajalec in/ali

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi

Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno bi Na podlagi ponudbe št. in tabele primerjave stroškov obstoječega sistema ogrevanja s stroški ob priključitvi na daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za večstanovanjsko stavbo v skladu z določbami

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identi

Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identi Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek»druge priloge«. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA POŠTA SLOVENIJE d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 5881447000,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. 1. SPLOŠNO Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Pogoji") veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več