Spoštovani starši! Ravnateljica Zavoda Dušanka Mihalič Mali

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Spoštovani starši! Ravnateljica Zavoda Dušanka Mihalič Mali"

Transkripcija

1 Spoštovani starši! Pred vami je publikacija, ki prinaša informacije o življenju in delu vrtca pri Osnovni šoli Miklavž enoti Ciciban in Vrtiljak za šolsko leto 2019/20. Delo s predšolskimi otroki je strokovno delo, ki ni vpeto v ozke okvire, saj je prav predšolska doba obdobje burnega razvoja na vseh področjih. Naša naloga je zagotoviti vzgojno okolje, ki otroka motivira, podpira procese učenja in pripomore k obvladovanju novih spoznanj in pridobivanju izkušenj. Pričakujemo veliko konstruktivnega sodelovanja, saj bomo le s skupnimi močmi uspeli spraviti v življenje vse prednosti, ki jih prinaša novi Kurikulum. Seveda pa ne bomo pozabili, da je naša prva dolžnost omogočiti otrokom doseganje vseh zastavljenih vzgojnih ciljev in poskrbeti za varnost vaših in naših otrok. Vsi skupaj si želimo, da bi jih vzgojili v samostojne, prijazne in sočutne ljudi. Otrok ni odrasel človek v miniaturi. Otroci gledajo, mislijo in čutijo na svoj način. Narava hoče, da so otroci prej, preden postanejo odrasli. Otrok se upira, če ne upoštevamo njegovih naravnih lastnosti in če mu jemljemo veselje otroštva. (J. J. Rousseau) Ravnateljica Zavoda Dušanka Mihalič Mali 1

2 Spoštovani otroci! Publikacijo, ki jo pravkar berete, smo zasnovali, da bi vam posredovali osnovne informacije, informacije o življenju in delu, ki ga lahko pričakujete v našem vrtcu. Zaposleni izvajamo svoje delo in poslanstvo z veseljem in profesionalno ter si vsakodnevno prizadevamo biti še uspešnejši. Vaše zadovoljstvo nam pomeni najpomembnejše merilo našega kakovostnega dela in osnovo motivacije. Spoštovanje, sprejemanje, odprtost, odgovornost in sodelovanje so pomembne vrednote, ki nas vodijo pri načrtovanju in delu, kajti zavedamo se, da je osnovni pogoj za vaš uspešen razvoj dobro počutje tako v vrtcu kot doma. Prizadevali si bomo za uspešno sodelovanje z vami ter vsakodnevno poglabljali vezi med vrtcem, družino in okoljem, v katerem sobivamo. Z medsebojnim spoštovanjem in zaupanjem ter z aktivnostmi bomo uspešneje sledili našim skupnim ciljem otrokovemu dobremu počutju ter razvoju, ki bo celosten in uravnotežen na vseh področjih. V obdobju, ki ga načrtujemo, želimo nadaljevati z ustvarjanjem spodbudnega učno-vzgojnega okolja, ki bo nadgrajevalo in spodbujalo vašo radovednost ter pozitiven odnos do življenja. Deležni boste kakovostnih programov predšolske vzgoje z uravnoteženo ponudbo dejavnosti ter kakovostne interakcije. Okolje v našem vrtcu bo varno, prijetno, zdravo in spodbudno za razvoj vaših individualnih sposobnosti. Na igriv način vam želimo pomagati do samostojnosti pri reševanju miselnih procesov in medsebojnih odnosov. Naše osnovne vrednote, ki so: strpnost, prijateljstvo, razumevanje in skrb za okolje, si želimo skupaj z vami še nadgrajevati. Na podlagi naših temeljnih poudarkov, ki so: vseživljenjsko učenje, ustvarjalno mišljenje in odprtost vrtca kakovostni komunikaciji, želimo skupaj s starši ustvarjati pogoje za vaš skladen razvoj, uspešnost v šoli ter kasneje v življenju. Zaposleni vrtca Vrtiljak in Ciciban 2

3 PODATKI O VRTCU Vrtec je organizacijska enota Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju in je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavni program za predšolske otroke. Ustanovitelj vrtca je Občina Miklavž na Dravskem polju. V sestavo vrtca sodita enota Vrtiljak v Miklavžu, v kateri se nahaja uprava vrtca, in enota Ciciban v Dobrovcih. Uprava vrtca Ime in priimek Telefon E-pošta Ravnateljica Dušanka Mihalič Mali Pomočnica Urška Suhodolčan ravnateljice Homer Svetovalna delavka Živa Krajnc Administrator Dušanka Kalezič Knjigovodja Vodja enote vrtca Ciciban Cvetka Mesarec Ksenija Rodeš Uradne ure uprave vrtca: Ponedeljek, sreda, četrtek: in Torek : in Petek: Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran na: Pišete nam lahko po elektronski pošti: ali nam pošljete sporočilo preko faksa na številko: Za prijetno in varno počutje otrok ter kakovostno delo vrtca skrbijo še: vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, zaposleni v kuhinjah, perici, čistilki in hišnik vrtca. 3

4 ORGANIZIRANOST VRTCA IN POSLOVNI ČAS Vrtec ima v svoji sestavi dve enoti: ENOTA VRTCA VRTILJAK Cesta v Dobrovce 23, 2204 Miklavž POSLOVNI ČAS: Vodja vrtca: Urška Suhodolčan Homer Telefon: E-pošta: ENOTA VRTCA CICIBAN Kidričeva cesta 55, Dobrovce, 2204 Miklavž POSLOVNI ČAS: Vodja enote vrtca: Ksenija Rodeš Telefon: E-pošta: Vrtec posluje skozi vse leto, vsak delovnik, od ponedeljka do petka. Ob sobotah, nedeljah in praznikih vrtec ne posluje. Celodnevni programi trajajo od 6 do 9 ur v dopoldanskem času. Poslovni čas vrtca se določi v soglasju z ustanoviteljico in delovnim načrtom. Prilagojen je časovnim potrebam staršev ter racionalni organizaciji življenja in dela vrtca. Poslovni čas vrtca Ciciban je 10 ur, vrtca Vrtiljak pa 10,5 ur in je prilagojen ugotovljenim potrebam staršev ter racionalni organizaciji življenja in dela vrtca. Vzgojno delo v vrtcu poteka v slovenskem jeziku, v oddelkih I. in II. starostnega obdobja. Število otrok v oddelkih v soglasju z Občino Miklavž na Dravskem polju lahko presega normative za dva otroka na oddelek fleksibilen normativ. Vrtec izvaja dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa vrtca prisoten 9 ur dnevno. Ob prihodu 4

5 otrok v vrtec ter odhodu otrok iz vrtca se otroci zbirajo v»dežurnih«oddelkih, zato je poslovni čas vrtca daljši od 9 ur. Otroci so razporejeni v starostno homogene in heterogene oddelke. Vzgojno-izobraževalni programi potekajo v oddelkih vrtca in obsegajo vzgojo, izobraževanje ter varstvo in prehrano otrok. V redne oddelke vrtca vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, za katere organiziramo strokovno službo, ki pripravi individualiziran program. V času vseh počitnic se zaradi racionalizacije javnih sredstev lahko organizira delo le v eni enoti. VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA 1. VIZIJA VRTCA»ŠIRIMO VSEŽIVLJENJSKO UČENJE POVEZUJEMO VSE, KI VERJAMETE V NASMEH. SMO VRTEC Z INOVATIVNIMI PRISTOPI.«Otroci, zaposleni in starši raziskujemo nove poti, sprejemamo novosti in omogočamo otrokom uspešno vzgojo in izobraževanje ter zdravo in srečno otroštvo. Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela izhajamo iz nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999, sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje 5

6 2. POSLANSTVO VRTCA Otrokom ustvarjamo spodbudno, zdravo in prijazno okolje, kjer je vsak otrok opažen in sprejet. Radi sprejemamo novosti, raziskujemo nove poti in se trudimo pridobiti čim več znanja. Vsi skupaj, otroci in odrasli vrtca, se učimo ter ustvarjamo lepši in boljši svet, v katerem odraščajo srečni in zdravi otroci. Staršem pomagamo pri vzgoji otrok ter jih spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in s tem bogatenju našega dela. Otrokom želimo zagotoviti: varno, zdravo, prijetno in razumevajoče okolje; prijazne, kvalitetne, strpne in sproščene medsebojne odnose; z igro ter raznovrstnimi dejavnostmi in vsebinami ustvariti spodbudno okolje za uspešen otrokov razvoj; spodbuditi ustvarjalnost in otroško domiselnost; omogočiti prijetno čustveno doživljanje ter prepoznavanje in izražanje svojih čustev; skozi igro razvijati sproščenost, igrivost, spontanost in samostojnost. SMO: MENTORSKI VRTEC mreža mentorskih središč Slovenije; strokovni tim za spremljanje izvajanja Kurikuluma, študijske skupine. HOSPITACIJSKI VRTEC program sodelovanja z okoljem, s Pedagoško fakulteto Maribor in III. Gimnazijo Maribor. 3. NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE demokratičnost, pluralizem, avtonomnost, strokovnost in odgovornost zaposlenih, 6

7 enake možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki, pravica do izbire in drugačnosti in ohranjanje ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja. 4. CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE Razvijanje sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in drugih razvijanje lastne identitete; razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah; razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja; ustvarjanje pozitivne čustvene in socialne klime na osnovi pozitivnih interakcij; uvajanje v demokratizacijo medsebojnih odnosov in vzpostavljanje partnerskega odnosa na različnih nivojih; negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja; spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja; spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja; posredovanje znanja z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja; razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti; razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje; razvoj vidnih in slušnih procesov, velike in fine motorike, vidno-gibalne usklajenosti; izražanje idej, misli in čustev z uporabo simbolov ali s pisanjem. 7

8 SLOGAN VRTCA»Ustvarjamo varno, zdravo in prijetno okolje, kjer nudimo otrokom priložnost za zabavo, veselje in vseživljenjsko učenje.«vrtec SE PREDSTAVI Vrtec Vrtiljak obsega 10 oddelkov, od tega štiri oddelke prvega in šest oddelkov drugega starostnega obdobja, v katere je v letošnjem letu vpisanih 191 otrok. Vrtec Ciciban obsega 5 oddelkov, od tega dva oddelka prvega in tri oddelke drugega starostnega obdobja, v katere je v letošnjem letu vpisanih 84 otrok. Enota vrtca Ciciban Dograditev vrtca nudi vpis otrok prvega in drugega starostnega obdobja, v letošnjem letu 84 otrokom. Igralnice so prostorne, svetle in sodobno opremljene. Zasnovane so tako, da je v njih mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali individualno. Nizko pohištvo zagotavlja fleksibilnost in stimulativnost, saj ga je moč prilagajati dejavnostim ter starosti in potrebam otrok. V sodobni kuhinji skrbimo za pripravo zdrave prehrane. Vrtec ima lastno pralnico, igralnice, knjižnico, garderobe in druge spremljajoče prostore vrtca, ki so poleg primernega pohištva in kotičkov za nego še barvno usklajeni. Vrtec Ciciban se 8

9 lahko pohvali z moderno opremljeno telovadnico, z različnimi telovadnimi rekviziti ter plezalno steno. V letu 2018/2019 pa smo se razveselili prizidka, kjer smo pridobili novo igralnico, sanitarije, pralnico in pisarno. Stavbo obkroža povečano in preurejeno igrišče z otroškimi igrali, varno ograjo in asfaltnim dvoriščem, ki nudi otrokom možnost številnih gibalnih aktivnosti, domišljijske igre in igro z vodo, ki jo omogoča napeljana pitna voda na obeh igriščih vrtca. Zap. št ODDELEK I. starostnega obdobja I. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja ENOTA VRTCA CICIBAN DOBROVCE VRSTA ODDELKA ŠTEVILO OTROK VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK POMOČNIK VZGOJITELJA HOMOGENI 14 VESNA KOS ANITA KOCJAN HOMOGENI 14 BOJANA VAUHNIK KRISTINA SAGADIN HETEROGENI 11 URŠKA LAH HETEROGENI 21 HOMOGENII 24 Skupaj otroci vrtca Ciciban Dobrovce 84 KSENIJA RODEŠ PETRA GRABROVEC BARBARA PIPENBAHER JANA GODEC POMOČNICA VZGOJITELJICE za sočasnost v oddelkih: Klara Kajzba Vsakodnevno življenje v vrtcu omogoča otrokom občutek pripadnosti. Ustvarjamo prijetno vzdušje ter vzpostavljamo trdne vezi med vrtcem in družino. 9

10 Veselimo se uspehov, ki jih otroci dosegajo na spontan način ob igri v igralnici, telovadnici, na igrišču in v naravnem okolju, ki nam nudi mnogo izzivov pri učenju. Temelj našega dela je dobro počutje, veselje in zadovoljstvo otrok, staršev ter zaposlenih vrtca. Otrokom omogočamo pestre dejavnosti, delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se dobro počutijo in kjer lahko razvijajo in odkrivajo svoje sposobnosti in interese, izražajo svoje želje in potrebe ter se učijo medsebojnih odnosov. Enota vrtca Vrtiljak V novo zgrajen vrtec Vrtiljak se je v letu 2011 preselilo 8 oddelkov in skupno kar 150 otrok. Vrtec ima tudi velik skupni prostor, prometni, glasbeni in naravoslovni kotiček ter atrij in veliko travnato igrišče. V letu 2015/2016 se je v prostorih knjižnice odprl nov, polovični oddelek, ki pa se je v letu 2016/17 spremenil v cel oddelek I. starostnega obdobja. V letu 2018/19 pa se je v prostorih zbornice odprl polovični oddelek II. starostnega obdobja. V šolskem letu 2019/2020 se je polovični oddelek II. starostnega obdobja preoblikoval v cel oddelek, pridobili smo nove sanitarije in umivalnico, izhode iz igralnic v atrij vrtca ter dodaten izhod na igrišče na hodnikih II. starostnega obdobja zaradi vse večjega števila vpisanih otrok v vrtec Vrtiljak. 10

11 Moderno zasnovani prostori nam omogočajo povezovanje skupin in krepitev pozitivnih medsebojnih odnosov. Raziskovalno učenje temelji na izkustvenem delu. Velik poudarek namenjamo sprejemanju odgovornosti pri sprejemanju odločitev. V sodobno opremljeni kuhinji skrbimo za pripravo zdrave prehrane. Vrtec ima lastno pralnico. Garderobe in drugi spremljajoči prostori vrtca pa so poleg primernega pohištva in kotičkov za nego še barvno usklajeni. Zgradba je zaradi svoje arhitekturne zasnove prijazna tudi invalidom. V povezavi s področji Kurikula gibanje, jezik, narava, družba, matematika in umetnost otrokom omogočamo spoznavanje lastnega telesa ter raziskovanje in učenje sveta okrog sebe. Pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo celostni pristop in gibalni izraz otrok. Za oblikovanje dejavnosti izkoriščamo tudi naravno okolje in tako v okolici vrtca izvajamo številne športne in raziskovalne aktivnosti. 11

12 VRSTA ODDELKOV Zap. št ENOTA VRTCA VRTILJAK MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ODDELEK I. starostnega obdobja I. starostnega obdobja I. starostnega obdobja I. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja II. starostnega obdobja VRSTA ODDELKA ŠTEVILO OTROK HOMOGENI 14 HOMOGENI 14 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK TEJA KOJC ŠPELA MAJHENIČ HOMOGENI 14 VIOLETA KIRBIŠ HETEROGENI 12 HETEROGENI 22 HOMOGENI 24 HETEROGENI 21 HOMOGENI 24 HOMOGENI 24 HETEROGENI 22 Skupaj otroci vrtca Vrtiljak Miklavž na Dravskem polju 191 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK POMOČNIK VZGOJITELJA KATJUŠA RANER KATJA IMENŠEK PATRICIJA ŽELEZNIK MAJA JANŽEK KATJA TRSTENJAK EVA KREJAČ DORIS SATLER GRETA KUKOLJ KATJA DREVENŠEK NEJA NINA VERDNIK TAMARA DORNIK DANIELA DOBNIK JASNA KLANEČEK REBEKA KUKOLJ PETRA KRAŠNA AMADEJA RAMPRE VASILIJEVIĆ POMOČNICA VZGOJITELJICE za sočasnost v oddelkih: Klara Kajzba in Tereza Vitežnik Vrsta in trajanje programov Program vzgojnega dela je zasnovan po smernicah in ciljih nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce, ki je strokovno vodilo delavcem pri načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti. Kurikulum vsebuje smernice za načrtovanje dejavnosti s področij jezika, umetnosti, narave, matematike, družbe in gibanja ter je izhodišče za izvedbo dela, na katerega se vežejo posebne usmeritve in interesi posamezne enote. 12

13 Izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur: programi za otroke v starosti od enajst mesecev do treh let otroci prvega starostnega obdobja; programi za otroke v starosti od treh let do vstopa v šolo otroci drugega starostnega obdobja. Otroci so razporejeni v starostno homogene in heterogene oddelke, odvisno od prostorskih pogojev in starosti vpisanih otrok. Do 8.00 sprejemanje otrok, igre po interesih otrok, strukturirana igra individualno delo. Od 8.00 do 8.45 fleksibilen zajtrk kultura prehranjevanja, nega, vzgoja k samostojnosti. Od 8.45 do dejavnosti po vzgojnih področjih v igralnih kotičkih, telovadnici, skupnih prostorih vrtca ali na prostem. Od do priprava na kosilo in kosilo kultura prehranjevanja, nega, vzgoja k samostojnosti. Od do počitek in umirjene igre za otroke, ki ne počivajo. Od do popoldanska malica, dejavnosti v prostoru in na prostem, odhodi otrok domov. Delo v oddelkih izvajajo strokovne delavke, ki načrtujejo delo glede na otrokovo predznanje, njegove interese, želje in sposobnosti, pri načrtovanju pa upoštevajo pravila uspešne prakse in izhajajo iz otrokovega bivalnega okolja. Z dejavnostmi omogočajo otrokom permanentno izobraževanje na vseh področjih Kurikula, pri čemer jih spodbujajo k odkrivanju novih spoznanj s pomočjo izkustvenega učenja, medsebojni pomoči in kritičnem vrednotenju lastnega dela. Vsakodnevne aktivnosti temeljijo na raziskovanju naravnega bivalnega okolja, ki je temelj za spodbujanje otrok h gibanju in navajanju na zdrav življenjski slog. Strokovne delavke se pri svojem delu povezujejo tudi z drugimi delavci v zavodu, ki skrbijo za dobro počutje otrok v vrtcu. 13

14 Za kakovostno življenje otrok tako poleg vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic skrbijo tudi kuharice, perice, čistilke, hišniki, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, ki opravlja dela in naloge organizatorja prehrane in zdravstveno-higienskega režima, ter svetovalna delavka pedagoginja. Potek dela v vrtcu načrtujemo z letnim delovnim načrtom vrtca, s pomočjo katerega izdelamo načrte enot. Iz slednjih se izdelajo načrti posameznih oddelkov, ki vsebujejo tematske sklope, katerih vsebinski del lahko pomagajo oblikovati tudi starši in otroci. Priprave za delo tako temeljijo na interakciji med strokovnimi delavkami in starši. Otrokom dajemo možnost, da z vsakodnevno igro in z izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja z različnih področij gibanja, jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti. Enakovredno vključujemo tudi medpodročne dejavnosti, kot so: moralna vzgoja, vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja in vsakodnevne dejavnosti. Izhodišče za načrtovanje je tudi sprotna evalvacija opravljenega dela z vidika razvoja otrok, primernosti uporabljenih pristopov vsebin, metod in oblik vzgojno-izobraževalnega dela. S svojim delom sledimo temeljnim načelom in ciljem Kurikula, ki spodbuja celosten razvoj otroka v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem in mu omogoča, da v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost. 14

15 Vrtec ustvarja pogoje za aktivnost in napredek vsakega otroka na spoznavnem, socialnem, gibalnem in emocionalnem področju. O načrtovanem delu in izvedbi obveščajo strokovne delavke starše na oglasnih mestih in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na pogovornih urah. V vrtcu načrtujemo odprt izvedbeni Kurikulum, ki omogoča zadovoljevanje potreb vsakega posameznega otroka. Skozi vsakodnevno dnevno rutino navajamo otroke na samostojnost in jih pripravljamo na premagovanje ovir vsakdanjega življenja. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami Otroci so integrirani v redne oddelke vrtca. Zanje organiziramo strokovno skupino, ki na podlagi odločbe v sodelovanju s starši pripravi individualizirani program za napredek in razvoj otroka. 15

16 PREDNOSTNE IN STALNE NALOGE VRTCA Projekt OTROK IN GIBANJE CILJ PODROČJE DEJAVNOSTI VSEBINA UDELEŽENCI ZUNANJI SODELAVCI Krepitev zdravja prek gibanja in športnih dejavnosti. GIBANJE NARAVA Vsakodnevne gibalne dejavnosti, urjenje različnih športnih spretnosti. Obogatitvene in dodatne dejavnosti vrtca: Ciciban planinec, cicitelovadba, plesne urice, Vrtčevski projekt»skrb za zdrav psihofizični razvoj«republiški projekt Mali sonček, Šport špas. Otroci, zaposleni, vodstvo vrtca, starši in zunanji strokovnjaki. CŠOD, PD Miklavž, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, OŠ Miklavž na Dravskem polju IZVEDBA Vse šolsko leto 2019/20. Projekt OTROK IN KNJIGA CILJ PODROČJE DEJAVNOSTI VSEBINA Razvijati družinsko in porajajočo pismenost za uspešen nadaljnji razvoj. JEZIK UMETNOST DRUŽBA Pravljične ure in knjižna razstava ob kulturnem prazniku. Bralna značka Palček Bralček, Ekobralna značka, Ekoberi. 16

17 UDELEŽENCI ZUNANJI SODELAVCI IZVAJALCI PROJEKTA Ogled lutkovne predstave za zgodnje opismenjevanje in podoživljanje le-te. Otroci, zaposleni, vodstvo vrtca, starši. Šolska knjižnica knjižničarka, Ana Koritnik (prof. slov. jezika), okoliške knjižnice in potujoča knjižnica, ZRSŠ, LGM Vse strokovne delavke enote vrtca Ciciban in Vrtiljak. IZVEDBA Vse šolsko leto 2019/20. PROJEKTI VRTCA Mali sonček Eko vrtec kot način življenja Zdravje v vrtcu Planetu Zemlja prijazna šola vrtec Eko beri Z igro do prvih turističnih korakov Varno s soncem Pasavček Gozdni vrtec: Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije Trajnostna mobilnost, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo E- Twining VKLJUČENOST VRTCA V PROJEKTE NA OBČINSKI RAVNI KOORDINATOR VSEBINA PROJEKTA VRSTA DEJAVNOSTI Predstavitev dejavnosti vrtca na krajevnih in občinskih praznikih. Krajevni prazniki, Veseli december, prireditev za starejše občane, sodelovanje na prireditvah, ki jih organizirajo društva. Urška Suhodolčan Homer Ksenija Rodeš Strokovne delavka vrtca Vrtiljak in Ciciban ČAS TRAJANJA vse šolsko leto 2019/20 17

18 Organizacija dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec. Ciciigrarije ob tednu otroka. Petra Krašna Daniela Dobnik Petra Grabrovec Jana Godec oktober 2019 CICIBAN PLANINEC Jesenski, zimski in pomladni pohodi, izleti. Tamara Dornik jesen, zima, pomlad Medgeneracijsko druženje Skupna druženja na prireditvah: srečanja s starši, srečanje z babicami in dedki, sodelovanje z društvi, športne aktivnosti Šport špas. Urška Suhodolčan Homer Ksenija Rodeš Strokovne delavke vrtca Vrtiljak in Ciciban vse šolsko leto 2019/20 DODATNE IN OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA V izvedbeni kurikulum vnašamo obogatitvene dejavnosti, ki so povezane z vizijo in dolgoročnimi cilji vrtca. Posebno pozornost posvečamo praznovanju rojstnih dni otrok in zaposlenih, praznovanju praznikov, naravoslovju in branju literature. V vrtcu spoznavamo dramsko, plesno, glasbeno, likovno umetnost in računalniško dejavnost, izvajamo pa tudi programe zunaj vrtca, v naravi: enodnevni izleti, zimovanja, vrtec v naravi, letovanja, lutkovni abonma, obiski muzejev, galerij, gledališč ter srečanja s športniki in umetniki. 18

19 OBOGATITVENI PROGRAMI Temeljnemu vzgojnemu programu vrtec vsako leto doda nekaj dodatnih, obogatitvenih dejavnosti, ki se izvajajo v času bivanja otroka v vrtcu, stroški pa so všteti v redno ceno oskrbnine vrtca. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI VRTCA Palček Bralček Cici vesela šola Pevski zbor Nogomet Plesne urice Pravljična ura Folklora IZVAJALEC/KOORDINATOR Petra Grabrovec, Rebeka Kukolj Petra Grabrovec, Daniela Dobnik, Petra Krašna, Jasna Klaneček Amadeja Rampre NK Miklavž, NK Dobrovce Klara Kajzba, Špela Majhenič, Katja Trstenjak Barbara Pipenbaher Jana Godec, Anita Kocjan, Katja Drevenšek, Daniela Dobnik Obogatitvene dejavnosti se bodo odvijale enkrat mesečno, vsak drugi torek v mesecu. Pred nastopom otrok se bodo dejavnosti odvijale večkrat oz. po potrebi. V obogatitvene dejavnosti se lahko vključijo otroci II. starostnega obdobja. 19

20 NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI Nadstandardne dejavnosti niso vštete v ceno programa vrtca. Starši se ob izbiri navedenih dejavnosti zavezujejo za celotno plačilo cene programa, saj je njihova odločitev o vključitvi otroka prostovoljna. Programi se izvajajo v primeru zadostnega števila prijavljenih otrok, vrtec pa jih organizira zunaj dnevnega programa oziroma poslovnega časa. Pri načrtovanju teh programov vrtec upošteva pobude staršev ter jih organizira le ob danih zakonskih, prostorskih in drugih pogojih za kvalitetno izvedbo. Programe izvajajo zunanji strokovnjaki ali strokovni delavci vrtca po poslovnem času vrtca. NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI VRTCA Učenje tujega jezika nemščina Corrida atletika za otroke Izrazni ples z elementi jazz baleta Svizec šport Zvezdica plesalka - balet Program FIT KIDS Hip - hop IZVAJALEC Ines Pečnik Sabina Veit Dunja Smode Vid Kajnih Janja Sahornik Mojca Perko Starši imajo možnost izbire med dejavnostmi, ki so vezane na dodatno plačilo, in dejavnostmi, ki jih v celoti financira občina ustanoviteljica. Programi, ki jih občina, ustanoviteljica, financira v celoti 1. Pravljični december z obiskom dedka Mraza in obdaritvijo otrok z igračami. 2. Palček Bralček bralna značka za predšolske otroke; nakup knjig za otroke. 3. Projekt Pasavček - Red je vedno pas pripet 4. Prireditve in ustvarjalne delavnice ob občinskih in krajevnih praznikih ter drugih oblikah sodelovanja, ki jih vrtec pripravlja tudi za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. 20

21 Programi, ki jih občina, ustanoviteljica, sofinancira 1. Projekt Mali sonček. 2. Ciciban Planinec v sodelovanju s Planinskim društvom Miklavž. 3. Poletni tabor Vrtec v naravi raziskovanje v naravi (CŠOD dom Škorpijon: ) 4. Ciciban poje in pleše revija otroških pevskih zborov in plesnih skupin. 5. Izvedba smučarskega tečaja za predšolske skupine 6. Ustvarjalne delavnice, igrive urice, pustovanje. 7. Jesenske igrive urice s peko kostanjev v sodelovanju z Društvi upokojencev občine Miklavž na Dravskem polju. Programi se izvajajo glede na: interese in želje otrok, primernost starosti otroka, interese in želje staršev. DAN V VRTCU Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela se strokovne delavke navezujemo na nacionalni dokument, ki predstavlja podlago za kvalitetno načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcu. Dan v vrtcu se deli na posamezne segmente, ki se med seboj smiselno prepletajo in dopolnjujejo. Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri s priljubljenimi igračami, odkrivanju in raziskovanju, navezovanju 21

22 medsebojnih stikov ali pa jutranjemu spanju, če ga otrok potrebuje ali želi. Vsakodnevno življenje otrok v vrtcu zajema bivanje na prostem, ko otroci spoznavajo in usvajajo osnovne elemente gibanja na igrišču ali postopno spoznavajo bližnjo in daljno okolico ter številne zanimivosti in prijetna doživetja. Veliko časa v vrtcu je namenjenega pridobivanju raznovrstnih izkušenj na različnih področjih: gibanje, jezik, narava, umetnost, družba in matematika, ko otrok ob manipuliranju z različnim materialom preizkuša, raziskuje, spoznava sebe in svoje sposobnosti ter vlogo v skupini. Obroki hrane v vrtcu so prilagojeni določenemu ritmu življenja otrok v vrtcu. Zajtrk otroci pojedo med , dopoldanska malica s sadjem je po zaključku načrtovanih aktivnosti. Kosilo z raznovrstno zdravo prehrano je v oddelkih prvega starostnega obdobja ob in v oddelkih drugega starostnega obdobja ob Med je popoldanska malica. Otrokom je v jedilnih kotičkih ves dan na voljo sveže sadje in napitki, ki jih pripravijo kuharice vrtca. Čas za nego mlajših otrok poteka v umirjenem in prijetnem vzdušju trikrat dnevno in po potrebi. Čas po kosilu je čas počitka in umirjenih aktivnosti. Čas počitka na ležalnikih je prilagojen vsakemu posamezniku in njegovi potrebi. Umirjanje po kosilu je namenjeno branju ali pripovedovanju 22

23 literarnih del strokovne delavke ter poslušanju razpoloženjske glasbe. Po krajšem umirjanju in sprostitvi se otroci po želji vključijo v dejavnosti. Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro in z novimi pričakovanji za naslednje dni PRAVICE OTROK IN STARŠEV Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj razvoj ustrezno kakovostno okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Pravice otrok Otrokom zagotavljamo varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj na osnovi pozitivnih čustev ter spoznavnih in socialnih izkušenj za popolno zaupanje vase. Optimalen razvoj vključuje spodbujanje razvoja na določenem področju pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca. Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. 23

24 Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Pravice staršev Starši imate pravico: do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum); do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu; do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov; do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku; do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku, pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo vrtca. Obveznosti staršev do vrtca Starši ob sprejetju otroka v vrtec prejmete v podpis pogodbo o vključitvi otroka v vrtec in odločbo o plačevanju višine oskrbnine. S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. Račune morate redno plačevati, v primeru zamude vam bo vrtec obračunal tudi zamudne obresti in stroške opomina. Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti. Starši morate strokovni delavki otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi vašega otroka. Od staršev pričakujemo zanimanje za otrokov razvoj in počutje ter vključevanje v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem. 24

25 Ob vstopu otroka v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ter opozorijo na posebnosti in jamčijo za resničnost podatkov. Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času, ko je otrok v vrtcu. Upoštevajo poslovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino. V primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo vzgojiteljici. Starši v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe ali drugih. Če otrok v vrtcu zboli, naj starši pridejo ponj čim prej. Bolan otrok je občutljivejši in si želi biti pri starših. Starši pisno najavijo izpis otroka iz vrtca najkasneje tri dni pred izpisom. Obrazec za izpis otroka starši prejmejo na upravi vrtca, pri vzgojiteljici ali na spletni strani vrtca. Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah. Otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno. Skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenega nakita in predmetov, s katerimi bi ogrožali sebe in druge. Za nakit in igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec, vrtec ne odgovarja, vendar zanje ustrezno poskrbi. Redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru neplačevanja vrtec staršem zaračunava zakonite zamudne obresti. V primeru zamude plačila vrtec staršem izda opomin o neporavnanih obveznostih, po dvomesečni zamudi plačila pa vloži izvršilni predlog. Starši otroke postopno uvajajo v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico in vodstvom vrtca. Otrok mora imeti ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oziroma pooblaščenih oseb. Otroka spremljate v vrtec osebno oziroma ga spremlja od vas pooblaščena polnoletna oseba ali oseba, starejša od 10 let, če to dovolite otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa,

26 člen). Starši morate otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smete puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem! V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno. SPLOŠNE INFORMACIJE Postopno uvajanje otrok v vrtec Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Ločitev otrok od staršev in bivanje v novem okolju sta za otroka veliki spremembi, zato je pomembno, da se na te spremembe pripravijo tudi starši. Z medsebojnim sodelovanjem je ta dogodek prijetnejši. V vrtcu imamo zato, da bi pomagali otrokom in staršem že pred vstopom v vrtec, organiziran projekt»prvič V VRTEC«. Otroci se ob vstopu v vrtec različno odzivajo in na to moramo biti pozorni. Z vzgojiteljico se boste pogovorili o vašem otroku ter se dogovorili, kako boste uvajali otroka v vrtec. Za uvajanje si vzemite čas tako boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili. Otroka prvi dan oziroma teden ne pustite ves dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo zaradi tega še nekaj časa težavnejši. Uvajanje naj bo postopno po dogovoru z vzgojiteljico in začetne težave ob uvajanju otroka bodo kmalu minile. Otrok se bo novega okolja navadil, življenje v vrtcu mu bo postalo prijetno; za kar se bomo zaposleni vrtca potrudili, saj si želimo, da bi se otrok počutil sprejetega in varnega, kar je pogoj za njegovo uspešno učenje. Na otrokovo spontanost, iskrenost in posebnost izražanja vpliva odziv odraslih predvsem naše vrednotenje. Priporočamo: da starši najprej pri sebi sprejmejo trdno odločitev za vključitev svojega otroka v vrtec, ki naj temelji na jasnih ciljih, saj bo tako lažje prenesti trenutke začasne ločenosti; 26

27 da se starši nekaj dni pred vstopom v vrtec srečajo z vzgojiteljico ter se na uvodnem pogovoru pogovorijo o otroku in poteku uvajanja otroka v vrtec; da si starši za uvajanje otroka vzamejo čas za postopno uvajanje. Otrok se rodi na svet z zasnovo za razvoj svojih potencialov, nato pa v teku življenja pridobiva v svojem okolju potrebne izkušnje, iz katerih razvija svoje sposobnosti. Pomembna obvestila Informacije o vpisu otroka v vrtec Otroke je mogoče vpisati v vrtec na podlagi vpisne vloge, ki jo dobite v upravi vrtca, pri svetovalni delavki, pomočnici ravnateljice ali na spletni strani vrtca. Vrtec sprejema otroke od zaključka starševskega dopusta, vendar ne mlajših od enajst mesecev, do vstopa v šolo. Vpis poteka vse leto na podlagi prijav in prostih mest. Za novo šolsko leto poteka vpis otrok v mesecu marcu ali aprilu. Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev, ki jih določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico vrtca. Občina starše pisno obvesti o vključitvi otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem, z vrtcem pa starši podpišejo pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Ob vstopu otroka v vrtec starši vrtcu dostavijo potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu otroka, ki ga izpolni otrokov osebni zdravnik. Potrdilo se odda prvi dan prihoda otroka v vrtec otrokovi vzgojiteljici. Vloga za znižano plačilo vrtca se odda na Centru za socialno delo. V primeru otrokovega prestopa iz drugega vrtca v naš vrtec je potrebno predložiti zdravniško potrdilo za otroka in odločbo o višini plačila vrtca, ki je bila staršem izdana s strani Centra za socialno delo stalnega prebivališča. 27

28 V kolikor starši želijo premestiti otroka iz ene enote v drugo enoto našega vrtca, izpolnijo vlogo oz. prošnjo za premestitev otroka na upravi vrtca. Organizacija dela v poletnih mesecih Zaradi pričakovane odsotnosti večjega števila otrok združujemo oddelke v okviru normativov. Vzgojno delo poteka v skladu s cilji Kurikula. Zaradi racionalizacije javnih sredstev se lahko organizira delo v eni enoti vrtca. Daljša odsotnost otroka zaradi bolezni V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni lahko starši na občini vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca zaradi daljše bolezenske odsotnosti otroka. Organizacija dela med prazniki Kadar so prazniki v koledarskem letu razporejeni tako, da se predvideva večja odsotnost otrok, pripravimo anketo, v katero starši vpišejo prisotnost svojega otroka in jo potrdijo s podpisom. Zaradi organizacije dela v vrtcu se v tem času upošteva odsotnost otroka le na osnovi vpisanih prijav na anketi. V primeru majhnega števila prijavljenih otrok organiziramo združevanje oddelkov in dežurstvo v eni enoti, v skladu z upoštevanjem normativov. Izstop otroka iz vrtca Za izstop otroka iz vrtca velja 3 dnevni odpovedni rok. Izstop otroka se najavi na posebnem obrazcu, ki ga starši prejmejo in oddajo svetovalni delavki Živi Krajnc ali pomočnici ravnateljice Urški Suhodolčan Homer, v času uradnih ur. Plačilo programa vrtca Plačilo za program vrtca se določi na osnovi vloge o znižanem plačilu vrtca, ki jo starši oddajo na Centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno bivališče. Višina prispevka staršev je odvisna od njihovih dohodkov in njihovega premoženja. Odločbo o določitvi plačila izda Center za socialno delo otrokovega stalnega bivališča. Ekonomsko ceno vrtca sprejema ustanoviteljica vrtca in se lahko 28

29 med letom spreminja. Najvišji prispevek staršev je 77% od ekonomske cene. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%). Lestvica plačilnih razredov Razvrstitev v plačilni razred pomeni določitev cene programa, ki jo plačajo starši. Lestvica je oblikovana glede na dohodke in premoženjsko stanje družine in ima 9 plačilnih razredov. Najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda cene programa, najvišje pa plačilo 9. plačilnega razreda, kar pomeni 77% plačilo cene programa. Zavarovanje otrok Ob začetku šolskega leta vrtec posreduje staršem publikacije zavarovalnic, ki so zainteresirane, da dodatno nezgodno zavarujejo otroka. V tem primeru gre za individualne zavarovalne police. Vrtec je dolžan le potrditi odsotnost otroka zaradi nezgode, vse ostalo pa je pristojnost in dolžnost staršev. Otroci so za čas bivanja v vrtcu zavarovani. V kolikor se nezgoda pripeti v vrtcu, vzgojiteljica o dogodku obvesti starše in vodstvo vrtca ter napiše zapisnik o nezgodi. Povezovanje in sodelovanje s starši Sodelovanje s starši je pomemben temelj kakovosti predšolske vzgoje. Staršem omogočamo sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. Naš vrtec se tradicionalno ponaša z različnimi oblikami sodelovanja. Skupaj s starši si prizadevamo ustvarjati dno zaupanja in sodelovanje z aktivno vlogo ob upoštevanju meja soodločanja. Želimo si partnerske odnose in v ta namen povabimo starše, da aktivno sodelujejo z nami že pred in pri uvajanju otroka v vrtec ter jih spodbujamo, da se zanimajo za otrokov razvoj in življenje v vrtcu. Oblike sodelovanja s starši veliko prispevajo k ustreznemu 29

30 dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje ter dajejo pomemben prispevek prijetnemu življenju in delu vrtca. V ta namen smo v vrtcu pripravili: - Strokovna srečanja, na katerih boste dobili poglobljene informacije o razvoju in dosežkih otrok. Pogovorne ure bodo vsak prvi torek v mesecu ob uri v vrtcu Vrtiljak in ob uri v vrtcu Ciciban ali individualno, glede na vaše potrebe. - Srečanja družabne narave skupne delavnice in srečanja so čudovita priložnost za sproščeno in neposredno sodelovanje otrok, staršev in strokovnih delavcev. Ob skupnih dejavnostih starši spoznavajo nekatere načine življenja in dela v vrtcu, prav tako pa lahko preizkusijo svoje ustvarjalne sposobnosti ter se predajo igri in spominom na svoje otroštvo. Vsebine in oblike se prilagajajo prednostni nalogi vrtca, željam ter potrebam otrok in staršev. SODELOVANJE S STARŠI Svet staršev vrtca ČAS , , , Roditeljski sestanki september 2019, maj 2020 Zaključno srečanje s starši ob koncu šolskega leta junij 2020 Palčkovanje, pohod z lučkami december 2019 Pomladno družinsko srečanje z nastopom otrok marec

31 Vključevanje staršev v dejavnosti vrtca; druženje otrok, staršev in zaposlenih vrtca Srečanje z dedki in babicami ob kostanjevem pikniku vse šolsko leto oktober 2019 (vrtec Vrtiljak in Ciciban) Šport špas srečanje vseh generacij Oddelčne ustvarjalne praznične delavnice skupaj s starši dopoldan v vrtcu Vrtiljak in Ciciban Vrtec za starše starševski večer November 2019, Marec 2020 Pogovorne ure Skrinjica pobud, predlogov, pohval in pripomb Oglasna deska "Starši staršem" vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri v vrtcu Vrtiljak in ob 16. uri v vrtcu Ciciban skozi vse šolsko leto skozi vse šolsko leto Individualne oblike: individualni pogovori s strokovnimi delavci oddelka pred vstopom otroka v vrtec; izmenjava informacij ob vsakodnevnih kratkih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok; mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene pogovore o otroku; vključevanje staršev v različne aktivnosti vzgojnega programa; postopno uvajanje otroka v vrtec v dogovoru z vzgojiteljico; spremljanje sporočil in obvestil v kotičkih za starše; informacije na spletnih straneh vrtca 31

32 Zap. št. SODELOVANJE Z DRUŠTVI 1. Društvo kmečkih žena občine Miklavž na Dravskem polju 2. Društvo upokojencev Miklavž 3. Glog 4. Društvo prijateljev mladine Miklavž 5. Planinsko društvo Miklavž 6. Turistično društvo Miklavž 7. Gasilsko društvo Miklavž Svet staršev Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi preko Sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka. Skupaj z vrtcem se predstavniki Sveta staršev trudijo zagotoviti otrokom čim boljše pogoje za dobro počutje, prijetno okolje in ustvarjalno igro. En predstavnik Sveta staršev vrtca je član Sveta zavoda. Starši vrtca sodelujejo z razgovori, preko skrinjice pobud, pohval, pripomb in predlogov ter preko informativne oglasne deske»starši staršem«. Možnosti za skupno sodelovanje je še veliko; veseli smo vseh pobud in predlogov. Srečanja predstavnikov Sveta staršev bodo: , , in STARŠEVSKI VEČER Da bi starši bolje spoznali pomen vzgoje za predšolskega otroka, otrokove razvojne značilnosti ter vzgojo in odnose v družini, smo se v našem vrtcu odločili, da organiziramo STARŠEVSKI VEČER. Gre za eno izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se s starši srečujemo predvsem zato, da se pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok. Na srečanja povabimo strokovnjake, ki predstavijo temo, za katero starši pokažejo interes. Uvodnemu teoretičnemu delu sledi pogovor o konkretnih primerih, izmenjava mnenj in izkušenj. 32

33 Svetovalna služba Vrtec je opredeljen kot dopolnjevalec in pomočnik staršem oziroma družinam pri zagotavljanju čim bolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Vrtec in družina se odpirata drug drugemu. Za vrtec zato starši predstavljajo pomembne sogovornike in soustvarjalce. Vzgoja v vrtcu in v družini se prepletata in vzajemno vplivata na otrokov razvoj, prav zaradi tega pa je izjemnega pomena zavedanje, da je nujno potrebna usklajena vzgojna usmeritev, skupna stališča in cilji. Za doseganje skupnih ciljev je potrebno medsebojno sodelovanje, ki temelji na medsebojnih odnosih in komuniciranjem med vrtcem in starši. Poleg sodelovanja je v ospredju tudi vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani ter ohranjanje strokovne avtonomije na drugi strani. Temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu je zagotavljanje optimalnega razvoja vsakega otroka. Osnovna naloga svetovalnega delavca je, da se na podlagi specifičnih znanj preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje socialnih, psiholoških in pedagoških vprašanj vrtca. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženimi z otroki, strokovnimi sodelavci, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami. Svetovalna služba se v vrtcu vključuje v področje dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji. Svetovalna delavka sodeluje v pogovorih in pri iskanju rešitev otrokovih posebnosti in težav. Praviloma je svetovalna služba v vrtcu v manjši meri usmerjena neposredno na otroke. Bolj kot neposredno otroke nagovarja njihove starše in vzgojitelje. Starši se lahko posvetujete, če vas skrbi otrokov razvoj, uvajanje v vrtec, prehod iz ene skupine v drugo, prehodu v šolo, če nastopijo težave, ki izvirajo iz socialnega okolja, če ima otrok težave v prilagajanju in sodelovanju v skupini ipd. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu, njeno delo temelji na: posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otroka v vrtec ter pri 33

34 prehodu otroka iz vrtca v šolo, upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec, ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec, upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca (velikost, programi, kadrovski in materialni pogoji), ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine (npr.»dnevnega režima«, interakcij odraslih z otroki, interakcij med otroki in podobnih pomembnih vidikov konkretnega uresničevanja ciljev predšolske vzgoje). ZAUPAJMO DRUG DRUGEMU Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otrok in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem vrtca in staršev je ta dogodek prijetnejši. Ob vstopu otroka v vrtec se trudimo zagotoviti kontinuiran prehod iz domačega okolja v vrtec in hkrati oblikovati spodbudno učno okolje za aktivno učenje in razvoj otrok. Otrok je čustveno navezan na svoje starše. Želi jih imeti v svoji bližini, še posebno v novem okolju. Otrok se počuti varno, ko je v znanem okolju, v bližini svojih staršev in ko življenje teče po ustaljenem redu. Svet okrog sebe doživlja tudi skozi doživljanje najbližjih (če je strah mamo, je strah tudi njega). Zato je zelo pomembno, da otroka pripravimo na prve spremembe s postopnim uvajanjem. Osamosvajanje otroka je ena glavnih nalog staršev in vzgojnoizobraževalnih ustanov. Vsi želimo imeti samozavestne, samostojne in odločne otroke. Priprava staršev na ločitev od otroka je morda celo pomembnejša od priprave otroka na ločitev od staršev, saj otroci zelo hitro prebrodijo prvo krizo, starši pa 34

35 podzavestno (ali zavestno) radi podaljšujejo obdobje prilagajanja na novo okolje. Naša naloga v vrtcu je, da otroku omogočimo veliko konkretnih izkušenj, ker si le na ta način razvija samozaupanje. V vrtcu ima veliko možnosti za primerjanje, preizkušanje, gibanje, za manipuliranje z različnimi predmeti in na ta način za osebnostni razvoj. Vsak otrok doživlja prehod iz družine v vrtec na svoj način, nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam, nekateri ob ločitvi zajokajo, pa se potem zelo hitro umirijo, nekateri pa se odzovejo tako, da zbolijo. Od otrokove stopnje čustvene razvitosti, predhodnih izkušenj, značaja in načina priprave otroka na vključitev v vrtec je v veliki meri odvisno, kako bo sprejel spremembo. Starše spodbujamo, da nam zaupajo posebnosti o otroku, vprašanja, ki jih bremenijo, in svoje želje. Otrokov odziv na spremembe in stres se kažeta v obliki regresivnih reakcij ali prilagoditvenih težav. Regresivne reakcije predstavljajo odziv na določeno stopnjo stresa. Otrok se vrne na neko že preseženo stopnjo razvoja ali vedenja na posameznih področjih ali nalogah. 35

36 Pojavijo se lahko: ponovna zahteva po dojenju ali hranjenju iz stekleničke; sesanje prsta; motnje spanja in teka (tudi neješčnost); oklepanje staršev; povečana jokavost, razdražljivost; ponovno močenje in/ali blatenje v hlačke; pojavljanje strahov; psihosomatske težave: bolečine v trebuščku, prebavne motnje, psihogeni kašelj ; stopnjevanje agresije do staršev, vrstnikov, v destruktivni igri; ponavljajoča dejanja ali govor; grizenje nohtov ali zvijanje las; slabše govorno izražanje (jecljanje) itd. Prilagoditvene težave so pogostejše v prvih dneh bivanja v vrtcu. Obdobje prilagajanja poteka po navadi od 3 do 4 tedne. Pri nekaterih se kažejo težave zjutraj, pri drugih v skupini ali doma, nekateri pa čez nekaj časa nočejo več v vrtec. Najpogostejše prilagoditvene težave so: Otrok noče v vrtec (se oklepa staršev, joče, brca, otepa z rokami, doma noče govoriti o vrtcu ). Otrok bi na začetku raje ostal doma, kot pa šel v vrtec. Otroku, ki izrazi odpor do vrtca, prisluhnimo. Naj potarna in pove, kaj ga moti. Pomembno pa je, da ste kljub temu odločni in vztrajate pri odhodu. Otrok naj ve, da glede tega ni dileme in da ne popuščate. Ljubosumnost. Otrok bo morda ljubosumen, če se boste posvečali še komu drugemu, razen njemu. Otroka pomirite in mu dajte vedeti, da je ljubljen, posvetite mu več pozornosti. Ko bo prepričan v vašo zvestobo, bo sodeloval s svojimi vrstniki. Agresija. Agresija lahko izhaja iz otrokove nezrelosti, ko ne najde primerne poti za dosego svojega cilja. Če otrok vrstniku izpuli iz rok igračko, to še ne pomeni, da ga je želel prizadeti. Le igračko je hotel. Druga vrsta agresije je bolj problematična, saj ima za svoj cilj prizadeti nekoga. V obeh primerih otrok rabi pomoč. V prvem primeru mu pokažemo, kako bi reagiral na drugačen način za dosego istega cilja, v drugem pa je prav, da ga odločneje 36

37 zamejimo. V primeru hujših agresivnih reakcij premislimo, kje bi lahko bil njihov izvor, saj očitno pričajo o otrokovi stiski. Odklanjanje hrane, noče spati. Otrok rabi čas, da se privadi vrtčevske hrane, saj je domača hrana najboljša. Možno je, da z zavračanjem hrane izraža tudi zavračanje vrtca ali pa jezo na starše. Siljenje s hrano ne pomaga. Če otrok resnično ne poje prav nič vrtčevske hrane, se posvetujte z vzgojiteljico, da najdete smiselno rešitev. Otrok joka, ko ga pridete iskat. Čeprav se je otrok v vrtcu imel dobro, ga ob ponovnem snidenju z vami objame val čustev. Kar pa ne pomeni, da je otrok v vrtcu trpel. V vaši bližini se je sprostil in izrazil svoje hrepenenje po vas, ki ga je v času dejavnosti v vrtcu potisnil na stran. Dolgotrajen jok, hlipanje oziroma ihtenje. Ta vrsta joka izraža otrokov obup. Če se pojavlja pogosto in traja dolgo časa, priča o močni stiski. V takem primeru se posvetujete z vzgojiteljico in svetovalno delavko. Včasih je bolje, da ne vztrajamo in otroka izpišemo iz vrtca. Padec odpornosti in zbolevanje. Posebej pri najmlajših, ki z govorom ne morejo sporočati o stiskah, je obolevanje pogost razlog za prekinitev uvajanja. Otroku pade odpornost, zboli ali pa ga»boli trebušček«. Na tak način se izogne vrtcu in pridobi dodatno pozornost staršev. Če se to ponovi večkrat, premislimo o uvajanju v naslednjem letu. Odložena reakcija na vrtec. Nekateri otroci, ki v prvih dneh sprejmejo vrtec brez težav, so živahni in sprejemajoči, čez teden ali dva pokažejo prav nasprotno sliko. Dobro razpoloženje v prvih dneh je pri nekaterih otrocih obrambna reakcija, ki prikriva stisko: Otrok pride v vrtec s»čustveno rezervo«od doma, ki se čez nekaj časa porabi. 37

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU VRTEC Vrtiljak in Ciciban Cesta v Dobrovce 21 2204 Miklavž na Dravskem polju 02/629-02-55; 02/629-02-55 Miklavž na Dravskem polju, 18.9.2015 ZAPISNIK 1. REDNE SEJE

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

VRTEC ČEPOVAN

VRTEC ČEPOVAN VRTEC ČEPOVAN SPOŠTOVANI STARŠI, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sovrstnikov, zaposlenih v vrtcu in v šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017

PUBLIKACIJA 2016/2017 PUBLIKACIJA 2016/2017 Igra je nujen korak na poti od nezrelosti do čustvene zrelosti. Vsakdo, ki v otroštvu ni imel priloţnosti za igro, jih bo kot odrasel človek še vedno iskal. (Margaret Lowenfeld) Vrtec

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

PUBLIKACIJA

PUBLIKACIJA ŠMARTNO PRI LITIJI 2 p OGLAS V malem vrtcu sredi Šmartna se pojavil je oglas: majhni in veliki, pričakujemo otroški glas. Tukaj se igramo, radi se crkljamo in veliko ustvarjamo. Na igrišču se lovimo, v

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Prijetno dopoldan v vrtcu

Prijetno dopoldan v vrtcu DOPOLDANSKO DRUŽENJE TREH GENERACIJ V VRTCU (BRALNA DELAVNICA Z USTVARJANJEM) VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ DIPL. VZG. VLADKA ŽAJBER PREDNOSTNO PODROČJE VRTCA V 2018/19 GOVORNO JEZIKOVNO Opažamo,

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

PUBLIKACIJA Z ROKO V ROKI V NAŠ VRTEC Šolsko leto 2016/17

PUBLIKACIJA Z ROKO V ROKI V NAŠ VRTEC Šolsko leto 2016/17 PUBLIKACIJA Z ROKO V ROKI V NAŠ VRTEC Šolsko leto 2016/17 Himna Vrtca Ribnica Sten Vilar ZAVRTIMO VETRNICO Travnik rožice razdaja potok sveže žubori, vsa narava nam podarja, gozd v bližini zadiši. Le vrtimo,

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN

OŠ Gabrovka Dole, Vrtec Čebelica KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSN KAZALO: UVOD... 3 OSNOVNI PODATKI VRTCA... 3 POSLOVNI ČAS VRTCA... 3 ORGANIZACIJA DELA V POSAMEZNIH ODDELKIH... 4 OSNOVNA VIZIJA VRTCA... 5 PREDNOSTNO PODROČJE V LETU 2015/2016... 5 ELEMENTI KURIKULUMA...

Prikaži več

CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / , FAX: 01 / , Datum: ZAPISNIK

CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / , FAX: 01 / ,   Datum: ZAPISNIK CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA, TEL.: 01 / 5492 614, 5492 615 FAX: 01 / 5281 803, E-mail: Vrtec.pedenjped@guest.arnes.si Datum: 30.09.2011 ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV Seja je bila dne 27.09.2011,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK M L A D I N S K I O D S E K VABI NA POLETNI TABOR ZA OTROKE V esele Gorice od 4. do 8. avgust 2014 na Jezerskem infor

PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK M L A D I N S K I O D S E K VABI NA POLETNI TABOR ZA OTROKE V esele Gorice od 4. do 8. avgust 2014 na Jezerskem infor 1 8 9 3 PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK M L A D I N S K I O D S E K VABI NA POLETNI TABOR ZA OTROKE V esele Gorice od 4. do 8. avgust 2014 na Jezerskem informacije in prijave na: 041 874 887 (Marko) pdkamnik@siol.net

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc Številka: 350-8/2009-1 Datum: 14. 4. 2009 DRŽAVNE SMERNICE ZA KULTURNO- UMETNOSTNO VZGOJO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Ljubljana, april 2009 Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo so pripravili

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Osnovna šola Dušana Muniha

Osnovna šola Dušana Muniha VRTEC MOST NA SOČI PUBLIKACIJA Šolsko leto 2018/2019 VIZIJA ZAVODA Vizija S kakovostjo, izzivi in medsebojnim sodelovanjem do vrednot, znanja, uspeha in dobrega počutja. Delovanje vrtca temelji na nacionalnem

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

publikacija2018.cdr

publikacija2018.cdr Èebelica Vrtec Koèevje Biba Kekec Mojca Narcisa Ostržek Brlogec olsko leto 2018/2019 Spoštovani starši! Pred vami je knjižica, ki vas seznanja o življenju in delu v našem vrtcu. Namenjena je VAM staršem,

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Vrtec Mladi rod Črtomirova ulica 14 Ljubljana Enota: Stonoga Linhartova cesta 19 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ENOTA STONOGA Stonoga koraka, stonoga p

Vrtec Mladi rod Črtomirova ulica 14 Ljubljana Enota: Stonoga Linhartova cesta 19 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ENOTA STONOGA Stonoga koraka, stonoga p Vrtec Mladi rod Črtomirova ulica 14 Ljubljana Enota: Stonoga Linhartova cesta 19 Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ENOTA STONOGA Stonoga koraka, stonoga počaka, stonoga pogleda, čez cesto seveda. Igrišče poišče,

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax:

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax: VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: 330-48-53 Fax: 330-48-52 mail:info.vrtec.pobrezje@siol.net,vrtec.pobrezje@siol.net http://www.vrtecpobrezje.si 1. FIT VADBENA URA CILJI 1. Otrokom

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Šolsko leto 2017/2018

Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Šolsko leto 2017/2018 Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert Šolsko leto 2017/2018 Logotip vrtca predstavlja: KOZOLEC predstavlja naš kraj Šentrupert, kjer stoji prvi muzej kozolcev na prostem in hkrati predstavlja

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Pred nočno izmeno grem spat v trajanju:

Pred nočno izmeno grem spat v trajanju: Vpliv nočnega dela na počutje in zdravje zaposlenih v DARS in v policiji Helena Pleslič Srečanje promotorjev zdravja Slovenije 9. december 2016 Cirkadiani ritem pri človeku 00.00 (polnoč) 2.00 najgloblji

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Osnovna šola Braslovče Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, OE VRTEC BRASLOVČE PREDNOSTNE NALOGE Z načrtovanjem prednostnih nal

Osnovna šola Braslovče Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, OE VRTEC BRASLOVČE PREDNOSTNE NALOGE Z načrtovanjem prednostnih nal OE VRTEC BRASLOVČE PREDNOSTNE NALOGE Z načrtovanjem prednostnih nalog, z izbiro različnih metod dela, skrbimo za kakovostnejše doživljanje izkušenj, v okviru vseh dejavnosti otrok v vrtcu, vključno s pripravo

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič

Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič Ek o P O A L V N I O AZ V E N N IK D MOJE DREVO Dane Katalinič VSEBINA Dnevniku na pot 1 Uvod 2 Navodila za uporabo 3 Zapis podatkov 4 Opazovalni zapis o drevesu z risbo, besedo in fotografijo April 5

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 20172018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

COPASCH - Sodelovanje s starši Fanika Fras Berro, Dragica Motik, Slovenska Bistrica, 14. november 2006

COPASCH - Sodelovanje s starši Fanika Fras Berro, Dragica Motik, Slovenska Bistrica, 14. november 2006 COPASCH - Sodelovanje s starši Fanika Fras Berro, Dragica Motik, Slovenska Bistrica, 14. november 2006 Sodelovanje s starši i v vrtcih Namen: Skozi proces dela v delavnici bomo prišli do odgovora, KJE

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več