: Capalac mix Hochglanzlack Basis Weiß

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download ": Capalac mix Hochglanzlack Basis Weiß"

Transkripcija

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi : zaščitni premaz Priporočene omejitve uporabe : pri strokovni uporabi nobenih 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Družba Telefon : Telefaks : : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt Elektronski naslov Odgovorna oseba za izdajo : 1.4 Telefonska številka za nujne primere Telefonska številka za nujne primere/ Elektronski naslov : 0049(0)6154/ ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008) Vnetljive tekočine, Kategorija 3 Kronična strupenost za vodno okolje, Kategorija 3 H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Razvrstitev (67/548/EGS, 1999/45/ES) Vnetljivo Okolju nevarno R10: Vnetljivo. R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko 1 / 18

2 povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 2.2 Elementi etikete Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008) Piktogrami za nevarnost : Opozorilna beseda : Pozor Stavki o nevarnosti : H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Dopolnilne izjave o nevarnostih : EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Previdnostni stavki : P102 Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečevanje: P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/ vročih površin. - Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. Ukrepanje: P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. Dodatno označevanje: EUH208 Vsebuje: 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Lahko povzroči alergijski odziv. Označevanje po direktivi ES: 1999/45/ES R -stavek(stavki) : R10 Vnetljivo. R52/53 Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči 2 / 18

3 nastanek suhe ali razpokane kože. Stavek(stavki) 'S' : S 2 Hraniti izven dosega otrok. S 7/9 Hraniti v tesno zaprti posodi na dobro prezračevanem mestu. S16 Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. S23 Ne vdihavati hlapov, aerosolov. S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi. S29 Ne izprazniti v kanalizacijo. S38 Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. S62 Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Sestavine, ki povzročajo preobčutljivost : Vsebuje: 2-butanon oksim Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Lahko povzroči alergijski odziv. 2.3 Druge nevarnosti Snov/mešanica vsebuje komponente, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vpvb). Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak. ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.2 Zmesi Nevarne sestavine Kemijsko ime isoparaffinischer Kohlenwasserstoff C11-C15 Št. CAS ES-št. Registracijska številka / Razvrstitev (67/548/EGS) Xn; R65 R66 R53 Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008) Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic4; H413 Koncentracija (%) >= 1 - < 10 Xi; R43 N; R50 Skin Sens.1; H317 Aquatic Acute1; H400 >= 0,1 - < 1 3 / 18

4 2-(2H-Benzotriazol-2- yl)-4,6- ditertpentylphenol Xn; R48/22 R53 STOT RE2; H373 Aquatic Chronic4; H413 >= 1 - < 10 Bis(1,2,2,6,6- pentamethylpiperidyl)sebacat Xi; R43 N; R50/53 Skin Sens.1; H317 Aquatic Chronic1; H410 >= 0,25 - < 1 nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom xxxx Xn; R65 R66 Asp. Tox.1; H304 >= 10 - < 20 R10 R66 Xn; R65 Flam. Liq.3; H226 Asp. Tox.1; H304 >= 1 - < 10 Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom R10 Xn; R65 N; R51/53 R66 R67 Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411 >= 0,1 - < 1 2-butanon oksim xxxx Carc.Cat.3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43 Acute Tox.4; H312 Eye Dam.1; H318 Skin Sens.1; H317 Carc.2; H351 >= 0,1 - < 1 Za razlago kratic glej oddelek 16. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Splošna navodila Pri vdihavanju : Poškodovanca umaknite na varno. Če se pojavijo simptomi, poklicati zdravnika. V primeru slabega počutja obiščite zdravnika. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. : V primeru vdihavanja prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. 4 / 18

5 Če je dihanje nepravilno ali če se ustavi, izvajajte umetno dihanje. Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika. Pri stiku s kožo Pri stiku z očmi Pri zaužitju : Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo temeljito umijte z milom in vodo, ali pa uporabite priznano čistilo za kožo. NE uporabljajte topil ali razredčil. : Odstraniti kontaktno lečo. Držati veke narazen in izpirati oči z obilo vode najmanj 15 minut. Poiskati zdravniško pomoč. : V primeru zaužitja: NE izzvati bruhanja. Pri nezgodnem zaužitju je takoj potrebna zdravniška pomoč. Sperite usta in pijte veliko vode. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Simptomi : Ni razpoložljivih informacij. Tveganje : Ni razpoložljivih informacij. 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Oskrba, obdelava : Ni razpoložljivih informacij. ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje Ustrezna sredstva za gašenje Neustrezna sredstva za gašenje : Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. : Zelo voluminozen vodni curek 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Specifične nevarnosti med gašenjem : Izpostavljenje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za zdravje. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo 5 / 18

6 ali vodne poti. 5.3 Nasvet za gasilce Posebne varovalne opreme za gasilce Dodatne informacije : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. : Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima. Standarden postopek za kemijske požare. ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Osebnih varnostnih ukrepih : Odstranite vse vire vžiga. Zagotovite zadostno prezračevanje. Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 7 in 8. S ponovno zbranim materialom ravnati v skladu z delom "Odlaganje". 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Okoljevarstveni ukrepi : Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Metodah za čiščenja : Primerna čistilna sredstva Zajezite in zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr. peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom), in dajte v vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi (glejte poglavje 13). Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Za nadaljnje informacije glej razdelek 8 & 13 varnostnega lista. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Navodilo za varno rokovanje : Preprečite prekoračitev dane mejne poklicne izpostavljenosti (glejte poglavje 8). Izogibati se vdihavanju, zaužitju ter stiku s kožo in očmi. 6 / 18

7 Zavarovati pred toploto in ognjem. Hranite proč od ognja (kajenje prepovedano). Varovati pred plameni in iskrami. Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo Higienski ukrepi : Hlapi/pare so težji od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Proizvod se sme uporabljati samo na področjih, kjer so izključene vse odprte luči in drugi viri vžiga. Preprečite nastanek statičnega naelektrenja. : Preprečite stik s kožo in očmi. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Umiti roke pred jedjo, pitjem ali kajenjem. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Zahteve glede skladiščnih področij in vsebnikov : Skladiščite med 5 in 25 C na suhem, dobro prezračenem mestu, stran od virov toplote, vžiga in direktne sončne svetlobe. Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Upoštevajte opozorila na nalepki/etiketi. 7.3 Posebne končne uporabe Posebni način(-i) uporabe : Upoštevati je potrebno tehnične informacije proizvajalca. ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost Komponente Št. CAS Tip vrednosti Parametri nadzora Osnova (Oblika izpostavljanja) Titandioxid MV vl/m3 SI OEL 8.2 Nadzor izpostavljenosti Tehnični ukrepi Rokovati samo v prostorih, opremljenih z lokalnim izpušnim prezračevanjem (ali drugim primernim izpušnim prezračevanjem). Osebna varovalna oprema Varovanje oči : Steklenička s čisto vodo za izpiranje oči Tesno prilegajoča varovalna očala 7 / 18

8 Zaščita rok Material čas prodiranja Debelina rokavice Opombe Zaščita kože in telesa : Nitrilni kavčuk : 240 min : 0,2 mm : Preden jih snamete, očistite rokavice z milom in vodo.nosite ustrezne rokavice, preskušene po EN374. : neprepustna oblačila Izberite varovala za telo glede na množino in koncentracijo nevarne snovi na delovnem mestu. Zaščita dihal : Če se pojavi para, uporabljajte respirator z odobrenim filtrom. Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal. Varnostni ukrepi : Ravnati v skladu z načrtom o zaščiti kože. Nadzor izpostavljenosti okolja Splošna navodila ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti : Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti. 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Videz : tekoče Barva Vonj Mejne vrednosti vonja ph Tališče/območje tališča : Ni razpoložljivih podatkov : Ni razpoložljivih informacij. : Ni smiselno : Ni razpoložljivih podatkov : ni določena 8 / 18

9 Točka vrelišča/območje vrelišča : ni določena Plamenišče : 53,5 C Hitrost izparevanja Vnetljivost (trdno, plinasto) Zgornja eksplozivna meja Spodnja eksplozivna meja Parni tlak Relativna gostota par/hlapov Relativna gostota Gostota : Ni smiselno : ni določena : Ni smiselno : Ni smiselno : ni določena : Ni smiselno : Ni smiselno : 1,2350 g/cm3 Topnost Topnost v vodi Porazdelitveni koeficient: n- oktanol/voda : netopno : ni določena Temperatura samovžiga : > 200 C Toplotni razpad/razgradnja Viskoznost Viskoznost, kinematična : Ni razpoložljivih podatkov : > 21 mm2/s (40 C) Metoda: ISO 3104/3105 Pretočni čas : 91,0 s Prerez: 4 mm Metoda: DIN Eksplozivne lastnosti Oksidativne lastnosti : Ni smiselno : Ni razpoložljivih podatkov 9 / 18

10 9.2 Drugi podatki Ni razpoložljivih podatkov ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade Kemijska stabilnost Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije : Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja. Pare utegnejo tvoriti eksplozivno zmes z zrakom. Ne razpade pri normalnem skladiščenju Pogoji, ki se jim je treba izogniti Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Varovati pred mrazom, toploto in sončno svetlobo Nezdružljivi materiali Materiali, ki se jim je treba izogniti : Nezdružljivo z oksidanti. Nezdružljivo s kislinami in bazami Nevarni produkti razgradnje Nevarni produkti razgradnje : Pri požaru lahko nastajajo nevarni razpadni proizvodi, kot so: Ogljikov dioksid (CO2), ogljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), gost črn dim. ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Akutna toksičnost (drugi načini dajanja) : Opombe: O samem proizvodu ni na voljo nobenih podatkov. Komponente: 10 / 18

11 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol: Akutna oralna toksičnost : LD50 Ustno Podgana: > 200 mg/kg Opombe: glejte brezplačni tekst z navodili za uporabo Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju Akutno dermalno strupenost : : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov Opombe: Ni razpoložljivih podatkov 2-butanon oksim: Akutno dermalno strupenost : Ocena akutne strupenosti : mg/kg Metoda: Pretvorjena ocenjena vrednost akutne strupenosti Jedkost za kožo/draženje kože Opombe: Utegne dražiti kožo pri občutljivih osebah. Resne okvare oči/draženje Opombe: V skladu s kriteriji razvrščanja v Evropski Uniji ta proizvod ne velja kot dražilen za oči. Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože Opombe: Ni razpoložljivih podatkov Mutagenost za zarodne celice Ni razpoložljivih podatkov Rakotvornost Ni razpoložljivih podatkov Strupenost za razmnoževanje Ni razpoložljivih podatkov STOT - enkratna izpostavljenost Ni razpoložljivih podatkov STOT - ponavljajoča se izpostavljenost Ni razpoložljivih podatkov 11 / 18

12 Toksičnost pri vdihavanju Ni razpoložljivih podatkov Dodatne informacije Opombe: O samem proizvodu ni na voljo nobenih podatkov., Koncentracije nad dovoljenimi koncentracijami v delovnem okolju utegnejo povzročiti navzejo in bruhanje., Koncentracija nad dovoljeno koncentracijo v delovnem okolju utegne povzročiti omotico, glavobol in omamljenost., Koncentracija znatno nad dovoljeno koncentracijo v delovnem okolju utegne poškodovati centralni živčni sistem., Koncentracije znatno nad dovoljenimi koncentracijami v delovnem okolju utegnejo povzročiti nezavest., Koncentracije znatno nad dovoljeno koncentracijo v delovnem okolju utegnejo poškodovati jetra ali ledvice. ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost Strupenost za ribe Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje : Opombe: O samem proizvodu ni na voljo nobenih podatkov. : Opombe: O samem proizvodu ni na voljo nobenih podatkov. Dodatne informacije Naslednji odstotek zmesi sestavlja(-jo) primes(-i) z neznano nevarnostjo za vodno okolje: 70,48 % Komponente: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat: M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : 1 M-faktor (Kronična strupenost za vodno okolje) : 1 Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat: M-faktor (Akutna strupenost za vodno okolje) : Obstojnost in razgradljivost Biorazgradljivost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov 12 / 18

13 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Bioakumulacija : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov 12.4 Mobilnost v tleh Mobilnost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb Ocena : Snov/mešanica vsebuje komponente, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vpvb).. Komponente: 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol: Ocena : OBS snov Drugi škodljivi učinki Dodatne okoljevarstvene informacije : Opombe: V primeru nestrokovnega rokovanja ali odstranitve ni možno izključiti nevarnosti za okolje. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki Proizvod Kontaminirana embalaža/pakiranje : Tekoče ostanke materiala oddajte na zbirališče za stare barve oz. lake, posušene ostanke materiala odstranite kot gradbeni material in ruševine ali pa kot komunalne odpadke oz. gospodinjske odpadke. : Za recikliranje samo izpraznjena posodo. 13 / 18

14 ODDELEK 14: Podatki o prevozu 14.1 Številka ZN ADR : UN 1263 Pripomba: Materiale, ikke gods i klasse 3 IMDG, ved transport i containere <30L (fritagelse ifølge ). RID : UN 1263 IMDG : UN 1263 IATA : UN Pravilno odpremno ime ZN ADR RID IMDG IATA 14.3 Razredi nevarnosti prevoza : PAINT (oct-1-ene, nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom) : PAINT (oct-1-ene, nafta (zemeljsko olje), težka, obdelana z vodikom) : PAINT (oct-1-ene, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy) : Paint (oct-1-ene, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy) ADR : 3 RID : 3 IMDG : 3 IATA : Skupina embalaže ADR Skupina embalaže : III Koda (Št.) razvrstitve : F1 Številka nevarnosti : 30 Nalepke : 3 Koda tunelskih omejitev : (D/E) RID Skupina embalaže : III Koda (Št.) razvrstitve : F1 Številka nevarnosti : 30 Nalepke : 3 14 / 18

15 IMDG Skupina embalaže : III Nalepke : 3 EmS Koda : F-E, IATA Navodila za pakiranje (tovorno letalo) Navodila za pakiranje (potniško letalo) Navodila o pakiranju (LQ) Skupina embalaže Nalepke 14.5 Nevarnosti za okolje ADR Okolju nevarno RID Okolju nevarno IMDG Snov, ki onesnažuje morje : 366 : 355 : Y344 : III : Flammable Liquids : ne : ne : ne 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Opombe : gl. poglavj Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Opombe : neprimeren ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Hlapne organske spojine : Direktiva 2004/42/ES 24 % < 300 g/l Drugi predpisi : Zakon o kemikalijah Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov Zakon o varstvu okolja Uredba o odpadkih Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 15 / 18

16 izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu 15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni potrebna za to snov. ODDELEK 16: Drugi podatki Celotno besedilo R-stavkov R10 : Vnetljivo. R21 : Zdravju škodljivo v stiku s kožo. R40 : Možen rakotvoren učinek. R41 : Nevarnost hudih poškodb oči. R43 : Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. R48/22 : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja. R50 : Zelo strupeno za vodne organizme. R50/53 : Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R51/53 : Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R53 : Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. R65 : Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. R66 : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 : Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Celotno besedilo H-stavkov H226 H304 H312 H317 H318 H336 H351 H373 H400 H410 H411 H413 : Vnetljiva tekočina in hlapi. : Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. : Zdravju škodljivo v stiku s kožo. : Lahko povzroči alergijski odziv kože. : Povzroča hude poškodbe oči. : Lahko povzroči zaspanost ali omotico. : Sum povzročitve raka. : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti ob zaužitju. : Zelo strupeno za vodne organizme. : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. : Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. : Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. 16 / 18

17 Celotno besedilo drugih okrajšav Acute Tox. Aquatic Acute Aquatic Chronic Asp. Tox. Carc. Eye Dam. Flam. Liq. Skin Sens. STOT RE STOT SE Dodatne informacije : Akutna strupenost : Akutna strupenost za vodno okolje : Kronična strupenost za vodno okolje : Nevarnost pri vdihavanju : Rakotvornost : Huda poškodba oči : Vnetljive tekočine : Preobčutljivost v stiku s kožo : Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost : Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu. REACH and GHS/CLP Information Spremembe zakonskih predpisov z avtorizacijo in omejevanjem kemikalij REACH (ES št. 1907/2006) in uredb GHS oz. CLP (ES št. 1272/2008) bomo glede na zakonske obveznosti ustrezno prilagodili. Svoje varnostne podatkovne liste bomo redno glede na informacije, ki so nam s strani naših preddobaviteljev na voljo, prilagajali in osveževali. Kot običajno vas bomo o teh prilagoditvah obveščali. Glede REACH bi vas radi opozorili na to, da mi kot naknadni uporabnik ne moremo opravljati registriranj, temveč uporabljamo informacije svojih preddobaviteljev. Takoj ko bodo le-te predložene, bomo svoje varnostne podatkovne liste ustrezno prilagodili. To bi moralo biti glede na registrske roke vsebovanih materialov v prehodnem času med in Za prilagoditev varnostnih podatkovnih listov z uredbami GHS oz. CLP velja pri zmeseh in pripravkih prehodni rok do Prilagoditev svojih varnostnih podatkovnih listov bomo opravili v okvirju teh prehodnih rokov, takoj ko nam bodo na voljo informacije naših preddobaviteljev. 17 / 18

18 18 / 18

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif

VARNOSTNI LIST VAPE SUPER KO2 MOSCHE E ZANZARE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identif Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: d-fenotrin, tetrametrin. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Insekticid 1.3.

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika

VARNOSTNI LIST DEXAL PULITORE BAGNO Datum priprave: Sprememba: Številka različice/popravka: 1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifika Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16126971 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Čistilo

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Datum izdaje 14/01/2014 Datum obdelave Verzija 1.3 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Oblika izdelka Zmes Ime izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_

Varnostni list Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Ime izdelka : AIR DUSTER FG Datum izstavitve : Version : 4.0 Ref.št.: BDS000422_25_ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka AIR DUSTER FG Aerosol 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Čistila - precizijska

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE AUTOMATIC SPRAY FIORI DI LAVANDA & GELSOMINO (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec zraka. Odsvetovane uporabe:

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 varnostnega lista ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime Koda proizvoda A14028B 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Hyperox.doc

Microsoft Word - Hyperox.doc KRKA, d.d., Novo mesto Št. izdaje: 02 Št. strani: 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija pripravka: HYPEROX Podatki o proizvajalcu/dobavitelju: KRKA, d.d., Novo

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: C6H6 CH3OH 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 StoColor Lotusan Ref. MA /D Rev. št. 1.4 Datum revizije Datum priprave

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 StoColor Lotusan Ref. MA /D Rev. št. 1.4 Datum revizije Datum priprave Ref. MA10000806/D Rev. št. 1.4 Datum revizije 11.10.2018 Datum priprave 19.10.2018 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SANITEC CREMA DI SAPONE Šifra [1020, 1021, 1012, 1052] chemius.net/suu51 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba:

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO INCONTRI AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO DI CEDRO Datum priprave: Sprememba: Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka AVVOLGENTI PROFUMO DI ORCHIDEA VIOLA E DI LEGNO Koda: F.4301.001 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več