TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE N BANKE D.D., LJUBLJANA Št. 08/2022

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE N BANKE D.D., LJUBLJANA Št. 08/2022"

Transkripcija

1 TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE N BANKE D.D., LJUBLJANA Št. 08/2022 V Ljubljani,

2 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B. E-OBRESTNI RAČUN... 6 C. GOTOVINSKO POSLOVANJE... 7 D. DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE... 7 E. ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE... 8 F. DIREKTNE OBREMENITVE IN SEPA DIREKTNE OBREMENITVE... 9 G. SEPA MNOŽIČNA KREDITNA PLAČILA... 9 H. POSLOVNA DEBETNA MASTERCARD KARTICA I. KREDITNA KARTICA MASTERCARD BUSINESS J. E-RAČUN in E-DOKUMENTI II. KREDITNI IN DOKUMENTARNI POSLI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE A. KREDITNI POSLI B. DOKUMENTARNI POSLI a) GARANCIJSKI POSLI NOSTRO GARANCIJE b) LORO GARANCIJE c) UVOZNI (NOSTRO) AKREDITIVI d) IZVOZNI (LORO) AKREDITIVI* e) DOKUMENTARNI INKASO C. POŠILJANJE OPOMINA KOMITENTU D. STORITVE OPRAVLJENE NA ŽELJO STRANKE E. STROŠKI ZAVAROVANJA Z ZASTAVO NEPREMIČNIN IN IZDAJA IZBRISNE POBOTNICE F. DRUGA NADOMESTILA G. CENIK OCENITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN III. PODROČJE POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM FA. DOMAČE, ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE FB. VODENJE RAČUNOV FC. SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO FD. KARTIČNO POSLOVANJE FE.1 OSTALI POSLI FE.2 DEVIZNO POSLOVANJE FF. KREDITIRANJE FIZIČNIH OSEB FG. DEPOTNO POSLOVANJE IV. SPLOŠNA DOLOČILA

3 I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE A. TRANSAKCIJSKI RAČUN 1.1. Odpiranje a Domača pravna oseba, podjetnik, zasebnik in oseba civilnega prava (PO1) Tuja pravna oseba* 150,00 EUR Odpiranje a na daljavo 50,00 EUR *Tuja pravna oseba mora ob odprtju a položiti na 300 EUR. Sredstva so namenjena poplačilu stroškov vodenja a, odprtja a in stroškov elektronskega bančništva Vodenje a Vodenje a domače pravne osebe, podjetnika, mesečno 13,00 EUR zasebnika in osebe civilnega prava (PO2) Nadomestilo za pošiljanje papirnih izpiskov ob mesečno 12,00 EUR vsakokratni spremembi na u (zaa se za, s katerim komitent ni pristopil k elektronskem bančništvu Poslovna spletna N Banka ali Hal E-Bank) Račun rezervnega sklada mesečno 6,80 EUR Nadomestilo za vodenje sredstev na ih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh ih imetnika (neglede na vrsto in namen a, vključno z E-obrestnim om) presega EUR * Nadomestilo za vodenje sredstev na ih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh ih imetnika (neglede na vrsto in namen a, vključno z E-obrestnim om) presega 3 mio EUR * Nadomestilo za vodenje sredstev na ih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh ih imetnika (neglede na vrsto in namen a, vključno z E-obrestnim om) presega 5 mio EUR * dnevno dnevno dnevno 0,00% p.a. od celotnega stanja na u 0,00% p.a. od celotnega stanja na u 0,00% p.a. od celotnega stanja na u Vodenje a tuje pravne osebe mesečno 50,00 EUR * Nadomestilo bo obano v sorazmernem delu po posameznem u (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja), razen v primeru omejitev, ki veljajo za posamezen (primer: fiduciarni, kjer se nadomestilo ne oba v breme fiduciarnega a, ampak v breme rednega a, oziroma banka imetniku izda za obano nadomestilo). Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za ob Nadomestila za vodenje sredstev na ih je vsota dnevnih stanj vseh ov imetnika pri banki, neglede na vrsto ali namen a (vključno z i katerih tarifa je opredeljena v točki B. E-obrestni v nadaljevanju). Višina nadomestila je izražena na letni osnovi. Pri obu nadomestila banka upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto (K, 360). Nadomestilo se obava dnevno Zapiranje a Zapiranje a na zahtevo stranke (PO3) 35,00 EUR Zapiranje a na zahtevo banke (PO3) največ 35,00 EUR 1.4. Ostale storitve povezane z om Poizvedba s strani sodišča ali izvršitelja Poizvedba s strani tretje osebe, ki ni sodišče ali izvršitelj 30,00 EUR +22% v skladu z zakonom DDV Kartica prometa 12,00 EUR Naknadni izpis izpiska, fakture, obvestila o prilivu/odlivu 5,00 EUR v papirni obliki Pošiljanje izpiska, fakture, obvestila o prilivu/odlivu v 1,50 EUR elektronski obliki Potrdilo o izvršenem plačilu 11,00 EUR Potrdilo o solventnosti, poravnanih obveznostih 18,00 EUR Izdelava prepisov, mikrofilmskih dokumentov stran 3,00 EUR 3

4 Potrdila in izjave v tujem jeziku 25,00 EUR Nestandardna potrdila in izjave 15,00 EUR Pošiljanje izpiskov TRR po SWIFT-u (MT940) na željo mesečno 20,00 EUR stranke Opomin o neporavnanih obveznostih na TRR 15,00 EUR Izdelava in pošiljanje swift sporočila 20,00 EUR Izdelava in izdaja oba provizije ali oba obresti (ob za obdobje enega meseca, pošiljanje po elektronski pošti, pošti ali osebni prevzem) Izdelava in izdaja kopije Pooblastila za razpolaganje s sredstvi na u na zahtevo stranke - karton deponiranih podpisov (pošiljanje po elektronski pošti, pošti ali osebni prevzem) 1.5. Elektronsko bančništvo Poslovna spletna N Banka 3,00 EUR 14,00 EUR OTP čitalec 20,00 EUR Vklop spletne banke imetniku (poslovnemu subjektu) Enkratno za posamezen Vklop spletne banke uporabniku na u (dostop prek načinov, ki jih omogoča banka) (PO4) Mesečno nadomestilo imetniku (poslovnemu subjektu) za uporabo spletne banke* Ukinitev spletne banke uporabniku na u, na zahtevo imetnika (poslovnega subjekta) Deblokada spletne banke uporabniku na transakcijskem u poslovnega subjekta Enkratno za uporabnika za posamezen za posamezen Enkratno za uporabnika za posamezen Enkratno za posamezen Ponovna izdaja aktivacijske spletne povezave Izdaja aktivacijske spletne povezave 15,00 EUR 10,00 EUR 5,00 EUR * Mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke na transakcijskem u se v mesecu vklopa in mesecu ukinitve spletne banke, ne zaa. Hal E-bank Pristopnina do Hal E-bank za vse uporabnike 40,00 EUR Mesečno nadomestilo za Hal E-Bank 10,00 EUR 1.6. Izvrševanje sodnih in upravnih sklepov ter izvršnic Prejem in obdelava sodnih in upravnih sklepov ter izvršnice Nakazilo sredstev po sodnem ali upravnem sklepu ter izvršnic na upnikov ali dolžnikov pri primarni banki.* Minimalni znesek nakazila je 50,00 EUR Izdelava fotokopije sodnega ali upravnega sklepa ali izvršnice 1.7. Menično poslovanje 50,00 EUR 5,00 EUR 10,00 EUR Vnovčenje ali delno vnovčenje menice brez protesta 35,00 EUR (dodatno se zaa tudi strošek odlivne transakcije papirnega a) Strošek postopka za zavrnitev vnovčitve menice 35,00 EUR 1.8. Paketna ponudba za domače poslovne subjekte v neposredni in posredni domači lasti do EUR celotnih prihodkov Paketna ponudba MINI Vodenje a - Elektronsko poslovanje (PO2) mesečno 4,00 EUR 4

5 Plačila med dvema TRR pri N banka d.d. - Elektronski (PO16, PO17, PO20) Plačilo do ,00 EUR izvršeno na pri drugi 0,92 EUR banki - Elektronski (PO19) Čezmejne odlivne transakcije - Čezmejno plačilo do 0,92 EUR ,00 EUR - Elektronski (PO19) Prilivne transakcije - Prejeto plačilo na (PO43) Čezmejne prilivne transakcije - Prejeto plačilo (PO43, PO52) Mesečno nadomestilo za Hal E-Bank mesečno 5,00 EUR Polog gotovine na transakcijski v domači valuti - 0,15% min 0,60 EUR Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69) Polog gotovine na transakcijski v domači valuti - Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69) 0,25% min 0,60 EUR Transakcije, storitve in produkte, ki niso vključeni v paket, banka obava v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke. Aktualne pogoje za pristop k paketni ponudbi preveriti pri banki Paketna ponudba MIDI Vodenje a - Elektronsko poslovanje (PO2) mesečno 8,00 EUR Plačila med dvema TRR pri N Banka d.d. - Elektronski (PO16, PO17, PO20) Plačilo do ,00 EUR izvršeno na pri drugi 0,56 EUR banki - Elektronski (PO19) Čezmejne odlivne transakcije - Čezmejno plačilo do 0,56 EUR EUR ,00 - Elektronski (PO19) Prilivne transakcije - Prejeto plačilo na (PO43) Čezmejne prilivne transakcije - Prejeto plačilo (PO43, PO52) Mesečno nadomestilo za Hal E-Bank mesečno 5,00 EUR Polog gotovine na transakcijski v domači valuti - 0,15% min 0,80 EUR Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69) Polog gotovine na transakcijski v domači valuti - Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69) 0,25% min 0,80 EUR Transakcije, storitve in produkte, ki niso vključeni v paket, banka obava v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke. Aktualne pogoje za pristop k paketni ponudbi preveriti pri banki Paketna ponudba MAXI Vodenje a - Elektronsko poslovanje (PO2) mesečno 12,00 EUR Plačila med dvema TRR pri N Banka d.d. - Elektronski (PO16, PO17, PO20) Plačilo do ,00 EUR izvršeno na pri drugi 0,36 EUR banki - Elektronski (PO19) Čezmejne odlivne transakcije - Čezmejno plačilo do 0,36 EUR EUR ,00 - Elektronski (PO19) Prilivne transakcije - Prejeto plačilo na (PO43) Čezmejne prilivne transakcije - Prejeto plačilo (PO43, PO52) Mesečno nadomestilo za Hal E-Bank mesečno 5,00 EUR Polog gotovine na transakcijski v domači valuti - 0,15% min 1,00 EUR Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69) Polog gotovine na transakcijski v domači valuti - Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69) 0,25% min 1,00 EUR Transakcije, storitve in produkte, ki niso vključeni v paket, banka obava v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke. Aktualne pogoje za pristop k paketni ponudbi preveriti pri banki Nadomestilo za menjavo paketne ponudbe 25,00 EUR 1.9. Poslovna mobilna N Banka 5

6 Vklop dostopa do mobilne banke (enkratno ob vklopu prvega uporabnika, v kolikor na dan vklopa imetnik a nima vklopljenega nobenega uporabnika) Enkratno podaljšanje veljavnosti aktivacijskega ključa (veljavnost aktivacijskega ključa je mogoče podaljšati le enkrat) Ponovna izdaja aktivacijskega ključa na osnovi zahtevka banki (v primeru izgube, poteka veljavnosti aktivacijskega ključa tudi po podaljšanju, deaktivacije naprave, 5- kratnega napačnega vnosa aktivacijskega ključa) Mesečna naročnina mobilne banke za vsakega uporabnika (Zaa se tudi, v kolikor ima komitent pri banki odprt le E-obrestni in zanj aktiviran dostop do mobilne banke.) Ukinitev dostopa do mobilne banke na zahtevo komitenta ali banke 5,00 EUR 5,00 EUR 1,00 EUR B. E-OBRESTNI RAČUN Odprtje novega e-obrestnega a od dalje ni mogoče Mesečni strošek vodenja a (velja od ) mesečno 2,00 EUR 1.2. Provizija za prilivne transakcije 1.3. Provizija za nakazilo na referenčni 1.4. Vklop spletne banke imetniku (poslovnemu subjektu) enkratno za posamezen 1.5. Vklop spletne banke uporabniku na u (dostop prek načinov, ki jih omogoča banka) 1.6. Mesečno nadomestilo imetniku (poslovnemu subjektu) za uporabo spletne banke* 1.7. Strošek zapiranja E-obrestnega a in ukinitev spletne banke imetniku in/ali uporabniku 1.8. Nadomestilo za vodenje sredstev* na ih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh ih imetnika ( neglede na vrsto in namen a, vključno s TRR) presega EUR* 1.9. Nadomestilo za vodenje sredstev* na ih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh ih imetnika ( neglede na vrsto in namen a, vključno s TRR) presega 3 mio EUR Nadomestilo za vodenje sredstev* na ih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh ih imetnika ( neglede na vrsto in namen a, vključno s TRR) presega 5 mio EUR enkratno za uporabnika za posamezen za posamezen za posamezen / uporabnika dnevno dnevno dnevno 15,00 EUR 0,00 % p.a. od celotnega stanja na u 0,00 % p.a. od celotnega stanja na u 0,00 % p.a. od celotnega stanja na u *Nadomestilo bo obano v sorazmernem delu po posameznem u (mogoče so razlike zaradi zaokroževanja) Osnova za določitev višine nadomestila ter osnova za ob Nadomestila za vodenje sredstev na ih je vsota dnevnih stanj vseh ov imetnika pri banki, neglede na vrsto ali namen a (vključno z i katerih tarifa je opredeljena v točki A. Transakcijski zgoraj). Višina nadomestila je izražena na letni osnovi. Pri obu nadomestila banka upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto (K, 360). Nadomestilo se obava dnevno. 6

7 C. GOTOVINSKO POSLOVANJE 1. Gotovinsko poslovanje v domači valuti 1.1. Dvig gotovine v breme transakcijskega a 0,50% min 1,25 EUR Dvig gotovine v breme transakcijskega a nad 2,00% min 1,25 EUR EUR Najavljen vendar nerealiziran dvig gotovine 0,50% na datum valute iz najave Najavljen vendar nerealiziran dvig gotovine nad EUR 1,00% na datum valute iz najave Vsak dvig gotovine nad EUR (v protivrednosti tudi drugih valut) je potrebno najaviti najmanj dva dni pred dnevom dviga Polog gotovine na transakcijski v domači valuti Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69) 0,30% min 2,00 EUR Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69) 0,50% min 2,00 EUR Vplačila in zamenjava EUR kovancev (PO71, PO73) 2,50% min 5,00 EUR 1.3. Dnevno nočni trezor Polog gotovine na transakcijski preko DNT 0,30% min 2,00 EUR (PO67) Plastificirana vrečka za DNT 0,30 EUR Nadomestilo za uporabo DNT mesečno 5,00 EUR (Nadomestilo se oba le v kolikor je bil DNT uporabljen vsaj enkrat v mesecu.) Izdaja dodatne magnetne kartice DNT 9,00 EUR 2. Gotovinsko poslovanje v tuji valuti 2.1. Dvig gotovine s transakcijskega a 2,00% min 10,00 EUR Dvig gotovine s transakcijskega a nad ,00% min 10,00 EUR EUR 2.2. Polog gotovine na transakcijski 0,50% min 10,00 EUR Vsak dvig gotovine nad EUR (v protivrednosti tudi drugih valut) je potrebno najaviti najmanj dva delovna dneva pred dnevom dviga. D. DOMAČE PLAČILNE TRANSAKCIJE Domače plačilne transakcije (v valuti EUR) Domača plačilna transakcija je plačilo v valuti EUR na območju Republike Slovenije. 1. Odlivne transakcije 1.1. Plačila med dvema TRR pri N Banka d.d Elektronski in izvršen preko mobilne banke 0,41 EUR (PO16, PO17, PO20) Papirni (PO8,PO9, PO12, PO14) 2,20 EUR 1.2. Plačilo izvršeno na istega lastnika a pri N Banka d.d. in kompenzacija Elektronski in izvršen preko mobilne banke Papirni 2,20 EUR 1.3. Plačilo izvršeno na poravnalni N Banka d.d Plačilo do ,00 EUR izvršeno na pri drugi banki Elektronski in izvršen preko mobilne banke 1,00 EUR (PO19) Papirni (PO11, PO15) 5,00 EUR 1.5. Nujno plačilo in plačilo nad ,00 EUR izvršeno na pri drugi banki Elektronski in izvršen preko mobilne banke 7,50 EUR (PO18, PO21) Papirni (PO10, PO13) 10,00 EUR 7

8 1.6. Zavrnitev a Zavrnitev a zaradi nezadostnega kritja na u 9,15 EUR Zavrnitev a na zahtevo stranke 9,15 EUR 2. Prilivne transakcije 2.1. Prejeto plačilo na (PO43) 0,12 EUR 2.2. Preusmeritev plačila na transakcijski * 2,20 EUR *Razen za preusmeritev ustanovnega kapitala. E. ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE Čezmejne plačilne transakcije (v valuti EUR)* *Čezmejna plačilna transakcija v valuti EUR je plačilo v valuti EUR v države članice EU ali države podpisnice sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP). (D+1) 1. Čezmejne odlivne transakcije 1.1. Čezmejno plačilo do EUR , Elektronski (PO19) 1,00 EUR Papirni (PO11, PO15) 5,00 EUR 1.2. Čezmejno plačilo nad EUR ,00 in nujno plačilo Elektronski (PO18, PO46) 7,50 EUR Papirni (PO10, PO15, PO44) 10,00 EUR 2. Čezmejne prilivne transakcije 2.1. Prejeto plačilo (PO43, PO52) 0,12 EUR Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah, Domače plačilne transakcije v tujih valutah in Mednarodne plačilne transakcije.* *Čezmejna plačilna transakcija v drugi valuti je plačilo v okviru držav članic EU in plačilo v okviru držav podpisnic sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v valuti, ki ni EUR. Domača plačilna transakcija v tuji valuti je plačilo v valuti, ki ni EUR v Republiki Sloveniji. Mednarodna plačilna transakcija je plačilo v katerikoli valuti v tretje države. (D+1) 3. Odlivne transakcije 3.1. Elektronski (PO56, PO57) 0,13% min. 10,00 EUR max. 125,00 EUR 3.2. Papirni (PO53, PO54) 0,20% min. 20,00 EUR max. 125,00 EUR 3.3. Plačilo označeno s stroški "OUR" do ,00 EUR 30,00 EUR 3.4. Plačilo označeno s stroški "OUR" nad ,00 EUR 60,00 EUR 4. Prilivne transakcije (PO65)* 0,10% min. 10,00 EUR max. 125,00 EUR *Prilivne transakcije opcija OUR in NON STP stroški: V kolikor naročnik oz. naročnikova banka ne poravnata stroškov v 30 dneh od nastanka, se stroški zaajo prejemniku sredstev. 5. Doplačila 5.1. Nujno plačilo 25,00 EUR 5.2. Strošek za, ki ne omogoča avtomatske obdelave (NON STP) 20,00 EUR *NON STP (NON Straigh-Through-Processing) pomeni, da ni zagotovljena avtomatska izvršitev a od plačnika do prejemnika plačila in zahteva ročne posege pri izvrševanju plačila (običajno pomanjkljiv ali napačen IBAN, BIC,...) Zavrnitev a brez kritja, preklic a pred izvršitvijo na zahtevo stranke 6. Ostali posli povezani s plačilnim prometom 9,15 EUR 6.1. Poizvedbe o plačilih 13,00 EUR 6.2. Sprememba podatkov, preklic izvršenega plačila - do 3 40,00 EUR mesecev 6.3. Sprememba podatkov, preklic izvršenega plačila - nad 50,00 EUR 3 mesece 6.4. Stroški na osnovi prejetih ov drugih izdajateljev dejanski znesek a 8

9 6.5. Stroški drugih bank dejanski strošek druge banke 6.6. Naknadni izpisi obvestil, potrdil, na zahtevo komitentov, ki niso imetniki TRR 6,00 EUR F. DIREKTNE OBREMENITVE IN SEPA DIREKTNE OBREMENITVE 1. Direktna obremenitev 1.1. Izvajanje direktne obremenitve in SEPA direktne obremenitve (upnik) (PO42) Frekvenca oba 1x mesečno Izvrševanje direktne obremenitve in SEPA direktne obremenitve (plačnik) (PO39, PO40) 1.3. Obvestilo o neplačanih direktnih obremenitvah in SEPA direktnih obremenitvah (PO41) 0,39 EUR 0,50 EUR 4,50 EUR G. SEPA MNOŽIČNA KREDITNA PLAČILA 1. Izvršitev zbirnega a 5,00 EUR 2. Zavrnitev zbirnega a 15,00 EUR 3. Izvršeno posamezno plačilo (PO34. PO35) 0,48 EUR 9

10 H. POSLOVNA DEBETNA MASTERCARD KARTICA 1. Izdaja poslovne debetne kartice (prva izdaja kartice) kartica 2. Članarina 2.1. Članarina za 1 kartico mesečno 2.2. Članarina za vsako nadaljnjo kartico mesečno 1,00 EUR 3. Plačilo blaga ali storitev na POS terminalu doma ali tujini plačilo 4. Dvig gotovine 4.1. Dvig gotovine na bankomatu v lasti N Banka d.d. ali NLB Skupine dvig Brez nadomestila 4.2. Dvig gotovine na bankomatu druge banke oz. institucije doma in v državah članicah EMU, kjer se kot nacionalna valuta uporablja EUR dvig 0,85 EUR 4.3. Dvig gotovine na bankomatu v državah EMU kjer se kot nacionalna valuta ne uporablja EUR in v državah izven EMU dvig 4.4. Dvig gotovine na POS terminalu doma ali v tujini dvig 2,00%, min. 5,00 EUR 2,00%, min. 5,00 EUR 5. Vpogled v stanje TRR na bankomatu 5.1. Vpogled v stanje TRR na bankomatu N Banka d.d. ali NLB d.d. vpogled 5.2. Vpogled v stanje TRR na bankomatu druge banke oz. institucije vpogled 1,00 EUR 6. Ponovna izdaja PIN številke PIN 8,00 EUR 7. Predčasna zamenjava kartice kartica 10,00 EUR 8. Blokacija kartice kartica 10,00 EUR 9. Deblokacija kartice kartica 4,00 EUR 10. Ukinitev kartice na zahtevo stranke kartica 10,00 EUR Brez nadomestila 11. Neupravičena reklamacija plačila opravljenega s plačilno kartico plačilo 20,00 EUR 12. Sprememba dnevnega limita na kartici na zahtevo stranke kartica 7,00 EUR 13. Varnostni SMS (za posamezno kartico) mesečno 1,00 EUR 14. Pošiljanje dokumentov v tujino na željo stranke pošiljka Dejanski stroški + 10% I. KREDITNA KARTICA MASTERCARD BUSINESS 1. Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu doma ali v tujini dvig 5,00% od zneska, min 12,00 EUR 2. Prenos sredstev na transakcijski prenos 3,50% od zneska, min 7,50 EUR 3. Izdelava kartice kartica 10,00 EUR 4. Članarina za izdano kartico mesečno 4,90 EUR 5. Obrestna mera v primeru kartice z 10% deležem minimalne mesečne obveznosti (revolving 10%) in/ali plačila na obroke (osnova za ob obresti je celoten koriščeni znesek limita kartice) letna, fiksna 7,20% 6. Obnova kartice po izteku veljavnosti kartica 9,90 EUR 7. Predčasna zamenjava kartice kartica 20,00 EUR 8. Ponovno naročilo PIN številke PIN 8,00 EUR 10

11 9. Sprememba PIN številke na bankomatu PIN 10. Blokacija kartice (ne glede na razlog blokacije in ne glede na to, ali je zahteva podana s strani komitenta ali banke) kartica 10,00 EUR 11. Prvi opomin kartica 4,90 EUR 12. Drugi opomin kartica 6,90 EUR 13. Tretji opomin kartica 11,00 EUR 14. Ukinitev kartice na pobudo stranke ali banke ne glede na razlog ukinitve kartica 10,00 EUR 15. Vpogled v stanje na bankomatu vpogled 1,00 EUR 16. Sprememba nastavitev parametrov posamezne kartice (mesečni limit porabe, kategorija dnevnih limitov, sprememba GSM številke za SMS obveščanje, sprememba obskega obdobja, način poravnave, itd) Kartica 10,00 EUR 17. Pošiljanje izpiskov po pošti na naslov podjetja mesečno 18. Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska za kartico izpisek 3,28 EUR 19. SMS obveščanje (transakcije, ponudba za obroke, stanje) mesečno 20. Vodenje obrokov mesečno/obrok 1,00 EUR 21. Čitalec pametnih kartic čitalec 20,00 EUR 22. Neupravičena reklamacija plačila s kartico plačilo 20,00 EUR Naročilo kopije dokumenta v primeru reklamacije (npr. slip) Poravnava obveznosti prek SEPA iz transakcijskega a pri drugi instituciji v Sloveniji in EU ali UPN dokument mesečni ob 5,00 EUR 2,00 EUR 25. Izdaja potrdila o stanju na kartici potrdilo 4,00 EUR Pregled izpiskov v elektronski banki (Poslovna spletna N Banka) Sprememba pogojev okvirnega limita porabe podjetja na željo uporabnika (nadomestilo se zaa od zneska okvirnega limita porabe podjetja ob spremembi limita in/ali spremembi zavarovanja) vpogled sprememba 1,00% od zneska, min 50,00 EUR J. E-RAČUN in E-DOKUMENTI Storitev Cena v EUR Posredovanje e- ov / e-dokumentov Izdajatelj e-ov / e-dokumentov: Pravna oseba, zasebnik 1. Posredovanje e- ov / e-dokumentov s prilogami prejemniku (število/mesec) Do 500 Od ,26 EUR / kom 0,25 EUR / kom 11

12 Od ,23 EUR / kom Nad ,21 EUR / kom 2. Dodatek k ceni za posredovan posamezen e- / e-dokument v odvisnosti od velikosti paketa Do 200 kb Brez nadomestila Od 201 kb 500 kb 0,03 EUR / kom Od 501 kb kb 0,05 EUR/ kom Nad kb 0,10 EUR/ kom 3. Prejemnik e- ov / e-dokumentov Pravna oseba, zasebnik 3.1. Posredovanje v elektronsko banko Brez nadomestila II. KREDITNI IN DOKUMENTARNI POSLI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE A. KREDITNI POSLI 1. Odobritev kreditnega posla (kredit, limit na TRR, večnamenska kreditna linija, garancijski limit/linija) Sprememba kreditnega posla (podaljšanje, reprogram, zmanjšanje zavarovanja) 2. Odobritev kreditnega posla (podposla, izvedenega posla) iz večnamenske kreditne linije Sprememba kreditnega posla (podposla, izvedenega posla) ) iz večnamenske kreditne linije (podaljšanje, reprogram, zmanjšanje zavarovanja) 3. Vodenje odobrenih kreditov 0,35% -2% od odobrenega zneska min 125,00 EUR 0,20% - 1% od črpanega zneska min 80,00 EUR 3.1 Stroški vodenja odobrenih kreditov z rokom vračila do 12 mesecev 3.2 Stroški vodenja odobrenih kreditov z rokom vračila nad 12 mesecev a) 0,25% - 1% letno min 100,00 EUR ali b) 0,03% - 0,1% mesečno min 10,00 EUR Nadomestila pod točko 3. zaava banka od vsakokratnega stanja neodplačane glavnice vnaprej za eno leto ali za en mesec in ga prične obavati po preteku enega leta od dneva podpisa pogodbe. 4. Nadomestilo za rezervacijo sredstev za revolving kredite, za limite na TRR, za večnamenske kreditne, za garancijske limite ter za okvirne kredite/kredite za pokritje akreditivov Obava se enkratno ob odobritvi. 0,30% -1% min 100,00 EUR 5. Nadomestilo za neizkoriščen del kredita Obava se mesečno. 0,15% -1% letno 6. Sprememba kreditnih pogojev 0,15% - 0,3% min 100,00 EUR max 700,00 EUR Nadomestilo zaa banka enkratno ob spremembi. Za spremembo kreditnih pogojev se ne šteje: podaljšanje, reprogram, zmanjšanje zavarovanja. 7. Nadomestilo za predčasno vračilo kredita 3% od zneska predčasno vrnjenega kredita min 100,00 EUR Banka nadomestilo za predčasno vračilo kredita ne zaava v primerih: - predčasnega dokončnega ali delnega odplačila kredita, v kolikor je le-to izvedeno z novim kreditom najetim pri banki, - predčasnega dokončnega ali delnega odplačila kredita, v kolikor je le-to v skladu z vračilom glavnice kredita po kreditni pogodbi. 12

13 8. Koriščenje okvirnega kredita in kredita za pokritje akreditiva 9. Stroški projektnega financiranja Nadomestilo pri zaključku financiranja 10. Factoring in dobaviteljski factoring 0,1% od zneska črpanja min 125,00 EUR min 1.000,00 EUR Provizija za odkup (od vsakokratnega zneska odkupa) 0,20% - 2% od zneska Administrativni stroški (se zaa dodatno k Proviziji za odkup) na odstopno izjavo na fakturo min 50,00 EUR ali min 2,00 EUR Sprememba odobrenega posla min 100,00 EUR B. DOKUMENTARNI POSLI a) GARANCIJSKI POSLI NOSTRO GARANCIJE 1. Nadomestilo za obdelavo vloge za izdajo samostojne garancije od zneska izdane garancije od izdane garancije od zneska izdane Izjave od izdane izjave 0,30% -2% min 125,00 EUR 2. Nadomestilo za obdelavo vloge za izdajo garancije iz linije / limita 0,15% - 1% min 60 EUR 3. Zavezujoča izjava banke o nameri izdaje 0,30% -2% bančne garancije min 105,00 EUR 4. Zavezujoča izjava banke o nameri izdaje 0,15% - 1% garancije iz linije / limita min 55,00 EUR 5. Nezavezujoča izjava banke o nameri izdaje 55,00 EUR bančne garancije in ostale nezavezujoče izjave 6. Nezavezujoča izjava banke o nameri izdaje 55,00 EUR garancije in ostale nezavezujoče izjave iz linije / limita 7. Ponovna priprava že izdane garancije na 50,00 EUR zahtevo naročnika 8. Sprememba pogojev garancije 8.1. Podaljšanje veljavnosti ali sprememba višine 0,3% - 2,00% zneska min 105,00 EUR 8.2. Druge spremembe pogojev, v kolikor ne gre za min 105,00 EUR podaljšanje veljavnosti ali sprememba višine zneska Nadomestilo pod točko 8. zaa banka enkratno ob spremembi. 9. Nadomestilo za vodenje garancije 1,35% - 2,5% letno min 35,00 EUR Razen pri garancijah do 850,00 EUR z veljavnostjo do 90 dni, 25,00 EUR kjer je trimesečno nadomestilo za vodenje Nadomestilo pod točko 9. banka zaa trimesečno vnaprej od vsakokratne višine garancije. Stroški vodenja garancij se, če je provizija v odstotkih od zneska garancije, obavajo na način, da upoštevajo dejansko število dni v mesecu in 360 dni v letu. 10. Strošek posredovanja garancij / kontragarancij Dejanski strošek posredovanja druge banke oz. strošek Banke Garanta, povišan za 10% administrativnih stroškov banke. 11. Poizvednice poslane na zahtevo stranke 50,00 EUR 12. Unovčenje garancije (prevzem in pregled dokumentacije) 0,2% od zneska unovčenja min 50,00 EUR max 500,00 EUR 13

14 b) LORO GARANCIJE 1. Notifikacija loro garancij od zneska 0,15% min. 80,00 EUR max. 500,00 EUR 2. Sprememba po garanciji min. 50,00 EUR max.150,00 EUR 3. Prevzem dokumentov za unovčenje od zneska 0,20 % min. 150,00 EUR max. 500,00 EUR 4. Pošiljanje swifta tretji banki na zahtevo in za 30,00 EUR druge banke, brez naše obveznosti 5. Poizvednice poslane na zahtevo stranke 50,00 EUR 6. Pošiljanje dokumentov v tujino Dejanski stroški + 10% c) UVOZNI (NOSTRO) AKREDITIVI 1. Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva s položenim kritjem trimesečno od zneska 0,20% min 60,00 EUR 2. Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva z odloženim polaganjem kritja trimesečno od zneska 0,20% min 60,00 EUR 3. Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje prenosnega akreditiva trimesečno od zneska 0,20% min 60,00 EUR Nadomestila pod točkami 1., 2., 3. banka zaa za vsako tromesečje kot celoto, pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaava do poteka roka plačila. V primeru, da akreditiv iz kakršnegakoli razloga ni koriščen (delno ali v celoti), se nadomestila ne vrača. 4. Sprememba pogojev 60,00 EUR 5. Prevzem in pregled dokumentov 0,17% min 70,00 EUR 6. Črpanje akreditiva (avista) 0,15% min 35,00 EUR 7. Črpanje akreditiva z odloženim rokom plačila 0,10% min 30,00 EUR 8. Storno odprtega akreditiva (zaradi nerealizacije ali 50,00 EUR plačila izven akreditiva) 9. Priprava osnutka akreditiva 30,00 EUR 10. Poizvednice poslane na zahtevo stranke 20,00 EUR d) IZVOZNI (LORO) AKREDITIVI* 1. Obveščanje 0,15% min. 40,00 EUR max. 500,00 EUR 2. Prenos akreditiva na drugo banko 0,15% min 200,00 EUR 3. Potrditev / konfirmacija po dogovoru 4. Sprememba pogojev akreditiva 60,00 EUR 5. Prevzem in pregled dokumentov 0,17% min 70,00 EUR 6. Izplačilo akreditiva (avista) Po tarifni postavki čezmejne in mednarodne prilivne transakcije 7. Izplačilo akreditiva z odloženim rokom 0,15% min 35,00 EUR 8. Predpregled dokumentov 0,15% min. 15,00 EUR max. 50,00 EUR 14

15 9. Poizvednice poslane na zahtevo stranke 50,00 EUR 10. Pošiljanje dokumentov v tujino Dejanski stroški + 10% 11. Priprava / pregled osnutka akreditiva ter svetovanje min 100,00 EUR max 1.000,00 EUR * Tarifne postavke za akreditive (točki c in d) veljajo in se smiselno uporabijo tudi za Standby akreditive. e) DOKUMENTARNI INKASO 1. Nostro in loro inkaso 0,20%, min 35,00 EUR max 210,00 EUR 2. Loro inkaso s protestom 0,20%, min 60,00 EUR 3. Izvršen protest menic po loro inkasu 0,25%, min 30,00 EUR, max 260,00 EUR 4. Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in 40,00 EUR podobno 5. Pridobitev meničnega akcepta 0,20%, min. 35,00 EUR max. 210,00 EUR 6. Spremembe 60,00 EUR 7. Poizvednice poslane na zahtevo stranke 50,00 EUR 8. Pošiljanje dokumentov v tujino Dejanski stroški + 10% Pri inkaso poslih zaa banka tudi nadomestilo za nakazilo po tarifni postavki odlivne transakcije. C. POŠILJANJE OPOMINA KOMITENTU 1. Opominjanje: - prvi opomin 20,00 EUR - drugi opomin 40,00 EUR - tretji opomin 70,00 EUR 2. Pošiljanje menic na unovčenje 50,00 EUR 3. Stroški prenosa v izterjavo 150,00 EUR D. STORITVE OPRAVLJENE NA ŽELJO STRANKE 1. Izdaja pozitivnega sklepa o odobritvi posla do 500 TEUR 150,00 EUR 2. Izdelava kartice prometa in njena dostava na naslov komitenta (za vsako stran izpisa ) 3. Izdelava prepisov, kreditnih kartic, potrdil na zahtevo stranke (za vsako stran izpisa) 4. Sprememba pogojev pogodbe o zavarovanju za posle sklenjene na podlagi okvirne pogodbe na željo stranke 5. Sprememba pogojev okvirne pogodbe na željo stranke 6. Predčasna razvezava depozita v nujnih primerih in na podlagi predhodne odobritve banke nad 500 TEUR 300,00 EUR 2,00 EUR 12,00 EUR 3,00 EUR min 100,00 EUR min 100,00 EUR 3% od predčasno razvezanega zneska E. STROŠKI ZAVAROVANJA Z ZASTAVO NEPREMIČNIN IN IZDAJA IZBRISNE POBOTNICE 1. Pregled nepremičnin, ki so predmet zastave od 200 do EUR Pregled nepremičnin, ki so predmet zastave, se ne zaa v primeru podaljšanj/sprememb, pri katerih ni potreben notarski sporazum. 2. Izjava o izdaji izbrisne pobotnice 30,00 EUR 15

16 3. Stroški izstavitve notarsko overjenega ZK dovolila 55,00 EUR (izbrisna pobotnica, izbrisno dovoljenje, zemljiškoknjižno soglasje) 4. Deponiranje zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju 50,00 EUR 5. Izdaja izbrisne pobotnice v primeru projektnega financiranja 100,00 EUR F. DRUGA NADOMESTILA 1. Izdelava izpisa odprtih postavk (IOP) za revizorje stranke 2. Izdelava podrobnega poročila za revizorje stranke 3. Izdaja drugih soglasij (razen zemljiško-knjižnih soglasij) 4. Izdaja drugih overjenih soglasij (razen zemljiško-knjižnih soglasij) 5. Poizvedba o boniteti za tuje podjetje na zahtevo stranke Znesek nadomestila v EUR brez DDV Znesek nadomestila v EUR z DDV (22%) 15,00 EUR 18,30 EUR 35,00 EUR 42,70 EUR 30,00 EUR 37,00 EUR 50,00 EUR 61,00 EUR 20,00 EUR 24,40 EUR G. CENIK OCENITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN Šifra storitve Vrsta storitve Osnova Znesek nadomestila v EUR z DDV (22%) CE 1 Izvedba cenitve stanovanja Poročilo o oceni 600,00 EUR vrednosti CE 2 Izvedba cenitve bivalnega vikenda Poročilo o oceni vrednosti 600,00 EUR CE 3 Izvedba cenitve gradbenega zemljišča za individualno rabo Poročilo o oceni vrednosti CE 4 Izvedba cenitve enodružinske stanovanjske hiše Poročilo o oceni vrednosti CE 5 Izvedba cenitve poslovnega prostora do 100 m2 Poročilo o oceni vrednosti CE 6 Izvedba cenitve gradbenega zemljišča do 1000 m2 (ali Poročilo o oceni manjšega zemljišča z mešano rabo) vrednosti CE 7 Izvedba cenitve dvo ali tro družinske hiše Poročilo o oceni vrednosti CE 8 Izvedba cenitve enodružinske stanovanjske hiše z več kot dvema pomožnima objektoma (garaža, gospodarsko poslopje...) CE 9 Izvedba cenitve poslovnega prostora od 101 m2 do 300 m2 Poročilo o oceni vrednosti Poročilo o oceni vrednosti CE 10 Izvedba cenitve večjih kompleksnih zemljišč Poročilo o oceni vrednosti CE 11 Izvedba cenitve ekskluzivnih vil Poročilo o oceni vrednosti CE 12 Izvedba cenitve poslovnega prostora nad 300 m2 Poročilo o oceni vrednosti CE 13 Izvedba cenitve nepremičninskega projekta Poročilo o oceni vrednosti 600,00 EUR 720,00 EUR 720,00 EUR 720,00 EUR 780,00 EUR 780,00 EUR 780,00 EUR 840,00 EUR oz. po dogovoru 840,00 EUR oz. po dogovoru 840,00 EUR oz. po dogovoru 840,00 EUR oz. po dogovoru V primerih, ko je nepremičnina, ki je predmet cenitve od sedeža banke oddaljena več kot 50 kilometrov, lahko banka stranki za izvedbo poročila o oceni vrednosti nepremičnine zaa kilometrino V kolikor vrsta nepremičnine, ki je predmet cenitve v zgoraj navedeni tarifi ni opredeljena se cena za izvedbo poročila o oceni vrednosti določi individualno, glede na stopnjo zahtevnosti za izvedbo cenitve ter količine porabljenega dela 16

17 III. PODROČJE POSLOVANJA S PREBIVALSTVOM FA. DOMAČE, ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE Šifra storitve Vrsta storitve Osnova Znesek oz. % nadomestila v EUR FA.1 Domače plačilne transakcije (v valuti EUR) Domača plačilna transakcija je plačilo v valuti EUR na območju Republike Slovenije. FA.1.1. FA.1.2. Interni negotovinski prenosi na e drugih komitentov v okviru N Banke d.d. (FO16, FO17) Interni negotovinski prenosi na e drugih komitentov v okviru N Banke d.d. (FO8, FO9, FO14) elektronski ali mobilni plačilni papirni plačilni 1,10 EUR FA.1.3. Vplačila v dobro ov za humanitarne namene plačilni FA.1.4. Plačilo do EUR izvršeno na bančnem okencu papirni plačilni 2,60 EUR gotovinsko (FO11, FO15) FA.1.5. Plačilo od EUR do EUR izvršeno na papirni plačilni 7,70 EUR bančnem okencu gotovinsko (FO11, FO15) FA.1.6. Plačilo nad EUR izvršeno na bančnem okencu papirni plačilni 10,50 EUR gotovinsko (FO10) FA.1.7. Plačilo do EUR izvršeno na bančnem okencu papirni plačilni 2,50 EUR negotovinsko (FO11, FO15) FA.1.8. Plačilo od EUR do EUR izvršeno na papirni plačilni 2,50 EUR bančnem okencu negotovinsko (FO11, FO15) FA.1.9. Plačilo nad EUR izvršeno na bančnem okencu papirni plačilni 6,50 EUR negotovinsko (FO10) FA Plačilo do EUR izvršeno preko mobilne ali elektronske banke (FO19) elektronski ali mobilni plačilni 0,41 EUR FA FA FA Plačilo nad EUR izvršeno preko mobilne ali elektronske banke (FO18) Nujna plačila - dodaten strošek k plačilnemu u (FO13, FO21) Plačila iz e-obrestnega a na izbrani referenčni stranke FA Plačilo do EUR izvršeno preko elektronske ali mobilne banke (FO19) za imetnike ov Start in Smart FA.2 Čezmejne plačilne transakcije (v valuti EUR) elektronski ali mobilni plačilni plačilni elektronski ali mobilni plačilni elektronski ali mobilni plačilni 2,50 EUR 2,00 EUR Čezmejna plačilna transakcija v valuti EUR je plačilo v valuti EUR v države članice EU ali države podpisnice sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP). (D+1) FA.2.1. Plačilo do EUR izvršeno na bančnem okencu gotovinsko (FO11, FO15) FA.2.2. Plačilo od EUR do EUR izvršeno na bančnem okencu gotovinsko (FO11, FO15) FA.2.3. Plačilo nad EUR izvršeno na bančnem okencu gotovinsko (FO10) FA.2.4. Plačilo do EUR izvršeno na bančnem okencu negotovinsko (FO11, FO15) papirni plačilni papirni plačilni papirni plačilni papirni plačilni 2,60 EUR 7,70 EUR 10,50 EUR 2,50 EUR 17

18 FA.2.5. Plačilo od EUR do EUR izvršeno na papirni plačilni 2,50 EUR bančnem okencu negotovinsko (FO11, FO15) FA.2.6. Plačilo nad EUR izvršeno na bančnem okencu papirni plačilni 6,50 EUR negotovinsko (FO10) FA.2.7. Plačila do EUR izvršena preko mobilne ali elektronski ali 0,41 EUR elektronske banke (FO19) mobilni plačilni FA.2.8. Plačila nad EUR izvršena preko mobilne ali elektronski ali 2,50 EUR elektronske banke (FO18) mobilni plačilni FA.2.9. Nujno plačilo - dodaten strošek k plačilnemu u plačilni 10,00 EUR FA.3 Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah, Domače plačilne transakcije v tujih valutah in Mednarodne plačilne transakcije Čezmejna plačilna transakcija v drugi valuti je plačilo v okviru držav članic EU in plačilo v okviru držav podpisnic sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v valuti, ki ni EUR. Domača plačilna transakcija v tuji valuti je plačilo v valuti, ki ni EUR v Republiki Sloveniji. Mednarodna plačilna transakcija je plačilo v katerikoli valuti v tretje države. (D+1) FA.3.1. FA.3.3. Plačilo izvršeno preko mobilne ali elektronske banke (FO37, FO45, FO46) Plačilo izvršeno na bančnem okencu (FO35, FO42, FO43) elektronski ali mobilni plačilni papirni plačilni 0,15% min. 8,35 EUR max. 125,00 EUR 0,20% min. 22,00 EUR max. 150,00 EUR 30,00 EUR FA.3.4. Plačilo do EUR (ali protivrednost v drugi valuti) z OUR stroški - dodatno plačilni FA.3.5. Plačilo nad EUR (ali protivrednost v drugi valuti) z plačilni 60,00 EUR OUR stroški - dodatno FA.3.6. Nujno plačilo - dodaten strošek k plačilnemu u plačilni 10,00 EUR FA FA.4. FA.4.1. Plačila v valuti hrvaška kuna (HRK) na katerokoli banko na Hrvaškem, izvršena preko mobilne ali elektronske banke Ostalo Izdelava in posredovanje potrdila o izvršenem plačilu na zahtevo stranke elektronski ali mobilni plačilni potrdilo 0,99 EUR 7,30 EUR FA.4.2. Pošiljanje SWIFT zapisa o nakazilu na zahtevo komitenta potrdilo 23,00 EUR FA.4.3. Poizvedbe o nakazilih (prilivi, odlivi) poizvedba 25,00 EUR FA.4.4. FA.4.5. STP : pri katerem ni potreben ročni poseg banke in ima vse zahtevane podatke (IBAN, BIC, SHA, prazno polje 72) Plačilni i, ki zahtevajo naknadne dopolnitve s strani banke in ne omogočajo STP (straight through processing) obdelave 20,00 EUR FB. VODENJE RAČUNOV Šifra storitve Vrsta storitve Osnova Znesek oz. % nadomestila v EUR FB.1 Transakcijski i 18

19 FB.1.1. Stroški vodenja klasičnega transakcijskega a in transakcijskega a s knjižico (v nadomestilu so zajeti stroški enega mesečnega izpiska) (FO2) FB Stroški vodenja Osnovnega plačilnega a za rezidente in nerezidente (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) FB Stroški vodenja Socialnega plačilnega a za rezidente in nerezidente (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) FB.1.2. Stroški vodenja nerezidentnega transakcijskega a (v nadomestilu so zajeti stroški enega mesečnega izpiska) 2,79 EUR 4,60 EUR 1,35 EUR 2,79 EUR FB.1.3. Stroški vodenja AMZS OPTIMAL transakcijskega a (v 6,49 EUR nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) FB.1.4. Stroški vodenja AMZS EXCLUSIVE transakcijskega a (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega 8,49 EUR izpiska) FB.1.5. Stroški vodenja PETROL BASIC transakcijskega a (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega 2,99 EUR izpiska) FB.1.6. Stroški vodenja PETROL GOLD transakcijskega a (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega 6,79 EUR izpiska) FB.1.7. Stroški vodenja PETROL VIP transakcijskega a (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega 8,49 EUR izpiska) FB.1.9. Stroški vodenja START transakcijskega a (v 5,99 EUR nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) FB Stroški vodenja SMART transakcijskega a (v 12,99 EUR nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) FB Stroški vodenja transakcijskega a (v 3,99 EUR nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) (odprtje novega a od dalje ni več mogoče) FB Stroški vodenja MANAGER transakcijskega a 6,99 EUR (v nadomestilu so zajeti tudi stroški enega mesečnega izpiska) (odprtje novega a od dalje ni več mogoče) FB Stroški vodenja DIREKT transakcijskega a 1,00 EUR FB Stroški vodenja deviznega transakcijskega a in upokojenskega varčevalnega transakcijskega a s knjižico FB Stroški vodenja depozitnega transakcijskega a za fizične osebe FB *Strošek vodenja se zaava skladno z Dodatnimi pogoji za depozitne transakcijske e za potrošnike Stroški vodenja e-obrestnega a za fizične osebe (odprtje novega e-obrestnega a od dalje ni več mogoče) se ne zaava stroškov vodenja 0,50 EUR / se ne zaava stroškov vodenja* se ne zaava stroškov vodenja 19

20 FB FB FB FB FB Stroški vodenja otroškega varčevalnega transakcijskega a (do 15 let) in študentskega transakcijskega a (od 15 do 27 let) s kartico ali knjižico Stroški vodenja upokojenskega varčevalnega transakcijskega a s kartico (v nadomestilu so zajeti stroški enega mesečnega izpiska) Zapiranje TRR na željo stranke v roku 6 mesecev od otvoritve (razen za TRR z namenom otroški in študentski in e-obresti) (FO3) Ponovna izdelava izpiska za transakcijski na zahtevo imetnika (v nadomestilo je zajet tudi morebiten strošek pošiljanja ponovno izdelanega izpiska) Strošek otvoritve prvega transakcijskega a (vse vrste razen nerezidentni TRR in e-obrestni TRR) izpisek se ne zaava stroškov vodenja 1,19 EUR 25,00 EUR 4,00 EUR se ne zaava FB Strošek otvoritve dodatnega TRR 15,00 EUR FB Strošek otvoritve nerezidentnega transkacijskega a 50,00 EUR FB Sprememba vrste a (tarifa ne velja za spremembe: iz depozitnih v vse ostale namene, iz otroškega v študentskega, iz študentskega v klasičnega ali paketnega in iz klasičnega ali paketnega v upokojenski)** 50,00 EUR **Spremembe vrste a ni možno izvršiti v e-obrestne transakcijske e, prav tako e-obrestnih transakcijskih ov ni možno spremeniti v katerokoli drugo vrsto a. Ostale spremembe se izvajajo z upoštevanjem izpolnjevanja pogojev posamezne vrste a. FB.2 Elektronski varčevalni E-obresti za fizične osebe FB.2.1. Odprtje e-obrestnega a (FO4) (odprtje novega e-obrestnega a od ni več mogoče) aktivacija 5,00 EUR FB.4. Pošiljanje opominov komitentom (postavka ne velja za Področje kreditiranja občanov) FB.4.1. Obvestilo o nedovoljenem negativnem stanju na TRR obvestilo v višini zamudnih obresti oz. max 3,00 EUR FB.4.2. Opomin, odpoved od pogodbe o vodenju TRR Opomin, odpoved v višini zamudnih obresti oz. max. 5,50 EUR FB.5 Izvršitev sodnega ali upravnega sklepa, izvršnic ter sklepov o dedovanju FB.5.1. Sprejem in obdelava sodnih in upravnih sklepov ter izvršnic sklep/izvršnic a 40,00 EUR FB.5.2. Izvršitev transakcije po sodnem ali upravnem sklepu ter sklep/izvršnica 5,00 EUR izvršnici (Minimalni znesek za delna poplačila po posameznem sklepu je 30,00 EUR) FB.5.3. Sprejem in obdelava sklepa o dedovanju sklep 20,00 EUR FB.5.4. Vnovčenje ali delno vnovčenje menice (dodatno še strošek plačilnega a) menica 35,00 EUR FC. SPLETNO IN MOBILNO BANČNIŠTVO FC.1 Digitalni paket D' paket SI za fizične osebe (vključuje uporabo mobilne in spletne banke) FC.1.1. Naročnina D' paketa naročnina 0,50 EUR 20

21 FC.1.2. Naročnina D' paketa za depozitne, študentske in upokojenske e FC.1.3. Naročnina D' paketa za stranke, ki uporabljajo samo E- obrestni in/ali kartični FC.2. Mobilna N Banka za fizične osebe naročnina naročnina FC.2.1. Vklop storitve mobilne banke (FO4) pristopnina 3,00 EUR FC.2.2. Vklop storitve mobilne banke za depozitne, študentske in pristopnina upokojenske e (FO4) FC.2.3. Vklop storitve mobilne banke za stranke, ki uporabljajo pristopnina samo e-obrestni in/ali kartični FC.2.4. Ponovna izdaja aktivacijskega ključa (v primeru izgube, izdaja 3,00 EUR dvojnega podaljšanja veljavnosti, deaktivacije naprave, 5- kratnega napačnega vnosa aktivacijskih kod ali gesla nov zahtevek) aktivacijskega ključa FC.2.5. Naročnina mobilne banke naročnina 0,50 EUR FC.2.6. Naročnina mobilne banke za depozitne, študentske in upokojenske e FC.2.7. Naročnina mobilne banke za stranke, ki uporabljajo samo e-obrestni in/ali kartični FC.3. Spletna N Banka za fizične osebe naročnina naročnina FC.3.1. Vklop storitve spletne banke (FO4) pristopnina 3,00 EUR FC.3.2. Vklop storitve spletne banke za depozitne, študentske in pristopnina upokojenske e (FO4) FC.3.3. Vklop storitve spletne banke za stranke, ki uporabljajo pristopnina samo e-obrestni in/ali kartični FC.3.4. Ponovna izdaja aktivacijske spletne povezave Izdaja aktivacijske 3,00 EUR spletne povezave FC.3.5. Naročnina spletne banke naročnina 0,50 EUR FC.3.6. Naročnina spletne banke za depozitne, študentske in upokojenske e FC.3.7. Naročnina spletne banke za stranke, ki uporabljajo samo e-obrestni in/ali kartični FC.4. Izdaja čitalca naročnina naročnina FC.4.1. OTP čitalec čitalec 15,00 EUR FD. KARTIČNO POSLOVANJE FD.3. MASTERCARD KARTICA ODLOŽENO PLAČILO FD.3.1. Dvig gotovine doma ali v tujini dvig 5,00 % od zneska min 12,00 EUR FD.3.2. Prenos sredstev na transakcijski prenos 3,50% od zneska min 7,50 EUR FD.3.3. Vodenje kartičnega a za imetnike kartic mesečno 3,20 EUR FD.3.4. Vodenje kartičnega a dodatna kartica FD.3.5. Vodenje kartičnega a za imetnike zlatih/world mesečno 8,20 EUR kartic FD.3.6. Vodenje kartičnega a dodatna zlata/world mesečno kartica FD.3.7. Izdelava kartice dodatna kartica kartica 10,00 EUR FD.3.8. Obnova kartice po izteku veljavnosti kartica 9,00 EUR FD.3.9. Predčasna zamenjava kartice kartica kartica 10,00 EUR FD Predčasna zamenjava kartice zlata/world kartica 15,00 EUR kartica FD Ponovno naročilo PIN številke PIN 6,00 EUR FD Sprememba PIN številke na bankomatu PIN 21

22 FD Blokacija kartice Kartični 15,00 EUR FD Začasna omejitev poslovanja zaradi neplačanih kartični 8,00 EUR obveznosti FD Deblokacija poslovanja s kartico kartični 4,00 EUR FD Prvi opomin v višini zamudnih max. 3,00 EUR obresti FD Drugi opomin v višini zamudnih max. 5,50 EUR obresti FD Tretji opomin odstop od pogodbe v višini zamudnih maks. 5,50 EUR obresti FD Vodenje zapadlih neplačanih terjatev vsak opomin 4,50 EUR FD Ukinitev kartice (standard ali zlata/world) kartica 9,00 EUR FD Vpogled v stanje kartičnega a na bankomatu vpogled 0,60 EUR FD Nadgradnja kartice z odloženim plačilom v posojilno kartica kartico FD Sprememba višine limita na kartičnem u sprememba 10,00 EUR FD Sprememba datuma plačila sprememba 10,00 EUR FD Nastavitev individualnih limitov (internet, POS, dvig sprememba 1,00 EUR gotovine, brezstično plačevanje) FD Pregled izpiskov v elektronski banki vpogled FD Pošiljanje izpiskov po elektronski pošti mesečno FD Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska izpisek 3,28 EUR FD SMS obveščanje (varnostni SMS stanje) mesečno 1,00 EUR FD Naročilo kopije dokumenta / potrdila o transakciji stran 5,00 EUR FD Čitalec pametnih kartic čitalec 20,00 EUR FD Neupravičena reklamacija plačila s kartico plačilo 20,00 EUR FD Izdaja potrdila o stanju na kartičnem u potrdilo 10,00 EUR FD.4. MASTERCARD KARTICA POSOJILNA KARTICA FD.4.1. Dvig gotovine doma ali v tujini dvig 5,00 % od zneska min 12,00 EUR FD.4.2. Prenos sredstev na transakcijski prenos 3,50% od zneska min 7,50 EUR FD.4.3. Prenos sredstev na kartični pri drugi banki prenos FD.4.4. Izdelava kartice osnovne ali dodatne kartice kartica 10,00 EUR FD Izdelava kartice študenti (osnovna kartica) kartica FD.4.5. Vodenje kartičnega a za imetnike kartic mesečno 3,20 EUR FD.4.6. Vodenje kartičnega a za imetnike mesečno 1,20 EUR kartic/paketni TRR FD Vodenje kartičnega a za imetnike kartic - mesečno 1,20 EUR študenti FD.4.7. Vodenje kartičnega a dodatna kartica mesečno FD.4.8. Bonus mesečna poraba nad 400 EUR mesečno vračilo mesečnih stroškov vodenja a FD Bonus mesečna poraba nad 150 EUR - študenti FD.4.9. FD Vodenje kartičnega a za imetnike zlatih/world kartic Vodenje kartičnega a za imetnike zlatih/world kartic/paketni TRR mesečno mesečno mesečno vračilo mesečnih stroškov vodenja a 8,20 EUR 3,20 EUR FD Vodenje kartičnega a dodatna zlata/world kartica mesečno 22

23 FD Bonus Zlata/WORLD kartica mesečna poraba nad 750 EUR mesečno FD Obrestna mera letna, fiksna 7,20% storno mesečnih stroškov vodenja a FD Obnova kartice po izteku veljavnosti kartica 9,00 EUR FD Predčasna zamenjava kartice kartica kartica 10,00 EUR FD Predčasna zamenjava kartice zlata/world kartica 15,00 EUR kartica FD Ponovno naročilo PIN številke PIN 8,00 EUR FD Sprememba PIN številke na bankomatu PIN FD Blokacija kartice kartični 15,00 EUR FD Začasna omejitev poslovanja zaradi neplačanih kartični 6,00 EUR obveznosti FD Deblokacija poslovanja s kartico kartični 4,00 EUR FD Prvi opomin v višini zamudnih maks. 3,00 EUR obresti FD Drugi opomin v višini zamudnih maks. 5,50 EUR obresti FD Tretji opomin odstop od pogodbe v višini zamudnih maks. 5,50 EUR obresti FD Vodenje zapadlih neplačanih terjatev vsak opomin 4,50 EUR FD Ukinitev kartice (standard ali zlata/world) kartica 9,00 EUR FD Vpogled v stanje kartičnega a na bankomatu vpogled 0,60 EUR FD Sprememba višine limita na kartičnem u sprememba 10,00 EUR FD Sprememba datuma plačila sprememba 10,00 EUR FD Nastavitev individualnih limitov (internet, POS, dvig sprememba 1,00 EUR gotovine, brezstično plačevanje) FD Pregled izpiskov v elektronski banki vpogled FD Pošiljanje izpiskov po elektronski pošti mesečno FD Naročilo ponovne izdelave papirnega izpiska izpisek 3,28 EUR FD SMS obveščanje (transakcije, ponudba za obroke, mesečno stanje) FD Vodenje obrokov mesečno/obrok 0,50 EUR FD Naročilo kopije dokumenta dokument 5,00 EUR FD Čitalec pametnih kartic poslan po pošti čitalec 20,00 EUR FD Neupravičena reklamacija plačila s kartico plačilo 20,00 EUR FD Poravnava obveznosti prek SEPA ali UPN mesečni ob 0,80 EUR FD.4.43 Izdaja potrdila o stanju na kartičnem u potrdilo 10,00 EUR FD.5. DEBETNA MASTERCARD KARTICA (DMC) FD.5.1. Izdaja debetne kartice imetniku TRR Kartica Brez nadomestila FD.5.2. Izdaja debetne kartice pooblaščeni osebi Kartica 6,85 EUR FD.5.3. Redna obnova DMC kartice imetnika TRR Kartica Brez nadomestila FD.5.4. Redna obnova DMC kartice pooblaščeni osebi Kartica 6,50 EUR FD.5.5. Dvig gotovine na bankomatu v lasti N Banke d.d. ali NLB Dvig Brez nadomestila Skupine FD.5.6. Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji in v Dvig/TRR Brez nadomestila državah članicah EMU z uradno valuto evro (velja za prve 3 dvige iz posameznega transakcijskega a v koledarskem mesecu) FD.5.7. Dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji in v državah članicah EMU z uradno valuto evro (velja za vse Dvig/TRR 0,52 EUR 23

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (

plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami ( plačilnih kartic Temeljna pravila varne uporabe Stranke bank in hranilnic želimo seznaniti z navodili o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami (bodisi, da so izdane v fizični obliki in/ali virtualno,

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana   esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana www.sberbank.si esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: 17.11.2017 Verzija: 1.2 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana.

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan

KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljan KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: 82155135

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno

Vzorec kreditne pogodbe KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turno KREDITNA POGODBA ŠT. št_pogodbe ki jo sklepata: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: SI82155135

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Uradni list RS - 034/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 034/2019, Uredbeni del Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

Prikaži več