SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA z dne Definicije. zastopanje stranke pred davčnimi in drugimi relevantnimi organi.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA z dne Definicije. zastopanje stranke pred davčnimi in drugimi relevantnimi organi."

Transkripcija

1 Okrožno sodišče v Ljubljani Matična št Osnovni kapital 7.500,00 EUR SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA z dne Definicije V kolikor ni izrecno določeno drugače, bodo v splošnih pogojih poslovanja družbe Cautela Pros in vseh sklenjenih pogodbah navedene besede in izrazi imeli spodaj opisani pomen: Cautela Pros ali družba - pravna oseba, ki izvaja poslovne aktivnosti pod imenom Cautela Pros d.o.o., njeni zaposleni in podizvajalci. Družba ima svoj sedež na naslovu Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija in je članica mreže Nexia International. Naročnik - stranka ali stranke, s katerimi družba Cautela Pros sklepa pogodbeno razmerje, kot je to določeno v pogodbi o davčnem svetovanju, ter vse povezane osebe, zaposleni ali zastopniki. Pogodba o davčnem svetovanju ali pogodba pogodbo o davčnem svetovanju tvori pogodba skupaj s pripadajočimi aneksi in temi splošnimi pogoji poslovanja. Pogodba opredeljuje obseg storitev družbe Cautela Pros in se sklicuje na te Splošne pogoje poslovanja. V kolikor je to izrecno dogovorjeno z naročnikom, lahko pogodbo o davčnem svetovanju ali posamezen aneks k tej pogodbi nadomesti tudi naročilo ali naročilnica v pisni ali elektronski obliki. V tem primeru se uporabljajo določila teh splošnih pogojev kot da je bila sklenjena pogodba. Tretje osebe - vsaka druga pravna ali fizična oseba kot naročnik ali družba Cautela Pros. Vsi izrazi, na katere se sklicujemo ali jih določamo v Pogodbi o davčnem svetovanju, imajo enak pomen v teh splošnih pogojih poslovanja in obratno. 2. Uvod Splošni pogoji poslovanja tvorijo sestavni del pogodbe o davčnem svetovanju, kateri so priloženi, pokrivajo pa vse storitve priprave in vlaganja davčnih obračunov, napovedi in poročil, svetovanja in druge povezane poslovne storitve, ki jih naročniku posreduje družba Cautela Pros. 3. Obseg storitev Delo družbe Cautela Pros bo vključevalo davčno, računovodsko, finančno in pravno svetovanje. Cautela Pros bo delo opravila na podlagi naročnikovih izrecnih naročil, ob uporabi informacij in dokumentov, ki jih bo naročnik posredoval, ter z vso potrebno strokovno skrbnostjo. Pri opravljanju storitev bo Cautela Pros vključila zaposlene, ki so ustrezno izkušeni svetovalci, da lahko zagotovi skupino svetovalcev, ki bo omogočala ustrezno izvedbo naročenih storitev ter učinkovito zastopanje stranke pred davčnimi in drugimi relevantnimi organi. Slovenska davčna zakonodaja in njena interpretacija se dokaj hitro spreminja. Zakonodaja včasih določenih transakcij ne opredeljujejo dovolj natančno in nedvoumno, hkrati pa ni na razpolago ustreznega organa ali precedensov, ki bi lahko pomagali pri njeni interpretaciji, zato bodo nasveti družbe Cautela Pros temeljili na našem razumevanju pravilne interpretacije zakonodaje in prakse v času njihove priprave. Kadar bo družba Cautela Pros ugotovila, da davčni organi uporabljajo zakonske določbe na način, ki ni konsistenten z njenim razumevanjem teh določb, bo Cautela Pros o tem obvestila naročnika. Pri tem Cautela Pros ni dolžna posredovati nasveta o spremembah davčne zakonodaje ali njene razlage, ki bi nastale po tem, ko je naročniku že posredovala nasvet. Če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, Cautela Pros ne prevzema nobenih obveznosti v povezavi s kakršnimi koli dejanji glede pravnih in praktičnih posledic nasvetov ali naknadnim nadzorom ali spreminjanjem nasvetov. Naročnik je v celoti odgovoren za kakršnokoli odločitev o uporabi ali drugi rabi nasvetov. Občasno bo Cautela Pros naročniku posredovala gradivo z davčnega področja, ki bo obravnavalo aktualna davčna vprašanja, za katera menimo, da bi lahko bila zanimiva. Ker ima poslovanje vsake od strank družbe Cautela Pros svoje značilnosti, tovrstna storitev ni namenjena posredovanju informacij, ki bi bile neposredno uporabne za katerokoli posamezno stranko. Zaradi tega ta storitev ne predstavlja nadomestila za storitve strokovnega svetovanja. Svetovanje družbe Cautela Pros pogosto obsega tudi odgovarjanje na vprašanja, postavljena na sestankih, preko telefona ali na drug neformalen način. Politika družbe Cautela Pros je, da vsak nasvet stranki potrdi v pisni obliki potem, ko ga ustrezno preuči. V kolikor ne priskrbi tovrstne potrditve, ne more prevzeti odgovornosti za pravilnost neformalnih nasvetov. Samo končni pisni nasvet bo izražal dokončno mnenje ali sklep. Naročnik se strinja, da bo vse dokumente (bodisi v papirnati ali elektronski obliki, osnutke ali končne verzije), kot tudi ustna mnenja, ki mu jih bo posredovala Cautela Pros (v nadaljevanju skupno imenovani kot»mnenja«) obravnaval kot zaupne in da, razen v spodaj določenem obsegu ali v skladu z zahtevami zakonov ali podzakonskih predpisov, ne bo omogočal tretjim osebam dosegati koristi, ki izhajajo iz storitev, ki jih bo nudila Cautela Pros. Kopije mnenj se lahko dajo na voljo: naročnikovim direktorjem in uslužbencem, tistim zaposlenim, ki so vključeni v vodenje zadev, ki so predmet svetovanja, ter finančnim in pravnim svetovalcem, pod pogojem, da naročnik v vsakem posameznem primeru opravi vsa

2 dejanja, ki so potrebna, da se zagotovi, da te osebe razumejo, da: so mnenja zaupne narave in se jih ne sme razkriti nobeni drugi osebi brez predhodnega soglasja družbe Cautela Pros oziroma, če je v Pogodbo o davčnem svetovanju drugače določeno; morajo glede kakršnihkoli osebnih podatkov upoštevati predpise s področja varovanja osebnih podatkov; smejo uporabiti mnenja samo za namene, ki so posebej dogovorjeni v pisni obliki med družbo Cautela Pros in naročnikom; Cautela Pros proti njim ne prevzeme nobene obveznosti ali skrbnosti v povezavi s kakršnokoli uporabo mnenj. 4. Posredovanje informacij Da bo Cautela Pros lahko ustrezno odgovorila na naročnikova vprašanja, bo naročnik moral v razumnem času posredovati vse potrebne relevantne informacije in gradiva. Naročnik se prav tako strinja, da bo družbo Cautela Pros nemudoma opozorili na kakršnekoli spremembe v informacijah ali gradivih, ki jih je predhodno posredoval. Cautela Pros ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bo izhajala iz naslova naročnikovega zanašanja na pravilnost ali popolnost informacij in gradiv, ki jih je posredoval, ali iz naslova kakršnihkoli drugih napak v posredovanih informacijah in gradivih. V kolikor bo naročnik menil, da Cautela Pros pri pripravi nasvetov ni upoštevala oziroma je nepravilno razumela kakršnakoli pomembna dejstva ali okoliščine, bo naročnik družbo Cautela Pros o tem nemudoma obvestili. Naročnik bo zagotovil, da bodo njegov sodelavci posredovali potrebne informacije in pojasnila, ki jih družba Cautela Pros potrebuje za posredovanje svojih storitev. Prav tako se bosta Cautela Pros in naročnik ustrezno dogovorila, če bo pri delu potrebna pomoč točno določenih posameznikov naročnikovega osebja. 5. Varovanje zaupnosti Cautela Pros bo kot zaupne varovala vse informacije, ki jih bo družba pridobila v okviru opravljanja storitev za naročnika, vendar lahko naročnik družbo Cautela Pros v določenih okoliščinah odveže odgovornosti varovanja zaupnosti določenih informacij. V primerih, ko bo naročnik družbi Cautela Pros posredoval naslove elektronske pošte, na katere naj pošlje gradivo, bo Cautela Pros razumela (razen, če naročnik družbe Cautela Pros ne poduči drugače), da je posredovanje gradiv preko teh medijev dovolj varno in zaupno, da bodo naročnikovi interesi ustrezno zavarovani. Ob upoštevanju obveznosti, da Cautela Pros varuje kot zaupne vse informacije, pridobljene v okviru opravljanja storitev, se naročnik strinja, da bo Cautela Pros dejstvo, da je za naročnika opravila storitve, lahko navedla tretjim osebam ter potencialnim strankam v okviru predstavitve izkušenj in priporočil. Kljub temu lahko Cautela Pros zaupne informacije razkrije: svojim zavarovalcem ali pravnim svetovalcem, pod pogojem, da zaupne informacije ostanejo zaupne, ter drugim osebam, v kolikor je Cautela Pros informacije dolžna razkriti na podlagi zakonskih oziroma strokovnih predpisov.»zaupne informacije«: so informacije ali dokumenti, ki jih Cautela Pros prejme ali pripravi za potrebe posredovanja storitev in ki so označene kot zaupne oziroma očitno zaupne glede na svojo naravo. Zaupne informacije ne vključujejo nobenih informacij, ki: so bile ali bodo dostopne javnosti, če to ni posledica kršitve obveznosti o varovanju zaupnosti; ali so bile družbi Cautela Pros znane preden je družba začela posredovati storitve, in katerih naročnik ni posredoval kot zaupne v okviru drugega angažmaja; ali jih družba Cautela Pros prejme od tretje osebe, ki nima nobene obveznosti varovanja zaupnosti teh informacij. 6. Tretje osebe Cautela Pros lahko v okviru posredovanja storitev po prosti presoji, uporablja storitve podizvajalcev, pri čemer ostaja Cautela Pros izključno odgovorna za izvedbo storitev. Naročnik se strinja, da ne bo vlagal nobenih zahtevkov (niti obligacijskih, odškodninskih (vključno iz naslova malomarnosti) ali drugih zahtevkov) proti kateremukoli podizvajalcu ali njihovim zaposlenim v povezavi z izvedbo storitev družbe Cautela Pros. Katerikoli podizvajalec ali zaposleni podizvajalca, ki sodeluje z naročnikom v povezavi z izvedbo storitev družbe Cautela Pros, deluje tako zgolj v imenu družbe Cautela Pros. V primerih, ko bo naročnik uporabil storitve tretjih oseb, katerih delo bi lahko vplivalo na zmožnost posredovanja storitev družbe Cautela Pros, bo naročnik moral zagotoviti, da bo s temi tretjimi osebami sklenil ustrezne dogovore, ki bodo omogočali pravočasni in pravilni prenos informacij. Cautela Pros v nobenem primeru ne bo odgovorna za kvaliteto, ustreznost ali relevantnost dela, ki ga bodo opravile tretje osebe, in na katerega se bo Cautela Pros morala zanašati. Kakršnakoli mnenja, ki jih bo pripravila družba Cautela Pros, so namenjena izključno naročniku in za točno določen namen. Mnenja niso namenjena za uporabo v drugačnem kontekstu ali kasneje, kot je bilo dogovorjeno. V kolikor naročnik to vseeno želi storiti, se strinja, da bo kontaktiral družbo Cautela Pros, tako da Cautela Pros lahko potrdila, da je mnenje še vedno uporabna za želeni namen. Če ni pisno drugače dogovorjeno, so mnenja družbe Cautela Pros namenjena samo potrebam naročnika ali osebe, na katero so naslovljena, zato se tretje osebe ne morejo zanesti na njih. Cautela Pros v nobenem primeru ne sprejema nobene obveznosti ali odgovornosti do katerikoli tretje osebe, ki bi utegnila dostopati do mnenj. Tovrstna omejitev odgovornosti je lahko posebej določena tudi v samih mnenjih. Stran 2 od 5

3 Naročnik se strinja, da bo povrnil vse stroške in odvezal družbo Cautela Pros in njene zaposlene, v primeru zahtev in postopkov, ki bi jih postavile ali sprožile tretje osebe, ter vseh povezanih odškodnin, poravnav, izgub, obveznosti, stroškov in izdatkov, vključujoč, a ne omejeno na razumne stroške pravnih postopkov, ki izhajajo ali se navezujejo na storitve ali izdelke, izvedene na podlagi pogodbe o davčnem svetovanju, razen pravnomočno ugotovljene odškodnine iz naslova hude malomarnosti ali drugega namernega ravnanja družbe Cautela Pros v povezavi s tovrstnimi storitvami ali izdelki. Naročnik bo družbo Cautela Pros pisno obvestil o kakršnihkoli omejitvah, za katere bo naročnik želel, da jih družba Cautela Pros upošteva ob izmenjavi informacij, bodisi z osebami znotraj naročnikove organizacije, ali s pooblaščenimi tretjimi osebami (na primer davčnimi organi). Brez tovrstnih pisnih omejitev bo Cautela Pros svoje strokovno delo opravila na podlagi predpostavke, da lahko informacije, ki so bile posredovane ali ki jih je sama ustvarila, posreduje tretjim osebam, v kolikor to stori v dobri veri in presodi, da je to potrebno ali koristno za uveljavljanje naročnikovih interesov. Cautela Pros bo predpostavljala, da lahko deluje v skladu z ustnimi, pisnimi ali elektronskimi navodili kateregakoli zaposlenega pri naročniku, razen v primeru, ko izrecno prejme drugačna navodila. 7. Lastništvo dokumentov in pravica do uporabljanja znanja Vse pravice intelektualne lastnine na vseh sistemih, tehnikah, metodologijah, idejah, konceptih, informacijah in know-howu, ki so bile razvite tekom posredovanja storitev na podlagi pogodbe o davčnem svetovanju, ostajajo last družbe Cautela Pros. Prav tako so v lasti družbe Cautela Pros vse pravice intelektualne lastnine na mnenjih, vključujoč, a ne omejeno na, avtorske pravice. Cautela Pros lahko razvije ali uporablja vsak tak sistem, tehniko, metodologijo, idejo, koncept, informacije ali know-how pri opravljanju storitev za tretje osebe, ne glede na to, ali se to odraža v posredovanem mnenju, ali ne, v kolikor Cautela Pro pri tem ne krši obveznosti o varovanju zaupnosti, kot so določene v peti točki teh splošnih pogojev. Dopisi in dokumenti (vključno z delovnimi verzijami), ki so bili ustvarjeni tekom opravljanja storitev, pripadajo družbi Cautela Pros. Cautela Pros teh dokumentov ne bo razkrila ali omogočila dostopa do njih, razen v okviru skrbnega pregleda, kjer bo Cautela Pros pridobila potrdilo, ki bo družbo odvezalo te odgovornosti. Dokumenti, ki jih Cautela Pros pridobi v posest oziroma so ustvarjeni, kadar Cautela Pros deluje kot zastopnik naročnika, pripadajo naročniku, in mu jih bo Cautela Pros vrnila na poziv. Cautela Pros si pridržuje pravico ohraniti kopije vseh dokumentov, ki jih bo odstopila naročniku. Z morebitnimi osebnimi podatki, bo Cautela Pros ravnala v skladu z interno politiko varovanja osebnih podatkov. 8. Cena storitev Cautela Pros bo naročniku zaračunala vse stroške za opravljeno ali dogovorjeno delo v skladu s pogodbo o davčnem svetovanju in splošnimi pogoji poslovanja (vključujoč morebitno delo zunanjih svetovalcev). Naročnik se strinja, da bo naročene storitve plačal. Morebitni materialni stroški in vsakokratni davek na dodano vrednost bodo dodatno ustrezno zaračunani. Podrobnosti o cenah storitev bodo določene pisno in z naročnikovim soglasjem. Cene bodo izračunane praviloma, ne pa izključno, v skladu s porabljenim časom, po postavkah, ki izražajo faktorje, kot so zapletenost, izkušnje sodelavcev, denarnih vrednosti in specialističnega znanja. Cene bodo oblikovane tudi v skladu z nujnostjo zadeve ter uporabljenimi tehnikami, strokovnimi znanji, raziskovanjem in know-howom, ki ga je družba Cautela Pros razvila. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, bo Cautela Pros zaračunala vse posvete, sestanke, nasvete, pomoč in pripravo dokumentacije o opravljenih dejanjih. Za določena naročila Cautela Pros v soglasju z naročnikom lahko določi fiksne cene, če lahko brez težav oceni čas, ki bo potreben za izvedbo naloge. Vsaka ocena stroškov, ki jo bo družba Cautela Pros posredovala za potrebe načrtovanja ali katerekoli druge potrebe, bo posredovana v dobri veri, vendar ne bo zavezujoča, če to ni posebej dogovorjeno z naročnikom. Cautela Pros bo naročnika obvestila, če bo dosegla predhodno ocenjeno višino stroškov pred zaključkom projekta in bo pričakovala, da jo bo občutno presegla. V primeru davčnega nadzora ali inšpekcijskega postopka bo Cautela Pros naročniku na razpolago za pomoč pri samem ugotovitvenem postopku v povezavi s katerokoli zadevo, o kateri je Cautela Pros naročniku predhodno posredovala mnenje, vendar bo Cautela Pros tovrstne storitve dodatno zaračunala. Družba Cautela Pros si pridržuje pravico obračunati zamudne obresti, v kolikor ne bo prejela plačila do dneva zapadlosti, kot je izkazan na izdanih računih. Če bo račun izdan v drugi valuti kot v eurih, bo Cautela Pros preračunala cene storitev v to drugo valuto po menjalnem tečaju, veljavnem na dan izdaje računa. V skladu z običajno prakso bo Cautela Pros račun izdala vsak mesec, kar vključuje tudi vmesna plačila za opravljeno delo na projektih, ki še niso zaključeni (na primer priprava davčnih obračunov). Za izvedbo določenih storitev in kritje povezanih stroškov Cautela Pros lahko zahteva tudi predplačilo. Za potrebe izdajanja računov bo Cautela Pros svoje storitve obravnavala kot opravljene na zadnji dan koledarskega meseca, v katerem jih je izvedla. Kljub temu si Cautela Pros pridržuje pravico spremeniti način izdajanja računov, v kolikor bi to bilo potrebno zaradi sprememb veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost ali drugih predpisov. V kolikor se Cautela Pros in naročnik izrecno dogovorita bo Cautela Pros ob izdaji računa naročniku posredovala tudi specifikacijo opravljenih storitev. V kolikor bo to Stran 3 od 5

4 izrecno dogovorjeno bodo cene vključevale razumne stroške prevoza, nastanitve ter prehrane, ki jih bodo utrpeli zaposleni ali podizvajalci družbe Cautela Pros pri opravljanju dela za naročnika. Prav tako bo Cautela Pros zaračunala obdelavo dokumentov (kot je tajniško delo, fotokopiranje, tiskanje, kurirske storitve ali posebne poštne storitve) ter druge primerne materialne stroške, ki so potrebni za opravljanje storitev. 9. Pregled izvršenega dela Naročnik je dolžan pregledati izvršeno delo takoj, ko je to po običajnem teku stvari mogoče in o morebitnih ugotovljenih napakah nemudoma obvestiti Cautelo Pros. Če naročnik na poziv Cautele Pros, naj pregleda in prevzame izvršeno delo brez utemeljenega razloga tega ne stori, se šteje da je delo prevzel in pregledal v 15 dneh od takega poziva. Po pregledu in prevzemu opravljenega dela Cautela Pros ni več odgovorna za napake, ki bi jih bilo mogoče opaziti pri običajnem pregledu. Po dveh letih od prevzema opravljenega posla se naročnik ne more več sklicevati na napake. 10. Omejitev odgovornosti V kolikor naročnik utrpi izgubo ali škodo kot neposredno posledico kršitve pogodbenih obveznosti ali malomarnosti družbe Cautela Pros, bo le-ta sprejela odgovornost za plačilo ustrezne odškodnine. V nobenem primeru ne bo skupna odgovornost družbe Cautela Pros (ki izhaja bodisi iz pogodbe, malomarnosti ali iz drugega dejanja) presegla nižjega zneska izmed (a) dvakratnega zneska cene podanega mnenja za predmetno zadevo ali (b) zneska dejanske škode (vključno z morebitnimi pravnimi in drugimi stroški). Dejanska škoda izključuje kakršnokoli posledično izgubo, izgubo dobička in kakršnokoli drugo gospodarsko škodo. V nobenem primeru Cautela Pros ne bo odgovorna za kakršnokoli izgubo, škodo, strošek ali izdatek, ki izhaja v kakršnikoli obliki iz, ali nastane v povezavi z malomarnostjo, namerno opustitvijo, goljufivimi dejanji ali opustitvami, zavajanjem ali zvedenostjo na strani naročnika, njenega poslovodstva ali katerekoli druge povezane osebe. Naročnik je odgovoren zagotoviti, da so informacije, ki jih posreduje za namene priprave ali pregleda davčnega obračuna ali napovedi točne, ter da je davčni obračun oziroma napoved vložena in davčna obveznost plačana v zakonskih rokih. Vložitev ali plačilo z zamudo lahko povzroči nastanek globe in/ali zamudnih obresti, ki predstavljajo odgovornost naročnika in ne družbe Cautela Pros. Cautela Pros ne odgovarja in ne more odgovarjati za morebitno škodo, ki nastane zaradi dejstev, na katera je bila opozorjena po preteku štirih let od dneva posredovanja mnenja. V primeru spora ali zahtevkov, ki izvirajo iz opravljenih storitev, bodo morebitna dejanja glede uveljavljanja škode ali druga dejanja usmerjena samo zoper družbo Cautela Pros in ne zoper njene zaposlene ali podizvajalce. 11. Višja sila Nobena stranka ne bo odgovorna drugi stranki za kakršnokoli zamudo ali napako pri izpolnitvi katerekoli obveznosti po teh splošnih pogojih poslovanja ali po sklenjeni pogodbi o davčnem svetovanju (z izjemo neplačila), ki izhaja iz požara, poplave, vojne, nemirov, terorizma, ljudskega upora, stavke, delovnopravnih sporov ali podobnih dogodkov, v obsegu, ki ga v celoti ali deloma povzročijo, neposredno ali posredno, okoliščine izven razumnega nadzora strank, pod pogojem, da je stranka o tem pisno obvestila drugo stranko. 12. Konflikt interesov Ker družba Cautela Pros nudi vrsto storitev množici strank, se lahko pojavi primer, ko bo posredovala družbam in organizacijam storitve, glede katerih bo naročnik menil, da povzročajo konflikt interesov. V kolikor obstajajo določene družbe, za katere naročnik meni, da spadajo v ta okvir, se naročnik strinja, da bo družbo Cautela Pros o tem pisno obvestil. Kadar bo tovrstni konflikt ugotovljen, in bo družba Cautela Pros prepričana, da lahko ustrezno zavaruje naročnikove interese z ustreznimi postopki, bo Cautela Pros z naročnikom dogovorila ureditev, ki bo uvedena z namenom varovanja zaupnosti in zagotovitve, da bodo mnenja objektivna tekom celotnega trajanja pogodbenega razmerja. V primeru, da družba Cautela Pros ne bo mogla uvesti varovalk za nadzor konfliktov, se Cautela Pros in naročnik lahko dogovorita o prekinitvi opravljanja storitev. 13. Pritožbeni postopek Družba Cautela Pros želi svojim naročnikom trajno posredovati visok nivo storitev. V kolikor naročnik verjame, da bi Cautela Pros lahko izboljšala svoje storitve, se lahko kadarkoli pogovori z zaposlenim družbe Cautela Pros, ki je odgovoren za odnos z naročnikom ali z direktorjem družbe Cautela Pros. 14. Elektronska pošta (korespondenca po elektronski pošti) Elektronsko posredovanje informacij ne more biti popolnoma varno, prosto virusov ali napak. Tovrstne informacije so lahko prestrežene, poškodovane, izgubljene, uničene, prejete z zamudo ali nepopolne, ali so drugače škodljivo prizadete ali neuporabne za uporabo. Elektronski sistemi in postopki ne morejo zagotoviti, da posredovane informacije ne bodo prizadete s tovrstnimi nevarnostmi. Družba Cautela Pros in naročnik se strinjata, da bosta uporabljala komercialno razumne postopke za varstvo pred virusi splošno znane v času pred pošiljanjem informacij po elektronski poti. Vsak bo odgovoren za varovanje svojega lastnega sistema in interesov v povezavi z elektronskim komuniciranjem. Niti Cautela Pros, niti naročnik (v vsakem primeru, vključno z zaposlenimi, podizvajalci ali zastopniki) ne bosta imela Stran 4 od 5

5 nobene odgovornosti nasproti drugemu na nobeni podlagi, bodisi pogodbeni, odškodninski (vključno z malomarnostjo) ali drugi, za kakršnokoli napako, škodo, izgubo ali opustitev, ki izhaja iz ali nastane v povezavi z medsebojnim elektronskim posredovanjem informacij ali zanašanjem na tovrstne informacije. Kadar bodo sporočila posredovana po elektronski pošti, se zahtevajo naslednji postopki: V kolikor je zadeva urgentna, bo pošiljatelj poleg elektronskega sporočila opravil še telefonski klic, s katerim bo potrdil prejem elektronskega sporočila. Razen v primeru, ko naročnik v elektronskem sporočilu jasno naroči, da ne želi odgovora v elektronski obliki, bo Cautela Pros odgovorila z elektronskim sporočilom. Obe stranki bosta izvajali postopke za varovanje popolnosti podatkov. Še zlasti prejemnik je dolžan preveriti vse priponke proti virusom, preden odpre katerikoli dokument, ne glede na to, kako jih je prejel. 15. Veljavno pravo V zvezi s pogodbo o davčnem svetovanju se uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bo pogodba tudi interpretirala. Ustrezne določbe slovenske zakonodaje in predpisov urejajo vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki jih pogodba o davčnem svetovanju izrecno ne opredeljuje. Če bi nastal kakršnikoli spor, ga bosta Cautela Pros in naročnik poizkušala razrešiti v dobri veri s pogajanjem na višjih nivojih. V primeru, da spor ne bo razrešen s pomočjo pogajanj, se vsaka pogodbena stranka strinja, da bo izključno pristojnost v povezavi z razrešitvijo spora imelo pristojno sodišče v Ljubljani, Sloveniji. 16. Končne določbe Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo ne glede na vsebino ponudb ali podobnih dokumentov. Lahko se občasno posodobijo oziroma se lahko dopolnijo z dodatnimi pogoji, ki bodo posebej prirejeni posameznemu svetovalnemu projektu. Določbe splošnih pogojev poslovanja, ki so izrecno ali posledično namenjene veljavi tudi po njihovem prenehanju ali izteku, bodo trajno veljavne in bodo še naprej zavezovale obe stranki. Cautela Pros si pridržuje pravico odstopa od pogodbenega razmerja brez odpovednega roka, v kolikor naročnik odkloni ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo ali ne bo zmožen posredovati popolnih in pravilnih informacij, ki jih Cautela Pros potrebuje za izvedbo storitev. Če bo pogodbeno razmerje prekinjeno, bo naročnik družbi Cautela Pros plačal vse pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz storitev, opravljenih do dneva prekinitve. Prav tako bo naročnik nosil morebitne stroške, ki bodo mogoče nastali kot posledica prekinitve pogodbenega razmerja. Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva spremembo predmetnih storitev. Spremembe morajo biti medsebojno dogovorjene in bodo predmet razumnih uskladitev glede cene in časa izvedbe. V primeru kakršnegakoli neskladja med pogodbo o davčnem svetovanju in splošnimi pogoji poslovanja ali katerimkoli drugim dokumentom, ki tvori sestavni del pogodbe, bodo imele prednost določbe teh splošnih pogojev poslovanja, razen v obsegu, kot bo to dogovorjeno v pogodbi o davčnem svetovanju. V primeru morebitnega neskladja med pogodbo o davčnem svetovanju in katerimkoli drugim dokumentom, ki tvori sestavni del Pogodbe, razen splošnih pogojev poslovanja, bodo imele prednost določbe pogodbe o davčnem svetovanju. CAUTELA PROS d.o.o. Stran 5 od 5

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad

I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka , Glinškova ploščad I. UVODNE DOLOČBE Splošni pogoji za izvajanje SMS storitve za dvosmerno komunikacijo 2Mobile d. o. o., matična številka 6125123000, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izvajalec) sprejema

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final

_-_Splosni_pogoji_poslovanja_final SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe BU Power Sistemi, prodaja in servis motorjev in rezervnih delov, d.o.o. 1. SPLOŠNO Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Pogoji") veljajo za vse dejavnosti družbe BU Power

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba

Nakup nepremičnine, prodajna pogodba PRODAJNA POGODBA»Vzorec prodajne pogodbe poslovnih prostorov/2017«, ki jo dogovorita in skleneta: Prodajalec: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav

Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestav Splošni pogoji poslovanja Optiprint d.o.o. Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm

NEPREMIČNINE - REAL ESTATES Posredništvo, svetovanje, trgovina Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER gsm sprejema na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006, 49/11 naslednje SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA pri posredovanju v prometu z nepremičninami 1. UVODNE DOLOČBE 1.1 S Splošnimi

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Politika upravljanja z nasprotji interesov

Politika upravljanja z nasprotji interesov POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 1 /

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več