P U B L I K A C I J A

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "P U B L I K A C I J A"

Transkripcija

1 P U B L I K A C I J A / 2 2 Š O L S K I C E N T E R Š E N T J U R S R E D N J A P O K L I C N A I N S T R O K O V N A Š O L A

2 Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šoli, delo mnogih generacij. Vso to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. Albert Einstein

3 SPLOŠNO Š O L S K I C E N T E R Š E N T J U R S R E D N J A P O K L I C N A I N S T R O K O V N A Š O L A Cesta na kmetijsko šolo Šentjur TAJNIŠTVO: 03/ FAX: 03/ ZBORNICA SPSŠ: 03/ SVETOVALNA DELAVKA: 03/ KNJIŽNICA: 03/ DIJAŠKI DOM: 03/ REFERAT VSŠ: 03/ SPLETNA STRAN: INFORMACIJE IN OBVESTILA SO OBJAVLJENA NA OGLASNIH DESKAH SPSŠ IN NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI. PROSIMO, REDNO SPREMLJAJTE OBVESTILA.

4 O ZAVODU Šolski center Šentjur je organiziran kot javni vzgojnoizobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Zavod ima dve organizacijski enoti: Srednja poklicna in strokovna šola, ki opravlja javno službo na naslednjih področjih: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK VETERINARSKI TEHNIK KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI) ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK (PTI) SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV PEK SLAŠČIČAR NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

5 Višja strokovna šola, ki opravlja javno službo na naslednjih področjih: višje strokovno izobraževanje, program Upravljanje podeželja in krajine, višje strokovno izobraževanje, program Živilstvo in prehrana, višje strokovno izobraževanje, program Gostinstvo in turizem, višje strokovno izobraževanje, program Naravovarstvo.

6 ORGANI ŠOLE DIREKTOR ZAVODA IN RAVNATELJ VSŠ MAG. BRANKO ŠKET V. D. RAVNATELJICE SPSŠ URŠKA PEVEC TAJNICA VIZ VI: LEA ŠUC RAČUNOVODKINJA: NATALIJA ŠOLINC TAJNICA ŠMK POM: SIMEONA RAKUN TAJNICA ŠK ZI: LIDIJA BAUMAN SVETOVALNA DELAVKA: MIHELCA ROMIH KNJIŽNIČARKA: DARINKA BOSNAR ORGANIZATORKI PRAKTIČNEGA POUKA: NATALIJA TRČEK KOVŠE, TJAŠA URBANC ORGANIZATORKE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM: BERNARDA OBREZA, NATALIJA TRČEK KOVŠE, JELENA ZURC CIZELJ ORGANIZATORKA ŠOLSKE PREHRANE: LIDIJA BAUMAN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH SPSŠ: NATALIJA TRČEK KOVŠE VODJA DIJAŠKEGA DOMA: ŠPELA ŠALEJ REFERAT VSŠ: NATALIJA BREČKO

7 ŠOLSKI ZVONEC 1. URA URA URA ODMOR 4. URA ODMOR 5. URA URA URA URA SKUPNE GOVORILNE URE GOVORILNE URE SO VSAK ZADNJI PONEDELJEK OD DO PO NASLEDNJEM RAZPOREDU: OKTOBER: NOVEMBER: DECEMBER: JANUAR: FEBRUAR: MAREC: APRIL: MAJ:

8 UČITELJI Ime in priimek učitelja; Področje poučevanja in e-naslov 1. AMON Ivan; Veterina 2. BAUMAN Lidija; Praktični pouk Razredničarka 1. P: 3. BELŠAK Jasmina; Biologija, kemija Razredničarka 2. VT: 4. BEZGOVŠEK Teja; Matematika Razredničarka 3. M: 5. BOSNAR Darinka; Tekstilstvo 6. BOŠTJANČIČ Sonja; Angleščina Razredničarka 2. T: 7. BUSER Staška; Agronomija 8. COKAN-GRENKO Cvetka; Agronomija 9. ČERNEZEL Stanko; Praktični pouk 10. FAJS Bojan; Praktični pouk 11. FIDLER Mateja; Družboslovje, sociologija Razredničarka 2. S: 12. GUČEK Magda; Živilstvo

9 13. JEROT-ŠRAML Anita; Slovenščina Razredničarka 2. PTI: 14. KEŠE Dragica; Praktični pouk 15. KODRE Mojca; Športna vzgoja Razredničarka 2. M: 16. KOLARIČ Tomaž; Veterina 17. KRAMER Polona; Angleščina, nemščina 18. KROPEC Jana; Praktični pouk Razredničarka 3. SP: 19. LAVRIČ Andreja; Slovenščina 20. NOVAK Špela; Slovenščina 21. OBREZA Bernarda; Praktični pouk Razredničarka 2. P: 22. OGRIZEK Erna; Matematika 23. OČKO Monika; Matematika 24. OSET Mojca; Vzgojiteljica v dijaškem domu

10 25. PASKA S. Elizabeta; Praktični pouk Razredničarka 1. S: 26. PETAUER Martina; Fizika 27. PETRIČ Barbara; Biologija, naravoslovje, zgodovina Razredničarka 1. M: 28. PETRIČ Urška; Angleščina 29. PEVEC Urška; Slovenščina, zgodovina 30. PLANINŠEK ŽLOF Jerneja; Angleščina Razredničarka 3. VT: 31. PLEVNIK Slavica; Agronomija 32. RAKUN Simeona; Živilstvo 33. ROMIH Mihelca; Svetovalno delo 34. SENICA Metoda; Živinoreja Razredničarka 4. T: 35. SOK Matej; Športna vzgoja

11 36. STOPINŠEK Bogdan; Informatika 37. ŠALEJ Špela; Vzgojiteljica v dijaškem domu 38. ŠKET Martin; Praktični pouk 39. ŠTERN Anton; Kmetijsko strojništvo 40. TRČEK KOVŠE Natalija; Agronomija Razredničarka 3. T: 41. TURK Nina; Veterina Razredničarka 4. VT: 42. URBANC Tjaša; Veterina Razredničarka 1. VT: 43. VALANT Natalija; Živilstvo Razredničarka 1. T: 44. VODOPIVC Bernarda; Podjetništvo Razredničarka 1. PTI: 45. VODOPIVC Janez; Kmetijsko strojništvo 46. VODUŠEK Marija; Geografija 47. VOLAVŠEK Karmen; Umetnost 48. ZRINSKI Boris; Športna vzgoja 49. ZURC CIZELJ Jelena; Veterina

12 STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Naša želja je, da starši redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure in tudi sicer sodelujete s šolo z namenom, da olajšate in izboljšate delo svojih otrok, naših dijakov. Skupne govorilne ure so enkrat mesečno. Takrat so vam poleg razrednika na voljo vsi učitelji. Na pogovor s posameznim učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih. ur. V primeru težav sta vam na voljo tudi razrednik, svetovalna delavka in v. d. ravnateljice. Želimo, da vse probleme rešujemo sproti, konstruktivno in takoj, ko se pojavijo. Predstavniki posameznih razredov o problemih razredne skupnosti razpravljate tudi na Svetu staršev, kjer bomo hvaležni za pobude in iniciative pri oblikovanju neobveznega dela šolskega programa.

13 RODITELJSKI SESTANKI Roditeljski sestanki bodo potekali po razredih. Na roditeljskih sestankih boste obveščeni o vseh splošnih, za oddelek značilnih dogodkih, spremembah in problematiki. Na prvem sestanku boste izvolili tudi svojega predstavnika v svet staršev, ki vas bo obveščal o sklepih, sprejetih na svetu staršev, o delovanju šole in obšolskih dejavnostih, o problemih in načinu reševanja le-teh..

14 SVETOVALNA SLUŽBA Namen svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili dijaki, učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojnoizobraževalnih ciljev. Temeljna naloga svetovalne delavke je, da se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno. reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj tako, da sodeluje z vsemi udeleženci na šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

15 KNJIŽNICA V knjižnici dijake in druge uporabnike navajamo na samostojno uporabo knjižnega gradiva, elektronskih virov in knjižničnih pomagal ter sodelujemo s profesorji pri uvajanju novih in drugačnih metod in oblik dela. ZDRAVSTVENO VARSTVO Vsako šolsko leto so organizirani sistematski. pregledi za dijake 1. in 3. letnikov. Sistematski pregledi so za dijake obvezni, v primeru zdravstvenih težav pa lahko obiščejo osebnega zdravnika oz. zobozdravnika. V kolikor pride do poškodb ali obolevanja v šoli, poskrbimo v dogovoru s starši za osnovno zdravstveno varstvo v šoli. Dijaki, ki so pri praktičnem izobraževanju izpostavljeni klopom so v 1. letniku cepljeni proti klopnemu meningitisu.

16 ŠOLSKA MALICA 1.Prijava na malico v šolskem letu 2021/2022 Izpolnjena obrazca Prijava na malico in Pogodba o šolski prehrani, ki sta dostopna tudi na šolski spletni strani (za š. l. 2021/2022) oddate razredniku v mesecu juniju 2021 (skupaj s prijavo za vpis v višji letnik) ali svetovalni delavki ob vpisu v 1. letnik. Obrazca lahko oddate tudi naknadno vsak delovni dan med šolskim letom. V tem primeru vam pravica do koriščenja malice nastopi prvi delovni dan po oddaji prijave in pogodbe. Za prevzem malice uporabljate čipe, ki ste jih uporabljali v prejšnjem šolskem letu. Dijaki prvih letnikov (v š. l. 2021/2022) prejmete čip prvi šolski dan ( ) pri razredniku. Za čip plačate kavcijo 5 EUR, ki se vam v primeru poškodbe čipa ne vrne ob zaključku izobraževanja, ali preklica prijave na malico.. 2. Potrditev prevzema malice Dnevni prevzem malice potrdite s pomočjo čipa, ki ga približate čitalcu pod ekranom, nameščenim v jedilnici ob razdelilnem pultu. 3. Odjave od malice za naslednji šolski dan ali katerikoli datum v nadaljevanju so mogoče vsak delovni dan: - do 12. ure na ekranu, nameščenim na stebru jedilnice; - do 12. ure osebno v računovodstvu šole (samo v primeru okvare ekrana v jedilnici).

17 . Nepravočasna odjava od malice e ne opravite pravočasne odjave od malice, kot je zabeleženo prejšnjem odstavku, ali ne prevzamete malice, čeprav ste v oli, boste morali plačati polni znesek malice.. Izredna odsotnost (npr. zaradi bolezni, zamuda javnega revoza ) primeru izredne odsotnosti od pouka lahko opravite odjavo udi za tekoči dan, in sicer do 10. ure: telefonsko na št , ga. Metoda Križanec - ačunovodstvo šole ali elektronsko na šolski spletni strani: Šolska prehrana, Odjava alice e boste odsotni več kot en dan, opravite odjavo za naslednje ni na način, ki je zabeležen v prvi in drugi alineji te točke.. Odjava od malice NI potrebna, kadar:. ste na letni planirani praksi zunaj šole, takrat do malice tudi iste upravičeni; odjavo bodo opravili v računovodstvu šole a podlagi seznama, ki ga bodo posredovali organizatorji rakse; učitelji planirajo vaše aktivnosti zunaj šole (npr. obisk ejmov, kina ) in vam zaradi tega ni omogočen prevzem alice v šoli; seznam dijakov in termin odsotnosti oddajo dgovorni učitelji v računovodstvo šole.

18 7. Izguba čipa V primeru izgube čipa lahko prevzamete drugega v računovodstvu šole. Za nov čip morate ponovno plačati kavcijo 5 EUR. 8.Preklic prijave na malico celoletna odjava Preklic posredujete v računovodstvo samo na predpisanem obrazcu (objavljen je na šolski spletni strani). Ob preklicu vrnete čip in prevzamete kavcijo. Preklic velja en dan po oddaji preklica. 9. Plačilo malice je v šolskem letu 2021/2022 vezano na odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan , mora oddati novo vlogo za uveljavljanje teh pravic v avgustu 2021 na Center za socialno delo.. Višina subvencije in cena malice je določena glede na povprečni mesečni dohodek na osebo (povzeto po 25. členu Zakona o šolski prehrani). Polna cena ene malice znaša 2,74 EUR.

19 PRAKTIČNI POUK Praktični pouk dijaki opravljajo na šolskem posestvu, v šolskih delavnicah in pri delodajalcih. Obiskovanje praktičnega pouka je obvezno! Manjkajoče ure morajo dijaki nadomestiti v svojem prostem času. Za praktični pouk dijaki potrebujejo ustrezno delovno opremo. Brez delovne opreme ni mogoče opravljati praktičnega pouka! Delovno obleko za praktični pouk si dijaki do začetka šolskega leta priskrbijo sami, slaščičarji in živilsko prehranski tehniki pa naročijo v šoli. Vsak dijak je po Zakonu o. varnosti in zdravju pri delu dolžan skrbeti za osebno varnost in varnost drugih. Prav tako mora skrbno in odgovorno ravnati z delovnimi pripomočki, orodji in stroji. Dijaki morajo pri praktičnem pouku redno pisati dnevnike, ki jih oddajajo v pregled in ocenitev po dogovoru z učitelji praktičnega pouka. Dnevnike morajo dijaki shranjevati do zaključka šolanja, ker jih z ostalo dokumentacijo oddajo, ko pristopijo k poklicni maturi ali zaključnemu izpitu.

20 PUD: praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu Poleg praktičnega pouka dijaki vseh programov opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) oziroma delovno prakso. PUD se opravlja pri delodajalcih in na šolskem posestvu ter šolskih delavnicah med šolskim letom in v času počitnic..

21 ŠOLSKI KOLEDAR

22 INTERESNE DEJAVNOSTI, PROJEKTNI DNEVI Obsegajo naslednje sklope, ki so različno razporejeni po letnikih in programih: - športni dnevi, - strokovne ekskurzije, - kulturne dejavnosti, - glasba, film, - naravoslovni dnevi, - prosta izbira, - biologija z ekologijo, - zdravstvena vzgoja, - vzgoja za družino in mir, - kulturna zgodovina, - šolska knjižnica, - šolska glasbena skupina, - ohranjanje kulturne dediščine. Šola je vključena v mednarodni projekt Erasmus+. Preko njega si dijaki pridobivajo izkušnje in mednarodne certifikate strokovnih šol v tujini. Dijaki in delavci šole sodelujemo tudi v projektih Zdrava šola, Eko šola, Kakovost itd.

23 PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti (Ur. l.. 30/2018) dijak oziroma starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo, ki jo oddajo najkasneje do 30. septembra svojemu razredniku in ji priložijo: za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave, za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila, za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje. dijak, ki se vzporedno izobražuje, odda vlogo na šoli, kjer opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu.

24 NAČRT DELA Z NADARJENIMI DIJAKI Naši cilji pri delu z nadarjenimi dijaki so: Prepoznavati nadarjene dijake v šoli. Vključiti vse strokovne delavce in svetovalno službo ter spodbujati sodelovanje s starši. Nuditi nadarjenim dijakom razvijanje sposobnosti na tistih področjih,ki krepijo njihove sposobnosti in interese. Vključiti nadarjene v različna tekmovanje, delavnice. Z upoštevanjem temeljih načel dela z nadarjenimi dijaki bomo najprej evidentirali dijake, ki jih bomo tekom leta spoznali za nadarjene ali talentirane. Po definiciji so to dijaki z dejansko visokimi dosežki kot tudi tisti s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke na različnih področjih (intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem ter psihomotoričnem področju). Odkrivanje nadarjenih dijakov v srednji šoli poteka na tri različne načine: Prvi način: Na osnovi predložene dokumentacije, da je bil dijak že v osnovni šoli spoznan za nadarjenega.

25 Drugi način: Če dijak še ni bil odkrit za nadarjenega, se postopek izvede na šoli z evidentiranjem. Dijaka lahko evidentira vsak strokovni delavec na šoli ali se evidentira dijak sam. Za pričetek postopka evidentiranja more biti izpolnjen vsaj eden izmed kriterijev (učni uspeh, učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe). Evidentirane dijake potrdi oddelčni učiteljski zbor. Na podlagi razgovora z evidentiranim dijakom in njegovimi starši pa svetovalna služba pridobi pisna soglasja dijaka in staršev za identifikacijo. Identifikacija vključuje test inteligentnosti, ustvarjalnosti ter ocene učiteljev. Kot nadarjeni so identificirani tisti dijaki, ki so vsaj pri enem kriteriju dosegli nadpovprečen rezultat. Svetovalna služba seznani starše (oz. skrbnike) da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega ter pridobi njihovo mnenje, če dijak še ni dopolnil 18 let. Starši so tudi seznanjeni z možnostjo oddaje vloge za pripravo individualiziranega programa. Tretji način: Na podlagi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju (prva tri mesta na državnem nivoju, zlato priznanje na predmetnem področju ali uvrstitev na mednarodno tekmovanje).

26 Dijakom (lahko se vključijo vsi dijaki) bomo ponudili dejavnosti na različnih področjih: Interesne dejavnosti, prostovoljstvo, šolski ansambel, čebelarski krožek. Priprave na tekmovanje: matematika, fizika, tuji jeziki. Tečaji prve pomoči, CPP, Varno delo s traktorjem, plesni tečaj. Praktično usposabljanje v državah EU. Ekskurzije ter strokovni ogledi doma in v tujini. Srednješolsko strokovno in poklicno izobraževanje ureja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Le tega najdete na spletni strani Šolskega centra Šentjur Tam najdete tudi Pravilnik o šolskem redu v srednji šoli, Šolska pravila, Šolska pravila o ocenjevanju znanja in druge akte.

27 DIJAŠKI DOM V sklopu Šolskega centra Šentjur, Srednje poklicne in strokovne šole je tudi dijaški dom, v katerem je 81 mest za dijake, od tega 27 mest za fante in 54 za dekleta. 9 mest je namenjeno študentom in sicer za 3 fante in 6 deklet. V dijaškem domu imajo dijaki vso oskrbo, vključno s prehrano. Dijaki in dijakinje so ločeni po nadstropjih. Razdeljeni so v dve vzgojni skupini, vsako vzgojno skupino vodi ena izmed vzgojiteljic. Vzgojiteljici skrbita za pravočasen prihod domskih dijakov k pouku ter za njihov učni uspeh. Vsak dan v popoldanskem času so organizirane učne ure in sicer se dijaki prvih letnikov učijo v učilnici, ostali dijaki pa v svojih sobah. V dijaškem domu je poskrbljeno za aktivno preživljanje prostega časa. Na igrišču ob dijaškem domu se dijaki sprostijo ob igranju ekipnih športnih iger, uporabljajo lahko tudi šolski fitnes.

28 Dijakom je na razpolago računalniška soba ter učilnici z možnostjo spremljanja televizijskega programa. S pomočjo zunanjih sodelavcev (Amnesty international, Mladinski center Šentjur) se v domu organizirajo delavnice z različnimi temami, ki jih mladi želijo in potrebujejo v dobi odraščanja. V sklopu interesnih dejavnosti so organizirane še likovne delavnice ter večeri družabnih iger v avli. Vključeni smo v projekte Prostovoljstvo, Eko šola ter Zdrava šola. Sodelujemo tudi z ostalimi dijaškimi domovi v regiji ter Domom starejših v Šentjurju. Dijaki, ki so vključeni v dijaški dom, morajo upoštevati domski red dijaškega doma, s katerim so seznanjeni prvi dan namestitve v dijaški dom.

29 DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE Poleg teoretičnega in praktičnega pouka v šoli organiziramo in izvajamo tudi različne tečaje (šola vožnje A, AM, A1, A2, B in F kategorije, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, testiranje škropilnikov, nacionalne poklicne kvalifikacije, pridobitev znanj iz fitofarmacije ). Vse informacije o drugih dejavnostih šole dobite v tajništvu šole.

30 Vedno imejte v mislih to, da je vaša odločenost za uspeh pomembnejša kot karkoli drugega. (Abraham Lincoln)

31 Š o l s k i c e n t e r Š e n t j u r S R E D N J A P O K L I C N A I N S T R O K O V N A Š O L A P u b l i k a c i j a z a š o l s k o l e t o / Z b r a l a i n u r e d i l a : M i h e l c a R o m i h O b l i k o v a n j e v s e b i n e : U r š k a P e v e c

32 Šentjur, september 2021

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

PRAVILA ŠolPreh

PRAVILA ŠolPreh ŠOLSKA PRAVILA PREHRANA Svet šole sprejel dne: 11. 10 2017 Svet staršev obravnaval dne: 10. 10. 2017 Skupnost dijakov obravnavala dne: 5. 10. 2017 Učiteljski zbor obravnaval dne: 6. 10. 2017 VSEBINA I.

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Vpis po razredih - dijaki brez udeležbe sif_ucpriimek ime prog razred oddelek razrednik panoga prisotnost 3 BUČER JERNEJ TK 4 TK Anita Šraml - Jerot n

Vpis po razredih - dijaki brez udeležbe sif_ucpriimek ime prog razred oddelek razrednik panoga prisotnost 3 BUČER JERNEJ TK 4 TK Anita Šraml - Jerot n sif_ucpriimek ime prog razred oddelek razrednik panoga prisotnost 3 BUČER JERNEJ TK 4 TK Anita Šraml - Jerot ne 6 DEBELJAK DENIS NT 4 NT Anita Šraml - Jerot bowling ne 9 GOLEJ ADRIJANA NT 4 NT Anita Šraml

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 Kazalo vsebine 1. UVODNE DOLOČBE... 1-2 2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE... 2-2 2.1. Vrsta šolske prehrane... 2-2 2.2. Organizacija prehrane...

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Zimski športni dan, AEROBIKA sif_ucenec priimek ime spol prog razred oddelek razrednik panoga Prisotnost 1 CESTNIK NEŽA Ž NT 3 NT Anita Šraml - Jerot

Zimski športni dan, AEROBIKA sif_ucenec priimek ime spol prog razred oddelek razrednik panoga Prisotnost 1 CESTNIK NEŽA Ž NT 3 NT Anita Šraml - Jerot Zimski športni dan, AEROBIKA sif_ucenec priimek ime spol prog razred oddelek razrednik panoga Prisotnost 1 CESTNIK NEŽA Ž NT 3 NT Anita Šraml - Jerot aerobika 2 GAČNIK EVA Ž NT 3 NT Anita Šraml - Jerot

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - srednja šola šolsko leto 2015/16 SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PRE

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO - srednja šola šolsko leto 2015/16 SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PRE SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK program: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 1.B poklic: ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK Učbeniki in delovni zvezki, ki jih dobijo dijaki v učbeniškem skladu: AVTOR: UČBENIK, ZALOŽBA, CENA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik Od branja do znanja. Književnost 1, učbenik za prvi letnik, DZS Na pragu besedila 1, izdaja s plusom, samostojni

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Splošni oddelek Športni oddelek Maturitetni tečaj 334 dijakov 37 profesorjev Predmetnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupno Matur. PREDMETI št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na št. ur v programu

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič

VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič VPIS V SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE Predstavitev razpisa za šolsko leto 2017/ 2018 Ana Bogdan Zupančič 6. 2. 2017 Kje lahko poiščete informacije? Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

KULTURNI DAN, PETEK, , DEJAVNOSTI PO RAZREDIH razred: 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta ve

KULTURNI DAN, PETEK, , DEJAVNOSTI PO RAZREDIH razred: 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta ve 1. a spremljevalca: Aleksander Jezernik, Metka Čede Ciglar Dejavnost ura prostor Ta veseli dan ali je to Matiček 7.45-8.30 telovadnica Živeti v Celju 9.00-10.00 Muzej novejše zgodovine Malica 10.00-10.30

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

15. ŠOLSKI PRAVILNIKI ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij

15. ŠOLSKI PRAVILNIKI ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij 15. ŠOLSKI PRAVILNIKI 5. 1. ŠOLSKA PRAVILA / PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16 SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015 ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI OŠ PIVKA UVOD Na podlagi 49. člen ZOFVI-ja (Ur.l. RS,št. 16/07, 36/08, 58/09) mora šola pripraviti letno samoevalvacijsko

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan DNEVI IDE/OIV: 24. 28. 9. 208 Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan pa prinesejo svojo. Ponedeljek, 24. 9. 208 Dnevi IDE:.

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A     G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1 1. LETNIK Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. letnik gimnazije. Pogoj

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več