Navodila za KVIZ. RCUM, Center za informacijske sisteme

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Navodila za KVIZ. RCUM, Center za informacijske sisteme"

Transkripcija

1 Navodila za KVIZ

2

3 Vsebina 1 Uvod Kje se nahajajo vprašanja? Osnovni koraki v pripravi in izvedbi kviza Različni tipi vprašanj Več izbir Tvorjenje in nastavitev Tvorjenje in nastavitev Kratek odgovor Tvorjenje in nastavitev Številčno Tvorjenje in nastavitev Drži/Ne drži Tvorjenje in nastavitev Ujemanje Tvorjenje in nastavitev Esej Tvorjenje in nastavitev Povleci in spusti v besedilo Tvorjenje in nastavitev Povleci in spusti oznako Tvorjenje in nastavitev Povleci in spusti na sliko Tvorjenje in nastavitev Izračunano Tvorjenje in nastavitev Preprosto izračunano Tvorjenje in nastavitev Izračunano več izbir Tvorjenje in nastavitev Opis Tvorjenje in nastavitev Ujemanje naključnih kratkih odgovorov Tvorjenje in nastavitev... 39

4 2.15 Ugnezdena oblika (cloze) Tvorjenje in nastavitev Urejanje Zbirke vprašanj Urejanje vprašanj Urejanje kategorij Zbirke vprašanj Uvoz/izvoz vprašanje Izvozi Uvozi Nastavitve kviza Splošno Časovne nastavitve Ocena Postavitev Obnašanje vprašanja Možnosti pregledovanja Videz Safe Exam Browser Nastavitev SEB znotraj Moodlove dejavnosti Kviz Dodatne omejitve pri poskusih Odziv za poskus Skupne nastavitve modula Omeji dostop Zaključek dejavnosti Datum Ocena Skupina/skupek Profil uporabnika Nabor omejitev Zaključek dejavnosti Oznake Kompetence Urejanje vprašanj znotraj kviza Dodajanje novega vprašanja v kviz Dodajanje vprašanja v kviz iz Zbirke vprašanj Dodajanje naključnega vprašanja Urejanje vprašanj... 73

5 5.5 Predogled vprašanja/kviza Izvedba kviza Ocene Odgovori Ročno ocenjevanje Statistika Informacije o kvizu Analiza strukture kviza Statistika za pozicijo vprašanja Izvoz poskusov... 84

6

7 1 Uvod Preverjanje znanja je tako pomemben del poučevanja in učenja, da se vsak učitelj - uporabnik Moodla, slej ko prej sreča s področjem priprave različnih oblik preverjanja znanja tudi v Moodlu. Orodje Kviz je eno od najbolj kompleksnih orodij, ki jih Moodle nudi na tem področju. Omogoča: tvorjenje kviza z različnimi tipi vprašanj (na voljo je 15 tipov vprašanj), naključno tvorjen nabor vprašanj iz obstoječe baze vprašanj, omogoča udeležencu neomejeno ali vnaprej določeno število ponavljanj, različne sisteme ocenjevanja posameznih vprašanj, različne omejitve izvedbe kviza: časovna omejitev, pod geslom, uporaba, varnostni brskalnik (SEB), glede na IP računalnika, veliko načinov oblikovanja povratne informacije udeležencu o pravilnosti njegovih odgovorov, analizo tvorjenih vprašanj, statističen prikaz rezultatov, uvoz in izvoz vprašanj. 1.1 Kje se nahajajo vprašanja? Vsa vprašanja tvorjena znotraj učne enote se nahajajo v Zbirki vprašanj. Povezava nanjo je v bloku Skrbništvo. 1

8 S klikom na povezavo Zbirka vprašanj se odpre seznam vseh vprašanj tvorjenjih v tej učni enoti: Vprašanja, ki se nahajajo v Zbirki vprašanj lahko uporabimo v katerem koli kvizu znotraj te učne enote. 1.2 Osnovni koraki v pripravi in izvedbi kviza Priprava učne dejavnosti Kviz je sestavljena iz: tvorjenje dejavnosti Kviz, nastavitve načina delovanja in dodajanja/urejanja vprašanj. Sledi izvedba kviza, ki je sestavljena iz: ročnega ocenjevanja v primeru vprašanja tipa Esej, analize kakovosti vprašanj kviza, statistike izvedbe. 2 Različni tipi vprašanj Pri pripravi kviza je na voljo 15 različnih tipov vprašanj, ki smo jih glede na uporabo in specifičnost razporedili v 5 skupin: 1.najpogostej uporabljani tipi vprašanj Več izbir Zajema obe obliki: 1) pravilen je le en odgovor in 2) pravilnih je več odgovorov. Kratek odgovor Udeleženec odgovori na vprašanje z vnosom samo ene ali več besed. Številčno Kratek odgovor v numerični obliki s podanim dopustnim odstopanjem. 2

9 2. Pogosto uporabljani tipi vprašanj: Drži/Ne drži Enostavno vprašanje s samo dvema možnima odgovoroma. Esej Na postavljeno vprašanje vnese udeleženec pisni odgovor, ki ga mora izvajalec ročno oceniti. Ujemanje Dva stolpca z ujemajočimi se vsebinami. 3. Vprašanja tipa povleci-spusti: Povleci in spusti v besedilo Manjkajoče besede v besedilu vprašanja se dopolnijo z uporabo povleci in spusti. Povleci in spusti oznako Kot odgovor je potrebno oznako povleči in spustiti na pravo mesto v sliki ozadja. Povleci in spusti na sliko Sličice ali oznake z besedilom je potrebno povleči na mesta odlaganja na sliki ozadja. 4. Izračunan tip vprašanj: Izračunano Omogoča vnos enačbe s spremenljivkami. Udeleženec mora enačbo vedeti in za podane vrednosti spremenljivk izračunati vrednost enačbe in rezultat vnesti. Izračunano več izbir Izbirni elementi izračunanega vprašanja z več izbirami lahko vsebujejo rezultat enačb. Vrednosti (spremenljivke) so zajete naključno iz nabora vrednosti ob izvedbi kviza. Preprosto izračunano Enostavna različica izračunanega vprašanja, ki je podobno številčnemu vprašanju. Vrednosti se zajemajo naključno iz nabora vrednosti ob začetku kviza. 5. Skupina posebnih tipov vprašanj: Opis V osnovi to ni vprašanje temveč omogoča vnos besedila v kviz. Ujemanje naključnih kratkih odgovorov Iz nabora vprašanj tipa kratek odgovor izberemo določeno število vprašanj, kjer so odgovori na posamezno vprašanje ponujeni v obliki padajočega menija. Vdelani odgovori (Cloze) Omogoča gnezdenje več vprašanj znotraj enega. Uporabniško še nekoliko neprijazna oblika. Vprašanja za kviz lahko vnaprej pripravimo v Zbirki vprašanj ali sproti ob tvorjenju kviza. 3

10 2.1 Več izbir Zajema dve obliki postavitve vprašanja, kjer je lahko: a) pravilen le en odgovor ali b) pravilnih je več odgovorov. a) Pravilen je le en odgovor Primer: Tvorjenje in nastavitev Začnemo tako, da v Zbirki vprašanj ali v samem kvizu izberemo vprašanje tipa Več izbir. Nato vnesemo ime in besedilo vprašanja: Enostaven urejevalnik vam omogoča urejanje besedila, vnos slik, tabel, zunanjih povezav Če želimo vnesti sliko v besedilo vprašanja, jo moramo najprej poiskati in naložiti v Moodle z uporabo ikone: Sledi vnos ocene (točk) vprašanja: 4

11 Splošen odziv se prikaže vsem udeležencem, ne glede na njihov odgovor pri vprašanju: Vsako vprašanje ima lahko svojo ID številko za lažje iskanje ali strukturiranje v zbirki vprašanj: Poskrbeti moramo, da je ta ID številka enolična. Polje lahko seveda pustimo tudi prazno. Izberemo tip vprašanja, v našem primeru je to Samo en odgovor, kjer dodatno še nastavimo, da naj vsakokrat ponujene odgovore premeša in ne uporablja oštevilčenja: Sledi odločitev ali želimo, da se študentu pri izvedbi tega vprašanja prikažejo dodatna navodila ali se naj pred odgovori z več izbirami prikažejo navodila»izberi enega:«ali»izberite enega ali več:«. Sledi vnos možnih odgovorov. 5

12 V primeru tipa vprašanja Samo en odgovor je pravilen nastavimo pri pravilnem odgovoru v polju Ocena vrednost 100%, pri nepravilnih pa Brez. Če želimo, lahko dodamo še povratno informacijo kombiniran odziv: za vsak pravilni odgovor, za vsak delno pravilen odgovor in za vsak nepravilni odgovor. V primeru, da bi dali udeležencem možnost ponovitve kviza, so na voljo še dodatne možnosti nastavitev: Ko smo končali z vnosom, kliknemo še na gumbek Shrani spremembe na dnu zaslona: Vprašanje se pojavi v Zbirki vprašanj, znotraj izbrane kategorije. 6

13 b) Možnih je več pravilnih odgovorov Primer: Tvorjenje in nastavitev Postopek tvorjenja vprašanja je enak kot prej, le nastavitev tipa vprašanja je tokrat Dovoljeno več odgovorov: Ker je sedaj pravilnih več odgovorov, dodelimo vsakemu posameznemu pravilnemu odgovoru procent skupne ocene: K vsaki možni izbiri lahko dodamo tudi odziv. 7

14 Na primer: če je celotno vprašanje vredno 5 točk, podanih imamo 8 možnih odgovorov, 5 je pravilnih, se pri nastavitvi 20% za vsak pravilni odgovor dodeli 1 točka. V primeru napačnega odgovora nastavimo negativen procent ocene: Z dodelitvijo negativne ocene za nepravilen odgovor preprečimo možnost, da bi udeleženec dosegel pozitivne točke tako, da bi izbral vse ponujene odgovore. Vnesemo vse možne odgovore in jim določimo % skupne ocene. Če vsota vseh delnih ocen ne bo 100%, nas bo sistem opozoril in zahteval popravek. Na koncu shranimo vnos 2.2 Kratek odgovor Vprašanje zahteva od udeleženca vnos odgovora v obliki ene ali več besed. Odgovor se mora točno ujemati z enim od vnaprej vnesenih možnih odgovorov, ki jih vnese izvajalec. Pripraviti si moramo seznam čim večjega števila možnih različic pravilnih odgovorov. Primer: 8

15 2.2.1 Tvorjenje in nastavitev Po izbiri tipa vprašanja Kratek odgovor vnesemo naslov in vsebino vprašanja. Če želimo imeti vnosno polje znotraj besedila, vnesemo na ustreznem mestu besedila podčrtaje: _ Kar se prikaže kot: Sledi vnos točk in splošnega odziva: Potrebno je še določiti občutljivost sistema na velike in male črke pri prepoznavanju pravilnosti odgovora: Sedaj vnesemo pravilen odgovor. Lahko vnesemo več različnih zapisov, tako da zajamemo čim več možnih oblik odgovorov udeležencev. 9

16 Vse možne odgovore vnaprej vnese izvajalec. Pri variantah odgovora si lahko pomaga z "*". Pri uporabi znaka * bodite pazljivi, saj vam bo v primeru zapisa besede v obliki h*a sprejel kot pravilno vsako besedo, ki se začne s h in konča z a. Pri vnosu možnih odgovorov, ki so delno pravilni, dodamo ustrezno % pravilnosti. Zaporedje naj bo naslednje: prva navedba je najbolj pravilna. Nato ji sledijo postopoma manj pravilne navedbe. Sistem zaključi s postopkom primerjave takoj, ko naleti na prvo ujemanje. 2.3 Številčno Številčno vprašanje je podobno vprašanju s kratkim odgovorom. Pravilnost odgovora je določena z neko mejo odstopanja. Primer: 10

17 2.3.1 Tvorjenje in nastavitev Izberemo numerično vprašanje iz menija novih vprašanj, vnesemo ime in besedilo vprašanja: Vnesemo točke in splošen odziv: Nato vnesemo pravilen rezultat in dovoljeno odstopanje (napako): Za naš primer velja, da je pravilen odgovor 20 nf. Ker je nastavljena dopustna napaka 1.5, bo sistem sprejel kot pravilen odgovor vrednosti v intervalu [18.5, 21.5]. 11

18 Če imamo primer, kjer je možnih več odgovorov, lahko nadaljnjo vrednost vnesemo kot Odgovor 2, mu dodelimo % celotnih točk in dopustno odstopanje. V odseku Ravnanje z enotami izberemo še eno od naslednjih možnosti: a) Enote niso uporabljene. Ocenjena je samo številčna vrednost. b) Enote so izbirne. Če vnesete enoto, bo z njo pretvorjen odgovor v Enoti 1 pred ocenjevanjem. c) Enota mora biti podana in bo ocenjena. a) Enote niso uporabljene. Ocenjena je samo številčna vrednost. V tem primeru se kontrolira le numerična vrednost odgovora. b) Enote so izbirne. Če vnesete enoto, bo z njo pretvorjen odgovor v Enoti 1 pred ocenjevanjem. Določimo le položaj enote pri podajanju odgovora: c) Nastavitev Enota mora biti podana in bo ocenjena. Potrebno je določiti: Odbitek enote: kako se obravnava pravilnost/nepravilnost odgovora glede na podano enoto. Primer: če ima pravilen odgovor vrednost 2 točke in je podan odbitek enote 0,1, bo v primeru pravilnega številčnega odgovora z napačno podano enoto prejel udeleženec 1,8 točke. Enote uporabljajo vhod: oblika podajanja enote (element vnosa besedila, izbira z več možnostmi, spustni meni) V primeru nastavitve, da je del odgovora tudi enota, lahko v nadaljevanju odseku Enote navedemo več enot iz iste skupine, različnega velikostnega reda (npr. m, dm, cm, mm) in podamo ustrezen množilnik glede na prvo izbiro. Primer: S klikom na gumbek Shrani spremembe dodamo vprašanje v zbirko vprašanj. 12

19 2.4 Drži/Ne drži Vprašanje na katerega sta možna samo odgovora: drži ali ne drži. Primer: Tvorjenje in nastavitev Po vnosu naslova in trditve : ter števila točk za pravilen odgovor je potrebno samo še nastaviti, ali je zapisana trditev pravilna ali napačna. V podanem primeru je zapisana trditev pravilna: 13

20 Vnesemo komentar v primeru obeh možnih odgovorov: Vnos vseh podatkov potrdimo s klikom na gumbek Shrani spremembe. V primeru možnost večkratnega poskusa kviza, ima ta oblika vprašanja posebnost glede nastavitve odbitka: Odbitek v primeru nepravilnega odgovoraje 100%, kar je logično, saj ima ta tip vprašanja samo dve izbiri: drži/ne drži. 2.5 Ujemanje Pri vprašanju tipa Ujemanje mora udeleženec poiskati za več vprašanj ustrezne odgovore, ki jih izbere iz padajočega menija. Ta oblika vprašanja je primerna za preverjanje razumevanja izrazov in pojmov. Primer: 14

21 2.5.1 Tvorjenje in nastavitev Po vnosu naslova vprašanja v polje Ime vprašanja in navodil v polje Besedilo vprašanja : Vnesemo točke za celotno vprašanje: Če bodo v nadaljevanju postavljena 4 vprašanja, bo vsako "vredno" ¼ celotne vrednosti, torej v našem primeru 0.5 točke. Dodamo Splošen odziv: V primeru, da želimo imeti vsakokrat drugačen vrstni red vprašanj, označimo kvadratek pri Premešaj: Začnemo z vnosom vprašanja in pravilnega odgovora: 15

22 Če želimo dodati v padajoči meni možnih odgovorov tudi napačen odgovor, potem pustimo polje z vprašanjem prazno in vnesemo samo odgovor: S klikom na gumbek Shrani spremembe dodamo vprašanje v Zbirko vprašanj. 2.6 Esej Esej je edini tip vprašanja, kjer ni samodejnega ocenjevanja. Udeležencu postavimo vprašanje, odgovor vnese v urejevalno okence. Odgovor mora izvajalec ročno oceniti. Primer: Tvorjenje in nastavitev Najprej vnesemo Ime vprašanja in Besedilo vprašanja: V polje Privzeta ocena podamo, koliko točk je vprašanje vredno: 16

23 V odseku Možnosti odgovorov določimo: vrsto urejevalnika, ki bo na voljo udeležencu pri vnosu odgovora (Urejevalnik HTML, Urejevalnik HTML z izbirnikom datotek, Golo besedilo, Golo besedilo pisava z enojnim presledkom, Ni spletnega besedila). Kaj naj udeleženec vnese/doda (Vnos besedila ni obvezen, Zahtevaj, da udeleženec vnese besedilo). Koliko vrstic naj ima vnosno polje. Možnost nastavitve spodnje in zgornje meje števila besed (Spodnja meja števila besed, Zgornja meja števila besed) Nastavitve glede priponk. Če so priponke omogočene, se odprejo še dodatne nastavitve: Zahtevaj priponke, Sprejetje vrste datotek, Največja velikost datoteke. Lahko nastavimo možnost, da udeleženec: vnese samo besedilo, doda še priponko ali doda samo priponko, brez besedila, lahko zahtevamo, da so oddane datoteke v določenem formatu (npr. pdf) Izvajalec lahko nastavi tudi strukturo odgovora, ki jo zapiše v odseku Predloga odgovora: 17

24 Obstaja možnost, da si izvajalec vnese v povezavi z esejskim vprašanjem dodatne informacije v polje Informacija za ocenjevalca: 2.7 Povleci in spusti v besedilo Tip vprašanja Povleci in spusti v besedilo omogoča tvorjenje besedila z besedilnimi vrzelmi, v katere je potrebno povleci in spustiti ponujene možnosti. Primer: Tvorjenje in nastavitev Po vnosu Imena vprašanja sledi besedilo, kjer z [[ ]] označimo mesta, kamor bo potrebno povleci in spustiti eno od ponujenih možnosti. Številka znotraj oglatih oklepajev (npr. [[1]] ) ponazarja položaj v seznamu možnih besed. 18

25 Vnesemo oceno: Vse besedilne vrzeli imajo enako vrednost točk. Če potrebujemo, dodamo Splošen odziv : Sledi navedba vseh možnosti za podane vrzeli v vprašanju. Najprej navedemo v pravilnem zaporedju vse pravilne navedbe (Možnost 1, Možnost 2, Možnost 3), nato vse alternative, ki niso pravilne. Podana možnost se lahko uporabi večkrat ali samo enkrat. V podanem primeru uporabljamo 3 različne skupine vrzeli: Skupina 1 pasma Skupina 2 ime osebe Skupina 3 letnica 19

26 Nastavitev skupin vrzeli je z uporabo različnih barv vidna tudi v prikazu vprašanja: Negativne točke v primeru nepravilnih odgovorov lahko nastavljamo samo v primeru, ko udeleženec lahko odgovarja na podano vprašanje večkrat. To izvedemo v odseku Nastavitev za več poskusov. S klikom na gumbek Shrani spremembe dodamo vprašanje v Zbirko vprašanj. 2.8 Povleci in spusti oznako Vprašanje Povleci in spusti omogoča, da udeleženec na podano sliko (ozadje) povleče in spusti oznako na pravo mesto. Primer: 20

27 2.8.1 Tvorjenje in nastavitev Po izbiri tipa vprašanja: in vnosu v polji Ime vprašanja in Besedilo vprašanja: Določimo še oceno, ki jo udeleženec prejme za podano vprašanje, če ga v celoti pravilno reši: Lahko še omogočimo diagnostiko za primer napačnih označevalnikov: V odseku Predogled izberemo sliko ozadja: ali s klikom na gumbek Izberite datoteko ali jo povlečemo in spustimo v označeno področje. 21

28 Slika se takoj po nalaganju tudi prikaže: Sedaj dodamo še označevalnike: 22

29 Določiti je potrebno še območja pravilnosti odgovora oz. spustna mesta: Nastavitve potrdimo s klikom na gumbek Shrani spremembe. 2.9 Povleci in spusti na sliko Udeleženec naredi izbiro tako, da povleče besedilo, slike ali oboje na vnaprej določena polja na sliki ozadja. Primer: Tvorjenje in nastavitev Po izbiri tipa vprašanja: 23

30 in vnosu besedila v polji Ime vprašanja in Besedilo vprašanja: določimo še oceno, ki jo udeleženec prejme za podano vprašanje, če ga v celoti pravilno reši: V odseku Predogled izberemo sliko ozadja: ali s klikom na gumbek Izberite datoteko ali jo povlečemo in spustimo v označeno področje. Slika se takoj po nalaganju tudi prikaže: Prikaz naložene slike ozadja 24

31 Dodamo še vrsto premičnega elementa (besedilo in/ali slika): Izberemo ali gre za Premično besedilo ali Premično sliko. Če imamo več vrst premičnih elementov, jih lahko razporedimo po skupinah. Obstaja tudi možnost, da se določen element nahaja na več mestih slike ozadja. Sledi določitev spustnih mest posameznih premičnih elementov: Tega vnosa udeleženec ne vidi Vnesemo besedila v primeru pravilnega, delno pravilnega ali nepravilnega odgovora, če to želimo: 25

32 Če v nastavitvah kviza omogočimo ponavljanje izvedbe, lahko v odseku Nastavitve za več poskusov nastavimo kazen za nepravilen odgovor na to vprašanje in kako se naj vprašanje obnaša pri ponovitvi izvedbe (namig in možnosti): Vnos zaključimo s klikom na gumbek 2.10 Izračunano Izračunano vprašanje omogoča vnos enačbe, v kateri z zavitimi oklepajih označimo spremenljivke. Vrednosti spremenljivk Moodle naključno jemlje iz niza vnaprej določenega nabora vrednosti. Nabor vrednost lahko izvajalec vnese ročno ali jih zanj tvori Moodle. Od udeleženca se pričakuje, da enačbo pozna in za podane spremenljivke izračuna izraz ter vnese rezultat v zato namenjeno polje. Primer Nastavitev tipa vprašanja Izračunano je nekoliko zapleteno. Obsega tri strani nastavitev. Na spletni strani moodle.org je napisano opozorilo»warning - this page is a bit confusing! Predlagamo raje uporabo tipa Preprosto izračunano vprašanje. Tip vprašanja Izračunano se ureja na treh straneh. 26

33 Tvorjenje in nastavitev Najprej na izberemo tip vprašanja iz menija: in mu dodelimo ime: V polju za vprašanje z zavitimi oklepaji označimo spremenljivke v kasneje podani enačbi: Z zavitim oklepajem označimo, da sta a in b spremenljivki. V izvajanju se {a} in {b} nadomestita s števili iz podanega nabora števil. Vnesemo oceno in splošen odziv: 27

34 Nastavimo dopustno odstopanje med vrednostjo, ki jo udeleženec vnese in pravilno vrednostjo. Vnesemo enačbo v odgovor. Moramo biti pazljivi, da se ujema z zapisom spremenljivk v zgornjem polju. Če je možnih več odgovorov, mora biti vsota vseh ocen 100%. Lahko nastavimo število decimalk v prikazu ali število pomembnih cifer v prikazu. Izbiramo lahko med: Nominalno, Relativno in Geometrično vrsto odstopanja. Pri zapisu enačbe lahko uporabljamo: osnovne operatorje (+,-,*,/,**) ter aritmetične in druge funkcije (abs, acos, asin, atan, ceil, cos, deg2rad, exp, log, log10, rad2deg, round, sin, sqrt, tan, pow, pi, ). Seznam vseh funkcij in pravila uporabe so podana podrobneje na spletni strani Navedba odstopanja je vezana na vrsto odstopanja. Če pravilen rezultat označimo z x, razliko med pravilnim rezultatom in vnesenim z dx, ter dovoljeno odstopanje (toleranca) s t, potem velja pri nastavitvi: a) Nominalno odstopanje - rezultat pravilen, če je dx t, b) Relativno odstopanje - rezultat pravilen, če je dx/x t, c) Geometrično odstopanje - rezultat pravilen, če je dx 2 /x 2 t 2 Primer nastavitve prikaza števila na 1 decimalko natančno: Primer prikaza odgovora pri nastavitvi: Nastavitev tako npr. rezultat izračuna 327,188 preoblikuje v 330. Torej prikaže le prvi dve cifri, ostale nastavi na nič. 28

35 Obravnava merskih enot Izberemo lahko tri načine obravnave: Primer: nastavitev, kjer je ocena odgovora odvisna od vrednosti in pravilnosti vnosa enote: Nastaviti je potrebno obravnavo napačnega vnosa enote. Podana nastavitev v primeru napačnega vnosa enote odšteje od ocene 10% vrednosti ocene za pravilen odgovor. V primeru, da smo izbrali možnost obravnave enote, nastavimo še možnosti vnosa enote: Prikaz kako vidi udeleženec vnos enote glede na našo izbiro v nastavitvah: kot del odgovora več izbir spustni meni Če želimo v odgovoru omogočiti vnos enote, jih moramo vnesti v odsek Enote in dodati ustrezne množilnike, glede na izhodiščno enoto (Enota 1): Množilnik (faktor pretvorbe) pri Enota 2, Enota3, se določa glede na to kaj smo vnesli v Enota 1. Število enot je odvisno od naše odločitve in jih dodajamo z gumbkom 2 prazna polja za nove enote 29

36 Število enot je odvisno od naše odločitve in jih dodajamo z gumbkom Prazna polja za dodatni 2 enoti. V odseku Nastavitve za več poskusov nastavimo odbitek za nepravilen odgovor na to vprašanje in kako se naj vprašanje obnaša pri ponovitvi izvedbe (namig in možnosti). Po vnosu vseh potrebnih nastavitev gremo na naslednjo stran. Na naslednji strani se lahko odločimo: ali tvorimo vrednosti, ki jih naj Moodle vnese namesto spremenljivk samo za to vprašanje ali tudi za druga vprašanja tipa»izračunana vprašanja«znotraj te kategorije. Za našem primeru je izbrana možnost,da se bo za obe spremenljivki ({a} in {b}) tvoril nov zasebni nabor podatkov: Za posebne primere, kjer imamo v kvizu več izračunanih vprašanju, kjer želimo, da uporabljajo iste vrednosti za spremenljivke, nastavimo Sinhroniziraj: Če imamo vprašanja, ki so medsebojno nepovezana, obdržimo privzeto nastavitev: Ne sinhroniziraj. S klikom na gumbek Naslednja stran se pomaknemo naprej, na tretjo stran nastavitev vprašanja tipa Izračunano vprašanje. Obstajata dva načina tvorjenja vrednosti: a) ročni vnos in dodajanje v nabor vrednosti ali b) nabor novih vrednosti generira Moodle. a) Ročno dodajanje/brisanje vrednosti Za dodajanje ročno vnesemo vrednosti za {a} in {b} v odsek Predmeti za dodajanje in se pomaknemo navzdol po strani in kliknemo na gumbek: V nabor vrednosti {a} in {b} je dodan nov par, npr. {a}=8.2 in {b}=

37 Sistem še prikaže izračun: Vnos lahko brišemo z: b) Samodejno generiranje vrednosti V polja odseka Predmet za dodati vnesemo vrednosti: 1. za Nadomestni znak: vnos vrednosti spremenljivke 2. Razpon vrednosti: razpon (interval) vrednosti določimo z vnosom spodnje (Minimum) in zgornje (Maksimum) meje, 3. Decimalna mesta: število decimalnih mest pri prikazu, 4. Porazdelitev: določitev porazdelitve pri samodejnem tvorjenju nabora vrednosti (Uniforma, Loguniform)

38 Izbiramo lahko med dvema oblikama porazdelitve: Uniforma pomeni, da ima vsaka vrednost med Minimum in Maksimum enako verjetnost tvorjenja, Loguniform pomeni, daj je večja verjetnost tvorjenja vrednosti bliže spodnje meje - Minimum. Nato se pomaknemo navzdol do odseka Dodaj in nastavimo vsili regeneracijo samo nadomestnih znakov, ki niso v skupni rabi: Omogoča kontrolo dodajanja vrednosti oz. ali bomo samodejno tvorjeno vrednost sprejeli ali ne. Določimo še število samodejno tvorjenih vrednosti (npr. 10): In kliknemo na gumbek Dodaj. V našem primeru sistem samodejno tvori 10 parov vrednosti za {a} in {b}. Prikaz nastavimo z: Po kliku na gumbek Prikaži poda izpis nabora 10 vrednosti za {a} in {b}: itn. 32

39 2.11 Preprosto izračunano Preprosto izračunano vprašanje je enostavna različica Izračunanega vprašanja. Omogoča vnos enačbe, v kateri z zavitimi oklepajih označimo spremenljivke. Vrednosti se zajemajo naključno iz nabora vrednosti ob začetku kviza. Od udeleženca se pričakuje, da enačbo pozna in za podane vrednosti spremenljivk izračuna izraz ter vnese rezultat v polje Odgovor. Primer Tvorjenje in nastavitev Iz nabora možnih oblik vprašanj izberemo: Vnesemo naslov in besedilo vprašanja, kjer se spremenljivke morajo nahajati v zavitih oklepajih {}. V podanem primeru sta to stranici pravokotnika {a} in {b}: 33

40 Vnesemo oceno za pravilen odgovor in po potrebi tudi splošen odziv: V polje za odgovor vnesemo enačbo s spremenljivkami, katerih vrednosti se bodo zajemale naključno iz zaloge vrednosti. Spremenljivke se morajo nahajati v zavitih oklepajih: V primeru je podana nastavitev dovoljenega 5% odstopanja pri odgovoru (izbira Relativen). Odgovor lahko ima 2 decimalni mesti. Ni uporabe enot: Ker v podanem primeru enota ni del kontrole pravilnosti odgovora, je odsek Enote neizpolnjen: 34

41 V primeru, da predvidimo možnost ponovitve odgovarjanja na vprašanje, nastavimo v odseku Večkratni poskusi ali bodo nepravilni odgovori prinašali negativne točke: Naslednji korak je tvorba zaloge vrednosti za spremenljivke. Kliknemo na gumb: Razpon možnih vrednosti spremenljivk in število decimalnih mest vnesemo s klikom na povezavo Parametri nadomestnih znakov, ki bodo uporabljeni za generiranje vrednosti: V primeru, da smo ustvarili 10 vrednosti: 35

42 in nastavili prikaz teh 10 vrednosti: Sistem prikaže izračunane vrednosti za 10 ustvarjenih spremenljivk, od Nabor 10 do Nabor 1: Itn. Nastavitve potrdimo s klikom na gumb 2.12 Izračunano več izbir Vprašanje tega tipa omogoča izbiro med več odgovori, kjer je vsaka od vrednosti izračunana po drugi enačbi, te vnesemo vnaprej. Znova imamo spremenljivke in zalogo vrednosti. Lahko izberemo: pravilen je samo eden odgovor ali pravilnih je več odgovorov. Primer (za pravilen je le en odgovor) Tvorjenje in nastavitev Najprej izberemo tip vprašanja: 36

43 Vnesemo ime in besedilo vprašanja: Spremenljivke označimo z {}. Podamo oceno in po želji tudi splošen odziv: Nastavimo ali je pravilen samo en ali več odgovorov. Npr. da izberemo, da bomo imeli pravilen samo en odgovor: Dodamo še: ali naj bo vrstni red prikaza odgovorov vsakokrat drugačen in ali naj bodo odgovori oštevilčeni ali ne. Sledi vnos enačb s katerimi se izračuna odgovor. 37

44 Enačbo je potrebno podati v obliki {= }! Če je samo en odgovor pravilen, vnesemo 100%. Če je več odgovorov pravilih vnesemo ustrezen % pravilnosti. Po vnosu vseh odgovorov (enačb) se pomaknemo na naslednjo stran (določanje nabora spremenljivk) s klikom na gumbek Shrani spremembe: V nadaljevanju je potek nastavitev parametrov in kreiranje nabora spremenljivk enak, kot je to opisano pri vprašanju tipa Izračunano, v poglavju Opis To ni vprašanje, zato se tudi nahaja v odseku DRUGO. Omogoča vnos poljubnega besedila v kviz. Primer: Tvorjenje in nastavitev Najprej izberemo tip vprašanja: 38

45 Nato vnesemo besedilo v polje Ime vprašanja in v urejevalno okence Besedilo vprašanja: S klikom na gumbek Shrani spremembe zaključimo z urejanjem in ga dodamo v Zbirko vprašanj Ujemanje naključnih kratkih odgovorov Tip vprašanja, ki ga bomo sedaj predstavili ima nekaj posebnosti. Njegova značilnost je, da določimo koliko naključno zajetih odgovorov iz širšega nabora možnih odgovorov, bo pri konkretni izvedbi vprašanja ponujenih. Primer: Tvorjenje in nastavitev Kot je že omenjeno v uvodu, ima tip vprašanja nekaj posebnosti. Zanj potrebujemo hkrati: večje število vprašanj tipa Kratki odgovor, ki se navezujejo na isto temo, nahajati se morajo v ločeni kategoriji skupaj s vprašanjem Ujemanje naključnih kratkih odgovorov ali imeti nastavljeno oznako s pomočjo katere vprašanje tipa Ujemanje naključnih kratkih odgovorov prepozna možne pripadajoče kratke odgovore. 39

46 Najprej izberemo tip vprašanja iz menija: Vnesemo besedilo v polje Ime vprašanja in v urejevalno okence Besedilo vprašanja: Vnesemo oceno za celotno vprašanje in splošni odziv: Določimo koliko vprašanj tipa Kratek odgovor naj naključno zajame iz banke vprašanj: V primeru, da ste dodelili celotnemu vprašanju 2 točki, jih bo proporcionalno razdelil med izbrana delna vprašanja. Če smo navedli, da bomo združili znotraj tega vprašanja 3 vprašanja tipa "Kratek odgovor", moramo seveda imeti v banki vprašanj najmanj 3 ustrezne primere vprašanj. Primer: 40

47 Moodle pri izvedbi vprašanja tipa Ujemanje naključnih kratkih odgovorov zajema vprašanja tipa Kratek odgovor naključno. Merilo za izbor mu je le tip - Kratek odgovor. Da zagotovimo pravilno naključno zajemanje odgovora Kratek odgovor vnesemo vprašanje tipa Naključno ujemanje kratkih odgovorov skupaj z naborom možnih kratkih odgovorov v ločeno podkategorijo. Tvorimo ločeno kategorijo in vanjo dodamo glavno vprašanje Ujemanje naključnih kratkih odgovorov in vse možne odgovore: 2.15 Ugnezdena oblika (cloze) Vprašanje tipa Cloze omogoča uporabo 3 različnih tipov vprašanj znotraj enega vprašanju. Povezuje lahko naslednje tipe vprašanj: kratek odgovor, numerično vprašanje in več izbir. Primer: 41

48 Tvorjenje in nastavitev Znotraj kviza izberemo tvorjenje novega vprašanja tipa Cloze: Uporabo tipa vprašanja Cloze si bomo pogledali kar na zgornjem primeru, ki vsebuje vse tri oblike vprašanj. Zahteva uporabo označevalnega (mark-up) jezika, ki se imenuje CLOZE in pove Moodlu, kaj je potrebno narediti z besedilom in kako ga prikazati. Osnovna struktura Cloze vprašanja: { začetek vprašanja 1 vrednost vprašanja (točke) :SHORTANSWER: definicija tipa vprašanja ~ ločilnik med posameznimi opcijami vprašanja # označitev začetka vnosa povratne informacije } zaključek vprašanja Harry Potter je fantazijska pripoved v 7 knjigah pisateljice J. K. Rowling. Po seriji je produkcijska hiša Warner Bros posnela tudi filme. Prva knjiga je bila izdana leta 1997, zadnja pa leta Poglejmo si oblikovanje podanega primera po korakih. 1. Kratek odgovor (SHORT ANSWER) Za začetek vzemimo samo prvi del: Harry Potter je fantazijska pripoved v sedmih knjigah pisateljice J. K. Rowling. Najprej vnesemo del, ki je tekstovnega značaja do mesta vnosa kratkega odgovora Harry Vnos vprašanja se začne z znakom {. Nato nastavimo vrednost vprašanja. Na primer, da je pravilni odgovor vreden 1 točko: Harry {1: Nato vnesemo tip vprašanja z VELIKIMI črkami v angleščini: Harry {1:SHORTANSWER: Takoj po vnosu dvopičja vnesemo vrednost v odstotkih in odgovor: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter 42

49 Dodamo še lahko odziv odgovora: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! Lahko dodamo še delno pravilne rešitve. Za delno pravilen odgovor npr. Poter, lahko dodelimo 50% točk pravilnega odgovora: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter#Piše se z dvema t Če želimo vnesti odziv za vse druge odgovore, dodamo ~*# in besedilo: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter# Pravilno je Potter ~*#Napačno Zaključimo z } in vnesemo preostanek besedila: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter# Pravilno je Potter ~*#Napačno} je fantazijska pripoved v sedmih knjigah pisateljice J. K. Rowling. Ta zapis vnesemo v urejevalno okence znotraj strani urejanja vprašanja: Če že imamo pripravljene vzorce zapisa vprašanj v označevalnem jeziku Cloze, potem naj bodo ti v urejevalniku, ki nima elementov urejevanja (npr. Beležnica). Izogibajte se sistema kopiraj/spusti direktno iz MS Worda v Moodlov urejevalnik. Po vnosu besedila in zapisa v mark-up CLOZE jeziku, kliknemo na gumbek: Sledi izpis preverjanja pravilnosti zapisa vprašanja: 43

50 V primeru napak pri zapisu, je opis napake dodan pri izpisu. Če na primer vnesemo %100 namesto pravilne oblike %100%, javi: Predogled vprašanja omogoča klik na povezavo Predogled:, ki se nahaja na dnu strani: in preverimo ali vprašanje deluje tako, kot smo si zamislili: Če gremo z miško preko odgovora, se v okvirčku prikaže besedilo odziva. 2. Numerično vprašanje (NUMERICAL) Nadaljujmo z našim primerom: Harry Potter je fantazijska pripoved v 7 knjigah pisateljice J. K. Rowling. Oblikovanje nas bo spominjalo na prejšnji primer, razlika je le v vnosu števila in ne besedila. Če si vzamemo vzorec iz prejšnjega primera in ga ustrezno preoblikujemo: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter# Pravilno je Potter ~*#Napačno} je fantazijska pripoved v {1:NUMERICAL:%100%7#Pravilno!~*} knjigah pisateljice J. K. Rowling. 44

51 Pri numeričnih vprašanjih lahko vnesemo tudi možno odstopanje od pravilne vrednosti. Na primer, da dovolimo odstopanje rezultata ±1: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter# Pravilno je Potter ~*#Napačno} je fantazijska pripoved v {1:NUMERICAL:%100%7# ~%75%7:1# ~*#} knjigah pisateljice J. K. Rowling. Zapis %75%7:1 pomeni, da bo udeleženec prejel 75% točk za odgovor 7±1. 3 Več izbir (MULTICHOICE) Pri oblikovanje vprašanja so odgovori ponujeni v obliki padajočega menija. Dopolnimo že obravnavan primer: Harry Potter je fantazijska pripoved v 7 knjigah pisateljice J. K. Rowling.. V primeru pisateljice bomo ponudili naslednje možnosti izbire: V. Holt, J.K. Rowling, A. Lindgren, Ursula le Guin. Oblikujemo zapis v označevalnem jeziku Cloze in ga vnesemo v kviz v okence znotraj cloze vprašanja: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter# Pravilno je Potter ~*#Napačno} je fantazijska pripoved v {1:NUMERICAL:%100%7# ~%75%7:1# ~*# knjigah pisateljice {1:MULTICHOICE:%100%J.K. Rowling# ~V. Holt # ~A. Lindgren # ~Ursula le Guin #}. Preverimo pravilnost zapisa s klikom na gumbek»dekodiraj in preveri besedilo vprašanja«. Po javljanju, da je vse v redu, naredimo predogled vprašanja. Znova izpiše komentar glede izbire odgovora, ko gremo z miško preko odgovora: Oblikujmo sedaj na začetku podan primer v celoti. Harry Potter je fantazijska pripoved v 7 knjigah pisateljice J. K. Rowling 1. Po seriji je produkcijska hiša Warner Bros posnela tudi filme. Prva knjiga je bila izdana leta 1997, zadnja pa leta

52 K prejšnjemu zapisu moramo dodati še vnos dveh numeričnih vrednosti: Harry {1:SHORTANSWER:%100%Potter#Pravilno! ~%50%Poter# Pravilno je Potter ~*#Napačno} je fantazijska pripoved v {1:NUMERICAL:%100%7#Pravilno! ~%75%7:1#Pravilno je 7.~*#Napačno, pravilen odgovor je 7.} knjigah pisateljice {1:MULTICHOICE:%100% J.K. Rowling# ~ V. Holt # ~ A. Lindgren # ~ Ursula le Guin #}. Po seriji je produkcijska hiša Warner Bros posnela tudi filme. Prva knjiga je bila izdana leta {1:NUMERICAL:%100%1997# ~*}, zadnja pa leta {1:NUMERICAL:%100%2007# ~*}. Naredimo še predogled: Končne točke vprašanja se seštevajo glede na vrednost posameznega vprašanja in dodatnih meril. Obstajajo še variante že prikazanih oblik vprašanj, ki jih najdemo na spletni strani : kratek odgovor (SHORTANSWER_C), velikost črk je pomembna, več izbir (MULTICHOICE_V or MCV), vertikalen stolpec»radio«gumbkov, več izbir (MULTICHOICE_H), horizontalna vrstica»radio«gumbkov. 3 Urejanje Zbirke vprašanj V Zbirki vprašanj se nahajajo vsa vprašanja kviza učne enote. V bloku Skrbništvo se pod povezavo Zbirka vprašanj nahaja: urejanje vprašanj, urejanje kategorij in uvoz/izvoz vprašanj. 3.1 Urejanje vprašanj V bloku Skrbništvo izberemo povezavo Zbirka vprašanj. Odpre se osnovna stran zbirke vprašanj, ki omogoča: ustvarjanja novega vprašanja, urejanje obstoječih vprašanj (spremembo, kopiranje, ogled, brisanje), podojitev, upravljanje oznak, izvoz vprašanja, izbiro kategorije in prikaz vprašanj, prenos vprašanj med kategorijami, brisanje izbranih vprašanj. 46

53 Izbira kategorije, kjer se nahajajo vprašanja. Tip vprašanja in ime Možnost urejanja, kopiranja, ogleda ali brisanja obstoječega vprašanja. Možnost brisanja več vprašanj na enkrat. Možnost prenosa izbranih vprašanj v drugo kategorijo. Dodajanje novega vprašanja Po kliku na gumbek Ustvari novo vprašanje se prikaže meni z vsemi možnimi tipi vprašanj, kjer izberemo želen tip vprašanja: Izbira tipa vprašanja Dodajanje Izbranega vprašanja 47

54 3.2 Urejanje kategorij Zbirke vprašanj Kategorije so neke vrste mape, v katerih se ločeno nahajajo vprašanja. Zakaj se uporabljajo kategorije? Kategorije uporabljamo za razporeditev vprašanj: glede na vsebino/tematiko/poglavje ipd., v primeru tvorjenja kviza, ki naključno zajema vprašanja iz podane kategorije in v primeru uporabe tipa vprašanja Ujemanje naključnih kratkih odgovorov. Ob tvorjenju učni enoti je v Zbirki vprašanj samodejno tvorjena tudi kategorija z imenom učne enote. Za urejanje kategorij izberemo v bloku Skrbništvo povezavo Zbirka vprašanj -> Kategorije: Kategorija, ki je tvorjena samodejno ob nastanku učne enote ima enako ime kot dolgo ime učne enote. Preden tvorite novo kategorijo, določite njen nivo oz. podrejenost. Vnesete ime nove podkategorije Vnesete opis, namen kategorije. Po kliku na gumb se tvori nova kategorija. 48

55 Kategorijo lahko z uporabo ikon urejamo: brišemo (ikona ), pomikamo na hierarhično višji nivo (ikona ), nižji (pod-)nivo (ikona ), spremenimo podatke (ikona ). Prenos vprašan iz ene kategorije v drugo Vprašanja lahko prestavljamo iz ene kategorije v drugo tako, da najprej označimo vprašanja: Označimo vprašanja, ki jih želimo prenesti iz ene kategorije v drugo. Nato izberemo kategorijo (npr. Vprašanja iz kviza) v katero želimo izbrana vprašanja prenesti in kliknemo na gumbek Premakni na>> : Izbrana vprašanja se sedaj nahajajo v izbrani kategoriji: 49

56 Vprašanja, ki smo jih prenesli v drugo kategorijo vidimo tudi v osnovnem pregledu kategorij: 3.3 Uvoz/izvoz vprašanje Moodle omogoča Uvoz/Izvoz vprašanj. Najprej si bomo pogledali izvoz vprašanj in nato pa še uvoz vprašanj iz ene v drugo učno enoto Izvozi Znotraj bloka Skrbništvo izberemo povezavo Zbirka vprašanj in nadaljujemo s klikom na povezavo Izvozi. Odpre se stran za izvedbo izvoza: 50

57 Za uvoz vprašanj nazaj v Moodle je najprimernejši format Moodle XML. Izberete kategorijo iz katere želite izvesti izvoz vprašanj. Želite imeti pri uvozu vprašanj v drugo učno enoto enak sistem kategorij? Za odgovor Ne pustite kvadratek prazen. Nastavitev potrdite s klikom na gumbek Izvozi vprašanja v datoteko. Datoteko s podatki o vprašanjih v kvizu (izvoz) shranite na svoj računalnik Uvozi V bloku Skrbništvo, v razdelku Zbirka vprašanj kliknete na povezavo Uvozi: Odpre se stran z nastavitvami za uvoz vprašanj. Najprej navedemo format datoteke z vprašanji, ki jih uvažamo: Moodle omogoča uvoz vprašanj zapisanih v osmih osnovnih formatih. Za več informacij o različnih formatih kliknite na ikono v vrstici za izbiro formata. 51

58 V prejšnjem poglavju je bil prikazan primer izvoza vprašanj v formatu Moodle XML. Sedaj bomo ta vprašanja (datoteko z vprašanji) uvozili v drugo učno enoto. Nadaljujemo z nastavitvami: določitev kategorije, v katero se naj uvozijo vprašanja in kako na sistem ravna v primeru neujemanja ocen ali ob pojavu napake. Izberemo kategorijo pod katero se uvozijo vprašanja. Če smo pri izvozu shranili ob vprašanjih tudi kategorijo, kjer so se nahajala, lahko tvori tudi tukaj kategorijo z enakim imenom in vanjo naložimo vprašanja. Izberemo način uvoza datoteke: preko iskalnika ali Potegni/spusti iz sistema datotek na računalniku Vprašanja se uvažajo v dveh korakih. V prvi fazi se uvozni dokument analizira in preveri, v drugi fazi vprašanja zapiše v zbirko vprašanj. Če izberemo: Da - v primeru napake ne izvede druge faze; Ne - sistem poskuša zapisati vsa vprašanja v zbirko vprašanj. 52

59 Potem, ko smo naložili datoteko z vprašanji, izvedemo uvoz: Sledi poročilo o uvoženih vprašanjih: Itn. Po pregledu kliknemo na gumb Nadaljuj. Prikaže se stran z banko vprašanj, kjer se nahajajo sedaj tudi na novo uvožena vprašanja. 4 Nastavitve kviza Za urejanje nastavitev kviza se moramo nahajati v urejevalnem načinu. Po kliku na povezavo Dodaj dejavnost ali vir 53

60 se odpre meni z dejavnostmi in viri, kjer izberemo dejavnost Kviz: Odpre se stran za urejanje podatkov o kvizu, ki jo sestavlja 14 odsekov: 1. Splošno 2. Časovne nastavitve 3. Ocena 4. Postavitev 5. Obnašanje vprašanja 6. Možnost pregledovanja 7. Videz 8. Safe Exam Browser 9. Dodatne omejitve pri poskusih 10. Odziv za poskus 11. Skupne nastavitve modula 12. Omeji dostop 13. Zaključek dejavnosti 14. Oznake 15. Kompetence 4.1 Splošno Izvajalec vnese: naslova kviza, namen kviza, potek reševanja in druge informacije, ki jih potrebuje udeleženec za uspešno izvedbo kviza možnost prikaza opisa kviza tudi na prvi strani učne enote. Vnos imena kviza je v nastavitvah kviza edini obvezen podatek (označuje ga ). 54

61 Vnesemo ime kviza. sete ime kviza. Opis kviza: namen kviza, način izvajanja, napotki udeležencem za reševanje, sete ime kviza. Možnost nastavitve, da se besedilo Opis prikaže tudi na prvi strani učne enote, pod povezavo na kviz. sete ime kviza. Lahko izkoristimo možnost Moodlove on-line pomoči, ki jo označuje ikona. 4.2 Časovne nastavitve Obstaja veliko možnosti nastavitve časovne izvedbe kviza: kdaj je na voljo, ali je izvedba dodatno časovno omejena, kaj se zgodi po poteku nastavljenega časa reševanja, ali je odobren dodaten čas za oddajo. Nastavitev datuma, od katerega naprej je kviz na voljo in datum, ko se zapre: Nastavimo lahko tudi, kako naj sistem ravna, ko se naj kviz zapre. Pri nastavitvi Ko poteče čas reševanja imamo na voljo: Tudi posamezna izvedba je lahko časovno omejena: 55

62 Lahko nastavimo še dodaten čas za oddajo, ki pa ne mogoča udeležencu podaljšan čas reševanja kviza, temveč le dodaten čas za oddajo kviza: Podatka o podaljšanjem času udeleženec ne vidi. Po preteku časa za izvedbo kviza, ta udeleženca prestavi na stran, kjer je gumbek za potrditev oddaje. Ta gumbek je udeležencu na voljo čas, ki je podan v okencu Podaljšan čas za oddajo. 4.3 Ocena Določitev nastavitev glede ocene. 4.4 Postavitev V odseku Postavitev določimo: prikaza števila vprašanj glede na stran (Nikoli, vsa vprašanja na eni strani, Vsako vprašanje, Vsakih 2 vprašanj, Vsakih 3 vprašanj, ) in možnost navigacije udeleženca po vprašanjih (Prosto, Zaporedno). 56

63 Primer: Vsa vprašanja so prikazana na eni strani. Izbira Prosto: vrstni red odgovarjanja na vprašanja ni določen. Dovoljen je pomik naprej in nazaj po straneh kviza. Zaporedno: dovoljen je samo pomik naprej. 4.5 Obnašanje vprašanja V kvizu lahko nastavimo še: premešan prikaz vprašanj: vsak udeleženci ima na drugačen vrstni red vprašanj na posamezni strani, različen način izvedbe kviza (interaktivno z več poskusi, prilagojen način (z ali brez odbitkov), ročno ocenjeno, takojšen odziv, zakasnjen odziv. Ta nastavitev se prikaže le v primeru, če imamo nastavljeno možnost ponovitve kviza: ali naj nov poskus temelji na prejšnjem. Nastavitev Kako se vprašanja vedejo določa, kdaj udeleženec vidi oceno in kako: Zakasnjen odziv: udeleženec vnese odgovore na vsa vprašanja in šele po oddaji celotnega kviza prejme oceno in odziv. Takojšen odziv: udeleženec odda odgovor na vprašanje in dobi takojšen odziv. Pri tem mu lahko damo možnost, da doda podatek o stopnji zanesljivosti svojega odgovora. Nadaljevati mora z naslednjim vprašanjem. Prilagojen način: dopušča udeležencem več poskusov reševanja pred pomikom na novo vprašanje. Ročno ocenjeno. Prilagojen način (brez odbitkov) interaktivno z več poskusi: 57

64 udeleženec odda odgovor na vprašanje in dobi takojšen odziv. Če odgovor ni pravilen, lahko poskusi ponovno, za manj točk. Obstaja možnost različnih povratnih informacij za vsak ponovljen poskus. 4.6 Možnosti pregledovanja Moodle omogoča prikaz povratne informacije udeležencu o doseženih točkah in pravilnosti/nepravilnosti njegovih odgovorov na vprašanja. Možnosti pregledovanja omogoča nastavitev: kdaj in kaj bo udeleženec videl. Privzeta nastavitev je, da med poskusom vidi udeleženec samo vprašanja in odgovarja nanje. Po oddaji kviza pa vidi vse. Takoj po poskusu pomeni v roku dveh minut od takrat, ko je udeleženec pritisnil gumbek Oddaj vse in zaključi. Pozneje, dokler je kviz še odprt pomeni po oddaji in pred zaključkom kviza, navedenem v nastavitvah Zapri kviz. Po zaprtju kviza pomeni po datumu, ki ste ga določili v Zapri kviz. V primeru, da je kviz ves čas odprt, ni možnosti nastavitev Po zaprtju kviza. Nasvet V primeru izvedbe kviza z več kot 100 udeleženci predlagamo (zaradi zmanjšanja števila dostopov do podatkovne baze Moodla) nastavitev vidnosti poskusa in točk samo za zadnji del Po zaprtju kviza: 58

65 4.7 Videz Še nekaj manjših nastavitev prikaza kviza: Ali se naj pri izvedbi kviza prikaže tudi slika udeleženca. Nastavitev števila decimalk pri prikazu ocene. Gre samo za prikaz in nima vpliva na izračun ocene. Nastavitev prikaza blokov učne enote pri izvedbi kviza. 4.8 Safe Exam Browser Safe Exam Browser (SEB) je spletni brskalnik po meri. Aplikacijo je treba prenesti in namestiti na napravo, ki se uporablja za izvedbo kviza. Omejitve s strani udeleženca kviza so podobne nastavitvi "Pojavno okno v celotnem zaslonu z nekaj elementi varnosti Java Script JavaScript". Ker je SEB programska oprema, ki deluje direktno na računalniku uporabnika, je veliko učinkovitejši pri omejevanju njegovih dejanj: udeleženec lahko preizkusi kviz le, če uporablja SEB. Okno brskalnika nima URL-ja ali iskalnega polja in navigacije nazaj/naprej. Ponovno nalaganje je možno onemogočiti. SEB ni možno zapreti pred oddajo kviza. Preklop na druge aplikacije je privzeto onemogočen, vendar je med izvedbo kviza mogoče dovoliti uporabo določenih aplikacij zunanjega ponudnika. Tipke za bližnjice, kot so Win + Tab, Alt + Tab, Ctrl + Alt + Del, Alt + F4, Print Screen, Cmd + Tab so onemogočene ali jih ni mogoče uporabiti za zapiranje SEBa ali za prehod na druge uporabniške račune v računalniku. Možnost posnetka zaslona je onemogočena. Odložišče se ob zagonu in izhodu iz SEB izbriše. Kontekstni meni brskalnika je onemogočen. Določena spletna mesta/strani/viri se lahko konfigurirajo tako, da so dostopni med kvizom z uporabo filtra URL. Preverjanje črkovanja in slovarja sta onemogočena, vendar je možno po izbiri nastaviti, da je dovoljeno. Da bi študentom omogočili izvedbo kviza z SEB, jim morate izročiti konfiguracijsko datoteko SEB, ki vsebuje pravila. Ustvarite jo lahko: s pomočjo orodja za konfiguracijo SEB (dokumentacijo najdete pod ali neposredno znotraj Moodla. 59

66 4.8.1 Nastavitev SEB znotraj Moodlove dejavnosti Kviz Najprej potrdite uporabo SEB 1 in določite, kje se nahajajo nastavitve: Pri uporabi SEB imamo na voljo tri možnosti določanja nastavitev: Da nastavi ročno, Da Naloži mojo konfiguracijo Da Uporabi konfiguracijo odjemalca SEB. Glede na vašo izbiro lahko udeleženec: 1. prenese SEB na svoj računalnik: gumb Prenesi Safe Exam Browser izvede preusmeritev na konfigurirano mesto prenosa za SEB: 2. zažene SEB: gumb Zaženi Safe Exam Browser, ki uporabi nastavitve in udeleženca pošlje na začetno stran kviza; 3. prenese konfiguracijsko datoteko brskalnika Safe Exam: gumb Prenesi nastavitve; 4. se vrne nazaj prvo stran predmeta: gumb Nazaj na predmet V nadaljevanju si bomo pogledali možnost Da nastavi ročno, ki je del nastavitev znotraj kviza v Moodlu. Pokaži gumb za prenos brskalnika Safe Exam Browser Z izbiro Da nastavite, da se bo na začetni strani kviza udeležencu prikazal gumb za prenos SEB aplikacije. 1 Na spletni strani strani se nahajajo videovodiči za uporabo brskalnika Safe Exam Browser. 60

67 Prikaži gumb Zapusti Safe Exam Browser V polje lahko vnesete povezavo za izhod iz varnega brskalnika: V tem primeru se po oddaji kviza prikaže gumbu»izhod iz SEB«. S klikom na ta gumb bo udeleženec preusmerjen na povezavo, ki ste jo vnesli v to polje, brez zahteve po vnosu gesla za izhod. Če polje ostane prazno, se gumb "Izhod iz SEB" ne prikaže. Prosi uporabnika za potrditev izhoda Če je omogočeno, morajo uporabniki potrditi prenehanje uporabe SEB, ko je zaznana izhodna povezava: Upoštevajte, da ta nastavitev vpliva samo na izhod iz SEB s podano povezavo. Omogoči izhod iz brskalnika SEB Določite, ali lahko uporabniki zapustijo SEB: s tipko "Prekliči" v opravilni vrstici SEBa ali s pritiskom tipk Ctrl-Q ali s klikom gumba za zapiranje glavnega okna brskalnika. Izvajalec lahko nastavi še dodatne možnosti in dovoljenja za udeleženca ob izvedbi kviza znotraj SEB: 61

68 4.9 Dodatne omejitve pri poskusih Izvedbi kviza lahko nastavimo dodatne omejitve: z uporabo gesla za dostop, z vnosom IP številk računalniških mest, kjer je izvajanje kviza omogočeno. Prisiljen časovni zamik med prvim in drugim poskusom ter kasnejšimi poskusi. Uporaba zaščite spletnega brskalnika. Možnost reševanja kviza v načinu brez povezave v mobilni aplikaciji. Dostop do kviza lahko omejite za določene dele omrežja v lokalnem omrežju ali internetu z navedbo z vejicami ločenega seznama dela ali celotnih IP naslovov. Primerno, če izvajamo kviz v računalniški učilnici fakultete. Primer: , /20, V primeru da navedemo geslo, ga bodo udeleženci morali vnesti pred začetkom kviza. Prikaz kviza v celozaslonskem pojavnem oknu. S tem poskrbimo za večjo varnost pri reševanju kviza (udeleženec ne more uporabljati kopiraj/spusti, odpreti novo okno v brskalniku in druge nedovoljene pripomočke). Ta zaščita NI zanesljiva. Na UM se uporabljata dva načina IP naslovov: Ipv4 (npr ) in Ipv6 (npr. 4a00:1600). V primeru izvedbe kviza v računalniški učilnici fakultete se obrnite za več informacij na IKT koordinatorja. Ker je Ipv6 še v fazi uvajanja, predlagamo navedbo obeh naslovov: 62

69 4.10 Odziv za poskus Omogoča pisno sporočilo/komentar izvajalca udeležencu z ozirom na njegov dosežen rezultat. Pri spodaj podanem primeru bodo imeli vsi udeleženci, ki so dosegli rezultat kviza med 100% in 90%, izpisan komentar»odlično!«na podoben način lahko dodamo nove meje ocen in komentarje Skupne nastavitve modula Odsek Splošne nastavitve modula omogoča naslednje nastavitve: vidnost/nevidnost dejavnosti na strani učne enote, dodelitev ID številke, način prikaza po skupinah in dodelitev izbranemu skupku. Nastavitev vidnosti/nevidnosti dejavnosti udeležencem. Nastavitev skupinskega načina je smiselna le, če skupek združuje več skupin in želimo imeti omogočen način prikaza po skupinah. Nastavitev ID številke. Potrebujemo jo le, če uporabljamo v redovalnici svoj način preračuna ocene in se v enačbi sklicujemo na konkretno dejavnost preko njene ID številke. 63

70 S klikom na ta gumbek se v naslednjem odseku z imenom Omejite dostop tvori omejitev dostopa. Dodelitev dejavnosti izbranemu skupku udeležencev Omeji dostop Odsek Omeji dostop nudi več možnosti pogojevanja: 1. Zaključek aktivnosti: dokončanost druge aktivnosti, 2. Datum: datumsko pogojevanje, 3. Ocena: doseženost določene ocene, 4. Skupina: pripadnost določeni skupini, 5. Skupek: pripadnost določenemu skupku, 6. Uporabniški profil: omejitev dostopa na osnovi polj uporabniškega profila, 7. Nabor omejitev: nabor ugnezdenih omejitev. Pogoje dostopa nastavimo tako, da v odseku Omeji dostop kliknemo na gumbek Dodaj omejitev in izberemo obliko omejitve: Gumbka Skupina in Skupek se pojavite le, če imamo v učni enoti skupine in skupke. 64

71 Zaključek dejavnosti Gumbek Zaključek dejavnosti omogoča izvajalcu nastavitev kriterijev dostopa vezanih na status druge aktivnosti. Če nastavimo, potem bo udeleženec videl aktivnost/vir šele, ko bodo izpolnjeni pogoji dostopa. V padajočem meniju so ponujene vse aktivnosti in gradiva učne enote. Pogoj lahko brišete. Lahko dodate novo omejitev. Kot pogoj je lahko navedeno: dejavnost/vir mora biti označena kot zaključena, dejavnost t/vir ne sme biti označena kot zaključena, dejavnost mora biti zaključena s pozitivno oceno dejavnost mora biti zaključena z negativno oceno Datum Dostop je možno omejevati glede podan na datum (od/do) in uro: Ocena Možno je podati pogoj dostopa glede na katero koli oceno v učni enoti. Vnesemo lahko minimalno vrednost, najvišjo vrednost, oboje ali nič od tega. Dejavnost se prikaže le, če ima udeleženec podano vrednost ocene in se ta nahaja znotraj navedenega območja. 65

72 Podamo lahko več pogojev glede ocene. Da se dejavnost udeležencu prikaže, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji. Dodatne informacije: območja so lahko podana z decimalnimi števili (do 5 decimalk). Previdno pri določanju mejne vrednosti ocene. Če želimo uporabiti pogoj za udeležence, ki imajo polje za oceno prazno, izberemo dejavnost, vendar ne nastavimo območja ocene (ne nastavimo kriterija) Skupina/skupek V primeru, da v učni enoti uporabljamo skupine in skupke, je možno postaviti omejitev dostopa glede na skupino ali skupek. Omejitev dostopa glede na pripadnost skupini Omejitev dostopa glede na pripadnost skupku Profil uporabnika Dostop je lahko omejen tudi glede na podatek v polju uporabniškega profila: 66

73 Nabor omejitev Omogoča ločeno tvorjenje več naborov omejitev dostopa, ki so povezani z in/ali(vse-> IN, katerikoli-> ALI). Primer: Skupek omejitev dodan z uporabo gumbka Nabor omejitev Zaključek dejavnosti Možnost nastavitev pogojev, da je dejavnost označena kot»zaključena«: Pogoj je izpolnjen, če udeleženec vsaj enkrat vstopi v dejavnost. Sledenje zaključevanju nudi naslednje možnosti: Ne označuj dokončanosti dejavnosti, Udeleženci lahko to dejavnost ročno označijo kot dokončano, Pokaži dejavnost kot zaključeno, ko so pogoji izpolnjeni. Pogoj je izpolnjen, če udeleženec prejme za dejavnost oceno, ki je nastavljena v dejavnosti Naloga v odseku Ocena kot pozitivna. 67

74 4.14 Oznake Odsek Oznake je prisoten pri vseh dejavnostih in virih. V fazi urejanja dejavnosti/vira omogoča vnos oznak (tags): Že dodana oznaka. Vnos nove oznake potrdimo s klikom na tipko Enter. Oznake omogočajo enostavno iskanje v bloku Navigacija, preko povezave Oznake in vnosa iskalnega niza (oznake) pripelje do podatka v kateri dejavnosti/viru in v kateri učni enoti je bil najden iskalni niz (oznaka) Kompetence Možnost dodeljevanja kompetenc v učno enoto je pogojeno z obstojem podane mreže kompetenc na nivoju fakultete. Trenutno ta v Moodlu UM še ne obstaja. Več informacij iz tega področja najdete na. 68

75 5 Urejanje vprašanj znotraj kviza Po tvorjenju in nastavitvi nove dejavnost tipa Kviz, tej dodamo vprašanja tako, da najprej izberemo dejavnost: in na strani za urejanje dodajamo vprašanja v kviz: S klikom na gumbek Uredi kviz gremo na dodajanje vprašanj v kviz. V kvizu ob tvorjenju še ni vprašanj. Potrebno jih je tvoriti ali uporabiti že obstoječa v Banki vprašanj učne enote. Kliknemo na gumbek Uredi kviz (ali povezavo Uredi kviz v bloku Skrbništvo), odpre se stran za vnos vprašanj v kviz in njihovo urejanje: Ocena, ki jo je možno doseči v kvizu Vsota točk vprašanj Dodajanje novih vprašanj v kviz Skupna ocena je vsota točk vseh vprašanj. Najvišja ocena je lahko enaka Skupni oceni. Če ni, se udeležencu izračuna ocena na osnovi razmerja med Najvišjo oceno, Skupno oceno in dejanskim doseženim številom točk. 69

76 Dodajanje novih vprašanj v kviz izvedemo s klikom na povezavo Dodaj, ki ponudi tri možnosti: novo vprašanje: tvorimo novo vprašanje, Iz zbirke vprašanj: v kviz dodamo že obstoječe vprašanje iz zbirke vprašanj, Dodaj naključno vprašanje: poseben način dodajanja vprašanja iz seznama že obstoječih vprašanj iz Zbirke vprašanj. 5.1 Dodajanje novega vprašanja v kviz Po kliku na povezavo novo vprašanje se odpre meni vseh možnih tipov vprašanj v Moodlu: Izberemo tip vprašanja Potrdimo izbiro Po kliku na gumbek Dodaj se vprašanje odpre za urejanje. Vnesemo ime, besedilo in nastavitve. Ko zaključimo z urejanje vprašanja, se to pojavi v seznamu vprašanj kviza. 5.2 Dodajanje vprašanja v kviz iz Zbirke vprašanj V kviz lahko dodamo že obstoječe vprašanje iz zbirke vprašanj. 70

77 Odpre se stran s seznamom vseh vprašanj, ki se nahajajo v Zbirki vprašanj: Označimo vprašanja, ki jih želimo imeti v kvizu Izberemo kategorijo v kateri se vprašanja nahajajo. Označena vprašanja s klikom na gumb Dodaj izbrana vprašanja dodamo v kviz. Sistem se vrne na stran urejanja vprašanj kviza. 5.3 Dodajanje naključnega vprašanja V Kvizu lahko nastavimo, da ga sestavlja naključen nabor vnaprej podanega števila vprašanj. Odpre se okence za dodajanje naključnih vprašanj. 71

78 Če vprašanja že obstajajo, potem navedemo kategorijo (mapo) v kateri se nahajajo. Če imajo vprašanja dodano oznako, jih lahko iskalnik poišče. Če kategorija še ne obstaja, jo lahko tvorimo in dodamo naključno vprašanje: 72

79 Če želimo tvoriti kviz z naključnim naborom vprašanj določenega tipa: moramo imeti tvorjene podkategorije (mape), znotraj katerih se nahajajo vprašanja istega vsebinskega področja ali imeti v vprašanjih istega tipa dodano oznako preko katere so vprašanja lahko izbrana. Za kvalitetno izvedbo je priporočljivo, da je teh vprašanj čim več. Naključna vprašanja ponazarja posebna ikona : 5.4 Urejanje vprašanj Vprašanja v kvizu lahko ves čas (pred izvedbo kviza!), poljubno urejamo: brišemo, dodajamo nova vprašanja, spreminjamo obstoječe vprašanja (pozor sprememba ne velja samo za vprašanje v tem kvizu!), spreminjamo število točk vprašanja, premikamo vprašanje gor/dol po seznamu, in : spreminjamo prelome in prikaze strani kviza, pogledamo, kako vprašanje izgleda pri izvedbi. v Če brišemo vprašanje iz kviza, to še vedno ostane v Zbirki vprašanj. Če vprašanje v kvizu spremenimo, je spremenjeno tudi v Zbirki vprašanj. 5.5 Predogled vprašanja/kviza Preden se kviz dejansko izvede, lahko preverimo delovanja posameznega vprašanja ali celotnega kviza. Predogled vprašanja Za predogled pri vprašanju kviza kliknemo na ikono : 73

80 Odpre se stran za predogled, ki je sestavljena iz 3 delov: vprašanja z gumbki za izvedbo, odseka Možnosti poizkusa in odseka Možnosti prikaza. Izberemo odgovore in s klikom na izbran gumbek preverimo odziv sistema. Z uporabo gumbkov lahko: ponovimo predogled delovanja vprašanja, shranimo odgovor, prikažemo pravilne odgovore, oddamo in končamo vnos odgovora, zapremo okence za predogled. Odsek Možnosti podaja način odziva (kdaj udeleženec vidi pravilnost/nepravilnost svojega odgovora na vprašanje) in število točk, ki je določeno temu vprašanju. 74

81 Odsek Prikaži možnosti gre v podrobnosti prikaza odziva: Predogled kviza Kako izgledajo vprašanja pred izvedbo kviza si lahko pogledamo na strani urejanja vprašanj v bloku Nastavitve s klikom na povezavo Predogled: 75

82 6 Izvedba kviza Ko udeleženci začnejo opravljati kviz, prehajamo v fazo izvedbe kviza: pregledovanje odgovorov, ocenjevanje, statistike izvedbe in analize kakovosti uporabljenih vprašanj. Najprej kliknemo na povezavo na kviz: Nato s klikom na povezavo Rezultati ali na Poskusi pridemo na stran s poročilom o izvedbe kviza: Število udeležencev, ki so kviz zaključili in povezava na stran z rezultati. V bloku Skrbništvo povezava Rezultati vsebuje nadaljnje možnosti: Ocene: nastavitev poročila, prikaza in tabele uporabnikov s podatki (pravilnosti, doseženimi točkami) reševanja kviza. Odgovori: pri uporabniku je vidna vsebina odgovora na vsako vprašanje. Statistika: statistični prikaz izvedbe kviza. Ročno ocenjevanje: tabela vprašanj, ki zahtevajo ročno ocenjevanje Izvoz poskusov: možnost tiskanja/izvoza že izvedenega kviza udeleženca. Vse štiri prikaze si bomo pogledali ločeno. 76

83 6.1 Ocene Poročilo vsebuje: nastavitev Kaj naj bo vključeno v poročilo, Možnosti prikaza in tabele s prikazom poskusa reševanja posameznika in stolpčni graf prikaza rezultatov. Najprej je potrebno nastaviti, kako se naj poročilo pripravi: Možna je naslednja izbira: Izberemo kateri poskusi naj bodo zajeti v poročilu: Se izvaja, Poteklo, Končano, Nikoli oddano. Običajno nas zanimajo uporabniki, ki so kviz zaključili. Nastavitev v primeru, da je kviz možno izvajati večkrat. V odseku Možnost prikaza nastavimo število uporabnikov na posamezni strani in kaj želimo imeti v poročilu. Da prikazani so odgovori na vsa vprašanja kviza. Ne- prikazana je samo končna ocena. Sprožimo prikaz poročila glede na naše nastavitve v odseku Kaj naj bo vključeno v poročilo in Možnost prikaza. V primerih, ko smo spremenili določeno vrednost v kvizu in je potrebno ponovno preračunavanje končnega števila točk, kliknemo na gumbek Ponovno oceni vse: 77

84 Sledi seznam študentov z njihovimi rezultati pri kvizu: Možnost pregled reševanja celotnega kviza posameznika. V pregled posameznega vprašanja lahko vstopimo direktno s klikom na povezavo. V primerih, ko smo spremenili določeno vrednost pri posameznem uporabniku in je potrebno ponovno preračunavanje. Poskus uporabnika lahko tudi brišemo. Iz tabele lahko vidimo za posameznega udeleženca: status izvedbe kviza, kdaj je začel in končal kviz, koliko časa je potreboval doseženo oceno in dosežene točke po posameznem vprašanju. Na dnu je dodan še stolpčni graf (prikazan primer grafa je vzet iz realne učne enote v Moodlu): 78

85 6.2 Odgovori Prikaz tabele z vsebino odgovorov udeležencev nam omogoča povezava Odgovori, kjer se v tabeli prikažejo dejanski odgovori udeležencev na posamezna vprašanja: 6.3 Ročno ocenjevanje V naboru vprašanj, ki jih nudi kviz, je potrebno ročno oceniti le tip Esej. Za lažje delo je v bloku Nastavitve, pod Rezultati ponujena povezava Ročno ocenjevanje, ki vodi na spletno stran s tabelo vseh vprašanj kviza, ki jih je potrebno ročno oceniti: 79

86 S klikom na povezavo ocena se odpre vprašanje, kjer lahko vnesemo komentar in oceno: Vnos potrdimo s klikom na gumbek Shrani in pojdi na naslednjo stran. Esejska vprašana lahko ocenjujemo tudi na stani Ocene, v tabeli prikazanih odgovor udeležencev, s klikom na povezavo v polju odgovora: 6.4 Statistika Statistika podaja podrobno poročilo o tem, kako so udeleženci reševali kviz. Predstavlja učinkovito orodje za ovrednotenje izvedbe kviza in kakovosti vprašanj kviza. Sestavljena je iz dveh delov: informacije o kvizu in analize strukture kviza. Statistični prikaz reševanja kviza omogoča povezava Statistika znotraj bloka Nastavitve: 80

87 Statistika podaja podrobno poročilo o tem, kako so udeleženci reševali kviz. Spletna stran Statistika vsebuje: informacije o izvedbi kviza kot celote, analizo vseh vprašanj ter stolpčni diagram indeksa izvedbe in učinkovitosti diskriminacije. V primeru, da v kvizu dovoljujemo več poskusov, moramo za namene statistike nastaviti ali naj upošteva: najvišje ocenjen poskus, vsi poskusi, prvi poskus, zadnji poskus Informacije o kvizu Po izvedbi kviza si lahko ogledamo informacije: 81

88 Ocena srednje vrednosti: skoraj 75% udeležencev ima nižji rezultat, kot je podana vrednost Standardni odklon: razpršenost rezultatov okoli povprečja. Želena vrednost je med 12% in 18%. Rezultat porazdelitve asimetrije (Skewness): merilo asimetrije porazdelitve točk. Vrednost nič pomeni popolnoma simetrično porazdelitev, pozitivne vrednosti - "rep" v desno in negativne vrednosti -"rep" v levo stran. Vrednost izven intervala [-1,1] nakazuje, da ima kviz problem diskriminacije znanja študentov. Ocena ploskosti distribucije (Kurtosis): večji od 0 koničasta porazdelitev, 0 - normalna distribucija v obliki zvona, manjši od 0 sploščena porazdelitev. Želena vrednost se nahaja v območju 0-1. Vrednost večja od 1 nakazuje problem diskriminacije znanja študentov. Koeficient notranje usklajenosti: vrednost nad 75%, je zadovoljiva. Če je vrednost pod 64%, je potrebno test popraviti. Nizka vrednost pomeni: da nekatera od vprašanj slabo razlikujejo med študenti različnih sposobnosti in razlike v doseženih točkah so bolj posledica naključja kot pa znanja. Razmerje napake: ocenjuje odstotek standardnega odklona, ki je posledica naključnih učinkov, ne pa dejanskih razlik glede sposobnosti med študenti. Vrednost, ki presega 50%, se ne more šteti kot zadovoljiva. Primer: kviz, ki ima koeficient notranje usklajenosti 100%, ima razmerje napake 0%. Standardna napaka: ocenjuje, koliko je standardni odklon posledica naključnih učinkov in je merilo negotovosti rezultata dejanskih razlik glede sposobnosti med študenti: standardna napaka = standardni odklon razmerje napake 100 Manjša kot je vrednost standardne napake, boljši je kviz. Težko je doseči vrednosti pod 5% ali 6%. 82

89 6.4.2 Analiza strukture kviza Analiza strukture kviza predstavlja učinkovito orodje za ovrednotenje vprašanj kviza, kako so udeleženci odgovarjali na vprašanja. Analizo strukture kviza podaja tabela odgovorov na vprašanja z naslednjimi stolpci: številka vprašanja, tip vprašanja in ikoni za urejanje Število udeležencev, ki je reševalo to vprašanje. Povezava na podrobno analizo vprašanja. Kratka razlaga pomena preostalih stolpcev: Indeks zahtevnosti procent udeležencev, ki je pravilno odgovorilo na to vprašanje. Interpretacija pomena vrednosti indeksa: Indeks Interpretacija zahtevnosti 5 ali manj Izredno težko vprašanje ali z vprašanjem je nekaj narobe Zelo težko Težko Srednje težko Ravno prav za povprečnega udeleženca Dokaj enostavno Enostavno Izredno lahko vprašanje Standardni odklon - razpršenost rezultatov okoli povprečja. Želena vrednost je med 12% in 18%. Če vsi udeleženci odgovorijo enako, je SO=0. Rezultat naključnega ugibanja v koliki meri je pri odgovoru možno naključno ugibanje. Končna teža vprašanja predviden delež (teža) vprašanja v končni oceni. Če je vprašanje vredno 4 točke, celoten kviz pa 8 točk, potem je predvidena teža tega vprašanja 50%. Efektivna teža vprašanja delež (teža) vprašanja v končni oceni po izvedbi kviza. Indeks diskriminacije (ID) korelacija med rezultatom pri tem vprašanju in rezultatom celotnega kviza. Predvideva, da bo udeleženec z dobrim rezultatom iz celotnega kviza dosegel dober rezultat tudi pri tem vprašanju. Večjo vrednost ima ID, bolje je. Če se indeks spusti pod 0,0 to pomeni, da je več manj sposobnih udeležencev pravilno odgovorilo na to vprašanje, kot bolj sposobnih. Takšno vprašanje je potrebno ponovno premisliti, saj zmanjšujejo natančnost celotnega rezultata kviza. ID Interpretacija 50 in več Zelo dobra diskriminacija Ustrezna diskriminacija Šibka diskriminacija 0-19 Zelo šibka diskriminacija Negativen Vprašanje je verjetno neveljavno 83

90 Učinkovitost diskriminacije še en način merjenja, podoben ID. Poskuša oceniti, kako dober je indeks diskriminacije relativno glede na težavnost vprašanja. Vrednosti med 30%-70% so običajno obravnavane kot dobre. Nižje vrednosti nakazujejo, da vprašanje ni dobro Statistika za pozicijo vprašanja Na kuncu strani s statistiko je podan še stolpčni diagram, kjer je za vsako vprašanje prikazan: Indeks izvedbe (koliko udeležencev je pravilno odgovorilo na vprašanje) in Učinkovitost diskriminacije (kako dober je indeks diskriminacije relativno glede na težavnost vprašanja). Vir: Izvoz poskusov Po izvedbi kviza z udeleženci se po kliku na kviz odpre stran, kjer v bloku Skrbništvo kviza pod Rezultati vidimo povezavo Izvoz poskusov. Povezava Izvoz poskusov omogoča izvajalcu izvoz/tiskanje poskusa reševanja kviza. Na strani, ki se odpre, nastavimo kdo in kaj bo vključeno v poročilo: 84

91 Izberemo možnosti prikaza podatkov udeležencev: Polno ime uporabnika, ID številka, e-poštni naslov, privzeto besedilo z navodili. Nato kliknemo na gumbek Prikaži poročilo. Pri izvedenih kvizih se po kliku na povezavo Pregled: prikaže stran kviza z rešenimi vprašnji s strani udeleženca. Na dnu je na levi strani v kotu gumbek Natisni, ki omogoča tiskanje kviza. Pred tiskanjem ima izvajalec možnost izbire: 85

92 RCUM, Maribor,

Navodila za študente

Navodila za študente Moodle UM Verzija 3.5.1 Navodila za študente RCUM, Služba za IS Maribor, 2019 Kazalo 1 Prijava v Moodle UM... 3 2 Odjava iz Moodla UM... 3 3 Seznam učnih enot... 4 4 Navigacijski trak... 4 5 Bloki... 5

Prikaži več

Zadeva: Ponudba

Zadeva: Ponudba Navodila za urejanje Spletne strani CTEK.si 1. Dodajanje novega polnilnika Za dodajanje novega polnilnika nikoli ne prepisujte že objavljenih vsebin, ampak sledite tem navodilom. Ta so zagotovilo, da bodo

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011

INFORMATOR BIROKRAT 1/2011 ta Veleprodaja Maloprodaja Storitve Računovodstvo Proizvodnja Gostinstvo Turizem Hotelirstvo Ticketing CRM Internetna trgovina Izdelava internetnih strani Grafično oblikovanje NOVOSTI IN NASVETI ZA DELO

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Spoznajmo PowerPoint 2013

Spoznajmo PowerPoint 2013 Spoznajmo PowerPoint 2013 13 Nova predstavitev Besedilo v predstavitvi Besedilo, ki se pojavlja v predstavitvah lahko premaknemo kamorkoli v diapozitivu. Kadar izdelamo diapozitiv z že ustvarjenimi okvirji

Prikaži več

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje

Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje Vaja 3 Kopiranje VM in namestitev aplikacij - strežnik SQL 2000 SP3a A. Lokalni strežnik Vmware ESX 3.5 1. Dodajanje uporabnikov vajexx v skupino Vaje 2. Kopiranje Win2003 strežnika in registracija na

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV

POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV POMOČ PREDSTAVITEV EKOSKLADOVNICE UPORABLJENA TERMINOLOGIJA REGISTRACIJA V EKOSKLADOVNICO PRIJAVA V EKOSKLADOVNICO OBJAVA PRISPEVKA ISKANJE PRISPEVKOV OCENJEVANJE PRISPEVKOV KOMENTIRANJE PRISPEVKOV KONTAKT

Prikaži več

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte

Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte Navodila za uporabo programske opreme OTRS verzija 2.2.3 Administracijska navodila Avtor navodil: Sebastijan Šilec Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje prir

MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje prir MATLAB programiranje MATLAB... programski jezik in programersko okolje Zakaj Matlab? tipičen proceduralni jezik enostaven za uporabo hitro učenje priročno programsko okolje tolmač interpreter (ne prevajalnik)

Prikaži več

COBISS COBISS3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7

COBISS COBISS3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7 3/Katalogizacija 7.3 VNOS PODATKOV Podatke vnašamo ali spreminjamo z vpisom v vnosno polje, z izbiro iz šifranta ali spustnega seznama. 7.3.1 Vnos vsebine podpolja Vsebino podpolj vnašamo v vnosna polja.

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

Programska sprememba oddelka šole

Programska sprememba oddelka šole Pomoč uporabnikom Programska sprememba oddelka šole -NA-SI-355, V1.0 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Navodila... 1 2 Postopek...

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx

Microsoft Word - NAVODILA ZA UPORABO.docx NAVODILA ZA UPORABO VODILO CCM-18A/N-E (K02-MODBUS) Hvala ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo rabo. Vsebina

Prikaži več

CODEKS IP KAMERA

CODEKS IP KAMERA CODEKS IP KAMERA uporabniška navodila Vse pravice pridržane. Noben del uporabniških navodil se ne sme reproducirati v kakršnikoli obliki ali na kakršen koli način - grafični, elektronski ali mehanski,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uporaba storitve Office 365 v napravi iphone ali ipad Priročnik za hiter začetek dela Ogled e-pošte Nastavite napravo iphone ali ipad tako, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto iz računa v storitvi

Prikaži več

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str

Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna str Navodila za programsko opremo FeriX Namestitev na trdi disk Avtor navodil: Martin Terbuc Datum: December 2007 Center odprte kode Slovenije Spletna stran: http://www.coks.si/ Elektronski naslov: podpora@coks.si

Prikaži več

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju

Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Poročanje izdanih računov pri gotovinskem poslovanju Vrsta dokumenta: Uporabniška navodila Pripravil/i: Za: Naviservice +386 1 548 3999 naviservice@adacta.si Adacta d.o.o. Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana

IJS EDS IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut Jožef Stefan Ljubljana IJS Elektronski Dokumentni Sistem Osnovna uporaba sistema uporabniška navodila Institut "Jožef Stefan" Ljubljana Projekt: (RD JN19 16) Naročnik projekta: Institut "Jožef Stefan" Izvajalec projekta: BuyITC

Prikaži več

Obračun storitev v vrtcu in šoli

Obračun storitev v vrtcu in šoli Obračun storitev v vrtcu in šoli mag. Jana Trbižan Pripravili: mag. Jana Trbižan, Nuša Peternelj, Mitja Živko Podpora uporabnikom Dnevni red 1. Pogoste napake pri obračunu v vrtcu in šoli 2. Kaj pomeni

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc

Microsoft Word KR navodila za CMS.doc Navodila za objavo vsebin s CMS sistemom Izvajalec: Gooya IT, interaktivni mediji, d.o.o., Ljubljana, julij 2011 stran 1 od 31 Vsebina Navodila vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo uredniki spletnega

Prikaži več

scratch

scratch Scratch 2 Igra Možganov V tem projektu se boste naučili, kako narediti kviz za množenje števil. V kvizu bo potrebno v 30 sekundah pravilno odgovoriti na čimveč vprašanj. Seznam aktivnosti Testiraj svoj

Prikaži več

EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online? Dostop in prijava Ustvarjanje računa Uporaba

EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online? Dostop in prijava Ustvarjanje računa Uporaba EndNote Basic Online navodila za uporabo Vsebina 1 Kaj je EndNote Online?... 2 2 Dostop in prijava... 3 2.1 Ustvarjanje računa... 3 3 Uporaba... 5 3.1 Dodajanje referenc... 5 3.2 Navodila za pripravo in

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik

Microsoft Word - CNR-BTU3_Bluetooth_vmesnik CNR-BTU3 Bluetooth vmesnik A. Vsebina pakiranja Bluetooth USB Adapter Bluetooth programska oprema in CD z gonilniki Navodila za uporabo in CD 1. Namestitev Bluetooth programske opreme za Windowse 1. Vstavite

Prikaži več

ISOFT , računalniški inženiring

ISOFT , računalniški inženiring ISOFT, računalniški inženiring Marko Kastelic s.p. Sad 2, 1296 Šentvid pri stični Spletna stran podjetja:http://www.isoft.si podjetja ISOFT Spletna stran sistema sledenja vozil track.si: http://www.track.si

Prikaži več

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila Programsko orodje LabVIEW za kreiranje, zajem in obdelavo signalov (statične in dinamične karakteristike hidravličnih proporcionalnih ventilov) Marko Šimic Telefon: +386 1 4771 727 e-mail: marko.simic@fs.uni-lj.si

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx

Microsoft PowerPoint - seminar_ pptx Leatalske informacije in ARO Slovenia Control Igor Čučnik, ARO Aleš Omahne, NOTAM Uroš Grošelj, AIP Brnik, 12.5.2018 Letalske informacije AIP AIP AMDT AIP SUP AIC NOTAM Serija A, B in C VFR karta Spletna

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Excel 2016

Excel 2016 PRIDOBIVANJE TEMELJN IH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2019 DO 2022 HIPERPOVEZAVA Gradivo za interno uporabo AVTOR: Belinda Lovrenčič Gradivo ni lektorirano V Maj 2019 Operacijo sofinancira Evropska unija,

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega)

GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega) GHOSTBUSTERS navodila za učitelje O PROJEKTU S tem projektom se učenci sami naučijo izdelati igro. Ustvariti morajo več ikon (duhcov ali kaj drugega) in za vsako napisati svojo kodo. Dve ikoni imata isto

Prikaži več

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI

Upravljanje sistema COBISS Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI Navodila za uporabo tiskalnika CITIZEN S310II V1.0 VIF-NA-27-SI IZUM, 2015 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Uporaba tiskalnika...

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc

Microsoft Word - Navodila za uporabo 1.1.doc PhotoOrder Navodila za uporabo 1 Kazalo 1 Kazalo... 2 2 Kazalo slik... 3 3 PhotoOrder... 4 4 Nameščanje programa... 5 4.1 Internet Explorer... 5 4.1.1 "Save" ("Shrani")... 5 4.1.2 "Run" ("Odpri")... 6

Prikaži več

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc)

(Microsoft Word - U\350enje telegrafije po Kochovi metodi.doc) MORSE UČENJE PO KOCHOVI METODI Računalniški program za učenje skupaj z nekaterimi dodatnimi datotekami dobite na spletni strani avtorja: http://www.g4fon.net/. Zanimive strani so tudi: - http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Prikaži več

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom

Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom Navodila za uporabo Mini prenosna HD kamera s snemalnikom www.spyshop.eu Izdelku so priložena navodila v angleščini, ki poleg teksta prikazujejo tudi slikovni prikaz sestave in delovanja izdelka. Lastnosti

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CN-BTU4 Quick Guide_SI Bluetooth Dongle Artikel: CN-BTU4 NAVODILA v1.0 Sistemske zahteve Zahteve za PC: - Proc.: Intel Pentium III 500MHz or above. - Ram: 256MB ali več. - Disk: vsaj 50MB. - OS: Windows 98SE/Me/2000/XP - Prost

Prikaži več

Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni Navodila za uporabo

Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni Navodila za uporabo Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni Navodila za uporabo Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni Accu- Chek Connect Pregled Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect (v nadaljevanju:

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

GOALS

GOALS BELGIAN DEFENCE FORCES General Directorate Material Resources Section Ammunition Risk Management HQ Queen ELISABETH Rue d'evere, 1 1140 BRUSSELS BELGIUM (BE)AC326(SG5) IWP 2012-01(I) 26. marec 2012 ORODJE

Prikaži več

Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj n

Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj n Nove različice programske opreme GE Podjetje GE Digital, vodilni svetovni proizvajalec programske opreme za področje avtomatike, je izdalo kar nekaj novosti na področju SCADA sistemov (ifix Productivity

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Generic

Generic GD Finance 8. november 2016 E-JAVNA NAROČILA ECB ODDAJA ODGOVORA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA (»RFX«) Če v postopku javnega naročanja želite oddati odgovor (npr. (popravljeno) ponudbo/predlog, prijavo

Prikaži več

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc)

(Microsoft Word - MSDN AA Navodila za \232tudente FS.doc) 1. Pogoji uporabe programske opreme Pred uporabo programske opreme iz programa MSDNAA morate prebrati in se strinjati s pogoji in določili Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme MSDN

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V

REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V REPUBLIKA SLOVENIJA SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO NAVODILA ZA PRIJAVO LISTIN NA ZZI V PRIMERU PRO RATA V IS e-ma Ljubljana, avgust 2019 1 Vsebina 1. UVOD...

Prikaži več

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas

Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nas Vaja 2 Virtualizacija fizičnih strežnikov in virtualni PC A. Strežnik Vmware ESX 3.5 1. Namestitev strežnika VMware ESX 3.5 na fizični strežnik 2. Nastavitve strežnika ESX 3. Namestitev in nastavitve VM

Prikaži več

Microsoft Word - N _moderacija.docx

Microsoft Word - N _moderacija.docx 2 N151-401-2-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo, da moderirano različico navodil za vrednotenje dosledno upoštevate. Če učenec pravilno reši nalogo na svoj način (ki je matematično korekten) in je to razvidno

Prikaži več

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc

Microsoft Word - Trust-CDsize-12052_12579_14070-al-cp_v5.0.doc PRIROČNIK ZA UPORABO manual Version 5.0 SI TABLET TB-1100 / TB2100 TABLET TB-3100 / TB-4200 1 A B TABLET TB-2100-3100-4200 2 3 4 5 A 6 7 B 8 9 10 11 B A C D 12 A B 13 14 C 15 16 17 18 PRIROČNIK ZA UPORABO

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI

Microsoft Word - CNR-MPV2 Quick Guide_SI Canyon multimedijski MP3 predvajalnik Artikel: CNR-MPV2 Opozorilo: Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo. Podrobna navodila se nahajajo na priloženem CD mediju. Opozorilo: Pred uporabo napolnite

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev TIK terminal nima povezave s strežnikom Ob vpisu v TIK Admin se pojavi napis ni povezave s strežnikom Na terminalu je ikona 1. preverimo ali je pravilno nastavljen IP strežnika 1. Preverimo datoteko TIKSAdmin.INI

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE

NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE NAVODILA ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE Kazalo 1. Namen spletne aplikacije... 3 2. Prijava v sistem... 3 3. Sprememba gesla... 3 4. Izbira časovnega obdobja... 4 4.1. Način je preko grafičnega koledarja...

Prikaži več

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app

NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app NAVODILA ZA MONTAŽO SI EWPE SMART Wi-FI app Uporabniški račun V aplikacijo se je treba prijaviti z uporabniškim računom. Ob prvem zagonu vas bo aplikacija pozvala k registraciji (sign up) ali prijavi (sign

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike

Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Kazalne naprave in tipkovnica Vodnik za uporabnike Avtorske pravice 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v ZDA zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation. Informacije v

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, marec 2019 Vsebina 1 Dostop do aplikacije... 3 1.1 Android...

Prikaži več

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx

Microsoft Word - UP_Lekcija04_2014.docx 4. Zanka while Zanke pri programiranju uporabljamo, kadar moramo stavek ali skupino stavkov izvršiti večkrat zaporedoma. Namesto, da iste (ali podobne) stavke pišemo n-krat, jih napišemo samo enkrat in

Prikaži več

BiokemInfo - Pregled funkcij

BiokemInfo - Pregled funkcij Navodila veljajo tako za Microsoft Excel (v slednjem so pripravljeni tudi prikazani primeri) kot tudi za OpenOffice Calc. Med obema programoma obstajajo malenkostne, a ne bistvene razlike. Celice naslavljamo

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SAFE.SI VODIČ Nastavitve zasebnosti in varnosti na Instagramu 2017/1 Nastavitev zasebnega računa Račun na Instagramu je privzeto nastavljen tako, da lahko objave vidi vsakdo. Zato moramo nastavitve zasebnosti

Prikaži več

Prodajna knjižica

Prodajna knjižica Fakturiranje Programska rešitev je namenjena fakturiranju blaga in storitev v domači in tujih denarnih enotah. Računi se lahko izdajajo tako za davčne zavezance kot končne potrošnike. Račune/predračune

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700

Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi N300 Model EX2700 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

PowerApps

PowerApps ko tehnologija postane brezmejna strast Microsoft PowerApps Uporabniška navodila Avtorji Brina Gomboc, Lucija Kos, Damjana Krampač Mentorici dr. Simona Sternad Zabukovšek Sara Cokan, mag. ekon. in posl.

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

CT_SLO_White Paper_ENG

CT_SLO_White Paper_ENG UPORABNIŠKI PRIROČNIK //COMTRADE/ UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA PORTAL IN VARNOSTNO SHEMO MIZKŠ Priročnik za ravnatelje Priročnik pokriva glavne akcije, ki jih ravnatelji opravljajo v Varnostni shemi: upravljanje

Prikaži več

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnovno sporočilo. Izogibajte se daljših besedil in predolgih

Prikaži več

Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana,

Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana, Si.mobil Si.most Najkrajša pot do vaših strank. Ljubljana, 3. 06. 13 Si.most SMS nagradna igra SMS nagradna igra Dostop do aplikacije http://www.simost.si SMS nagradna igra Ko se logirate v aplikacijo

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAVODILO ZA UPORABO PRIPOMOČKA ZA PRIPRAVO STROŠKOVNEGA NAČRTA PROJEKTA»Piano finanziario Stroskovni nacrt«dokument»piano finanziario Stroskovni nacrt«v Microsoft Excel obliki lahko uporabite kot pripomoček

Prikaži več

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI

Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI Anatomija hitrega trgovalnega modula Hitro trgovanje vam zagotavlja večji nadzor in preglednost nad načinom trgovanja z vašim naročilom. FOREX CFD-JI FOREX Anatomija hitrega trgovalnega modula FX IKONA

Prikaži več

1

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Matematika praktična matematika (VSŠ) Barbara Novak MATURA S SISTEMOM STACK Diplomska naloga Ljubljana, 2009-1 - - 2 - ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju

Prikaži več

Adaptive Sound Technology Dodatek

Adaptive Sound Technology Dodatek Adaptive Sound Technology Dodatek Prva namestitev televizorja Sistem je opremljen s funkcijo Adaptive Pregled prve namestitve Sound Technology, ki omogoča optimalno doživetje zvoka pri postavitvi več zvočnikov,

Prikaži več

Linksys PLEK500 User Guide

Linksys PLEK500 User Guide Uporabniški priročnik Linksys PLEK500 Omrežni vmesnik Powerline Vsebina Pregled............... 2 Funkcije..................... 2 Kako deluje omrežje Powerline 3 Primer namestitve 3 Namestitev omrežja Powerline.....

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800

Kratka navodila za uporabo razširjevalnika dosega WiFi AC750 model EX3800 Hiter začetek Razširjevalnik dosega WiFi AC750 Model EX3800 Začetek uporabe Razširjevalnik dosega WiFi NETGEAR doseg omrežja WiFi poveča tako, da okrepi obstoječi signal WiFi in izboljša splošno kakovost

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč

Navodila za nastavitev mail odjemalca na ios in Android napravah TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomoč TELEFONI iphone (ios 12) Predlagamo, da do svoje študentske e-pošte dostopate s pomočjo aplikacije Outlook, katero lahko prenesete s pomočjo trgovine App Store. Ko aplikacijo zaženete se vam pojavi naslednje

Prikaži več