Boj proti neenakosti s politikami socialne kohezije v državah EU ter Latinske Amerike in Karibov

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Boj proti neenakosti s politikami socialne kohezije v državah EU ter Latinske Amerike in Karibov"

Transkripcija

1 EVRO-LATINSKOAMERIŠKA PARLAMENTARNA SKUPŠČINA RESOLUCIJA: Boj proti neenakosti s politikami socialne kohezije v državah EU ter Latinske Amerike in Karibov na podlagi poročila Odbora za socialne zadeve, mladino in otroke, človeške izmenjave, izobraževanje in kulturo Soporočevalca: Alan Fairlie (Parlandino, Peru) Javi López (Evropski parlament, Španija) Četrtek, 20. september 2018 Dunaj EUROLAT resolucija z dne 20. septembra 2018 Dunaj AT\ docx AP v04-00

2 na podlagi poročila Odbora za socialne zadeve, mladino in otroke, človeške izmenjave, izobraževanje in kulturo o boju proti neenakosti s politikami socialne kohezije v državah EU ter Latinske Amerike in Karibov Evro-latinskoameriška parlamentarna skupščina, ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 10. decembra 1948, ob upoštevanju Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 16. decembra 1966, ob upoštevanju resolucije Generalne skupščine Združenih narodov št. 70/1 z dne 25. septembra 2015 z naslovom Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 ter zlasti ciljev 1 (odprava revščine) in 10 (zmanjšanje neenakosti znotraj držav in med njimi), ob upoštevanju Deklaracije Združenih narodov o pravicah domorodnih ljudstev z dne 13. septembra 2007, ki določa splošne smernice o minimalnih standardih za preživetje, dostojanstvo in blaginjo domorodnih ljudstev po svetu, ob upoštevanju Agende 2030 in sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja Generalne skupščine Združenih narodov z dne 25. septembra 2015 za povezovanje vseh treh stebrov trajnostnega razvoja: socialnega, ekonomskega in okoljskega, ob upoštevanju razglasitve evropskega stebra socialnih pravic, ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. februarja 2013 z naslovom Socialne naložbe za rast in kohezijo vključno z izvajanjem Evropskega socialnega sklada (COM(2013)083), ob upoštevanju strategije Evropa 2020 ter Evropske platforme za boj proti revščini in socialni izključenosti, ob upoštevanju bruseljske izjave z naslovom Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos (Oblikovanje naše skupne prihodnosti: prizadevanja za uspešno družbo za naše državljane, ki bo temeljila na sožitju in trajnostnem razvoju), ter njenega akcijskega načrta, sprejetih na vrhu voditeljev držav Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav ter EU, ki je potekal 10. in 11. junija 2015, ob upoštevanju santiaške izjave s prvega vrha voditeljev držav in vlad Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav, ki je potekal 27. in 28. januarja 2013 v Čilu, ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2017 o ukrepanju EU za trajnost (2017/2009(INI)), ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta z dne 29. maja 2017 o skupni izjavi Parlamenta, Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, AP v /8 AT\ docx

3 Evropskega parlamenta in Komisije, o novem evropskem soglasju o razvoju naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost (2017/2586(RSP)), ob upoštevanju izjave s tretjega vrha voditeljev držav in vlad Latinske Amerike in Karibov ter EU, ki je potekal 2. maja 2004 v Guadalajari (Mehika), o sprejetju programa EUROsociAL, ob upoštevanju akcijskega načrta iz Madrida ( ), sprejetega v skladu s sklepno izjavo s četrtega vrha voditeljev držav in vlad Latinske Amerike in Karibov ter EU, ki je potekal 18. maja 2010 v Madridu, z naslovom Towards a new stage in the biregional partnership: innovation and technology for sustainable development and social inclusion (Na poti k novi fazi dvoregijskega partnerstva: inovacije in tehnologija za trajnostni razvoj in socialno vključenost), in sicer o sprejetju novega programa EUROsociaAL+, ob upoštevanju poročila OECD z naslovom Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World (Možnosti svetovnega razvoja 2012: socialna kohezija v spreminjajočem se svetu) iz leta 2011, ob upoštevanju letnega poročila Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe z naslovom Panorama Social de América Latina para 2015 (Socialni pregled Latinske Amerike za leto 2015), objavljenega oktobra 2016, ob upoštevanju letnega poročila Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe z naslovom Panorama fiscal de América Latina y el Caribe (Fiskalni pregled Latinske Amerike in Karibov), objavljenega marca 2017, ob upoštevanju okvirnega seminarskega dokumenta Mednarodne in ibero-ameriške fundacije za javno upravo in politike o vključevanju in socialni koheziji pri odnosih med EU ter državami Latinske Amerike in Karibov iz aprila 2010, A. ker vse večje neenakosti vplivajo na družbe kot zaviralci družbenega napredka, proti katerim se je treba boriti, da bi spodbujali pravičnejše in stabilnejše demokracije ter zavračali populizem in ekstremizem, kar je osnovni pogoj za okrevanje gospodarstva, ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in skupne blaginje; B. ker je socialna kohezija strateška prednostna naloga odnosov med EU in državami Latinske Amerike in Karibov ter skupni izziv na dvoregijski in mednarodni ravni; ker sta spodbujanje socialne kohezije ter boj proti socialni izključenosti in diskriminaciji temeljna cilja Unije v skladu s Pogodbama; C. ker so sistemi socialnega varstva in socialne varnosti v številnih državah utrpeli izjemno škodo, kar je močno vplivalo na razlike v dohodkih; D. ker so politike socialne kohezije, ki so se izvajale v Latinski Ameriki in na Karibih, pomagale rešiti revščine več kot 60 milijonov ljudi; ker po podatkih Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe štirje od desetih ljudi v regiji še vedno živijo v negotovih razmerah ali so izpostavljeni tveganju ponovne revščine; AT\ docx 3/8 AP v04-00

4 E. ker je zadnja svetovna kriza negativno vplivala na gospodarstvo obeh regij, s čimer je postalo očitno, da je gospodarski model občutljiv za zunanje dejavnike, kar je začelo ogrožati učinkovitost in trajnost, doseženi na področju zmanjševanja revščine in socialnih neenakosti; F. ker EU od Rimske pogodbe naprej razvija in uporablja različne finančne instrumente za krepitev socialne kohezije; ker se kljub temu po navedbah Evropske komisije 120 milijonov ljudi v EU sooča s tveganjem revščine ali socialne izključenosti; G. ker je globalizacija prispevala k ustvarjanju bogastva po vsem svetu, vendar so se koristi globalizacije do sedaj neenakomerno porazdeljevale, kar negativno vpliva na socialno kohezijo; H. ker Ekonomska komisija Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe socialno vključevanje opredeljuje kot proces, s katerim se doseže enakost in presežejo razlike na področju produktivnosti, izobraževanja in zaposlovanja, ki so glavni vzroki za neenakost; I. ker so potrebne politike za odzivanje na neenake možnosti in neenakosti na trgu, s katerimi bi obravnavali sedanje razlike v dohodkih in bogastvu; J. ker je digitalizacija velik izziv za gospodarski uspeh in socialno kohezijo družbe, a hkrati nudi velike možnosti za krepitev socialne kohezije, saj omogoča zmanjševanje razlik na področju produktivnosti, zaposlovanja in izobraževanja; K. ker morajo politike socialne kohezije vključevati ukrepe za enakost spolov, saj so ženske po navedbah Ekonomske komisije Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe najbolj ogrožena skupina, ki se sooča se sooča z najhujšimi posledicami neenakosti; L. ker je treba razviti nove kazalnike s pristopi in metodologijami za merjenje večplastne revščine, ki bodo pomagali spremljati in učinkovito zmanjševati skrajne oblike revščine, socialno in politično neenakost ter neenakost spolov, da bi prispevali k ciljem trajnostnega razvoja Agende 2030 Združenih narodov; M. ker je program EUROsociAL z izmenjavo izkušenj omogočil izboljšanje politik socialne kohezije in ker je Komisija oktobra 2015 sprejela razširitev tega programa, ki temelji na treh prednostnih področjih: socialni politiki, dobrem upravljanju in enakosti spolov; N. ker se kljub razlikam med EU in Latinsko Ameriko obe regiji zavedata odločilne vloge, ki jo imata pri socialni koheziji in politikah prerazporejanja za zmanjšanje neenakosti na obeh celinah; O. ker se je pokazalo, da so programi mednarodnega sodelovanja učinkovito orodje za ustvarjanje ugodnih pogojev in krepitev zmogljivosti vlad pri izvajanju politik za izboljšanje socialne kohezije ter boj proti revščini in neenakosti; P. ker vplivi, povezani s podnebnimi spremembami, nekatere skupine prebivalstva postavljajo v še ranljivejši socialno-okoljski položaj in poglabljajo ekonomsko AP v /8 AT\ docx

5 neenakost, zlasti na podeželju; 1. priznava napredek, ki je bil dosežen v prejšnjih letih v EU ter državah Latinske Amerike in Karibov na področju zmanjševanja revščine in neenakosti z uporabo politik vključevanja in socialne kohezije; 2. kljub temu poudarja, da politike, ki so omogočile zmanjšanje neenakosti, v številnih državah nazadujejo, in da je zato treba še veliko narediti za boj proti ekonomski in etnični neenakosti ter neenakosti spolov, in opozarja, da je to še vedno eden od glavnih izzivov za doseganje vključujoče in trajnostne rasti in zaposlovanja ter zagotavljanje pravilnega delovanja demokratičnih sistemov v ta namen; 3. poudarja, da morajo države nameniti posebno pozornost digitalni infrastrukturi in dostopu do nje, saj se tako lajša dostop do digitalnih storitev, kot sta elektronska uprava in zdravstvo, ter omogoča rast produktivnosti, kar lahko vodi k večji socialni koheziji in odpravi revščine; v zvezi s tem želi spomniti na zmanjševanje regionalnih razlik glede razpoložljivosti digitalne infrastrukture, zlasti med mestnimi in podeželskimi ali oddaljenimi območji; 4. priznava, da sta v EU ter državah Latinske Amerike in Karibov družbena ravnodušnost (zlasti mladih in najrevnejših slojev) ter začetek izgube zaupanja v demokratični sistem, institucije in politične predstavnike delno posledica neenakosti; 5. meni, da je treba boj proti neenakosti postaviti v središče politične agende EU ter vlad Latinske Amerike in Karibov, da bi določili kazalnike, s katerimi bi jo bilo mogoče meriti, in cilje za njeno zmanjšanje; 6. poudarja, da sta boj proti revščini, zlasti otrok in mladih, starejših odraslih oseb in žensk, ter boj proti regionalnim razlikam na področju revščine bistvena za obravnavanje vedno večjih neenakosti, ki ovirajo socialno kohezijo in gospodarski potencial, kar pomeni, da je treba zaradi znatnega naraščanja prebivalstva programe socialne oskrbe ne le vzdrževati, temveč tudi krepiti; 7. poudarja, da je zagotavljanje dostopa do izobraževanja, digitalne infrastrukture in kakovostnega splošnega zdravstvenega varstva temeljni element za boj proti neenakosti, zaradi katerega je treba pregledati posebne programe, da bi jih okrepili, saj se več držav sooča s pomanjkljivostmi na tem področju; 8. poziva države, naj povečajo učinkovitost javne porabe in javna sredstva vlagajo v zmanjševanje socialnih neenakosti z izboljšanjem ureditev socialne varnosti, splošnim zagotavljanjem kakovostnih javnih storitev na področju izobraževanja tako, da spodbujajo možnosti izobraževanja in poklicnega usposabljanja za odpravljanje socialnih neenakosti digitalno infrastrukturo in digitalnimi storitvami ter splošnim dostopom do teh storitev; v zvezi s tem poudarja, da je treba za zmanjšanje socialnih neenakosti zagotavljati, da ima vse prebivalstvo dostop do cenovno sprejemljivega in kakovostnega zdravstvenega varstva; 9. poudarja, da ima fiskalna politika temeljno vlogo pri javnih in socialnih naložbah za izvajanje politik socialne kohezije, zato je glavni instrument za sprejetje učinkovitih političnih ukrepov za boj proti izogibanju davkom in davčnim goljufijam, pranju AT\ docx 5/8 AP v04-00

6 denarja in korupciji ter s tem za vidno prispevanje k boju proti neenakosti s preprečevanjem ukrepov, ki omejujejo ekonomske svoboščine državljanov, ter k izboljšanju davčnih prihodkov; v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotavljati zaščito prijaviteljev nepravilnosti; ugotavlja, da so zanjo potrebni dogovori med političnimi strankami, parlamentarnimi skupinami ter podjetniškimi in družbenimi organizacijami posameznih držav; poleg tega poudarja, da je treba v okviru Združenih narodov ustanoviti medvladen organ za fiskalno sodelovanje; 10. poudarja, da kadar korupcija ne glede na obliko postane sestavni del sistema, povzroča več neenakosti pri dostopu do sredstev, kar preprečuje pravičen, enakopraven in trajnosten razvoj; 11. meni, da ima mednarodno sodelovanje še vedno pomembno vlogo pri dvoregijskih odnosih, saj je njegov cilj horizontalna izmenjava med akterji obeh regij (javno upravo, civilno družbo, zasebnim sektorjem in akademskimi krogi); 12. ponovno poudarja, da so za boj proti ekonomskim neenakostim potrebne davčne spodbude, inovativne fiskalne politike, strukturne naložbe in reforme, s katerimi bi preprečili prekomerno varčevanje in neenake možnosti, neenakosti trga in neenakosti pri porazdelitvi dohodkov in bogastva ter pregledali javne politike, ki vplivajo na ta področja; 13. meni, da so lahko regresivne reforme trga dela oslabile zastopanost in pogajalsko moč delavcev ter ogrozile pravice delavcev in pravičnost odnosov v okviru kolektivnega pogajanja; izraža zaskrbljenost zaradi posledic teh reform trga dela, ki so povzročile povečanje prekarnih delovnih pogojev in znižanje plač s posebno hudimi posledicami za ženske, kar je v nasprotju s priporočili Mednarodne organizacije dela, vključno s trdovratnimi pogoji prisilnega dela in celo suženjstva, ki sorazmerno v večji meri vplivajo na pravice delavk; 14. poziva države, naj okrepijo pravice delavcev in spodbujajo pogajalsko moč zaposlenih s strukturnimi reformami trgov dela, in sicer s spodbujanjem prijavljenega dela, zagotavljanjem ustrezne vključenosti v socialno varstvo, krepitvijo vključevanja neformalnih delavcev na regulirani trg dela, širitvijo obsega kolektivnih pogajanj, spodbujanjem združevanja v sindikate in dostopa žensk do trga dela, zmanjševanjem razlik med spoloma, zlasti razlik pri plačah in pokojninah, ter spodbujanjem dostojnega dela, dostojnih plač in odprave prisilnega dela v skladu z ustreznimi temeljnimi priporočili Mednarodne organizacije dela; poziva države, naj v ta namen ratificirajo in učinkovito izvajajo temeljna priporočila Mednarodne organizacije dela, zlasti tista, ki so povezana z delovnimi standardi; 15. poziva države, naj pri politikah socialne kohezije uporabijo pristop, ki upošteva enakost spolov, da bi zmanjšale diskriminacijo žensk na delovnem mestu, s sprejetjem konkretnih ukrepov za doseganje specifičnih ciljev, kot sta zmanjšanje razlik pri plačah na podlagi spola in odprava drugih oblik diskriminacije, ki vplivajo na njihov neenak položaj; 16. poudarja posebno ranljivost otrok in mladih v zvezi z neenakostjo in revščino; poudarja povezanost neenakosti, socialne izključenosti in nasilja ter poziva države k skupnim zavezam za zagotavljanje priložnosti otrokom in mladim; AP v /8 AT\ docx

7 17. poziva države, naj s konkretnimi ukrepi rešujejo diskriminacijo mladih in žensk na trgu dela ter s posebnim vključevanjem teh skupin na trg dela okrepijo socialno kohezijo; 18. poziva države, naj povečajo sodelovanje civilne družbe in socialnih partnerjev pri oblikovanju politik za boj proti družbenim neenakostim; 19. poziva države, naj sprejmejo strukturne in fiskalne reforme ali prilagoditve svojih davčnih sistemov za popoln izkoristek njihovega potenciala za prerazporejanje, ki bodo temeljile na stopnjevanju in načelu kdor ima več, plača več, da se bodo davčni prihodki povečali; 20. predlaga, naj se spodbujajo novi davčni sporazumi, ki bodo omogočali prehod s sedanjega stanja nizke davčne obremenitve in obstoječih regresivnih struktur, ki temeljijo na posredni obdavčitvi potrošnje, k pravičnim in progresivnim davčnim sistemom z višjo stopnjo obdavčitve, pri katerih bo neposredna obdavčitev glavni vir prihodkov, vključno z davki na bogastvo in premoženje; 21. predlaga, naj se okrepi medvladno usklajevanje za boj proti mednarodnim davčnim goljufijam, davčnim oazam in korupciji prek organov, ki bodo zagotavljali polno udeležbo vseh držav pod enakimi pogoji, ter naj se izboljšajo in izvajajo ukrepi za doseganje večje preglednosti, kot so samodejna izmenjava informacij, objavljanje poročil o posameznih državah in uvedba zavezujočih pravil o proračunski disciplini; v zvezi s tem poziva, naj se začne razprava o mednarodnem registru preglednosti; 22. predlaga, da bi si bilo treba prizadevati za sporazum, v okviru katerega bi se določile minimalne efektivne stopnje za davek od dohodka pravnih oseb in ki bi preprečil hitro nazadovanje na davčnem področju, ter za razpravo o dejanskem učinku davčnih spodbud na vseh ravneh; 23. predlaga, naj se spodbujajo proticiklične denarne politike, namenjene ne le stabilizaciji cen, temveč tudi krepitvi rasti in ustvarjanja kakovostnih delovnih mest; 24. poziva države, naj izkoristijo globalizacijo in v skladu z načeli solidarnosti in trajnosti pravičneje razdeljujejo koristi, ki jih prinaša, ter z dopolnilnimi ukrepi socialne politike blažijo pomanjkljivosti in škodljive učinke globalizacije; 25. priznava, da so politične neenakosti v smislu udeležbe in glasu pomembni elementi za popoln človeški razvoj, ter poudarja vlogo civilne družbe pri odpiranju in utrjevanju teh prostorov ter vlad pri njihovem zagotavljanju in zaščiti; 26. poziva države, naj okrepijo sodelovanje ter politične in gospodarske odnose, sodelujejo pri preglednosti in izmenjavi izkušenj in primerov dobre prakse v okviru dvoregijskega strateškega partnerstva ter spodbujajo tesno regionalno povezovanje, gospodarsko dopolnjevanje in zbliževanje ter razvoj čezmejnega povezovanja med državami Latinske Amerike s spodbujanjem dvoregijskega sodelovanja ter bojem proti podnebnim spremembam in njihovemu neenakemu učinku; poziva države, naj sprejmejo vse politične odločitve, ki so potrebne za pospešitev teh postopkov; *** AT\ docx 7/8 AP v04-00

8 27. naroči sopredsednikoma, naj to resolucijo posredujeta predsedstvu vrha Evropske unije, Latinske Amerike in Karibov, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji, parlamentom držav članic Evropske unije ter vseh držav Latinske Amerike in Karibov, Evropskemu parlamentu, Latinskoameriškemu parlamentu, Srednjeameriškemu parlamentu, Andskemu parlamentu in Parlamentu Mercosurja, predsedstvu pro tempore in državam trojke Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav ter generalnim sekretarjem Organizacije ameriških držav, Zveze južnoameriških držav in Združenih narodov. AP v /8 AT\ docx

ASAMBLEA PARLAMENTARIA

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EVRO LATINSKOAMERIŠKA PARLAMENTARNA SKUPŠČINA RESOLUCIJA : Revščina in socialna izključenost na podlagi poročila odbora za socialne zadeve, človeške izmenjave, okolje, izobraževanje in kulturo Soporočevalka

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

PR_INI

PR_INI EVROPSKI PARLAMENT 2009-2014 Odbor za razvoj 27.2.2013 2012/2289(INI) OSNUTEK POROČILA o razvojnih ciljih tisočletja opredelitev okvira za obdobje po letu 2015 (2012/2289(INI)) Odbor za razvoj Poročevalec

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general

Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: general Svet Evropske unije Bruselj, 17. julij 2017 (OR. en) 11334/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 17. julij 2017 Prejemnik: Št. predh. dok.: generalni sekretariat Sveta delegacije COHAFA 59 DEVGEN 176

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

RE_Statements

RE_Statements Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0054/2016 14.1.2016 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

CL2013R1303SL _cp 1..1

CL2013R1303SL _cp 1..1 02013R1303 SL 16.10.2015 001.002 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Hardcover&Farde.indd

Hardcover&Farde.indd Program za Evropo: predlogi civilne družbe Predsednikova predstavitev Evropski ekonomsko-socialni odbor prvič, odkar obstaja, sprejema dokument, v katerem se celovito, podrobno in pravočasno opredeljuje

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instru

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instru EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 14.6.2018 COM(2018) 460 final ANNEXES 1 to 7 PRILOGE k predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria

Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretaria Svet Evropske unije Bruselj, 24. maj 2017 (OR. en) 9639/17 SPORT 41 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 24. maj 2017 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8938/17 SPORT 33

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG OSNUTEK PROGRAMSKE USMERITVE SDE SLOVENIJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2023 Uvod Beseda sindikat izvira iz grškega jezika in pomeni urejanje skupnih zadev. Delavci so kmalu po začetku procesov industrializacije

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0153/2016 26.4.2016 POROČILO o revščini: vidik spola (2015/2228(INI)) Odbor za pravice žensk in enakost spolov Poročevalka: Maria Arena Pripravljavka

Prikaži več

TA

TA 30.6.2017 A8-0170/ 001-105 PREDLOGI SPREMEMB 001-105 vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

A4x2Ex_SL.doc

A4x2Ex_SL.doc PETLETNE OCENE OKVIRNIH RAZISKOVALNIH PROGRAMOV EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 1999-2003 Povzetek Original EN POVZETEK Veljavna Pogodba o Evropski uniji opredeljuje dva temeljna strateška cilja evropskih okvirnih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE

DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE DOLGOROČNI UČINKI EVROPSKIH PRESTOLNIC KULTURE POVZETEK IP/B/CULT/IC/2012-082 Novembra

Prikaži več

Microsoft Word

Microsoft Word EVROPSKI SVET Bruselj, 2. marec 2012 (OR. en) EUCO 4/12 CO EUR 2 CONCL 1 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: EVROPSKI SVET 1. in 2. marec 2012 SKLEPOV V

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Trgovina za vse - Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko

Trgovina za vse - Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko Trgovina za vse Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko Trgovina Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo. Brezplačna telefonska številka (*):

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI

OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE OGROŽENI JEZIKI IN JEZIKOVNA RAZNOLIKOST V EVROPSKI UNIJI OBVESTILO POVZETEK Izvleček

Prikaži več

untitled

untitled NAPOVED 369 4 Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti Kongres organizirata Fakulteta za socialno delo ter Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije.

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. maj 2017 (OR. en) 8717/17 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 27. april 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: S

Svet Evropske unije Bruselj, 3. maj 2017 (OR. en) 8717/17 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 27. april 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: S Svet Evropske unije Bruselj, 3. maj 2017 (OR. en) 8717/17 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: Datum prejema: 27. april 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: SOC 301 EMPL 226 SAN 173 EDUC 164 AG 16 INST 187 za

Prikaži več

Evropski svet Bruselj, 20. junij 2019 (OR. en) EUCO 9/19 CO EUR 12 CONCL 5 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva

Evropski svet Bruselj, 20. junij 2019 (OR. en) EUCO 9/19 CO EUR 12 CONCL 5 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva Evropski svet Bruselj, 20. junij 2019 (OR. en) EUCO 9/19 CO EUR 12 CONCL 5 DOPIS Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Prejemnik: delegacije Zadeva: Zasedanje Evropskega sveta (20. junij 2019) sklepi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODB

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODB EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.9.2014 COM(2014) 562 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni

Prikaži več

Microsoft Word - M _mod.docm

Microsoft Word - M _mod.docm 2 M7-70--3 Prazna stran 3 M7-70--3 IZPITNA POLA Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor B C 2 A 3 A 2 C 2 D 22 C 32 C 3 B 3 B 23 B 33 B 4 B 4 A 24 B 34 D 5 D 5 D 25 A 35 B 6 D 6 C 26

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EVROPSKI PARLAMENT 2014-2019 Dokument zasedanja 4.3.2015 B8-0222/2015 PREDLOG RESOLUCIJE ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0442 Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju načela

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0248/2016 25.7.2016 POROČILO o tem, kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (2015/2320(INI))

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.10.2011 SEC(2011) 1230 konč. DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument za: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

st12475.sl11.doc

st12475.sl11.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 4. julij 2011 (06.07) (OR. en) 12475/11 CADREFIN 51 POLGEN 113 FIN 493 SPREMNI DOPIS Pošiljatelj: za generalnega sekretarja Evropske komisije: direktor Jordi AYET PUIGARNAU

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ukrepi kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju Mednarodni strokovni posvet»lombergarjevi dnevi«mag. Marjeta Bizjak REFORMA SKP po 2020 EN STRATEŠKI NAČRT ukrepov SKP za državo: neposredna plačila,

Prikaži več

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije Poročilo pripravil: Jean-Claude Juncker v tesnem sodelovanju z Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloem

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije Poročilo pripravil: Jean-Claude Juncker v tesnem sodelovanju z Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloem Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije Poročilo pripravil: Jean-Claude Juncker v tesnem sodelovanju z Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloemom, Mariom Draghijem in Martinom Schulzem Vsebina 1.

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019 SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje 2021 2027 marec 2019 2 Vsebina Odstavek Glosar Povzetek I VII Uvod 01 02 Načela dodeljevanja in pregled

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Gp.mgrt@gov.si Številka: 511-4/2014-153 Ljubljana, 16. 6. 2014 EVA / GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO SODEXOV KODEKS POSLOVANJA ZA DOBAVITELJE April 2017 Sodexov Kodeks poslovanja za dobavitelje Kazalo UvodErreur! Signet 1. Poslovna integriteta... Erreur! Signet 2. Človekove in temeljne pravice na delovnem

Prikaži več

PR_INI

PR_INI Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja A8-0222/2016 29.6.2016 POROČILO o dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanju raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo

REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo REKE (SE) POVEZUJEJO, KAJ PA MI? Mednarodna konferenca za aktivno vključevanje prebivalstva v celovito upravljanje z vodami (IKEW) v Ljubljani glasilo projekta SPARE APRIL 2018 saso.santl@izvrs.si http://www.alpine-space.eu/projects/spare/en/home

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Evropski projekt Achieve Dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki skozi obiske in energetsko svetovanje 21/04/2011-21/04/2014 Ljubljana, 14.5.2013 Tomislav

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več