REVIZIJSKO POROČILO Pravilnost nabave zdravil v Lekarni Sevnica

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "REVIZIJSKO POROČILO Pravilnost nabave zdravil v Lekarni Sevnica"

Transkripcija

1 REVIZIJSKO POROČILO Pravilnost nabave zdravil v Lekarni Sevnica 2021

2 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.

3 REVIZIJSKO POROČILO Pravilnost nabave zdravil v Lekarni Sevnica Številka: 322-2/2020/30 Ljubljana, 10. decembra 2021

4 Povzetek Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti nabave zdravil v letu 2020 v 3 javnih lekarniških zavodih, in sicer v Lekarni Sevnica (v nadaljevanju: lekarna), Pomurskih lekarnah Murska Sobota in Lekarni Velenje. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja lekarne v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja lekarni izreklo negativno mnenje. Lekarna kot javni lekarniški zavod sodi med naročnike po Zakonu o javnem naročanju, zato mora nabavljati zdravila, kadar je njihova skupna vrednost enaka ali višja od mejnih vrednosti iz zakona, na podlagi pogodb, sklenjenih po enem od postopkov javnega naročanja, ki jih predpisuje zakon. Lekarna je pri nabavi zdravil ravnala v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, saj dobaviteljev zdravil v skupnem znesku EUR ni izbrala na podlagi predhodno izvedenega postopka oddaje javnega naročila. Lekarna je v letu 2020 naročala zdravila pri 11 dobaviteljih zdravil na podlagi neposredno sklenjenih pogodb v letih 2014 in 2017 oziroma neposredno z naročilnicami, pri čemer je 99,7 % vseh zdravil naročala pri 3 največjih dobaviteljih na podlagi neposredno sklenjenih pogodb za nedoločen čas oziroma do preklica. Lekarna med revizijskim postopkom ni odpravila ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. 4

5 Kazalo 1. Uvod Obrazložitev revizije Predstavitev lekarne Predstavitev področja revizije 9 2. Ugotovitve Nabava zdravil Naročanje zdravil Kasneje dobljeni popusti Cene zdravil Mnenje Zahteva za predložitev odzivnega poročila 20 5

6 1. Uvod Revizijo pravilnosti nabave zdravil v Lekarni Sevnica v letu 2020 smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču 1 (v nadaljevanju: ZRacS-1) in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije 2. Sklep o izvedbi revizije 3 je bil izdan Naša pristojnost je, da izrečemo mnenje o pravilnosti poslovanja lekarne v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil. Revizijo smo izvedli v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij 4. Revizija je vključevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti dela poslovanja. Izbrani postopki vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju tveganj smo proučili notranje kontroliranje, povezano z zagotavljanjem pravilnosti dela poslovanja, da bi določili okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazili mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja lekarne. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja. Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja lekarne v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu Da bi dosegli ta cilj, smo preverili skladnost poslovanja s predpisi, ki veljajo za lekarno kot posrednega proračunskega uporabnika. 1.1 Obrazložitev revizije Prečno revizijo nabave zdravil v 3 javnih lekarniških zavodih v letu 2020 smo izvedli v Lekarni Sevnica, Lekarni Velenje in Pomurskih lekarnah Murska Sobota, da bi preverili, ali so lekarne v letu 2020 nabavljale zdravila v skladu s predpisi o javnem naročanju ter ali so bile pri nabavi zdravil uporabljene veljavne cene. Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi na področju javnega naročanja smo upoštevali določbe Zakona o javnem naročanju 5 (v nadaljevanju: ZJN-3). Preverili smo tudi skladnost nabav zdravil s pogodbenimi določili. Pri preverjanju pravilnosti nabavnih cen zdravil smo upoštevali določbe Zakona o zdravilih 6 (v nadaljevanju: ZZdr-2) in Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini 7. 1 Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12. 2 Uradni list RS, št. 91/01. 3 Št /2020/7. 4 Uradni list RS, št. 43/13. 5 Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18. 6 Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19. 7 Uradni list RS, št. 32/15, 15/16, 19/18, 11/19 in 26/20. 6

7 V preveritev so bili vključeni izvedeni postopki in poslovni dogodki, ki so se začeli v letu 2020, ter tudi izvedeni postopki in poslovni dogodki, ki so se začeli pred letom, na katero se nanaša revizija, a so vplivali na poslovanje lekarne pri nabavi zdravil v letu Pri preizkušanju posameznih zneskov je bilo izplačilo obravnavano kot zadnje dejanje v zaporedju med seboj povezanih dejanj. Če je bilo v zaporedju dejanj, ki se je končalo s preizkušenim izplačilom, kakšno dejanje v nasprotju s predpisi, smo preizkušeno izplačilo šteli za nepravilno. 1.2 Predstavitev lekarne Lekarna je pravni naslednik Okrajne lekarne v Sevnici, ustanovljene , ki se je leta 1973 preoblikovala v Organizacijo združenega dela Lekarna Sevnica, leta 1977 v Lekarno Sevnica p.o. in junija 2002 v Lekarno Sevnica. Ustanoviteljska vprašanja, organiziranost in delovanje lekarne ureja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica 8, ki je bil v letu 2020 na podlagi 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 9 spremenjen in dopolnjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica 10 (v nadaljevanju: odlok o ustanovitvi). V skladu z odlokom o ustanovitvi je ustanoviteljica Občina Sevnica. Statut javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica (v nadaljevanju: statut) je sprejel svet lekarne 11 v soglasju z Občino Sevnica 12. Lekarna v skladu s 3. členom odloka o ustanovitvi opravlja lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov in obsega: izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta; izdajo živil za posebne zdravstvene namene; farmacevtsko obravnavo pacienta; dejavnost farmacevta svetovalca; farmacevtsko intervencijo; storitve telefarmacije; pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini; pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja; radiofarmacevtsko lekarniško dejavnost; preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih in galenskih zdravil; spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje; 8 Uradni list RS, št. 76/10. 9 Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/ Uradni list RS, št. 1/20 (velja od ). S tem odlokom se je odlok o ustanovitvi tudi preimenoval v Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica. 11 Dne Predhodno je veljal Statut javnega zavoda Lekarne Sevnica, ki ga je svet lekarne sprejel Dne

8 prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili, in drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo. Lekarna izvaja svojo dejavnost v 4 organizacijskih enotah, in sicer v Lekarni Sevnica, Lekarni Krmelj, Lekarni Senovo in lekarniški podružnici Planina pri Sevnici. Organi lekarne so svet lekarne, direktor in strokovni svet. V odloku o ustanovitvi je določeno, da lekarno nadzoruje in upravlja svet lekarne, ki ga po določbi 5. člena odloka o ustanovitvi sestavlja 6 članov, od tega sta 2 predstavnika Občine Sevnica, 2 predstavnika zaposlenih, 1 predstavnik pacientov in 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Na podlagi 7. člena odloka o ustanovitvi mandat članov sveta lekarne traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo. Svet lekarne na podlagi 6. člena odloka o ustanovitvi med drugim sprejema statut in letni program dela, določa finančni načrt, s soglasjem Občine Sevnica imenuje in razreši direktorja, daje soglasje k aktom o sistematizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu in načrtu nabav, preveri in potrdi letno poročilo lekarne, odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki, Občini Sevnica predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki lekarne vrne občini, nadzoruje ravnanje s premoženjem lekarne, finančno poslovanje lekarne, zakonitost dela in poslovanja lekarne. Direktor je poslovodni organ lekarne. V skladu z 9. členom odloka o ustanovitvi direktor organizira in vodi delo in poslovanje ter strokovno delo lekarne, zastopa in predstavlja lekarno ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela lekarne. Direktorja po 10. členu odloka o ustanovitvi imenuje svet lekarne s soglasjem ustanoviteljice. Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Strokovni svet je kolegijski organ lekarne za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih. V skladu s 13. členom odloka o ustanovitvi ima strokovni svet 4 člane in ga sestavlja direktor lekarne in 3 farmacevti, zaposleni v lekarni. Strokovni svet med drugim obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, določa strokovne podlage za programe dela in razvoj lekarne, predlaga svetu zavoda načrt strokovnega dela, daje mnenje o nabavi medicinske in druge opreme ter daje svetu lekarne in direktorju mnenja in predloge glede organizacije in strokovnega dela ter pogojev za razvoj dejavnosti lekarne. Lekarna na podlagi 18. člena odloka o ustanovitvi pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz javnih in zasebnih sredstev. Javna sredstva v skladu z odlokom o ustanovitvi zajemajo zlasti plačila za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci osnovnih zdravstvenih zavarovanj, plačila iz proračunskih sredstev in sredstva Občine Sevnica. Lekarna pridobiva sredstva tudi s prodajo blaga in storitev na trgu, z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih zdravstvenih zavarovanj, z donacijami in darili in iz drugih virov. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga lekarna ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, se po 19. členu odloka o ustanovitvi nameni za solventno in likvidno poslovanje lekarne, investicije v prostor in opremo lekarne ter drugih zdravstvenih dejavnosti, ki so povezane z delovanjem lekarne in jih lekarna vodi, ter za razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. Svet lekarne na podlagi omenjenega člena predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki lekarne vrne Občini Sevnica, 8

9 če s tem ni ogroženo solventno in likvidno poslovanje lekarne. Ta sredstva sme Občina Sevnica uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. V lekarni je bilo na dan in zaposlenih 19 javnih uslužbencev. Odgovorna oseba lekarne v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije je Irena Groboljšek Kavčič, direktorica lekarne. 1.3 Predstavitev področja revizije Lekarniška dejavnost je po Zakonu o lekarniški dejavnosti javna zdravstvena služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov. Izvaja se na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter med drugim vključuje izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini na recept in brez recepta ter pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani medicini. Na primarni ravni se izvaja v lekarnah in podružnicah lekarn 13, ki so lahko javni lekarniški zavodi, oziroma se izvaja na podlagi podeljene koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti. Javni lekarniški zavodi po svoji statusni obliki sodijo med naročnike po ZJN-3, ki v c) točki prvega odstavka 9. člena določa, da so naročniki tudi druge osebe javnega prava, v četrtem odstavku istega člena pa opredeli, da se javni zavodi štejejo za osebe javnega prava. Nabava zdravil za nadaljnjo prodajo ne sodi med izjeme, za katere se zakon ne uporablja, zato so javni lekarniški zavodi dolžni javno naročanje zdravil izvajati po postopkih iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3, če je vrednost predmeta javnega naročila enaka ali večja od mejnih vrednosti, od katerih dalje je uporaba zakona obvezna. Področje zdravil ureja ZZdr-2, določanje cen zdravil in postopke njihovega oblikovanja pa podrobneje tudi Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Promet z zdravili na debelo lahko ob izpolnjevanju pogojev, določenih v 105. členu ZZdr-2, opravljajo poslovni subjekti, ki imajo dovoljenje Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo. To so na podlagi 104. člena ZZdr-2 veletrgovci z zdravili, ki lahko kupujejo zdravila le pri poslovnih subjektih, ki imajo dovoljenje za proizvodnjo zdravil ali dovoljenje za promet z zdravili na debelo, ter lahko prodajajo zdravila le poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnosti prometa z zdravili na debelo in drobno, med katerimi so tudi lekarne, ki na podlagi 126. člena ZZdr-2 izvajajo promet z zdravili za uporabo v humani medicini na drobno. Na podlagi ZZdr-2 se cene zdravil, ki niso financirane iz javnih sredstev (samoplačniška zdravila), oblikujejo prosto po pogojih trga, medtem ko so zakonsko regulirane cene zdravil za uporabo v humani medicini, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali so na seznamu esencialnih ali nujno potrebnih zdravil in so financirana iz javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje 13 Javno lekarniško službo je opravljalo 24 javnih lekarniških zavodov s 193 lekarnami in 49 lekarniškimi podružnicami, 87 zasebnih lekarn z 11 lekarniškimi podružnicami ter 2 bolnišnični lekarni, skupaj 342 organizacijskih enot, [URL:

10 iz javnih sredstev (v nadaljevanju: zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev). JAZMP kot pristojni organ za določanje cen teh zdravil v skladu s 158. členom ZZdr-2 na podlagi vloge zavezanca za oblikovanje cene določi najvišjo dovoljeno ceno 14 in izredno višjo dovoljeno ceno 15, ki se lahko uporabljata v prometu na debelo. Za določanje cen zdravil v skladu z določbami Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini JAZMP pri tem uporablja primerjalni model, na podlagi katerega izračuna proizvajalčev element cene, to so administrativno priznani stroški proizvajalcev zdravil, izračunani na podlagi cen zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev, v referenčnih državah (Avstriji, Nemčiji in Franciji). Zakonsko regulirane cene predstavljajo najvišje cene, dovoljene v prometu z zdravili na debelo, in glede na to poslovni subjekti ne smejo prodajati zdravil nad temi cenami. V skladu s 159. členom ZZdr-2 so cene zdravil lahko nižje od njihovih najvišjih dovoljenih cen oziroma izrednih višjih dovoljenih cen, in sicer na podlagi sklenjenega dogovora med imetniki dovoljenja za promet z zdravilom ali veletrgovci ter nosilci zdravstvenega zavarovanja, ki poravnavajo stroške izdanih zdravil, ali (med drugim) z izvajalci lekarniške dejavnosti, financirane iz javnih sredstev, v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: dogovorjene cene). ZZdr-2 ne določa najnižjih dovoljenih dogovorjenih cen, kot tudi ne določa, na kakšen način se določijo nižje cene. Poslovni subjekti, ki kupujejo, prodajajo oziroma izdajajo zdravila, morajo na podlagi 163. člena ZZdr-2 uporabljati veljavno ceno zdravila. Pri zdravilih, ki niso financirana iz javnih sredstev, je veljavna cena zdravila tista cena zdravila, ki je oblikovana prosto po pogojih trga. Pri zdravilih, ki so financirana iz javnih sredstev, pa je veljavna cena lahko ena od reguliranih cen (izredna višja dovoljena cena ali najvišja dovoljena cena), dogovorjena cena iz 159. člena ZZdr-2 ali najvišja dovoljena cena z obveznim popustom iz 160. člena ZZdr-2. Navedene cene so najvišje cene zdravil, pri čemer poslovni subjekti ne smejo prodajati zdravila nad to ceno, lahko pa pod njo. Poslovni subjekt, ki prodaja oziroma izdaja zdravila, je dolžan za zdravilo, ki se financira iz javnih sredstev, uporabljati tisto veljavno ceno zdravila, ki je za lekarno stroškovno najugodnejša. Iz pojasnila JAZMP 16 izhaja, da je za lekarno stroškovno najugodnejša tista cena, ki je od vseh hkrati veljavnih cen, relevantnih za zadevnega kupca ali plačnika zdravil, tista, ki je najnižja, oziroma da je za dobavitelja obvezna uporaba tiste od vseh veljavnih cen, ki je najnižja. ZZdr-2 je v 160. členu uvedel obvezni popust, ki ga na podlagi javnega interesa lahko določi minister, pristojen za zdravstvo, z odredbo, vendar le za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev 17, v primeru javnega interesa za ohranitev vzdržnosti financiranja zdravil iz javnih sredstev ali v primerih 14 Najvišja dovoljena cena je sestavljena iz proizvajalčevega elementa cene ter deleža veletrgovine. Delež veletrgovine je vsota nespremenljivega in spremenljivega dela. Nespremenljivi del znaša 0,50 EUR, spremenljivi del pa 1,1 % proizvajalčevega elementa cene oziroma največ 27 EUR. Najvišje dovoljene cene zdravil se spreminjajo 2-krat letno (aprila in oktobra), in sicer pri tistih, katerih cena se je spremenila v vsaj 1 od primerjalnih držav, kar povzroči spremembo proizvajalčeve cene, ki je podlaga za določitev najvišje dovoljene cene. 15 Izredna višja dovoljena cena presega najvišjo dovoljeno ceno zdravila, ko zaradi velikosti in drugih značilnosti slovenskega trga najvišja dovoljena cena ne bi zagotovila oskrbe trga. Določi se tudi zdravilom s seznama nujno potrebnih zdravil, ki pa nimajo dovoljenja za promet. Izredna višja dovoljena cena se zdravilu lahko določi največ za 1 leto. 16 Pojasnilo JAZMP z dne , [URL: Med drugim za zdravila, ki niso na seznamu esencialnih zdravil ali nujno potrebnih zdravil, medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in ki nimajo določene izredne višje dovoljene cene. 10

11 odsotnosti ali neustreznosti konkurence na trgu zdravil. Druge vrste popustov s predpisi, ki urejajo področje zdravil, sicer niso regulirane, vendar ne ZJN-3 ne ZZdr-2 dobaviteljem zdravil ne preprečujeta medsebojne konkurence s ponujanjem popustov za nabavo zdravil. Takšno stališče je zavzela tudi Državna revizijska komisija v postopku odločanja o reviziji v postopku javnega naročila za dobavo zdravil, ki ga je vodila Lekarniška zbornica Slovenije 18 (v nadaljevanju: lekarniška zbornica), ko je v celoti razveljavila postopek javnega naročila nabave zdravil z argumentom, da je ponujanje različnih popustov (tako splošnih kot posebnih) zakonit način za nižanje najvišjih določenih cen, ki je v skladu z ZJN-3, na podlagi katerega se merila oblikujejo na način, da je omogočena indikacija dejanske ekonomske ugodnosti ponudbe, katere bistven element je čim nižja cena. Tudi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je že leta 2013 zavzela stališče 19, da predpisi o javnem naročanju veletrgovcem niso onemogočali ponudbe popustov v postopkih javnega naročanja, ter izpostavila tudi, da veletrgovci z zdravili ponujajo oziroma odobrijo popuste vsem lekarnam izven postopkov oddaje javnih naročil. Dobavitelji in proizvajalci zdravil morajo torej lekarnam prodajati zdravila po veljavnih cenah iz 163. člena ZZdr-2, na te cene pa jim lahko priznavajo popuste. Popust, ki ga lekarne prejmejo na nabavno ceno 20 zdravil (eno od veljavnih cen zdravil po 163. členu ZZdr-2), je zapisan na računu in zmanjšuje končno nabavno ceno zdravila, po kateri lekarne vrednotijo zalogo zdravil. Na podlagi poslovnih dogovorov oziroma aneksov h kupoprodajnim pogodbam pa v praksi dobavitelji in proizvajalci zdravil lekarnam priznavajo tudi kasneje dobljene popuste, ki zmanjšujejo poslovne odhodke lekarne 21, in sicer dobavitelji zdravil v obliki bonusov na obseg nabav, proizvajalci zdravil pa v obliki dodatnih ugodnosti (pri obeh navedenih popustih gre za nagrade, ki so odvisne od realiziranega letnega obsega nabav pri posameznem dobavitelju oziroma proizvajalcu in so priznane ob koncu poslovnega leta oziroma dogovorjenega obdobja) in v obliki popustov za predčasna plačila, ki jih dobavitelji zdravil lekarnam odobravajo le ob izpolnjevanju pogodbeno določenih pogojev. 18 Sklep št / z dne Odločba št / z dne Odločba se nanaša na usklajeno ravnanje veletrgovcev z zdravili v postopkih oddaje javnih naročil za dobavo zdravil za uporabo v humani medicini na debelo javnim lekarniškim zavodom. Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je ugotovila, da si družbe Kemofarmacija d.d. (v nadaljevanju: Kemofarmacija), SALUS, Veletrgovina, d.o.o. (v nadaljevanju: Salus), FARMADENT d. o. o. (v nadaljevanju: Farmadent) in GOPHARM d. o. o. na javnih razpisih niso konkurirale, da so si razdelile trg oziroma javna naročila za dobavo zdravil javnim lekarniškim zavodom ter da so omejile konkurenco na trgu zdravil, da so se dogovarjale oziroma usklajeno ravnale pri določanju cen zdravil na debelo, oddaji ponudb za dobavo zdravil in razdelitvi trga oziroma javnih naročil za dobavo zdravil javnim lekarniškim zavodom. 20 Nabavna cena zdravila je cena, oblikovana v skladu s predpisi, ki urejajo cene zdravil, in je določena na podlagi ustrezne knjigovodske listine dobavitelja na dan prejema zdravila v lekarni (Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020). Slovenski računovodski standardi 2016 (v nadaljevanju: SRS; Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 popr., 23/17, 57/18 in 81/18) določajo, da se količinska enota zaloge trgovskega blaga ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Nakupna cena se zmanjša za dobljene popuste (SRS 4 Zaloge (SRS 4.11)). 21 SRS 4 Zaloge (SRS 4.28) med drugim določa, da kasneje dobljeni popusti zmanjšujejo poslovne odhodke. 11

12 2. Ugotovitve 2.1 Nabava zdravil Lekarna je v letu 2020 naročala zdravila pri 11 dobaviteljih zdravil. Nabavna vrednost zdravil je v letu 2020 znašala EUR in je predstavljala 84,2 % vsega nabavljenega blaga 22. Med dobavitelji zdravil so bili največji Salus, Kemofarmacija in Farmadent. Zneske nabavne vrednosti zdravil po dobaviteljih in njihove deleže v skupni nabavi zdravil prikazuje Tabela 1. Tabela 1 Dobavitelji zdravil po vrednosti in deležu nabavljenih zdravil v letu 2020 Dobavitelji zdravil Nabava zdravil v EUR Delež nabave zdravil v % Salus ,9 Kemofarmacija ,6 Farmadent ,2 Ostali dobavitelji ,3 Skupaj ,0 Vir: lekarniška evidenca za leto Lekarna je EUR oziroma 99,7 % vseh nabav zdravil ustvarila s 3 največjimi dobavitelji zdravil. Od ostalih dobaviteljev zdravil je nabavila za EUR zdravil, kar predstavlja 0,3 % nabavljenih zdravil. Slika 1 prikazuje število različnih zdravil, ki jih je lekarna nabavila v letu 2020 pri 3 največjih dobaviteljih zdravil, ostali dobavitelji zdravil pa so prikazani skupaj. 22 Nabavna vrednost vsega nabavljenega blaga je znašala EUR. 12

13 Slika 1 Število različnih zdravil po dobaviteljih zdravil Vir: lekarniška evidenca za leto Lekarna je v letu 2020 od dobaviteljev zdravil nabavila različnih zdravil. Največ različnih zdravil, 1.952, je lekarna nabavila od Kemofarmacije, od Salusa in od Farmadenta. Od vseh zdravil je bilo (75,3 %) zdravil takih, ki so jih lekarni dobavljali vsi 3 največji dobavitelji zdravil. Od ostalih dobaviteljev pa je nabavila le 51 različnih zdravil Naročanje zdravil Lekarna kot javni lekarniški zavod po svoji statusni obliki sodi med naročnike po ZJN-3 in mora izvesti javno naročanje zdravil po enem od postopkov iz prvega odstavka 39. člena ZJN-3, če je vrednost predmeta javnega naročila enaka ali višja od mejnih vrednosti, ki jih določa prvi odstavek 21. člena 23 tega zakona, in če so izpolnjeni pogoji, ki so v nekaterih primerih določeni za posamezni postopek. 23 ZJN-3 v 21. členu določa, da se ta zakon uporablja za javna naročila blaga in storitev, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) je enaka ali višja od EUR. V letu 2020 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 ZZUOOP in 175/20 ZIUOPDVE), ki za področje javnega naročanja v 90. členu določa, da se od do ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila blaga in storitev, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od EUR. 13

14 2.1.1.a Lekarna je v letu 2020 naročala zdravila pri 11 dobaviteljih na podlagi neposredno sklenjenih pogodb v letih 2014 in 2017 oziroma neposredno z naročilnicami. Večino zdravil je naročala pri družbah Salus, Kemofarmacija in Farmadent, in sicer na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju, sklenjenih za nedoločen čas z družbama Salus 24 in Farmadent 25, ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene do preklica s Kemofarmacijo 26. Glede na skupno vrednost nabave zdravil, ki je v letu 2020 znašala EUR brez DDV, bi morala lekarna izvesti enega izmed postopkov, ki jih določa 39. člen ZJN-3. Lekarna je za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil na podlagi 33. člena ZJN-3 (priložnostno skupno javno naročilo) pooblastila lekarniško zbornico, ki je prejela 25 pooblastil posameznih naročnikov (23 javnih lekarniških zavodov in 2 bolnišničnih lekarn). Lekarna je predložila dokazili, iz katerih je razvidno, da je lekarniška zbornica sprejela Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila 27 in nato še Dopolnilni sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila 28. Na podlagi pooblastila iz leta 2019 je lekarna z lekarniško zbornico sklenila pogodbo o izvedbi skupnega javnega naročila za dobavo zdravil. Ocenjena vrednost javnega naročila za dobavo zdravil na recept za 48 mesecev, ki jo je lekarna posredovala lekarniški zbornici, znaša ,33 EUR. Lekarniška zbornica je na portalu javnih naročil objavila skupno javno naročilo Dobava zdravil 29 za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev, št. JN002961/2021-B01 s skupno ocenjeno vrednostjo EUR. Državna revizijska komisija je navedeno javno naročilo v celoti razveljavila 30, ker je ugotovila kršitev načela transparentnosti javnega naročanja in načela enakopravne obravnave ponudnikov ter kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti. Skupno javno naročilo, za izvedbo katerega je lekarna pooblastila lekarniško zbornico, je zajemalo le zdravila na recept (z izjemo zdravil na recept pod režimom ZZ_odv 31 ), ne pa tudi zdravil, ki se izdajajo brez recepta Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 1J z dne Pogodba o poslovnem sodelovanju št. 7/2014 z dne Kupoprodajna pogodba št. 4270/17 z dne Št / Št / Predmet javnega naročila so zdravila, uvrščena v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju: CBZ), in sicer zdravila z naslednjimi načini/režimi predpisovanja oziroma izdaje zdravil: Rp predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, RP/Spec predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika, H/Rp predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah in se izjemoma lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju in ZZ predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. 30 Odločba št / Predpisovanje in izdaja teh zdravil je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. Uporablja se samo za zdravljenje odvisnosti. 32 To so zdravila z režimom predpisovanja BRp, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah, in režimom predpisovanja BRp I+p, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. 14

15 2.1.2 Kasneje dobljeni popusti Dobavitelji in proizvajalci zdravil morajo lekarnam prodajati zdravila po veljavnih cenah iz 163. člena ZZDr-2, na te cene pa jim lahko priznavajo popuste, s katerimi v skladu z ZJN-3 lahko znižajo veljavne cene zdravil oziroma najvišje dovoljene cene zdravil. Tako ZJN-3 kot ZZdr-2 dobaviteljem zdravil ne preprečujeta medsebojne konkurence s ponujanjem popustov v postopkih javnega naročanja za nabavo zdravil (povezava s točko 1.3). Dobavitelji in proizvajalci zdravil so lekarni za leto 2020 priznavali različne oblike popustov. Poleg popustov na nabavno ceno zdravil, ki so bili izkazani na računih dobaviteljev zdravil (povezava s točko 2.1.3), je lekarna prejela tudi druge oblike popustov in ugodnosti, ki niso vezani na prodajo konkretnega zdravila. Kasneje dobljeni popusti zmanjšujejo poslovne odhodke lekarne. Lekarna je z največjimi dobavitelji zdravil sklenila posebne pogodbe oziroma anekse h kupoprodajnim pogodbam in pogodbam o poslovnem sodelovanju 33, na podlagi katerih je prejemala kasneje dobljene popuste v obliki bonusov na obseg nabav, katerih višina je bila odvisna od izpolnjevanja pogodbeno določenih pogojev oziroma kriterijev 34, in popuste za predčasna plačila 35. Kasneje dobljeni popusti so se lekarni v obliki naknadno prejetih dobropisov obračunali po preteku določenega obdobja, ki je bilo določeno v pogodbah oziroma aneksih. Lekarna je sklepala pogodbe o poslovnem sodelovanju in anekse tudi neposredno s proizvajalci zdravil, ki so ob izpolnitvi s pogodbo dogovorjenih pogojev ali kriterijev 36 lekarni zagotavljali dodatne ugodnosti. Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov s proizvajalci zdravil so dodatne ugodnosti lekarni v obliki dobropisa izplačevali dobavitelji zdravil, praviloma ob zaključku poslovnega leta za celo leto. Kasneje dobljeni popusti na zdravila, prejeti od vseh dobaviteljev zdravil (vključno s popusti proizvajalcev, ki so jih izplačali dobavitelji), so za leto 2020 po podatkih lekarne znašali EUR 37, 33 S Salusom: Poslovni dogovor št k Pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 1J z dne (uporabljal se je od do ) in Aneks št k Pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 1J z dne (uporabljal se je od do ). S Kemofarmacijo: Aneks št. 2/2020 h Kupoprodajni pogodbi št. 4270/17 (brez datuma) (uporabljal se je od do ), Aneks št. 1/19 h kupoprodajni pogodbi št. 4270/17 z dne (uporabljal se je od do ) in Aneks št. 1/20 h kupoprodajni pogodbi št. 4270/17 z dne (uporabljal se je od do ). S Farmadentom: Aneks št. 1/2017 k pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 7/2014 z dne (uporabljal se je od do ), Aneks št. 2/2020 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 7/2014 dne (uporabljal se je od do ) in Aneks št. 2a/2020 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 7/2014 z dne (uporabljal se je od do ). 34 Višina kasneje dobljenih popustov je bila tako odvisna na primer od strukture nakupov, letnega prometa z zdravili, povprečne cene nabavljenih zdravil, količine nabavljenih zdravil, odstotka rasti vrednosti zdravil glede na predhodno leto, odstotka rasti količine zdravil glede na predhodno leto, poravnave obveznosti do dobavitelja znotraj pogodbeno določenega roka. 35 Lekarna je bila do popusta upravičena v primeru plačil, ki so bila krajša od 15 dni od datuma računa, datuma dobave oziroma od datuma odpreme blaga. 36 Najpogosteje je bil določen dosežen letni promet z določenimi proizvajalčevimi izdelki, ki jih je lekarna naročala pri dobaviteljih zdravil. 37 Znesek je seštevek zneska vseh prejetih bonusov na obseg nabav zdravil od vseh dobaviteljev zdravil in ugodnosti proizvajalcev ( EUR) in ocenjenega zneska popustov za predčasna plačila od vseh dobaviteljev za nabavo zdravil (8.206 EUR). 15

16 kar predstavlja 71,2 % vseh kasneje dobljenih popustov na nabavo vsega blaga 38. Vsi kasneje dobljeni popusti za zdravila se nanašajo na bonuse na obseg nabav dobaviteljev v znesku EUR, ugodnosti od proizvajalcev v znesku EUR in popuste za predčasna plačila v znesku EUR. Tabela 2 prikazuje dobljene popuste in ugodnosti od 3 največjih dobaviteljev zdravil za leto 2020, ki predstavljajo pretežni del (98,4 %) vseh kasneje dobljenih popustov za zdravila. Tabela 2 Kasneje dobljeni popusti in ugodnosti največjih dobaviteljev zdravil za leto 2020 v EUR Dobavitelji zdravil Kasneje dobljeni popusti na zdravila Bonus na obseg nabav dobavitelja Ugodnosti proizvajalcev Popust za predčasna plačila 1) Skupaj (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) Salus ) Kemofarmacija ) Farmadent ) Skupaj Opombe: 1) Ocenjen znesek popusta za predčasno plačilo je zmnožek deleža nabavne vrednosti zdravil v nabavni vrednosti vsega blaga posameznega dobavitelja in evidentiranega zneska prejetega popusta za predčasna plačila dobavitelja v glavni knjigi lekarne na kontu ) Prek Salusa: KRKA, d.d, Novo mesto. 3) Prek Kemofarmacije: Lek, d.d, Ljubljana. 4) Prek Farmadenta: PLIVA Hrvatska d.o.o. Vir: računovodske evidence lekarne za leto Slika 2 prikazuje znesek nabave zdravil in delež bonusa na obseg nabav 39 3 največjih dobaviteljev zdravil v letu S slike je razvidno, da je lekarna največji delež bonusa na obseg nabav zdravil dosegla pri Farmadentu (2,82 %), to je pri dobavitelju zdravil, pri katerem je naročila najmanj (le 24,2 %) od celotne nabave zdravil v letu 2020 ( EUR). Pri Salusu, ki je lekarni dobavil 38,9 % vrednosti vseh zdravil, je ta delež znašal 1,53 %, medtem ko je pri Kemofarmaciji, ki je lekarni dobavila 36,6 % od celotne nabave zdravil, ta delež znašal 1,27 %. 38 Skupni znesek kasneje dobljenih popustov na nabave vsega blaga znaša EUR in je seštevek zneska prejetih bonusov na obseg nabav vsega blaga in ugodnosti proizvajalcev zdravil ( EUR) in zneska popustov za predčasna plačila od vseh dobaviteljev za nabavo vsega blaga (9.373 EUR). 39 Delež bonusa je izračunan kot razmerje med vrednostjo dobljenega bonusa na obseg nabav in vrednostjo vseh zdravil, ki jih je lekarna kupila pri dobavitelju zdravil. Predstavlja odstotek popusta, ki ga je lekarna naknadno dobila za nabavljena zdravila. 16

17 Slika 2 Nabava zdravil in delež bonusa na obseg nabav 3 največjih dobaviteljev zdravil Vir: lekarniška in računovodske evidence za leto Cene zdravil Poslovni subjekti, ki kupujejo in prodajajo oziroma izdajajo zdravila, morajo uporabljati veljavno ceno zdravil iz 163. člena ZZdr-2. Lekarna je v letu 2020 nabavljala zdravila pri 3 največjih dobaviteljih zdravil na podlagi neposredno sklenjenih pogodb, v katerih je bilo določeno, da se cene blaga oblikujejo v skladu z veljavno zakonodajo oziroma da prodajalec kupcu zaračuna naročeno blago po veljavnih veleprodajnih cenah. Tabela 3 prikazuje 10 zdravil z veljavnimi cenami, ki jih je lekarna nabavljala pri 3 največjih dobaviteljih zdravil. V tabeli je prikazan podatek o nabavni ceni zdravila, ki je razvidna z računa dobavitelja, veljavni ceni, ki je najvišja dovoljena cena, izredno višja dovoljena cena ali dogovorjena cena, če se je ZZZS s proizvajalci zdravil oziroma njihovimi zastopniki dogovoril za nižjo ceno. Za zdravila iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil 40 (v nadaljevanju: MZZ) in terapevtske skupine zdravil 41 (v nadaljevanju: TSZ) je 40 Seznam MZZ določa JAZMP in je dosegljiv na spletni strani JAZMP, v rubriki Seznami pod Zdravila za uporabo v humani medicini. Sistem najvišje priznane vrednosti (v nadaljevanju: NPV) za MZZ, uveden leta 2003, zagotavlja, da obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje krijeta določena MZZ do NPV. NPV je določena na ceni najcenejšega zdravila v skupini, ki ima v preteklem mesecu vsaj 0,5-odstotni tržni delež. 41 ZZZS je uvedel sistem TSZ. Pravna podlaga za uvedbo sistema NPV za TSZ je Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314-A, 56/13 ZŠtip-1, 63/13 ZOsn-I, 63/13 ZJAKRS-A, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr, 107/13 odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 ZDoh-2R, 77/17 ZMVN-1, 33/19 ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 ZIPRS2122), ki v 3. in 4. členu uvaja NPV za TSZ. ZZZS določa TSZ na lastno pobudo in na osnovi mnenja strokovne komisije za razvrščanje zdravil na listo. Merila za določanje TSZ so terapevtska indikacija in druga merila za razvrščanje zdravil na listo. 17

18 za potrebe prikazovanja popustov na veljavno ceno zdravil (Tabela 3) prikazana tudi NPV. Podatki o nacionalni šifri zdravila, imenu, NPV in veljavni ceni, razen tistih dogovorjenih cen, ki niso javno dostopne, so objavljeni v CBZ. Ugotovili smo, da so bile nabavne cene zdravil v letu 2020 enake pri vseh 3 največjih dobaviteljih. Tabela 3 Nabavne cene zdravil Šifra Ime zdravila Tip veljavne cene Veljavna cena v EUR NPV v EUR Nabavna cena v EUR Concor DCz 2,03 / 2, Nolpaza DCz 2,05 2,05 2, Lekadol NDC 1,49 1,29 1, Lacipil DCz 3,65 3,65 3, Plivit D3 IVDC 2,91 / 2, Aspirin protect DCz 2,34 2,34 2, Doreta DCz 3,53 3,19 3, Byol NDC 1,71 1,31 1, Analgin IVDC 3,78 / 3, Nalgesin forte NDC 3,54 / 3,54 Legenda: Šifra šifra zdravila po CBZ, DCz dogovorjena cena, ki ni javno dostopna, NDC najvišja dovoljena cena, IVDC izredno višja dovoljena cena. Vir: podatki lekarne, CBZ in ZZZS. Na podlagi podatkov (Tabela 3) je razvidno, da so bile pri nabavi zdravil uporabljene cene, ki so bile enake ali nižje od veljavnih. Nižje cene od veljavnih so bile pri zdravilih Lekadol in Doreta, ki sta na seznamu MZZ in imata določeno NPV. Dobavitelji zdravil so lekarni na navedeni zdravili dali popust na ceno zdravila, ki je znižal veljavno ceno na raven NPV. Iz podatkov lekarniške evidence je razvidno, da je skupni znesek popustov na ceno zdravil, ki so jih dobavljali največji dobavitelji zdravil, znašal EUR oziroma 3,56 % 42 glede na bruto nabavno vrednost teh zdravil. V nasprotju s kasneje dobljenimi popusti, popusti na ceno zdravila, izkazani na računih dobaviteljev, znižujejo veljavne cen zdravil in predstavljajo prihranek za uporabnike zdravil in ZZZS. Dobavitelji zdravil so najpogosteje priznavali popuste na ceno zdravila pri zdravilih, ki imajo določeno NPV. Zaradi teh popustov so doplačila uporabnikov zdravil nižja oziroma jih v primeru, ko se veljavna cena zdravila zniža na raven NPV, ni. 42 Izračun: EUR rabata 3 največjih dobaviteljev zdravil/ EUR bruto nabavne vrednosti zdravil 3 največjih dobaviteljev. 18

19 3. Mnenje Revidirali smo pravilnost dela poslovanja Lekarne Sevnica v letu Negativno mnenje Ugotovili smo, da Lekarna Sevnica v letu 2020 ni poslovala v skladu s predpisi, ker je: pri nabavi zdravil v skupnem znesku EUR ravnala v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju, ker dobaviteljev zdravil ni izbrala na podlagi predhodno izvedenega ustreznega postopka oddaje javnega naročila točka a. Menimo, da je bilo poslovanje Lekarne Sevnica v delu, ki se nanaša na nabavo zdravil v letu 2020, zaradi ugotovljene nepravilnosti, ki jo navajamo v prejšnjem odstavku, v pomembnem neskladju s predpisi. 19

20 4. Zahteva za predložitev odzivnega poročila Lekarna Sevnica mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo. Odzivno poročilo mora vsebovati: navedbo revizije, na katero se nanaša, kratek opis nepravilnosti v poslovanju, ki so bile ugotovljene z revizijo, in izkaz popravljalnih ukrepov. Izkaz popravljalnih ukrepov mora obsegati navedbo popravljalnih ukrepov in ustrezna dokazila o izvedenih popravljalnih ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Lekarna Sevnica mora v odzivnem poročilu izkazati, da je: 1. pripravila načrt aktivnosti z navedbo aktivnosti, odgovornih oseb in rokov za izvedbo aktivnosti, s katerim bo zagotovila nabavo vseh zdravil na podlagi postopka za oddajo javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju točka a. Po drugem odstavku 29. člena ZRacS-1 je odzivno poročilo uradna listina, ki jo potrdi odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev s svojim podpisom in pečatom. Računsko sodišče bo ocenilo verodostojnost odzivnega poročila, to je resničnost navedb o popravljalnih ukrepih, in po potrebi opravilo revizijo odzivnega poročila na podlagi četrtega odstavka 29. člena ZRacS-1. Prav tako bo ocenilo zadovoljivost sprejetih popravljalnih ukrepov. Če odzivno poročilo ne bo predloženo v roku, določenem v revizijskem poročilu, stori odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev prekršek po tretjem odstavku 38. člena ZRacS-1. Če uporabnik javnih sredstev, ki bi moral predložiti odzivno poročilo, niti v roku 15 dni po izteku roka za predložitev odzivnega poročila računskemu sodišču ne predloži odzivnega poročila, se šteje, da uporabnik javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja 43. Prav tako opozarjamo, da se neresnične navedbe v odzivnem poročilu obravnavajo kot neresnične navedbe v uradni listini (drugi odstavek 29. člena ZRacS-1). Če bo računsko sodišče v porevizijskem postopku ugotovilo, da Lekarna Sevnica krši obveznost dobrega poslovanja, bo ravnalo v skladu s sedmim do štirinajstim odstavkom 29. člena ZRacS točka prvega odstavka 37. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije. 20

21 Pravni pouk Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči in drugimi državnimi organi. Tomaž Vesel, generalni državni revizor Poslano: 1. Lekarni Sevnica, priporočeno s povratnico; 2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 3. arhivu. 21

22 Bdimo nad potmi javnega denarja Računsko sodišče Republike Slovenije The Court of Audit of the Republic of Slovenia Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386 (0) fax: +386 (0)

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o lekarniški

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in

Številka: /15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in Številka: 501-01/15-3/ Ljubljana, 12. april 2016 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 71. seji 11. aprila 2016,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word Lekarna Ajdov\232\350ina.doc) LEKARNA AJDOVŠČINA POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011 OPIS DEJAVNOSTI IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA Dejavnost zavoda Lekarna Ajdovščina deluje kot javni zavod od leta 1992. Ustanovljena je bila z namenom izvajanja

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

evizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010

evizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenije v letih 2009 in 2010 Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija 4 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Povzetek R ačunsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana

Revizijsko poročilo: Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana Revizijsko poročilo Zagotavljanje oskrbe na domu na območju Mestne občine Ljubljana POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTV

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTV UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO PREDLOG KAZALNIKOV KAKOVOSTI V LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Ljubljana, avgust 2016 DARJA POTOČNIK BENČIČ IZJAVA

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več