Pripravljavec gradiva: Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Pripravljavec gradiva: Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor"

Transkripcija

1 Številka: / (610) Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Namen: PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V EUP NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o Novo mesto - identifikacijska št Obravnava in sprejem sklepa Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) Statut Mestne občine Novo mesto uradno prečiščeno besedilo- UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) Pripravljavec gradiva: Urad za prostor in razvoj, Oddelek za okolje in prostor Izdelovalec gradiva: Poročevalca: Obrazložitev: Predloga sklepa: Sapo d.o.o. dr. Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj Mojca Tavčar, vodja Oddelka za okolje in prostor v prilogi Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in sprejel Sklep o potrditvi lokacijske preveritve št.: /2020 v enoti urejanja prostora NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o Novo mesto - identifikacijska št mag. Gregor Macedoni župan PRILOGE: 1. Obrazložitev pripravljavca, 2. Elaborat lokacijske preveritve pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP NM/14-a, ID št. 2177, št. 2/2019-ELP, SAPO d.o.o., maj 2021; 3. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve št /

2 Številka: / (610) Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPA O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE V EUP NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o Novo mesto - identifikacijska št UVOD Z lokacijsko preveritvijo oz. sklepom o lokacijski preveritvi, ki je po svoji naravi nov posamični upravni akt, uveden z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju ZUreP-2), se preverja in utemeljuje skladnost individualnega odstopanja od veljavnih prostorskih izvedbenih pogojev prostorskega akta. S tem zakonodajalec povečuje prožnost prostorskega načrtovanja, ki je ob upoštevanju robnih zakonodajnih pogojev mogoča brez obsežnega postopka spreminjanja prostorskih aktov. Z vidika vključevanja nosilcev urejanja prostora in izpolnjevanja načela sodelovanja javnosti je instrument lokacijske preveritve lahko enako učinkovit kot priprava ali sprememba OPPN ali OPN, v kolikor so izpolnjeni zakonski pogoji. Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje družba D-LAN, gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg 27, 8000 Novo mesto vodi postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10- teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 102/12- DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14 teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17 - obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl.; v nadaljevanju: OPN) za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o Novo mesto) v EUP NM/14-a. Investitorka, D-LAN GRADBENIŠTVO, D.O.O., Glavni trg 27, Novo mesto, je delni lastnik poslovno stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 27 v Novem mestu, parc. št. 1656, k.o Novo mesto. Objekt je potrebno rekonstruirati in ga uskladiti z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. V objektu želi investitorka urediti stanovanja. Glede na degradiranost zahodnega dela objekta in slabo gradbeno tehnično stanje stropne konstrukcije nad pritličjem, so potrebne nekatere menjave konstrukcijskih elementov, pri čemer je smiselno objekt uskladiti z višinskim gabaritom sosednjih objektov v nizu ob Glavnem trgu in tako pridobiti volumen za potrebe stanovanj. Objekt ima uporabno dovoljenje po zakonu Stanovanjski in poslovni objekt, MOP UE0058-P2, z dne Nameravana gradnja je takšna, da izpolnjuje pogoje za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN, ki ureja območje, na podlagi 2. odstavka 127. člena ZUreP-2,

3 skladno z prvo alinejo 2. odstavka 129. člena ZUreP-2 in prvo alinejo 3. odstavka 129. člena ZureP-2, izpolnjeni pa so tudi pogoji določeni v 4. odstavku 129. člena ZUreP-2. Prikaz območja lokacijske preveritve, vir: Območje Glavnega trga z obravnavanim objektom, foto: Biro Strniša 2. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA LOKACIJSKE PREVERITVE 2.1 PREVERITEV SKLADNOSTI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE Pobudo in Elaborat lokacijske preveritve pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta OPN za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o Novo mesto) v EUP NM/14-a, št. 2/2019-ELP, SAPO d.o.o., november 2020, ki ga je izdelala pooblaščena prostorska načrtovalka, s priloženo Idejno 2

4 zasnovo rekonstrukcija večstanovanjskega objekta Glavni trg 27, št , julij 2020, ZOG ING S.P., Zoran Gregorović in priloženim Mnenjem o usklajenosti idejne zasnove rekonstrukcije večstanovanjske stavbe Glavni trg 27 v Novem mestu z varstvenimi režimi za enoto nepremične kulturne dediščine, Novo mesto Glavni trg 27, EŠD 8553 in kulturni spomenik lokalnega pomena, naslov: Novo mesto Mestno jedro, EŠD 492, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Novo mesto, št /2020/2 z dne , je občinska urbanistka preučila v smislu skladnosti elaborata z zakonom in občinskimi prostorskimi akti. Ugotovljeno je bilo, da je Elaborat skladen z določbami ZureP-2 in da so izpolnjeni pogoji za pričetek postopka lokacijske preveritve, zato je bil na podlagi 132. člena ZUreP-2 in Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 13/18) za izvedbo lokacijske preveritve pobudnici izdan sklep o nadomestilu stroškov, ki bodo nastali v postopku lokacijske preveritve v višini 2500,00 EUR. 2.2 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA Mestna občina Novo mesto je dne posredovala elaborat lokacijske preveritve pristojnim nosilcem urejanja prostora in jih na podlagi 5. odstavka 131. člena ZureP-2 pozvala k predložitvi mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve z vidika njihovega delovnega področja. S strani zaprošenih NUP so bila prejeta vsa mnenja o ustreznosti elaborata in sicer s področja distribucije električne energije, obrambe, varstva voda, elektronskih komunikacij, varstva občinskih cest, oskrbe s plinom, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode ter varstva kulturne dediščine. V postopku je, po dopolnitvi elaborata v marcu 2021, o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve v EUP NM/14-a pozitivno mnenje št / / z dne izdalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je ugotovilo, da so v elaboratu ustrezno opredeljene vsebine, ki jih določa zakon in da je digitalno gradivo pripravljeno v skladu s Priporočili za izvajanje lokacijskih preveritev. 2.3 JAVNA RAZGRNITEV Po pridobitvi mnenj NUP je Mestna občina nadaljevala s postopkom lokacijske preveritve. Na podlagi 7. odstavka 131. člena ZUreP-2 je z javnim naznanilom javno razgrnila Elaborat lokacijske preveritve za 15 dni. Hkrati so bili o javni razgrnitvi pisno obveščeni lastniki sosednjih zemljišč in Krajevna skupnost Center. Elaborat lokacijske preveritve je bil javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto in sicer od torka do vključno torka Elaborat je bil objavljen tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto: oziroma dostopen na povezavi: in portalu KS Center. V času javne razgrnitve ni bila, s strani javnosti ali lastnikov sosednjih zemljišč, podana nobena pripomba. 3. OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ OD PIP 3.1 PREVERITEV PREDLAGANIH ODSTOPANJ OD PIP V konkretnem primeru se lokacijska preveritev nanaša na individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev OPN v skladu s prvo alinejo 2. odstavka 129. člena ZUreP-2 in prvo alinejo 3. odstavka 129. člena ZureP-2, izpolnjeni pa so tudi pogoji določeni v 4. odstavku 129. člena ZUreP-2. Nameravana investicijska namera - rekonstrukcija in prizidava objekta ne ustreza v celoti prostorskim izvedbenim pogojem OPN in sicer: - prostorskemu izvedbenemu pogoju glede ohranitve obstoječe izrabe prostora, določene z 2. točko (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN in 3

5 - prostorskemu izvedbenemu pogoju glede dopustnega poseganja v prostor preko obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, določenemu s 6. točko (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN. Lokacijska preveritev je utemeljena z upoštevanjem prve alineje drugega odstavka 129. člena ZUreP-2, ki omogoča občini, da z lokacijsko preveritvijo določi dodatne prostorske izvedbene pogoje za izvedbo investicijske namere, če ta zaradi objektivnih okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju, pri čemer so objektivne okoliščine tudi: - fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in ne omogočajo izvedbe investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občina. Objektivne okoliščine, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem, so omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo. Nameravano povečanje FZ (faktorja zazidanosti) in FI (faktorja izrabe) ter poseganje prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov v veljavnem OPN ni dopustno zaradi prizadevanj za varstvo naselbinske dediščine (mestno jedro Novo mesto), dopustno je le povečanje v okviru dopustne rekonstrukcije stavb in povečanje v primerih urejanja z OPPN, če je rešitev pridobljena skladno s predpisi o javnih arhitekturnih natečajih. V času od sprejetega OPN so se omejujoče okoliščine glede varstvenih prizadevanj v območju spremenile, v skladu s tem je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije k projektni rešitvi nameravane gradnje podal pozitivno Kulturnovarstveno mnenje št /2020/2, z dne , v kateremu je ugotovljeno, da kljub določenim korekcijam vertikalnega gabarita in naklona strehe na primarnem objektu in glede na nove tlorisne zasnove in razporeditve zalednih objektov okoli notranjega dvorišča, objekt upošteva ključne varstvene režime, ki veljajo v območju. Odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev so še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije in ne povzročajo konfliktov v prostoru, temveč jih poskušajo reševati. Poleg spremenjenih objektivnih okoliščin, se lahko v okviru lokacijske preveritve dopušča tudi odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 129. člena, in sicer na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih v primeru, če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Bistvene zahteve so v skladu z Gradbenim zakonom (GZ, Uradni list RS, št. 61/2017) gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe, med drugim tudi mehanska odpornost in stabilnost objekta. Za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti, pa tudi seizmične stabilnosti nameravane gradnje, se predvidi sanacija in učvrstitev obstoječe nosilne konstrukcije. Slabo ohranjena lesena stropna konstrukcija v osnovnem kubusu objekta (vzhodni del) se nadomesti z novo AB konstrukcijsko ploščo in stebrno podpre na točkovnih mestih ohranjene kletne stebrne podporne konstrukcije. Zahodni kraki objekta se odstranijo, saj ne dosegajo kriterijev stabilnosti, pri umestitvi novega segmenta se upošteva mnenje ZVKD in odnos do nove predvidene Tržnice, tako da se kare na zahodno stran zapre. S tem se doseže tudi večjo varnost objekta in ločenost javnega in poljavnega oz. zasebnega prostora v notranjosti objekta, s čemer rešuje konflikt v prostoru. 3.2 SKLADNOST Z JAVNIM INTERESOM IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE, DOSEGANJE GRADBENEGA NAMENA PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA AKTA TER SKLADNOST S PRAVNIMI REŽIMI Osrednje vodilo pri lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorski izvedbenih pogojev je, da gre za odstopanja, ki so še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije in ne povzročajo konfliktov v prostoru, temveč jih pravzaprav razrešujejo, obenem pa predstavljajo korektiv prostorske regulacije. Iz tega vidika je v elaboratu 4

6 ugotovljeno in utemeljeno, da predlagano odstopanje ne zahteva drugačne namenske rabe prostora in pomeni manjše odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev. V elaboratu, poglavje 6 UTEMELJITEV INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV, so preverjeni pogoji iz četrtega odstavka 129. člena ZUreP-2. V preveritvi skladnosti ELP in predlaganih odstopanj od PIP OPN je ugotovljeno, da so izpolnjen pogoji iz zakona in sicer: - predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine, - je izpolnjen pogoj iz 2. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2: dosežen bo gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja ne bo spremenila načrtovanega videza območja, bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila moteč vpliv na podobo naselja ali krajine, - je izpolnjen pogoj iz 3. alineje četrtega odstavka 129. člen ZUreP-2: predlagana gradnja ne vpliva oziroma ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč, - predlagano odstopanje ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti: na območju ni sprejetih državnih prostorskih izvedbenih aktov; nameravana gradnja po Kulturnovarstvenem mnenju pristojne službe št /2020/2 z dne upošteva ključne varstvene režime, ki veljajo v območju. 3.3 PREDLOG ODSTOPANJ OD PIP Z lokacijsko preveritvijo se ugotavlja, da je na zemljišču s parc št k.o Novo mesto, za stavbo št. 916, na naslovu Glavni trg 27 dopustno predlagano individualno odstopanje od prostorski izvedbenih pogojev OPN, tako da se dopusti poenotenje višinskega gabarita vzhodnega dela objekta na Glavnem trgu 27, in sicer z višino slemena na objektu Glavni trg 28. Dopušča se odstranitev dotrajanih delov objekta v zaledju in njegova rekonstrukcija. Na zahodni strani proti novi tržnici, se dopusti dograditev za zaprtje kareja do maksimalne višine slemena vzhodnega dela objekta Glavni trg 27. Dopušča se izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od Dopusti se izvedba novega stopnišča pokritega z nadstreškom (enokapna transparentna streha naklona 4 ). Na strešinah se dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna. Fasada prizidka v stiku s tržnico se oblikuje sodobno, z vertikalno poudarjenimi členitvami iz svetlejših mineralnih fasadnih panelov. Okenske odprtine morajo biti pokončno pravokotne. Glede na povečanje gabarita je dopustno povečanje faktorja izrabe in faktorja zazidanosti. Načrt prenove območja ali izvedba arhitekturnega natečaja za dozidavo tega objekta nista potrebna oziroma smiselna saj gre za rekonstrukcijo in prizidavo obstoječega objekta z minimalnim odstopanjem od obstoječih gabaritov. Predlaga se, da se dopusti individualno dostopanje od PIP OPN določenih v preglednici 11. CU osrednja območja centralnih dejavnosti, v drugem odstavku 111. člena OPN in sicer: 1. odstopanje od predpisanega Faktorja izrabe in faktorja zazidanosti na gradbeni parceli tako, da se za nameravano rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjsko poslovnega objekta na lokaciji Glavni trg 27, Novo mesto, parc. št k.o Novo mesto, dopusti povečanje obstoječega FZ: do 0,90 in povečanje obstoječega FI: do 2,91; 2. odstopanje od Meril in pogojev za oblikovanje, tako da se: - dopusti posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov tako, da se poenoti višinski gabarit vzhodnega dela objekta Glavni trg 27 (parc. št k.o Novo mesto) z višino slemena na objektu Glavni trg 28 (parc. št k.o Novo mesto) in na zahodni strani proti predvideni novi tržnici (parc.št k.o Novo mesto) objekt dogradi z zaprtjem kareja največ do višine slemena vzhodnega dela objekta Glavni trg 27, - dopusti izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od 30 44, - nad novim notranjim stopniščem dopusti streha - nadstrešek z enokapno transparentno streho naklona 4, 5

7 - na strešinah dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna, - ohrani se glavna fasada vzhodnega dela objekta z vhodom iz Glavnega trga in sims; 3. odstopanje od Drugih meril in pogojev tako, da izvedba načrta prenove območja in arhitekturnega natečaja za rekonstrukcijo in prizidavo tega objekta nista potrebna, saj je pridobljeno predhodno pozitivno mnenje ZVKDS. 4. VPLIV NA PRORAČUN MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBRAZLOŽITEV FINANCIRANJA Strošek lokacijske preveritve ne bremeni Proračuna Mestne občine Novo mesto, ampak stroške pobude in izdelave elaborata prevzema vlagateljica pobude. Na podlagi 132. člena ZUreP-2 in Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list RS, št. 13/18) je za izvedbo lokacijske preveritve občina pobudnici zaračunala nadomestilo stroškov, ki so nastali v postopku lokacijske preveritve v višini 2500,00 EUR. Pripravila: Mojca Tavčar vodja Oddelka za okolje in prostor dr. Iztok Kovačič vodja Urada za prostor in razvoj dr. Vida Čadonič Špelič direktorica Poslano: - naslovniku. 6

8 PREDLOG Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto uradno prečiščeno besedilo - UPB1 (Dolenjski uradni list, št. 14/19) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na. redni seji dne. sprejel S K L E P POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE v ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/14-a - individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o Novo mesto - identifikacijska št člen S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 - teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 OPPN, 46/14 - teh. popr. in 16/15 ter Dolenjski Uradni list, št. 12/15, 15/17 - obv. razl., 13/18, 15/18 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: OPN) v enoti urejanja prostora NM/14-a za gradnjo objekta na gradbeni parceli, ki jo predstavlja zemljišče s parc. št k.o Novo mesto (objekt Glavni trg 27). 2. člen (1) Dopuščeno individualno odstopanje se nanaša na podrobnejše prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju: PIP) za območje centralnih dejavnosti, ki so določeni v drugem odstavku 111. člena OPN, v preglednici 11. CU osrednja območja centralnih dejavnosti mestno jedro Novega mesta. (2) Dopusti individualno odstopanje od PIP OPN v 2. odstavku 111. člena OPN, v preglednici 11. CU osrednja območja centralnih dejavnosti mestno jedro Novega mesta in sicer: 1. odstopanje od predpisanega Faktorja izrabe - FI in faktorja zazidanosti - FZ na gradbeni parceli tako, da se za nameravano rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjsko poslovnega objekta na lokaciji Glavni trg 27, Novo mesto, parc. št 1656 k.o Novo mesto dopusti povečanje obstoječega FZ: do 0,90 in povečanje obstoječega FI: do 2,91; 2. odstopanje od Meril in pogojev za oblikovanje, tako da se: - dopusti posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov tako, da se poenoti višinski gabarit vzhodnega dela objekta Glavni trg 27 (parc. št k.o Novo mesto) z višino slemena na objektu Glavni trg 28 (parc. št k.o Novo mesto) in na zahodni strani proti predvideni novi tržnici (parc. št k.o Novo mesto) objekt dogradi z zaprtjem kareja največ do višine slemena vzhodnega dela objekta Glavni trg 27, - dopusti izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od 30 44, - nad novim notranjim stopniščem dopusti streha - nadstrešek z enokapno transparentno streho naklona 4, - na strešinah dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna, - ohrani se glavna fasada vzhodnega dela objekta z vhodom iz Glavnega trga in sims; 3. odstopanje od Drugih meril in pogojev tako, da izvedba načrta prenove območja in arhitekturnega natečaja za rekonstrukcijo in prizidavo tega objekta nista potrebna. 3. člen (1) Ta sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov:

9 (2) Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in prične veljati osmi dan po objavi. (3) Sklep preneha veljati dve leti po objavi, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. Številka: /2020 Datum: Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni 2

10 Elaborat lokacijske preveritve pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a Identifikacijska številka: 2177 Naročnik: D-LAN, GRADBENIŠTVO, D.O.O. Glavni trg Novo mesto Pooblaščeni prostorski načrtovalec: Danijela Kure Kastelc, univ, dipl. inž. arh., ZAPS 1559 A Črnomelj, maj 2021

11 Elaborat lokacijske preveritve maj 2021 Naslov: Elaborat lokacijske preveritve pogojev glede individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta- OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP: NM/14-a Identifikacijska št.: 2177 Številka: 2/2019-ELP Naročnik: D-LAN GRADBENIŠTVO, D.O.O., Glavni trg 27, Novo mesto Pripravljavec: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto Izdelovalec: Sapo d. o. o., Ulica pod lipo 15, 8340 Črnomelj Odgovorna vodja: Danijela Kure Kastelc, univ, dipl. inž. arh., ZAPS 1559 A Sodelavci: Matej Kure, dipl. vizual. umet. Črnomelj, maj

12 Vsebina 1 UVODNE OBRAZLOŽITVE TEŽNJE V PROSTORU OPREDELITEV NAMERAVANEGA POSEGA VPLIV NA BIVALNE IN DELOVNE RAZMERE V OBMOČJU OPIS INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV Odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev Predlog individualnega odstopanja v OPN MONM UTEMELJITEV INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine Doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta Vpliv na možnost pozidave sosednjih zemljišč Skladnost s pravnimi režimi VIRI Sapo d.o.o. 1

13 1 UVODNE OBRAZLOŽITVE Investitor, D-LAN GRADBENIŠTVO, D.O.O., Glavni trg 27, Novo mesto, je delni lastnik poslovno stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 27 v Novem mestu, parc. št. 1656, k.o. Novo mesto. Objekt je potrebno rekonstruirati in ga uskladiti z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. V objektu želi investitor urediti stanovanja. Glede na degradiranost zahodnega dela objekta in umeščenost objekta v urbano tkivo mesta, kjer se prepletajo zasebne in javne površine, je za kvalitetnejše stanje objekta ter bivanjske razmere v njem, pa tudi za boljšo podobo prostora smiselno izvesti zaprti kare. Glede na slabo gradbeno tehnično stanje objekta (v prilogi 3 Strokovno mnenje pooblaščenega inženirja gradbeništva, ZOG ING Projektiranje, Zoran Gregorović, s.p., februar 2021), pa so potrebne tudi nekatere menjave konstrukcijskih elementov, pri čemer je mogoče objekt uskladiti z višinskim gabaritom sosednjih objektov v nizu ob Glavnem trgu in tako pridobiti volumen za potrebe stanovanj. Nameravana investicijska namera ne ustreza v celoti prostorskim izvedbenim pogojem v veljavnem Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne obline Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10- teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18, 13/18-obv.razl., 15/18 in 16/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MONM, in sicer: - prostorskemu izvedbenemu pogoju glede ohranitve obstoječe izrabe prostora, določene z 2. točko (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN MONM in - prostorskemu izvedbenemu pogoju glede dopustnega poseganja preko obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, določenemu s 6. točko (preglednice 11. CU) drugega odstavka 111. člena OPN MONM. Objekt ima uporabno dovoljenje po zakonu Stanovanjski in poslovni objekt, MOP UE0058-P2, z dne Za obravnavano območje še ni bilo izvedenih lokacijskih preveritev. Lokacijska preveritev je utemeljena v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017). Namen lokacijske preveritve je preveritev in utemeljitev individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v OPN MONM, na osnovi drugega odstavka 127. člena ZUreP-a, za doseganje gradbenega namena, za katerega menimo, da v skladu z 4. odstavkom 129. člena ZUreP-a: ni v nasprotju za javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine, se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila načrtovanega videza območja, bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila moteč vpliv na podobo naselja ali krajine, ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč in ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskim izvedbenimi akti. Lokacijska preveritev je utemeljena tudi z upoštevanjem prve alineje drugega odstavka 129. člena ZUreP-2, ki omogoča občini, da z lokacijsko preveritvijo določi dodatne prostorske izvedbene pogoje za izvedbo investicijske namere, če ta zaradi objektivnih okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju, pri čemer so objektivne okoliščine tudi: - fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in ne omogočajo izvedbe investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občina. Objektivne okoliščine, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem, so omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo. Nameravano povečanje FZ (faktorja zazidanosti) Sapo d.o.o. 2

14 in FI (faktorja izrabe) ter poseganje prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov v veljavnem OPN ni dopustno zaradi prizadevanj za varstvo naselbinske dediščine (mestno jedro Novo mesto), dopustno je le povečanje v okviru dopustne rekonstrukcije stavb in povečanje v primerih urejanja z OPPN, če je rešitev pridobljena skladno s predpisi o javnih arhitekturnih natečajih. V času od sprejetega OPN so se omejujoče okoliščine glede varstvenih prizadevanj v območju spremenile, v skladu s tem je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije k projektni rešitvi nameravane gradnje podal pozitivno Kulturnovarstveno mnenje št /2020/2, z dne , v kateremu je ugotovljeno, da kljub določenim korekcijam vertikalnega gabarita in naklona strehe na primarnem objektu in glede na nove tlorisne zasnove in razporeditve zalednih objektov okoli notranjega dvorišča, objekt upošteva ključne varstvene režime, ki veljajo v območju. Odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev so še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije in ne povzročajo konfliktov v prostoru, temveč jih poskušajo reševati. Sistemsko se je spremenila tudi regulacija urejanja prostora, z uveljavitvijo ZUreP-2 je poleg priprave OPPN omogočen nov instrument urejanja prostora lokacijska preveritev, ki je namenjena učinkovitejšemu prilagajanju prostorskih izvedbenih pogojev in je z vidika vključevanja nosilcev urejanja prostora in sodelovanja javnosti, lahko enakovreden in enako učinkovit postopek kot npr. priprava OPPN. Poleg spremenjenih objektivnih okoliščin, lahko v okviru lokacijske preveritve upoštevamo tudi možnost dopuščanja odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 129. člena, in sicer na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih v primeru, če: gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Bistvene zahteve so v skladu z Gradbenimi zakonom (GZ, Uradni list RS, št. 61/2017) gradbenotehnične lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove varne in učinkovite rabe, med drugim tudi mehanska odpornost in stabilnost objekta. Za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti, pa tudi seizmične stabilnosti nameravane gradnje, se predvidi sanacija in učvrstitev obstoječe nosilne konstrukcije. Slabo ohranjena lesena stropna konstrukcija v osnovnem kubusu objekta (vzhodni del) se nadomesti z novo AB konstrukcijsko ploščo in stebrno podpre na točkovnih mestih ohranjene kletne stebrne podporne konstrukcije. Zahodni kraki objekta se odstranijo, saj ne dosegajo kriterijev stabilnosti, pri umestitvi novega segmenta se upošteva mnenje ZVKD in odnos do nove predvidene Tržnice, tako da se kare na zahodno stran zapre. S tem se doseže tudi večjo varnost objekta in ločenost javnega in poljavnega oz. zasebnega prostora v notranjosti objekta, s čemer rešuje konflikt v prostoru. V obstoječem elaboratu so preverjeni pogoji za načrtovano odstopanje. Elaborat je bil posredovan Mestni občini Novo mesto s pobudo investitorja za izvedbo postopka lokacijske preveritve in soglasjem ostalih lastnikov dela objekta, in sicer: - DOLENJKA D.D., NOVO MESTO, Glavni trg, - PAMI NEPREMIČNINE, UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, D.O.O., Rožna dolina, Vipavska cesta 50, 5000 Nova gorica Sapo d.o.o. 3

15 Slika 1: Območje Glavnega trga z obravnavanim objektom Foto: Biro Strniša Slika 2: Prikaz širšega območja lokacijske preveritve Vir: Slika 3: Pogled na objekt z Glavnega trga Sapo d.o.o. 4

16 Foto: Biro Strniša Slika 4: Pogled na objekt z območja tržnice Foto: Biro Strniša Sapo d.o.o. 5

17 2 TEŽNJE V PROSTORU Z namenom ugotavljanja vplivov nameravane gradnje na okolico, je bila pridobljena tudi projektna dokumentacija za novo mestno tržnico. V neposredni bližini obravnavanega objekta, in sicer na njegovi JZ strani, na parceli 1657, k.o. Novo mesto, je prostor mestne tržnice, za katerega je izdelan projekt prenove: Prenova mestne tržnice v Novem mestu s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo, Studi Pirss d.o.o., april Slika 5: Izsek iz zazidalne situacije obravnavan objekt Za dostopnost do objekta za gibalno ovirane je v projektu za tržnico predvideno integrirano, notranje dvigalo, na delu objekta, kjer ta meji na obravnavani objekt na Glavnem trgu 27, pa je dostop za gibalno ovirane v ta del zemljišča zaradi načrtovanih stopnic onemogočen. V kolikor bi v obravnavanem objektu organizirali več kot deset stanovanj, bi bilo potrebno objekt v skladu s četrtim odstavkom 22. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017), načrtovati na način, da bo objekt dostopen vsem ljudem (tudi gibalno oviranim). Iz načrta je razvidno, da je za potrebe tržnice v delu proti obravnavanemu objektu organiziran prehod, ki je zastrt z zelenimi zastori proti obravnavanemu objektu oz. je objekt tržnice z lokali v tem delu zaprt proti obravnavanemu objektu. Z zaprtjem kareja obravnavanega objekta, bo meja med obema programoma zasebni in javni) še bolj poudarjena in jasna. Sapo d.o.o. 6

18 3 OPREDELITEV NAMERAVANEGA POSEGA Območje obravnave obsega objekt na zemljišču s parc. št. 1656, k. o. Novo mesto (površina 623 m²), kjer je postavljen obstoječi poslovno stanovanjski objekt. Gre za enonadstropno hišo pravokotnega tlorisa, ki je v trgovskem pritličju odprta z nizom pokritih arkad. Sedemosna fasada nadstropja je členjena s skromnimi neoklasicističnimi dekorativnimi elementi (poudarjeni okenski okvirji, profiliran strešni venec). V pritličju objekta je poleg trgovine še vhod in stopnišče v višja nadstropja, v zaledju parcele, proti zahodni meji parcele pa še klet, drvarnice in podobni servisni prostori. Osnovnemu pravokotnemu objektu ob Glavnemu trgu sta dodana dva kraka v smeri proti zahodni strani, gospodarski del, ki ju povezuje pa je le pritličen, oz. je v zahodnem delu pod nivojem terena. Naročnik elaborata lokacijske preveritve je lastnik objekta nad pritličjem ter vhoda, kleti in drvarnic v pritličju. V tem delu objekt trenutno ni v uporabi in je v slabem gradbeno tehničnem stanju, predvsem v delu prvega nadstropja, ki ga je poškodoval požar. Prav tako je v slabem stanju atrij objekta, ki je nedokončan in oba kraka ob njem (severni ter južni). V vzhodnem delu objekta, proti Glavnemu trgu, je objekt dobro vzdrževan in v dobrem stanju. Na severnem in južnem robu je objekt v sklenjenem nizu ostalega grajenega tkiva ob Glavnem trgu. Na zahodnem robu se dotika parcele mestne tržnice, ki je v tem delu ograjena z žičnato ograjo. Območje spada v enoto EUP: NM/14-a, opredeljeno z namensko rabo CU. Območje je dostopno z Glavnega trga, kjer po prenovi velja nov prometni režim. Parkiranja na območju obravnavane parcele ni mogoče zagotoviti, saj tudi dostop iz zahodne strani zaradi ostalih grajenih struktur ni mogoč. Obstoječi objekt je oz. je bil priključen na javno vodovodno, telekomunikacijsko in elektro omrežje. Objekt bo potrebno priključiti tudi na javno fekalno kanalizacijo. Želja investitorja je, da v objektu ponovno vzpostavi možnost za bivanje, zato je objekt potrebno rekonstruirati (dograditi) in ga uskladiti z bistvenimi zahtevami ter sodobnimi tehnološkimi rešitvami, da bo ponovno zaživel in omogočil ustrezen višji bivalni standard novim prebivalcem mesta. Slika 6: Prikaz ožjega obravnavanega območja Sapo d.o.o. 7

19 Trenutno stanje: tlorisne dimenzije kareja: 18,86 (22,90) x 25,62 (27,64) m, kota pritličja 179,50 m.n.v, višinski gabarit osnovnega objekta ob Glavnem trgu: P+N+p, simetrična dvokapnica, opečni zareznik, naklon 29, najvišja višina objekta nad koto terena: 192,24 m, višina do slemena 12,74 m, višina do simsa 7,64 m. višinski gabarit severnega in južnega kraka: P +N+ p, simetrična dvokapnica, opečni zareznik, najvišja višina objekta nad koto terena (+ 0,75) je 9,38 m (severni), oz. 11,00 (južni); višinski gabarit zahodnega gospodarskega dela (drvarnice, pralnice): K, višina nad koto terena: 4,05 m; Parcela na kateri je objekt postavljen (površina 623 m²) je skoraj v celoti pozidana, objekt ima le manjši atrij, s površino 22,76 m² in je postavljen v odmiku od zahodnega roba parcele, na meji s parc. št. 1657, k.o. Novo mesto (tržnica), v tem delu je nepozidanih 78,4 m². Faktor zazidanosti je tako 521,84/623=0,84. Slika 7: Arhitekturni posnetek obstoječega objekta - izsek Sapo d.o.o. 8

20 Vir: Arhitekturni posnetek objekta, Luiza Suhadolnik, grad. teh., 2019 Sapo d.o.o. 9

21 V okviru rekonstrukcije/dozidave objekta se upoštevajo naslednja izhodišča: vhod v objekt se ohrani iz Glavnega trga, ohrani se glavna fasada objekta in sims, streha objekta se prilagodi višinskemu gabaritu sosednjega objekta na Glavnem trgu 28; Sleme obravnavanega objekta je trenutno na koti 192,24 m. n. v. in se poviša do kote 193,25 m. n.v., kar pomeni, da se poviša za cca 1 m. S koto slemena se tako prilagodi objektu na Glavnem trgu 28. Med strešinami sosednjih objektov se ohranijo požarni zidovi, posebno pozornost se nameni zagotovitvi požarne varnosti objektov. v notranjosti in zaledju se objekt rekonstruira z več korekcijami, ki sledijo iz potrebe po uskladitvi z bistvenimi zahtevami, in sicer: o za zagotavljanje mehanske odpornosti in stabilnosti, pa tudi protipotresne gradnje se predvidi sanacija in učvrstitev obstoječe nosilne konstrukcije. Slabo ohranjena lesena stropna konstrukcija se nadomesti z novo AB konstrukcijsko ploščo in stebrno podpre na točkovnih mestih ohranjene kletne stebrne podporne konstrukcije. Oba kraka proti zahodu, ki z vidika statike ne ustrezata merilom sodobne gradnje, se nadomesti z novim zahodnim povezovalnim kubusom. Podrobnosti glede utrjevanja in statične sanacije objekta, so navedene v Tehničnem poročilu projekta: Idejna zasnova, REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 27, ZOG ING S.P:, Zoran Gregorović, s sodelavko Aleksandro Atanasković, julij Glede na to, da je strop nad pritličjem potrebno zamenjati, se je investitor odločil, da bo stojno višino prve etaže, ob upoštevanju standardov za stanovanjske objekte, znižal, pri čemer bo skupaj s povečanjem naklona strehe in zvišanjem kote slemena za prilagoditev sosednjim objektom, pridobil dodatni volumen. S tem bo mogoče urediti stanovanja tudi na podstrešju objekta. V delu osnovnega objekta bo lahko z notranjo komunikacijo in brez poseganja v podobo objekta izkoristil čim večji volumen pod dvokapno streho objekta (dupleks). Naklon nove strehe nad vzhodnim kubusom se prilagodi tako, da se lahko poveže v enotni kare (30 proti atriju, 38 proti Glavnemu trgu). Na zahodnem robu se izvede povezovalni kubus, objekt se pozida po celotni dolžini do višine 13,22 m ( vzhodni kare je višine 13,75) in sicer tako, da nastane zaprt kare. Nad novim delom se izvede dvokapna nesimetrična streha, ki se jo poveže z novim stopniščem z vzhodnim karejem (44 proti tržnici, 38 proti notranjemu atriju). Stopnišče se pokrije z rahlo enokapnico, naklona 4. S tem se nasproti tržnice objekt uredi v celotni potezi, zmanjša se možnost vandalizma in degradacije prostora. Fasada se oblikuje sodobno in mestotvorno, tako da bo tudi v primeru, da se tržnica v prihodnosti preseli na drugo lokacijo, fasada tako preoblikovanega objekta pripomogla k podobi mesta. Posebno pozornost se nameni požarni varnosti tega dela objekta. Faktor zazidanosti je 0,90, kar je nekoliko več od obstoječega 0,84. Faktor izrabe se poveča (na 2,91), saj bo podstrešje v dveh nivojih izkoriščeno za bivanje v osnovnem delu objekta (vzhodni kubus), ter izvedene dodatne površine v zahodnem povezovalnem kubusu. Z vidika izrabe prostora v mestu in revitalizacije kvalitetnih objektov, je to smiselno. Prav tako je to smiselno z vidika prenove degradiranih površin mesta, v katere bi lahko uvrstili prostor zaledja tržnice. Z vsem navedenim se doseže gradbeni namen prostorskega akta. Sapo d.o.o. 10

22 Slika 8: Prikaz slemena, ki se jima bo ob rekonstrukciji prilagodil obravnavani objekt Foto: Sapo d.o.o. Slika 9: Pogled na Florjanov trg in streho obravnavanega objekta iz zahodne strani Foto: Biro Strniša Sapo d.o.o. 11

23 Slika 10: Območje v OPN MONM podrobna namenska raba Slika 11: Prikaz obstoječega stanja na geodetski podlagi vir Geodetski načrt Sapo d.o.o. 12

24 Slika 12: Prikaz načrtovane gradnje, tloris strehe - predlog pobudnika Slika 13: Prikaz načrtovane gradnje, vzdolžni in prečni prerez predlog pobudnika Sapo d.o.o. 13

25 Slika 14: Prikaz načrtovane gradnje, poenotenje višine slemena s sosednjim objektom Vir: Idejna zasnova, REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 27, ZOG ING S.P:, Zoran Gregorović, s sodelavko Aleksandro Atanasković, julij 2020; Sapo d.o.o. 14

26 4 VPLIV NA BIVALNE IN DELOVNE RAZMERE V OBMOČJU Obravnavan objekt ne bo imel negativnih vplivov na bivalne in delovne razmere v območju, saj s svojo novo zasnovo bodisi ne bistveno presega dosedanjih gabaritov mejnih segmentov s sosednjimi parcelami, bodisi pa z novo zasnovo v posameznih segmentih razmere izboljšuje. Obravnavan objekt meji na štiri različne objekte v neposredni okolici, in sicer: - Na vzhodni strani meji na Glavni trg, ki ga opredeljuje kot eden od ključnih objektov v nizu, ki omejujejo trg in mu dajejo značilno identiteto. V tem delu se od trenutnega stanja spreminja le višina slemena, ki pa se poenoti z enim od sosednjih objektov, kar bo dodatno poenotilo podobo prostora. Glavni vhod ostaja na tej strani objekta, prav tako ostajajo nespremenjene arkade in ostali arhitekturni elementi na fasadi. Slika 15: Prikaz načrtovane gradnje z Glavnega trga Vir: Idejna zasnova, REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 27, ZOG ING S.P:, Zoran Gregorović, s sodelavko Aleksandro Atanasković, julij 2020; - Na severni strani meji obravnavan objekt na objekt Glavni trg 28. Na tem delu se objekta stikata tako z glavnimi kubusi ob Glavnem trgu, kot tudi z deli objekta v zaledju parcele proti zahodu. Trenutna višina severnega kraka je cca 10 m do slemena strehe, novega zahodnega dela objekta pa cca 13,2 m do slemena, pri čemer je sleme obrnjeno pravokotno na severno parcelo. Povezovalni del s stopniščem, ki je na lokaciji severnega kraka objekta bo višine cca 10, 2 m, kar je primerljivo z obstoječo višino. Celotna parcela sosednjega objekta je nadkrita, tako da glede na zgornje podatke, nova predvidena situacija obravnavanega objekta ne bo imela bistvenega vpliva na sosednji objekt ter nameravana gradnja ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer v območju. Sapo d.o.o. 15

27 Slika 16: Prikaz stanja proti severni strani prikazan vhod v sosednji objekt iz»zadnje«strani Slika 17: Pogled z zahodne strani na oba stika s sosednjimi objekti in dvoriščni del - Na južni strani se objekt stika z objektom Glavni trg 26, proti kateremu je prostor v celoti zaprt. Glede na to, da je v novi predvideni situaciji v delu med atrijem obravnavanega objekta in objekta na jugu predviden atrij (ne več krak objekta), bo predvidena ločilna (lahko tudi ozelenjena) stena enako visoka kot obstoječa, pri čemer ne bo strehe, kar pomeni, da bo osončenosti sosednjega atrija boljša od trenutne. Sapo d.o.o. 16

28 Slika 18: Pogled na obravnavani objekt in na stik proti jugu (mejna ločilna, lahko tudi ozelenjena stena) - Na zahodni strani se ureditev okoli obravnavanega objekta stika z ureditvijo Tržnice (na spodnji grafiki: Slika 19, je prikaz obeh ureditev). Proti zahodu se po meji objekta (novega zahodnega segmenta kareja nizajo zeleni pas teras obravnavanega objekta, zeleni zastor tržnice in prehod tržnice. Iz situacije je razvidno, da neposrednega vpliva načrtovanega objekta na tržnico ni, bo pa z ureditvijo ob novem delu objekta prostor prav gotovo pridobil na kvaliteti, po drugi strani pa tudi omejih javni prostor od zasebnega. Povečanje višine objekta torej ne bo vplivalo na osončenost severnega in južnega sosednjega objekta, saj severni nima atrija, za južnega pa se osončenost ne zmanjša. Z zaprtjem kareja obravnavanega objekta se bodo bivalni pogoji v objektu izboljšali, tako v smislu osončenosti, kot tudi v smislu zamejevanja zasebnega in javnega programa, ki ga predstavlja tržnica, na katero obravnavana gradnja zaradi zasnove tržnice tudi nima neposrednega vpliva. Sapo d.o.o. 17

29 Slika 19: Prikaz lege obravnavanega objekta skupaj s prikazom ureditev načrtovanih v okviru nove Tržnice Vir: Idejna zasnova, REKONSTRUKCIJA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 27, ZOG ING S.P:, Zoran Gregorović, s sodelavko Aleksandro Atanasković, julij 2020 Sapo d.o.o. 18

30 5 OPIS INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV 5.1 Odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev Na območju obravnave so v drugem odstavku 111. člena OPN MONM opredeljeni podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za podrobno namensko rabo CU osrednja območja centralnih dejavnosti mestno jedo Novega mesta, in sicer: 1 Tipologija zazidave: Eno ali večstanovanjske hiše v nizu ali prostostoječe hiše ter stavbe, namenjene javni rabi, v tipologiji historične zazidave. FZ, FI: obstoječa izraba, dopustno je povečanje v okviru dopustne 2 Faktor izrabe in faktor rekonstrukcije stavb in povečanje v primerih urejanja z OPPN, če je rešitev zazidanosti na gradbeni parceli: pridobljena skladno s predpisi o javnih arhitekturnih natečajih. 3 Dopustne dejavnosti: Poleg bivanja so dopustne dejavnosti trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, verske, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti. Sprememba obstoječe stanovanjske namembnosti več etažnih stavb je dopustna pod pogojem, da se v stavbi ohranja vsaj eno stanovanje - praviloma v nadstropju ali v mansardi oz. v duhu tradicionalne razporeditve funkcij prostorov in v skladu z dopustnimi dejavnostmi v okviru PNR. Izjemoma se dopusti odstopanje, da se za javno dejavnost nameni tudi cela stavba, vendar le v primeru, ko gre za izrazito mestotvorno dejavnost, ki povečuje prepoznavnost mestnega jedra in privablja obiskovalce - praviloma tam, kjer je stavba že v celoti poslovna oziroma javna. Sem spadajo kulturne dejavnosti, gostinstvo in turizem, kot galerija, hotel, knjigarna, izobraževalne dejavnosti in podobno. 4 Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju. 5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del. Za gradnje, ki so posegi v kulturni spomenik, posegi v vplivno območje kulturnega spomenika ali posegi v varstveno območje kulturnega spomenika (če obveznost določa akt o razglasitvi), je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje. 6 Merila in pogoji za oblikovanje Gabariti: - ni dopustno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, razen v EUP, kjer je to posebej predpisano in če gre za povečave objektov, ki so usklajene s pogoji varstva kulturne dediščine; - na celotnem območju urejanja ni dopustno postavljati novih dominant v prostoru. Streha: - streha mora biti v naklonu stopinj, kritina pa opečni zareznik ali bobrovec, izjemoma so dopustna odstopanja - odvisno od statusa in lastnosti objekta, kar se določi s kulturnovarstvenimi pogoji; - snegolovi so praviloma linijski in ne točkovni; - dopustna je bakrena ali druga ustrezna barvna pločevina za prekrivanje nizkih naklonov, frčad ipd.; - pri določanju tipa, naklona in smeri slemena oziroma strehe in kritine se upoštevajo obstoječi kakovostni objekti na območju EUP; - na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (npr. cerkev, samostan, proštija, sodišče) je dopusten drugačen naklon strehe in kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve. Fasade: - pri obdelavi fasad historičnih objektov se uporabljajo izvirni materiali, pri novih fasadah pa materiali, ki so skladni z okolico (avtohtona gradiva: dolenjski kamen, ometi). Ohranja se obstoječe dekorativne elemente, če ti niso prisotni, se fasado ustrezno oblikuje v sodobnem duhu, v skladu z objekti znotraj posamezne EUP. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) ne smejo predstavljati prevladujočega elementa na fasadi, razen v primerih, če to dopušča kulturnovarstveno soglasje; - fasade historičnih objektov se prenovijo v skladu s smernicami službe za varstvo kulturne dediščine in tako, da se ohranijo fasadna členitev, razmestitev in velikost odprtin ter barve in materiali. Stavbno pohištvo na objektih, ki pomembno soustvarjajo zgodovinsko podobo jedra, mora biti izvedeno v originalnih oblikah, dimenzijah, materialih in barvah. Sapo d.o.o. 19

31 7 Druga merila in pogoji: Za območje naselbinske dediščine se pripravi načrt prenove. Območje ali del območja se lahko ureja tudi z OPPN, če je za območje urejanja pripravljen konservatorski načrt za prenovo. Za vse večje posege v območju jedra je treba rešitve pridobiti z variantnimi strokovnimi prostorskimi preveritvami oziroma z javnimi natečaji in delavnicami glede na pogoje za posamezno EUP. Drugi pogoji: - oprema avtobusnih postajališč in ulična oprema (tlaki, konfini, klopi, korita za cvetje in zelenje) so predmet posebnega izbora. Njihova postavitev in oblikovanje morata upoštevati urbanistično-arhitektonske in krajinske značilnosti prostora; - namestitev zabojnikov za odpadke na za to označena mesta ne sme razvrednotiti spomeniško-varstvenih in drugih kvalitet prostora; - dopustni so reklamni izveski in zložljivi senčniki, oblikovani skladno s stavbo, na katero so nameščeni. Minimalna svetla višina do izveskov oz. senčnikov, ki segajo v ulični prostor, je 2,50 m, širina pa ne sme presegati polovice širine pločnika; - plakatiranje je dopustno na posebnih, za ta namen oblikovanih stebrih in panojih ter na posebej rezerviranih mestih; - umeščanje naprav in objektov ter elementov, kot so satelitske in druge antene, pokrovi revizijskih jaškov, nadstreški, kioski, stojnice, lokacije in oblika posod za odpadke, gostinski vrtovi, druga urbana oprema, omarice za plin, zunanji deli klimatskih naprav, oglasne in info table, zračni vodi elektrike in ostale inštalacije, mora biti podrejeno zahtevam za ohranjanje arhitekturnih in urbanističnih ter dediščinskih kakovosti mestnega jedra Novega mesta. V ta namen se za umeščanje teh objektov, elementov in naprav določijo lokacije, ki niso vidno izpostavljene in ki ne bodo moteče v značilnih vedutah na mestno jedro in znotraj njega. Dimenzije, oblike, materiali in barve teh elementov naprav in objektov morajo upoštevati obstoječe kvalitete v mestnem jedru, ki jih je treba ohranjati in nadgrajevati. Za oblikovanje in umeščanje urbane opreme se pripravi katalog urbane opreme. V mestnem jedru se ob Krki uredi sklenjeno sprehajališče. Za enoto urejanja prostora, v katero spada obravnavano območje, velja: NM/14-a Glavni trg Pri posegih je obvezno varovanje oziroma ohranjanje spomeniških lastnosti in identitete Glavnega trga z značilno srednjeveško lijakasto zasnovo. Na Glavni trg se locirajo najpomembnejše mestne funkcije in najkvalitetnejše trgovske in storitvene dejavnosti. Za celovito prenovo javnega prostora Glavnega trga (vse zunanje ureditve, fasade, razsvetljava, tlakovanje in urbana oprema) se izdela enotna zasnova urejanja. Na delu zemljišč je evidentirano poplavno območje, zato se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo določila PIP varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sapo d.o.o. 20

32 5.2 Predlog individualnega odstopanja v OPN MONM Na osnovi prve alineje tretjega odstavka 129. člena ZUreP-2, lahko občina dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, če: Gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Glede na predhodne utemeljitve, se predlaga, da se na območju objekta na Glavnem trgu 27 dopusti poenotenje višinskega gabarita vzhodnega dela objekta na Glavnem trgu 27, in sicer z višino slemena na objektu Glavni trg 28. Dopušča se odstranitev dotrajanih delov objekta v zaledju in njegova rekonstrukcija. Na zahodni strani proti novi tržnici, se dopusti dograditev za zaprtje kareja do max. višine slemena vzhodnega dela objekta. Dopušča se izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od Dopusti se izvedba novega stopnišča pokritega z nadstreškom (enokapna transparentna streha naklona 4 ). Na strešinah se dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna. Fasada prizidka v stiku s tržnico se oblikuje sodobno, z vertikalno poudarjenimi členitvami iz svetlejših mineralnih fasadnih panelov. Okenske odprtine morajo biti pokončno pravokotne. Glede na povečanje gabarita je dopustno povečanje faktorja izrabe oz. zmanjšanje faktorja zazidanosti. Načrt prenove območja ali izvedba arhitekturnega natečaja za dozidavo tega objekta ni potrebna. Predlaga se, da se dopusti individualno dostopanje od PIP OPN določenih v preglednici 11. CU osrednja območja centralnih dejavnosti, drugem odstavku 111. člena OPN in sicer: 1. odstopanje od predpisanega Faktorja izrabe in faktorja zazidanosti na gradbeni parceli tako, da se za nameravano rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjsko poslovnega objekta na lokaciji Glavni trg 27, Novo mesto, parc. št 1656 k.o Novo mesto, dopusti povečanje FZ: do 0,90 in FI: do 2,91; 2. odstopanje od Meril in pogojev za oblikovanje, tako da se: - dopusti posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov tako, da se poenoti višinski gabarit vzhodnega dela objekta Glavni trg 27 (parc. št k.o Novo mesto) z višino slemena na objektu Glavni trg 28 (parc. št k.o Novo mesto) in na zahodni strani proti predvideni novi tržnici (parc.št k.o Novo mesto) dogradi z zaprtjem kareja do višine slemena vzhodnega dela objekta, - dopusti izvedba nesimetrične dvokapne strehe naklona od 30 44, - nad novim notranjim stopniščem dopusti streha - nadstrešek z enokapno transparentno streho naklona 4, - na strešinah dopušča izvedba strešnih oken, ki morajo biti pokončno pravokotna, - ohrani se glavna fasada vzhodnega dela objekta z vhodom iz Glavnega trga in sims; 3. odstopanje od Drugih meril in pogojev, tako, da izvedba načrta prenove območja in arhitekturnega natečaja za rekonstrukcijo in prizidavo tega objekta ni potrebna. Sapo d.o.o. 21

33 6 UTEMELJITEV INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV Predlagano dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev je bilo v okviru lokacijske preveritve potrebno preveriti, in sicer ali načrtovano odstopanje: ni v nasprotju za javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine, se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila načrtovanega videza območja, bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila moteč vpliv na podobo naselja ali krajine, ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč in ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskim izvedbenimi akti. 6.1 Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine V strateškem delu OPN MONM je v 34. členu med drugim navedeno:» Prenova vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij. S prenovo se poiščejo in izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se omili širjenje naselja. Zagotovi se celovita prenova naselij, ki so po merilih varstva kulturne dediščine opredeljena kot naselbinska dediščina (Podgrad, Travni Dol in Leskovec) ter kot zavarovano mestno jedro (Novo mesto, Kandija) Prenova se zagotovi tudi v degradiranih območjih naselij, kjer se prenovijo razvrednotena območja in bolje izkoristijo neizkoriščene površine. Prenovijo in sanirajo se območja naselij, ki zaradi neustrezne komunalne opremljenosti obremenjujejo okolje. Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja in okoliške krajine «Nameravani poseg ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine. 6.2 Doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta Na glavni fasadi bo ohranjena fasada in sims, naklon strešine pa se nekoliko spremeni, pri čemer se poenoti s strešino enega (nižjega) od sosednjih objektov. V zaledju parcele, kjer je prostor degradiran, se predvidi sodoben pristop k oblikovanju/prenovi objekta, in sicer tako, da objekt ne bo spremenil načrtovanega videza območja in moteče vplival na podobo naselja oz. bo urejenost in definiranost prostora v luči odnosa do predvidene nove Tržnice, še povečal. Vpliv na bivalne in delovne razmere v območju je obrazložen v poglavju 4 tega elaborata. Predlagano individualno odstopanje je še vedno skladno z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije in ne bo povzročilo konfliktov v prostoru, temveč jih razrešuje (kare se proti tržnici, ki je moteč element za bivalno okolje, zapira) ter predstavlja korektiv prostorske regulacije, prav tako pa ne zahteva drugačne namenske rabe prostora. Sapo d.o.o. 22

34 Z nameravanim posegom bo dosežen gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja ne bo spremenila načrtovanega videza območja, bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila moteč vpliv na podobo naselja ali krajine. 6.3 Vpliv na možnost pozidave sosednjih zemljišč Obstoječ objekt ob predlagani prenovi (rekonstrukciji/dozidavi) z gabariti ne presega merila obravnavanega prostora Glavnega trga. Tlorisno objekt ostaja primerljiv z obstoječimi gabariti. Predlagane spremembe oblikovanja objekta proti zahodni strani ne zmanjšujejo možnosti pozidave sosednjih zemljišč. Strehe ostajajo dvokapne, višina slemena se sicer poenoti, vendar ne presega višine slemena južnega kraka, ob čemer se tudi povezovalni kubus pokrije z dvokapno streho. Nameravani poseg ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč. 6.4 Skladnost s pravnimi režimi a) Varstveni režimi - Novo mesto Mestno jedro, EŠD 492, spomenik - Novo mesto Mestno jedro, vplivno območje spomenika, EŠD: Novo mesto Arheološko najdišče Mestno jedro Kandija, EŠD Novo mesto Hiša Glavni trg 27, EŠD 8553 Na območju velja Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, Uradno glasilo mestne občine Novo mesto, št. 30/2016, v nadaljevanju Odlok), vendar objekt na Glavnem trgu 27 ni zaščiten kot spomenik. Enonadstropna hiša pravokotnega tlorisa je v trgovskem pritličju odprta z nizom pokritih arkad. Sedemosna fasada nadstropja je členjena s skromnimi neoklasicističnimi dekorativnimi elementi (poudarjeni okenski okvirji, profiliran strešni venec). DATACIJA: druga polovica 19. stol. LOKACIJA (opisno): Glavni trg 27. Hiša stoji ob zahodni strani Glavnega trga v Novem mestu, nasproti mestne hiše. Slika 20: Prikaz območij varstva kulturne dediščine na širšem območju (vir: PISO, avgust 2019). Sapo d.o.o. 23

35 V odloku je določen varstveni režim za stavbe, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so: - tlorisna in višinska zasnova (gabariti). - gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, - oblikovanje zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetila, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov), - funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora, - sestavine in pritikline, - stavbno pohištvo, - komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, - pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah), - celovitost dediščine v prostoru, - zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. V odloku je v drugem odstavku četrtega člena opredeljena izjema, ki dopušča:» Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo dediščine možno: - Na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje - Spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta «Nameravani poseg je ob pridobitvi mnenja pristojne službe št /2020/2, z dne , glede dovoljenih izjem pri predlagani spremembi delov objekta in njegove konstrukcijske zasnove sprejemljiv in ni v nasprotju s pravnimi režimi. b) Prostorski akti Na obravnavanem območju ni veljavnih državnih prostorskih izvedbenih aktov (DPN). Nameravani poseg ni v nasprotju s sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti. Sapo d.o.o. 24

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 Z

DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 Z DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12,

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek OSNUTEK Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

A5LPKC

A5LPKC V tradicionalni alpski arhitekturi gank zajema funkcijo ozkega balkona, povezovalnega hodnika ter tudi vhodnega podesta. Je lahko prepoznavni arhitekturni element, ki obudi spomine na alpske pokrajine.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8 PRILOGA 1: SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA S PODROBNIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI POGOJI Z USMERITVAMI ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBMOČJA NASELIJ 1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO,

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las

dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI Ajdovščina T: F: Predhodni elaborat etažne las dezis geodetske storitve Goriška cesta 12 SI- 5270 Ajdovščina T: 05 92 11 656 F: 05 92 11 657 info@dezis.si www.dezis.si Predhodni elaborat etažne lastnine Poslovno-stanovanjski objekt»vilavi«storitve

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

OPPN_obrazložitev_pon_razgK

OPPN_obrazložitev_pon_razgK 0.6.5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (dopolnjen osnutek ponovna javna razgrnitev) STANOVANJSKE SOSESKE ŽALEC ZAHOD 1. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran

A P P, ATELJE ZA PROSTORSKO PROJEKTIRANJE JESENICE d.o.o. Pod gozdom 2, Jesenice A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kran 1 2 3 4 5 A 0.1 NASLOVNA STRAN O VODILNA MAPA INVESTITOR: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: Večstanovanjski

Prikaži več

1

1 1. Razvrščanje objektov 1.1 Razvrščanje objektov 1 2. Zahtevni in manj zahtevni objekti 2.1 Zahtevni in manj zahtevni objekti 7 3. Nezahtevni in enostavni objekti 3.1 Primeri (ne) objektov po ZGO-1 9 3.2

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf Številka: 350-47/2010-77(1900) Datum: 20. 11. 2014 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Zadeva: Namen: Pravna podlaga: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT POSLOVNO STORITVENA CONA MAČKOVEC-2 1.

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU... 3 2 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN... 4 3 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več