Splošni pogoji za poslovanje s sefi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Splošni pogoji za poslovanje s sefi"

Transkripcija

1 Splošni pogoji za poslovanje s sefi 1 OPREDELITEV POJMOV Sef poseben zaprt predal običajno kovinski boks (škatla), vgrajen v posebnem varovanem in zaščitenem prostoru banke, namenjen hrambi vrednostnih predmetov, vrednostih papirjev, pomembnih dokumentov in drugih dragocenosti. Sefi so različnih velikosti. Banka lastnica sefa, ki sef daje v uporabo najemniku sefa na podlagi sklenjene pogodbe o najemu sefa in plačilu ustrezne najemnine za sef Najemnik sefa fizična ali pravna oseba, ki sklene pogodbo o najemu sefa. Pooblaščena oseba - oseba, ki jo najemnik sefa pisno pooblasti za uporabo sefa. Najemnik lahko ob podpisu pogodbe, ali pozneje, v prisotnosti bančnega delavca, zadolženega za poslovanje s sefi, pisno na obrazcu banke pooblasti drugo osebo, da sme uporabljati sef na način, kot ga lahko uporablja najemnik, skladno z določili pogodbe in teh splošnih pogojev. Tarifa nadomestil - vsakokrat veljavni cenik bančnih storitev Gorenjske banke, ki je najemniku sefa na razpolago v poslovalnicah in na spletni strani banke. 2 UVODNE DOLOČBE 1. člen 1) S splošnimi pogoji določa Gorenjska banka d.d., Kranj (v nadaljevanju banka), enotne pogoje za najem in uporabo sefa ter nadomestilo za najem. 2. člen 1) Banka odda sef najemniku na podlagi pisne pogodbe o najemu sefa. S to pogodbo in splošnimi poslovnimi pogoji so dogovorjene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. 3. člen 1) Najemnik sefa pooblašča banko v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da lahko uporablja njegove osebne podatke iz te listine ali pridobi te podatke od upravljalca zbirke osebnih podatkov, če spremembo le-teh ne bo sporočil banki sam. Osebne podatke sme banka uporabljati izključno za potrebe njenega poslovanja v okviru medsebojnega odnosa po sklenitvi pogodbe in velja do prenehanja najemnikovega poslovnega sodelovanja z banko po sklenjeni pogodbi. 2) Podatki o tem, kdo ima v banki najet sef, so poslovna skrivnost banke. Banka posreduje podatke o najemu sefa le najemniku, pooblaščencu in upravičencem v skladu z veljavnimi predpisi. 3 NAJEM SEFA 4. člen

2 1) Pogodbo o najemu sefa lahko sklene polnoletna poslovno sposobna domača ali tuja fizična oseba, ki svojo identiteto izkaže z veljavnim uradnim osebnim dokumentom, predloži davčno številko in na zahtevo banke predloži tudi druge listine, ki bi jih potrebovala zaradi identifikacije, kot jo zahtevajo vsakokratni predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ali druga zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji. 2) Banka z najemnikom, ki želi najeti sef, sklene pisno pogodbo, ki pravic ne sme prenesti na drugo osebo. 3) Pogodbo lahko sklene vsaka domača ali tuja pravna oseba. Pogodbo sklene njen zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje. Zastopnik oziroma pooblaščenec mora izkazati svojo identiteto in temelj zastopstva z izpiskom iz evidence registrskega organa, ki ne sme biti starejši od enega meseca in/ali s pisnim pooblastilom osebe, ki je v tej evidence navedena kot oseba, pooblaščena za zastopanje. Istovetnost zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca se ugotavlja na podlagi uradnega veljavnega osebnega dokumenta. 4) Pravna oseba mora za upravljanje z najetim sefom, ob sklenitvi pogodbe določiti eno ali največ dve fizični osebi, ki bosta pooblaščeni za rokovanje s sefom 5. člen 1) Najemnik je dolžan posredovati oziroma izročiti banki vse podatke in dokumente, ki jih zahtevajo davčni predpisi in predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ali druga zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji 2) Pogodbe o sefu ni možno skleniti na prinosnika ali na prinosnika z geslom. 3) Najemnik in pooblaščenec se zavezujeta, da bosta obvestila banko o vsaki spremembi naslova, oziroma osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe. 4) Če najemnik ne sporoči banki novega naslova ali poštne pošiljke ne sprejme, banka vrnjeno poštno pošiljko šteje kot vročeno. Vsako obvestilo ali druga poštna pošiljka, ki bi jo banka želela vročiti najemniku ali pooblaščeni osebi, se šteje kot pravilno vročena, če je poslana na zadnji znani naslov, ki ga ima banka v svoji evidenci. 6. člen 1) Najemnik in banka v pogodbi določita številko sefa, velikost, obdobje najema, višino najemnine in druge pogoje. 2) V primeru, da želi najemnik najeti več sefov, se za vsak posamezni sef sklene ločena pogodba o najemu sefa. 3) Banka sklene pogodbo o najemu sefa le pod pogojem, da ima na voljo proste sefe. 7. člen 1) Najemnik v sefu ne sme shranjevati predmetov in proizvodov, ki bi utegnili ogrožati varnost banke, ljudi ali drugih sefov (pokvarljivi, požarno eksplozivni in radioaktivni predmeti in proizvodi), tekočine in drugi neprimerni predmeti, nevarni za shranjevanje ter predmetov ali dokumentov katerih posest ali promet sta zakonsko prepovedana. V sefu se tudi ne sme hraniti ključev sefov. 2) Banka ne odgovarja za morebitno nastalo škodo v primeru hrambe podatkovnih medijev, npr. originalov in kopij mikrofilmov, filmov ali magnetnih zapisov. 3) Najemnik sefa je odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi jo neznane ali škodljive stvari povzročile banki in ostalim najemnikom sefa, tudi v primeru, če bi škoda nastala zaradi hranjenja neprimernih predmetov iz 1. odstavka tega člena, ne glede na nepoznavanje pravil hranjenja vrednosti v sefu. 4) Bančni delavec ima pravico, da v sumljivih primerih, v najemnikovi navzočnosti, preveri vsebino, ki jo najemnik shranjuje v sef, vendar le glede njene primernosti za hrambo, ne pa tudi vrednosti. 5) V primeru, da najemnik ne spoštuje obveznosti, navedenih v 1. odstavku tega člena, banka pogodbo lahko odpove in zahteva takojšnjo izpraznitev sefa. 8. člen 1) Pogodba se ob poteku najemnega obdobja vsakokrat avtomatično podaljša za enako obdobje in po pogojih, ki veljajo na dan podaljšanja, če najemnik pred potekom najemnega obdobja v pisni obliki ne sporoči banki, da pogodbe ne namerava podaljšati. 2) Banka o poteku najemnega obdobja in avtomatskem podaljšanju najemnika prehodno obvesti po pošti ali na el. naslov. 2

3 3) Če banka ne želi podaljšati pogodbe za enako najemno obdobje mora to sporočiti najemniku vsaj 30 dni pred potekom najemnega obdobja. 4 ZAVAROVANJE VREDNOSTI V SEFU 9. člen 1) Sefi se nahajajo v samostojnem prostoru banke, ki je varnostno ustrezen ali v varovanem območju v prosto stoječem blagajniškem vsebniku ustrezne varnostne stopnje. V obeh primerih je zagotovljen diskreten prostor za stranke.uslužbenec banke usmerja in spremlja stranke do sefa. Stranka v prostor, kjer so sefi, ne sme vnašati nevarnih snovi. 2) Minimalni varnostni pogoji vključujejo: sistem javljanja vloma, javljalnik tresljajev v stenah, stropu in/ali na tleh, sistem aktivne požarne zaščite, vodenje evidence o vstopih in izstopih v prostor s sefi. 3) Banka jamči za vrednosti v sefu do višine plačane najemnine za sef, in skrbi za varnost sefov s potrebno profesionalno skrbnostjo. 4) Banka odgovarja najemniku izključno za nastalo in dokazano materialno škodo, če je ta posledica opustitve varnostnih ukrepov oziroma drugega dolžnega ravnanja. Banka ne pozna vsebine sefov, zato ima pravico do povračila škode najemnik, ki dokaže vsebino sefa na dan nesreče oziroma drugega škodnega dogodka za predmete, za katere zahteva povračilo. Potrebna so tudi dokazila o vrednosti in lastništvu predmetov. Do povračila najemnik ni upravičen, če hrani predmete navedene v 1. odstavku 7. člena. 5) Banka ni odgovorna za škodo ob dogodkih, na katere nima vpliva in za primer višje sile. 6) Najemnik lahko vrednosti v sefu dodatno zavaruje pri zavarovalnici, s katero ima banka sklenjeno Pogodbo o zavarovanju bančnih sefov. Dodatno zavarovanju lahko sklene z ali brez posredovanja banke. 7) V primeru, da najemnik vrednosti v sefu zavaruje s posredovanjem banke, plača premijo na dan podpisa pogodbe in ob vsakokratnem podaljšanju. 8) Banka ne odgovarja za vsebino sefov potem, ko je bila odposlana odpoved od pogodbe in najemnik sefa v predpisanem roku od poslane odpovedi pogodbe ni izpraznil sefa. 9) Dodatno zavarovanje vrednosti v sefu s posredovanjem banke avtomatsko preneha v primeru, če najemnik ne poravna zavarovalne premije v roku, določenem v poslanem opominu. 5 UPORABA SEFA 10. člen 1) Sef je možno odpreti z dvojnim odklepanjem. 2) Banka najemniku sefa po podpisu pogodbe in plačilu najemnine izroči izkaznico za vstop k sefom iz katere je razvidna številka pogodbe sefa in vse ključe za eno od oblik odklepanja sefa. Drugo obliko odklepanja sefa vedno opravi banka, na način ki ustreza tipu sefa. Če ima ključ, ki ga prejme najemnik sefa tudi duplikat, le-tega tudi prejme najemnik sefa. 3) Pravilna uporaba ključev pri odklepanju in zaklepanju sefa, pravilno zaklepanje sefa in skrbno varovanje ključev je naloga najemnika. Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, izgube ali odtujitve ključev najemnika. 4) Izdelava dvojnika ključev ni dovoljena. V primeru kršitve tega pogoja, lahko banka odstopi od pogodbe in zahteva izročitev vseh ključev. Najemnik je v tem primeru tudi odškodninsko odgovoren. 5) Najemnik sefa je dolžan prejete ključe skrbno varovati in v primeru, da ključe izgubi ali se mu ključ poškoduje, o tem takoj pisno obvestiti banko. Banka v prisotnosti najemnika ali notarja, če se vabljeni najemnik ni odzval na poziv banke, prek svojih pooblaščenih izvajalcev odpre sef in zamenja ključavnico. 6) Najemnik sefa se zavezuje, da bo pred nasilnim odpiranjem sefa plačal vse dejanske stroške odpiranja, zamenjave ključavnice in izdelave novih ključev, ostale stroške skladno z določili vsakokrat veljavne Tarife nadomestil za storitve Gorenjske banke d.d., Kranj ter morebitne stroške notarjeve prisotnosti. Najemnik je dolžan poravnati navedene stroške tudi, če ključ izgubi njegov pooblaščenec. V času 3

4 zamenjave ključavnice je dolžan najemnik odstraniti vsebino iz sefa. Banka lahko ponudi nadomestni sef, če je le ta razpoložljiv. Nadomestnega sefa banka ne bo dodatno zaračunala. 7) V primeru, da najemnik svoje obveznosti v zvezi z izdelavo novih ključev, ključavnice in ostalih stroškov ni poravnal, banka ni dolžna zagotoviti nasilnega odpiranja sefa in s tem dostopa do stvari v sefu oziroma menjave ključev in ključavnice. Najemnik v tem primeru prevzame vso odgovornost povezano z okoliščino, da ključavnica in ključ nista bili zamenjani in morebitno škodo nastalo zaradi tega. 8) Po izteku najemnega roka ali odpovedi pogodbe, je najemnik sefa dolžan izprazniti sef in banki vrniti nepoškodovane ključe, ki jih je banka izročila njemu in pooblaščencem. V primeru, da najemnik ali njegov pravni naslednik oz. dedič kljub v pisni zahtevi določenem roku ne vrne ključev, uvede banka sodni postopek. 11. člen 1) Banka izda najemniku in pooblaščencem izkaznico za vstop k sefu. Izkaznica z veljavnim osebnim dokumentom s sliko je identifikacijski dokument za vstop k sefom. 2) V primeru izgube izkaznice je potrebno o tem nemudoma obvestiti banko. Banka bo najemniku oziroma njegovemu pooblaščencu izstavila novo izkaznico, iz katere bo razvidno, da gre za dvojnik. 12. člen 1) Najemnik sefa lahko za razpolaganje s sefom ob sklenitvi pogodbe, ali kasneje pooblasti polnoletno, poslovno sposobno fizično osebo, ki izkaže svojo istovetnost z veljavnim uradnim osebnim dokumentom. Če želi pooblastiti mladoletno osebo, mora banki posredovati posebno pisno izjavo, iz katere je razvidno, da sme mladoletna oseba samostojno razpolagati s sefom. 2) Pooblaščena oseba mora uporabljati sef v skladu s splošnimi poslovnimi pogoji in pogodbo o najemu sefa. 3) Pooblaščenec ne more odpovedati pogodbe. 4) Pooblastilo je potrebno podpisati v prisotnosti bančnega delavca, zadolženega za poslovanje s sefi. Pooblastilo dano brez prisotnosti bančnega delavca banka upošteva le, če je podpis na pooblastilu overjen pri notarju ali upravnem organu. 5) Pooblastilo preneha veljati tako, da najemnik pisno obvesti banko o preklicu in če je možno vrne izkaznico pooblaščenca za vstop v prostore s sefi. 6) Pooblastilo preneha veljati s smrtjo najemnika. 7) Pooblaščenec, ki izve za smrt najemnika, je dolžan nemudoma obvestiti banko. Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala, če bi po smrti najemnika pooblaščenec še naprej uporabljal sef, banka pa ne bi prejela obvestila o smrti najemnika. 6 VSTOP V PROSTOR S SEFI 13. člen 1) Dostop do sefa ima samo najemnik ali njegovi pooblaščenci. 2) Najemnik sefa oziroma njegov pooblaščenec ima dostop do sefa med poslovnim časom, ki velja v enoti banke, v kateri ima najet sef. Poslovni čas banka lahko po potrebi spremeni. 3) Najemnik je dolžan spoštovati varnostni sistem v objektu, kjer se nahajajo sefi. 4) Pred vstopom v prostore, kjer so sefi, je najemnik dolžan bančnemu delavcu pokazati izkaznico za vstop k sefu, osebni dokument s sliko in se podpisati v knjigo evidence obiskovalcev. Do istega sefa lahko dostopata hkrati le dve osebi. 5) Dostop do sefa je možen le v spremstvu bančnega uslužbenca. 6) Banka lahko onemogoči dostop do sefa najemniku in/ali njegovim pooblaščencem v primeru: neplačevanja najemnine ali drugih neplačanih obveznosti po pogodbi, dokler neporavnanih obveznosti ne plača ali; odločbe sodišča ali drugega pristojnega organa, ki banki naloži blokado sefa v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi; V primeru osebnega stečaja najemnika oz. je dostop v tem primeru mogoč le skupaj s stečajnim upraviteljem. 7) Banka lahko pooblaščencu onemogoči dostop do sefa tudi v primeru najemnikove smrti. 4

5 7 ODSTOP OD POGODBE O NAJEMU SEFA 14. člen 1) Najemnik lahko odstopi od pogodbe o najemu sefa pred potečenim rokom, brez odpovednega roka pod pogojem: da je najemnina v trenutku odstopa v celotni poravnana; da je sef predhodno v celotni izpraznjen; da je najemnik vrnil oba ključa sefa; da je najemnik vrnil izkaznico za vstop k sefu (enako velja za pooblaščence); da odstopu od pogodbe pisno obvesti banko. 2) Banka lahko odstopi od pogodbo o najemu sefa pred potekom najemnega obdobja in brez odpovednega roka v primeru: če najemnik ni poravnal najemnine v določenem roku po prejemu pisnega opomina; če najemnik shrani v sef predmete, ki jih v skladu s prvim odstavkom 7. člena v najem ni dovoljeno hraniti; če najemnik bančnemu uslužbencu v primeru četrtega odstavka 7. člena teh splošnih pogojev ni dovolil preveriti vsebine sefa če je najemnik ali pooblaščenec kršil določila pogodbe, če najemnik krši oz. ne posluje v skladu s poslovno politiko banke. 3) V primeru prvega in drugega odstavka tega člena najemnik ni upravičen do vračila najemnine. 4) Ob odpovedi je najemnik dolžan izprazniti sef in vrniti vse ključe, ki jih je prejel ob sklenitvi pogodbe. 15. člen 1) Dedič najemnika sefa ali pooblaščena oseba, ki izve za smrt najemnika sefa, sta dolžna o tem takoj obvestiti banko. Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala, če bi po smrti najemnika sefa pooblaščena oseba še naprej uporabljala sef, banka pa ne bi prejela obvestila o smrti najemnika sefa. 2) Po smrti najemnika sefa, banka dovoli dostop do sefa dediču, na podlagi predloženega originala ali overjenega prepisa pravnomočnega sklepa o dedovanju. Če je dedičev več, dovoli dostop do sefa vsem dedičem hkrati, ali tistemu, ki ga ostali dediči pisno pooblastijo z notarsko overjenim pooblastilom. Dedič svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom. 3) Preden se dedičem omogoči dostop so sefa, so le ti dolžni poravnati morebitne neporavnane obveznosti zapustnika iz naslova najemnine za sef ali stroškov izgubljenih ključev. 4) Dedič, ki nima ključev za odpiranje sefa, je dolžan banki najprej poravnati stroške zamenjave ključavnice skladno z določili vsakokrat veljavne Tarife nadomestil za storitve Gorenjske banke d.d., Kranj. 8 NADOMESTILA 16. člen 1) Višina najemnine, ki jo je najemnik sefa dolžan plačati banki, je odvisna od velikosti in dobe najetja sefa. 2) Banka zaračunava najemnino v višini in na način določen v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Gorenjske banke d.d., Kranj in velja na dan sklenitve oziroma na dan podaljšanja pogodbe. 3) Banka obvesti najemnika o spremembi tarife, ki se nanaša na poslovanje s sefi. Veljavna tarifa banke je na voljo v vseh poslovalnicah banke in na spletnih straneh banke. 4) Najemnino je potrebno plačati vnaprej za celotno obdobje trajanja najema. Prvič se najemnina plača na dan sklenitve pogodbe, nato pa na podlagi prejetega računa, ob vsakokratnim podaljšanjem pogodbe. 5

6 Račun za plačilo najemnine za naslednje najemno obdobje pošlje banka najemniku ob izteku najemnega obdobja (po pošti ali na el. naslov) in mora biti poravnana v roku, navedenem na računu. Če najemnik sefa ni plačal najemnine, mu banka ne dovoli pristopa k sefu. 5) Če najemnik na podlagi prejetega računa ne plača najemnine za naslednje najemno obdobje, lahko banka potem, ko je najemnika s priporočenim pismom opomnila, nemudoma odstopi od pogodbe. Najemnik je dolžan po prenehanju pogodbe izprazniti vsebino sefa in vrniti nepoškodovane ključe. 6) Najemnik sefa, ki predčasno odstopi od pogodbe ni upravičen do delnega vračila vnaprej plačane najemnine, razen če ti splošni pogoji ali pogodba o najemu sefa izrecno določajo drugače. 9 SANKCIJE 17. člen 1) Po poteku najemnega obdobja oziroma po prenehanju pogodbe, je najemnik dolžan izprazniti sef, vrniti vse nepoškodovane ključe sefa, vrniti vse izkaznice za dostop do sefa in poravnati svoje morebitne še neporavnane obveznosti in najemnino za sef za uporabo sefa za čas od prenehanja najema do izpraznitve sefa, ki se odmeri v sorazmernem delu glede na letno najemnino V primeru, da najemnik vrne ključe po prejetem odstopu od Pogodbe o najemu sefa, višina zaračunane najemnine ne more biti nižja kot za obdobje enega meseca. 2) Po poteku roka določenega v odpovedi od pogodbe pravna pisarna začne z izterjevalnimi postopki in/ali zahteva, da se sef sodno odpre, ugotovi njegova vsebina in najdene stvari izročijo v depozit sodišču ali zaupajo v hrambo banki člen 1) Banka ima po sklepu sodišča prednostno pravico do poplačila terjatve iz naslova najemnine za sef, stroškov zamenjave ključavnice, izterjave in drugih stroškov, nastalih na podlagi pogodbe o najemu sefa iz denarnega zneska, najdenega v sefu ter iz kupnine, dosežene s prodajo drugih vrednosti, ki so bile najdene v njem. 2) Najemnik izrecno in nepreklicno dovoljuje banki, da lahko za poplačilo zapadlih in neporavnanih obveznosti po pogodbi, brez posebnega naloga, uporabi vsa sredstva, ki jih najemnik ima ali jih bo imel na računih pri banki. 10 SELITEV SEFOV 19. člen 1) V primeru adaptacije ali rekonstrukcije poslovalnic, selitve sefov na drugo lokacijo ali zaprtja poslovalnice, bo banka pisno obvestila najemnike o svoji nameri, o morebitni novi lokaciji in jih pozvala, da izpraznijo sef. Najemniki imajo po prejemu obvestila 30 dni časa, da izpraznijo svoj sef. 2) V primeru selitve sefov na novo lokacjo, bo banka zagotovila najemniku sef na drug lokaciji. Če najemnik s selitvijo na novo lokacijo ne soglaša in to banki v roku iz prvega odstavka tega člena sporoči v pisni obliki, najemna pogodba preneha valjati ne glede na dobo za katero je bila sklenjena in sicer v roku 8 dni od dneva, ko banka prejme izjavo najemnika, da z novo lokacijo ne soglaša. V takem primeru bo banka najemniku vrnila sorazmeren del najemnine za obdobje od prekinitve pogodbe do poteka pogodbeno dogovorjene dobe najema. 3) Če se najemnik pozivu banke iz prvega odstavka tega člena ne odzove pravočasno, se šteje, da soglaša s tem, da lahko banko omaro s sefi fizično prestavi in pri tem ne odgovarja za morebitno poškodovanje vsebine sefa. 6

7 4) Ne glede na druga določila teh splošnih pogojev najemnik izrecno in nepreklicno soglaša, da lahko banka pri izrednih okoliščinah oziroma dogodkih, zaradi zaščite vsebine sefa, v navzočnosti notarja in tudi brez navzočnosti najemnika nasilno odpre sef. Komisijsko se popišejo vsi predmeti v sefu in poskrbi za nadaljnjo varno hrambo predmetov. Stroški odpiranja sefa v tem primeru bremenijo banko. 11 NAJDENE STVARI 20. člen 1) Stvari najdene v sefu, ki jih banka ne uporabi za poplačilo svojih terjatev do najemnika, bo banka hranila še pet let do dneva odprtja sefa. Če najemnik v tem roku stvari ne bo prevzel, jih bo banka komisijsko uničila ali prodaja na javni dražbi. 2) Za stvari, najdene v prostorih, kjer se nahajajo sefi, banka pripravi zapisnik in ravna v skladu s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi ali z drugim predpisom, ki bi urejal ravnanje z najdenimi stvarmi. 12 REKLAMACIJE IN PRITOŽBE 21. člen 1) Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s temi splošnimi pogoji bosta uporabnik in banka reševala sporazumno. 2) Pritožbo v zvezi z opravljeno storitvijo banke lahko uporabnik posreduje banki osebno, po pošti na naslov banke ali po elektronski pošti na Banka o pritožbi odloči po zbrani celotni dokumentaciji najkasneje v roku 15 dni. Odločitev o pritožbi se pošlje v pisni obliki na naslov uporabnika. Kadar v izjemnih primerih zaradi razlogov, na katere banka ne more vplivati in odgovora ne more posredovati v 15 delovnih dneh, bo banka uporabniku poslala začasni odgovor, v katerem bo jasno navedla razloge za zamudo in določila rok, do katerega bo uporabnik prejel končni odgovor, ki v nobenem primeru ne bo daljši od 35 delovnih dni. 3) Če se uporabnik, ki je potrošnik, z odločitvijo o pritožbi ne strinja ali če v roku 15 dni ne prejme odgovora banke na pritožbo, ima pravico dati pobudo za izvensodno rešitev spora, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije - GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, telefon: , s pripisom: pobuda za IRPS, na spletni strani ali po elektronski pošti na naslov: Posredovalno-predlagalni postopek vodi posrednik v sporu, v skladu s pravili postopka izvajalca IRPS in zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Ustanovitveni akt in pravila postopka IRPS pri izvajalcu IRPS so objavljeni na spletni strani izvajalca. 4) Kljub pobudi za začetek izvensodne rešitve spora ima uporabnik pravico kadarkoli vložiti tožbo za rešitev spora med njim in banko pred pristojnim sodiščem. 5) Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev in jih uporabnik ter banka ne bi uspela rešiti sporazumno, je pristojno naslednje sodišče: v primeru, da je potrošnik tožena stranka, je izključno krajevno pristojno sodišče, kjer ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče; v primeru, da je potrošnik tožeča stranka, je pristojno sodišče, kjer ima potrošnik stalno ali začasno prebivališče ali sodišče po sedežu banke. 7

8 13 KONČNE DOLOČBE 22. člen 1) Splošni pogoji za poslovanje s sefi so sestavni del Pogodbe o najemu sefa. S podpisom pogodbe najemnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in da se z njimi strinja. 2) Banka si pridržuje pravico do sprememb oziroma dopolnitev teh splošnih pogojev skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Banka o spremembi splošnih pogojev za poslovanje s sefi, najemnika obvesti. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so na razpolago v katerikoli poslovalnici banke ali spletnih straneh banke. Najemnik je dolžan o spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev seznaniti pooblaščenca. 3) Če najemnik v desetih dneh po objavi spremenjenih splošnih pogojev pisno ne odpove pogodbe, se šteje, da se z njimi strinja. 4) S pričetkom veljavnosti teh splošnih pogojev, prenehajo veljati splošni pogoji z datumom veljavnosti april Kranj, junij 2022 Gorenjska banka d.d., Kranj 8

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESE

Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESE Turistična zveza Lendava vabi Kranjčeva ulica 4 9220 Lendava RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA UPORABO ZUNANJIH LESENIH GOSTINSKIH OBJEKTOV OB RAZGLEDNEM STOLPU VINARIUM

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada

Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nada Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus 1. člen: Vsebina (1) Splošni pogoji za življenjsko zavarovanje Vita AS Royal Plus (v nadaljevanju: pogoji) so sestavni del pogodbe o življenjskem

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija Tržaška cesta 25 p.p. 2999 1001 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 476 84 11 faks: 01 426 46 30 www.fe.uni-lj.si e-mail: dekanat@fe.uni-lj.si Št.: 30-155-2/2014 Ljubljana, 04.09.2014 Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Microsoft Word SplosniPogoji.doc

Microsoft Word SplosniPogoji.doc SPLOŠNI POGOJI ZA REGISTRACIJO DOMEN POD VRHNJO DOMENO.SI Objava 6.10.2008, veljavnost od 6.11.2008 1. UVODNE DOLOČBE 1.1. S Splošnimi pogoji za registracijo domen pod vrhnjo domeno.si (v nadaljevanju:

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA Pravne osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 18.03.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Leasingojemalec: (Ime podjetja) Naslov: (ulica, kraj, poštna ) : Kontaktna

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več