VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006"

Transkripcija

1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1.IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA Trgovsko ime: Raid Mosche e Zanzare Šifra: 1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Uporaba: Insekticid proti muham in komarjem Vrsta biocidnega proizvoda 18: insekticidi, akaricidi in pripravki za nadzor drugih členonožcev Ne pršiti po hrani ali površinah, ki prihajajo v stik s hrano. Ne pršiti po stenah. Pred uporabo pokriti vse kletke in terarije, ter izključiti filter akvarija. Ni za zunanjo uporabo. Preprečite izpiranje v okolico. Opredeljene uporabe (po sistemu deskriptorjev po Uredbi REACH): Biocidni proizvodi 1.3. PODATKI O DOBAVITELJU Proizvajalec S.C. Johnson S.r.L Ple M.M. Burke 3, Arese Milano, Italija Dobavitelj ARCKranj, d.o.o. Naslov: Hrastje 52k, 4000 Kranj, Slovenija Tel.: +386 (0) Faks: +386 (0) Kontaktna oseba za varnostni list: Andreja Bohinc Kolman 1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE izven delovnega časa (po 15. uri): 112 od 7h do 15h: +386 (0) DOLOČITEV NEVARNOSTI 2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EEC oz. 99/45/EC (R12) Zelo lahko vnetljivo. (R50/53) Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Datum tiskanja: Stran 1 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

2 2.2. Elementi etikete Oznaka nevarnosti: N F+ Okolju nevarno Zelo lahko vnetljivo R stavki (opozorilni stavki): (R12) Zelo lahko vnetljivo. (R50/53) Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje S stavki (obvestilni stavki): (S16) Hraniti ločeno od virov vžiga ne kaditi. (S2) Hraniti izven dosega otrok. (S23a) Ne vdihavati hlapov/meglice. (S26) Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. (S28b) Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. (S29) Ne izprazniti v kanalizacijo. (S51) Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih Vsebuje: Permetrin (ISO) Posebna opozorila Opozorilo za aerosole Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršite po odprtem plamenu ali vnetljivem materialu. Opozorilo za snovi, ki povzročajo preobčutljivost Vsebuje Permetrin (ISO). Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH Snov: Zmes: X Kemijsko ime CAS EC Index Propan Butan (C) Nafta (zemejlsko olje), obdelana z vodikom, težka (H, P) % Razvrstitev v skladu z uredbo 1272/2008/EC (CLP) H stavki Razred nevarnosti Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EEC 1020 H220 Flam. Gas 1 F+: R H220 Flam. Gas 1 F+: R H302, H304, H319, EUH066 Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1, Eye Irrit. 2 Xn: R6566 Reg. številka Datum tiskanja: Stran 2 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

3 Izobutan (C) H220 Flam. Gas 1 F+: R12 Tetrametrin ,250,50 H400, H410 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 N: R50/53 Permetrin (ISO) ,0250,25 H302, H317, H332, H410 Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 1, Skin Sens. 1 N, Xn: R20/224350/53 C: Nekatere organske snovi se lahko dajejo v promet v posebni izomerni obliki ali kot zmes več izomerov. V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti, ali je snov poseben izomer ali zmes izomerov. H: Razvrstitev in označitev te snovi se nanaša na nevarne lastnosti, na kar kažejo tudi opozorilni stavki in navedene kategorije nevarnosti. Proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki te snovi so dolžni izvesti raziskavo in se seznaniti s pomembnimi in razpoložljivimi podatki o vseh drugih lastnostih, da bodo lahko snov razvrstili in označili. Za končno označitev se uporabljajo zahteve iz poglavja 7 Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS. P: Razvrščanja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (št. EINECS ). Če snov ni razvrščena kot rakotvorna, se uporabijo vsaj previdnostni stavki (P102)P260P262P301 + P310P331) (tabela 3.1) ali stavki S (2) (tabela 3.2). Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne snovi v delu 3, pridobljene iz nafte. 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1. Prva pomoč Splošni napotki/ukrepi: V primeru zaužitja: Izpirati usta z vodo! Ne izzivati bruhanja! Poiskati zdravniško pomoč! Pri stiku s kožo: Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. Pri stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč. Pri (prekomernem) vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak zapustiti onesnaženo območje. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nudimo umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč Učinki/simptomi Vdihavanje: Namerna zloraba izdelka (prekomerno vdihavanje) predstavlja resno nevarnost za zdravje. V izjemnih primerih lahko povzroči smrt. Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Datum tiskanja: Stran 3 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

4 V stiku s kožo: Pri občutljivih osebah lahko pride do draženja. V stiku z očmi: V stiku z očmi lahko povzroči draženje. Zaužitje: Lahko povzroči bolečine v trebuhu. 5. PROTIPOŽARNI UKREPI 5.1. Primerna sredstva za gašenje: Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena Neprimerna sredstva za gašenje: Direktni vodni curek Posebne nevarnosti: Vdihavanje razgradnih produktov ima zdravju škodljive učinke. Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju Varovalna oprema: Popolna zaščitna oprema z izolacijskim dihalnim aparatom Dodatni podatki: Negoreče posode hladiti z vodo in jih po možnosti odstraniti s področja požara. Kontaminirano gasilno vodo in ostanke požara odstraniti v skladu z uradnimi predpisi. 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1. Osebni varnostni ukrepi: Nositi osebno varovalno opremo (poglavje 8). Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Zavarovati možne vire vžiga ali toplote ne kaditi! Zavarovati možne vire vžiga. Hlapi so težji od zraka in skupaj z njim lahko tvorijo eksplozivno zmes Okoljevarstveni ukrepi: S primernimi zajezitvami preprečiti izlitje v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. Pripravek je aerosol zato se ne pričakuje iztekanje večjih količin tekočine iz embalaže v primeru poškodbe le te Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Datum tiskanja: Stran 4 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

5 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 7.1. Ravnanje: Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Zagotoviti dobro prezračevanje. Hraniti/uporabljati ločeno od virov vžiga. Ne kaditi! Preprečiti statično naelektrenje. Ne vdihavati hlapov/meglice. Ne luknjajte in ne sežigajte niti po uporabi. Ne pršiti proti plamenu ali žareči snovi. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote. Preprečiti nastanek elektrostatičnega naboja Skladiščenje tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja: Hraniti na hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred odprtim ognjem, vročino in direktnimi sončnimi žarki. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50oC. Razred skladiščenja: 2B 7.3. Primerni embalažni materiali 7.4. Specifična uporaba: 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 8.1. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (Slovenija) Kemijsko ime CAS, EC Razvrstitev Mejne vrednosti KTV Opombe R M Rf Re mg/m 3 Opombe ml/m 3 (ppm) propan butan izobutan Mejne vrednosti izpostavljenosti 8.3. Mejne vrednosti izpostavljenosti (IUCLID) Kemijsko ime vrednost interval x čas tip Butan (106978) 1000 ml/m ml/m3 (4 x 15min) MAK (DE) Nafta (zemejlsko olje), obdelana z vodikom, težka ( ) 1 ppm 10 mg/m3 (4 x 15min) MAC (NL) Propan (74986) 1 20 ml/m3 (1 x 8h) TLV (US) Izobutan (75285) 1000 ml/m ml/m3 (3 x 60min) MAK (DE) Vir: IUCLID (Podatki so informativni.) Datum tiskanja: Stran 5 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

6 8.4. Preventivni varnostni ukrepi Skrbeti za osebno higieno umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo Nadzor izpostavljenosti 8.6. Osebna varovalna oprema: zaščita dihal: Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. zaščita rok: Zaščitne rokavice. (EN374) Pred odstranitvijo rokavice umiti z milom in vodo. zaščita oči: Pri normalni uporabi ni potrebna. zaščita kože: Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo. 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 9.1. Splošni podatki Agregatno stanje: tekoče Barva: brezbarvno Vonj: po ogljikovodikih 9.2. Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje ph vrednost: Vrelišče: Plamenišče: Vnetišče: Eksplozijske meje: Oksidativne lastnosti: Parni tlak: Relativna gostota par/hlapov: Gostota: 0.75 g/cm 3 < Relativna gostota 0.78 g/cm 3 pri 20 C Topnost (z navedbo topila): Porazdelitveni koeficient oktanol/voda Viskoznost: Vsebnost organskih topil: Vsebnost suhe snovi Datum tiskanja: Stran 6 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

7 9.3. DRUGI PODATKI Tališče/področje taljenja: Samovnetljivost: Opombe: Slabo topno v vodi. 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Stabilnost Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej točko 7) Pogoji, ki se jim mora izogniti Zavarovati pred vročino, direktnimi sončnimi žarki, odprtim ognjem, iskrenjem Nezdružljive snovi Ni podano Nevarni produkti razkroja Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja. 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI Toksikološki podatki za proizvod (kemikalijo) Učinki/simptomi: Vdihavanje: Namerna zloraba izdelka (prekomerno vdihavanje) predstavlja resno nevarnost za zdravje. V izjemnih primerih lahko povzroči smrt. Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. V stiku s kožo: Pri občutljivih osebah lahko pride do draženja. V stiku z očmi: V stiku z očmi lahko povzroči draženje. Zaužitje: Lahko povzroči bolečine v trebuhu Posebni učinki na zdravje človeka: Rakotvornost: Kemikalija ni razvrščena kot rakotvorna Mutagenost: Kemikalija ni razvrščena kot mutagena. Reproduktivna toksičnost: Kemikalija ni razvrščena kot strupena za razmnoževanje Akutna toksičnost: LD50/oralno: > 2000 mg/kg (Ocena) LC50/inhalacijsko/4h (para): > 5 mg/l (Ocena) LD50/dermalno: > 2000 mg/kg (Ocena) Datum tiskanja: Stran 7 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

8 11.2. Toksikološki podatki za posamezne sestavine (konstituente) Učinki/simptomi: PERMETRIN (ISO) V stiku s kožo: Lahko nastopi občutljivost kože, kot opekline ali pikanje na obrazu in sluznici. Ta občutljivost ne povzroča ran in je prehodnega značaja (max.24h). V stiku z očmi: Draži. Vdihavanje: Draži dihala. Zaužitje: Lahko povzroči slabost in bruhanje Akutna toksičnost za posamezne sestavine BUTAN (CAS: ): LC50/inhalacijsko/4h (para): > 658 mg/l (Podgana) LC50/inhalacijsko/4h (para): > 658 mg/l (Podgana) PERMETRIN (ISO) (CAS: ): LD50/dermalno: > 2500 mg/kg (Podgana) LD50/oralno: mg/kg (Podgana) LC50/inhalacijsko/4h (para): > 685 mg/l (Podgana) Akutna toksičnost za sestavine/konstituente (IUCLID) CAS Poti izpostavljenosti Oralno Dermalno Inhalacijsko LD50/podgana: mg/kg LD50/podgana: mg/kg LD50/kunec: mg/kg LD50/podgana: mg/kg LC50/podgana/6h: mg/l LD50/podgana: mg/kg LC50/podgana/4h: mg/l LC50/miš/2h: mg/l LC50/podgana/4h: mg/l LC50/miš/2h: mg/l LC50/podgana/4h: mg/l LC50/miš/2h: mg/l Vir: IUCLID (Podatki so informativni.) 12. EKOLOŠKI PODATKI Ekotoksikološki podatki za proizvod (kemikalijo) Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo. Vsebuje sestavine, ki so v skladu s predpisi razvrščene kot zelo strupene za vodne organizme, ki lahko povzročijo dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Datum tiskanja: Stran 8 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

9 Bioakumulacijski potencial Porazdelitveni koeficient oktanol/voda: Biokoncentracijski faktor: Biorazgradljivost Biorazgradljivost: BPK(5dni)/KPK razmerje: Akutna toksičnost Kronična toksičnost Abiotska razgradnja Biorazgradnja Mobilnost Dodatne informacije Datum tiskanja: Stran 9 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

10 12.2. Ekotoksikološki podatki za posamezne sestavine (konstituente) Snov: Propan Biološko lahko razgradljivo (>60%/28d). Akutna toksičnost LC50/ribe/96h : mg/l Snov: Butan Akutna toksičnost LC50/ribe/96h : 2 6 mg/l LC50/ribe/96h : 2 6 mg/l Snov: Nafta (zemejlsko olje), obdelana z vodikom, težka Večje količine nafte lahko penetrirajo v zemljo in onesnažijo podtalnico. Biorazgradljivost Biorazgradljivost: lahko biorazgradljivo; OECD Guide line 301 F "Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test" Snov: Permetrin (ISO) Akutna toksičnost LC50/ribe/96h : mg/l LD50/čebele/topic : > 0.02 µg/subjekt EC50/vodne bolhe/48h : > mg/l Akutna toksičnost za sestavine/konstituente (IUCLID) CAS Vrsta Ribe Vodne bolhe Alge LC50/96h: mg/l LC50/96h: mg/l LC50/96h: 2 6 mg/l LC50/96h: mg/l LC50/96h: mg/l LC50/96h: mg/l LC50/96h: mg/l LC50/96h: mg/l EC50/96h: mg/l LC50/96h: mg/l Vir: IUCLID (Podatki so informativni.) 13. ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje ostankov produkta: Prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Prepovedano je vsakršno odlaganje v okolju ali izpuščanje v vodo Šifra odpadka: Datum tiskanja: Stran 10 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

11 13.3. Embalaže: Popolnoma izpraznjeno embalažo prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Izpraznjena embalaža je primerna za recikliranje. Izpraznjena embalaža ni primerna za ponovno uporabo Šifra odpadne embalaže: Opombe 14. PODATKI O PREVOZU Naziv in opis AEROSOLI Dodatno označevanje: OKOLJU NEVARNO Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID): UN številka: 1950 Razred: 2 Embalažna skupina: Omejene količine: 1 L Omejitev za predore: D Rečni prevoz (ADNR): UN številka: 1950 Razred: 2 Embalažna skupina: Prevoz po morju (IMDG): UN številka: 1950 Razred: 2 Embalažna skupina: Zračni prevoz (ICAO/IATA): UN številka: 1950 Razred: 2 Embalažna skupina: 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI Posebna navodila: Datum tiskanja: Stran 11 od 12 nadaljevanje na naslednji strani...

12 15.2. Upoštevani predpisi Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Zakon o kemikalijah /ZKem/ Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov Uredba o ravnanju z odpadki Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 16. Drugi podatki Pomen opozorilnih (R) stavkov (R12) Zelo lahko vnetljivo. (R20/22) Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. (R43) Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. (R50/53) Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. (R65) Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. (R66) Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože Viri varnostnega lista: MSDS,RAID FIK "ROCKY", Spremembe varnostnega lista: Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah. Datum tiskanja: Stran 12 od 12

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

Raid Mosche e Zanzare Plus Azione rapida FIori d_Arancio.pdf

Raid Mosche e Zanzare Plus Azione rapida FIori d_Arancio.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Raid Mosche e Zanzare Plus Azione rapida FIori d'arancio 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

PLIVAsept blue.pdf

PLIVAsept blue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime PLIVA sept blue 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SANITEC CREMA DI SAPONE Šifra [1020, 1021, 1012, 1052] chemius.net/suu51 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

MQ HOBBETON.pdf

MQ HOBBETON.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime MQ HOBBETON 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

TERPENTIN.pdf

TERPENTIN.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime TERPENTIN 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Topilo. Odsvetovane

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Liquefied petroleum gas.pdf

Liquefied petroleum gas.pdf 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1.IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA Trgovsko ime: Liquefied petroleum gas Sinonimi chemius.net/qbp49 Multigas 300, Multigas Šifra: [35510] CGV100 100

Prikaži več

GORENC GBS.pdf

GORENC GBS.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime GORENC GBS Kemijsko ime Utekočinjen naftni plin (CAS: 68476857, EC: 2707042, Indeks: 649202006) REACH Registracijska

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

MAXFORCE QUANTUM.pdf

MAXFORCE QUANTUM.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime MAXFORCE QUANTUM 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Insekticid

Prikaži več

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc

Microsoft Word - Baygon Protector M&Z.doc Stran 1 /6 VARNOSTNI LIST Datum izdaje: 06.06.2003 Ime produkta: BAYGON PROTECTOR MOSCHE E ZANZARE FLIES & MOSQUITOES MUHE IN KOMARJI Datum revidirane izdaje: 14.01.2005 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

istilo za ienje stekla kaminskih pei.pdf

istilo za ienje stekla kaminskih pei.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Čistilo za čiščenje stekla kaminskih peči Šifra [4754] chemius.net/zfl68 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

DULUX COLOURS OF THE WORLD.pdf

DULUX COLOURS OF THE WORLD.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime DULUX COLOURS OF THE WORLD 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

K2 PRO KLIMA DOKTOR.pdf

K2 PRO KLIMA DOKTOR.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime K2 PRO KLIMA DOKTOR 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

Gorilla Super Glue.pdf

Gorilla Super Glue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Lepilo za les, večino

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

Dulux DT WSD SMTH MED BS.pdf

Dulux DT WSD SMTH MED BS.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Dulux DT WSD SMTH MED BS 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

Powersept S.pdf

Powersept S.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Powersept S 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Biocidni

Prikaži več

MQ Alkohol etilni denaturiran 96_.pdf

MQ Alkohol etilni denaturiran 96_.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Čiščenje maščob in dodatek

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

MEKOL 1001_P.pdf

MEKOL 1001_P.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1001/P 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - Dulux Trade Weathershield Aquatech Opaque - pripravljena m…

Microsoft Word - Dulux Trade Weathershield Aquatech Opaque - pripravljena m… Stran: 19 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ZMESI IN DRUŽBE PODJETJA 1.1 Trgovsko ime: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Pripravljena mešanica barve za les. Odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word _SLOVE.doc

Microsoft Word _SLOVE.doc VARNOSTNI LIST (Dir. 1907/2006/EC) Stran: 1 / 6 MOBIHEL 2K strukturni aditiv - grobi Revizija št:2 Datum izdaje:12/09/09 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA Ime izdelka: MOBIHEL 2K strukturni

Prikaži več

Textar Brake Cleaner.pdf

Textar Brake Cleaner.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime Textar Brake Cleaner 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

MEKOL.pdf

MEKOL.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

Sadolin Base.pdf

Sadolin Base.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Sadolin Base 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Temeljni

Prikaži več

VETRIX CLEAN.pdf

VETRIX CLEAN.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime VETRIX CLEAN 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

CETOL AKTIVA_BP_.pdf

CETOL AKTIVA_BP_.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime CETOL AKTIVA(BP) 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Premaz

Prikaži več

SUPRALUX GEMINI_B_VISOKOSIJAJNI PARKET LAK.pdf

SUPRALUX GEMINI_B_VISOKOSIJAJNI PARKET LAK.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SUPRALUX GEMINI "B" VISOKOSIJAJNI PARKET LAK 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

ProVecta.pdf

ProVecta.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ProVecta Vsebuje: Polialkilenoksid modificiran heptametiltrisiloksan chemius.net/2m6e7 1.2. Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Microsoft Word - Hyperox.doc

Microsoft Word - Hyperox.doc KRKA, d.d., Novo mesto Št. izdaje: 02 Št. strani: 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija pripravka: HYPEROX Podatki o proizvajalcu/dobavitelju: KRKA, d.d., Novo

Prikaži več

_ISTILO ZA STEKLA.pdf

_ISTILO ZA STEKLA.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ČISTILO ZA STEKLA Sinonimi K2 PERFECT CLAREN 22C chemius.net/ii35f 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

9120 X12 Supreme.pdf

9120 X12 Supreme.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 9120 X12 Supreme 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

SUPRALUX GEMINI_A_VISOKOSIJAJNI PARKET LAK.pdf

SUPRALUX GEMINI_A_VISOKOSIJAJNI PARKET LAK.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SUPRALUX GEMINI "A" VISOKOSIJAJNI PARKET LAK 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE MOSCHE E ZANZARE N Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 11 ODDELEK 1: Identi

VARNOSTNI LIST VAPE MOSCHE E ZANZARE N Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 11 ODDELEK 1: Identi Stran 1 od 11 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: 1R-trans fenotrin in d-tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

7020 Acrylic primer 1K.pdf

7020 Acrylic primer 1K.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 7020 Acrylic primer 1K 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne

Prikaži več

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI)

CARAMBA Profi Hochleistungs Synthese-Öl (Aerosol) - CARAMBA Zmogljivo sintetièno olje (aerosole)(SI) stran: 1 / 9 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

RACUMIN FOAM_.pdf

RACUMIN FOAM_.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime RACUMIN FOAM Šifra [102000025363] chemius.net/r5rcc 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - VL_Belles_1s.doc

Microsoft Word - VL_Belles_1s.doc Ime izdelka BELLES Stran 1 od 6 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1 Identifikacija pripravka: BELLES 1.1.1 Tehnični opis: Sredstvo za preventivno zaščito lesa pred insekti in glivami 1.2

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16126971 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 11 POGLAVJE 1. IDENTIFIKACIJA SUBSTANCE ALI ZMESI IN PODATKI O OSEBI, KI JO POŠILJA NA TRG 1.1. Identifikacija snovi/zmesi Trgovsko ime: HIDRAVLIČNO OLJE HD 22 Kemijsko ime: - Sinonimi: - Kataloška

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več