Tatjana Šubic Darja Mavrin. Kako izdelamo. jogurt, sir, maslo

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tatjana Šubic Darja Mavrin. Kako izdelamo. jogurt, sir, maslo"

Transkripcija

1 K A K O I Z D E L A M O J O G U R T, S I R, M A S L O Tatjana Šubic Darja Mavrin Kako izdelamo jogurt, sir, maslo 1

2 2 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO Vsebina Predgovor 3 01 Splošno o mleku 7 Kemijska sestava mleka 9 Voda 10 Beljakovine 11 Mlečna maščoba 12 Mlečni sladkor ali laktoza 13 Encimi 15 Mineralne snovi 16 Vitamini 20 Mikrobiološka naseljenost mleka 20 Salmonella sp. 21 Escherichia coli 23 Staphylococcus aureus 23 Listeria 23 Campylobacter 23 Mycobacterium tuberculosis 23 Brucella 24 Primerjava lastnosti različnih vrst mleka 24 Kozje mleko 24 Ovčje mleko Osnovni pojmi iz mlekarstva 27 Molža 28 Laktacijska doba 30 Kolostrum 30 Primarna obdelava mleka 31 Sekundarna obdelava mleka 31 Mlečnokislinska fermentacija 35 Alkoholna fermentacija 35 Kislinska koagulacija 35 Encimska koagulacija Pogoji za izdelavo Mlečnih izdelkov 37 Higiena pri izdelavi mlečnih izdelkov 39 Higiena oseb 39 Zaščitna delovna oprema oseb 40 Čiščenje v mlekarstvu 41 Načrtovanje mlekarske delavnice 42 Notranja ureditev delovnih prostorov mlekarske delavnice 43 Garderobe in sanitarni prostori 43 Oprema in delovni pripomočki v mlekarstvu Izdelovanje mlečnih izdelkov 47 Osnovni napotki za izdelavo mlečnih izdelkov 48 Kakovost mleka 49 Kislost mleka 50 Gostota mleka 52 Skupno število mikroorganizmov 52 Število somatskih celic 53 Zmrziščna točka mleka 53 Prisotnost zaviralnih ali protimikrobnih snovi 54 Dodatki za izdelavo mlečnih izdelkov 54 Mikrobiološke kulture 54 Sirišče 55 Jedilna sol 56 Tehnološki dodatki ali aditivi 56

3 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO 3 05 Fermentirane vrste mleka 59 Pribor 60 Mleko 61 Mikrobiološke kulture 61 Dodatki 64 Čvrsti jogurt 65 Tekoči jogurt 70 Čvrsti jogurt s podloženim sadjem 72 Tekoči jogurt z dodatki 73 Jogurt na grški način 74 Acidofilno mleko 78 Kislo mleko 79 Kefir 83 Skyr siri 89 Razvrščanje sirov 90 Izdelava sira 94 Prostori in delovni pripomočki 94 Mleko 98 Dodatki 99 Postopki pri izdelovanju sira 100 Zavijanje in embaliranje sirov 120 Skladiščenje sirov 120 Skuta 121 Dogrevana skuta 123 Mladi ali beli sir 125 Škripavec 128 Sir iz kuhanega mleka 131 Sir za žar 133 Houlumi sir za žar na ciprski način 134 Mocarela 135 Izdelava poltrdega sira 140 Poltrdi sir iz surovega mleka 142 Sirotka 147 Albuminska skuta Izdelki iz smetane 151 Smetana 153 Naravno posnemanje smetane 154 Strojno posnemanje smetane 154 Sladka smetana 158 Kisla ali fermentirana smetana 162 Surovo maslo 166 Namazi iz surovega masla 172 Pinjenec 175 Topljeno ali maslo ghee 176 Kajmak 179 Maskarpone Ravnanje z mlečnimi izdelki 186 Senzorično preizkušanje mlečnih izdelkov 187 Embaliranje 187 Označevanje mlečnih izdelkov 188 Shranjevanje mleka in mlečnih izdelkov 190 Obstojnost mleka in mlečnih izdelkov PRILOGA 193 Strokovni slovar mlekarskih pojmov 194 Ocenjevalni listi 197 Tehnološki list 198

4 4 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO Kefir Ke fir je fer men ti ran mleč ni iz de lek, ki so ga že vča sih iz de lo va li iz ovč je ga mle ka na Kav ka zu, v Ti be tu in Mon go li ji. Starter ska kul tu ra za ta os ve žil ni na pi tek so ke fir na zrna, se stav lje na iz be lja kovin in po li sa ha ri dov, na ka te re so po leg mleč no ki slin skih bak te rij ve za ne tudi kva sov ke. Ke fir na zrna so ela stične, že la ti noz ne tvor be, ru men ka ste barve, ne pra vil ne ob li ke, ki spo mi njajo na koščke cve ta če in me ri jo od 2 do 20 mm v pre me ru. Laktozo med pro cesom fer men ta ci je mleč no ki slin ske bak te ri je raz gra ju je jo v mleč no ki sli no, kva sov ke pa v al ko hol in og lji kov diok sid, ki ob liku je ta zna či len rah lo re zek okus ke fir ja. Naj bolj ši ke fir do bi mo, če ke fir na zrna pre cep lja mo vsak dan. Če ni ma mo te mož no sti, ke fir na zrna za več dni ali ted nov shra ni mo v hla dil ni ku. V tem pri me ru ke fir na zrna stre se mo v manjši ko za rec za kon zer vi ra nje in pre li jemo s to li ko mle ka, da so kefirna zrna po kri ta z njim in zapremo. Ko že li mo zrna zno va ak ti vi ra ti, z nji mi rav na mo kot obi čaj no. Kefirna zrnca Po ne kaj krat nem pre cep lja nju se bosta urav na la op ti malno raz mer je med posa mez ni mi mi kroor ga niz mi in nji ho vo de lo va nje, kar je nuj no po treb no za iz de la vo ka ko vost ne ga ke fir ja. Toplotna obdelava mleka Za iz de la vo ke fir ja iz be re mo kakovostno mle ko, ki vse bu je le majh no šte vi lo mi kroor ga niz mov. To je zelo po mem b- no za vzdr že va nje stal ne ga raz mer ja mi kroor ga niz mov v struk tu ri ke fir nih zrn. Z vi so ko tem pe ra tu ro pa ste ri za ci je, Zna čil ne last no sti kefirja Last nosti vi dez bar va kon si sten ca vonj okus Pričakovane senzorične lastnosti čvrst ali te koč gle de na vr sto, glad ka po vr ši na brez zrač nih me hurč kov, brez iz sto pa jo če si rot ke ena ko mer na bela do svet lo ru me na vi skoz na, ho mo ge na, go sto te ko ča, brez iz lo če ne si rot ke in gru dic ali ko smi čev mleč no ki sel kast in po kva su svež, ki sel kast, re zek, z rah lim prio ku som po kva su zao kro žen, pri jet no mleč no ki sel kast, rah lo gre nak

5 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO 5 od 95 do 100 C, za go to vi mo uni če nje skoraj vseh mi kroor ga niz mov mle ka. Vnos ne že le nih mi kroor ga niz mov prepre či mo tudi z vsa ko krat nim pre ku hava njem pri bo ra, ki ga upo ra bi mo pri pre cep lja nju ke fir nih zrn. Mle ko med to plot no ob de la vo več krat pre me ša mo, da pre pre či mo koa gu la ci jo si rot ki nih be lja ko vin na dnu in ob stenah po so de ter združe va nje maščobnih kap ljic, tako da os ta ne jo raz po re je ne po ce lot ni pro stor ni ni mle ka. Skup ki mlečne maš čo be bi poz ne je med fer men taci jo lah ko ob da li ke fir na zrna in tako ovi ra li nji ho vo de lo va nje. Pribor in sestavine Ohlajanje na temperaturo cepljenja Mle ko po se gre va nju oh la di mo na op timal no tem pe ra tu ro de lo va nja mi kroorga niz mov, na se lje nih v ke fir nih zr nih, to je od 23 do 25 C. Kako pri pra vi mo kefir Pri bor grel na ploš ča lonec pri merne velikosti ce di lo za pre ce ja nje ke fir ja zajemalka kuhalnica termometer žli ca Pred precejanjem koaguliran kefir nežno premešamo. Se STa vi ne 1 l mle ka 20 g ke fir nih zrn ali 1 l ke fir ja s ke fir ni mi zrni Ločevanje kefirnih zrn

6 6 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO POSTOPEK DELA 1 segrevanje mleka T = C, t = 3 5 minut 2 ohlajanje na temperaturo cepljenja T = C 3 do da ja nje in vme ša nje kefirnih zrn 1 2 % 4 zo re nje ali in ku ba ci ja T = C, t = ur 5 ločevanje kefirnih zrn od kefirja precejanje skozi cedilo kefir polnimo v steklenice, steklene ko zar ce, lonč ke 6 oh la ja nje in skla diš če nje T = 2 6 C ke fir na zrna shranimo ali dodamo v pripravljeno ohlajeno pasterizirano mleko Do da ja nje in vme ša nje ke fir nih zrn V oh la je no mle ko dodamo od 1 do 2 % ke fir nih zrn. V njih je na se lje nih veli ko raz lič nih mleč no ki slin skih bak te rij (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bre vis, Lac to ba cil lus kefiri, Lac to ba cil lus casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus hel ve ti cus, Lac to ba cil lus kefiranofaciens ssp. kefiranofaciens idr.) in kva sovk (Kazachstania unispora, Kazachstania exigua, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces martiniae, Saccharomyces unisporus idr.). Ke fir na zrna vmeša mo v mle ko, ven dar kma lu pri pla va jo na po vr ši no. To ne moti pro ce sa fer men ta ci je, saj so se med meša njem po sa mez ni mi kroor ga niz mi že raz po re di li po ce lot ni pro stor ni ni mle ka. Zorenje ali inkubaci ja Tra ja nje zo re nja je od vi sno od tem pera tu re mle ka, količi ne ke fir nih zrn in nji ho ve ak tiv no sti. Pri tem pe ra tu ri 23 C je zorenje končano v 18 do 24 urah. Cep lje no mle ko lah ko med zorenjem več krat pre me ša mo, saj tako vne se mo ki sik, ki pos pe ši de lo va nje mi kroor ganiz mov. Zo re nje nad zi ra mo vi zual no, tako da pre ve ri mo vi dez po vr ši ne. Ko po sta ne mle ko gost lja to ozi ro ma se je tvo ril koa gu lum, ga oh la di mo ali pre cedi mo in ke fir na zrna shranimo ali ce pimo v novo pa ste ri zi ra no mle ko. Za ke fir je zna čil na več ja ki slost ozi ro ma niž ja vred nost p h kot pri preo sta lih fer menti ranih mleč nih iz del kih in je obi čaj no od 4,3 do 4,4. Ne ka te re ana li ze ka že jo, da ke fir lah ko vse bu je tudi do 0,2 % al ko ho la, katerega

7 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO 7 vseb nost je več ja, če po ve ča mo ko li či no ke fir nih zrn na eno to mle ka ali dvig nemo tem pe ra tu ro fer men taci je. Lo če va nje ke fir nih zrn od ke fir ja Čvrst, koa gu li ran ke fir v lon cu než no pre me ša mo, da ne zdro bi mo ke fir nih zrn na majh ne eno te, ki bi se pri pre ceja nju iz gu bi le sko zi od pr ti ni ce ce di la. Ke fir na zrna en krat te den sko ope re mo s prib liž no 2 dl pre ku ha ne in oh la jene pit ne vode, da z nji ho ve po vr ši ne od stra ni mo os tan ke mleč ne maš čo be in dru ge spo ji ne. Pri tem več ji skup ki raz pa de jo v manj še, ki bodo po ne kajkrat nem pre cep lja nju ponovno zrast li v več je. Ke fir na zrna pri red nem pre cep lja nju do kaj hi tro ra ste jo, zato jih mo ra mo obča sno nekaj odstra ni ti. Vme ša nje ke fir nih zrn Ke fir na zrna shranimo v manjšem kozarčku in jih polijemo z neoporečnim mlekom. Kozarček zapremo in ga postavimo v hladilnik. Lahko pa jih vmešamo v novo pa ste ri zi ra no in na 23 do 25 C oh la je no mle ko ter do bro pre me ša mo, da se po sa mez ni mi kroorga niz mi ena ko mer no raz po re di jo po celot ni pro stor ni ni mle ka. Nadaljujemo po opisanem postopku za izdelavo kefirja. Pol nje nje ke fir ja v ste kle ni ce, ste kle ne ko zar ce, lonč ke Fer men ti ra no mle ko, to rej ke fir, ki smo ga pre ce di li in tako od stra ni li ke firna zrna, em ba li ra mo in oh la di mo na tempe ra tu ro od 2 do 6 C, da se pre ki ne delo va nje preo sta le mi krob ne po pu la ci je in s tem dodatno ki sa nje iz del ka. Pogoste napake kefirja Napake pre več in ten ziv na fer men ta ci ja pre ki sel okus ke fir ja nez na či len okus, po kisu, gni lo ben ipd. Vzro ki pre več kva sovk v ke fir nih zr nih pre ve lik de lež strep to ko kov v ke fir nih zr nih fer men ta ci ja je potekala pri previsoki temperaturi kon ta mi na ci ja z ne že le ni mi mi kroor ga niz mi, ple sni mi in ko li form ni mi mi kroor ga niz mi neustrezno vzdr že va nje hi gie ne in spi ranje ke fir nih zrn

8 8 KAKO IZDELAMO JOGURT, SIR, MASLO Priročnik Kako izdelamo jogurt, sir, maslo je namenjen vsem, ki za lastne potrebe načrtujete predelati manjše količine mleka v okusne mlečne izdelke. Seveda je namenjen tudi vsem, ki ste na tem področju že bolj samozavestni in spretni, pa bi želeli svoje znanje iz mlekarstva preizkusiti še z izdelavo kakšnega drugega mlečnega izdelka. Priročnik ima več poglavij, v katerih so posebej izpostavljeni: osnovni pogoji za uspešno izdelavo kakovostnih mlečnih izdelkov, pomen izvajanja osnovnih higienskih načel v mlekarstvu, poznavanje lastnosti mleka, pripomočki za izdelavo mlečnih izdelkov, tehnološki postopki izdelave najpomembnejših mlečnih izdelkov, lastnosti in morebitne napake vsakega predstavljenega mlečnega izdelka, pomen pravilnega ravnanja z mlečnimi izdelki. isbn: cena: 25 EUR zalozba.kmeckiglas.com

Vsebina 5 Kaj moramo vedeti o mleku? Kemijska sestava mleka... 6 Kozje mleko Ovčje mleko Mikrobiološka naseljenost Postopki obdel

Vsebina 5 Kaj moramo vedeti o mleku? Kemijska sestava mleka... 6 Kozje mleko Ovčje mleko Mikrobiološka naseljenost Postopki obdel Vsebina 5 Kaj moramo vedeti o mleku? Kemijska sestava mleka... 6 Kozje mleko... 10 Ovčje mleko... 11 Mikrobiološka naseljenost... 12 14 Postopki obdelave mleka v mlekarni Toplotna obdelava mleka... 16

Prikaži več

Svet elektronika 195.indd

Svet elektronika 195.indd LCD ti mer z iz re dno niz ko po ra bo in zu na njim pro že njem Avtor: Ju re Mi keln E-pošta: stik@svet-el.si Bral ci na še re vi je se ver jet no spom ni jo na ših ti mer jev. Spr va smo na re di li

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 4, julij-avgust 2010 Vpliv pro jekt ne zre lo sti or ga ni za ci je na us pe šnost pri pra ve evrop skih pro

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 4, julij-avgust 2010 Vpliv pro jekt ne zre lo sti or ga ni za ci je na us pe šnost pri pra ve evrop skih pro Vpliv pro jekt e zre lo sti or ga i za ci je a us pe šost pri pra ve evrop skih pro jek tov Mar ja Kraj ik 1, Mir ko Mar kič 2 1 Ku rir ska pot 2c, Slo ve ski Ja vor ik, 4270 Je se i ce, marjakrajik@yahoo.com

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Predlogi za prakso številka 6, november-december 2010 Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru p

Organizacija, letnik 43 Predlogi za prakso številka 6, november-december 2010 Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru p Po men in te gri ra nih IS pri na čr to va nju, vo de nju in nad zo ru proi zvod nje Si mon Oman 1, An ton Čižman 2 1 Poly com d.o.o., Po lja ne nad Škof jo Loko 76 d.o.o., Poly com d.o.o., Po lja ne nad

Prikaži več

Svet elektronika 205.indd

Svet elektronika 205.indd Re gu la ci ja mo či grel ca elek trič ne pon ve Avtor: Bo jan Ru pnik E-pošta:Ru pnik.bo jan@gma il.com Ve li ke skriv no sti ma le elek tro ni ke, ali ka ko naj va še je di di ši jo bo lje. Kot ve či

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049) PA BR 147884430 Hum Na Sutli 13.05.2019 0830 BO JO 147858624 Hum na Sutli 29.05.2019 0815 JU BO 147474917 Pregrada 09.07.2019 0800 DL MA 148427658 Sv Križ Začretje 09.07.2019 0745 ST ŠT 148037359 K.oplice

Prikaži več

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 2, marec-april 2010 Vpliv kon tek sta or ga ni za ci je na raz li ko val ne de lov ne kom pe ten ce Ra mon P

Organizacija, letnik 43 Razprave številka 2, marec-april 2010 Vpliv kon tek sta or ga ni za ci je na raz li ko val ne de lov ne kom pe ten ce Ra mon P Vpliv kon tek sta or ga ni za ci je na raz li ko val ne de lov ne kom pe ten ce Ra mon Po dre ka 1, Ro ber to Bi lo sla vo 2 1 Sa no farm d.o.o., Šmar ska ce sta 5c, 6000 Ko per, Slo ve ni ja, ra monp

Prikaži več

Svet elektronika 184m.indd

Svet elektronika 184m.indd Elek tro ni ka za za čet ni ke - Na pa ja nje elek tron skih ve zij II. (18) Avtor: Bojan Kovač E-pošta: bojan@svet-el.si Ko si pri skr bi mo vir eno smer ne na pe to sti, ki jo še do dat no zgla di mo

Prikaži več

vestnik 82_1.qxd

vestnik 82_1.qxd Geografski vestnik 89-1, 2017, 99 114 Razgledi RAZGLEDI ODNOS DO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN VIRI ZNANJA O TRAJNOSTNEM RAZVOJU ŠTUDENTOV GEOGRAFIJE V SLOVENIJI AVTORJA dr. Va len ti na Brečko Gru bar UniverzanaPrimorskem,Fakultetazahumanističneštudije,Titovtrg5,SI

Prikaži več

rr03.qxd

rr03.qxd PROSTOR, REGIJA, RAZVOJ REGIONALNI RAZVOJ 6 1 2 REGIONALNI RAZVOJ 6 PROSTOR, REGIJA, RAZVOJ 4 REGIONALNI RAZVOJ 6 PROSTOR, REGIJA, RAZVOJ Ure di li: Ja nez Nared Katarina Polajnar Horvat Nika Raz pot nik

Prikaži več

Jedilni list - Enota Kolezija od do TOREK Zajtrk: Salama, kruh, napitek Kosilo: jota, skutino pecivo z višnjami, komp

Jedilni list - Enota Kolezija od do TOREK Zajtrk: Salama, kruh, napitek Kosilo: jota, skutino pecivo z višnjami, komp Jedilni list - Enota Kolezija od 30.9. 2014 do 6.10. 2014 TOREK Zajtrk: Salama, kruh, napitek 30.9. 2014 Kosilo: jota, skutino pecivo z višnjami, kompot- kefir Večerja: Bela rižota, solata, čaj ali mlečno-

Prikaži več

pastoralni tecaj 2008 popravki:pastoralni tecaj 2008.qxd.qxd

pastoralni tecaj 2008 popravki:pastoralni tecaj 2008.qxd.qxd SLOVENSKI PASTORALNI SVET 42. PASTORALNI TEČAJ ZBORNIK Ure di li Kar men Per ko, Ra fo Pi no sa, Ana Sliv ka, Gre gor Ku nej ZVONIM PRI PRA VIH VRA TIH? MARIBOR 2008 Predavatelji: s. Ana Sliv ka FMM Rafo

Prikaži več

Georitem qxd

Georitem qxd JANI KOZINA PROMETNA DOSTOPNOST V SLOVENIJI 1 2 PROMETNA DOSTOPNOST V SLOVENIJI 4 PROMETNA DOSTOPNOST V SLOVENIJI LJUBLJANA 2010 Knji` na zbir ka Geo ri tem, ISSN 1855-1963, UDK 91 PROMETNA DOSTOPNOST

Prikaži več

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov

Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov Revus Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava 4 2005 Svoboda izražanja Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov

Prikaži več

Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5...

Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5... Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 122 Letnik 14 Kimovec september 2008 Glasilo Občine Škocjan Cesta za 5... Drage občanke in občani Občine Škocjan! Stroji so ponovno zabrneli v Dolnji Stari

Prikaži več

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN OD 1.9.2016 IN 2.9.2016 SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN TER SLEDI OREŠKOV IN SEZAMA! ZLATE MISLI O POGUMU: Naša pot

Prikaži več

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus JEDILNIK 22.1. Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mussli /gluten Sirova štručka/ laktoza, gluten Mortadela/gorčično seme Brokolijeva kremna

Prikaži več

ATLANTI n.1 Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted H

ATLANTI n.1 Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted H Razvoj arhiv ske slu žbe u Sr bi ji u dru goj po lo vi ni 20. ve ka Sl o b o d a n k a CVETKOVIĆ, Dr. Ar chi vist - Gra du a ted Hi sto rian, Istorijski arhiv Požarevac, Ul. Voje Dulića br. 10, Požarevac,

Prikaži več

Microsoft Word - januar2019 VRTEC.doc

Microsoft Word - januar2019  VRTEC.doc 31. 12. 2018 1. 1. 2019 2. 1. 2019 3. 1. 2019 kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj 4. 1. 2019 polnozrnata štručka, trdo kuhana jajčka, rdeča paprika, otroški čaj gobova juha, pečen file osliča,

Prikaži več

JEDILNIK ZA MESEC JULIJ starostno obdobje Ponedeljek, Torek, ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA ZAJTRK MALICA KOSILO POP.

JEDILNIK ZA MESEC JULIJ starostno obdobje Ponedeljek, Torek, ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA ZAJTRK MALICA KOSILO POP. JEDILNIK ZA MESEC JULIJ 2018 1. starostno obdobje 2. 7. 2018 3. 7. 2018 POP. POP. I. meni mlečni pšenični zdrob (vsebuje alergene: gluten, II. meni kruh (vsebuje alergene: gluten, sezam, soja), maslo (vsebuje

Prikaži več

JEDILNIKI MAJ teden Dan Malica Kosilo Druga malica Četrtek, 3.5. Pirin kruh (1,6), piščančja prsa, sir (7), paprika, sok Bistra zelenjavna juh

JEDILNIKI MAJ teden Dan Malica Kosilo Druga malica Četrtek, 3.5. Pirin kruh (1,6), piščančja prsa, sir (7), paprika, sok Bistra zelenjavna juh 1. teden Četrtek, 3.5. Pirin kruh (1,6), piščančja prsa, sir (7), paprika, sok Bistra zelenjavna juha z zakuho (1,3), piščančji paprikaš (1,7), pirini svedri (1), zelena solata Skuta s sadjem (7), pisan

Prikaži več

Geografski vestnik 83-2, 2011, Razgledi RAZGLEDI OCENA VPLIVA POLITIKE RAZVOJA NA REGIONALNI RAZVOJ AVTORICA Nika Raz pot nik Visko vi

Geografski vestnik 83-2, 2011, Razgledi RAZGLEDI OCENA VPLIVA POLITIKE RAZVOJA NA REGIONALNI RAZVOJ AVTORICA Nika Raz pot nik Visko vi Geografski vestnik 83-2, 2011, 53 65 Razgledi RAZGLEDI OCENA VPLIVA POLITIKE RAZVOJA PODE@ELJA NA REGIONALNI RAZVOJ AVTORICA Nika Raz pot nik Visko vi} Znans tve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA BIOLOGIJA 8.a razred

PREIZKUS ZNANJA   BIOLOGIJA 			8.a razred JEDILNIK 17. 4. 21. 4. 2017 MALICA MALICA ZA PODALJŠANO BIVANJE po 15.uri 17. 4. 18. 4. PAŠTETA, BELI KRUH, PAPRIKA, ČAJ, JABOLKO JUHA Z REZANCI, MAKARONOVO MESO, KUMARICE S PARADIŽNIKOM V SOLATI SENDVIČ,

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

OSNOVNA ŠOLA  RADA ROBIČA LIMBUŠ 1. TEDEN od 30. 4. - 4. 5. 18 30. 4. 2018 1. 5. 2018 2. 5. 2018 3. 5. 2018 4. 5. 2018 Turist kruh, umešana jajčka, otroški čaj Štručka z zeliščnim maslom, kakav z domačim mlekom Makaronovo meso z zelenjavo,

Prikaži več

Geografski vestnik 87-1, 2015, Kronika KRONIKA V spo min Loj ze tu Gosar ju (22. av gust ja nuar 2014) Sre di januar ja nas je pre tr

Geografski vestnik 87-1, 2015, Kronika KRONIKA V spo min Loj ze tu Gosar ju (22. av gust ja nuar 2014) Sre di januar ja nas je pre tr Geografski vestnik 87-1, 2015, 147 155 Kronika KRONIKA V spo min Loj ze tu Gosar ju (22. av gust 1932 14. ja nuar 2014) Sre di januar ja nas je pre tre sla vest, da je umrl ugled ni slo ven ski geo graf

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 MIMI URBANC POKRAJINSKE PREDSTAVE O SLOVENSKI ISTRI 1 2 POKRAJINSKE PREDSTAVE O SLOVENSKI ISTRI 4 POKRAJINSKE PREDSTAVE O SLOVENSKI ISTRI LJUBLJANA 2011 Knji` na zbir ka Geo ri tem, ISSN 1855-1963, UDK

Prikaži več

JEDILNIK ZA MESEC JUNIJ starostno obdobje Ponedeljek, ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA I. meni mlečni pšenični zdrob (vsebuje alerg

JEDILNIK ZA MESEC JUNIJ starostno obdobje Ponedeljek, ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA I. meni mlečni pšenični zdrob (vsebuje alerg JEDILNIK ZA MESEC JUNIJ 2019 1. starostno obdobje 3. 6. 2019 POP. I. meni mlečni pšenični zdrob (vsebuje alergene: laktoza, gluten), II. meni pizza (vsebuje alergene: gluten, soja, sezam), planinski čaj

Prikaži več

jedilnik

jedilnik JEDILNIK 9. 10. 13. 10. 2017 Ponedeljek 9. 10. KAJZARICA, PIŠČANČJA PRSA V OVITKU, REZINA SIRA, KUMARICA, ČAJ SEGEDIN, BISKVIT Z JABOLKI KRUH S PAŠTETO, SOK Torek 10. 10. KORUZNI KOSMIČI,, SOBOŠKI KRUH

Prikaži več

Zajtrk Ponedeljek Torek Sreda kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj Šolska malica PRAZNIK PRAZNIK pletena štr

Zajtrk Ponedeljek Torek Sreda kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj Šolska malica PRAZNIK PRAZNIK pletena štr 1. 1. 2018 2. 1. 2018 3. 1. 2018 kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni PRAZNIK PRAZNIK pletena štručka, napitek, mleko (SŠH) 4. 1. 2018 ajdovi žganci, mleko, ocvirki polbeli kruh, hrenovka, ajvar,

Prikaži več

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2

MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n+2 List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 0351-6652 Letnik 18 (1990/1991) Številka 6 Strani 322 327 Borut Zalar: MAGIČNI KVADRATI DIMENZIJE 4n + 2 Ključne besede: matematika, aritmetika,

Prikaži več

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 Kmetijska šola Grm Sevno 13 8000 Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 O ENCIMIH So najpomembnejša skupina beljakovin, so biokatalizatorji, znanih je okoli 3000, znižujejo aktivacijsko

Prikaži več

MPin.indd

MPin.indd MINIPIN II 3 Spoštovani kupec MiniPin II razvojne plošče! Veseli me in ponosen sem, da ste se odločili za nakup MiniPin II razvojne plošče. Prepričan sem, da boste podobno navdušeni nad njo, kot sem jaz,

Prikaži več

JANUAR Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Mleko/laktoza Čokolino ali čokolad

JANUAR Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Mleko/laktoza Čokolino ali čokolad Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ Čokolino ali čokoladne kroglice/ mussli /, sledi oreščkov Čaj Pirin kruh/, Poli salama/sledi soje, gorčično seme Rezina paradižnika Hot dog

Prikaži več

Microsoft Word - Jedilniki za APRIL 2014-najmlajsi

Microsoft Word - Jedilniki za APRIL 2014-najmlajsi Šegova ulica 22, 8000 OD 01.04.2014 DO 04.04.2014 TOREK, 1.4.2014 Zajtrk: Obložen sirov kruhek (sir Gauda, ovseni kruh, rezina sveže rdeče paprike), čaj/ mleko Mesno-zelenjavna enolončnica, domači čokoladni

Prikaži več

DATUM

DATUM DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA mlečna prosena kaša nesladka - obara s kunčjim mesom, ajdova palačinka kivi, polnoznata štručka 30. 4. 2018 (gluten, soja, mleko, jajca,, polbel kruh (gluten,

Prikaži več

Georitem qxd

Georitem qxd MATEJA ŠMID HRIBAR VAROVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ KULTURNE POKRAJINE NA PRIMERU LJUBLJANSKEGA BARJA 1 2 VAROVANJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ KULTURNE POKRAJINE NA PRIMERU LJUBLJANSKEGA BARJA Mateja Šmid Hribar

Prikaži več

jedilnik

jedilnik JEDILNIK 21. 1. - 25. 1. 2019, 21. 1. MLEČNI ZDROB S KAKAVOM, AJDOV KRUH, BANANA GOVEJA JUHA, KUHANA GOVEDINA, PIRE KROMPIR, ŠPINAČA, 22. 1. HRENOVKA, POLNOZRNATA ŽEMLJA, ČAJ, RIČETOVA ENOLONČNICA S PREKAJENIM

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

OSNOVNA ŠOLA  RADA ROBIČA LIMBUŠ 1. TEDEN od 31. 12. - 4. 1. 19 31. 12. 2019 1. 1. 2019 2. 1. 2019 3. 1. 2019 4. 1. 2019 LETNE POČITNICE Koruzni kruh, različni namazi, otroški Čokolešnik, mleko LETNE POČITNICE Mlečni kruh, tamar namaz,

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA RADA ROBIČA LIMBUŠ

OSNOVNA ŠOLA  RADA ROBIČA LIMBUŠ 1. TEDEN od 31. 12. - 4. 1. 19 31. 12. 2019 1. 1. 2019 2. 1. 2019 3. 1. 2019 4. 1. 2019 Koruzni kruh, različni namazi, otroški Čokolešnik, mleko Sirova štručka, z domačim mlekom Mlečni kruh, tamar namaz

Prikaži več

Ljubljana,11

Ljubljana,11 DIETNI JEDILNIK ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA - DIETA brez mleka, jajc, soje, arašidov in oreščkov, jagod, sezama (vzg. Andreja, E. Mo) Koruzni kruh (B forma)* Polnozrnata žemlja*, Dietno pecivo*, Jabolko,

Prikaži več

Jedilnik : Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek PRAZNIK, POUKA PROST DAN Torek Cor

Jedilnik : Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek PRAZNIK, POUKA PROST DAN Torek Cor Zajtrk Cornflakes ali čokolino ali čokoladne kroglice / gluten sledi oreščkov Mleko Sadje * Mleko Piščančji ražnjiči / gorčično seme Dušen riž z zelenjavo **Jabolčnik Miš Sadni kefir / mleko Koruzna žemljica

Prikaži več

AVR RAZVOJNO ORODJE MPIN KNJIZICA AVR TOOLKIT 2 d.o.o., slovenija ax MINIPIN II 3 Spoštovani kupec MiniPin II razvojne plošče! Veseli me in ponosen sem, da ste se odločili za nakup MiniPin II razvojne

Prikaži več

jedilnik

jedilnik JEDILNIK 4.9. 8.9.2017 Ponedeljek 4.9. BIO SADNI KEFIR, SEZAMOVA PLETENICA, PREŽGANKA, RIŽOTA S PURANJIM MESOM IN ZELENJAVO, PARADIŽNIK V SADNI KROŽNIK Torek 5.9. MORAVSKI KRUH, SKUTNI NAMAZ Z ZELIŠČI,

Prikaži več

Hranilna vrednost (HV) kdaj ni potrebno navesti hranilne vrednost (izvzeti iz obveze) in kdaj je potrebno navesti HV 19. točka priloge V Uredbe o zago

Hranilna vrednost (HV) kdaj ni potrebno navesti hranilne vrednost (izvzeti iz obveze) in kdaj je potrebno navesti HV 19. točka priloge V Uredbe o zago Hranilna vrednost (HV) kdaj ni potrebno navesti hranilne vrednost (izvzeti iz obveze) in kdaj je potrebno navesti HV 19. točka priloe V Uredbe o zaotavljanju informacij o živilih potrošnikom z vsemi spremembami

Prikaži več

DATUM

DATUM DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA mlečna prosena kaša nesladka - obara z mesom, ajdova palačinka (gluten, kivi, polnoznata štručka 29. 4. 2019 (gluten, soja, mleko, jajca,, polbel kruh (gluten,

Prikaži več

PPT Izvoz

PPT Izvoz ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI - UČENCI Kateri razred obiskuješ? (n = 205) 4. razred: 52% 7. razred 48% Kako si v splošnem zadovoljen/a s šolsko prehrano? (n = 205) Zelo zadovoljen/a 25% Zadovoljen/a 65% Nezadovoljen/a

Prikaži več

1. SEPTEMBER 2018

1. SEPTEMBER 2018 3. 9. Zajtrka ni. Sirova štručka (1, 3, 7), ledeni metin čaj Bučkina kremna juha (1, 3, 7, 9), pirini široki rezanci v smetanovi omaki (1, 3, 7), solata po izbiri, 4. 9. Pica kruhki (1*, 7), lipov čaj

Prikaži več

OŠ FLV Slivnica pri Mariboru Vrtec Slivnica Mariborska cesta Orehova vas OBROK DATUM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK

OŠ FLV Slivnica pri Mariboru Vrtec Slivnica Mariborska cesta Orehova vas OBROK DATUM PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK 5. 12. 6. 12. 7. 12. 8. 12. KAMILIČNI ČAJ AJDOV KRUH 1 TRDI SIR NARIBAN KORENČEK MLEKO (KMETIJA FREŠER)7 MLEČNI PARKELJ 1 OTROŠKI ČAJ HOT DOG ŠTRUČKA 1 HRENOVKA, GORČICA MLEČNI RIBANCI S ČOKOLADNIM POSIPOM

Prikaži več

Ponedeljek Torek Sreda Zajtrk Eko prosena kaša v Kruh s semeni, kisla domačem mleku, smetana, džem, sadni čaj čokoladni/

Ponedeljek Torek Sreda Zajtrk Eko prosena kaša v Kruh s semeni, kisla domačem mleku, smetana, džem, sadni čaj čokoladni/ 2.01.2017 3.01.2017 4.01.2017 Eko prosena kaša v Kruh s semeni, kisla domačem mleku, smetana, džem, sadni čaj posip, lešniki. PRAZNIK Segedin golaž, polenta. Čufti, pire, paradižnikova omaka, banana. Sirova

Prikaži več

O S N O V N A Š O L A C I R K O V C E,Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, DŠ: Telefon: (02) , telefaks: (02) ,

O S N O V N A Š O L A C I R K O V C E,Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, DŠ: Telefon: (02) , telefaks: (02) , PONEDELJEK, 5. 11. 2018 MALICA Mlečna juha(1,4),banana, čaj Piščančja obara z žličniki(1,2,3,8), rženi kruh(1,2,3), palačinke z marmelado(1,2,3) TOREK, 6. 11. 2018 MALICA Francoski rogljiček(1,2,3,4),

Prikaži več

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

PONEDELJEK OD IN MALICA ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK KOSILO CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, SOLATA ALERGENI GLUT

PONEDELJEK OD IN MALICA ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK KOSILO CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, SOLATA ALERGENI GLUT OD 06. 11. IN 10. 11. 2017 ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, ALERGENI GLUTEN MLEKO, GLUTEN, JAJCA, ZELENA KROMPIRJEV KRUH, ČOKOLADNI NAMAZ, KISLA SMETANA, BELA

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA 1. TEDEN od 6. 11. 10. 11. 2017 6. 11. 2017 7. 11. 2017 Čokolešnik, Koruzna žemlja, trdo kuhano jajce, zelena paprika, Pica, juice (malica po izboru 5. c-razreda) Ludvikov lonec, kruh, jabolčni zavitek

Prikaži več

Geografski vestnik 86-1, 2014, Razgledi RAZGLEDI PODEŽELSKI TURIZEM IN SOCIALNI KAPITAL V SLOVENIJI (PRIMER VASI V OBČINI CERKNO) AVTORICI mag.

Geografski vestnik 86-1, 2014, Razgledi RAZGLEDI PODEŽELSKI TURIZEM IN SOCIALNI KAPITAL V SLOVENIJI (PRIMER VASI V OBČINI CERKNO) AVTORICI mag. Geografski vestnik 86-1, 2014, 51 61 RAZGLEDI PODEŽELSKI TURIZEM IN SOCIALNI KAPITAL V SLOVENIJI (PRIMER VASI V OBČINI CERKNO) AVTORICI mag. Rena ta Mavri Bio teh niš ki cen ter Naklo, Stra hinj 99, SI

Prikaži več

MED RAZGL 2010; 49: PREGLEDNI ^LANEK Bo jan Krebs 1, Sto jan Potr~ 2 Rak debe le ga ~re ve sa in dan ke Co lo rec tal Can cer IZVLE^EK KLJU^NE

MED RAZGL 2010; 49: PREGLEDNI ^LANEK Bo jan Krebs 1, Sto jan Potr~ 2 Rak debe le ga ~re ve sa in dan ke Co lo rec tal Can cer IZVLE^EK KLJU^NE MED RAZGL 2010; 49: 543 556 PREGLEDNI ^LANEK Bo jan Krebs 1, Sto jan Potr~ 2 Rak debe le ga ~re ve sa in dan ke Co lo rec tal Can cer IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: `lez ni rak debe le ga ~re ve sa in dan ke,

Prikaži več

JEDILNIK: let OBROKI PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, Zajtrk Bel kruh, maslo, Pirin kr

JEDILNIK: let OBROKI PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, Zajtrk Bel kruh, maslo, Pirin kr JEDILNIK: 31. 12. 4. 1. 2019 OBROKI PONEDELJEK, 31. 12. TOREK, 1. 1. SREDA, 2. 1. ČETRTEK, 3. 1. PETEK, 4. 1. Zajtrk Bel kruh, maslo, Pirin kruh, pašteta argeta, kislo Mlečni zdrob s kakavovim marmelada,

Prikaži več

Osnovna šola Gabrovka - Dole

Osnovna šola Gabrovka - Dole Jedilnik za 49. teden od 1. avgusta do 5. avgusta 2011 1.8. topljeni sir planinski čaj z limono krompirjev golaž čokoladni puding s smetano polnozrnati piškoti nektarina 2.8. sadni musli navadni jogurt

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 JEDILNIK mesec maj Datum Malica Kosilo Popoldanska malica Sreda PRAZNIK PRAZNIK Četrtek PRAZNIK PRAZNIK

Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 JEDILNIK mesec maj Datum Malica Kosilo Popoldanska malica Sreda PRAZNIK PRAZNIK Četrtek PRAZNIK PRAZNIK Sreda PRAZNIK PRAZNIK 01.05.2019 Četrtek PRAZNIK PRAZNIK 02.05.2019 Petek POUKA PROST DAN POUKA PROST DAN 03.05.2019 Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) cvetačna juha jabolčni krhlji makaronovo meso 06.05.2019

Prikaži več

JEDILNIK ZA 26. TEDEN OD DO PONEDELJEK MALICA SADNI ČAJ VEČ ZRNAT KRUH (vsebuje alergene: gluten) ZELENJAVNI NAMAZ (vsebuje ale

JEDILNIK ZA 26. TEDEN OD DO PONEDELJEK MALICA SADNI ČAJ VEČ ZRNAT KRUH (vsebuje alergene: gluten) ZELENJAVNI NAMAZ (vsebuje ale JEDILNIK ZA 26. TEDEN OD 25. 2. 2019 DO 1. 3. 2019 VEČ ZRNAT KRUH e: ZELENJAVNI NAMAZ e: laktozo, soja), eko namaz, hruška alergene: alergene: SVINJSKI KARE NA ŽARU BUČKE V OMAKI (vsebuje alergene: gluten,

Prikaži več

JEDILNIK OD 3.1. DO PONEDELJEK PRAZNIK TOREK PRAZNIK SREDA MALICA: ovseni kruh (1), namaz s čičeriko (7), čaj z medom, jabolko KOSILO: telečj

JEDILNIK OD 3.1. DO PONEDELJEK PRAZNIK TOREK PRAZNIK SREDA MALICA: ovseni kruh (1), namaz s čičeriko (7), čaj z medom, jabolko KOSILO: telečj JEDILNIK OD 3.1. DO 5.1.2018 PRAZNIK PRAZNIK MALICA: ovseni kruh (1), namaz s čičeriko (7), čaj z medom, jabolko KOSILO: telečja obara (1,3), rižev narastek (3,7), eko sok MALICA 1. star. obd.: rozine

Prikaži več

JEDILNIK Zajtrk Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Sreda Četrtek *mlečni gris iz pire v domačem mleku, čokoladni/cimetov posip, jagod

JEDILNIK Zajtrk Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Sreda Četrtek *mlečni gris iz pire v domačem mleku, čokoladni/cimetov posip, jagod Popoldanska malica 1.6.2017 *mlečni gris iz pire v domačem mleku, posip, jagode. goveja juha, pire krompir, kuhana eko govedina, kmečke kumare v smetanovi omaki marelični žepki, 100% pomarančni sok 2.6.2017

Prikaži več

MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci Št. odgovorov 4.a b a

MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci Št. odgovorov 4.a b a MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci odgovorov 4.a 20 20 4.b 19 18 5.a 2 22 6.a 17 17 6.b 17 17 7.a 14 1 7.b 16 15 8.a 20 20 8.b

Prikaži več

Zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano

Zadovoljstvo dijakov s šolsko prehrano ZADOVOLJSTVO DIJAKOV S ŠOLSKO PREHRANO Primerjava šolskih let 2015/16, 2016/17, 2017/18 Vzorec Poklicni program (SPI) Strokovni program (SSI) Gimnazija (GIM) Skupaj 2015/16 0 190 40 230 2016/17 50 115

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA RAČE Grajski trg 1, 2327 Rače DŠ: MŠ: Š. L.

OSNOVNA ŠOLA RAČE Grajski trg 1, 2327 Rače DŠ: MŠ: Š. L. Š. L. 2018/19 - JEDILNIK ZA MESEC MAJ PONEDELJEK mlečni Bio pirin zdrob zelenjavna mineštra s testeninami 1,3 6. 5. 2019 1,3, 7 pecivo 1, 3, 7 čokoladni posip jabolčni sok 7. 5. 2019 8. 5. 2019 kraljeva

Prikaži več

PETEK ČETRTEK SREDA TOREK PONEDELJEK VRTEC HRASTNIK 1430 Hrastnik, Novi log 11A Tel: ZA 1. IN 2. STAROSTNO OBDOBJE DAN ZAJTRK KOSILO POP.

PETEK ČETRTEK SREDA TOREK PONEDELJEK VRTEC HRASTNIK 1430 Hrastnik, Novi log 11A Tel: ZA 1. IN 2. STAROSTNO OBDOBJE DAN ZAJTRK KOSILO POP. BUHTELJ, KAKAV iz mleka lokalnega izvora ZELENJAVNA JUHA, ZAPEČENE TESTENINE S ŠUNKO, ZELENA SOLATA Z RADIČEM PREPEČENEC,* KRUH POLBELI KRUH, KUHAN PRŠUT, KISLA KUMARICA, BROKOLIJEVA KREMNA JUHA Z ZVEZDICAMI,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev CATERING MARIPOSA CATERING SPECIALTY COFFEE KAJ POČNEMO Posebnost kavnega cateringa je v tem, da prinaša vašemu dogodku brezkompromisno najvišjo kakovost. Naši prenosni espresso bar dovoljuje našim profesionalnim

Prikaži več

Ljubljana,11

Ljubljana,11 DIETNI JEDILNIK ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA - DIETA brez mleka, jajc, soje, arašidov in oreščkov, jagod, sezama, (vzg. Vida, E. Mo) MOJCA/VJ ZA OBDOBJE OD 29.06. DO 03.07.2015 Bio pšenični kruh* (B-forma),

Prikaži več

Zbirka receptov št. 43

Zbirka receptov št. 43 Zbirka receptov št. 43 Pojasnilo oznak v receptih: preprosto potrebnih je nekaj izkušenj precej zahtevno Čas priprave ne vključuje čakanja, peke in hlajenja. do 20 minut do 40 minut do 60 minut Še ne veste,

Prikaži več

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA Ponedeljek, 28.avgust POLETNE POČITNICE Torek, 29.avgust POLETNE POČITNICE Sreda, 30.avgust POLETNE POČITNICE Č

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA Ponedeljek, 28.avgust POLETNE POČITNICE Torek, 29.avgust POLETNE POČITNICE Sreda, 30.avgust POLETNE POČITNICE Č 28.avgust 29.avgust 30.avgust 31. avgust 1.september Polbeli kruh, pečena jajčka,, soja, jajce Štručka s sirom, sadni nektar, sladoled Cvetačna juha, rižota s piščančjim mesom in gobicami, solata,, oreščki,

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

naslovnica 04

naslovnica 04 kričač01 Časopis javnega zavoda RTV Slovenija leto 38 številka 01 februar 2009 poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana val 202 tekst in foto: Darko Koren Ime leta 2008 je Boris Pahor Na za klju č ni

Prikaži več

Po{tnina pla~ana pri po{ti 1102 Ljubljana TISKOVINA Novosti, tehni~ne re{itve, kultura Grad Negova Sistemske re{itve za obnovo zgodovinskih objektov E

Po{tnina pla~ana pri po{ti 1102 Ljubljana TISKOVINA Novosti, tehni~ne re{itve, kultura Grad Negova Sistemske re{itve za obnovo zgodovinskih objektov E Po{tnina pla~ana pri po{ti 1102 Ljubljana TISKOVINA Novosti, tehni~ne re{itve, kultura Grad Negova Sistemske re{itve za obnovo zgodovinskih objektov Eco linija izdelkov Mapei Leto IV {tevilka 10 junij

Prikaži več

JEDILNIK ZA MESEC NOVEMBER 2008 – ŠOLA KIDRIČEVO

JEDILNIK ZA MESEC NOVEMBER 2008 – ŠOLA  KIDRIČEVO JEDILNIK ZA MESEC OKTOBER 2016 3. 10. 2016 2. starostno obdobje rženi kruh (vsebuje alergene: gluten, sezam, soja), maslo (vsebuje alergene: laktoza), med, mleko milijon juha (vsebuje alergene: gluten,

Prikaži več

Ljubljana,11

Ljubljana,11 DIETNI JEDILNIK ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA - DIETA brez mleka, jajc, soje, arašidov in oreščkov, jagod, sezama, (vzg. Vida, E. Mo) MOJCA/VJ ZA OBDOBJE OD 15.06. DO 19.06.2015 Bio pšenični kruh* (B-forma),

Prikaži več

JEDILNIK ZA MESEC SEPTEMBER starostno obdobje Petek ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA hobi štručka (vsebuje alergene: gluten, laktoz

JEDILNIK ZA MESEC SEPTEMBER starostno obdobje Petek ZAJTRK MALICA KOSILO POP. MALICA hobi štručka (vsebuje alergene: gluten, laktoz JEDILNIK ZA MESEC SEPTEMBER 2017 2. starostno obdobje 1. 9. 2017 POP. hobi štručka (vsebuje alergene: gluten, laktoza, jajce), hrenovka (vsebuje alergene: soja), gorčica, planinski čaj kruh (vsebuje alergene:

Prikaži več

DAN MALICA KOSILO Torek Sreda Četrtek mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO sadni čaj ovsena žemlja (1, 3, 7

DAN MALICA KOSILO Torek Sreda Četrtek mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO sadni čaj ovsena žemlja (1, 3, 7 3. 5. 2016 4. 5. 2016 5. 5. 2016 mleko (7) kvašen flancat (1, 3, 7) jabolka EKO ovsena žemlja (1, 3, 7) poli salama paradižnik mlečni zdrob (lokalno) (1, 7) čokoladni posip (6) suho sadje porova juha (1,

Prikaži več

JEDILNIK ZA TOREK, NAVADNI OBROKI SLADKORNA DIETA DRUGA DIETA ZAJTRK pašteta, kruh*1,6,7,9,10 pašteta, kruh*1,6,7,9,10 tuna, kruh*1,4 MALICA

JEDILNIK ZA TOREK, NAVADNI OBROKI SLADKORNA DIETA DRUGA DIETA ZAJTRK pašteta, kruh*1,6,7,9,10 pašteta, kruh*1,6,7,9,10 tuna, kruh*1,4 MALICA JEDILNIK ZA TOREK, 1.1.2019 ZAJTRK pašteta, kruh*1,6,7,9,10 pašteta, kruh*1,6,7,9,10 tuna, kruh*1,4 KOSILO zelenjavna krem juha*1,7 zelenjavna krem juha*1,7 zelenjavna krem juha*1,7 pišč. zrezek v jurčkovi

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Tinkara VARDJAN PROUČEVANJE FUNKCIONALNIH UČINKOV KEFIRANOGENIH LAKTOBACILOV IN KEFIRANA DOKTORSKA DISERTACIJA STUDY OF FUNCTIONAL EFFECTS OF KEFIRAN PRODUCING

Prikaži več

JEDILNIK ZA TEDEN VRTEC ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PONEDELJEK Črn kruh, ribji namaz, svež paradižnik, sadje sadje Zelenjavna j

JEDILNIK ZA TEDEN VRTEC ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PONEDELJEK Črn kruh, ribji namaz, svež paradižnik, sadje sadje Zelenjavna j 1. 8. 5. 8. 2016 1. 8. ribji namaz, svež paradižnik, Zelenjavna juha z rižkom, telečji zrezek v omaki, kuskus, zelnata solata s korenčkom Polnozrnati grisini, sadni 2. 8. Žganci,, Goveja juha z rezanci,

Prikaži več

Smernice o sistemih vodenja varnosti živil za male trgovce z živili na drobno (SFR-FSMS): prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje nevarnosti v mesn

Smernice o sistemih vodenja varnosti živil za male trgovce z živili na drobno (SFR-FSMS): prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje nevarnosti v mesn Smernice o sistemih vodenja varnosti živil za male trgovce z živili na drobno (SFR-FSMS): prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje v mesnicah, živilskih trgovinah, pekarnah, ribarnicah in sladoledarnah

Prikaži več

DATUM

DATUM DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA mlečna prosena kaša (gluten, - obara brez jajc z mesom, jagodni cmok kivi, polžek brez jajc 29. 4. 2019 soja, mleko, jajca, sezam), polbel kruh (gluten, soja,,

Prikaži več

OD IN MALICA KOSILO PONEDELJEK / ALERGENI TOREK / ALERGENI SREDA POLNOZRNATA BOMBETKA, PIŠČANČJA POSEBNA SALAMA, POLMASTNI SIR, K

OD IN MALICA KOSILO PONEDELJEK / ALERGENI TOREK / ALERGENI SREDA POLNOZRNATA BOMBETKA, PIŠČANČJA POSEBNA SALAMA, POLMASTNI SIR, K OD 01. 01. IN 05. 01. 2018 PONEDELJEK / ALERGENI / ALERGENI POLNOZRNATA BOMBETKA, PIŠČANČJA POSEBNA SALAMA, POLMASTNI SIR, KISLE KUMARE, PLANINSKI ČAJ Z MEDOM SEGEDIN GOLAŽ, KORUZNA POLENTA, PUDING S SMETANO

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPREMEMBE V OBDAVČITVI DOHODKA OD PRIDELAVE JAGOD mag. Vesna Velikonja, univ.dipl.inž.kmet. Specialistka za agrarno ekonomiko KGZS - ZAVOD LJ 1. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) JAVNE FINANCE JAVNI PRIHODKI

Prikaži več

untitled

untitled Youth Employment Support Podpora pri zaposlovanju mladih Bros` u ra Youth Employment Support Podpora pri zaposlovanju mladih Authors: Christelle Carrere Dominique Coenen Hana Danihelková Juraj Dubrava

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

DATUM

DATUM DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA mlečna prosena kaša (gluten, - obara z mesom, jagodni cmok (gluten, kivi, polžek (gluten, soja, 29. 4. 2019 soja, mleko, jajca,, polbel kruh (gluten, soja,

Prikaži več

Mr10_2.qxd

Mr10_2.qxd Med Razgl. 2015; 54 (2): 289 98 Klinični primer 289 In grid Požar 1, Simon Sto par 2 Za plet peri ton zi lar ne ga abs ce sa pri kaz pri me ra Pe ri ton sil lar Abs cess Com pli ca tion: A Case Report

Prikaži več

Jedilniki na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, julij, avgust 2019 Kaj bomo jedli ta teden? ( ) DATUM/ DAN DOPOLDANSKA MALICA KOSILO

Jedilniki na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, julij, avgust 2019 Kaj bomo jedli ta teden? ( ) DATUM/ DAN DOPOLDANSKA MALICA KOSILO (1. - 5. 7. 2019) 1. 7. Mlečni pirin griz, čokoladni Juha z rezanci, telečje meso v posip, breskev* naravni omaki, polnozrnate testenine, zeljeva solata, 100% sok razredčen z vodo Bombetka, maslo, zelenjava*

Prikaži več

JEDILNI LIST 9

JEDILNI LIST    9 JEDILNI LIST 11. 12. - 15. 12. 2017 Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Conflakes/čokoladne /kroglice/čokolino/, čokolada Mleko/ Sadje Pirina mehka žemljica/ Piščančji medaljončki/jajca,,

Prikaži več

JEDILNIK ZA JANUAR SREČNO NOVO LETO ZAJTRK ŠOLA IN VRTEC MALICA ŠOLA MALICA VRTEC KOSILO VRTEC IN ŠOLA POP. MALICA VRTEC PO

JEDILNIK ZA JANUAR SREČNO NOVO LETO ZAJTRK ŠOLA IN VRTEC MALICA ŠOLA MALICA VRTEC KOSILO VRTEC IN ŠOLA POP. MALICA VRTEC PO 03.01.2019-04.01.2019 IN POP. 31.12.2018 / / / / 01.01.2019 NOVOLETNE POČITNICE 02.01.2019 03.01.2019 04.01.2019 / / piščančja šunka, medom Makovka, goveja pašteta, kisla kumara, Gluten,, soja / Kostna

Prikaži več

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, ZAJTRK GRAHAM KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, ZAJTRK GRAHAM KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA 1. 1. 2018 2. 1. 2018 3. 1. 2018 4. 1. 2018 5. 1. 2018 KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA KAVA(1,6,7) MAKOVA ŠTRUČKA(1,6), POLENTA,, KRUH(1,6,11) MANDARINE JABOLKA ANANAS PRAZNIK PRAZNIK KRUH(1,6,11),

Prikaži več