Povezani z etiko Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Povezani z etiko Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o."

Transkripcija

1 Povezani z etiko Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o.

2 Povezani z etiko Kodeks ravnanja družbe Plinovodi d.o.o.

3 Kazalo Vrednote, ki jih udejanjamo Poslanstvo Vizija Zaposleni / 1 / NAŠI ODNOSI / 2 / ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU / 3 / VAROVANJE OKOLJA IN URESNIČEVANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI / 4 / INOVATIVNOST IN KAKOVOST Komuniciranje / 1 / INTERNO KOMUNICIRANJE / 2 / ODNOSI Z JAVNOSTMI IN JAVNI NASTOPI / 3 / ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE / 4 / POSLOVNI BONTON IN UREJENOST

4 Integriteta / 1 / PODKUPOVANJE IN KORUPCIJA / 2 / KONFLIKT INTERESOV / 3 / DONACIJE IN SPONZORSTVA / 4 / FINANCIRANJE POLITIČNIH AKTIVNOSTI / 5 / DARILA IN GOSTOLJUBJE / 6 / PRIJAVLJANJE ŠKODLJIVIH RAVNANJ IN ZAŠČITA DOBROVERNIH PRIJAVITELJEV / 7 / SISTEM SKLADNOSTI POSLOVANJA Preglednost poslovanja / 1 / DOSTOPNOST PODATKOV O POSLOVANJU / 2 / PREGLEDNOST FINANČNEGA POSLOVANJA / 3 / PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA / 4 / ZAŠČITA PREMOŽENJA DRUŽBE / 5 / ZAŠČITA OSEBNIH IN DRUGIH VAROVANIH PODATKOV / 6 / KONTAKTI ZA PRIJAVO KRŠITEV KODEKSA Kontakt

5

6 / / V družbi Plinovodi d.o.o. se zaposleni zavedamo svoje vloge in odgovornosti do lastnikov, države, lokalnih skupnosti, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Zato se zavezujemo jasnim načelom, izraženim v naših vrednotah, viziji in poslanstvu. Vse to ustvarja okvir za delovanje družbe kot pomembnega člena za razvoj družbenega okolja, v katerem delujemo. / / Ravnanje vseh zaposlenih temelji tudi na lastni odgovornosti, na pokončnosti, lojalnosti in spoštovanju soljudi ter okolja. V družbi imajo pri tem ključno vlogo vodje. Prav oni so tisti, ki morajo najbolj poznati svoje zaposlene, postopke dela ter skrbeti za usklajevanje z interesi širše družbe in države. Vsi zaposleni, še zlasti vodje, si prizadevamo za uresničevanje vizije, poslanstva in ciljev družbe ter pri tem vedno ravnamo v skladu z njenimi vrednotami. / / Kodeks ravnanja naše družbe ima pri tem dva bistvena pomena: vsakega posameznega zaposlenega vzpodb ja k lastnem odgovornemu ravnanju in mu daje za to potrebne usmeritve, vseb je načela in ilje, ki k pravilnem in etičnem ravnanj vzpodbujajo celotno družbo. Poslovodstvo družbe Plinovodi d.o.o.

7 Vrednote, ki jih udejanjamo / 1 / ZNANJE IN STROKOVNOST Cenimo in razvijamo znanje ter strokovnost naših zaposlenih, kot temelja naše dejavnosti. / 2 / ZAVZETOST Delamo zavzeto in učinkovito. / 3 / USTVARJALNOST Prisluhnemo navdihom, spodbujamo inovativnost ter odprto sprejemamo izboljšave in novosti. / 4 / ODGOVORNOST Odgovorno skrbimo za zanesljivo delovanje naših sistemov, za zdravje in varnost ljudi ter ohranjanje narave. Prevzemamo odgovornost za svoje delo in ravnanja. / 5 / SPOŠTOVANJE Gojimo spoštljive odnose, cenimo raznolikost in odprto komunikacijo. / 6 / ZAUPANJE Gradimo in vzdržujemo visoko stopnjo medsebojnega zaupanja in s svojim ravnanjem ustvarjamo zaupanje drugih. / 7 / POŠTENOST Smo iskreni in nepristranski. / 8 / SAMOINICIATIVNOST Spodbujamo in krepimo samoiniciativnost ter s tem prispevamo k osebnemu razvoju in napredku družbe. 6

8 Poslanstvo Zagotavljamo energijske poti in priložnosti za oskrbo z energijo. Predani smo zanesljivosti, varnosti in strokovnosti ter zavzeti za tehnološki in družbeni napredek. Ustvarjamo prostor za sinergijo med ljudmi, stroko in okoljem. S strastjo zbližujemo energijo in ljudi. Vizija Rastoč plinski infrastrukturni steber povezan z okoljem in integriran v mednarodni prostor, ki zagotavlja učinkovite energetske rešitve za potrebe ljudi. 7

9 8

10 Zaposleni Zaposleni smo najpomembnejši del naše družbe. Zavzeto in učinkovito delamo in zagotavljamo prihodnost družbe Plinovodi d.o.o. 9

11 / 1 / NAŠI ODNOSI Uspeh naše družbe je odvisen prav od vseh zaposlenih. Zato si vedno prizadevamo za dobre medsebojne odnose in smo spoštljivi do vsakogar. Naša sposobnost, da uspemo kot družba, temelji na vseh zaposlenih na naši integriteti, znanju, sposobnosti, različnosti, fleksibilnosti in timskem delu. Zato se trudimo in oblikujemo okolje, kjer je medsebojno spoštovanje na prvem mestu. Naša usmerjenost v timsko delo temelji na spoštovanju različnosti posameznikov in njihovega prispevka v družbi. Naloga vseh je, da poleg skrbi za dobre rezultate krepimo delovno okolje, ki bo vzpodbujalo sodelovanje, predanost in uspeh pri delu. S tem zagotavljamo zadovoljstvo vseh zaposlenih. Od zaposlenih pričakujemo, da ravnajo v skladu z vrednotami družbe in spoštujejo kodeks ravnanja tako v interni komunikaciji kot v komunikaciji z zunanjim svetom. Zaposleni uresničujemo cilje družbe kot tudi svoje osebne cilje. Naša družba skrbi za kar najboljšo usklajenost poklicnega in zasebnega življenja. S pravilnim razmerjem med učinkovitostjo in človečnostjo vodje skrbijo za razvoj zaposlenih, da bodo ti razvili čut za čim večjo pripadnost družbi. 10

12 / 2 / ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU Zdravje zaposlenih je osnova za kakovostno življenje in delo. Vsem zaposlenim v družbi zagotavljamo zdravo in varno delovno okolje, skrbimo za zaščito pred nesrečami in poškodbami na delovnem mestu ter zmanjšujemo in odpravljamo vzroke omenjenih tveganj. S preventivnimi ukrepi zmanjšujemo nevarnosti in obremenitve pri delu, pojav poklicnih bolezni, izboljšujemo varnostno kulturo zaposlenih in povečujemo njihovo učinkovitost. Zavezani smo, da ustvarjamo medsebojno zaupanje v delovnem okolju, kjer zaposlene v družbi obravnavamo z dostojanstvom in spoštovanjem. Družba ne dopušča žaljivega vedenja, diskriminacije ali nadlegovanja. V družbi se zavezujemo oblikovati delovno okolje, ki ne ustvarja občutkov strahu, dvomov, ponižanj ter posredno vseh vrst bolezni, ki bi vodile k zmanjšanju ustvarjalnosti zaposlenih. Naša Izjava o varnosti z oceno tveganja predstavlja politiko varnosti in zdravja pri delu ter določa ukrepe za njeno izvajanje v družbi. 11

13 / 3 / VAROVANJE OKOLJA IN URESNIČEVANJE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI Izvajamo takšno okoljsko politiko, ki družbo Plinovodi d.o.o. nenehno zavezuje k ohranjanju okolja in okoljskim izboljšavam na vseh področjih. Družbena odgovornost do okolja in družbe je naša zaveza. V družbi izvajamo takšno okoljsko politiko, ki nas nenehno zavezuje k ohranjanju okolja in okoljskim izboljšavam na vseh področjih. Prizadevamo si za širjenje prenosnega sistema zemeljskega plina, ki bo omogočal priključevanje novih uporabnikov. Prenosni sistem nadgrajujemo skladno z regionalnim in vseevropskim razvojem trga z zemeljskim plinom. Skrbno spremljanje pojavov in razmer na prenosnem sistemu prinaša rezultate, pomembne tudi za širšo skupnost. Zavezujemo se za stalno in pravočasno prepoznavanje ter izpolnjevanje zakonodajnih in drugih zahtev ter smernic na vseh področjih, ki so kakor koli povezana z našim ravnanjem. Ob upoštevanju okoljske dimenzije dejavnosti družba skrbi za razvoj in izobraževanje tako zaposlenih kot zunanjih izvajalcev. Sedanjim in bodočim uporabnikom prenašamo znanja s področja učinkovite in varne rabe zemeljskega plina. 12

14 / 4 / INOVATIVNOST IN KAKOVOST Vzpodbujamo inovativnost zaposlenih in podpiramo uveljavljanje njihovih novih idej. Kakovost storitev zagotavljamo z odgovornim opravljanjem svojih nalog. Zavedamo se pomena in možnega prispevka predlogov zaposlenih za izboljšanje obstoječih sistemov in postopkov v družbi. S spodbujanjem ustvarjalne klime zagotavljamo, da se čim več novih idej uspešno razvije ter uveljavi v obliki novih rešitev. Pri obravnavanju inovacij ne upoštevamo samo konkurenčnih prednosti, ampak tudi njihov vpliv na zanesljivost in varnost obratovanja sistema. Pri svojem delu kot tudi pri naših notranjih in zunanjih komunikacijah upoštevamo, da se kakovost storitev družbe celostno odraža v zadovoljstvu uporabnikov prenosnega sistema. Vodje zagotavljajo kakovost vseh storitev z optimalno organizacijo poslovanja in skrbno kontrolo poteka delovnih procesov. S svojim stalnim zgledom spodbujajo sodelavce k zagotavljanju kakovosti in odličnosti poslovanja. Gradijo visoko zavest zaposlenih glede pomena odgovornega opravljanja vseh nalog, obvladovanja tveganj in doslednega ravnanja v skladu z načeli varnostne kulture. 13

15 14

16 Komuniciranje Z načinom komunikacije, tako navznoter kot navzven, gradimo in krepimo organizacijsko kulturo družbe Plinovodi d.o.o. 15

17 / 1 / INTERNO KOMUNICIRANJE V naši družbi komuniciramo odprto, spoštljivo, dvosmerno in na način, da vsakomur omogočamo izražanje lastnih idej, mnenj in stališč. Zavedamo se, da dobra komunikacija pozitivno vpliva na pretok informacij, zadovoljstvo zaposlenih in poslovnih partnerjev, kot tudi na uspešnost poslovanja oziroma na rezultate celotne družbe. Za dobro komunikacijo smo odgovorni vsi zaposleni. V komunikaciji smo dobronamerni in vedno govorimo resnico. S tem zagotavljamo dobre odnose, ki so pogoj za učinkovito delo. / 2 / ODNOSI Z JAVNOSTMI IN JAVNI NASTOPI Zavedamo se, da je vsak nastop v medijih in izven družbe odgovorno dejanje in priložnost za krepitev ugleda družbe Plinovodi d.o.o. Zunanjim javnostim informacije posredujejo poslovodstvo in le s strani poslovodstva pooblaščene osebe. Enako velja za nastope v javnosti, zlasti v množičnih medijih. Vsako komuniciranje temelji na spoštovanju vrednot, vizije, poslanstva in poslovnih ciljev podjetja. 16

18 Vzpodbujamo nastope naših zaposlenih na strokovnih konferencah in dogodkih, na katerih se lahko izkažemo z dobrim delovanjem družbe in dobrimi praksami. Zaposleni, ki javno nastopajo, morajo biti za to usposobljeni, hkrati pa se morajo zavedati, da z vsako svojo besedo in sliko, dejanjem in obnašanjem predstavljajo svojo družbo. / 3 / ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE Zavedamo se pomena elektronskega komuniciranja za učinkovitejše delo, lažjo komunikacijo in krepitev dobrih odnosov med zaposlenimi in do sogovornikov izven družbe. Za elektronsko komuniciranje štejemo komuniciranje po telefonu, elektronski pošti, na socialnih omrežjih in intranetu naše družbe. Temeljna načela te komunikacije so: kratko in jedrnato, osebno, prijazno Na prejeto elektronsko pošto odgovorimo takoj, ko je mogoče, oziroma v roku enega delovnega dne. Odzovemo se tudi, če še ne vemo odgovora/akcije takrat sporočimo, da smo začeli ukrepati in navedemo predvideni termin odgovora/akcije. Zavedajmo se, da lahko e-pošto prebere tudi tretja oseba, zato skrbimo za ustrezno raven komuniciranja. 17

19 Komuniciranje v družabnih omrežjih (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin...) je pomemben del današnjega načina komunikacije, vendar se moramo zavedati, ali govorimo v imenu družbe Plinovodi d.o.o. (kot uradni govorec podjetja) ali o naši družbi na neuradni ravni. Tudi v družabnih omrežjih komuniciramo odgovorno, spoštujemo pravice in temeljne svoboščine vsakega posameznika in nismo nestrpni. / 4 / POSLOVNI BONTON IN UREJENOST Poznavanje pravil poslovnega bontona je konkurenčna prednost in poslovna priložnost, ki hkrati pripomore h krepitvi ugleda družbe in zaposlenih. Skrb za osebni videz, primerno obnašanje in oblačenje je dolžnost vsakega zaposlenega v naši družbi. Vsi smo ogledalo družbe, v kateri delamo, zato skrbimo za pozitivno ter odprto organizacijsko kulturo. Ne glede na okus oblačenja v prostem času, smo na delovnem mestu vedno oblečeni urejeno in spodobno oziroma nosimo zaščitna sredstva in opremo, kjer je to predpisano. S poznavanjem pravil lepega obnašanja in oblačenja pokažemo spoštljiv odnos do sodelavcev in strank ter skrbimo, da si tako zaposleni kot zunanje javnosti o naši družbi ustvarijo pozitiven vtis. Podobno kot za svoj osebni videz skrbimo tudi za naše delovno okolje. 18

20 19

21 20

22 Integriteta V naši družbi delamo zakonito in pošteno ter svoje zaposlitve ne zlorabljamo v nedovoljene namene. 21

23 / 1 / PODKUPOVANJE IN KORUPCIJA V družbi ne obljubljamo, ponujamo, dajemo ali sprejemamo nedovoljenih koristi, kakor tudi ne sprejemamo obljub ali ponudb takšnih koristi. Pri svojem delu v družbi tako našim poslovnim partnerjem kot tudi kateri koli drugi osebi nikoli ne obljubljamo, ponujamo ali dajemo koristi, ki jih ne dovoljujejo predpisi, ta kodeks, drugi interni akti podjetja ali etična načela. Prav tako od njih pod nobenimi pogoji ne sprejemamo koristi, niti njihovih obljub ali ponudb. O tem sproti seznanjamo vse naše poslovne partnerje in druge osebe, s katerimi pri svojem delu pridemo v stik. Protikorupcijska klavzula je sestavni del tistih naših pogodb, kjer je to potrebno. Pod pojmom koristi razumemo predmete, usluge in storitve, ki predstavljajo premoženjsko in tudi nepremoženjsko korist. Posebej smo pazljivi, da niti s koristmi najmanjše vrednosti ne poskušamo vplivati na ravnanje in postopke oseb, s katerimi se srečujemo pri svojem poslovanju, niti njihovih postopkov na takšen način ne poskušamo pospešiti. Takšna zaveza velja za vse zaposlene v naši družbi ter tudi za vse osebe, ki na kakršni koli pravni podlagi predstavljajo ali zastopajo našo družbo v Republiki Sloveniji ali tujini. 22

24 / 2 / KONFLIKT INTERESOV Z delom v družbi uresničujemo interese družbe in druge dovoljene interese, ne pa svojih nedovoljenih interesov oziroma nedovoljenih interesov fizičnih in pravnih oseb, s katerimi smo povezani. V družbi smo zaposleni zato, da uresničujemo njene interese. Na takšen način po edini možni poti zagotavljamo tudi uresničevanje drugih interesov, ki jih dovoljujejo predpisi ali naši interni akti. Drugi interesi zaposlenih in oseb, s katerimi smo povezani, na opravljanje našega dela nimajo nobenega vpliva in se štejejo kot nedovoljeni. Zunaj delovnega časa se prosto odločamo o tem, s kakšnimi aktivnostmi se bomo ukvarjali, vendar pri tem skrbimo, da ne škodimo interesom naše družbe. Pri našem delu še posebej ne sodelujemo pri sprejemanju poslovnih ali kadrovskih odločitev, ki vplivajo na premoženjski ali drugačen položaj nas samih, naših sorodnikov, prijateljev ali znancev ter organizacij, s katerimi smo kakor koli povezani. 23

25 / 3 / DONACIJE IN SPONZORSTVA Iz sredstev družbe dajemo donacije in sklepamo sponzorske pogodbe izključno v skladu z vrednotami, vizijo, poslanstvom družbe in našo družbeno odgovornostjo. V družbi ne dajemo donacij ali sklepamo sponzorskih pogodb, ki bi lahko škodile ugledu ali poslovnemu položaju družbe. Prav tako ne sklepamo sponzorskih pogodb, kjer družba v zameno ne pridobi koristi, ki je vsaj približno primerljiva z vloženimi sponzorskimi sredstvi, in ne zlorabljamo donacij ali sponzorskih pogodb za prikrivanje morebitnih nezakonitih ali nemoralnih namenov. / 4 / FINANCIRANJE POLITIČNIH AKTIVNOSTI Sredstev družbe ne uporabljamo za financiranje aktivnosti političnih strank ali financiranje njihovih volilnih kampanj oziroma volilnih kampanj posameznih kandidatov in niti ne za financiranje referendumskih kampanj. Z našimi odločitvami glede financiranja aktivnosti političnih strank, njihovih volilnih kampanj oziroma volilnih kampanj posameznih kandidatov in o financiranju referendumskih kampanj vzdržujemo politično nevtralno držo. S politiko se ne ukvarjamo, vendar konstruktivno sodelujemo z organi oblasti. Skrbimo, da je naše stališče do financiranja političnih aktivnosti javnosti povsem jasno, na kar smo posebej pozorni pri stikih s predstavniki političnih strank, po- 24

26 sameznimi kandidati na volitvah ter organizatorji volilnih in referendumskih kampanj, ki jih nedvoumno seznanjamo z našim stališčem do finančne podpore njihovim aktivnostim. Prav tako ne izrabljamo svoje zaposlitve, položaja in vpliva v našem podjetju zato, da bi v financiranje političnih aktivnosti prepričali druge. / 5 / DARILA IN GOSTOLJUBJE Darila in izrazi gostoljubja, ki jih dobimo pri delu v družbi, ne vplivajo na naše poslovne odločitve. V družbi se zavedamo, da so priložnostni izrazi manjše pozornosti včasih potrebni za vzpostavitev ali vzdrževanje dobrega poslovnega odnosa. Sprejemamo le darila simbolne vrednosti, običajna v poslovnem svetu. Sprejeta darila v nobenem primeru ne vplivajo na naše poslovne odločitve. Nikoli nismo mi tisti, ki bi zahtevali ali prosili za darila ali izraze gostoljubja zase, za sodelavce, družbo ali koga drugega. Pri dajanju daril v celoti spoštujemo predvsem veljavno zakonodajo države, na območju katere smo, ta kodeks in šele nato veljavne lokalne običaje. 25

27 / 6 / PRIJAVLJANJE ŠKODLJIVIH RAVNANJ IN ZAŠČITA DOBROVERNIH PRIJAVITELJEV V naši družbi ne toleriramo in ne skrivamo nezakonitih ali neetičnih ravnanj. V družbi ne čakamo na nastanek škodljivih pojavov, ampak jih poskušamo predvideti vnaprej. Kljub temu lahko tudi v naši družbi pride do nezakonitega ali neetičnega ravnanja posameznikov. Ti posamezniki so lahko bodisi naši zaposleni bodisi pri nas le na obisku. Možno je tudi, da posamezniki v družbi zahtevajo, naročajo ali takšna ravnanja izsiljujejo od podrejenih. Omenjena ravnanja bomo prijavili osebi v podjetju, ki jo za takšne primere pooblasti vodstvo podjetja. V vseh primerih, ko imamo utemeljene in verodostojne razloge, ko smo prepričani, da je prišlo do nezakonitega ali neetičnega ravnanja, o tem takoj obvestimo osebo, ki jo za takšne primere pooblasti vodstvo družbe. Vsem dobrovernim prijaviteljem zagotavljamo varne in dostopne poti komuniciranja, ki jih za prijave neetičnih ravnanj lahko uporabljajo v zaupnosti in brez strahu pred povračilnimi ukrepi s strani zaposlenih ali nadrejenih. 26

28 / 7 / SISTEM SKLADNOSTI POSLOVANJA Za našo družbo je skladnost poslovanja enako pomembna kot poslovni rezultati. V družbi organizirano skrbimo za to, da poslovanje in delo vseh naših sodelavcev potekata skladno z zakonodajo, predpisi, etičnimi pravili in načeli ter internimi akti družbe. Da bi predpise, pravila in načela vsi v podjetju izvajali na enak način, skrbijo za to pooblaščene osebe, ki jih določi vodstvo podjetja. Pooblaščene osebe skrbijo za: svetovanje zaposlenim, kadar se znajdejo pred problemi s tega področja, obveščanje vodstva in zaposlenih o novih zahtevah in vsebinah s področja skladnosti, pripravo in izvajanje obvladovanja tveganj, sprejemanje prijav škodljivih ravnanj, zaščito dobrovernih prijaviteljev škodljivih ravnanj, izmenjavo dobrih praks s podobnimi pooblaščenimi osebami v drugih družbah in javnem sektorju. 27

29 28

30 Preglednost poslovanja Vsi podatki o našem poslovanju, postopkih in premoženju so resnični in pošteni; tisti, ki niso utemeljeno zaščiteni kot poslovna tajnost, pa tudi popolnoma pregledni. 29

31 / 1 / DOSTOPNOST PODATKOV O POSLOVANJU Našim sodelavcem, poslovnim partnerjem in javnosti vedno posredujemo popolne, pravočasne, ažurne, natančne in poštene podatke o našem poslovanju. V družbi vedno posredujemo popolne, pravočasne, ažurne, natančne in poštene podatke o vseh vidikih našega poslovanja, ki niso določeni kot poslovno občutljivi podatki. Zavedamo se, da zamolčanje posameznih informacij, njihova neresničnost ali nepopolnost v določenih primerih lahko predstavljajo kršitev veljavne zakonodaje, v vsakem primeru pa škodijo ugledu in integriteti družbe. Javnosti in vsem zainteresiranim podatke o našem poslovanju posredujejo samo poslovodstvo in s strani poslovodstva pooblaščene osebe, ki pri posredovanju informacij v celoti upoštevajo veljavno zakonodajo, Program za zagotavljanje skladnosti, določila tega kodeksa in drugih pravil družbe. 30

32 / 2 / PREGLEDNOST FINANČNEGA POSLOVANJA V poslovne knjige, listine ali spise v naši družbi vpisujemo resnične in poštene podatke o poslovnih dogodkih. V družbi izvajamo samo finančne transakcije, ki jih odobrijo pooblaščene osebe. Ko so transakcije izvedene, jih takoj, po resnici ter pošteno vpišemo v ustrezne poslovne knjige. Poslovne knjige, listine in druge spise vodimo na podlagi veljavnih predpisov in veljavnih standardov. V primeru, da v poslovnih listinah sami ugotovimo kakšno napako, o njej takoj obvestimo pristojno osebo. Vse poslovne listine shranjujemo za predpisano obdobje, v katerem jih pod nobenim pogojem ne uničujemo, skrivamo, poškodujemo ali kako drugače napravimo neuporabne. V primerih notranje ali zunanje revizije poslovanja z revizorji in drugimi nadzornimi organi sodelujemo v največji možni meri, jim izročamo vse potrebne poslovne listine in po resnici ter pošteno in ažurno odgovarjamo na njihova vprašanja. / 3 / PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA V naši družbi z doslednim izvajanjem predpisov in dobrih praks skrbimo, da nismo zlorabljeni za pranje denarja. Pranje denarja je zamenjava ali kakršen koli drug prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja, ter skrivanje 31

33 ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja. Zavedamo se, da je vsako od opisanih ravnanj kaznivo dejanje. Posebej pozorni smo pri tistih transakcijah, ki niso v skladu z običajnim oziroma pričakovanim poslovanjem. V primeru takšnih transakcij takoj obvestimo svojega nadrejenega, ta pa pooblaščeno osebo družbe. / 4 / ZAŠČITA PREMOŽENJA DRUŽBE Da bi zaščitili premoženje naše družbe, z njim ravnamo gospodarno. Premoženje naše družbe je sestavljeno iz stvarnega (premičnine, nepremičnine) in finančnega dela ter iz pravic intelektualne lastnine. Naše premoženje je resnično in pošteno registrirano v poslovnih listinah. S premoženjem ravnamo gospodarno in odgovorno ter ga ščitimo pred poškodovanjem, uničenjem, odtujitvijo, zlorabo ali izgubo. Uporabljamo ga izključno za doseganje poslovnih ciljev podjetja in nikoli v zasebne namene, za kar smo osebno odgovorni. Vsako ponarejanje, uničevanje, skrivanje ali odtujevanje teh listin je prepovedano. 32

34 / 5 / ZAŠČITA OSEBNIH IN DRUGIH VAROVANIH PODATKOV V družbi skrbimo za osebne podatke sodelavcev in druge varovane podatke. V družbi ne dovoljujemo posegov v osebnostne pravice zaposlenih. Posebej smo pozorni na varovanje poslovno občutljivih podatkov in osebnih podatkov zaposlenih, s katerimi upravljamo, in jih obdelujemo strogo v skladu z veljavnimi predpisi ter jih brez soglasja zaposlenih drugim posredujemo izključno in le na temelju izrecne zakonske podlage. Da bi zmanjšali nevarnost za nepooblaščeno izdajo osebnih in drugih varovanih podatkov, zbiramo in obdelujemo samo podatke, ki so nujno potrebni za naše poslovanje. Za njihovo zaščito skrbimo z ustreznimi ukrepi s področja tehničnega in fizičnega varovanja. / 6 / KONTAKTI ZA PRIJAVO KRŠITEV KODEKSA Kontakte o pooblaščeni osebi najdete na intranetni strani družbe Plinovodi d.o.o. 33

35 34

36 Kontakt Plinovodi d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p Ljubljana, Slovenija Tel: Faks:

37

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA

DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA DRUŽB V KORPORACIJI HIDRIA ETIČNI KODEKS RAVNANJA KAZALO 3 1. UVODNI DEL 4 2. VIZIJA IN POSLANSTVO 4 3. HIDRIINE VREDNOTE 5 4. HIDRIINE ETIČNE ZAVEZE IN SMERNICE 6 4.1 ZAPOSLENI 6 4.2 VARNOST IN ZDRAVJE

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017

KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017 KODEKS POSLOVNE ETIKE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA Prenos tretjim osebam in kopiranje nista dovoljena! Datum: december 2017 1. UVOD Zaupanje in ugled je ključnega pomena za uspeh vsake finančne institucije,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA

KODEKS RAVNANJA KODEKS RAVNANJA KAZALO PREDGOVOR 4 1. ODGOVORNOSTI SKUPINE HELIOS 5 1.1. Enoten kodeks za vse 1.2. Kultura odprte in iskrene komunikacije 1.3. Varstvo osebnih podatkov 1.4. Poklicna uspešnost in razvoj

Prikaži več

KODEKS ETIKE

KODEKS ETIKE KODEKS ETIKE ELEKTRIČNA ENERGIJA DO VSAKOGAR Temeljni cilji družbe SODO, v skladu z energetsko politiko Evropske Unije in Republike Slovenije, so: - konkurenčnost, - zanesljivost in - varnost oskrbe z

Prikaži več

ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016

ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016 ETIČNI KODEKS skupine Elektro Celje junij 2016 2 ETIČNI KODEKS Skupine Elektro Celje KAZALO 1. PISMO PREDSEDNIKA UPRAVE 5 2. NAMEN ETIČNEGA KODEKSA 6 3. NAŠE OSNOVNE ETIČNE VREDNOTE 7 3.1 Kaj se pričakuje

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0) telefaks +386 (0) e-pošta splet

SALUS, Ljubljana, d. d. Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0) telefaks +386 (0) e-pošta splet Litostrojska cesta 46 A SI-1000 Ljubljana telefon +386 (0)1 589 91 00 telefaks +386 (0)1 568 10 20 e-pošta info@salus.si splet www.salus.si Nadzorni svet družbe in uprava družbe sta na 3. redni seji nadzornega

Prikaži več

L I S T I N A O V R E D N O T A H

L I S T I N A O V R E D N O T A H L I S T I N A O V R E D N O T A H LISTINA O VREDNOTAH l Uvod l TEMELJI LISTINE l E N A KO P R AV N O ST l P R EG L E D N O ST l SPOŠTOVANJE l V ZA J E M N O ST l SVOBODA DELOVANJA l ZAUPANJE l TEMELJNE

Prikaži več

Velenje

Velenje 3503 Velenje, p.p. 107 Telefon: 03 899 10 00 Faks: 03 899 28 00 http://www.gorenje.com Sodišče registracije: Okrožno sodišče v Celju Reg.št. vložka: 1/00461/00 Osnovni kapital: 66.378.217,32 EUR Nadzorni

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u

POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko u POLITIKA SKLADNOSTI POSLOVANJA Osnovni podatki Naziv: Politika skladnosti poslovanja Opis: Politika skladnosti poslovanja opredeljuje organizacijsko umeščenost, vlogo in odgovornost funkcije skladnosti

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, Velja od:

Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, Velja od: Kodeks Skupine Triglav Sprejeto v Ljubljani, 26.3.2019 Velja od: 1.4.2019 Kodeks Skupine Triglav Kazalo 1. Popotnica Kodeksu Skupine Triglav... 3 2. Narava kodeksa... 5 3. Uporaba in razlaga Kodeksa ter

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Komunikacijske veščine Mag. Edita Krajnović, Mediade Vsebina 1. Kako naj bolj učinkovito komuniciram? 2. Na kaj se ljudje odzovejo? 3. Usta govorijo, telo pove. 4. Zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Icomov kodeks poklicne etike, njegovo poznavanje in upoštevanje dr. Marjeta Mikuž, NMS, Služba za premično dediščino in muzeje Moja teza je, da 90% slovenskih muzejskih delavcev, zaposlenih v muzejih,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Spodbujanje integritete Poznajte jih. Govorite o njih. Živite v skladu z njimi. Magna International

Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Spodbujanje integritete Poznajte jih. Govorite o njih. Živite v skladu z njimi. Magna International Pravila o obnašanju in etika družbe Magna Spodbujanje integritete Poznajte jih. Govorite o njih. Živite v skladu z njimi. Magna International Sporočilo glavnega izvršnega direktorja Vsi smo dolžni pregledati

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner ETIKA IN MORALA SOMMELIERSKEGA POKLICA Pojem etika in morala uporabljajo v strokovni literaturi dokaj nedosledno. Za uporabo v našem primeru

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO

Microsoft Word - Sodexo Supplier Code of Conduct 2017_Final_SLO SODEXOV KODEKS POSLOVANJA ZA DOBAVITELJE April 2017 Sodexov Kodeks poslovanja za dobavitelje Kazalo UvodErreur! Signet 1. Poslovna integriteta... Erreur! Signet 2. Človekove in temeljne pravice na delovnem

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Akademija upravljanja s človeškimi viri Informativni dan J A S M I N A R I D Z I F R A N J A R I D Z I D R. A L E K S A N D E R Z A D E L P R I M O Ž K O Č A R 0 4. J U L I J, 2 0 0 8 Zakaj HRM Akademija?

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat

Verzija 4, veljavno od Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laborat Verzija 4, veljavno od 04.10.2018 Na podlagi 87. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 8. člena statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije je le-ta sprejela na ustanovni

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc)

(Microsoft Word - Politika upravljanja kon\350na.doc) Uprava in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana sta v skladu z določili Kodeksa upravljana javnih delniških družb skupaj oblikovala in dne 23.11.2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d.,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesion

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesion KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V MARIBORU 1. Izhodišča in namen kodeksa Namen tega kodeksa je, izhajajoč iz Kodeksa profesionalne etike Univerze v Mariboru, vzpostaviti in krepiti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s

KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo s KODEKS ETIKE SOCIALNIH DELAVK IN DELAVCEV SLOVENIJE Ker lahko v socialnem delu etično primernost oz. neprimernost profesionalnih postopkov presojamo samo na posamičnem nivoju vsakega konkretnega primera,

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

zlozenka_policija.qxd

zlozenka_policija.qxd LEZBIJKE SVETUJEMO Ustavimo homofobno nasilje! polic ja in homofobni zlocini v POLICIJA IN HOMOFOBNI ZLOČINI Sodobna družba je večkulturna družba v spreminjanju, ki se sooča z vse večjimi izzivi rasne,

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

BB Svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 199, SI-1000 Ljubljana T E Kako so povezani dobri odnos

BB Svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 199, SI-1000 Ljubljana T E  Kako so povezani dobri odnos Kako so povezani dobri odnosi in dobri rezultati? Pri delu z različnimi podjetji v okviru BB Svetovanja se nam skozi prakso vedno znova potrjuje rek: Posel s(m)o ljudje! Rek, ki nam gre zlahka z jezika,

Prikaži več

THINK SGS - KODEKS INTEGRITETE DRAGI SODELAVCI, Integriteta leži v samem srcu podjetja SGS. Zaupanje, ki ga gojimo pri strankah in delničarjih, je klj

THINK SGS - KODEKS INTEGRITETE DRAGI SODELAVCI, Integriteta leži v samem srcu podjetja SGS. Zaupanje, ki ga gojimo pri strankah in delničarjih, je klj THINK SGS - KODEKS INTEGRITETE DRAGI SODELAVCI, Integriteta leži v samem srcu podjetja SGS. Zaupanje, ki ga gojimo pri strankah in delničarjih, je ključnega pomena pri našem uspehu tako na področju same

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word _1_SL.doc_1.0

Microsoft Word _1_SL.doc_1.0 7.1.2.1. PRIROČNIK O OBVEZNOSTIH URADNIKOV IN USLUŽBENCEV EVROPSKEGA PARLAMENTA KODEKS DOBREGA RAVNANJA KI GA JE SPREJELO PREDSEDSTVO DNE 7. JULIJA 2008 UVOD I. SPLOŠNE OBVEZNOSTI Stran A) Obveznost neodvisnosti

Prikaži več

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme posameznik ali manjša skupina ljudi, ki si jemlje

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - prezentacija Bo\236a [Zdru\236ljivostni na\350in]) POSLOVNA KONFERENCA: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA: PRAKSE IN POSLOVNE PRILOŽNOSTI PROJEKTOV IZGRADNJE PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ZAKLJUČKOV FOKUSNIH SKUPIN MAG. Boža Loverčič Špacapan Ljubljana, 11. junij

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

Headline Verdana Bold

Headline Verdana Bold Deloitte in R.U.R. PRVA 28.3.2018 2018 Deloitte Slovenija 1 MODUL 1: sreda, 28. marec 2018, Ljubljana PROGRAM 08:30 09:00 Registracija 09:00 09:15 Uvodni pozdrav dr. Yuri Sidorovich in Klaudijo Stroligo

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Politika upravljanja z nasprotji interesov

Politika upravljanja z nasprotji interesov POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 1 /

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več