Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria"

Transkripcija

1 7 Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria INVESTICIJSKI PROGRAM Investitor: OBČINA ANKARAN Avgust 2021

2 Vrsta investicijske dokumentacije INVESTICIJSKI PROGRAM Naziv projekta OBALNA PEŠPOT MED ŠRP SV. KATARINA IN KOPALIŠČEM ADRIA Izvajalec Castis d.o.o., Reboljeva ulica 23, 1236 Trzin Investitor Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, p.p. 24, 6280 Ankaran

3 1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Predstavitev investitorja Osnovni podatki o investitorju Demografski vidik Gospodarski vidik Predstavitev izdelovalca investicijskega programa Namen in cilji investicijskega projekta Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta Potek aktivnosti in morebitne spremembe do priprave investicijskega programa POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA Cilji investicije Spisek strokovnih podlag Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja Investicija v ureditev obalne pešpoti Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije Investicijska vrednost Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJIH IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB Osnovni podatki o investitorju Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ DEJAVNOSTI Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija Usklajenost Investicijskega programa z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti Zakonodaja, ki ureja predmetno področje ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO Z INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO BREZ INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO OCENA VREDNOSTI PROJEKTA, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti Investicijska vrednost ANALIZA LOKACIJE S t r a n

4 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI Organizacija vodenja projekta Analiza izvedljivosti NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke Investicijska vrednost in dinamika investiranja Letni obratovalni in vzdrževalni stroški ter prihranki Prikaz denarnega toka in izračun finančnih kazalnikov Vrednotenje drugih stroškov in koristi ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI KAZALO SLIK Slika 1.1: Umestitev Občine Ankaran v prostor... 5 Slika 1.2: Gibanje prebivalstva Slika 4.1: Odbojkarska igrišča Slika 4.2: Plato ob odbojkarskih igriščih Slika 4.3: Obala na vzhodnem delu območja Slika 4.4: Obstoječa pot v gozdnatem zaledju Slika 4.5: Obstoječi mostovž preko slanega travnika Slika 4.6: Prehod z mostovža na betonsko pot Slika 4.7: Poškodovana betonsko pot Slika 4.8: Servisna pot Slika 9.1: Prikaz projektnega območja in območja Natura Slika 9.2: Umestitev projektnega področja Slika 12.1: Stroški investicije po letih KAZALO TABEL Tabela 1.: Gibanje števila prebivalstva v obdobju Tabela 2.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Tabela 3.: Finančni kazalniki Tabela 4.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Tabela 5.: Terminski plan Tabela 6.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Tabela 7.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Tabela 8.: Denarni tok v EUR Tabela 9.: Glavni finančni kazalniki S t r a n

5 1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJEV IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Občina Ankaran se je v želji po kakovostnem bivanju vseh generacij, skrbi za zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje in odgovornem prostorskem razvoju v ravnovesju z naravo, odločila za investicijo v ureditev povezovalne pešpoti med območjem Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopališčem Adria. Cilj projekta je izvedba povezovalne pešpoti med območjem Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopališčem Adria z navezavo na obstoječi mostovž v območju slanega travnika Sv Nikolaja. S celotno ureditvijo obalne pešpoti med Športno rekreacijskim parkom Sv. Katarina in kopališčem Adria bodo prebivalci pridobili urejen prostor v naravi, ki bo lahko dostopen in namenjen tudi medgeneracijskemu druženju. 1.1 Predstavitev investitorja Osnovni podatki o investitorju Površina: 8 km 2 Število naselij: 1 Število prebivalcev: (2021, SURS) Število gospodinjstev: (2018, SURS) Gostota poselitve: 408 prebivalcev na km 2 Občina Ankaran je del obalno-kraške statistične regije. Meri 8 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 211. mesto. Slika 1.1: Umestitev Občine Ankaran v prostor Vir: 5 S t r a n

6 1.1.2 Demografski vidik Na začetku leta 2021 je imela Občina Ankaran prebivalcev (od tega moških in žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je povprečno živelo 408 prebivalcev, torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot znaša povprečje v državi (104 prebivalca na km²). Iz preučevanih podatkov je ugotovljeno, da se je v obdobju prebivalstvo v Občini Ankaran v povprečju povečevalo za 0,22% letno. Statistični urad vodi podatke o številu prebivalcev za Občino Ankaran od leta 2015 dalje. Tabela 1.: Gibanje števila prebivalstva v obdobju Povp. rast Moški ,01% Ženske ,41% SKUPAJ ,22% Vir: SURS Slika 1.2: Gibanje prebivalstva V letu 2019 je bilo število živorojenih višje od števila umrlih. Naravni prirast na prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,2 (v Sloveniji -0,6). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 4,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 5,3 (v Sloveniji 7,2). Povprečna starost občanov je bila 45,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,4 leta). Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših tako kot v večini slovenskih občin večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 14 let, je prebivalo 176 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo tako kot v večini slovenskih občin med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka. 6 S t r a n

7 V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 134 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1 5 let, jih je bilo 86% vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (81%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2019/2020 izobraževalo približno 240 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov. Med prebivalci v občini je bilo 32 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov. Med osebami v starosti 15 let 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69% zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66%). Med 100 prebivalci občine jih je 60 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 10 let. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 422 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 63 kg več kot v celotni Sloveniji Gospodarski vidik Glede na zadnje dostopne podatke Statističnega urada RS je v letu 2019 v Občini Ankaran delovalo 326 podjetij s zaposlenimi osebami. Podjetja so ustvarila prihodek v višini 65,42 mio EUR. Število delovno aktivnega prebivalstva v Občini Ankaran je v letu 2020 znašalo 1.009, od tega je bilo 895 zaposlenih oseb in 114 samozaposlenih oseb. Glede na leto 2019 je bilo v letu 2020 za 2,1% manj delovno aktivnega prebivalstva. Turizem je v Občini Ankaran dobro razvit, saj so v letu 2019 razpolagali s sobami oz. z zmogljivostjo ležišč. V letu 2019 je bilo zabeleženo prenočitev turistov. Povprečna bruto plača v Občini Ankaran je v letu 2020 znašala EUR, neto plača pa EUR kar je za 8,9% več kot v letu 2019 ter za 5 EUR več kot je znašala povprečna neto plača v Sloveniji. 1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa Izdelovalec IP: CASTIS d.o.o. Naslov: Reboljeva ulica 23, 1236 Trzin Telefon: Odgovorna oseba: Janez Krumpak, direktor 1.3 Namen in cilji investicijskega projekta S celotno ureditvijo obalne pešpoti med Športno rekreacijskim parkom Sv. Katarina in kopališčem Adria bodo prebivalci pridobili urejen prostor v naravi, ki bo lahko dostopen in namenjen tudi medgeneracijskemu druženju. 7 S t r a n

8 1.4 Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila opravljena analiza obstoječega stanja ter bili podani razlogi za investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji investicije. V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila predstavljena možna varianta»z«investicijo in opis le-te ter njen doprinos k izboljšanju obstoječega stanja. Predstavljena je bila ocena investicijskih stroškov. Prikazani so bili tudi predvideni viri financiranja. Predstavljena je bila lokacija, kjer se bo projekt izvajal, podan pa je bil tudi terminski plan izvedbe, z opisom posameznih dejavnosti. 1.5 Potek aktivnosti in morebitne spremembe do priprave investicijskega programa V času od izdelave dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave investicijskega programa je prišlo do manjših sprememb pri predvideni izvedbi investicije. Poleg tega se povečujejo predvideni stroški izvedbe, saj so se v vmesnem času na tržišču precej povečale cene materialov in opreme. 8 S t r a n

9 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 2.1 Cilji investicije Cilj projekta je izvedba povezovalne pešpoti med območjem Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopališčem Adria z navezavo na obstoječi mostovž v območju slanega travnika Sv Nikolaja. Investicija je skladna z razvojnimi usmeritvami Občine Ankaran saj prispeva h kakovostnemu bivanju vseh generacij, skrbi za zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje in odgovornem prostorskem razvoju v ravnovesju z naravo. S celotno ureditvijo obalne pešpoti med Športno rekreacijskim parkom Sv. Katarina in kopališčem Adria bodo prebivalci pridobili urejen prostor v naravi, ki bo lahko dostopen in namenjen tudi medgeneracijskemu druženju. 2.2 Spisek strokovnih podlag Za investicijo je bila izdelana sledeča projektna in investicijska dokumentacija: Projekt za izvedbo (PZI), Obalna pešpot med Šrp. Sv. Katarina in kopališčem Adria v občini Ankaran; GLG projektiranje d.o.o., avgust 2020, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria; CASTIS d.o.o., Trzin, december Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante Danes že obstaja delno urejena pešpot, ki pa ni v celoti povezana, deli poti pa so dotrajani in nevarni ter tako potrebni obnove. Opcijska analiza je bila pripravljena za dve varianti od katerih predstavlja prva varianta ohranjanje obstoječega stanja, medtem, ko je druga varianta izvedbena varianta Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja Minimalna varianta oz. varianta»brez investicije«predstavlja sedanje stanje, ki pa ni skladno s potrebami prebivalcev in obiskovalcev območja. Trenutno je pešpot v slabem stanju, beton se kruši in je pot zato nevarna, pot v gozdnem zaledju ni urejena, prav tako pa pot ni v celoti povezana. Na območju je pomembno zagotoviti ustrezno urejeno pot, ki bo za sprehajalce varna in udobna Investicija v ureditev obalne pešpoti Varianta obravnava izvedbo povezovalne pešpoti med območjem Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopališčem Adria z navezavo na obstoječi mostovž v območju slanega travnika Sv Nikolaj, z izvedbo te variante bodo doseženi cilji projekta. 9 S t r a n

10 Investicija zajema naslednje predvidene ureditve: 1. Odsek poti na degradiranem delu športno rekreacijskega parka Sv. Katarina (dolžina cca 105 m odsek 1), 2. Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju (dolžina cca 432 m odsek 2), 3. Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju (dolžina cca 145 m odsek 2, sanacija), 4. Sanacija obstoječe poškodovane AB pešpoti od konca obstoječega mostovža na SZ delu do servisne poti, ki povezuje obalo z zaledjem (dolžina cca 120 m odsek 3). 5. Postavitev mostička preko potoka Odgovorna oseba za izdelavo Investicijskega programa Izdelovalec IP: Naslov: Odgovorna oseba: CASTIS d.o.o. Reboljeva ulica 23, SI 1236 Trzin Janez Krumpak, direktor Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije Izdelovalec projektne dokumentacije: Naslov: Odgovorna oseba: GLG projektiranje d.o.o. Vojkovo nabrežje, SI 6000 Koper Bojan Grlj, direktor Izdelovalec projektne dokumentacije: Naslov: Odgovorna oseba: AG PROJEKT, Andrej Goršič s.p. Ulica Jana Husa 25, SI 1000 Ljubljana Andrej Goršič, direktor Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta Odgovorni za izvedbo investicijskega projekta: Naslov: Odgovorna oseba: OBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, p.p. 24, SI Ankaran mag. Aleks Abramović, vodja oddelka za razvoj in investicije 2.4 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije Investicijo v obalno pešpot bo Občina Ankaran večinoma financirala iz občinskega proračuna, delno pa iz sredstev, ki jih bo v letu 2021 prejela skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij. Nad izdelavo vse potrebne dokumentacije, izvedbo razpisnega postopka in samo izvedbo gradbenih del bodo bdeli odgovorni na Občini Ankaran in sicer na oddelku za razvoj in investicije. Po končani investiciji bo z novozgrajeno infrastrukturo upravljala Občina Ankaran. 10 S t r a n

11 2.5 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije Investicija je predstavljena vrednostno z vidika investicijskih stroškov, ki poleg stroškov, ki so neposredno vezani na nadgradnjo, vsebujejo tudi druge z investicijo povezane stroške. Le ti zajemajo ocenjeno vrednost izdelave potrebne dokumentacije, nadzora Osnovo za oceno investicijskih vrednosti predstavlja že izdelana projektna dokumentacija in vrednosti dobljene v postopku izvedbe javnega naročila Investicijska vrednost Predvideno trajanje izvedbe projekta je krajše od enega leta in je zato, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), investicijske vrednosti potrebno prikazati samo v stalnih cenah. V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost projekta, ki zajema gradbeno obrtniška dela, dobavo in montažo opreme za zunanji fitnes, razsvetljavo, nadzor nad gradnjami, pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter ostale z investicijo povezane stroške. Investicija je namenjena izvedbi obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria, ki bo poleg ureditve poti zajemala tudi izgradnjo mostička, mostovža, razsvetljave, postavitve zunanjega fitnesa Investicijo v obalno pešpot bo Občina Ankaran večinoma financirala iz občinskega proračuna, delno pa iz sredstev, ki jih bo v letu 2021 prejela skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij. Gradnja je predvidena od novembra 2021 do maja Celotna investicijska vrednost je ocenjena na EUR brez DDV, oz. na EUR z DDV. Tabela 2.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Konto SKUPAJ Investicijska dokumentacija (DIIP) Projektna dokumentacija (PZI) GOI dela pešpot, brv čez hudorunik novogradnja Investicijsko vzdrževanje (obnove pešpoti) Fitnes na prostem Oprema (razsvetljava) Nadzor nad izvedbo del Notarske storitve Izvedba javnega naročila, razpis LAS Istre, arheološke raziskave Geodetski načrt Pridobitev stavbne pravice Skupaj DDV (22%) Skupaj z DDV S t r a n

12 2.6 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta Prikaz finančnih kazalnikov V nadaljevanju so prikazani glavni finančni kazalniki, ki so bili izračunani na podlagi inkrementalnega izračuna stroškov, to je razlika med scenarijem»brez«projekta in scenarijem»s«projektom. Denarni tok predstavljajo ostanek vrednosti, investicijska vrednost in dodatni obratovalni ter vzdrževalni stroški, ki bodo nastali zaradi izvedbe investicije. Zaradi investicije ne bo ustvarjenih neposrednih prihodkov. Tabela 3.: Finančni kazalniki Finančna interna stopnja donosa (%) -6,92% FRR Čista sedanja vrednost (EUR) FNPV Ekonomske koristi Izvedba investicije bo imela pozitiven učinek na življenje prebivalcev, saj bodo pridobili urejen prostor v naravi, ki bo lahko dostopen in namenjen tudi medgeneracijskemu druženju. Z izvedbo investicije se bo delno povečala tudi turistična privlačnost kraja, s tem pa možnost zaslužka posredno povezanih subjektov, kot so gostinci, sobodajalci 12 S t r a n

13 3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJIH IN IZDELOVALCU INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 3.1 Osnovni podatki o investitorju Investitor: OBČINA ANKARAN Naslov: Jadranska cesta 66, p.p. 24, SI Ankaran Telefon: +386 (0) Odgovorna oseba: Gregor Strmčnik, župan Podpis odgovorne osebe: Žig: 3.2 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije Izdelovalec DIIP: CASTIS d.o.o. Naslov: Reboljeva ulica 23, 1236 Trzin Telefon: Odgovorna oseba: Janez Krumpak, direktor Podpis izdelovalca dokumenta: Žig: 13 S t r a n

14 4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ DEJAVNOSTI 4.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija Obravnavano območje obdelave predstavlja območje med Športno rekreacijskim parkom Sv. Katarina in kopališčem Adria v občini Ankaran. Površina celotnega območja obdelave znaša cca 5,10 ha. Območje je v pretežni meri nepozidano. Izjema so nezakonito postavljena odbojkarska igrišča, ki se nahajajo na vzhodu obravnavanega območja. Površina igrišč je od morja razmejena z dotrajanim, mestoma poškodovanim betonskim zidom ter manjšim skalometom. Območje je ograjeno z varovalno mrežo. Igrišče je višinsko urejeno na koti cca. +1,00 m.n.m. Slika 4.1: Odbojkarska igrišča 14 S t r a n

15 Slika 4.2: Plato ob odbojkarskih igriščih Proti zahodu območje preide v obrežno morsko močvirnato površino. Obrežje, podvrženo neposrednemu vplivu dnevnega plimovanja, je mivkasto. Višje ležeče površine prehajajo v travišča oz. trstišča, skrajni severni del je porasel z gozdom. Južni rob obdelave se nahaja na koti cca -0,10 m.n.m. Proti sredini se mivkasta obala v blagem naklonu postopoma dviguje na koto +0,30 m.n.m. Na območju bibavice sledi nagel stopničasti dvig za cca 0,5 m do višinske kote +0,80 m.n.m. Zaledna površina proti severnemu robu je praktično izravnana s kotami med +0,80 m.n.m. in +1,0 m.n.m. Slika 4.3: Obala na vzhodnem delu območja 15 S t r a n

16 Slika 4.4: Obstoječa pot v gozdnatem zaledju Osrednji del obravnavanega območja je poraščen do te mere, da je, z izjemo obalnega pasu, neprehoden. Na zahodnem delu grmovnato področje preide v površino slanega travnika. Zaradi oblikovanosti terena je obravnavano območje podvrženo vplivu plimovanja. Nižje ležeče površine so preplavljene ob dnevnem plimovanju, višje ležeče površine, ki segajo do maksimalne višine +1,1 m.n.m., so v celoti poplavljene že ob plimnih dogodkih s povratno dobo 2-let. Na površino obravnavanega območja gravitirajo tudi zaledne vode, ki preko manjših jarkov odtekajo s slabo prepustnega flišnatega pobočja v morje. Na skrajnem zahodu se nahaja iztočni del regulirane struge hudournika Ankaran. Slika 4.5: Obstoječi mostovž preko slanega travnika 16 S t r a n

17 Slika 4.6: Prehod z mostovža na betonsko pot Na severozahodnem delu se pešpot od obstoječega mostovža nadaljuje do servisne poti, ki povezuje obalo s Spominskim parkom. Ta odsek poti je AB izvedbe, pot je dotrajana in potrebna obnove. Slika 4.7: Poškodovana betonsko pot 17 S t r a n

18 Obstoječa pešpot AB izvedbe je širine cca 0,80 m in dolžine cca 78 m ter na več mestih poškodovana. Poškodovani so tudi robovi posameznih delov betonskega tlaka zaradi česar je za hojo nevarna in potrebna sanacije. Slika 4.8: Servisna pot 4.2 Usklajenost Investicijskega programa z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti Investicija je skladna z razvojnimi usmeritvami Občine Ankaran saj prispeva h kakovostnemu bivanju vseh generacij, skrbi za zdravo, urejeno in varno življenjsko okolje in odgovornem prostorskem razvoju v ravnovesju z naravo. S celotno ureditvijo obalne pešpoti med Športno rekreacijskim parkom Sv. Katarina in kopališčem Adria bodo prebivalci pridobili urejen prostor v naravi, ki bo lahko dostopen in namenjen tudi medgeneracijskemu druženju. Strategija prostorskega razvoja Slovenije je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. V skladu z načelom vzdržnega prostorskega razvoja, ki je njeno temeljno načelo, prostorska strategija uveljavlja smotrno rabo prostora ter varnost življenja in dobrin. Poudarja prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih oziroma regionalnih identitet, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti. 18 S t r a n

19 Nacionalni program varstva okolja je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, katerega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program določa cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja in je skladen z okoljskim programom Evropske skupnosti, ki obravnava ključne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani skupnosti. NPVO tako izpolnjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov določenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti. 4.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo investicijske dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko in slovensko zakonodajo. Projekt je skladen z : Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS št. 61/17); Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15 in 14/18); Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 ZNOrg in 82/20); Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11); Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št. 101/03); Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/2015, 102/15, 30/16 in 61/17 GZ, 21/18, 84/18 ZIURKOE in 158/20 ); Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) (Ur. l. RS št. 121/21); Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 19 S t r a n

20 5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV Investicija ne bo ustvarjala neposrednih prihodkov. Izvedba investicije bo imela pozitiven učinek na življenje prebivalcev, saj bodo pridobili urejen prostor v naravi, ki bo lahko dostopen in namenjen tudi medgeneracijskemu druženju. Z izvedbo investicije se bo delno povečala tudi turistična privlačnost kraja, s tem pa možnost zaslužka posredno povezanih subjektov, kot so gostinci, sobodajalci 20 S t r a n

21 6 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL Investicija predvideva izvedbo povezovalne pešpoti med območjem Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopališčem Adria z navezavo na obstoječi mostovž v območju slanega travnika Sv Nikolaj. Investicija zajema naslednje predvidene ureditve: 1. Odsek poti na degradiranem delu športno rekreacijskega parka Sv. Katarina (dolžina cca 105 m odsek 1), 2. Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju (dolžina cca 432 m odsek 2), 3. Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju (dolžina cca 145 m odsek 2, sanacija), 4. Sanacija obstoječe poškodovane AB pešpoti od konca obstoječega mostovža na SZ delu do servisne poti, ki povezuje obalo z zaledjem (dolžina cca 120 m odsek 3). 5. Postavitev mostička preko potoka. Odsek poti na degradiranem delu športno rekreacijskega parka Sv. Katarina odsek 1 V območju obstoječih odbojkarskih igrišč je predvidena vgradnja novega odseka pešpoti dolžine cca 105 m, širina poti znaša 2,0 m. Pohodni tlak poti bo iz škrlj lomljenca peščenjaka debeline 20 cm, položenega v sloju betona C25/30 na predhodno ustrezno utrjeni podlagi nosilnega sloja iz drobljenca TD 0 32 mm. Pred vgradnjo nosilnega sloja je potrebno najprej v celoti odstraniti obstoječi sloj mivke in nato vgraditi ločilni geotekstil. Površina nove poti znaša cca 210 m². Ureditev poti se izvede s pohodnim tlakom na višinski koti +1,60 m.n.m.. Severovzhodno od nove pešpoti se ponovno vzpostavi območje z urbano opremo in fitnesom na prostem. Površina območja bo predvidoma do 100 m². Predvidena je postavitev različne opreme za izvajanje različnih vaj fitnesa na prostem. Predvidoma bo vgrajenih sedem različnih sklopov naprav za krepitev različnih delov telesa. Naprave bodo omogočale vadbo tudi članom kajak kanu kluba Ankaran. Vse naprave bodo vgrajene v skladu z navodili in detajli vgradnje dobaviteljev opreme. Vsa obstoječa začasna oprema bo odstranjena. Poleg postavitve opreme za izvajanje fitnes vaj na prostem bo v območju platoja postavljena tudi različna urbana oprema (sedežne klopi, koši za ločevanje odpadkov brez pepelnika, koši za zbiranje pasjih iztrebkov, nasloni za kolesa). Na osnovi ugotovitev presoje poplavne nevarnosti je v območju vzpostavitve parka z urbano opremo in fitnesom na prostem ter izgradnje nove pešpoti predvideno nadvišanje terena na višinsko koto +1,60 m.n.m., največ za višino 0,86 m. Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju odsek 2 Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju predstavlja povezavo med novo potjo v območju ŠRP Sv. Katarina in obstoječim mostovžem v območju slanega travnika Sv. Nikolaj. Dolžina tega odseka poti je predvidoma 432 m, širina mostovža je enaka širini obstoječega mostovža 1,50 m. Mostovž se izvede s pohodno površino na višinski koti min. +1,60 m.n.m.. Neto površina posega za izgradnjo mostovža znaša ca 650 m².trasa mostovža poteka v celoti izven priobalnega pasu morja, sicer pa se trasa na treh mestih horizontalno lomi pod kotom 170, na enem mestu znaša horizontalni lom trase 126. Zaradi različnih višinskih kot kamnitega tlaka pešpoti v območju ŠRP Sv. Katarina (+1,10 m.n.m.) in tlaka lesenega mostovža (+1,60 m.n.m.) je potrebno na vzhodnem robu mostovža izvesti višinski prehod površin tlakov. Ta se izvede na dolžini L = 10,0 m, kar pomeni naklon 5%. 21 S t r a n

22 Višinski potek tlaka novega mostovža je praktično v celoti predviden s koto tlaka +1,60 m.n.m.. To pomeni, da je na mestih vseh prečkanj trase mostovža s posameznimi, sicer plitvimi, odtočnimi jarki zagotovljena zadostna višina za nemoten pretok odtočnih količin zaledne padavinske vode v območje dolvodnih površin. Obstoječ odtočni režim padavinske vode se v obravnavanem območju torej v ničemer ne spreminja! Predvidena izvedba mostovža je podobna izvedbi obstoječega mostovža. Konstrukcija je sestavljena iz lesenih elementov, ustrezno zaščitenih proti vplivu morske vode. Odsek poti čez obrežno morsko močvirje med Sv. Katarino in slanim travnikom pri Sv. Nikolaju odsek 2, sanacija Pohodni deli obstoječega odseka peš poti v obliki mostovža v času gradnje pred leti verjetno niso bili ustrezno zaščiteni pred vplivom morskega okolja zaradi česar so sedaj na nekaterih delih že v slabšem stanju. Zato je predvidena tudi obnova tega dela obstoječega mostovža na dolžini cca L = 145 m. Sanacija obstoječe poškodovane AB pešpoti od konca obstoječega mostovža na SZ delu slanega travnika do servisne poti, ki povezuje obalo z zaledjem odsek 3 Zahodno od obravnavanega območja poteka, na oddaljenosti približno 80 m od zahodnega roba slanega travnika, ob strugi hudournika servisna pot, ki povezuje obalo z zaledjem. S te servisne poti pa je izveden tudi odcep z dostopom do obstoječe pešpoti AB izvedbe preko katere je možen dostop do obstoječega lesenega mostovža v severozahodnem vogalu območja slanega travnika. Obstoječa pešpot AB izvedbe je širine cca 0,80 m in dolžine cca 78 m ter na več mestih poškodovana. Poškodovani so tudi robovi posameznih delov betonskega tlaka zaradi česar je za hojo nevarna in potrebna sanacije. Sanacija poti se izvede v podobni izvedbi kot je obstoječa pot. Širina obnovljene poti bo 2,0 m, celotna dolžina obnovitve poti znaša cca 83 m. Po odstranitvi obstoječega betonskega tlaka je najprej potrebna preverba ustreznosti obstoječega nosilnega sloja (debelina, modul stisljivosti). V primeru neustreznosti je potrebno material nosilnega sloja ustrezno dopolniti in komprimirati ali v celoti izvesti nov nosilni sloj iz drobljenca granulacije TD 0 32 mm. Ob tem je potrebno preveriti sestavo in stisljivost temeljne zemljine in po potrebi vgraditi ločilni geotekstil. Pohodni tlak poti bo iz škrlj lomljenca peščenjaka debeline 20 cm, položenega v sloju betona C25/30 na predhodno ustrezno utrjeni podlagi nosilnega sloja iz drobljenca TD 0 32 mm. Površina nove poti znaša cca 166 m². Postavitev mostička preko potoka Predvidena je izgradnja mostička prekoankaranskega hudournika, na katerega se bo navezovala nova pešpot. 22 S t r a n

23 7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO Z INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO BREZ INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO Za izvedbo projekta so odgovorni na Občini Ankaran in sicer na oddelku za razvoj in investicije, ki bodo tudi bdeli nad izvajanjem del. Zaradi izvedbe investicije ne bo prišlo do dodatnih zaposlitev za vzdrževanje in urejanje pešpoti. 23 S t r a n

24 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO 8.1 Navedba osnov in izhodišč za oceno investicijske vrednosti Za investicijo je bila izdelana sledeča projektna in investicijska dokumentacija: Projekt za izvedbo (PZI), Obalna pešpot med Šrp. Sv. Katarina in kopališčem Adria v občini Ankaran; GLG projektiranje d.o.o., avgust 2020, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): Obalna pešpot med ŠRP. Sv. Katarina in kopališčem Adria; CASTIS d.o.o., Trzin, december Investicija je predstavljena vrednostno z vidika investicijskih stroškov, ki poleg stroškov, ki so neposredno vezani na nadgradnjo, vsebujejo tudi druge z investicijo povezane stroške. Le ti zajemajo ocenjeno vrednost izdelave potrebne dokumentacije, nadzora Osnovo za oceno investicijskih vrednosti predstavlja že izdelana projektna dokumentacija in vrednosti dobljene v postopku izvedbe javnega naročila. 8.2 Investicijska vrednost Predvideno trajanje izvedbe projekta je krajše od enega leta in je zato, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), investicijske vrednosti potrebno prikazati samo v stalnih cenah. V nadaljevanju prikazujemo investicijsko vrednost projekta, ki zajema gradbeno obrtniška dela, dobavo in montažo opreme za zunanji fitnes, razsvetljavo, nadzor nad gradnjami, pripravo projektne in investicijske dokumentacije ter ostale z investicijo povezane stroške. Investicija je namenjena izvedbi obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria, ki bo poleg ureditve poti zajemala tudi izgradnjo mostička, mostovža, razsvetljave, postavitve zunanjega fitnesa Investicijo v obalno pešpot bo Občina Ankaran večinoma financirala iz občinskega proračuna, delno pa iz sredstev, ki jih bo v letu 2021 prejela skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij. Gradnja je predvidena od novembra 2021 do maja Celotna investicijska vrednost je ocenjena na EUR brez DDV, oz. na EUR z DDV. 24 S t r a n

25 Tabela 4.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Konto SKUPAJ Investicijska dokumentacija (DIIP) Projektna dokumentacija (PZI) GOI dela pešpot, brv čez hudorunik novogradnja Investicijsko vzdrževanje (obnove pešpoti) Fitnes na prostem Oprema (razsvetljava) Nadzor nad izvedbo del Notarske storitve Izvedba javnega naročila, razpis LAS Istre, arheološke raziskave Geodetski načrt Pridobitev stavbne pravice Skupaj DDV (22%) Skupaj z DDV S t r a n

26 9 ANALIZA LOKACIJE Projekt Obalna pešpot med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria se bo izvajal na območju Občine Ankaran, ki je del Obalno - kraške regije. Predvidena gradnja je locirana na posebnem varstvenem območju Natura 2000 Ankaran Sv. Nikolaj, Koda SI Objekt se umešča na zemljiščih s parcelnimi št. 1059/1, 1060/1, 1064, 1068, 1217/2, 1358, 1359 in 1360 vse k.o. Oltra, in 3/16, k.o. Morje. Slika 9.1: Prikaz projektnega območja in območja Natura S t r a n

27 Slika 9.2: Umestitev projektnega področja 27 S t r a n

28 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJE NA OKOLJE TER OCENA STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO Ker je predvidena gradnja locirana na posebnem varstvenem območju Natura 2000 Ankaran Sv. Nikolaj, Koda SI , je potrebno pri načrtovanju upoštevati pogoje in omejitve, ki izhajajo iz določenega statusa obravnavanega območja. Pohodna površina celotnega odseka novega mostovža, kakor tudi območje nadvišanega platoja predvidenega parka z urbano opremo in fitnesom na prostem ter izgradnje nove pešpoti s kamnitim tlakom, se nahaja nad doseženo višinsko koto gladine G10, izven območja poplavljanja se nahaja tudi sanirana betonska pot. Na površinah območij razredov majhne poplavne nevarnosti so posegi v prostor dovoljeni. Dovoljena je gradnja javnih poti (CC SI klasifikacija 21120) in drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas (CC SI klasifikacija 24122). Ker se s predvideno izvedbo povezovalne pešpoti med območjem Športno rekreacijskega parka Sv. Katarina in kopališčem Adria posega v zaščiteno in varovano območje, bo investitor ali izvajalec vsaj osem (8) dni pred pričetkom del, pisno obvestil pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod RS za varstvo narave, ki bosta v območju varovanega območja izvajala nad deli strokovni nadzor. Izvajalec del mora zato območje gradbišča in samo izvajanje del organizirati tako, da omogoči delo izvajalcu predhodnih arheoloških raziskav na tak način, da investitorju povzroči čim manjše stroške. Delo in tehnologija gradnje morata biti prilagojena izdanim pogojem za izvajanje predvidenega posega v zavarovanem območju. Predvidena dela je potrebno izvajati zelo pazljivo in v skladu z navodili predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave. 28 S t r a n

29 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI Terminski plan izvedbe projekta je bil oblikovan na podlagi trajanja posameznih postopkov in vključuje vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije. Za izvedbo projekta je predviden terminski plan, ki je predstavljen v spodnji tabeli. Terminski plan zajema pripravo investicijske in projektne dokumentacije ter izvedbo gradbenih del in dobavo ter montažo opreme. Tabela 5.: Aktivnosti Geodetski načrt Terminski plan Investicijska dokumentacija (DIIP, IP) Projektna dokumentacija (PZI) GOI dela pešpot, brv čez hudournik Fitnes na prostem Oprema (razsvetljava) Nadzor nad izvedbo del /4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 PZI je bil izdelan avgusta 2020, za izvedbo mostička pa je bila projektna dokumentacija izdelana v letu Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil izdelan v decembru 2020, Investicijski program pa avgusta Gradbeno obrtniška dela so predvidena od novembra 2021 do maja Organizacija vodenja projekta Za izvedbo projekta so odgovorni na Občini Ankaran in sicer na oddelku za razvoj in investicije, ki bodo tudi bdeli nad izvajanjem del. Sam razpisni postopek in izbor izvajalca bosta izvedena skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja Analiza izvedljivosti Minimalna varianta oz. varianta»brez investicije«predstavlja sedanje stanje, ki pa ni skladno s potrebami prebivalcev in obiskovalcev območja. Trenutno je pešpot v slabem stanju, beton se kruši in je pot zato nevarna, pot v gozdnem zaledju ni urejena, prav tako pa pot ni v celoti povezana. Na območju je pomembno zagotoviti ustrezno urejeno pot, ki bo za sprehajalce varna in udobna. Investicija v ureditev obalne pešpoti med ŠRP Sv. Katarina in kopališčem Adria je izvedljiva v rokih kot so predstavljeni v terminskem planu. Občina investitorka bo zagotovila lastna sredstva za financiranje investicije. 29 S t r a n

30 12 NAČRT FINANCIRANJA PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA Izvedba investicije bo večinoma financirana iz občinskega proračuna, delno pa iz sredstev, ki jih bo v letu 2021 prejela skladno s 23. členom Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investicij: Investicijska in projektna dokumentacija iz konta št , Gradbeno obrtniška dela, ki se nanašajo na novogradnjo poti iz konta št ( EUR v letu 2021 iz ZFO), Investicijsko vzdrževanje obnova pešpoti iz konta št , Postavitev fitnesa na prostem iz konta št , Razsvetljava iz konta št , Nadzor nad izvedbo del iz konta št , Overitev podpisov iz konta št , Pridobitev stavbne pravice iz konta št , Izvedba javnega naročila iz konta št in Geodetski načrt iz konta št Tabela 6.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Konto SKUPAJ Investicijska dokumentacija (DIIP) Projektna dokumentacija (PZI) GOI dela pešpot, brv čez hudorunik novogradnja Investicijsko vzdrževanje (obnove pešpoti) Fitnes na prostem Oprema (razsvetljava) Nadzor nad izvedbo del Notarske storitve Izvedba javnega naročila, razpis LAS Istre, arheološke raziskave Geodetski načrt Pridobitev stavbne pravice Skupaj DDV (22%) Skupaj z DDV Slika 12.1: Stroški investicije po letih 30 S t r a n

31 13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 13.1 Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke Za izračun denarnega toka smo uporabili razliko v denarnih tokovih scenarijev»brez«projekta in»s«projektom. Upoštevana je investicija v višini EUR in dodatni obratovalni in vzdrževalni stroški. Ekonomska doba je ocenjena na 15 let. Pri izračunu neto sedanje vrednosti je uporabljena 4% diskontna stopnja, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) Investicijska vrednost in dinamika investiranja Gradbeno obrtniška dela so predvidena od novembra 2021 do maja Celotna vrednost nadgradnje, uporabljena v finančni analizi znaša EUR. Ker si občina DDVja za predmetno investicijo ne more povrniti, le-ta predstavlja strošek projekta in je upoštevan pri izračunih finančne analize. Tabela 7.: Investicijska vrednost v stalnih cenah (EUR) Konto SKUPAJ Investicijska dokumentacija (DIIP) Projektna dokumentacija (PZI) GOI dela pešpot, brv čez hudorunik novogradnja Investicijsko vzdrževanje (obnove pešpoti) Fitnes na prostem Oprema (razsvetljava) Nadzor nad izvedbo del Notarske storitve Izvedba javnega naročila, razpis LAS Istre, arheološke raziskave Geodetski načrt Pridobitev stavbne pravice Skupaj DDV (22%) Skupaj z DDV Letni obratovalni in vzdrževalni stroški ter prihranki Zaradi izvedbe investicije bo prišlo do dodatnih obratovalnih in vzdrževalnih stroškov pešpoti, mostovža, mostu in fitnesa na prostem. Dodatni obratovalni in vzdrževalni stroški se ocenjujejo na EUR brez DDV oz. na EUR z DDV letno. 31 S t r a n

32 13.2 Prikaz denarnega toka in izračun finančnih kazalnikov Tabela 8.: Denarni tok v EUR Prihodki Ostanek vrednosti Odhodki Investicijski stroški Stroški obratovanja in vzdrževanja Neto denarni tok Prihodki Ostanek vrednosti Odhodki Investicijski stroški Stroški obratovanja in vzdrževanja Neto denarni tok Na osnovi zgoraj prikazanega denarnega toka smo naredili izračun finančnih pokazateljev, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. Tabela 9.: Glavni finančni kazalniki Finančna interna stopnja donosa (%) -6,92% FRR Čista sedanja vrednost (EUR) FNPV Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe. Negativna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med sedanjo vrednostjo izdatkov dolgoročne naložbe in sedanjo vrednostjo neto denarnih tokov od dolgoročne naložbe negativna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna. Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške z DDV in denarne tokove za obdobje 15 let. Pri izračunu smo uporabili 4% diskontno stopnjo. Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje. Finančni kazalniki investicije so negativni, kar je za tovrstne investicije, ki ne ustvarjajo prihodkov, povsem normalno in pričakovano. 32 S t r a n

33 13.3 Vrednotenje drugih stroškov in koristi Z investicijsko namero se bo sledilo tudi družbenim koristim, ki jih ne moremo izraziti v denarnih enotah, te so: Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša: povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju, povečanje privlačnosti kraja, kar ima pozitiven učinek predvsem na počutje prebivalcev, s celovito ureditvijo pešpoti in območja ob njej bo poleg prostora za gibanje zagotovljen prostor tudi za medgeneracijsko druženje. 33 S t r a n

34 14 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI Pri vsaki investiciji prihaja do mogočih tveganj, ki pa se jih da z dobro pripravo in načrtovanjem ter z izkušnjami precej omiliti. Pri predmetni investiciji se srečujemo s sledečimi potencialnimi tveganji: Podražitev investicije, Neustrezna kvaliteta vgrajene opreme, Manjkajoči viri financiranja. Podražitvi investicije se je moč izogniti z dobro izdelano projektno dokumentacijo, preverjanjem cen na trgu in z dobro izdelano razpisno dokumentacijo. Neustrezni kvaliteti vgrajene opreme se je moč ogniti s poznavanjem trga in ustrezno pripravo pogojev in garancijske dobe v razpisni dokumentaciji. Do tveganja z manjkajočimi viri financiranja ne bo prišlo, saj bodo sredstva za investicijo zagotovljena v občinskem načrtu razvojnih projektov. 34 S t r a n

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV PLOČNIKA V NASELJU ŠMARJE PRI SEŽANI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

N O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev

N O V A G O R I C A d. d. POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Štev POVZETEK PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE Naziv investicijskega projekta oziroma operacije: OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA Številka dokumenta: 10848 Nova Gorica, 30.10.2011 Povzetek PIZ-a: Oskrba s pitno

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt

Microsoft Word - končno poročilo o nadzoru porabe sredstev za ureditev nogometnaga igraišla z umetno travo.odt Trg Osvoboditve 7 Številka: 032-2/2015 Datum: 24. avgust 2018 ŽUPAN mag. Janez KRAMBERGER, dr. vet. med. ZADEVA: ZVEZA: KONČNO POROČILO O NADZORU PORABE SREDSTEV ZA UREDITEV NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z UMETNO

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO

OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA SEŽANA PROJEKT: UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE V NASELJU DOL PRI VOGLJAH DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PRO OBČINA SEŽANA PARTIZANSKA CESTA 4 6210 SEŽANA PROJEKT: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Sežana, maj 2017 Župan Občine Sežana: Davorin Terčon VSEBINA 1. OPREDELITEV INVESTITORJA IN ODGOVORNIH

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - Dokument identifikacije investicijskega projekta, IZGRADNJA PARKIRI\212\310 V BELI CERKVI, november 2015)

(Microsoft Word - Dokument identifikacije investicijskega projekta, IZGRADNJA PARKIRI\212\310 V BELI CERKVI, november 2015) OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠMARJETA 66 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE INVESTICIJA: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Šmarjeta, november 2015 Županja: mag. Bernardka Krnc PODPISI INVESTITOR: Naziv:

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP

ENERGETSKA PRENOVA STAVB JAVNEGA SEKTORJA v OP-EKP PODNEBNO OGLEDALO Uroš Habjan mag. Sektor za nizkoogljično družbo 17.4.2018 Razpisi za področje OVE DO OVE 2016-7,9 mio EUR (8-1) DO OVE 2017 3 mio EUR (11-1) JR EE OVE 2017 2 odpiranja (1-1) Seminar za

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

INVESTITOR:

INVESTITOR: OBČINA ŠENTRUPERT ŠENTRUPERT 33 8232 ŠENTRUPERT PROJEKT: LC 425312 HRASTNO HOM DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Šentrupert, februar 2018 Župan: Rupert Gole PODPISI INVESTITOR: Naziv: Občina

Prikaži več

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Miren-Kostanjevica Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Miren-Kostanjevica Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Občina Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENT

OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENT OBČINA RADLJE OB DRAVI ŽUPAN K TOČKI 10 Številka: 4110-0026/2016-14 Datum: 23. 1. 2017 OBČINSKI SVET OBČINE RADLJE OB DRAVI ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Male vetrne elektrarne

Male vetrne elektrarne Možnosti izgradnje malih vetrnih elektrarn ENERGO MAKS, energija d.o.o. dr. Ksenija Golob Predstavitev Ksenija Golob Naziv, ime in priimek: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. Delovna področja: 1.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000 Ljubljana ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO Dolenjske Toplice, 5.4.2012 Božidar Podobnik, univ.dipl.inž. Vodja projekta

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave

Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave Občina Bled OBČINSKI SVET 7. redna seja Občinskega sveta Občine Bled, 28.2.2012 Gradivo k točki 12: Sprejem DIIP Učinkovita prenova javne razsvetljave 1 12) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled -

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc

Microsoft Word - MAREC 15-1.doc LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 Vrtojba, februar 2009 TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005 Banka Koper Identifikacijska

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prostorsko načrtovanje obalnega prostora Primer Strunjan Slavko Mezek Koper 25.11.2015 Projekt SHAPE Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment between coast and sea Program IPA Adriatic,

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Številka projekta:

Številka projekta: Kolektor CPG d.o.o Industrijska cesta 2 Kromberk SI-5000 Nova Gorica Slovenija T: +386 5 338 48 00 F: +386 5 338 48 04 cpg@kolektor.com www.kolektorcpg.com www.kolektorgradbeniinzeniring.com 0.1 NASLOVNA

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT

Microsoft PowerPoint - Praznik - URE dobra praksa - Bistra 2.PPT Zmanjševanje porabe energije v ah Dobra gradbena praksa mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Bistra, maj 6 Vsebina prispevka Dobra praksa na področju zagotavljanja URE v

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc

Microsoft Word - 26_seja_tocka_14_2.doc O b r a z l o ž i t e v Na seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 27.01.2005 je svetnik Anton Kosmačin postavil 8 vprašanj v zvezi z izgradnjo športne dvorane v Novi Gorici. Na isti seji je

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več