Zaposlovanje beguncev v Sloveniji

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zaposlovanje beguncev v Sloveniji"

Transkripcija

1 Zaposlovanje beguncev v Sloveniji Blaž Podobnik Poglavje predstavlja problematiko zaposlovanja beguncev, ki je v današnjem času aktualna zaradi begunske krize, ki je nedavno pretresla Evropo. V evropski prostor se namreč priseljuje vse več beguncev, ki jim zaposlitev pomaga pri integraciji v družbo. Izvedenih je bilo deset intervjujev z begunci in s tremi osebami, ki beguncem pomagajo pri integraciji. Študija je raziskala, s kakšnimi ovirami se srečujejo begunci pri zaposlovanju in kako iščejo zaposlitev na slovenskem trgu dela. Rezultati kažejo, da je največja ovira beguncev pri njihovem zaposlovanju neznanje slovenskega jezika, večinoma pa opravljajo dela, za katera so preveč usposobljeni. Pri vstopu na trg dela beguncem pomagajo predvsem na Slovenski filantropiji in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Begunci bi lahko pridobili boljši položaj na trgu dela z znanjem slovenskega jezika, kar pomeni, da bi morali za to skupino sistemsko urediti več tečajev učenja slovenskega jezika. Uvod Z begunskimi valovi v zadnjih letih se število beguncev v državah Evropske unije močno povečuje, zato je vedno več pozornosti usmerjeno v njihovo zaposlovanje. Begunci se na področju zaposlovanja uvrščajo med najbolj ranljive skupine. V povprečju je zaposljivost beguncev v Evropski uniji 10 % manjša kot zaposljivost ostalih prebivalcev Evropske unije (OECD, 2016). Leta 2014 je bilo po poročanju OECD (2016) v državah Evropske unije zaposlenih le nekaj več kot polovica beguncev. Zaposlovanje jim omogoča vzpostavljanje enakopravnosti in samostojnosti, zato je temeljnega pomena 333

2 Ranljive skupine na trgu dela za njihovo aktivno vključevanje v družbo (Kromar, Grosek in Lukavačkić, 2005). Begunci se pri iskanju zaposlitve soočajo s številnimi ovirami. Raziskave (Bevelander, 2011; Cebulla, Megan in Zurawan, 2010; Cheung in Phillimore, 2014; Damas de Matos in Liebig, 2014; De Vroome in Van Tubergen, 2010; OECD, 2016) skušajo ugotoviti, katere so najbolj pogoste ovire pri zaposlovanju in kateri dejavniki še vplivajo na uspešnost beguncev na trgu dela v novi državi. Mnogo raziskav o beguncih in njihovem zaposlovanju je bilo narejenih na območjih ZDA, Kanade in Avstralije, manj pa v evropskih državah (De Vroome in Van Tubergen, 2010). Trgi dela v različnih državah se precej razlikujejo, zato poskuša ta raziskava s pomočjo intervjujev ugotoviti, s kakšnimi ovirami se srečujejo begunci pri zaposlovanju v Sloveniji. Poleg ovir, s katerimi se srečujejo, pa na zaposlovanje beguncev vplivajo tudi mnogi drugi dejavniki. Tako je za boljše razumevanje v raziskavo vključenih tudi nekaj podpornih organizacij, ki beguncem pomagajo pri zaposlovanju. Zaposlovanje beguncev in njihova integracija Zaposlitev beguncev pomembno vpliva na njihovo integracijo v novo ekonomsko in socialno okolje, ki je zelo pomembna za njihovo nadaljnje življenje v novi državi (Grosek, 2007). V Veliki Britaniji se begunci srečujejo s pomanjkanjem samospoštovanja, saj kljub visoki motivaciji za delo in identifikaciji s svojim poklicem ne dobijo dela. V domači državi so imeli občutek samozavesti, odgovornosti in sreče. Čutili so, da nekomu pomagajo in prispevajo k skupnosti. Zaradi nezaposlenosti so zato pogosto depresivni, sami sebi se zdijo neuporabni in doživljajo občutke sramu, ker novi državi ne vračajo gostoljubja, ki jim ga nudi (Willott in Stevenson, 2013). Iračani v ZDA denimo predstavljajo eno izmed največjih skupin beguncev v preteklih letih, a se soočajo z izrazito družbeno izolacijo. Pred prihodom v ZDA so pričakovali»nebesa«, naleteli pa na pomanjkanje služb in diskriminacijo ter slabše življenjske pogoje, kot so jih imeli v Iraku. Vse to negativno vpliva na njihovo čustveno blagostanje (Yako in Biswas, 2014). Integracija beguncev na trg dela je v državah Evropske unije zelo počasna (Damas de Matos in Liebig, 2014). Približno 20 let traja, da begunec pri zaposlovanju postane enakovreden domačinu (OECD, 2016). Zmanjševanju časa integracije beguncev na trg dela in raziskovanju ovir pri zaposlovanju ter integraciji beguncev bi v trenutnih svetovnih razmerah morali nameniti veliko pozornosti. Ta raziskava tako ponuja dodaten vpogled v zaposlovanje in integracijo beguncev na trg dela v Sloveniji. 334

3 V. Zaposleni, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij Zakonske določitve in zaposlovanje beguncev Na zaposlovanje beguncev močno vplivajo politike in zakonske določbe posamezne države (De Vroome in Van Tubergen, 2010). V Sloveniji imajo pravico do zaposlitve in dela tudi osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita. Mednje uvrščamo tudi begunce. Status begunca se prizna posamezniku, ki je državljan tretjih držav in se zaradi strahu pred preganjanjem nahaja zunaj države, katere državljan je, in ne more oziroma zaradi strahu ne želi sprejeti varstva te države. Razlogi za preganjanje so lahko pripadnost določeni rasi ali etnični skupini, veroizpovedi, narodni pripadnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnemu prepričanju. Status begunca se prizna tudi osebi brez državljanstva, ki se nahaja zunaj države, kjer je imela prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu noče ali ne more vrniti v to državo. O pravici o zaposlovanju mora begunce v najkrajšem možnem času informirati ministrstvo. Osebe s statusom begunca lahko uveljavljajo pravice iz naslova zaposlovanja in dela v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev, pravico do dostopa na trg dela pa imajo tudi prosilci za mednarodno zaščito (Zakon o mednarodni zaščiti, UL RS, št. 22/16). Iskanje zaposlitve Begunci v Veliki Britaniji so pri iskanju zaposlitev pisali življenjepise in jih pošiljali delodajalcem, ki so jih našli preko oglasov, najpogosteje pa so za pomoč zaprosili pristojne službe (Cebulla idr., 2010). V Sloveniji pa begunci zaposlitev najpogosteje iščejo preko poznanstev, najredkeje pa preko oglasov (Kromar idr., 2005). Pri iskanju zaposlitve ima pomembno vlogo posameznikova socialna mreža (Cheung in Phillimore, 2014; De Vroome in Van Tubergen, 2010), ki beguncu omogoča dostop do informacij o trgu dela. Še posebej so pomembni stiki z domačini (De Vroome in Van Tubergen, 2010). Na podlagi omenjenih ugotovitev predpostavljam, da bodo begunci v Sloveniji zaposlitev iskali sami ali preko poznanstev. Pogosta ovira pri integraciji in zaposlovanju beguncev je neznanje jezika (Bevelander, 2011; Cebulla, Megan in Zurawan, 2010; Cheung in Phillimore, 2014; Damas de Matos in Liebig, 2014; De Vroome in Van Tubergen, 2010; OECD, 2016). Večina delovnih mest zahteva določeno mero znanja jezika (De Vroome in Van Tubergen, 2010; Kromar idr., 2005), boljše znanje jezika pa beguncu omogoča večjo izbiro delovnih mest (Chiswick in Miller, 2001). Begunci, ki dobro govorijo jezik države gostiteljice, so kar dvakrat bolj zaposljivi kot posamezniki, ki jezika ne znajo oziroma ga ne 335

4 Ranljive skupine na trgu dela govorijo dobro (OECD, 2016). Znanje jezika v večji meri vpliva na zaposljivost beguncev kot njihova izobrazba. Učenje jezika bi tako lahko bila ena izmed najbolj učinkovitih pomoči beguncem pri integraciji (Damas de Matos in Liebig, 2014; OECD, 2016). Prosilci za azil v Sloveniji kot razlog za nezaposlenost pogosto navajajo pomanjkljivo znanje slovenščine (Kromar idr., 2005). Na podlagi teh ugotovitev predpostavljam, da bo jezik glavna ovira pri zaposlovanju beguncev v Slovenji. Izobrazba je pri zaposlovanju beguncev zelo pomembna (Cebulla idr., 2010; Cheung in Phillimore, 2014; Damas de Matos in Liebig, 2014; De Vroome in Van Tubergen, 2010; OECD, 2016). Raziskave (De Vroome in Van Tubergen, 2010) kot eno izmed glavnih težav navajajo razliko v kakovosti izobraževalnih sistemov med različnimi državami. Delodajalci in institucije beguncem pogosto ne priznajo njihovih kvalifikacij ali pa jim jih priznajo le delno (Cebulla idr., 2010; De Vroome in Van Tubergen, 2010). Pri iskanju zaposlitve imajo tako večji vpliv kvalifikacije, pridobljene v državi gostiteljici (Damas de Matos in Liebig, 2014; De Vroome in Van Tubergen, 2010). Pogosto je težava tudi v pomanjkanju dokumentov ali dokazov o izobrazbi (OECD, 2016). Po poročanju OECD (2016) je kar 60 % beguncev v Evropski uniji s terciarno izobrazbo preveč kvalificiranih za svoje delovno mesto. Na podlagi predstavljenih ugotovitev predpostavljam, da imajo begunci v Sloveniji težave s priznavanjem zaključene izobrazbe (H3) in opravljajo dela, za katera so preveč kvalificirani. Pri integraciji beguncev na trg dela imajo pomembno vlogo rudi različne državne politike, ki urejajo področje priseljevanja in integracije. Pomembna področja, ki jih urejajo, so predvsem pomoč pri učenju jezika in iskanju zaposlitve ter praktična podpora (De Vroome in Van Tubergen, 2010; Kromar idr., 2005). Vse navedene aktivnosti zmanjšujejo ovire, s katerimi se begunci soočajo, in jim s tem omogočajo hitrejšo integracijo in tudi večjo zaposljivost. Predpostavljam, da država beguncem v Sloveniji sistematično pomaga pri integraciji na trg dela (H5). Metoda Udeleženci Udeleženci za raziskavo so bili zbrani s pomočjo organizacij, ki nudijo pomoč beguncem in drugih aktivistov na tem področju. Na prošnjo za sodelovanje se je odzvala Slovenska filantropija, ki je pomagala pri iskanju udeležencev. 336

5 V. Zaposleni, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij V študiji je sodelovalo 13 udeležencev, od tega deset beguncev in tri osebe, ki pomagajo beguncem. V skupini beguncev so bile štiri ženske in šest moških (N = 10), stari so bili med 19 in 48 let (M = 35,5; SD = 9,3), prihajali so iz Irana, Kazahstana in Iraka. Sedem udeležencev je imelo višjo izobrazbo, trije pa nižjo. Udeleženci v Sloveniji živijo od pol leta do deset let (M = 5,9; SD = 3,1). Osem udeležencev je že imelo priznan status mednarodne zaščite (pridobljen status begunca), dva udeleženca pa sta bila prosilca zanj. Intervju je bil izveden tudi s tremi osebami, ki se ukvarjajo z nudenjem pomoči beguncem, vse so bile ženskega spola. Dve udeleženki se z nudenjem pomoči beguncem ukvarjata poklicno, ena pa prostovoljno. Pripomočki Za zbiranje podatkov in pogovor z begunci ter osebami, ki se nudijo pomoč beguncem, je bila uporabljena metoda polstrukturiranega intervjuja. Vprašanja za begunce: Ali ste zaposleni?/ali ste bili že kdaj zaposleni v Sloveniji? Ali ste že iskali zaposlitev v Sloveniji? Kako ste iskali zaposlitev? Zakaj ne želite oziroma ne morete delati? Ali vam je država nudila pomoč pri iskanju zaposlitve? Če da, kakšno? Kdo vam je še pomagal pri iskanju zaposlitve? Kako? Kaj bi izboljšalo vaše možnosti pri iskanju zaposlitve? Kaj je vaša glavna težava/ovira pri zaposlovanju? Kakšno težavo vam je/vam pri iskanju zaposlitve povzroča/l jezik? Se soočate/ste se soočali s kakšnimi posebnimi težavami pri priznavanju vaše izobrazbe? Menite, da so delodajalci v Sloveniji pripravljeni zaposliti osebo s statusom begunca? Vprašanja za osebe, ki delajo z begunci: Kako pomagate beguncem pri iskanju zaposlitve? S kakšnimi težavami se begunci najpogosteje srečujejo pri iskanju zaposlitve? Menite, da so delodajalci v Sloveniji pripravljeni zaposliti osebno s statusom begunca? Kaj se vam zdi glavna ovira beguncev pri iskanju zaposlitve? Kakšna se vam zdi vloga zaposlitve begunca pri njegovi integraciji v družbo? 337

6 Ranljive skupine na trgu dela Postopek Podatki so bili zbrani s polstrukturiranimi intervjuji, ki so trajali med 15 in 45 minut. Vprašanja so se prilagajala glede na odgovore posameznikov. Podatke sem analiziral s kvalitativno metodologijo, in sicer z metodo utemeljene teorije, za katero je značilno, da je induktivno izpeljana iz študije pojava, ki ga proučuje (Glaser in Strauss, 1999). Zbiranju podatkov je sledilo začetno kodiranje. Najprej so bile določene enote kodiranja, in sicer so pri vsakem vprašanju označene besede oziroma skupine besed z oznakami (kodami). Te kode so nato po podobnosti združene v tri nadredne kategorije, in sicer 1) ovire pri iskanju zaposlitve, 2) vloga zaposlitve pri integraciji in 3) proces iskanja zaposlitve. Rezultati in razprava Prvi del vsebuje kategorije, v katere so umeščeni kodi, drugi del pa predstavlja rezultate analize glede na zastavljene hipoteze (tabela 1). Tabela 1. Kategorije odgovorov udeležencev Odgovori Če ne znaš jezika, ne moreš delati. Jezik je drugačen. Jezik je težak. Jezik je problem pri iskanju dobre službe. Če ne znaš jezika, je težko spoznavati ljudi. Če bi znal jezik, bi imel boljše možnosti zaposlitve. Želel bi si več možnosti za učenje jezika. Diplome nimam s seboj. Če za nekaj časa prekineš študij, je težko nadaljevati. Nimam s seboj papirja o svoji izobrazbi. Službo bi lažje našla, če bi imela izkušnje tudi iz Slovenije. Ovira je tudi vera, želim delati tam, kjer so zaposlene samo ženske in kjer sem lahko pokrita ter lahko molim. Nisem navajen delati z ženskami, v naši državi ženske običajno ne delajo. Prosilci za mednarodno zaščito lahko začnejo delati šele devet mesecev po vložitvi prošnje.* Prosilci lahko pridobijo dovoljenje za delo le za tri mesece.* Kategorija Ovire pri iskanju zaposlitve 338

7 V. Zaposleni, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij Odgovori Na delu se učim jezika. Z delom dobiš socialno mrežo. Ko sem imela delo, sem se dobro počutila. Ne maram jemati denarja od države, saj imam veliko znanj in bi raje delala. Če ne delam, se ne počutim koristno. Delo daje beguncem občutek, da nekaj zmorejo.* Delo pripomore k boljši samopodobi beguncev.* Tisti begunci, ki delajo, so bolj neodvisni.* Soočam se z depresijo, ker sem izgubila vse, prej sem imela visok položaj v službi, zdaj pa nimam nič. Begunci bi radi delali, saj želijo nekaj vrniti državi, ki jim je ponudila zaščito.* Služba je pomembna, ker ti omogoča, da imaš svoj denar in da se družiš z ljudmi. Moj prijatelj ima bar, kjer mu občasno pomagam. Na zavodu so mi poiskali tečaj za prekvalifikacijo. Na filantropiji so mi pomagali poiskati tečaj. Zavod za zaposlovanje mi je našel delo v tovarni. Na spletu spremljam oglase za zaposlitev. Pomagajo mi na zavodu za zaposlovanje, na filantropiji in v društvu Odnos. Včasih delam pri prijatelju, ki ima frizerski salon. Pomaga nam zavod za zaposlovanje. Službo iščem sam. Od države nisem dobil posebne pomoči pri iskanju zaposlitve, samo od zavoda za zaposlovanje. Beguncem nudimo pomoč v vseh korakih iskanja zaposlitve (pisanje CV-ja in prošenj, komunikacija z delodajalci, učenje jezika, spremljamo jih na zavod).* Imam prijatelje, ki mi pomagajo pri tem. Opomba (*): Predstavlja odgovore oseb, ki pomagajo beguncem. Kategorija Vloga zaposlitve pri integraciji Proces iskanja zaposlitve V tabeli 1 so prikazane kategorije, ki so oblikovane na podlagi odgovorov udeležencev. Odgovori, ki so navedeni v prvem stolpcu, so nekoliko preoblikovani, in sicer so združeni tako, da povzemajo različne odgovore, ki so si bili med seboj pomensko podobni. Odgovori so združeni v tri nadredne kategorije. Prva kategorija je poimenovana Ovire pri iskanju zaposlitve; vanjo uvrščamo odgovore, povezane z različnimi ovirami, s katerimi se srečujejo 339

8 Ranljive skupine na trgu dela begunci pri zaposlovanju v Sloveniji. Kot najpogostejšo in največjo oviro pri zaposlovanju begunci navajajo predvsem neznanje jezika. Drugo kategorijo sestavljajo odgovori, ki so povezani z vlogo zaposlitve pri integraciji v družbo. Glede na odgovore je očitno, da zaposlitev predstavlja pomemben del integracije in jo tudi olajša. Tretja kategorija pa zajema odgovore, ki so povezani s procesom iskanja zaposlitve. Različni posameznik iščejo zaposlitev na različne načine in se za pomoč obračajo k različnim posameznikom in organizacijam. Načini iskanja zaposlitve Odgovori, povezani z iskanjem zaposlitve, kažejo na to, da prihaja do precejšnjih razlik pri iskanju zaposlitve med posameznimi udeleženci. Nekateri iščejo zaposlitev sami, najpogosteje preko spleta iščejo oglase za delo, nekaterim pomagajo tudi prijatelji. Večini udeležencev pa pomagajo tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), v Slovenski filantropiji, nekaterim pa tudi v društvu Odnos. Nekateri udeleženci pa so poročali tudi o kombinaciji obeh možnosti (»Prijavljena sem na zavod za zaposlovanje, oni mi pošljejo delovna mesta, ki bi lahko bila zanimiva oziroma primerna zame. Službo iščem tudi sama, tako da brskam po internetu. Napišem prošnjo in življenjepis in nato pošljem podjetjem.«). Hipoteze, da begunci zaposlitev v Sloveniji iščejo sami in preko poznanstev, zaradi različnih odgovorov posameznikov ne moremo sprejeti. Ta ugotovitev se ne sklada s predhodnimi raziskavami na slovenskem področju (Kromar idr., 2005), kjer so begunci večinoma iskali zaposlitev preko poznanstev. Opazno je, da država bolj aktivno sledi trendom večjih evropskih držav in v večji meri pomaga beguncem pri iskanju zaposlitve (Cebulla idr., 2010). Odstopanja v načinu iskanja zaposlitve različnih dejstev: begunci sami težko iščejo zaposlitev, ker v novi državi ne poznajo nikogar, nimajo dobre socialne mreže in se obenem soočajo z mnogimi predsodki (Cheung in Phillimore, 2014; De Vroome in Van Tubergen, 2010). Hkrati pa jim iskanje zaposlitve otežuje tudi neznanje jezika, saj se težje sami sporazumejo z delodajalcem, napišejo prošnjo za delo in iščejo oglase. Ovire pri zaposlovanju beguncev Hipotezo, da je jezik glavna ovira beguncev pri zaposlovanju, lahko sprejmemo, saj so udeleženci brez izjeme poudarjali, da je jezik največja težava pri iskanju službe. Zdi se jim, da bi jim znanje jezika izboljšalo zaposlitvene možnosti in olajšalo iskanje zaposlitve (»Povsod želijo, da bi znala govoriti 340

9 V. Zaposleni, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij slovensko, če ne znaš ali ne razumeš slovensko, ne moreš delati, zato mi je zelo težko najti službo.«). Tudi osebe, ki pomagajo beguncem, menijo, da je neznanje jezika največja ovira, s katero se srečujejo begunci pri iskanju zaposlitve. Podobne ugotovitve izpostavljajo tudi druge raziskave (OECD, 2016; Kromar idr., 2005). Posamezniki s slabim znanjem slovenščine se lahko srečujejo s težavami pri zaposlitvenih intervjujih, saj ne morejo pokazati svojega dejanskega znanja. Ljudje, ki so v Sloveniji že več let, se lahko soočajo tudi z različnimi predsodki, saj jih drugi lahko ocenijo kot lene, ocenijo pa jih lahko tudi kot nespoštljive do slovenske kulture, saj bi se v tem času že lahko naučili slovenskega jezika. Rezultati, povezani s priznavanjem izobrazbe, se zelo razlikujejo od posameznika do posameznika. Nekateri niso imeli težav s priznanjem izobrazbe in imajo tudi dokazila o svoji izobrazbi v slovenskem jeziku, drugi pa so imeli težave pri priznavanju izobrazbe, ker s seboj niso imeli dokazil o izobrazbi (»Naredila sem šolo za računovodkinjo, a diplome nimam s seboj.«) oziroma so imeli težave pri določanju stopnje izobrazbe, saj so izobraževalni sistemi v različnih državah različni. Tudi osebe, ki se ukvarjajo s pomočjo beguncem, menijo, da imajo posamezniki pogosto težave pri priznavanju njihove izobrazbe, saj s seboj nimajo dokazil o izobrazbi. Hipoteze o težavah s priznavanjem izobrazbe ne moremo sprejeti, saj so rezultati nekonsistentni. V eni od raziskav (De Vroome in Van Tubergen, 2010) so ugotovili, da je glavni vzrok težav s priznavanjem izobrazbe drugačen izobraževalni sistem, kar se je delno pokazalo tudi v naši raziskavi. Glede na odgovore, pridobljene v intervjujih, posamezniki pogosto opravljajo dela, za katera so prekvalificirani, podobno pa opažajo tudi osebe, ki se ukvarjajo s pomočjo beguncem. Izjemoma begunci opravljajo dela, ki so primerna njihovi izobrazbi. Večinoma namreč opravljajo fizična dela ali dela, za katera je potrebna nižja izobrazba, kot jo imajo. Tudi sami iščejo delovna mesta, ki so nižja od njihovih kvalifikacij, saj glede na izkušnje opažajo, da se lahko zaposlijo samo na takšnih delovnih mestih (»Prej sem bil profesor na fakulteti, zdaj pa delam v tovarni.«). Hipotezo, da begunci v Sloveniji opravljajo dela, za katera so prekvalificirani, lahko sprejmemo, do podobnih ugotovitev pa so prišli tudi drugi avtorji (Cebulla idr, 2010; Damas de Matos in Liebig, 2014; OECD, 2016). Begunci se raje odločajo za dela, za katera so prekvalificirani, saj za npr. fizična dela ne potrebujejo poglobljenega znanja slovenskega jezika. Prav tako pa predsodki v družbi lahko vplivajo na zaposlitvene možnosti beguncev, saj 341

10 Ranljive skupine na trgu dela državljani Slovenije v beguncu, zaposlenem na delovnem mestu za višjo izobrazbo, lahko vidijo osebo, ki jim jemlje delovno mesto, in ne osebe, ki je za ta položaj najbolj usposobljena. Pomoč države pri zaposlovanju beguncev Begunci imajo občutek, da jim država neposredno ne pomaga pri iskanju dela (»Od države nisem dobila pomoči, samo na filantropiji.«), vendar jim pomagajo osebe z Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (»Na zavodu so mi tudi uredili tečaj, s katerim bo priznana moja izobrazba.«), pomoč pa dobijo tudi na Slovenski filantropiji. Glede na to, da gre za organizaciji, ki ju financira država, lahko predpostavimo, da država pomaga beguncem pri integraciji na trg dela, in posledično sprejmemo peto hipotezo. Država torej skrbi za zaposlovanje beguncev, kar jim pomaga pri integraciji v novo ekonomsko in socialno okolje (Grosek, 2007). Vendar pa se tu pokaže težava z nepoznavanjem sistema pomoči v Sloveniji, saj begunci teh dveh organizacij pogosto ne štejejo kot državne organizacije, ampak kot samostojne entitete. Posledično pa imajo občutek, da jim država ne pomaga in da državi ni mar za njih. Tako bi lahko z boljšim poznavanjem delovanja države pripomogli k zaznanemu zadovoljstvu beguncev z državo. Trdimo lahko, da je v Sloveniji, podobno kot v drugih državah Evropske unije, integracija beguncev na trg dela organizirana in zakonsko urejena, vendar poteka zelo počasi (Damos de Matos in Liebig, 2014). Omejitve raziskave in napotki za nadaljnje raziskovanje Ena glavnih omejitev raziskave je bila velikost vzorca, saj je bil ta majhen. Skupina ljudi, vključenih v raziskavo, je zelo ranljiva, prav tako pa je bila tematika intervjuja za to skupino zelo občutljiva, kar je najverjetneje predstavljalo razlog za težave pri iskanju udeležencev. V pogovoru z osebami, ki pomagajo beguncem, se je pokazalo, da ti posamezniki pogosto sodelujejo v raznovrstnih intervjujih, kjer jih sprašujejo podobne stvari, njihova situacija pa se zaradi tega ne spremeni, kar je prav tako lahko razlog za pomanjkanje motivacije in volje za sodelovanje. Drugo omejitev raziskave je predstavljalo neznanje jezika pri udeležencih. Nekateri niso govorili niti angleško niti slovensko oziroma so imeli opravljen zgolj krajši tečaj slovenščine, zato je bilo sporazumevanje z njimi oteženo. V kolikor bi bili intervjuji opravljeni v njim poznanem jeziku, bi verjetno pridobili več informacij, ki bi bile tudi bolj poglobljene. 342

11 V. Zaposleni, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij Raziskave na tem področju so pomembne predvsem v luči nedavnih dogodkov. Begunska kriza je pretresla celotno Evropo in pomembno je poznavanje dejanske situacije na področju zaposlovanja v državi. Taka raziskava lahko osvetli področje, ki ga mediji pogosto spregledajo. Raziskava lahko pomaga delodajalcem, ki zaposlujejo begunce, pri razumevanju njihovih potreb. Na podlagi izsledkov raziskave lahko vzpostavijo boljše delovno okolje za nove zaposlene, in z upoštevanjem predlogov, ki so omenjeni v nadaljevanju, olajšajo integracijo begunca na delovno mesto. Pomaga lahko državnim institucijam pri pripravi delavnic, tečajev in drugih programov, namenjenih beguncem in njihovi pripravi na zaposlitev. Tovrstne inštitucije bi lahko pripravile organizirane tečaje slovenskega jezika, s sprotnim preverjanjem znanja. Tako bi več beguncev pripravili na življenje v Sloveniji. Zaključek in priporočila za delodajalce Begunci se v Sloveniji srečujejo z mnogimi težavami pri zaposlovanju. Poleg slabega znanja slovenskega jezika, ki predstavlja glavni razlog za pojavljanje težav, jim zaposlovanje otežujeta tudi nepriznavanje pridobljene izobrazbe in šibka socialna mreža. Pomembno je, da se državne organizacije in delodajalci zavedajo težav, s katerimi se soočajo begunci, saj so oni tisti, s katerimi so begunci najpogosteje v stiku. Če izvzamemo spremembe na državni ravni, prav oni lahko v največji meri vplivajo na integracijo in zaposlitev beguncev v Sloveniji. Delodajalcem priporočam različne ukrepe, namenjene lažji integraciji begunca med zaposlene: Delodajalec naj se seznani s kulturo, iz katere prihaja zaposleni, saj bo tako poznal in lažje razumel njegove želje in ideje. Imela pa bi tudi skupno točko za pogovor. Delodajalec predhodno informira zaposlene o novem članu ekipe. Zaposleni se tako lahko seznanijo z državo in kulturo zaposlenega. S tem bi se razblinili številni predsodki in odprle bi se možnosti za pogovor z novim zaposlenim. Zaposlenemu naj se ponudi možnost predstavitve svoje dežele in kulture drugim zaposlenim. S tako predstavitvijo bi zaposleni lahko sodelavcem približal svojo kulturo, državo in vero. Spodbudil bi pogovor in spoznavanje med zaposlenimi, omogočilo pa bi mu tudi lažjo integracijo na delovno mesto. 343

12 Ranljive skupine na trgu dela Delodajalci naj spodbujajo zaposlenega, da se nauči slovenskega jezika z organiziranimi tečaji. Tečaji so lahko zasnovani tako, da se posameznik nauči besedišča, ki ga bo potreboval na delovnem mestu. Lahko pa poiščejo druge zaposlene, ki bi želeli spoznati novo državo in kulturo in organizirajo pogovorno skupino, kjer bi se posameznik lahko učil jezika preko sproščenega pogovora s sodelavci. Ob zaposlitvi naj zaposlenemu ponudijo mentorja ali tutorja, ki bi mu pomagal ob začetku dela, ga predstavili sodelavcem in ga vključil v svoj socialni krog. Begunci imajo veliko težav z birokracijo. Kadrovska služba naj bo zato izobražena na področju zaposlovanja beguncev, saj s tem lahko prihranijo veliko težav novemu zaposlenemu in mu omogočijo lažji sprejem v podjetje. Literatura Bevelander, P. (2011). The employment integration of resettled refugees, asylum claimants, and family reunion migrants in Sweden. Refugee Survey Quarterly, 30(1), Cebulla, A., Megan, D. in Zurawan, A. (2010) Spotlight on refugee integration: findings from the survey of new refugees in the United Kingdom. Pridobljeno s file/116062/horr37-report.pdf Cheung S. Y. in Phillimore, J. (2014). Refugees, social capital, and labour market. Integration in the UK. Sociology, 48(3), Chiswick, B. R. in Miller, P. (2001). A model of destination language acquisition: application on male immigrants in Canada. Demography, 38(3), Damas de Matos, A. in Liebig, T. (2014). The qualifications of immigrants and their value in the labour market: a comparison of Europe and the United States. V OECD/European Union, Matching Economic Migration with Labour Market Needs (str ). Paris: OECD Publishing. DeVroome, T. in Van Tubergen, F. (2010). The employment experience of refugees in the Netherlands. International Migration Review, 44(2), Glaser, B. G. in Strauss, A. L. (1999). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York: Aldine de Gruyter. Grosek, N. (2007). Multicultural diversity at work: the employment prospects of the asylum seekers in Slovenia. Anthropological Notebooks 13(1), Kromar, K., Grosek, N. in Lukavačkić, L. (2005). Zaposlovanje prosilcev za azil [poročilo o raziskavi]. Socialno delo, 44(4 5), OECD. (2016). How are refugees faring on the labour market in Europe. Pridobljeno s 344

13 V. Zaposleni, ki prihajajo iz tujejezičnih okolij Willott, J. in Stevenson, J. (2013). Attitudes to employment of professionally qualified refugees in the UK. International Migration, 51(5), Yako, R. M. in Biswas, B. (2014).»We came to this country for the future of our children. We have no future«: acculturative stress among Iraqi refugees in the United States. International Journal of Intercultural Relations, 38, Zakon o mednarodni zaščiti /ZMZ-1/ (2016). Uradni list RS, št. 22 ( ). Pridobljeno s 345

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Strategic Planning Survival Kit

Strategic Planning Survival Kit GLEDAM BEGUNCA -VIDIM ČLOVEKA BEGUNCI V SVETU IN SLOVENIJI VSI IMAMO PRAVICO DO AZILA GettyImages Države so se po strahotah druge svetovne vojne, ki je ustvarila 60 milijonov beguncev, same dogovorile,

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - GG_Toolbox-exc_si _todo p17.doc

Microsoft Word - GG_Toolbox-exc_si _todo p17.doc Orodja / Metode Golden Goal Osnovne spretnosti & Učenje komuniciranja z vključenimi športnimi aktivnostmi (Slovenian version) 1 Projekt Golden Goal je bil ustanovljen s pomočjo SOCRATES-GRUNDTVIG programa

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Številka: /2018/11 Ljubljana, Komisija za državno ureditev Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport Komisija za lokalno samo

Številka: /2018/11 Ljubljana, Komisija za državno ureditev Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport Komisija za lokalno samo Številka: 213-04-2/2018/11 Ljubljana, 27. 5. 2019 Komisija za državno ureditev Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Interesna skupina lokalnih

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnava ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 28. februarja 19 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 611 (453) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

zlozenka_policija.qxd

zlozenka_policija.qxd LEZBIJKE SVETUJEMO Ustavimo homofobno nasilje! polic ja in homofobni zlocini v POLICIJA IN HOMOFOBNI ZLOČINI Sodobna družba je večkulturna družba v spreminjanju, ki se sooča z vse večjimi izzivi rasne,

Prikaži več

Naslov

Naslov Kriminaliteta v mestnih občinah v Republiki Sloveniji KATJA EMAN ROK HACIN 1 Uvod Meško (2016) kriminaliteto zločinstvenost ali hudodelstvo opredeli kot skupek ravnanj, ki napadajo ali ogrožajo tako temeljne

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Uradni list RS - 63/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 63/2004, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 63 Ljubljana, četrtek 10. 6. 2004 Cena 1540 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIV DRŽAVNI ZBOR 2873. Zakon o zaposlitveni

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji 4 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V REPUBLIKI SLOVENIJI Povzetek R ačunsko sodišče je revizijo o zaposlovanju invalidov

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar  Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Povezani gradimo skupnost Rimske Terme, 6. in 7. junij 2017 SVETOVANJE ZA ZNANJE, ZNANJE ZA RAST VSEH V SKUPNOSTI mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije tanja.vilic.klenovsek@acs.si Vsebina

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret

DIREKTIVA (EU) 2016/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne maja o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tret 21.5.2016 L 132/21 DIREKTIVA (EU) 2016/801 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva,

Prikaži več

Microsoft Word - brosura docx

Microsoft Word - brosura docx SLOVENIA LC Ljubljana IAESTE Ljubljana Vojkova cesta 63 1000 Ljubljana I nternational A ssociation for the E xchange of S tudents for T echnical E xperience Target your future! kazalo Kdo smo? Naša vizija

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Novosti Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST Mag. Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo 11.12.2018 ... 2000 2001 2015 2018 Overitelj na MJU Državni center za storitve zaupanja Novosti v letu

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glavna raziskava Slovenska različica TALIS v Sloveniji

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Dr. Dušana Findeisen Luč, kamera, dejavno staranje Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Dr. Dušana Findeisen Luč, kamera, dejavno staranje  Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje Dušana Findeisen Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje RefugeesIn - Begunski časi Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti Ljubljana 10. april 2018 Historiat

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več