LETNO POROČILO Februar, Direktor Janez Svoljšak, dr. med. spec.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LETNO POROČILO Februar, Direktor Janez Svoljšak, dr. med. spec."

Transkripcija

1 LETNO POROČILO 2017 Februar, 2018 Direktor Janez Svoljšak, dr. med. spec.

2

3 VSEBINA LETNEGA POROČILA 2015 : LETNO POROČILO ZA LETO 2017 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Predstavitev javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale Ustanovitelji javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale Dejavnosti in organiziranost javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale... 3 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA Vpliv okolja in drugih zunanjih dejavnikov na poslovanje ZDD Cilji javnega zavoda Izvajanje delovnega programa v letu Analiza kadrovanja in kadrovske politike Analiza investicijskih vlaganj Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev RAČUNOVODSKO POROČILO Analiza bilance stanja Analiza sredstev Analiza obveznosti do virov sredstev Analiza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije Analiza prihodkov Analiza odhodkov Analiza poslovnega izida Analiza prihodkov in odhodkov po denarnem toku Računovodske informacije skladno s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil... 59

4

5 Pomembnejši rezultati javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale LETO2011 LETO2012 LETO2013 LETO2014 LETO2015 LETO2016 LETO2017 FINANČNI PODATKI Celotni prihodki Prihodki iz poslovanja Poslovni izid Bilančna vsota NALOŽBENE AKTIVNOSTI Investicije ŠTEVILO ZAPOSLENIH Število zaposlenih na dan Število zaposlenih iz ur Število pripravnikov na dan Število specialistov na dan KAZALNIKI Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja 1,06 1,06 1,03 1,07 1,06 1,04 1,02 Delež amortizacije v celotnem prihodku (%) 4,23 4,10 4,49 3,42 4,34 4,34 4,14 Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,75 0,75 Stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov 0,196 0,196 0,184 0,182 0,177 0,184 0,179 Kazalnik dobičkovnosti poslovnih prihodkov (%) 5,96 5,32 2,57 6,80 5,29 4,22 1,63 Pospešeni koeficient 4,59 4,84 3,87 5,63 5,26 5,00 6,2

6 za 2,4 % v SA, OD in ŠD Število opredeljenih oseb v obdobju in 17,7 % v DŽ 2017 za 0,7 % v letu Gibanje celotnih prihodkov in odhodkov v obdobju znižanje presežka v Poslovni izid v obdobju letu 2017

7 Zakonske in druge pravne podlage POSLOVNO POROČILO 2017

8

9 Splošni del 1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94, 8/96, 18/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP); Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS- E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17); Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 49/10, 107/10- ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 40/2017, 64/2017); Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/1992, 13/1993, 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/ odl. US, 6/1999, 56/ ZVZD, 99/2001, 60/2002, 42/ ZDR, 126/2003, 62/ odl. US, 76/2005, 100/ odl. US, 38/2006, 114/ ZUTPG, 91/2007, 71/ skl. US, 76/2008, 62/ ZUPJS, 87/2011, 40/ ZUPJS-A, 40/ ZUJF, 21/ ZUTD-A, 63/ ZIUPTDSV, 91/2013, 99/ ZUPJS-C, 99/ ZSVar- Pre-C, 111/ ZMEPIZ-1, 95/ ZIUPTDSV-A, 95/ ZUJF-C, 47/ ZZSDT, 90/ ZIJZ-1, 90/2015 ZIUPTD. 61/2017 ZUPŠ, 64/2017 ZZDej-K, 75/2017 ZIUPTD-A); Določila Splošnega dogovora za leto 2017 in aneksov; Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za leto 2017 s pripadajočimi aneksi. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17 ZIPRS1819; v nadaljevanju ZIPRS1819); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 s spremembami in dopolnitvami); Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; ZUPPJS17); Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11); Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE); Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13; s sprem. in dopol.); Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16); Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10); Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16); Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12);

10 Splošni del 2 Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13); Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta / z dne ); Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16, v nadaljevanju Pravilnik o sestavljanju letnih poročil); Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami in dopolnitvami); Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17); Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09,112/09, 58/10, 108/13, 100/15); Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13); Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12-ZDDPO-2H, 94/12, 81/13, 50/14, 23/12, 82/15, 86/16, 69/17); Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03); Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09); Statut Zdravstvenega doma Domžale; Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale in drugi predpisi. 1.2 Predstavitev javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale Zdravstveni dom Domžale zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, skupaj več kot prebivalcem. Dejavnost zdravstvenega doma je javna zdravstvena služba, ki se izvaja po načelih javnega interesa pod posebnim javnopravnim režimom s ciljem zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev v zadostnem obsegu, predvsem prebivalcem z območja občin - ustanoviteljic. OSNOVNI PODATKI Naziv Naslov Temeljna dejavnost Matična številka Davčna številka Zdravstveni dom Domžale Mestni trg 2, 1230 Domžale Q Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost SI Datum vpisa v sodni register Številka transakcijskega računa Pravnoorganizacijska oblika Organi upravljanja in vodenja (UJP) javni zavod Svet zavoda Direktor Strokovni svet

11 Splošni del 3 OSNOVNI PODATKI Člani Sveta zavoda Člani strokovnega sveta zavoda Vodstvo zavoda Izvršilni organi Predstavniki ustanoviteljev: Mare Žagar Rok Bratovž Marko Juvan Predstavniki zaposlenih: Petra Jeretina Eržen, dr. med., spec. Martin Vidmar, dipl. zdravstvenik Irma Markovšek, višja med. sestra Predstavnica uporabnikov: Tanja Petrovič Strokovni svet: Polona Darja Burja, dr. med., spec. druž. med. Irena Klemenčič, dr. med., spec. ped. Ana Marija Golja, dr. dent. med., spec. pedont. Jan Kožuh, zdr. reše., NPK Irena Štampfl, med. sestra Direktor: Janez Svoljšak, dr. med. spec. 1.3 Ustanovitelji javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale Ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Domžale so: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale; Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica; Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš; Občina Moravče, Trg Svobode 4, 1251 Moravče; Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Na podlagi Zakona o zavodih, Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o lokalni samoupravi so občinski sveti Občine Domžale dne , Občine Lukovica dne , Občine Moravče dne , Občine Mengeš dne in Občine Trzin dne sprejeli ustanovitveni akt, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale je Občinski svet Občine Domžale sprejel , Občinski svet Občine Lukovica , Občinski svet Občine Moravče in Občinski svet Občine Mengeš Dejavnosti in organiziranost javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale Zdravstveni dom Domžale na podlagi Odloka o ustanovitvi izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Skladno s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti Zdravstveni dom Domžale organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev ter izvaja in zagotavlja: nujno medicinsko pomoč,

12 Splošni del 4 splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko, RTG in drugo diagnostiko, družinsko medicino, preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalstva, medicino dela, prometa in športa, fizioterapijo in rehabilitacijo, specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, skladno z mrežo in potrebami javne zdravstvene službe občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Zavod je organiziran enovito in opravlja dejavnost v matičnem zdravstvenem domu v Domžalah, zdravstvenih postajah Lukovica, Mengeš in Moravče ter dislociranih ambulantah (splošna ambulanta Trzin, zobozdravstvena ambulanta v Osnovni šoli Trzin). Delo zavoda je organizirano v naslednjih službah: služba splošne in urgentne medicine z reševalno službo, služba zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, služba zdravstvenega varstva na domu, služba medicine dela, prometa in športa, služba zobozdravstvenega varstva, specialistične ambulante (psihiatrija, diabetologija, pulmologija, fiziatrija, ambulanta za bolezni dojk, radiologija in ultrazvočna diagnostika), fizioterapija, diagnostični laboratorij, zdravstvena vzgoja, tehnično-vzdrževalne službe, uprava zavoda.

13 Organigram 5

14 Posebni del 6 POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 2.1 Vpliv okolja in drugih zunanjih dejavnikov na poslovanje ZDD Na delovanje, razvoj in obstoj javnega zdravstvenega zavoda vpliva splet številnih družbenih, političnih in ekonomskih dejavnikov, ki neposredno ali posredno pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja zavoda: Poslabšanje gospodarskega in javnofinančnega stanja v Sloveniji je zahtevalo vpeljavo dodatnih interventnih ukrepov, ki so bili v veljavi vse od leta 2012 z manjšimi modifikacijami, za zagotovitev uravnoteženja javnih financ in stabilnega domačega makroekonomskega okolja. Nekateri varčevalni ukrepi so se nadaljevali tudi v letu 2017 (redna delovna uspešnost, omejitev letnega dopusta, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje idr.), medtem ko so bili nekateri varčevalni ukrepi v letu 2017 sproščeni (izplačilo regresa za letni dopust, napredovanja idr.). Ukrepi, ki jih sprejema zakonodajalec, v javnih zdravstvenih zavodih vplivajo predvsem na spremembe na področju stroškov plač, povračil stroškov dela in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih. V letu 2017 so bile sprejete zakonske spremembe, ki so izjemno vplivale na dvig stroškov dela. Učinek teh sprememb pa bo še bolj izrazit v poslovnem letu Sprejetje aneksov h Kolektivni pogodbi za javni sektor, h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike je povzročil dvig plačnih razredov plačni skupini E, F in J. Povišanje stroškov dela v letu 2017 še ni bilo kompenzirano na prihodkovni strani s strani financerja. Zakonske spremembe v letu 2017, ki vplivajo na dvig stroškov dela, predstavljajo le še dodatno obremenitev javnih zdravstvenih zavodov na odhodkovni strani. Javni zdravstveni zavodi za pomembne zakonske spremembe iz preteklih let še vedno nismo prejeli zadostnih finančnih sredstev (del odprave ¾ plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev zaradi odločbe Vrhovnega sodišča z dne , sprostitev napredovanj v letu 2015, 2016 in 2017, sprostitev plačne lestvice s idr.). Javni zdravstveni zavodi smo se v letu 2017 soočali z dodatnimi zakonskimi spremembami, ki so povzročile dvig stroškov dela, po drugi strani pa smo se soočali z nižjimi cenami zdravstvenih storitev. Leto 2017 smo pričeli s 3,63 % znižanjem cen zdravstvenih storitev, na letni ravni pa so se cene v primerjavi z letom 2016 znižale za 2,12 %. S strani financerja so bila zagotovljena sredstva izključno za izplačilo regresa za letni dopust. Drugih pozitivnih učinkov, ki bi kompenzirali varčevalne ukrepe iz preteklih let v letu 2017 ni bilo. Ob višjih stroških in nižjih prihodkih je bilo javnim zdravstvenim zavodom v letu 2017 težko zagotoviti uravnotežen poslovni rezultat. Nižje cene zdravstvenih storitev v letu 2017 predstavljajo še dodatno obremenitev javnih zdravstvenih zavodov, ob vseh varčevalnih ukrepih in zmanjšanju sredstev še iz preteklih let. Z namenom zagotovitve vzdržnosti

15 Posebni del 7 sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja so poleg nižjih cen v letu 2017 v veljavi ostali nekateri varčevalni ukrepi iz preteklih let (znižanje vkalkulirane vrednosti programov zdravstvenih storitev za 2,5 % in priznane amortizacije za 20 % v letu 2009, znižanje sredstev za administrativnotehnični kader v letu 2011 in dežurno službo, v letu 2012 pa so se cene znižale za dodatne 3 %, v letu 2013 so se cene znižale za dodatne 3 %, priznana sredstva za administrativno-tehnični kader za 1,5 % glede na leto 2012 idr.). V letu 2014 in 2015 sicer dodatnih znižanj cen zdravstvenih programov ni bilo, medtem ko se v obeh poslovnih letih revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov cen zdravstvenih storitev, ni izvajala. V letu 2016 pa so se cene v drugi polovici leta 2016 nekoliko povišale, vendar povišanje ni kompenziralo celotnega zmanjšanja sredstev iz preteklih let. V letu 2017 so se cene znižale. Dodatno cene zdravstvenih storitev tudi ne odražajo zakonskih sprememb, kot so izplačila odpravnin na osnovi pogodb za določen čas, spremenjenih davčnih stopenj davka na dodano vrednost idr. Pomemben dejavnik, ki vpliva na delovanje zdravstvenega doma je pridobitev ustreznega kadra za izvajanje zdravstvenih programov. V preteklih letih so politiko kadrovanja oteževali zaostreni varčevalni pogoji, med tem ko smo se v letu 2017 kot leto poprej soočali z deficitarnostjo nekaterih poklicnih skupin na trgu dela. Prizadevali smo si pridobiti specialista čeljustne in zobne ortopedije, specialista radiologije, specialiste družinske medicine ter fizioterapevta. Problematika razpoložljivosti delovne sile na področju zdravstva v Sloveniji, predvsem pomanjkanje zdravnikov in zdravnikov specialistov, pomembno vpliva na realizacijo programov po pogodbi z ZZZS in ima močan finančni učinek na poslovanje zdravstvenega doma. Odsotnosti smo v letu 2017 pretežno pokrivali z obstoječo kadrovsko zasedbo. Organizacijo dela so oteževale predvsem nekatere daljše, krajše bolniške odsotnosti, porodniške odsotnosti in odhodi zaposlenih (družinska medicina, specialni pedagog, pokrivanje dežurstev idr.). Pokrivanje kadrovskega primanjkljaja z obstoječo kadrovsko strukturo je zgolj začasno, saj bo potrebno v naslednjih letih zaradi širitev nekaterih programov, večjih delovnih obremenitev in obsega dela v nekaterih dejavnostih kadrovski primanjkljaj tudi ustrezno nadomestiti. V zdravstvenem domu se na številnih področjih soočamo s povečanimi delovnimi obremenitvami in kadrovsko podhranjenostjo. Te obremenitve so prisotne tako pri ambulantnem delu pri zdravstvenih delavcih kot tudi pri nezdravstvenem osebju. Povečane administrativne in zakonske zahteve, vpeljava novih informacijskih rešitev narekujejo vse večje potrebe kadrovskih okrepitvah. Varčevalni ukrepi so bili v zadnjem času prisotni tudi na področju zaposlovanja nezdravstvenih delavcev. Priznana sredstva za administrativno-tehnični kader so nižja za 1,5 % glede na leto 2012, medtem ko po drugi strani opažamo, da se je zahtevnost na področju reševanja ekonomskih, računovodskih, finančnih, pravnih in upravnih, informacijskih ter organizacijskih zadev v zadnjih nekaj letih še povečala. Ob številnih negativnih, ki so vplivali na poslovanje v letu 2017, smo leto zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom. Uspešnost poslovanja pa bomo ob vse večjih zahtevah, ki bremenijo odhodkovno stran, niso pa

16 Posebni del 8 ustrezno kompenzirane na prihodkovni ravni, v prihodnjih letih vse težje dosegali. Zavedamo se, da bo potrebno v prihodnjih letih poleg vzdrževanja obstoječega stanja, izpeljati tudi številne aktivnosti za razvoj zavoda, za posodobitev delovnih procesov in ureditve ustreznega okolja tako za paciente kot zaposlene. Pomemben dejavnik razvoja zdravstvenega doma so demografska gibanja, saj vplivajo na spremenjene potrebe po zdravstvenih storitvah in širitve programov. V obdobju od leta 2005 do leta 2017 se je število prebivalcev na območju, ki ga oskrbuje Zdravstveni dom Domžale, povečalo za približno 13,9 % in se že presega prebivalcev. Poleg prihodkov, vezanih na realizacijo programov po Pogodbi z ZZZS, ki v strukturi prihodkov predstavljajo večinski delež, smo z namenom ustvarjanja dodatnih sredstev v letu 2017 nadaljeval: s politiko oddajanja nezasedenih prostorskih kapacitet v najem, s katero dosegamo racionalnejše izkoriščanje prostorskih kapacitet, s politiko zniževanja stroškov na vseh področjih poslovanja, z izvajanjem postopkov javnih naročil, skupnih javnih naročil in iskanjem najugodnejših ponudnikov, s politiko racionalnejše prerazporeditve kadrovskih virov, skladno s kadrovskimi normativi in omejitvami v letu 2017, z izvajanjem aktivnosti za povečanje tržnega deleža v službah, prisotnih neposredno na trgu, kot so nekatere laboratorijske storitve, medicina dela, prometa in športa ter zdravstvene storitve za samoplačnike. Visoka stopnja informiranosti, ozaveščenosti uporabnikov zdravstvenih storitev ter večja dostopnost prinaša večjo skrb za lastno zdravje in se odraža v povečanem obsegu preventivnih programov. Z odkrivanjem vedno več bolezni se povečuje obseg dela v kurativi. Največja rast prebivalstva je bila prisotna leta 2007 in leta 2009, medtem ko najnižjo stopnjo rasti prebivalstva na območju UE Domžale beležimo v letu V obdobju je povprečna letna stopnja rasti prebivalstva znašala 2,77 %. Na območju je v obdobju naraščalo število otrok. V letu 2017 glede na leto 2005 se je število otrok v starostni skupini do 4. leta povečalo za približno 17,2 %. V letu 2017 je število otrok v tej starostni skupini ostalo na približno enaki ravni kot predhodno leto oz. je v tej starostni skupini celo nekoliko upadlo (za približno 1,6 %). V zadnjih treh letih opažamo trend upadanja števila otrok v starostni skupini do 4. leta starosti. Zaznavno je tudi staranje prebivalstva. V letu 2017 se je bolj kot število otrok povečevalo število prebivalcev v starostni skupini 65 let in več, saj se je število prebivalcev v navedeni starostni skupini leta 2017 glede na leto 2005 povečalo za kar 52,5 %. S staranjem in rastjo prebivalstva so povezane tudi spremembe v zdravstvenem stanju prebivalstva, ki se odražajo v povečanem obsegu potreb po zdravstvenih storitvah. Glede na predhodno leto se je število prebivalcev v starostni skupini 65 let in več povečalo za približno 3,6 %.

17 Posebni del 9 Gibanje števila prebivalcev na območju ZD Domžale, Realizacija zdravstvenih programov pomembno vpliva na uspešnost poslovnega izida. V letu 2017 smo v večini dejavnosti presegli načrtovane obsege programov. Preseženi program beležimo v dispanzerju za mentalno zdravje in klinični psihologiji, v dejavnosti fizioterapije, antikoagulantni ambulanti, razvojni ambulanti, pulmologiji, rentgenu, fiziatriji, diabetololgiji, ortodontiji, zobozdravstvu za mladino in drugod. Ker ZZZS ne priznava v celoti povečanega obsega dela v posameznih dejavnostih, pomeni, da moramo opravljati zdravstvene storitve, ki s strani ZZZS niso plačane. Če bi omejili obseg storitev glede na pogodbo, bi se čakalne dobe v nekaterih dejavnostih podaljšale. Na področju UE Domžale v letu 2017 novih koncesij ni bilo podeljenih. 2.2 Cilji javnega zavoda Dolgoročni cilji zavoda Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Domžale so na podlagi poslanstva zasnovani s poudarkom na zagotavljanju visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe našim pacientom, učinkovitem izvajanju dejavnosti nujne medicinske pomoči, ozaveščanju in spodbujanju pacientov za spremembe življenjskega sloga, zdravega načina življenja z namenom preprečevanja bolezni in izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za zgodnje odkrivanje bolezni.

18 Posebni del 10 Glavni dolgoročni cilj zavoda je nadaljnji razvoj zavoda ob nenehnem iskanju možnosti za razširitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in upoštevanju rasti prebivalstva in spremenjenih potreb po zdravstvenih storitvah ter v sodelovanju z občinami nadzorovano in odgovorno podeljevanje koncesij v naslednjih letih. Strokovno področje: Zdravstveni dom si prizadeva utrditi in ohraniti ugled kakovostnega zdravstvenega zavoda z visokokakovostno kadrovsko zasedbo, kar dosega s prilagajanjem vrste in obsega dejavnosti naraščajočim potrebam prebivalstva zaradi spremenjenih demografskih razmer, s spodbujanjem razvoja na področju informatizacije in posodabljanjem opremljenosti, uvajanjem novih pristopov zdravljenja, s strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih ter zagotavljanjem čim hitrejše in boljše odzivnosti na nenadne dogodke, ki lahko v večji meri vplivajo na zdravje prebivalstva. Zagotavljanje neprekinjene zdravstvene oskrbe: Dostopnost do zdravstvenih storitev je zagotovljena neprekinjeno 24 ur. Ob delavnikih od ponedeljka do petka jo od 7. do 20. ure zagotavlja redna urgentna ambulanta, ob sobotah, nedeljah in praznikih (24 ur) ter v nočnem času pa je od 19. ure zvečer do 7. ure zjutraj organizirana dežurna služba. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je podnevi, od 7. do 20. ure, vzpostavljena dodatna dežurna zdravniška ekipa. Ob delavnikih je podnevi v pripravljenosti»nadomestna urgentna ekipa«, ki nujno medicinsko pomoč zagotavlja v primeru zasedenosti redne urgentne ekipe. Prostorska problematika: Objekt Zdravstvenega doma Domžale je polno zaseden. Zaradi širitve nekaterih programov skladno s spremenjenimi potrebami po zdravstvenih storitvah bo potrebno kratkoročno sprejeti številne ukrepe za povečanje kapacitet zdravstvenega doma in zagotovitve ustreznih delovnih pogojev. Zaposleni: Zadostno število kompetentnega kadra kljub odsotnosti mehanizmov za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih bomo skušali zagotoviti z izboljševanjem delovne klime, možnostjo strokovnega izobraževanja in kontinuiranim zagotavljanjem visoko strokovnega izvajanja storitev. Ne glede na sprostitve varčevalnih ukrepov v zadnjih dveh letih, imajo javni zavodi skladno z zakonskim okvirom zelo ozek nabor možnosti za nagrajevanje in stimuliranje svojih zaposlenih. Gre za odsotnost mehanizmov, s katerimi bi lahko nagradili uspešno in dobro delo naših zaposlenih. Glede na napovedi pričakujemo, da se bo področje, ki ureja nagrajevanje javnih uslužbencev v prihodnjih letih posodobilo na način, da bo zagotovilo ustrezna orodja za nagrajevanje in stimuliranje zaposlenih. Strokovno in poslovno sodelovanje z zdravniki in zobozdravniki s koncesijo Strokovno in poslovno sodelovanje z zdravniki in zobozdravniki s koncesijo bomo spodbujali in ohranjali na področjih njihovega vključevanja v dežurno službo in nadomestno urgentno službo, opravljanja storitev diagnostičnega laboratorija, RTG slikanja zob, storitev sterilizacije, pranja delovnih oblek in nekaterih administrativnih storitev, kar bo za zdravstveni dom dodaten vir prihodkov.

19 Posebni del 11 Krepitev povezav in sodelovanja: Vzpostavitev, ohranitev ter krepitev horizontalnih in vertikalnih povezav z drugimi javnozdravstvenimi zavodi zagotavljamo in vzdržujemo tako na primarni kot sekundarni ravni z namenom večje dostopnosti nekaterih zdravstvenih storitev prebivalcem. Z namenom pridobitve ugodnejših nabavnih cen je Zdravstveni dom Domžale izvedel skupno javno naročilo na področju laboratorijskih storitev za pet okoliških zdravstvenih domov. V povezavi z Onkološkim inštitutom Ljubljana se je novembra 2015 v Zdravstvenemu domu Domžale pričelo slikanje žensk v okviru državnega programa DORA. Projekt sodelovanja se nadaljuje tudi v letu Na to lokacijo bodo na presejalno mamografijo vabljene ženske med 50. in 69. letom iz občin Domžale, Lukovica, Moravče, Trzin, Dol pri Ljubljani, Komenda, Mengeš in Vodice. Presejalno mamografijo bodo ženske odslej opravile v prostorih Zdravstvenega doma Domžale, slikanje pa bo opravljalo usposobljeno osebje Onkološkega inštituta. Izvajanje programa DORA v Zdravstvenem domu Domžale je skladno z Načrtom širitve programa DORA Financiranje: Poleg doseganja pogodbeno dogovorjenih programov nameravamo nadaljevati s politiko racionalnega obnašanja na področju stroškov tako pri investicijskih odločitvah glede opreme in zgradb, kot tudi na vseh ostalih področjih poslovanja. Prizadevali si bomo pridobiti večji tržni delež z izvajanjem aktivnosti neposredno na trgu in prijavljanjem na razpise za pridobitev evropskih sredstev. Okolje: Ker se zavedamo pomena zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, bomo še vnaprej spodbujali odgovornost za varovanje okolja na vseh področjih našega delovanja (nabava materiala, opreme, voznega parka, investicije v zgradbe - obnova ogrevalnega sistema, racionalna raba energije, izvajanje aktivnosti za ekološko zbiranje in odvoz odpadkov ob sodelovanju zdravstvenega in okoljskega inšpektorata ter ločeno zbiranje surovin in ureditev ustreznih zbirališč skladno z novo zakonodajo ipd.), saj težimo k preoblikovanju poslovnih procesov in delovnih razmer, ki bodo okolju prijaznejši. Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev Letni cilji zavoda izhajajo iz finančnega načrta za leto 2017: Izpolnitev delovnih programov, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS. Izpolnitev načrtovanega programa za druge uporabnike plačnike zdravstvenih storitev. Doseganje uravnotežene bilance prihodkov in odhodkov.

20 Posebni del 12 Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s finančnim načrtom in finančnim možnostmi. Zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture za nemoteno izvajanje dejavnosti zdravstvenega doma. Zagotavljanje učinkovite službe neprekinjene nujne medicinske pomoči in reorganizacija le-te skladno z zakonskim okvirom. Sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo. Zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih skladno s potrebami in finančnimi omejitvami. Prizadevanje za širitve zdravstvenih programov, na področjih, kjer obstajajo potrebe. Posodabljanje, racionalizacija in informatizacija delovnih procesov na različnih področjih poslovanja. 2.3 Izvajanje delovnega programa v letu 2017 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Program dejavnosti in delovanja javnega zavoda Zdravstvenega doma Domžale je opredeljen v vsakoletni Pogodbi z ZZZS. Poglavitni cilji zdravstvenega doma v letu 2017 so bili realizacija programa zdravstvenih storitev, skladno s pogodbo, s tem pa tudi ustvarjanje večinskega deleža prihodkov, ohranitev rednih programov zdravstvenih storitev ter širitve nekaterih zdravstvenih programov. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017, podpisana, v začetku septembra 2017, je bila v veljavi v celotnem obračunskem obdobju preteklega leta. V letu 2017 je bila Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev dopolnjena s tremi aneksi, z Aneksom št. 1, sklenjenim v oktobru 2017, z Aneksom št. 2, sklenjenim v decembru 2017 in Aneksom št. 3, sklenjenim v januarju Aneksa št. 1 in št. 2 sta imela vpliv na poslovno leto Aneks št. 3 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2017 pa bo imel vpliv na poslovno leto V letu 2016 je bila Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev dopolnjena s petimi aneksi. Aneks št 4, sklenjen v februarju 2017, in Aneks št. 5, sklenjen v aprilu sta vplivala na obračunsko obdobje leta V letu 2017 ni bilo večjih sprememb, pogodbeno dogovorjeni programi so glede na predhodno leto v večini dejavnosti ostali nespremenjeni. Spremembe beležimo v naslednjih dejavnostih: V letu 2017 smo si prizadevali pridobiti dodatne tri referenčne ambulante. S strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje so do konca leta 2017 pogoje za dodelitev referenčne ambulante prejeli štirje zdravniki. Glede na to, da s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 dodatna sredstva za širitev programov referenčnih ambulant niso bila odobrena, širitve iz tega naslova niso bile priznane. Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2017 so bile odobrene dodatne širitve iz naslova referenčnih ambulant, zato v naslednjem poslovnem letu načrtujemo dodatne širitve programov na navedenem področju. Pridobili smo dodatni program v dejavnosti splošnih ambulant, in sicer za 1,70 tima. Sprememba velja od (podlaga SD za pogodbeno leto 2016). Že vrsto let izkazujemo potrebe po razširitvi programa v dejavnosti otroškega in šolske-

21 Posebni del 13 ga dispanzerja na področju, ki ga pokriva ZD Domžale. Na osnovi SD za pogodbeno leto 2017 smo uspešno pridobili dodaten program v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja, in sicer v višini 1,0 tima (sprememba velja od dalje). Kljub prizadevanjem pri širitvah drugih programov žal nismo bili uspešni. Realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2017 Načrtovana količina zdravstvenih storitev in realizacija delovnega programa v letu 2017 po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2017, sklenjene z ZZZS, je razvidna iz tabele 1. V nekaterih dejavnosti, ki so pavšalno financirane, je bil načrtovan program zdravstvenih storitev presežen. Presežek planiranega programa beležimo predvsem v razvojni ambulanti. Realizacijo delovnega programa v letu 2017 označujemo za uspešno. Zdravstveni dom Domžale je v letu 2017 v nekaterih dejavnostih realiziral program nad pogodbeno dogovorjenim ter omogočil koriščenje zdravstvenih storitev v okviru strokovnih potreb. Dejavnosti, kot so služba nujne medicinske pomoči in služba nujnih prevozov, so dejavnost opravljale uspešno, z zagotavljanjem neprekinjene nujne medicinske pomoči.

22 Posebni del 14 Realizacija delovnega programa po pogodbi z ZZZS v letu 2017 Dejavnost Enota Število nosilcev 2016 Število nosilcev 2017 Plan storitev Indeks2017/2016 Realizacija storitev Indeks 2017/2016 Indeks 2017/2017 Indeks 2016/ =2/ =5/4 7=5/2 8=4/1 osnovna zdravstvena dejavnost splošne ambulante¹ količnik 12, , ,0 101,7 106,6 splošne ambulante - kurativa količnik , ,4 101,9 106,6 splošne ambulante - preventiva količnik , ,5 85,8 106,5 referenčna ambulanta 2 pavšal , ,0 72,7 100,0 otroški in šolski dispanzer kurativa 3 količnik 4,45 4, , ,6 105,9 125,2 otroški in šolski dispanzer preventiva 3 količnik 1,75 1, , ,2 104,3 99,5 dispanzer za žene 4 količnik , ,4 90,2 90,5 dispanzer za žene - kurativa količnik , ,0 90,1 90,8 dispanzer za žene - preventiva količnik , ,0 90,7 83,3 fizioterapija točka 10,78 10, , ,6 107,6 145,5 antikoagulantna ambulanta točka 0,48 0, , ,5 106,8 100,3 patronažna služba, nega na domu količnik 20,9 20, , ,2 93,2 87,8 dispanzer za mentalno zdravje točka , ,5 156,4 113,8 klinični psiholog točka , ,2 107,3 138,8 razvojna ambulanta št. obiskov , ,1 139,8 151,8 zdravstvena vzgoja št. delavnic 2,97 2, , ,4 91,2 91,7 zdravstveno-vzgojne , ,7 76,1 75,5 special. ambulantna dejavnost pulmologija točka 0,75 0, , ,2 111,4 112,3 ultrazvok točka 0,55 0, , ,3 69,1 77,3

23 Posebni del 15 rentgen točka 0,22 0, , ,6 136,5 150,7 mamografija točka 0,15 0, , ,6 82,7 98,8 fiziatrija točka 0,63 0, , ,8 110,7 105,7 diabetologija točka 0,7 0, , ,3 113,3 113,0 psihiatrija točka , ,4 100,4 102,1 zobozdravstvena dejavnost zobozdravstvo za odrasle 5 točka 4,28 4, , ,9 98,1 101,2 zobozdravstvo za mladino 6 točka 5,16 5, , ,5 110,7 105,1 ortodontija točka 1,99 1, , ,0 107,0 108,2 pedontologija točka 0,65 0, , ,9 91,3 88,7 zobozdravstvena vzgoja št. delavnic , ,4 98,5 101,1 reševalna služba mobilna enota reanimobila 7 št. km 1,5 1,5 / / / ,0 / / nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem točka 1,99 1, , ,3 385,5 323,0 sanitetni prevozi na/z dialize točka 2,89 2, , ,6 57,6 72,3 ostali sanitetni prevozi točka 1,16 1, , ,2 84,9 75,0 dežurna služba 1 in 2 8 pavšal 1,77 1,77 POJASNILA: ¹ Medletno spreminjanje količnikov iz glavarine vpliva na spremembo števila obiskov v dejavnostih, ki imajo glavarino. V letu 2017 se je s SD za pogodbeno leto 2017 tim splošnih ambulant povečal za 1,70 tima (sprememba velja od dalje). Sprememba obsega preventivne dejavnosti s in od zaradi pridobitve programa referenčnih ambulant. 2 V letu 2017 smo načrtovali 8 dodatnih referenčnih ambulant, realizirali nismo nobene dodatne referenčne ambulante. S SD za pogodbeno leto 2017 dodatne širitve iz naslova referenčnih ambulant nismo bile predvidene. 3 Medletno spreminjanje količnikov iz glavarine vpliva na spremembo števila obiskov v dejavnostih, ki imajo glavarino. V letu 2017 se je povečal program v otroškem in šolskem dispanzerju za 1,0 tima (sprememba velja od dalje). 4 Medletno spreminjanje količnikov iz glavarine vpliva na spremembo števila obiskov v dejavnostih, ki imajo glavarino. 5 Medletno spreminjanje količnikov iz glavarine vpliva na spremembo števila obiskov v dejavnostih, ki imajo glavarino. 6 Medletno spreminjanje količnikov iz glavarine vpliva na spremembo števila obiskov v dejavnostih, ki imajo glavarino. 8 S sprejetjem novega Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči so se program nujni medicinski prevozi, NMP-C in dežurna služba preimenovali v mobilno enoto reanimobila, dežurno službo 1 in dežurno službo 2. Pod dejavnostjo mobilna enota reanimobila je prikazana realizacija le nujnih reševalnih prevozov.

24 Posebni del 16 Osnovna zdravstvena dejavnost: I. Dejavnost splošnih ambulant, otroških in šolskih dispanzerjev V splošnih ambulantah je zagotovljeno plačilo 96 % od celotne vrednosti programa pod pogojem, da tim realizira količnikov iz obiskov (polni delovni normativ je količnikov na tim). Sredstva do polne vrednosti programa zavod dobi, če opravi vsaj 90 % preventivnega programa za bolezni srca in ožilja odraslih prebivalcev v starosti med 35 in 70 let (Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru, veljavnost od ). Doseganje pogodbenega programa v SA, OD+ŠD, Program splošnih ambulant je bil dosežen v višini 101,7. Kurativni program je bil v splošnih ambulantah presežen v višini 1,9 %, medtem ko je bil preventivni program pa je bil dosežen v 85,8 %. Za storitve v otroškem in šolskem dispanzerju veljajo podobna določila kot v splošnih ambulantah. Sredstva polnega programa so pridobljena ob realizaciji količnikov na tim in izpolnjevanju vsaj 90 % programa preventivnih pregledov. Program preventive je bil v otroškem in šolskem dispanzerju dosežen v višini 104,3, medtem ko je program kurativnih pregledov presežen za 5,9 %. V letu 2017 se je program načrtovanih preventivnih pregledov v splošnih ambulant zmanjšal za skoraj 50 % in ni bil dosežen. V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja je bilo realizirano večje število preventivnih pregledov (za 4,2 %) kot v predhodnem letu. Slika prikazuje doseganje pogodbeno dogovorjenega programa v količnikih. Pomembnosti medsebojnega sodelovanja strokovnega osebja znotraj zavoda kot tudi z zasebnimi izvajalci se zavedajo tudi v dejavnosti splošnih ambulant in otroškega in šolskega dispanzerja. Udeleževanje rednih strokovnih srečanj za razrešitev strokovnih vsebin in organizacijskih dilem je tako pomembno za izboljšanje medsebojne komunikacije in koordinacije služb. Ideji sledijo tudi vodje služb, ki se redno enkrat tedensko srečujejo na strokovnih srečanjih. Specialistke pediatrije so v letu 2017 aktivno sodelovale pri ustanovitvi Sekcije za primarno pediatrijo v okviru Združenja za pediatrijo, ki deluje pod okriljem Slovenskega zdravniškega društva. Sekcija za primarno pediatrijo je bila ustanovljena s podporo tako omenjenega Združenja kot tudi Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo, dne 1. decembra Na takratnem prvem uradnem sestanku so bili izvoljeni tudi predstavniki v organe omenjene Sekcije. V upravni odbor je bila izvoljena predstavnica ZD Domžale. V okviru Sekcije za primarno pediatrijo so pričele delovati tudi različne delovne skupine. V Delovni skupini za alergologijo in pulmologijo in v Delovni skupini za raziskovanje aktivno sodelujejo zdravnice specialistke pedia-

25 Posebni del 17 trije ZD Domžal. Prizadevamo se vključiti tudi v Evropska združenja za pediatrijo. Povezanosti med službami splošnih ambulant, otroškega in šolskega dispanzerja in nujne medicinske pomoči so pomembne. Tako kot zadnji dve leti poprej sta tudi v letu 2017 otroški in šolski dispanzer ter služba nujne medicinske pomoči, v zimskem času, ko je bil obisk pacientov največji zaradi epidemije respiratornih infektov, uspešno sodelovali. Zagotovili smo dodatno tretjo ekipo, ki je v sobotnem dopoldanskem času poskrbela za veliko število bolnih otrok. Izmenjava znanja in medsebojno sodelovanje se zdi pomembno tudi dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja. Redni tedenski sestanki vseh pediatrov in sester, ki delajo v otroške dispanzerju Zdravstvenega doma Domžale (vključno s koncesionarsko ambulanto), namenjeni strokovnim temam in reševanju organizacijskih težav oz. diskusiji o organizacijskih izboljšavah, so se odvijali tudi v letu Enkrat mesečno se sestanku pridružijo tudi zdravniki in sestre iz zdravstvenih postaj Moravče, Lukovica in Mengeš. Občasno so na sestanek vabljeni tudi predstavniki drugih služb - interdisciplinarni sestanki. II. Obseg preventivnega programa v dejavnosti splošne ambulante, otroških in šolskih dispanzerjev Obseg storitev v dejavnosti splošnih ambulant vztrajno povečuje. Na osnovi proučevanega obdobja smo v letu 2011 realizirali največje število preventivnih pregledov odraslega iz količnikov. Program preventivnih pregledov odraslega se v splošnih ambulantah znižuje iz naslova pridobivanja dodatnih programom referenčnih ambulant. V zdravstvenem domu deluje trenutno osem referenčnih ambulant, v letu 2017 pa smo si prizadevali pridobiti še dodatne tri referenčne ambulante. V letu 2017 smo realizirali več preventivnih pregledov iz količnikov v dejavnosti otroške in šolskega dispanzerja kot v letu Večji obseg realiziranih količnikov preventivnih pregledov pripisujemo predvsem povečanju programov otroškega in šolskega dispanzerja. Slika prikazuje količnike iz obiskov preventivnega programa. Preventivni pregledi v SA, OD + ŠD, V letu 2017 smo realizirali v kurativnem program v otroškem in šolskem dispanzerju za 4,3 % več količnikov kot v letu poprej in za 27,3 % več kot v letu Vzrok za povečanje programa v takšnem obsegu je pridobitev ambulante otroškega in šolskega dispanzerja s strani zasebnega izvajalca v letu 2013 in letu 2016 ter pridobitev dodatnega programa otroškega in šolskega dispanzerja v letu splošne ambulante - preventiva (K) otroški in šolski dispanzer - preventiva (K)

26 Posebni del 18 Gibanje števila opredeljenih pacientov iz količnikov v dejavnostih otroškega in šolskega dispanzerja je razvidno iz spodnje slike. Količniki iz glavarine so upoštevani na dan posameznega leta. Vir za izračun podatkov je podatkovna baza ZZZS. Gibanje števila opredeljenih pacientov iz količnikov v SA, OD+ŠD, Splošne ambulante ter otroški in šolski dispanzerji so imeli na dan opredeljenih pacientov ( opredeljenih pacientov), kar je za 6,9 % več kot v predhodnem letu. Iz grafa je razviden trend rasti števila opredeljenih pacientov iz količnikov v splošnih ambulanta ter v otroškem in šolskem dispanzerju. Število opredeljenih pacientov se je v letu 2017 glede na leto 2013 povečalo za 19,0 %. V letu 2017 pa opazimo rahel upad v številu opredeljenih glede na leto 2016 (za 3,4 %). Struktura opredeljenih po starosti je v primerjavi s predhodnim letom ostala večinoma nespremenjena. Med vsemi opredeljenimi pacienti je skoraj 50 % pacientov v starostni skupini med 19 in 49 let. V starostni skupini 65 let in več je bilo v letu 2017 za 10,3 % več opredeljenih kot v predhodnem letu, prav tako je bilo v starostni skupini od 0 do vključno 18. leta starosti v letu 2017 več opredeljenih (za 1,6 % opredeljenih). Število opredeljenih oseb v starostni strukturi od 0 do 18. leta starosti narašča hitreje kot v starostni skupini 65 let in več. II. Dispanzer za žene: V dispanzerju za žene je program izpolnjen z letno realizacijo količnikov na tim (polni delovni normativ je na tim) in ob izpolnjevanju pogoja realizacije preventivnega programa, in sicer v najmanj 70 %. Realizacija preventivnega programa v DŽ, višini 90,7, kar je nekoliko več kot v predhodnem letu (za 10,0 %). Celotni program dispanzerja za žene je bil realiziran v nekoliko večjem obsegu kot v letu Ginekološka služba zdravstvenega doma je vključena v program ZORA preventivni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu - in tudi v materinsko šolo, v kateri sodelujejo med drugim tudi zdravnik-pediater, psiholog in pedontolog. Pomembnost izvajanja preventivnih pregledov (brisov materničnega vratu) v ginekološkem Pregledi preventivnega programa v količnikih (odvzem brisa na malignost) so bili opravljeni v dispanzerju se povezuje z možnostjo pravočasnega odkrivanja predstopnje ali začetne stopnje raka materničnega vratu in tako z enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali povsem pozdraviti.

27 Posebni del 19 Število količnikov iz opredeljenih žensk se je v letu 2017 glede na leto 2016 povišalo za približno 30,1 %. Število opredeljenih žensk se je v letu 2017 glede na leto 2016 prav tako povišalo (za 17,7 %). Zaradi menjave zdravnice specialistke v letu 2016 smo v letu 2017 nadaljevali z aktivnim prepisovanjem in vpisovanjem novih pacientov in programa v otroškem in šolskem dispanzerju skoraj v celoti izpopolnili. pridobili specialistko ginekologije in porodništva in dosegli ponovno porast števila opredeljenih žensk v dispanzerju za žene. Gibanje števila K iz opredeljenih žensk v DŽ, Spodnja slika prikazuje gibanje števila količnikov iz opredeljenih žensk v ginekološkem dispanzerju v obdobju Program je prikazan v količnikih na dan Vir za izračun podatkov je podatkovna baza ZZZS. Iz slike je razvidno, da je število količnikov iz opredeljenih žensk linearno naraščalo, medtem ko je v letu 2016 prisoten upad števila količnikov iz opredeljenih žensk. Na področju dispanzerja za žene smo se v letu 2016 soočali s kadrovsko problematiko. V letu 2016 smo uspešno Druge dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva: V dejavnosti fizioterapije, klinične psihologije, dispanzerja za mentalno zdravje, patronaže, nege na domu ter antikoagulacijske ambulante je običajno plačan le obseg pogodbeno dogovorjenega programa. V dejavnosti fizioterapije je bil s uveden nov obračunski model, po katerem se opravljene storitve obračunajo v številu uteži po zaključenih fizioterapevtskih obravnavah. Kljub spremenjenemu načinu obračunavanja storitev v dejavnosti fizioterapije v letu 2017 še vedno beležimo presežek planiranega programa, in sicer za 7,6 % (v letu ,5 %). Realizacija programa je bila presežena tako v dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje kot v dejavnosti klinične psihologije. V letu 2017 smo načrtovani program presegli v dispanzerju za mentalno zdravje presegli za 56,4 % in v dejavnosti klinične psihologije za 7,3 %. Velike potrebe se kažejo po širitvi programa dispanzerja za mentalno zdravje na področju, ki ga oskrbuje zdravstveni dom. Program v dejavnosti klinične psihologije in dispanzerja za mentalno zdravje vse od leta 2009 v povprečju presegamo za približno 19,9 %. V letu 2017 je bil program v antikoagulantni ambulanti v celoti realiziran. Program je bil dosežen v višini 106,8. Patronažne medicinske sestre delujejo na naslednjih področjih: 1. zdravstveno-socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti; 2. zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu;

28 Posebni del zdravstvena nega nosečnice v zadnjem tromesečju; 4. zdravstvena nega bolnika na domu. zdravstvenega varstva: v DMZ, klinični psihologiji, patronaži in negi na domu ter v antikoagulantni ambulanti. Program je prikazan v količnikih oz. točkah. Program dela, dogovorjen po pogodbi z ZZZS, ni bil opravljen v naslednjih dejavnostih: Doseganje pogodbenega programa, Patronaži in negi na domu je bil plan dosežen v višini 93,2 (v letu ,8). Zadnjem delu leta 2017 smo uspešno pridobili dodatno diplomirano medicinsko sestro in okrepili dejavnost patronažne službe. V letu 2018 si bomo tako prizadevali za izpolnitev celotnega pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS. Slika prikazuje realizacijo pogodbeno dogovorjenega obsega v drugih dejavnostih osnovnega Specialistične ambulantne dejavnosti: V specialističnih ambulantnih dejavnostih je bil program dela skladno s Pogodbo ZZZS večinoma dosežen. V večini specialističnih dejavnosti v letu 2017 beležimo presežen program. v fiziatriji: je bil program dosežen v višini 110,7 (v letu ,7). Glede na predhodno leto smo načrtovani program presegli za 4,8 %. v dejavnosti rentgen: smo v letu 2017 smo načrtovan program presegli za 36,5 % oz. smo program realizirali v nekoliko manjšem obsegu kot predhodno leto (za 9,4 %). Novi pristopi slikanja z sodobnejšo medicinsko opremo za rentgensko diagnostiko vplivajo na izboljšanje in pospešitev delovnega procesa posledično tudi na izvedbo večjega števila izvedenih storitev. Preseganje pogodbeno dogovorjenega programa nakazuje, da so se potrebe po storitvah digitalne slikovne diagnostike povečale premo sorazmerno z širitvijo drugih zdravstvenih programov, ki za svoje nemoteno in optimalno delovanje potrebujejo storitve tovrstne diagnostike. Za povečanje programa si prizadevamo že vrsto let. v pulmologiji: smo v zadnjih nekaj letih načrtovan program vedno presegli. V letu 2017 smo načrtovan program presegli za 11,4 %. v psihiatriji: vse od leta 2009 konstantno beležimo preseženo realizacijo programa. V letu 2017 smo program presegli za 0,4 %. v diabetologiji: presežek programa beležimo vse od leta 2009 tudi v dejavnosti diabetologije, in sicer v zadnjih petih letih v povprečju za 8,3 %. Program je bil v letu 2017 realiziran v približno enakem obsegu kot v preteklem obračunskem obdobju. Slika prikazuje doseganje pogodbeno dogovorjenega programa v specialističnih dejavnostih v povprečju v zadnjih petih letih. Program je prikazan v točkah. Program v specialističnih de-

29 Posebni del 21 javnostih v večini dejavnosti dosegamo ter v nekaterih tudi presegamo. Doseganje pogodbenega programa v specialističnih dejavnostih v povprečju, Program dela, dogovorjen po pogodbi z ZZZS, ni bil opravljen v naslednjih specialističnih dejavnostih: mamografiji, program se je v tej dejavnosti postoma zmanjševal, zaradi izvedba programa s strani programa DORE na območju Upravne enote Domžale in s strani Zdravstvenega doma Ljubljana v letu Kljub zmanjšanju načrtovanega obsega programa nismo realizirali. Program je bi dosežen v višini 82,7 oz. realiziran za 16,4 % manj kot prehodno leto. Dejavnost zobozdravstvenega varstva ultrazvoku, zaradi začasnega prestrukturiranja programov (za približno 0,29 tima) je programa v ultrazvočni dejavnosti povečan tudi v letu Načrtovanega programa nismo uspeli realizirati. Že vrsto let si prizadevamo pridobiti specialista radiologije, da bi lahko dosegli realizacijo programa. Žal smo neuspešni, zato program zagotavljamo s pogodbenimi izvajalci, kar z vidika organizacije včasih otežuje optimalno doseganje pogodbenega programa. Program je bil dosežen v višini 69,1, kar je manj kot v predhodnem letu. Z letom 2009 se kombiniran sistem (storitev in glavarine) uporablja tudi v zobozdravstvu. Na področju zobozdravstvenega varstva v letu 2017 načrtovani program ni bil dosežen v vseh dejavnostih, in sicer v dejavnosti pedontologije (91,3), v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in zobozdravstveni vzgoji. Realizacija programa v zobozdravstvenem varstvu, Realizacija programa je razvidna iz grafičnega prikaza. Slika prikazuje doseganje pogodbeno dogovorjenega programa v dejavnostih na področju zobozdravstvenega varstva v zadnjih petih letih. Program je prikazan v točkah.

30 Posebni del 22 V dejavnosti zobozdravstva za mladino smo program realizirali v višini 110,7, kar je za 6,5 % več kot v letu Ortodontija je dejavnost, v kateri v zadnjih osmih letih konstantno beležimo presežek načrtovanega programa. Programa nismo dosegli v letu 2015 iz naslova kadrovske problematike (daljše bolniške odsotnosti). V letu 2016 smo se na področju ortodontije ponovno soočali s kadrovsko problematiko, in sicer tokrat z odhodkom specialistke čeljustne in zobne ortopedije. V letu 2017 smo ponovno aktivno pristopili k iskanju specialista čeljustne in zobne ortopedije. Pomanjkanje specialistov na tem področju otežuje tudi ustrezno nadomeščanje zaposlenih bodisi ob nepričakovanih začasnih izpadih ali v primeru prehodov specialistov v drugo ustanovo ali v zasebništvo. Za nemoten potek dejavnosti in zagotovitve zdravstvenih storitev je bilo potrebno delo organizirati s pogodbenimi izvajalci. V letu 2017 smo uspešno realizirali program in ga dosegli v višini 107,0. V letu 2017 je bilo v zobozdravstvenih ambulantah opredeljenih približno oseb (Vir: ZZZS). V primerjavi s predhodnim letom se je število opredeljenih oseb povečalo za 4,3 %. Programi v dejavnosti odraslega zobozdravstva in mladinskega zobozdravstva so že polno zasedeni, z izjemo programa mladinskega zobozdravstva v dislocirani enoti. Doseganje oz. preseganje glavarine nakazuje potrebe po širitvah programov mladinskega in odraslega zobozdravstva. Gibanje števila opredeljenih pacientov v zobozdravstvenem varstvu je razvidno iz spodnjega prikaza. V zobozdravstveni dejavnosti je prisoten trend rasti števila opredeljenih pacientov. Gibanje števila opredeljenih pacientov v ZV; V dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo realizirali program v višini 98,1, kar je za 2,1 % manj kot v predhodnem letu. V zadnjih petih letih je bil program večinoma uspešno realiziran in v povprečju dosežen v višini 100,9. Zobozdravstvena vzgoja sodi med dejavnosti, ki so pavšalno financirane. V letu 2017 se je obračunski model zdravstvenih storitev v zobozdravstveni vzgoji spremenil. Spremembe so bile uvedene s Program nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov Pravilnik o prevozih pacientov, ki je začel veljati v začetku druge četrtine leta 2010, je določil novo mrežo izvajalcev nujnih in nenujnih reševalnih prevozov ter nov način vrednotenja in evidentiranja reševalnih prevozov.

31 Posebni del 23 Uvedba sprememb je razvidna iz realizacije ostalih sanitetnih prevozov, kamor uvrščamo tudi prevoze onkoloških bolnikov. Z novo mrežo je Zdravstveni dom Domžale pridobil bistveno večji program ostalih sanitetnih reševalnih prevozov, ki je tako kot v letih poprej tudi v letu 2017 ostal nedosežen. V letu 2017 smo realizirali več kot polovico programa ostalih sanitetnih prevozov oz. za 13,2 % več kot v preteklem obračunskem obdobju. Planirani program sanitetnih prevozov na/iz dialize v letu 2017 ni bil dosežen. Program je bil dosežen v višini 57,6, in sicer za 20,4 % manj kot v letu Opažamo, da se je število realiziranih nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem v letu 2017 ponovno povečalo. Pogodbeno dogovorjen program je presežen za 285,5 %, glede na leto 2016 pa je realizacija porasla za 19,3 %. Služba neprekinjene nujne medicinske pomoči (NNMP) V zadnji tretjini leta 2015 je bil sprejet novi Med tednom v dnevnem času je v pripravljenosti Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči rezervna ekipa NMP t. i.»nadomestna urgentna (Uradni list RS, št. 81/2015), ki bo vplival na ekipa«, ki obravnava nujne paciente v ambulanti, organizacijo in način dela nujne medicinske kadar je urgentna ekipa na terenu. Storitve pomoči v zdravstvenem domu s spremembami v nujne medicinske pomoči se tako zagotavljajo kadrovski sestavi ekip, prostorih in opremi. 24 ur na dan, vse dni v tednu. Spremembe so pozitivne, saj prinašajo možnosti za razvoj dejavnosti NMP v Zdravstvenem domu V letu 2017 je služba NMP opravila nujnih Domžale in s tem izboljšanje oskrbe nujnih bolnikov v vseh občinah, ki jih oskrbuje naša enota nim časom 9,25 minute. Na teh intervencijah je intervencij z zdravnikom s povprečnim dostop- nujne medicinske pomoči. Nova kadrovska bilo oskrbljeno pacientov, tri četrtine sestava ekip NMP zahteva prisotnost dveh ekip zaradi bolezni in eno četrtino zaradi poškodb. nujnih reševalnih vozil podnevi in ene ponoči, in Služba je intervenirala pri 86 prometnih nesrečah. Pri 12 intervencijah je bilo udeleženih več sicer v sestavi zdravstveni reševalec in diplomirani zdravstvenik. S pravilnikom se predvideva izboljšanje prostorskih pogojev, možnosti pod vplivom alkohola in 9 pod vplivom mamil. pacientov naenkrat. Kar 103 pacientov je bilo diagnostike in zdravljenja v tako imenovanih Pri 30 pacientih je bil ugotovljen nenaden srčni Satelitskih urgentnih centrih (v nadaljevanju zastoj, ki zahteva takojšnje oživljanje, in pri 7. SUC). V SUC bo delovala tudi triaža in dežurna pacientih je bila služba NMP uspešna pri vzpostaviti ponovnega bitja srca in prevozu v bolni- služba. Nov način dela, prostorske in kadrovske spremembe skladno z navedenim pravilnikom šnico. V urgentni ambulanti smo obravnavali bomo v zdravstvenem domu vpeljali postopoma pacientov, od tega v času dežurne službe, preostale pa v dnevnem času. V redni urgentni ambulanti se zagotavljajo zdravstvene storitve od ponedeljka do petka od Z novim Pravilnikom, ki sistemsko ureja delovanje nujne medicinske pomoči, ima lokalna 7. do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih (24 ur) ter v nočnem času pa je od 19. ure zvečer do 7. ure zjutraj organizirana dežurna slu- sistema prvih posredovalcev, ki bodo še pred skupnost pomembno vlogo pri vzpostavitvi žba. Tričlanska urgentna ekipa (zdravnik, medicinska sestra in reševalec) oskrbuje nujna staljali in uporabili avtomatske zunanje defibrila- prihodom ekipe nujne medicinske pomoči oživnja tako v ambulanti kot na terenu. torje (AED) pri osebah z nenadnim srčnim za-

32 Posebni del 24 stojem in nudili pravilno prvo pomoč pri nekaterih drugih življenjsko ogrožajočih stanjih. Predlog o vzpostavitvi sistema prvih posredovalcev in učinkovitejše uporabe AED v občinah, ki jih pokriva zdravstveni dom, je s strani službe nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma prišel že pred časom. V letu 2017 smo tako pristopili k projektu s strani Ministrstva za zdravje in dobavili 4 AED, ki so nameščeni na stavbah ZD Lukovica, SA Trzin, Lekarne v Radomljah in CZR Domžale. Zdravstvena vzgoja Z reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči glede na Pravilnik bo na področju, ki ga oskrbuje zdravstveni dom, deloval SUC. Za ta namen bo potrebna izgradnja novih prostorov. V letu 2017 so se izvajale nadaljnje aktivnosti in tako izdelala idejna zasnova projekta. Aktivni smo bili tudi na drugih področjih. Uvedli smo sistem obveščanja pacientov o nujnosti pregleda v urgentni službi, vključno z obrazcem ob sprejemu, ki omogoča ob povečanem obisku izvesti triažo. V letu 2017 smo sodelovali na vaji množične nesreče na območju sosednje enote PHE Kranj. Zdravstvena vzgoja je dejavnost ohranjanja oz. krepitve zdravja. V okviru programa se v Zdravstvenem domu Domžale izvajajo številni programi in delavnice za otroke, šolarje, študente in odrasle. Zdravstvena vzgoja je bila vključena med dejavnosti, ki so pavšalno financirane. V letu 2017 smo izvedli delavnic oz. predavanj oz. svetovanj. Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC). Zdravstveni domovi smo v letu 2017 pristopili k zagotovitvi standardnega tima za izvedbo delavnic v okviru ZVC. Kljub prizadevanju standardnega tima v letu 2017 nismo v celoti zagotovili. Celotno kadrovsko zasedbo bomo zagotovili v letu V letu 2017 smo realizirali 86 zdravstveno vzgojnih delavnic, kar je za 11,7 % več kot v predhodnem letu in za 23,9 % manj, kot je bilo načrtovano. Te so: 1. Delavnica»Zdravo hujšanje«(5 delavnic); 2. Delavnica»Zdrava prehrana«(5 delavnic); 3. Delavnica»Telesna dejavnost«- gibanje (0 delavnic); 4. Delavnica» Individualno svetovanje, da opuščam kajenje«(0 delavnic); 5. Delavnica»Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja«(0 delavnic); 6. Delavnica»Individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola«(0 delavnic); 7. Delavnica»Življenjski slog«(23 krajših delavnic); 8. Delavnica»Test hoje 1 x«(19 krajših delavnic); 9. Delavnica»Dejavniki tveganja«(18 krajših delavnic); 10. Delavnica»Podpora pri spoprijemanju z depresijo«(2 delavnici); 11. Delavnica»Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«(2 delavnici); 12. Delavnica»Spoprijemanje s stresom«(4 delavnice); 13. Delavnica»Tehnike sproščanj«(8 delavnice). Nosilka programa je univ. dipl. profesorica zdravstvene vzgoje, ki sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi, športnimi in drugimi društvi. Na področju zdravstveno vzgojnih delavnic je vzpostavljeno sodelovanje tudi z zdravniki pediatri, ki mladostnike, za katere presodijo, da so izpostavljeni raznim dejavnikom tveganja napotijo oz. vključijo v zdravstveno vzgojne delavnice (npr. delavnica»življenjski slog«).

33 Posebni del 25 Razvojna ambulanta Razvojna ambulanta je namenjena obravnavi otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju do 19. leta starosti. S svojimi aktivnostmi razvojna ambulanta pripomore k zgodnjemu odkrivanju dejavnikov tveganja in razvojnih motenj otrok in mladostnikov ter tako prispeva k učinkovitemu preprečevanju in zdravljenju le-teh. Obravnave vodi multidisciplinaren terapevtski tim, ki vključuje zdravstvene delavce različnih profilov: zdravnika pediatra, medicinsko sestro, dva nevrofizioterapevta, delovnega terapevta in logopeda. Tim razvojne ambulante pokriva poleg UE Domžale, tudi območje Kamnika in Komende. Z namenom uspešnega medsebojnega sodelovanja in izmenjave znanj, se je tim razvojne ambulante uspešno povezal z zdravstvenimi delavci, ki delujejo na področju Občine Kamnik in se soočajo s podobno problematiko. Dejavnost je financirana v pavšalu. V letu 2017 smo realizirali obiskov v razvojni ambulanti. Plan smo presegli kar za 39,8 % (v letu 2016 za 51,8). Presežek realizacije nakazuje na spremenjene potrebe po tovrstnih zdravstvenih storitvah na območju, ki ga pokriva ZD Domžale, zato si bomo prizadevali za okrepitev programa razvojnem ambulante. Presežena realizacija programov V posameznih dejavnostih je obseg dela s strani ZZZS plačan le v pogodbeno dogovorjenem obsegu. V letu 2017 smo realizirali presežen program, ki ni bil v celoti plačan s strani ZZZS, v dejavnosti fizioterapije, dispanzerja za mentalno zdravje, ortodontije in drugih dejavnostih. V razpredelnici prikazujemo le nekatere od teh dejavnosti z največjim presežkom programa. V primeru omejitev obsega storitev v teh dejavnostih bi se čakalne dobe znatno podaljšale. Neporavnan presežek nekaterih programov s strani ZZZS za leto 2017 Da bi pacientom omogočili dostopnost do zdravstvenih storitev, v teh dejavnostih izvajamo tudi zdravstvene storitve, ki s strani ZZZS niso plačane. V letu 2017 znaša vrednost preseženih programov, ki s strani ZZZS niso bili poravnani najmanj v višini evro, kar je nekoliko manj kot v predhodnem letu. Vrednost preseženega Dejavnost programa ( ) - ZZZS Mladinsko zobozdravstvo Fizioterapija Ortodontija Dispanzer za mentalno zdravje Skupaj Realizacija delovnega programa za druge uporabnike - plačnike zdravstvenih storitev a) Občine, ustanoviteljice Zdravstvenega doma Domžale, na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju iz proračunov zagotavljajo sredstva za: klinične preglede dojk občankam Občine Domžale, Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin, Kamnik in Komende. Število pregledov dojk je v letu 2017 ponovno upadlo. V letu 2017 beležimo 583 pregledov dojk; mrliško ogledno službo, skladno z zakonom;

34 Posebni del 26 cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, ki jih sofinancira Občina Domžale za svoje občane (v letu 2017 je bilo opravljenih 657 cepljenj, tako ko v letu 2016); Občina Lukovica (v letu cepljenj; v letu cepljenj), Občina Trzin (v letu cepljenj, medtem ko je bilo izvedenih v letu cepljenj) ter Občina Mengeš 8 cepljenj v letu 2017; delo specialne pedagoginje v razvojni ambulanti, Občina Domžale za otroke s stalnim prebivališčem v občini sofinancira tudi 0,50 logopeda. Ob vedno večjih obremenitvah v dejavnosti specialnega pedagoga se pojavlja potreba po dodatnih kadrovskih okrepitvah, in sicer v obliki srednje medicinske sestre za izvajanje zdravstvenih, administrativnih, organizacijskih in drugih del. Občine ustanoviteljice so sofinancirale tudi 0,375 srednje medicinske sestre. Zaradi vse večjih potreb po logopedskih storitvah na področju, ki ga oskrbuje zdravstveni dom, so občine ustanoviteljice v letu 2017 pristopile k sofinanciranju še 0,5 logopeda. Dodatni program smo začeli izvajati v novembru 2017; preiskave na okužbo s HPV dispanzerja za žene, ki jih sofinancira za občanke Občine Domžale proračun Občine Domžale. b) Služba medicine dela, prometa in športa Služba medicine dela, prometa in športa opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov, in sicer: preventivne zdravstvene preglede skladno s sklenjenimi pogodbami (pregled pred zaposlitvijo, obdobni preventivni zdravstveni pregled, preglede športnikov in rekreativcev) ter preventivne preglede voznikov amaterjev in poklicnih voznikov vseh kategorij, preglede gasilcev, preglede za nošenje in posest orožja, preglede pred začetkom šolanja na srednjih šolah in fakultetah, Iz slike je razvidna realizacija programa v zadnjih šestih letih v dejavnosti medicine dela, prometa in športa. Število pregledov v MDPŠ, Med izjemno pomembne zahtevne aktivnosti MDPŠ se uvrščajo tudi naloge, ki zajemajo izdelavo strokovnih MDPŠ ocen delovnih mest, seznanjanja delavcev, delodajalcev s tveganji na delu, izdelavo poročil o preventivnih zdravstvenih pregledih posameznih skupin, sodelovanja v promociji zdravja. Dejavnost je v letu 2017 v polnem obsegu opravljala ena ambulanta. Zaradi večjega obsega programa občasno sodelujemo s pogodbenimi izvajalci. V letu 2017 smo realizirali nekoliko manjše število pregledov kot v predhodnem letu (za 6,2 %). Program je bil v dejavnosti MDPŠ uspešno realiziran. V letu 2017 smo načrtovani program presegli za 25,0 %, v letu 2016 za pa 28,5 %.

35 Posebni del 27 c) Diagnostični laboratorij: Diagnostični laboratorij poleg storitev, vključenih v program ambulant ZD Domžale, opravlja še laboratorijske preiskave po naročilu zdravnikov koncesionarjev, ki so tudi plačniki teh storitev in po naročilu ambulant za medicino dela, prometa in športa, kar predstavlja približno tretjino vseh opravljenih storitev. Laboratorijske storitve izvaja tudi za samoplačnike. Diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma Domžale ima dovoljenje za delo, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 10. januarja 2011 (dovoljenje MZ št.: /2010-5), ponovno ga je prejel marca 2016, po opravljenem pregledu laboratorija s strani komisije, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje (dovoljenje MZ št.: / ). Laboratorijske preiskave se izvajajo skladno s slovenskimi in mednarodnimi standardi, kar ob pridobljenem dovoljenju za delo, dokazujejo tudi pridobljeni certifikati zunanje ocene kakovosti (Sneqas, Instand, RfB). Laboratorijsko osebje se zaveda pomembnosti stalnega izpopolnjevanja metod za doseganje razvoja, izboljšanja kakovosti laboratorijskih storitev in izboljšanja vsakodnevnega rutinskega dela, zato poleg izvajanja rednih dnevnih in občasnih kontrol kakovosti merjenih analitov nekaj časa namenja tudi proučevanju in spremljanju dejavnikov, ki vplivajo na rezultate biokemičnih meritev. Skrb za razvoj in izboljšanje kakovosti dela laboratorijsko osebje dokazuje tudi z aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih in kongresih (npr. aktivna udeležba na Rednem letnem Seminarji za inženirje in tehnike laboratorijske medicine, Strokovno srečanje Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino ipd.). Diagnostični laboratorij ZD izvaja osnovne biokemijske preiskave, hematološke preiskave, preiskave urina in fecesa, hitre teste ter imunološke preiskave. V letu 2011 je diagnostični laboratorij pričel z izvajanjem preiskav ščitničnih hormonov (TSH, T3, T4) in preiskav za odkrivanje raka na prostati (celokupnega PSA), ki jih izvajamo tudi za ZD Kamnik in za zasebnike s koncesijo za področje Domžal in Kamnika. V drugi polovici leta 2015 smo navedene laboratorijske preiskave pričeli opravljati tudi za ZD Logatec. V letu 2017 smo za zunanje naročnike izvedli več kot imunoloških preiskav. Število realiziranih laboratorijskih preiskav, Iz grafa je razvidno, da se realizacija naročenih laboratorijskih preiskav že nekaj let povečuje, v letu 2017 za 0,9 % glede na predhodno leto (izraženo v št. laboratorijskih preiskav). Največjo rast imajo vsako leto imunokemijske preiskave, ki se v laboratoriju opravljajo od leta 2011 (ščitnični hormoni, PSA, feritin) v letu 2017 za 1,5 % in leta 2016 za 25% glede na 2015.

36 Posebni del 28 V letu 2017 se je število naročil za laboratorijske preiskave s strani zunanjih naročnikov in samoplačnikov zmanjšalo. V letu 2017 beležimo upad števila laboratorijskih preiskav za samoplačnike v primerjavi z letom 2016 za 10,8 %, na področju laboratorijskih preiskav za zasebnike in podjetja pa za 0,5 %. V letu 2017 se je obseg vseh laboratorijskih preiskav povečal za 35,0 % (izraženo v številu točk). d) Psihologinja, usposobljena za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe službe medicine dela, prometa in športa je opravljala psihološke preglede tudi za zasebno ambulanto in za samoplačnike. e) Skladno s pogodbami o medsebojnem sodelovanju se opravljajo storitve RTG slikanja zob za paciente zobozdravnikov s koncesijo in samoplačnike. f) Z namenom doseganja boljše izkoriščenosti prostorov in opreme ter zadovoljevanja potreb občanov po zdravstvenih storitvah, ki niso financirane iz zdravstvenega zavarovanja, so se opravljale storitve za samoplačnike (zobozdravstvo za odrasle, ginekologija, ortopedska ambulanta, fizioterapija, diagnostični laboratorij, RTG služba ). Prihodki od opravljanja storitev za samoplačnike in za podjetja so bili v povprečju v letu 2017 nižji kot predhodno leto. 2.4 Analiza kadrovanja in kadrovske politike Analiza kadrovanja in kadrovska politika V Zdravstvenem domu Domžale je bilo na dan zaposlenih, kar pomeni, da smo v preteklem letu zaposlovali za 3,0 % manj kadra, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu. Gibanje števila zaposlenih (na dan 31.12) v obdobju Zdravstveni dom Domžale pri zaposlovanju sledi veljavnim oz. financiranim kadrovskim normativom skladno s pogodbami ZZZS in drugim virom financiranja. Iz Slike, ki prikazuje gibanje števila zaposlenih na zadnji dan v letu po vseh profilih v obdobju od leta 2011 do leta 2017, je razviden trend gibanja zaposlenih. Zaposlovanje je v tem obdobju sledilo kadrovskim potrebam zaradi pokrivanja daljših odsotnosti, širitev in uvajanja novih zdravstvenih programov. Izračun ne vključuje pripravnikov in specializantov. Gibanje števila zaposlenih je v obdobju relativno stabilno po vseh skupinah. V primerjavi s predhodnim letom se je število zaposlenih povečalo za 7,7 % (izračun vključuje pripravnike in specializante). Na področju zdravstvene nege opazimo porast v številu zaposlenih (za 8,8 %). Število zaposlenih se je v zdravstveni negi povečalo iz naslova izpopolnitve kadrovske zasedbe v programih, kot so (zdravstvena vzgoja, razvojna ambulanta, patronažna služba, nujna medicinska pomoč idr.) in iz naslova nadomeščanja daljših bolniških in porodniških odsotnosti.

37 Posebni del 29 Ob nespremenjeni kadrovski strukturi so nekateri zaposleni s srednjo zdravstveno izobrazbo uspešno zaključili visokošolski program na področju zdravstvene nege. S pridobitvijo ustrezne izobrazbe smo tako na področju nujne medicinske pomoči z vključitvijo diplomiranih zdravstvenikov postopoma že pričeli s procesom reorganizacije. Pri zdravstvenih sodelavcih opazimo v zadnjem letu povečanje števila zaposlenih (nadomeščanje odsotnosti v klinični psihologiji, fizioterapiji idr.). Število zdravstvenih sodelavcev se je v letu 2017 povečalo glede na leto 2016 povečalo za 13,3 %. S kadrovsko problematiko se soočamo v dejavnosti klinične psihologije. Zaradi odhoda specialistke klinične psihologije smo v letu 2014 zaposlili specializantko klinične psihologije. V letu 2017 pa smo zaposlili dodatnega psihologa s krajšim delovnim časom, da bi nekoliko zmanjšali čakalne vrste v navedeni dejavnosti. Na področju zdravnikov specialistov v letu 2017 glede na leto 2016 ni bilo bistvenih sprememb. V letu 2017 je uspešno zaključila specializacijo zdravnica specialistka družinske medicine. Iz slike je razvidno, da se je število nezdravstvenih delavcev povečalo iz naslova tehničnovzdrževalne službe za enega zaposlenega. V zadnjem desetletju ni bilo okrepitev na področju nezdravstvenih dejavnosti. Kadrovska podhranjenost, povečanje delovnih obremenitev in zahtevnost del nakazujejo, da bo to področje v prihodnjih letih potrebno okrepiti. Kadrovski načrt za leto 2017 je bil bolj optimističen glede na realizacijo. Dosegli smo 97,0 % načrtovanih zaposlitev. Načrtovali smo, da bomo v letu 2017 pridobili dodatne programe zdravstvenih storitev. Za pridobitev dodatnih programov smo si prizadevali na področju splošnih ambulant, referenčnih ambulant, mladinskega zobozdravstva, odraslega zobozdravstva idr. Načrtovali smo dodatne zaposlitve na področju nujne medicinske pomoči. Neuspešnost pri pridobivanju novih programov in druge okoliščine so povzročile, da smo morali realizacijo nekaterih zaposlitev prenesti v drugo poslovno leto. Kadrovski primanjkljaj iz preteklih let smo v nekaterih službah v letu 2017 uspešno pokrili, medtem ko kadrovskega primanjkljaja na nekaterih področjih še vedno nismo v celoti pokrili. V letu 2017 smo ponekod za nemoteno delovanje delovnega procesa kadrovsko problematiko začasno reševali z obstoječo kadrovsko strukturo in pogodbenim delom, medtem ko smo v nekaterih službah že uspešno nadomestili odhode oz. upokojitve zaposlenih (razvojna ambulanta, fizioterapija...). Zaradi širitev nekaterih zdravstvenih programov in naraščanja delovnih obremenitev bomo v prihodnjih obdobjih primorani kadrovski izpad ustrezno nadomestiti. Število zaposlenih iz ur se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 2,9 %. V letu 2017 smo zaposlovali 215,2 kadra iz ur. Na področju zaposlovanja pripravnikov beležimo v primerjavi s preteklim letom porast, in sicer za 71,4 % glede na predhodno leto, realizacija pripravništev je dosegla načrtovani plan za leto Realizirano število specializantov v letu 2017 je enako načrtovanemu. Zaposlili smo več zdravnikov specializantov s področja družinske medicine, ki v kadrovskem načrtu niso bili predvideni. Informacije o dodelitvi specializantov s strani Zdravniške zbornice Slovenije ob pripravi kadrovskega načrta še niso bile znane. V letu 2017 smo si prizadevali pridobiti specializanta s področja čeljustne in zobne ortopedije. Javnega razpisa specializacije s področja dentalne medicine za tovrstno specializacijo v letu 2017 ni bilo. Število diplomiranih sester se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečalo za 25,0 % (razvojna ambulanta, patronažna služba, nujna medicinska pomoč idr.). Število višjih medicinskih sester se je v primerjavi s preteklim letom ostalo nespremenjeno.

38 Posebni del 30 Pregled zaposlenih je razviden iz spodnje razpredelnice, ki prikazuje stanje zaposlenih na dan vključno s pripravniki in specializanti. Pregled zaposlenih po stopnjah izobrazbe na dan St r ukt ur a zaposlen i h Št evi lo zaposlen i h n a d an Št evi lo zaposlen i h n a d an Fi n an čn i n ačr t 2017 In d eks 2017/2016 In d eks rea.2017/fn 2017 Specialist i ,1 zd r avn iki, zobozd r avn iki ,6 Specializan ti ,2 d i plomi r an e med i cin ske sestr e ,0 ostali visoka izobr azba ,0 višje med icin ske sestr e ,0 ostali - višja izobr azba ,0 med icin ski teh n iki ,4 ostali - sr ed n ja izobr azba ,2 IV., III., II., I. stopn ja skup ,0 pr ipr avn iki ,4 okr epljen e ambulan te ,0 Skupaj , 7 94,3 100,0 100,0 96,8 104,2 100,0 100,0 96,7 93,8 100,0 100,0 0,0 97,0 V letu 2017 smo zaposlovali 26 pripravnikov (v letu pripravnikov). Gibanje števila pripravnikov po mesecih (na zadnji dan v mesecu) v letu 2017 je razvidno iz spodnje slike. Zaposlovali smo pripravnike različnih poklicnih skupin tj. s področja zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije, zobozdravstva, diagnostičnega laboratorija idr. Pretežen del pripravnikov so predstavljali zaposleni s področja zdravstvene nege. Število pripravnikov je med meseci v letu 2017 nihalo. Povprečno število pripravnikov zaposlenih na zadnji dan v mesecu v letu 2017 je 12. Vir za financiranje usposabljanja in dela pripravnikov ter specializantov je ZZZS. Gibanje števila pripravnikov v letu 2017

39 Posebni del 31 Zdravstveni dom Domžale je na dan zaposloval 28 zaposlenih (12,4 % vseh zaposlenih), ki zavoda ne bremenijo in so financirani iz drugih virov (v letu ,2 %). Izobrazbeno strukturo zaposlenih na dan prikazuje spodnja slika. Iz slike je razvidno, da se je izobrazbena struktura glede na predhodno leto ni bistveno spremenila. Iz slike je razvidno, da se je struktura visoko izobraženega kadra glede na preteklo leto nekoliko povečala. V izračun so vključeni specializanti, pripravniki in zdravnika okrepljenih ambulant. Struktura zaposlenih po stopnjah izobrazbe na dan Število zaposlenih z visoko stopnjo izobrazbe je naraslo za 1,6 odstotne točke, medtem ko se število zaposlenih z višjo stopnjo izobrazbe glede na kadrovsko strukturo ni spremenilo. Na dan smo zaposlovali več pripravnikov z visoko stopnjo izobrazbe kot pripravnikov s srednješolsko strokovno izobrazbo. Na dan je imelo 36,0 % zaposlenih srednješolsko strokovno izobrazbo (0,4 % točke manj kot leta 2016), tudi zaradi zaključitve visokošolskega programa za pridobitev naziv diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik nekaterih zaposlenih s srednjo stopnjo izobrazbe. 57,8 % vseh zaposlenih je imelo na dan najmanj višjo stopnjo izobrazbe, kar je za 0,9 odstotne točke več kot v letu Specialistov (zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci) ter ostalih z doktorsko oz. magistrsko stopnjo izobrazbe je bilo 15,1 % vseh zaposlenih. Struktura zdravstvenih delavcev, zdravstvenih sodelavcev in nezdravstvenih delavcev se je v letu 2017 glede na predhodno leto spremenila na račun povečanja števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Največji delež zaposlenih v višini 71,9 % predstavljajo zdravstveni delavci (izračun vključuje specializante in pripravnike). Nezdravstveni delavci predstavljajo le 10,7 % vseh zaposlenih zavoda. Zaposleni so v tehnično-vzdrževalni službi, oskrbovalni službi, zdravstveni administraciji, tehnično-podporni službi, računovodsko-ekonomski službi, kadrovski in splošno upravni službi. Tehnično vzdrževalne, oskrbne ter zdravstveno administrativne službe predstavljajo 62,5 % vseh nezdravstvenih delavcev (izračun vključuje tudi glavno vodstvo). Podatki nakazujejo na izjemno kadrovsko podhranjenost nezdravstvenih delavcev v strokovnih službah. Zdravniki specialisti, zdravniki, zobozdravniki in specializanti in predstavljajo v letu % vseh zaposlenih.

40 Posebni del 32 Struktura zaposlenih po področjih dela na dan Največji delež zdravstvenih delavcev (46,9 %) predstavljajo zaposleni s področja zdravstvene nege, kjer prevladujejo srednje medicinske sestre. Manjši delež zaposlenih predstavljajo zdravstveni sodelavci (17,4 %). V izračun so vključeni zaposleni na področju fizioterapije, diagnostičnega laboratorija, logopedije, psihologije, delovne terapije, specialne pedagogike, radiologije. Pripravniki, specializanti medicinske in nemedicinske smeri v letu 2017 predstavljajo 10,2 % vseh zaposlenih, kar je za 2,5 odstotne točke manj kot v predhodnem letu. Spremljanje kadrovske politike po Uredbi V letu 2017 je bilo potrebno pri načrtovanju politike zaposlovanja upoštevati določbe ZI- PRS1718 in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in ZIPRS je za leti 2017 in 2018 narekoval politiko zaposlovanja javnih zdravstvenih zavodov, financiranih pretežno iz sredstev ZZZS, na način, da se določi dovoljeno število zaposlenih iz virov državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ ter drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe, v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. V letu 2017 je bilo dovoljeno načrtovati kadrovsko politiko skladno s programi zdravstvenih storitev, tj. glede na potrebe, priznane kadrovske normative in vire financiranja. Skupno število zaposlenih je na dan znašalo 208,75 zaposlenih. Število zaposlenih se je na dan glede na dan povečalo za 4,0 % (Obrazec 3 II. del). Plan na dan smo realizirali v višini 98,8 %. Razlogi za nedoseganje planiranih zaposlitev so predvsem v pomanjkanju določenih poklicnih skupin na trgu dela in prenos kadrovske reorganizacije na nekaterih področjih zavoda na naslednje poslovno leto. Na dan smo glede na plan zaposlovali večje število pripravnikov in specializantov (za 10,5 %) in glede na dan Za te zaposlitve so zagotovljena namenska sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Pri snovanju kadrovske zasedbe sledimo normativom zdravstvenih programov in virom financiranja oz. v nekaterih dejavnostih je kadrovska zasedba celo podhranjena in niti ne dosega normativov. V teh dejavnostih bomo v prihodnjih letih primorani izpeljati ustrezne zaposlitve in zagotoviti ustrezno kadrovsko pokritost skladno z normativi, določenimi v kalkulacijah cen zdravstvenih programov.

41 Posebni del 33 Izobraževanje Skrb za izobraževanje zaposlenih je pomembno z vidika ohranjanja zadovoljstva zaposlenih, doseganja razvoja posameznih služb zavoda in zavoda kot celote kot tudi zagotavljanja kakovostnih zdravstvenih storitev. Pomembnosti izobraževanja se zavedamo tudi v zdravstvenem domu, zato smo v letu 2017 v okviru svojih zmožnosti, zakonodajnih zahtev, zahtev področnih zbornic ter potreb posameznih dejavnosti omogočili izobraževanje 387 zaposlenim zdravstvenega doma V letu 2017 je bilo za strokovna izpopolnjevanja namenjenih in porabljenih 614 dni, kar je nekoliko več kot v predhodnem letu. Strokovna srečanja so bila večinoma organizirana znotraj države, tudi nekaj svetovnih kongresov. Omenili bomo le nekaj večjih, ki so bili organizirani v tujini in so se jih udeležili tudi naši zaposleni: Vodja splošnega zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine: EOS evropski ortodontski kongres«montreux, Švica; Vodja službe nujne medicinske pomoči:»5. Nationales Treffen "Pflege in Notauf nahmen & Ambulanzen", Graz, Avstrija; Vodja razvojne ambulante:»12th EPNS CONGRESS Lyon, France 2017«, Lyon, Francija; Zdravnica specialistka pediatrije v ambulanti Otroškega dispanzerja:»srečanje ECPCP (Evropska konfederacija primarnih pediatrov)«, Dunaj, Avstrija. Zobozdravstvena vzgoja: V letu 2017 je bilo na generalni skupščini FDI- Federation Dentaire International v Madridu Stomatološki sekciji Slovenskega zdravniškega društva (SZD) podeljeno najvišje prestižno svetovno priznanje FDI SMILE AWARD 2017 za TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI, ki pod njenim strokovnim in organizacijskim vodstvom poteka že petintrideseto leto po vseh slovenskih osnovnih šolah, vrtcih ter šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Priznanje potrjuje, da je slovensko tekmovanje najbolj inovativen preventivni program na svetu. To je veliko priznanje tudi za naš Kabinet za zobozdravstveno vzgojo in preventivo v ZD Domžale, ki deluje že od leta 1976 in se od vsega začetka vključuje v tekmovanje. Nujna medicinska pomoč: S ciljem osveščanja čim večjega števila populacije potekajo tečaji temeljnih postopkov oživljanja TPO, ki jih izvaja diplomirana medicinska sestra, pomočnica direktorja za zdravstveno nego, za zainteresirane občane. Pomočnica direktorja za zdravstveno nego aktivno sodeluje tudi v občinskem štabu za civilno zaščito in skrbi za redno usposabljanje sil za zaščito in reševanje s področja prve pomoči. Zavedamo se pomembnosti nenehnega izpopolnjevanja vseh urgentnih in dežurnih služb. Pod vodstvom vodje službe nujne medicinske pomoči je bilo izvedeno eno celodnevno interno izobraževanje s področja travmatologije za vse medicinske sestre, reševalce in zdravnike, ki sodelujejo v dežurni in urgentni službi ob tem pa smo omogočili dvodnevno izobraževanje v obliki delavnic s področja nujnem medicinske pomoči za vse zdravnike, ki se vključujejo v službo NMP. V letu 2017 smo nadaljevali z usposabljanjem zaposlenih z udeležbo na strokovnih srečanjih, kot so Simpozij urgentne medicine, Porod 2, Interpretacija EKG v predbolnišničnem okolju, Tečaj Triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema, Strokovna srečanja Zbornice, ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah MR- MI idr. Na več navedenih srečanjih je vodja službe nujne medicinske pomoči tudi aktivno sodelovala.

42 Posebni del 34 Zdravnica s področja urgentne medicine je aktivno sodelovala na več strokovnih srečanjih in pediatrije, specializacije s področja družinske medicine (oskrba poškodovanca ITLS, strokovno tek- kroženje in omogočali opravljanje obveznih movanje ekip NMP). PRIPRAVNIŠTVO, SPECIALIZACIJE KROŽENJA vaj v dejavnosti MDPŠ študentom medicine, v letu je ambulanto MDPŠ obiskalo 10 študentov medicine, Zdravstveni dom z zagotavljanjem specializacij, kroženje številnim specializantom družinske pripravništev, kroženj medicine in pediatrije. specializantom omogoča širjenje znanja in dobrih praks ter s tem pripomore k dolgoročnem zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitev v širšem prostoru. Z namenom ohranjanja zdravja se tako zdravstveni dom kot tudi zaposleni povezujejo in sodelujejo z različnimi izobraževalnimi institucijami (fakultetami, srednjimi šolami idr.), lokalno V letu 2017 smo zagotavljali: skupnostjo in športnimi društvi ali sodelujejo v opravljanje pripravništva 26 pripravnikom, kroženje v okviru pripravništva fizioterapevtom, različnih projektih. 2.5 Analiza investicijskih vlaganj Za naložbe je bilo v letu 2017 porabljenih evrov. Program investicij iz Finančnega načrta 2017 ni bil realiziran v celoti, kar je razvidno tudi iz spodnje preglednice. V letu 2017 smo dosegli plan v višini 53,0. Za naložbe smo namenili približno 10,8 % več sredstev kot v predhodnem letu. Naložbena politika je bila v letu 2017 previdnejša, Glavni razlog za tovrstnost odločitev je bila negotova napoved prilivov s strani glavnega financerja. V letu 2017 investicijskega plana nismo realizirali predvsem v delu, ki se je nanašal na investicijo večje vrednosti nabava integriranega sistema za laboratorij za izvajanje biokemijskih in imunoloških laboratorijskih preiskav ter nabava novega urgentnega reševalnega vozila - reanimobila. Dotrajano opremo bo potrebno zamenjati, zato smo s postopki javnih naročil pričeli v letu 2017, pri čemer bodo nabave realizirane v naslednjem poslovnem letu, letu V drugi polovici leta 2017 smo pričeli z deli za preureditev kletnih prostorov, namenjenih dejavnosti razvojne ambulante. Z deli še nismo v celoti zaključili. Predvidoma se bodo dela zaključila v začetku leta V letu 2017 smo veliko sredstev namenili za posodobitev opremljenosti zobozdravstvenih ambulant tako otroškega kot mladinskega zobozdravstva ter ortodontske ambulante. Izvedli smo postopek javnega naročila za dobavo treh novih zobozdravstvenih strojev. Polno smo opremili tudi dejavnost rentgena z dobavo dodatne digitalne plošče, ki bo olajšala delovni proces. Pomembna pridobitev v letu 2017 je bila tudi dobava štirih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). Nameščeni so štirih različnih lokacijah: na območju Občine Domžale (Lekarna Radomlje in CZR Domžale), Občine Trzin (ZP Trzin) in Občine Lukovica (ZP Lukovica). Pri nakupu smo sodelovali na Javnem razpisu "za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v Načrt razvojnih progra-

43 Posebni del 35 mov za leta trajanja investicije", objavljen v Uradnem listu RS dne , pod št. Ob- 2340/17. Na razpisu smo bili uspešni in tako pridobiti sredstva v višini EUR za sofinanciranje investicije. V letu 2017 smo v Otroškem dispanzerju pridobili nov prostor za dojenje, ki je doječim mamam in njihovim otrokom na voljo ves čas odprtja zdravstvenega doma. V letu 2017 so del sredstev za investicije prispevale občine soustanoviteljice; Občina Trzin je prispevala sredstva za nakup dveh zobozdravstvenih strojev, digitalnega detektorja, službenega vozila za patronažno službo in prostorsko ureditev razvojnih ambulant v višini evrov. Občina Lukovica je prispevala sredstva za nakup dveh zobozdravstvenih strojev, digitalnega detektorja in prostorsko ureditev razvojnih ambulant v višini evrov. Občina Moravče je namenila evrov za dobavo zobozdravstvenega stola, digitalnega detektorja in prostorsko ureditev razvojnih ambulant. Investicijsko vzdrževalna dela so bila v letu 2017 realizirana v manjšem obsegu kot predhodno leto in so naslednja: preureditev in prenova prostorov, razna slikopleskarska dela v zdravstvenem domu in zdravstvenih postajah. Poraba sredstev v letu 2017 po vrsti nabave Realizacija od Rebalans Zap. št. Predmet nabave FN do Rea.2017 ( ) Indeks real ( ) 1 Prostorska ureditev razvojne ambulante* ,3 2 Zobozdravniški stoli (3 x) ,3 3 Analizator za diagnostični laboratorij** Spirometer za MDPŠ ,1 5 Izdelava projektne dokumentacije za izdelavo Urbanističnega ,1 preizkusa 6 Medicinski monitor za dejavnost pulmologije ,8 7 Tipala za hladilnike ,8 8 Pohištvena oprema ,4 9 Računalniška strojna in programska oprema ,3 10 Aparature in oprema manjših vrednosti ,5 11 Drobni inventar ,0 12 AED ,8 13 Patronažno vozilo ,0 14 Kombi** RTG plošča ,8 16 Fizioterapija - elektroterapija ,6 17 Reševalno vozilo** Skupaj ,0 * Dela v letu 2017 še niso v celoti zaključena. V celoti bo izvedeno javno naročilo realizirano v začetku leta ** Postopki za izvedbo načrtovanih investicij so se pričeli v letu 2017, nabave pa bodo realizirane v letu 2018.

44 Posebni del Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev Poslovno leto 2017 je bilo z USTVARILI SMO PRESEŽEK vidika financiranja neugodno. Cene zdravstvenih PRIHODKOV NAD ODHODKI storitev so bile v letu 2017 najnižje v zadnjih 6-ih letih. Leto 2017 se je začelo s 3,63 % znižanjem cen zdravstvenih storitev v primerjavi s cenami iz decembra preteklega leta, kar pomeni z 2,12 % znižanje cen zdravstvenih storitev v primerjavi s preteklim letom. V letu 2017 so se cene zdravstvenih storitev dodatno znižale, v veljavi pa so ostali nekateri varčevalni ukrepi še iz preteklih let. Varčevalni ukrepi ZZZS, s katerimi se osnovno zdravstvo spopada že vse od leta 2009, so se nadaljevali (znižanje vkalkulirane vrednosti programov zdravstvenih storitev za 2,5 % in priznane amortizacije za 20 % v letu 2009, znižanje sredstev za administrativno-tehnični kader v letu 2011 in dežurno službo, v letu 2012 pa so se cene znižale za dodatne 3 %, v letu 2013 so se cene znižale za dodatne 3 %, priznana sredstva za administrativno-tehnični kader za 1,5 % idr.). Dodatno se revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov cen zdravstvenih storitev ni izvajala. Na poslovni rezultat v letu DVIG 2017 so vplivali naraščajoči STROŠKOV stroški dela. Ti v celotni DELA prihodkovna strukturi stroškov predstavljajo več kot 60 % vseh stran ni pokrita stroškov. Na stroške dela je vplivala sprostitev napredovanj javnih uslužbencev v zadnjih letih. V letu 2015, 2016 in 2017 je napredovala večina zaposlenih v zdravstvenem domu. Stroški dela iz naslova napredovanj javnih uslužbencev še niso bili ustrezno uravnani na prihodkovni strani. S 01. septembrom 2016 je bila sprejeta nova plačna lestvica javnih uslužbencev, ki je imela velik vpliv na celotno poslovno leto V letu 2017 pa smo se soočali z višjimi stroški dela iz naslova zakonskih sprememb (odprava anomalij do 26. plačnega razreda od dalje in ureditve plačnih razredov zdravnikov in višjih zdravnikov od dalje). Na eni strani se zdravstveni NARAŠČANJE dom sooča z vedno nižjimi ZAHTEV in sredstvi za izvajanje zdravstvenih storitev, s katerimi OBREMENITEV ter doseganje CILJEV mora zagotoviti zadosten obseg kakovostnih zdravstvenih storitev, po drugi strani pa se zaposleni soočajo z vedno večjimi delovnimi obremenitvami in z naraščajočim obsegom administrativnega dela, ki izhaja zakonskega okvira in predpisov (interventnih zakonov, raznih pravilnikov, protokolov, pravil in navodil ZZZS), z vedno večjimi zahtevami po poročanju vedno večjih količin istih podatkov na različne načine različnim zunanjim institucijam, z višjimi delovnimi normativi na vseh področjih idr. Ocenjujemo, da se navedena neuravnoteženost ne bo mogla neprestano podaljševati. V Splošnih dogovorih je vse do leta 2017 zapisano, da se morajo dodatni stroški iz naslova zakonskih sprememb, vkalkulirati v cene zdravstvenih storitev. Sredstva financerja ne sledijo dejanskim potrebam in zakonskim spremembam, s katerimi smo soočeni javni zdravstveni zavodi. Poslovno leto 2017 smo zaključili v danih okoliščinah uspešno, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini evrov. Prognoza v naslednjem letu ob nespremenjenih pogojih financiranja in ob obstoječih stroških dela ni optimistična. Če želimo slediti poslanstvu zavoda in skrbeti za strateški razvoj zavoda, bomo morali področjem, ki jih zaradi preteklih restriktivnih ukrepov nismo uspeli razvijati, v prihodnje nameniti več pozornosti. Pri tem mislimo na prostorsko širitev zavoda, zamenjavo in poso-

45 Posebni del 37 dobitev dotrajane medicinske in druge opreme, obnovo prostorov, informatizacijo poslovanja, posodobitev in reorganizacijo delovnih procesov, kadrovske okrepitve na vseh področjih delovanja z ustreznim strokovnim kadrom, da bomo kos zadanim nalogam in uspešno dosegli cilje, ki smo si jih zadali. Realizacija letnih ciljev zavoda Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji, ki so bili zelo realno načrtovani, tudi doseženi, kot je pojasnjeno v poslovnem in računovodskem poročilu. Realizacija letnih ciljev za leto 2017: Realizacija pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih programov, skladno s finančnim načrtom za leto 2017 in za druge uporabnike plačnike zdravstvenih storitev: Program dela, dogovorjen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev in pripadajočimi aneksi za leto 2017, je bil v večjem deležu dosežen, v nekaterih dejavnostih pa celo presežen. Programi za druge naročnike zdravstvenih storitev (samoplačnike, naročnike) so bili sicer v povprečju realizirani v manjšem obsegu kot predhodno leto, vendar realizacijo kljub temu štejemo za uspešno. V večjem obsegu od planiranega je bil izveden obseg laboratorijskih preiskav za podjetja. Doseganje uravnotežene bilance prihodkov in odhodkov: Dosegli smo pozitiven poslovni izid, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini evrov ter poslovno leto zaključili z boljšim poslovnim rezultatom od načrtovanega. V letu 2017 smo se soočali z nižjimi viri financiranja in višjimi stroški dela zaradi zakonskih sprememb. Ostale prihodke in stroške smo držali na ustreznih nivojih in tako uspešno zaključili poslovno leto. Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrževanja skladno s finančnim načrtom in finančnim možnostmi: Program investicij je bil dosežen v višini 53,0 načrtovanega programa. Realizacija investicij je bila realizirana v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano. Odločitve glede investicijske politike so bile previdnejše zaradi negotovih informacij glede virov financiranja. Investicije večjih vrednosti pa bodo realizirane v naslednjem poslovnem obdobju. Ustrezno izvajanje službe nujne medicinske pomoči Služba neprekinjene nujne medicinske pomoči je financirana v obsegu, kot se dejansko izvaja in je ustrezno organizirana glede na potrebe prebivalstva. Dejavnost se postopoma spreminja skladno s strokovnimi in zakonskimi zahtevami. V letu 2017 smo v okviru nujne medicinske pomoči preko javnega razpisa Ministrstva za zdravje v lokalno skupnost namestili avtomatske zunanje defibrilatorje (AED), ki jih bo mogoče uporabiti še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči pri osebah z nenadnim srčnim zastojem. V letu 2017 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo prostorov nove urgence SUC in dodatnih prostorov za izvajanje zdravstvenih dejavnosti. Prizadevanje za širitev zdravstvenih programov na področjih, kjer obstajajo potrebe: V letu 2017 smo si prizadevali za pridobitev dodatnih programov 3 referenčnih ambulant. Širitve referenčnih ambulant s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 niso bile odobrene, zato načrtovanega plana nismo mogli realizirati. V prihodnjem letu načrtujemo realizacijo 4. dodatnih referenčnih ambulant.

46 Posebni del 38 Pridobili smo tudi dodaten program otroškega in šolskega dispanzerja za 1,0 tima in dodaten programa splošnih ambulant za 1,70 tima. V letu 2017 smo se prijavili na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za pogodbeno leto 2017 z namenom, da bi pridobili dodatne programe: v splošnih ambulantah, v otroškem in šolskem dispanzerju (preventiva in kurativa), v dispanzerju za žene, pedopsihiatrije, klinične psihologije in zobozdravstveni dejavnosti (mladinsko zobozdravstvo, pedontologija, stomatološka protet. dej. in ortodontija). Svoje potrebe smo predstavili tudi pristojni območni enoti ZZZS. Skupaj z Občino Domžale smo si prizadevali pridobiti dodatne programe in tako smo svoje potrebe predstavili tudi na Ministrstvu za zdravje. Žal nismo bili uspešni. Sodelovanje z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo: Sodelovanje z zasebniki koncesionarji na področju vključevanja v dežurno in urgentno službo, razen občasnih težav, poteka nemoteno. Poleg sodelovanja na strokovnem področju je vzpostavljeno tudi sodelovanje na poslovnem področju (opravljanje nekaterih zdravstvenih in nezdravstvenih storitev..). Zagotavljanje redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih: Strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je bilo realizirano po planu skladno s potrebami. Posodabljanje in racionalizacija delovnih procesov na različnih področjih poslovanja: Stremimo k informatizaciji in poenostavitvi delovnih procesov na različnih področjih delovanja. V zadnjem delu leta 2016 smo se odločili za temeljito prenovo računovodsko-kadrovskega programa, ki je dobra podlaga za nadaljnjo prenovo, poenostavitev, nadgradnjo in avtomatizacijo procesov na omenjenem področju. V letu 2017 smo nadaljevali s povezavo določenih operacij na področju računovodstva. V naslednjih poslovnih obdobjih bomo nadaljevali z aktivnostmi informatizacije in poenostavitve delovnih procesov na navedenem področju. V letu 2017 so se vpeljali elektronski čakalni seznami in enaročanje. Uspešno delovanje zdravstvenega doma vpliva tudi na druga področja poslovanja, kot so gospodarstvo, sociala, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora. Ocenjujemo, da je opravljanje zdravstvenih storitev v dejavnostih, kot jih opredeljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Domžale, v dogovorjenem obsegu in na visoki kakovostni ravni ter ima pozitiven vpliv na vsa navedena področja. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Uspešnost poslovanja zdravstvenega doma Domžale dodatno poudarjamo z izračunanimi kazalniki, prikazani v spodnji preglednici. Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja prikazuje, da je leta 2017 ZD Domžale posloval gospodarno. Kazalnik, izračunan kot razmerje med celotnimi prihodki in odhodki zavoda, je višji od 1, kar pomeni, da so bili celotni prihodki večji od celotnih odhodkov leta Podobno sliko prikazujejo izračunani kazalniki celotne gospodarnosti poslovanja za ostala leta proučevanega obdobja. Delež amortizacije v celotnem prihodku se leta 2017 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala. Investicijska aktivnost v letu 2017 ni bila realizirana skladno z investicijskim načrtom. Stopnja odpisanosti opreme je v letu 2017 nekoliko višja kot v predhodnem letu, kar lahko pripišemo predvsem manjši investicijski aktivnosti. Stopnja odpisanosti opreme je v opazovanem obdobju visoka,

47 Posebni del 39 kar pomeni, da bomo v prihodnjih obdobjih primorani izvajati aktivnejšo naloženo politiko. Stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov se je v letu 2017 glede na predhodno leto znižala. Realizirani so bili nižji stroški storitev ob višjih prihodkih iz poslovanja. Stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov: ZD Domžale je leta 2017 posloval uspešno, saj je vrednost kazalnika pozitivna, kar kaže na presežek prihodkov nad odhodki. Pospešeni koeficient plačilne sposobnosti je glede na predhodno leto nekoliko višji. Z njim ugotavljamo pokritost kratkoročnih obveznosti s kratkoročnimi terjatvami in likvidnimi sredstvi. Plačilna sposobnost je ugodna, saj je vrednost koeficienta večja od 1. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja KAZALNIKI LETO2011 LETO2012 LETO2013 LETO2014 LETO2015 LETO2016 LETO2017 Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja 1,06 1,06 1,03 1,07 1,06 1,04 1,02 Delež amortizacije v celotnem prihodku (%) 4,23 4,10 4,49 3,42 4,34 4,34 4,14 Stopnja odpisanosti opreme in drugih opred. osn. sred. 0,82 0,79 0,79 0,82 0,79 0,80 0,82 Stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov 0,196 0,196 0,184 0,182 0,177 0,184 0,179 Kazalnik dobičkovnosti prihodkov (%) 5,90 5,25 2,54 6,80 5,29 4,22 1,63 Pospešeni koeficient 4,59 4,84 3,87 5,63 5,3 5,0 6,2 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo. Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora Leta 2017 je bila opravljena redna notranja revizija o delovanju notranjih kontrol na področju pravilnosti obračuna DDV-ja na izdanih računih. Revizija ni ugotovila bistvenih nepravilnosti. Ugotovljeno je bilo, da je imel zavod v letu 2017 na revidiranem področju vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem notranjih kontrol, ki pa še ni bil v celoti zanesljiv. Revizija je podala eno priporočilo z namenom vzpostavitvi dodatne mehanizme za zagotovitev večjih notranjih kontrol Upravljanje s tveganji Zdravstveni dom Domžale posluje v razmerah negotovosti, na katere nima neposrednega vpliva. Med najpomembnejšimi tveganja zdravstvenega zavoda, ki lahko pomembno vplivajo na izvajanje dejavnosti, dostopnost prebivalstva do zdrav-

48 Posebni del 40 stvenih storitev, uspešnost poslovanja in obstoja zavoda so: splošno pomanjkanje zdravnikov specialistov nosilcev dejavnosti na trgu dela, saj je v primeru stalnih ali začasnih upravičenih odsotnosti (porodniška, boleznine, izobraževanja idr.) izjemno težko dobiti nadomestnega zdravnika. Sočasni odhod enega ali več zdravnikov lahko ogrozi izvajanje programa zdravstvenih storitev, negativno vpliva na zdravstveno oskrbo prebivalcev ter pomeni tudi določen izpad finančnih sredstev. Kljub omejeni uporabi stimulativnih orodij skušamo tovrstno tveganje zmanjševati z ustvarjanjem pozitivno naravnanega in zaposlenim prijaznega delovnega okolja z možnostjo strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Za obvladovanje tega tveganja pričakujemo konstruktivno podporo Zdravniške zbornice Slovenije in Ministrstva za zdravje. zmanjšanje finančnih sredstev s strani ZZZS ob hkratni zahtevi, da se zdravstveni programi ne smejo zmanjševati. To tveganje skušamo regulirati z učinkovito organizacijo poslovanja, kadrovsko politiko, racionalno rabo sredstev, investicijami in stroškovno učinkovito poslovno politiko. zmanjšanje finančnih sredstev s strani ZZZS in nefinanciranje določenih aktivnosti in kadra, ki pa so zahtevani s strani zakonskega okvira, strokovnih smernic in s strani drugih pogojev, ki zahtevajo nemoteno izvajanje delovnih aktivnosti (sprostitev napredovanj javnih uslužbencev, uvedba davčnih stopenj DDV, odpravnine v primeru pogodbe za določen čas, višje zahteve strokovnih služb in zmanjšanje sredstev za administrativno-teh. kader, zagotovitev specialistov skladno s pravilniki za pridobitev dovoljenja za delo, razlage kolektivnih pogodb, ki so neusklajene s financerjem). Za obvladovanje tega tveganja pričakujemo, da se bodo naše nadzorne institucije, zakonodajalec, strokovna združenja in financer in drugi pomeni akterji, ki narekujejo spremembe na nacionalni ravni uskladili in v primeru sprememb tudi zagotovili ustrezna finančna sredstva za pokritje tovrstnih razkorakov. Pomanjkanje ukrepov oz. mehanizmov za stimulacijo in nagrajevanje dobrega dela vseh zaposlenih. Pričakujemo, da bo na tem področju zakonodajalec uspešno odigral svojo vlogo. neučinkovit, nesistematičen način vodenja naložbene politike in investicijskega vzdrževanja. Pomanjkanje strategije na tem področju lahko pomembno vpliva na uspešnost poslovanja zavoda. Tveganje za enkrat uspešno obvladujemo, vendar v kolikor se poruši ravnovesje omenjenih tveganj in ne prejmemo ustrezne podpore s strani ključnih institucij in financerja težko načrtujemo posodobitev in nadaljnji razvoj zdravstvenega zavoda.

49 RAČUNOVODSKO POROČILO 2017

50

51 Računovodsko poročilo 43 RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila je potrebno skladno z Navodili o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list, št. 109/10, 86/16) predložiti do 28. februarja Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Računovodsko poročilo sestavljajo: Bilanca stanja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter Pojasnila k računovodskim izkazom: o Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, o Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, o Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, o Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, o Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 3.1 Analiza bilance stanja Analiza sredstev Vrednost sredstev v bilanci stanja je v letu 2017 znašala evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 2,8 %. Med sredstvi izkazujemo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva, aktivne časovne razmejitve in zaloge. Sredstva v bilanci stanja so se povečala predvsem iz naslova kratkoročnih sredstev. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so bila leta 2017 v primerjavi z letom 2016 nižja za 32,8 %, predvsem iz naslova dolgoročno danih posojil in depozitov. Zdravstveni dom je v letu 2017 dolgoročno dane depozite spremenil v kratkoročne iz naslova visokih stroškov uvedene ležarine pri bankah. skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so bile leta 2017 v primerjavi z letom 2016 višje za 26,8 %, pri čemer se je dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah povečalo iz naslova spremembe dolgoročno danih depozitov v kratkoročno dane depozite. Povečale so se tudi kratkoročne terjatve do kupcev so ostalo približno na ravni preteklega leta, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega računa pa so se zmanjšale za 5,5 %. Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili

52 Zaloge Zaloge materiala so se glede na leto 2016 znižale za 17,1 %. Računovodsko poročilo Analiza obveznosti do virov sredstev Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Leta 2017 so se glede na leto 2016 zvišale za 2,6 % oz. za evrov predvsem na račun Lastni viri in dolgoročne obveznosti Leta 2017 so bili glede na leto 2016 večji za evrov oz. za 2,8 %, kar gre pripisati povečanju kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki. kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so skoraj nespremenjene glede na predhodno leto, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev pa so nižje kot predhodno leto. osnovna sredstva so višja za evrov, kar predstavlja pozitivno razliko med prejetimi sredstvi občin ustanoviteljic za nakup opreme in obračunano amortizacijo v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva. Obveznosti za neopredmetena in opredmetena 3.2 Analiza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki, nastali v obravnavanem obračunskem obdobju, so izkazani po vrstah. Prihodki in odhodki, prikazani v nadaljevanju, so primerjani s predhodnim letom in Finančnim načrtom za leto hodkov glede na planirane vrednosti v Finančnem načrtu za leto 2017 so razvidna iz spodnje tabele. V primerjavi s finančnim načrtom so bili celotni prihodki za 1,7 % višji od načrtovanih, medtem ko so bili celotni odhodki realizirani v višini evrov in realizirani v višini načrtovanih (višji za 0,1 %). Zdravstveni dom Domžale je leto 2017 zaključil s evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar predstavlja 1,6 % celotnega prihodka. V primerjavi s predhodnim letom se je poslovni izid nekoliko znižal, in sicer za 38,9 %. Odstopanja posameznih vrst prihodkov oz. od-

53 Računovodsko poročilo 45 Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2017 Prihodki po vrstah LETO2016 Struktura2016 LETO2017 Struktura2017 FN2017 IndeksLETO2017/FN2017 IndeksLETO2017/LETO2016 Prihodki iz poslovanja , , ,8 100,7 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev , , ,8 100,7 Prihodki od ZZZS za obvezni program , , ,5 101,6 Prihodki od ZZZS za refundacijo dela specializantov in pripravnikov , , ,3 95,7 Prihodki od ZZZS - posebni vladni projekt PVP , Prihodki od prostovoljnih zavarovanj , , ,9 101,6 Prihodki od do - social. ogr , , ,4 132,0 Prihodki od doplačil , , ,1 109,6 Prihodki iz državnega proračuna 0 0, , ,3 0 Prihodki iz občinskih proračunov , , ,5 97,0 Prihodki od prodaje storitev na trgu - samoplačniki , , ,6 99,5 Prihodki od prodaje storitev na trgu - podjetja , , ,7 92,0 Prihodki od prodaje storitev na trgu - zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov , , ,5 94,2 Prihodki od najemnin in nadomestil funkcionalnih stroškov Prihodki iz preteklih let in drugi prihodki iz poslovanja Prihodki iz odprave dolg. rezervacij Prihodki od odstopljenih prispevkov za invalide , , ,5 100, , , ,6 85, ,

54 Računovodsko poročilo 46 Prihodki od prodaje materiala , ,9 151,5 Finančni prihodki , ,1 25,4 Drugi prihodki , ,7 10,4 Prevrednotevalni poslovni prihodki , ,1 29,1 Celotni prihodki ,7 100,5 Stroški materiala in storitev , , ,1 98,8 Stroški materiala , , ,3 100,3 Stroški storitev , , ,9 97,9 Stroški dela , , ,1 105,9 Amortizacija , , ,1 96,0 Ostali drugi stroški , , ,1 104,0 Finančni odhodki 17 0,0 46 0, ,9 270,6 Drugi odhodki , , ,4 99,3 Prevrednotevalni poslovni odhodki ,0 0 0, ,0 0,0 Celotni odhodki ,1 103,2

55 Računovodsko poročilo Analiza prihodkov Leta 2017 je zdravstveni dom ustvaril celotne prihodke v višini evrov, ki so načrtovane presegli za 1,7 %. V primerjavi s predhodnim letom so se celotni prihodki povišali za 0,5 % oz evrov. Struktura prihodkov se v primerjavi s predhodnim obračunskim letom ni bistveno spremenila. Največji delež vseh prihodkov smo ustvarili z realizacijo programov zdravstvenih storitev, dogovorjenih na podlagi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjene z ZZZS. V letu 2017 je delež prihodkov od ZZZS za pogodbeno izvedeni program znašal 72,3 %, podobno kot v predhodnem letu (71,5 %). Prihodki ZZZS za izvajanje pogodbeno dogovorjenega programa so v letu 2017 znašali evrov, kar je za 1,6 % več od ustvarjenih prihodkov v letu Prihodki iz tega naslova so se povišali predvsem zaradi: pridobitve dodatnega programa iz naslova otroškega in šolskega dispanzerja; pridobitev dodatnega 1,70 tima dejavnosti splošnih ambulant; doseganje višje glavarine v SA, OD in ŠD. Povečanje prihodkov iz tega naslova ni tako občutno, ker so v veljavi še vedno ostali varčevalni ukrepi preteklih let in v letu 2017: znižanje cen zdravstvenih storitev zaradi varčevalnih ukrepov dodatno v letu 2017 za 2,12 % na letni ravni; znižanje obsega admin. tehničnega kadra za 1,5 %; revalorizacija materialnih stroškov v cenah zdravstvenih programov ni upoštevana s idr. presežene realizacije programa nenujnih reševalnih prevozov. Prihodki iz zaposlovanja pripravnikov in specializantov so v letu 2017 znašali evrov, kar je za evrov oz. 4,3 % manj kot v predhodnem letu. V letu 2017 smo zaposlovali sicer nekoliko večje število specializantov, kar pa zaradi daljših odsotnosti (porodniške odsotnosti) ni imelo vpliva na prihodke iz naslova zaposlovanja specializantov. Prihodki iz državnega proračuna so leta 2017 znašali EUR. Programi, ki jih sofinancirajo občine ustanoviteljice so bili realizirani v približno enaki višini kot v predhodnem letu. Prihodki iz tržne dejavnosti od samoplačnikov, od podjetij in od opravljenih storitev za zasebne zdravnike in zobozdravnike so se v letu 2017 glede na leto 2016 v povprečju znižali za 4,3 %, glede načrtovane prihodke pa so bili v povprečju višji za 3,4 %. Prihodki iz tržne dejavnosti so se znižali na vseh postavkah glede na leto Prihodki od podjetij so se znižali, in sicer predvsem zaradi manjšega obsega realiziranih storitev za podjetja v dejavnosti medicine dela prometa in športa. Na področju mamografije sodelujemo z Onkološkim inštitutom. V novembru 2015 se je v zdravstvenem domu pričelo slikanje žensk v okviru državnega programa DORA. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so bili ustvarjeni v manjšem obsegu glede na oceno finančnega načrta. Prihodki od zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov pa so se znižali predvsem iz naslova koriščenja storitev zobnega rentgena. Prihodki iz prostovoljnih zavarovanj so bili ustvarjeni v višini evrov in so višji od pretekle realizacije za 1,6 % in za 1,9 % višji od načrtovanih. Povišali so se predvsem iz naslova Prihodki od najemnin in nadomestil funkcionalnih stroškov so bili v letu 2017 realizirani v podobni višini kot v letu S pridobivanjem programov s strani zasebnih zdravnikov s kon-

56 Računovodsko poročilo 48 cesijo, ki so program opravljali v prostorih zdravstvenega doma, se prihodki iz naslova najemnin sicer postopoma znižujejo. Prihodki od najemnin (brez povračil stroškov) za oddane poslovne prostore so bili leta 2017 doseženi v višini evrov. Sredstva od najemnin so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov. Prihodki iz tega naslova so se glede na leto 2016 znižali za 0,2 %. Prihodki od najemnin so v letu 2017 znašali: ZD Domžale: evrov, ZP Moravče: evrov, ZP Lukovica: evrov. Prihodki iz preteklih let in drugi prihodki iz poslovanja, ki so bili doseženi v višini evrov, se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 14,2 %, glede na načrtovane pa so bili nižji za 9,4 %. Struktura prihodkov v letu 2017 je naslednja: prihodki od konvencij ( evrov), prihodki od počitniške dejavnosti ( evrov), prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (8.310 evrov), prihodki od donacij za stroške izobraževanja (2.804 evrov), prihodki iz preteklih let (1.768 evrov), drugi prihodki ( evrov). Finančni prihodki zajemajo predvsem prejete obresti od bančnih depozitov začasno prostih denarnih sredstev. V letu 2017 so bili doseženi v višini evrov, kar je manj od ustvarjenih finančnih prihodkov predhodnega leta (za 74,6 %) in več, kot je bilo načrtovano. Finančni prihodki od bančnih depozitov začasno prostih denarnih sredstev so nižji predvsem iz razloga izjemno nizkih obrestnih mer. Prihodki od prodaje materiala, drugi prihodki in prevrednotevalni poslovni prihodki (kupnina za prodana osnovna sredstva) ne predstavljajo pomembnih postavk v strukturi celotnih prihodkov. Leta 2017 je Zdravstveni dom Domžale ustvaril evrov prihodkov iz tržne dejavnosti, med katere prištevamo prihodke od samoplačnikov, podjetij, zasebnih zdravnikov, od provizij zdravstvenih zavarovalnic in drugo. Prihodki iz tržne dejavnosti so se glede na predhodno leto znižali za 5,5 %. Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti upoštevamo navodila in kriterije Ministrstva za zdravje, uveljavljene v letu Delež prihodkov od prodaje storitev na trgu za leto 2017 predstavlja 9,50 % vseh prihodkov (10,0 % v letu 2016).

57 Računovodsko poročilo 49 Prihodki za izvajanje javne službe in od prodaje blaga in storitev na trgu, Analiza odhodkov Celotni odhodki so v letu evrov in so bili za 3,2 % oz. za evrov višji od doseženih v letu Razlog za višje celotne odhodke v letu 2017 lahko pripišemo predvsem višjim stroškom dela. Doseženi celotni odhodki leta 2017 so bili realizirani v podobni višini kot načrtovani oz. načrtovane odhodke smo dosegli v višini 100,1. V letu 2017 smo realizirali evrov (v letu evrov) celotnih odhodkov iz tržne dejavnosti, kar je v približno enaki višini kot v predhodnem letu. Pri razmejevanju odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je skladno z navodili Ministrstva za finance upoštevano razmerje med prihodki od poslovanja iz javne službe in iz tržne dejavnosti (90,52 % : 9,48 %). Z upoštevanjem navedenega je bil presežek prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2017 ustvarjen v višini evrov, kar je za manj kot v predhodnem letu, in sicer za 67,3 %. Stroški materiala in storitev Stroški materiala in storitev predstavljajo pomemben del odhodkov zavoda, saj v strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 30,0 % (v letu ,4 % in v letu ,3 %). V primerjavi s predhodnim letom so se ti znižali, in sicer za 1,2 %. Stroški materiala in storitev pa so bili višji tudi od načrtovanih in doseženi v višini 102,1. Največji delež v strukturi materialnih stroškov predstavljajo stroški materiala za diagnostični laboratorij (18,8 %), stroški za zdravstveni in nezdravstveni material (16,4 %), stroški za zdravila (16,1 %) in stroški za zobozdravstveni material (11,0 %). Stroški za diagnostični laboratorij so se povečali v letu 2017 za 4,6 %, višji pa so bili tudi od načrtovanih stroškov. Višje stroške kot predhodno leto beležimo tudi pri postavki cepiv (za 16,4 %), zdravil (za 5,5 %) in ogrevanja (za 9,6 %). Ocenjujemo, da so višji stroški posledica izvajanja večjega obsega zdravstvenih storitev. Nižje stroške kot v letu 2016 beležimo na postavki zobozdravstvenega materiala (za 8,8 %), pisarniškega materiala (za 6,1 %), pri uporabi

58 Računovodsko poročilo 50 pralnih in čistilnih sredstev, papirne konfekcije (za 12,3 %), delovni obleki in obutvi (za 26,4 %). Kljub izpopolnitvi nekaterih programov in izvajanju večjega obsega storitev, so celotni materialni stroški ostali na ravni leta Stroški zdravil in cepiv so se povečali predvsem iz naslova večje porabe, uvedbe in uporabe nekaterih dragih zdravil na tržišču. Višje stroške smo v letu 2016 beležili pri porabi nekaterih energentov (voda in ogrevanje). Cene, dosežene preko skupnega javnega naročanja, ki ga je izvedlo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, so bile višje kot v predhodnem letu in so povzročile porast stroškov ogrevanja. Medtem ko so se stroški električne energije zaradi ugodnejših cen znižali. Višji stroški na nekaterih postavkah so rezultat večjega obsega opravljenih storitev (npr. diagnostični laboratorij), da bi zagotovili zadosten obseg in kakovostne zdravstvene storitve. Največje postavke stroškov materiala v letu 2017 Stroški storitev znašajo v letu evrov. Skupni stroški storitev so višji od načrtovanih za 1,9 %, v letu 2017 smo realizirali nižje stroške storitev kot v predhodnem letu z indeksom v višini 97,9. V letu 2017 se nekatere postavke stroškov niso bistveno spremenile glede na predhodno leto bodisi zaradi uspešno izvedenih javnih razpisov (npr. zobotehnične storitve) bodisi restriktivne stroškovne politike ali spremenjenega delovnega procesa. Struktura stroškov storitev se v primerjavi s preteklim letom ni bistveno spremenila. Največji delež v strukturi stroškov storitev predstavljajo stroški storitev nenujnih reševalnih prevozov (26,2 %), stroški podjemnih in avtorskih pogodb in sejnin (20,5 %), stroški zunanjih laboratorijskih storitev (12,0 %) in stroški zobotehničnih storitev (7,7 %). Med večjimi postavkami stroškov storitev so se povišali stroški nenujnih reševalnih prevozov predvsem iz naslova večjih potreb po prevozih na območju, ki ga pokriva zdravstveni dom (za 14,8 %). Povišali so se stroški poštnih storitev in telefonskih storitev ter stroški vzdrževanja medinske in druge opreme (za 38,8 %). Glavni vzrok za povišanje stroškov vzdrževanja medicinske in druge opreme je sklenitev vzdrževalnih pogodb za opremo večjih vrednosti preko izvedenih razpisov javnih naročil. Z namenom podaljšanja življenjske dobe opreme s preventivnim vzdrževanjem in servisiranjem ali nepredvidene okvare so v letu 2016 povzročile rast tovrstnih stroškov.

59 Računovodsko poročilo 51 Znižanje stroškov storitev opažamo na področju vzdrževanja vozil (za 8,3 %), storitev tekočega vzdrževanja (za 18,7 %), stroškov zobotehničnih storitev (za 11,3 %), stroški računalniških in drugih intelektualnih storitev (za 4,6 %). Konec leta 2016 smo izpeljali javno naročilo za področje zobotehnične storitve, katerega učinki so se pokazali v poslovnem letu 2017, in sicer z znižanjem stroškov za 11,3 %. Stroški zunanjih laboratorijskih storitev so glede na predhodno leto ostali na približno enaki ravni, in sicer predvsem iz naslova izvedenega skupnega javnega naročila. V zdravstvenem domu smo v letu 2015 izpeljali skupno javno naročilo za laboratorijske storitve, pri čemer smo v javno naročilo vključili še štiri zdravstvene domove v bližini; ZD Kamnik, ZD Grosuplje, ZD Vrhnika in ZD Logatec. Z ekonomijo obsega smo dosegli nekoliko ugodnejše cene, kot bi jih sicer, če bi nastopali samostojno. Primerjava največjih postavk stroškov storitev, Približno 7,8 % stroškov materiala in storitev oz evrov (v letu ,6 %) je bilo leta 2017 refundirano s strani ZZZS in drugih zdravstvenih zavarovalnic kot stroški»ločeno zaračunljivega materiala in storitev«. Sredstva iz tega naslova so se povišala predvsem zaradi uvede nekaterih novih zdravil na seznam»ločeno zaračunljivega materiala«. Sredstva za»ločeno zaračunljiv material«se izvajalcem zdravstvenih storitev namenijo izven cen zdravstvenih storitev.

60 Računovodsko poročilo 52 Specifikacija stroškov materiala in storitev za leto 2017 Stroški po vrstah LETO2015 LETO2016 LETO2017 FN2017 IndeksLETO2017/FN2017 IndeksLETO2017/LETO2016 Struktura2016 Struktura2017 zdravila ,5 105,5 15,3 16,1 cepiva ,2 116,4 6,0 7,0 sanitetni material ,3 104,2 4,3 4,5 zobozdravstveni material ,1 91,2 12,1 11,0 material za diagnostični laboratorij ,9 104,6 18,0 18,8 RTG filmi ,4 41,5 1,0 0,4 pisarniški material ,8 93,9 5,3 5,0 strokovna literatura, časopisi ,3 77,0 0,4 0,3 pralna in čistilna sredstva, papirna konfekcija ,9 87,7 2,8 2,4 delovna obleka in obutev ,7 73,6 1,9 1,4 drugi stroški materiala - zdravstveni, nezdravstveni ,0 101,7 16,2 16,4 material za popravila in vzdrževanje ,3 62,1 0,6 0,4 poraba vode ,2 102,2 4,8 4,9 pogonsko gorivo ,9 103,9 3,4 3,5 električna energija ,8 93,8 4,0 3,7 ogrevanje ,8 109,6 3,7 4,1 stroški materiala iz preteklih let 135, ,0 18,9 0,0 0,0 stroški materiala ,3 100, poštne storitve ,0 120,8 1,5 1,8 telefonske storitve ,1 122,3 1,3 1,6 komunalne storitve ,4 100,4 0,4 0,5 stroški vzdrževanja vozil ,6 91,7 2,8 2,6 stroški vzdrževanja medicinske in druge opreme ,6 138,8 4,6 6,5 storitve tekočega vzdrževanja ,0 81,3 3,3 2,7 investicijsko vzdrževanje ,7 10,5 3,4 0,4 kilometrina ,1 137,3 0,2 0,3 laboratorijske storitve zunanjih laboratorijev ,1 101,1 11,6 12,0

61 Računovodsko poročilo 53 ostale zdravstvene storitve (dežurstva, pulmološka ambulanta) ,1 109,5 4,1 4,6 zobotehnične storitve ,5 88,7 8,5 7,7 nenujni reševalni prevozi ,6 114,8 22,3 26,2 storitve strokovnega izobraževanja ,7 105,9 4,5 4,8 stroški plačilnega prometa, bančne storitve ,0 273,4 0,1 0,3 drugi stroški storitev (ŠS, varstvo pri delu, razni enkratni ,8 72,7 1,6 1,2 stroški) računalniške in druge intelektualne storitve ,8 95,4 3,9 3,8 zavarovalne premije ,7 84,0 1,9 1,6 reprezentanca 961,16 879,43 869, ,2 98,9 0,0 0,0 zakupnine, najemnine ,9 99,9 0,8 0,8 storitve po podjemnih in avtorskih pogodbah, sejnine ,2 86,4 23,2 20,5 stroški storitev preteklih let ,4 584,1 0,0 0,0 stroški storitev ,9 97, stroški materiala in storitev ,1 98,8

62 Računovodsko poročilo 54 Stroški dela Stroški dela obsegajo obračunane bruto plače in nadomestila plač, ki se izplačujejo v breme delodajalca, prav tako povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ter tudi vse dajatve na izplačane plače in druge prejemke. Plače zaposlenim, drugi prejemki in povračila stroškov so se obračunavali in izplačevali skladno z ZIPRS za leti 2017 in 2018, z veljavnimi kolektivnimi pogodbami za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zdravnike in zobozdravnike, za zaposlene v zdravstveni negi in s kolektivno pogodbo za javni sektor ter z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017, ki je sprostil napredovanja javnih uslužbencev v letu Struktura stroškov dela v letu 2017 St r oški d ela LETO2016 St r ukt ur a2016 LETO 2017 FN 2017 In d eks LETO /FN St r ukt ur a 2017 In d eks LETO /LETO Plače i n n ad omest i la plač , ,9 78,2 106,1 Pr i sp.za socialn o var n ost d elod ajalcev , ,2 12,6 105,5 Dr ugi st r oški d ela , ,1 9,2 104,7 Povr ači la st r oškov pr evoza n a d elo , ,9 3,1 105,0 Povr ači la st r oškov pr eh r an e , ,6 2,6 102,6 Regres za letni dopust , ,5 2,5 118,4 Od pr avn i n e, jubi lejn e n agr ad e, solidarnostna pomoč in drugo , ,9 0,5 49,0 St r oški d od at n ega pok.zavar ovan ja , ,6 0,5 273,0 Zamud n e obr est i 0 0,0 7 0 / 0,0 / Skupaj , ,1 100,0 105,9 Stroški dela predstavljajo pomembno postavko stroškov v strukturi celotnih odhodkov, in sicer 65,6 % (v letu ,9 % in v letu ,9 %). Struktura stroškov dela se glede na leto za 1,285 odstotka (od 0,5 do 4,86 %), povečanju sredstev za letni dopust v letu Sprostitev napredovanj s strani financerja še ni bila ustrezno kompenzirana na prihodkovni strani ni bistveno spremenila, pri čemer se je največji delež stroškov dela (plače in nadomestila plač) povišala za 0,2 % točke, delež drugih stroškov dela pa se je znižal za 0,1 % točke. V letu 2017 so bile sprejete zakonske spremembe, ki so dodatno vplivale na izjemen dvig stroškov dela in niso bile predvidene v finančnem načrtu: odprava anomalij do 26. plačnega Glede na leto 2016 so se celotni stroški dela povišali za 6,9 % in so bili realizirani v višini načrtovanih (indeks 100,1). Razlog za višje stroške dela najdemo predvsem v sprostitvi varčevalnih ukrepov, ki so bili v veljavi zadnja leta: napredovanja javnih uslužbencev v letu 2015 (s ), v letu 2016 (s ), v letu 2017 (s ), sprostitvi plačne lestvice javnih uslužbencev v povprečju razreda od dalje in spremembe plačnih razredov zdravnikom in uvrstitve na delovno mesto višji zdravnik od dalje. Načrtovane zaposlitve s kadrovskim planom niso bile v celoti realizirane. Zdravstvene programe, ki jih v letu 2017 nismo uspeli kadrovsko izpopolniti, bomo v letu 2018 zagotovili ustrezno kadrovsko strukturo. Večji stroški dela so posledica predvsem zakonskih sprememb, ki

63 Računovodsko poročilo 55 jih je moral delodajalec upoštevati, te pa niso bile financirane s strani financerja oz. vključene v cene zdravstvenih storitev. Povprečna mesečna bruto plača je na zaposlenega v letu 2017 znašala evrov in je za približno 3,0 % višja od povprečne mesečne plače v letu Drugi stroški dela so se v skupnem povečali za 4,7 %. Povišanje opazimo na področju regresa za letni dopust (za 18,3 %) in stroškov dodatnega pokojninskega zavarovanja (za 173 %). Višji stroški so posledica sproščenih varčevalnih ukrepov zakonodajalca. Dodatno pa višje stroške povzročajo odpravnine ob zaposlitvi za določen čas. Amortizacija Stroški amortizacije v strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 4,2 % (4,5 % v letu 2016). V 2017 so stroški amortizacije znašali evrov in so bili za 4,0 % nižji od realiziranih stroškov v predhodnem letu, medtem ko so bili za 12,9 % nižji od načrtovanih. Skladno s predpisi se stroški obračunane amortizacije za opremo, kupljeno iz donacij, pokrivajo iz prejetih donacij. Leta 2017 je bil ta znesek 740 evrov. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR in se v skladu z Zakonom o računovodstvu odpiše v celoti ob nabavi. Obračunana amortizacija za osnovna sredstva, kupljena iz namenskih sredstev občin, se pokriva iz obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Za leto 2017 je znašala evrov. Obračunana amortizacija v višini evrov se pokriva iz tekočih prihodkov v letu Drugi stroški, finančni odhodki, drugi odhodki so glede na velikost v strukturi celotnih odhodkov manj pomembne postavke. Prevrednotovalni poslovni odhodki so popravki vrednosti terjatev, za katere obstaja določeno tveganje, da ne bodo poravnane, in knjigovodska vrednost odpisanih osnovnih sredstev. V letu 2017 odhodkov iz tega naslova ni bilo Analiza poslovnega izida Leta 2017 smo realizirali presežek prihodkov nad odhodki v višini evrov, ki je višji od načrtovanega presežka, vendar nižji od realiziranega presežka prihodkov nad odhodki v predhodnem letu tj. za 61,1 %. Na poslovni rezultat so v letu 2017 vplivali višji odhodki, ki so bili posledica predvsem višjih stroškov dela. Ti so se povišali predvsem zaradi zakonskih sprememb za 5,9 % glede ne leto Na prihodkovni strani pa smo se sočasno soočali z nižjimi cenami zdravstvenih storitev. V letu 2018 se napovedujejo nove zakonske sprememb na področju stroškov dela. Dodatno pričakujemo, da se bodo ti stroški povečali tudi iz naslova novih zaposlitev glede na razpoložljive programa zdravstvenih storitev. Ocenjujemo, da bomo prihodnje leto in v na-

64 Računovodsko poročilo 56 slednjih poslovnih letih primorani izvajati aktivnejšo naložbeno politiko z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev z izvedbo večjih gradbenih posegov, zamenjave dotrajanih sredstev in posodobitve opremljenosti zavoda za optimalnejše izvajanje poslovnih procesov ter ob stalnem naraščanju delovnih obremenitev izpopolniti in okrepiti kadrovsko zasedbo. Da bomo to lahko dosegli in sledili viziji zavoda, bo potrebno s strani financerja zagotoviti dodatna sredstva. Na spodnji sliki sta razvidna gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih ter gibanje deleža presežkov prihodkov nad odhodki v celotnih prihodkih. Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v obdobju Analiza prihodkov in odhodkov po denarnem toku Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka leta 2017 izkazujejo pozitiven saldo v višini evrov. Poslovni rezultat po načelu denarnega toka je bil boljši od načrtovanega zaradi višjih prihodkov od načrtovanih ter prenosa nekaterih investicij večjih vrednosti v naslednje poslovno leto. Celotni prihodki po denarnem toku so bili realizirani v višini 104,5 in so bili višji od ustvarjenih prihodkov v letu 2016 (za 2,1 %), kar gre pripisati predvsem povečanju nekaterih zdravstvenih programov (otroški in šolski dispanzer, splošne ambulante idr.) in pridobitvi dodatnih sredstev za regres za letni dopust zaradi sprejetih zakonskih sprememb. Dvig cen zdravstvenih storitev v letu 2017 ni bil prisoten, soočali smo se z znižanjem cen zdravstvenih storitev za 2,12 % na letni ravni. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu so bili nižji od načrtovanih za 4,3 %. Povečali so se prilivi na kontu prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, medtem ko so se prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja zmanjšali za 11,3 %. Obseg opravljenih zdravstvenih storitev v dejavnosti medicine dela, prometa in športa je bil v letu 2017 realiziran v manjšem obsegu kot v predhodnem letu, kar je vplivalo na nižje prilive. Celotni odhodki po denarnem toku so bili doseženi z indeksom 102,6 in so bili višji od realiziranih odhodkov v preteklem letu za 5,1 %. Na višino celotnih odhodkov so vplivali predvsem izdatki za plače in druge izdatke zaposlenih. Ti so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 6,1 %. Sprostitev napredovanj javnih uslužbencev v letu 2015 in 2016, sproščena plačna lestvica v septembru 2016, odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, spremembe plačnih razredov zdravnikom in zobozdravnikom ter

65 Računovodsko poročilo 57 nove zaposlitve zaradi pridobitve dodatnih programov so razlog za porast izdatkov za plače in drugih izdatkov zaposlenih. Vseh zaposlitev, ki smo jih načrtovali, v letu 2017 še nismo uspeli realizirati. V letu 2017 po denarnem toku beležimo porast izdatkov za blago in storitve, ki so se povišali za 3,9 % glede na preteklo leto in so bili realizirani v višini 106,3. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 75,5, kar je manj, kot smo načrtovali. Izvedba nekaterih postopkov javnih naročil večjih vrednosti se je prenesla v naslednje poslovno leto. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku je razviden in spodnje razpredelnice. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka v letu 2017 REALIZACIJA SPREJETI REALIZACIJA REALIZACIJA % REALIZACI- JE JANUAR- FINANČNI JANUAR- JANZAR- FINANČNEGA - v evrih - DECEMBER NAČRT DECEMBER DECEMBER NAČRTA / (4=3/1) (5=3/2) I. SKUPAJ PRIHODKI ,1 104,5 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) ,7 105,3 A. Prihodki iz sredstev javnih financ ,0 104,6 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 123, ,2 256,7 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ,0 126,0 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ,8 104,3 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ,8 108,4 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe ,3 132,2 Prejete obresti ,4 120,8 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe ,8 105,8 Kapitalski prihodki Prejete donacije iz domačih virov ,2 45,2 Prejete donacije iz tujine Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ,7 95,7 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu ,5 95,5 Prejete obresti ,9 22,9 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja ,8 97,8 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

66 Računovodsko poročilo 58 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe II. SKUPAJ ODHODKI ,1 102,6 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ,3 102,1 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim ,9 102,9 Plače in dodatki ,7 103,1 Regres za letni dopust ,4 113,3 Povračila in nadomestila ,2 100,6 Sredstva za delovno uspešnost ,6 Sredstva za nadurno delo ,9 98,9 Plače za delo nerezidentov po pogodbi Drugi izdatki zaposlenim ,2 129,7 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,7 105,5 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ,3 103,2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje ,7 102,6 Prispevek za zaposlovanje ,0 173,1 Prispevek za starševsko varstvo ,8 102,7 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDP ,5 256,3 ZJU C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe ,1 105,9 Pisarniški in splošni material in storitve ,7 100,7 Posebni material in storitve ,3 108,7 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,4 112,6 Prevozni stroški in storitve ,9 94,1 Izdatki za službena potovanja ,8 172,5 Tekoče vzdrževanje ,7 109,9 Poslovne najemnine in zakupnine ,8 79,1 Kazni in odškodnine ,5 116,9 Drugi operativni odhodki ,4 97,7 D. Plačila domačih obresti E. Plačila tujih obresti F. Subvencije G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam I. Drugi tekoči domači transferji J. Investicijski odhodki ,1 75,5 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ,4 108,2 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ,6 107,0 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in ,6 109,7 storitev na trgu C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ,5 110,2 III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRI- HODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) ,5 5615,2 Na podlagi 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), s katerim je bil določen način izračunavanja presežkov institucionalnih enot sektorja država, je bilo ugotovljeno, da javni zavod v letu 2017 ni izkazal presežka.

67 Računovodsko poročilo Računovodske informacije skladno s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil 1. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so prihodki razmejeni na podlagi dejanskih podatkov skladno z Navodili Ministrstva za zdravje, odhodki pa z upoštevanjem deleža prihodkov od poslovanja iz tržne dejavnosti v vseh prihodkih od poslovanja. Prihodki od poslovanja, realizirani od prodaje proizvodov in storitev na trgu, predstavljajo 9,48 % vseh prihodkov od poslovanja. To sodilo smo uporabili tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. 2. Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali. 3. V izkazu prihodkov in odhodkov in bilanci stanja ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki. 4. Na dan izkazujemo v bilanci stanja evrov zalog materiala, ki so vrednotene po zadnjih nabavnih cenah. Sicer pa material nabavljamo sproti in istočasno bremenimo stroške. 5. Na dan je imel Zdravstveni dom Domžale evrov odprtih terjatev do kupcev, ki so že zapadle v plačilo. Delno so bile te terjatve poravnane v januarju in februarju Neporavnane terjatve do podjetij, s.p. in d.o.o., ki so dolžniki za opravljene storitve preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, izhajajo iz slabega poslovanja le teh. Postopki za hitrejšo izterjavo so pošiljanje plačilnih opominov, telefonske izterjave in vložene elektronske izvršbe. 6. Zdravstveni dom na dan ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti. 7. Celotna vrednost naložb v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva je znašala v letu evrov. Viri sredstev za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva so predvsem lastni viri - amortizacijska sredstva in namenska sredstva iz proračunov občin ustanoviteljic zavoda. 8. Začasno prosta denarna sredstva se deponirajo pri poslovnih bankah kot kratkoročni depoziti in dolgoročni depoziti, pri čemer se upošteva načelo razpršenosti naložb. 9. Med stalnimi sredstvi se je glede na preteklo leto zmanjšala sedanja vrednost nepremičnin za 7,6 % in sedanja vrednost opreme za 12,6 % predvsem iz naslova odpisov opredmetenih osnovnih sredstev večjih vrednosti in popravkov vrednosti. 10. Izvenbilančno ne vodimo nobenih evidenc. 11. Od opreme večje vrednosti, ki je že v celoti odpisana, se še vedno uporablja: ultrazvok (2006), reševalno vozilo (2007), 2 zobozdravniška stroja (2006), biokemijski analizator Dimension (2006), hematološki analizator Pentra (2002). Direktor Janez Svoljšak, dr. med. spec.

68 Računovodsko poročilo 60

69 Računovodsko poročilo 61 PRILOGE K LETNEM POROČILU 2017

70

71 Poročanje o službi NMP skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči Skladno z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 popr., 31/10, 94/10) morajo izvajalci službe NMP voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP. Glede na navedeni pravilnik poročamo podatke za naslednje enote: Dežurna služba 1 (0,27 tima), Dežurna služba 2 (1,0 tima), Mobilna enota reanimobila (1,5 tima). S spremembo Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015, 93/2015 popr.) računovodskega programa in načina beleženja knjigovodskih dogodkov ne moremo prilagoditi novim oblikam programov, tako podatke o službi NMP v letu 2017 poročamo za vse enote skupaj. V enotah NMP smo v letu 2017 zabeležili presežek odhodkov nad prihodki. Glede na pogodbeno financiranje je moč opaziti pomanjkanje finančnih virov predvsem na postavkah stroškov dela, ti so se povišali med drugim tudi zaradi zakonskih sprememb, materialnih stroškov, amortizacije, in informatizacije. V letu 2017 je bilo za usposabljanje zdravstvenih delavcev v službah NMP namenjenih EUR, izvedena pa so bila tudi interna izobraževanja za področje urgentne medicine. Zdravnica, zaposlena v službi nujne medicinske pomoči, je uspešno opravila specialistični izpit iz urgentne medicine. Zdravstveni delavci so se udeležili usposabljanj, navedenih pod poglavjem Izobraževanja v Letnem poročilu Zdravstvenega doma Domžale za leto V letu 2017 smo v okviru nujne medicinske pomoči kupili štiri zunanje avtomatske defibrilatorje (AED). Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za zdravje in pridobili sredstva za sofinanciranje investicije. Podrobnejša opredelitev sredstev je navedena v Letnem poročilu Zdravstvenega doma Domžale za leto Donacij v letu 2017 ni bilo. Podjemno pogodbo za izvajanje storitev v okviru nujne medicinske pomoči in dežurstev imamo sklenjeno z enim zdravstvenim delavcem. V letu 2017 smo izvedli naslednje nabave, pri čemer navajamo nabave večjih vrednosti:: 1. Defibrilator EUR Spodaj prikazujemo realizacijo prihodkov in odhodkov ter poslovnega izida v skupnem znesku. Nenujni reševalni prevozi v poročilu niso upoštevani. DEŽURNA SLUŽBA 1 DEŽURNA SLUŽBA 2 MOBILNA ENOTA REANIMOBILA REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od do POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od do REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od do PRIHODKI PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP Prihodki od MZ,občin in donacij ODHODKI, ki se nanašajo na NMP Strošek dela Materialni stroški Od tega stroški za laboratorij Stroški storitev Od tega za stroške podjemnih pogodb Od tega stroški za laboratorij Amortizacija Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo Drugi stroški (opis) PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)

72 v EUR (brez centov) Bilanca stanja na dan Znesek Oznaka Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU ( ) 00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE ( ) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ ( ) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ( ) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ( ) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ ( ) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

73 v EUR (brez centov) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od Znesek Oznaka Členitev kontov Naziv konta za AOP Tekočega leta Prejšnjega leta I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ( ) A. Prihodki iz sredstev javnih financ ( ) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna ( ) del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ( ) del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja ( ) del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij ( ) del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe ( ) del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe del 7102 Prejete obresti del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe Kapitalski prihodki Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije iz tujine Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu del 7102 Prejete obresti del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe II. SKUPAJ ODHODKI ( ) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ( ) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim ( ) del 4000 Plače in dodatki del 4001 Regres za letni dopust del 4002 Povračila in nadomestila del 4003 Sredstva za delovno uspešnost del 4004 Sredstva za nadurno delo del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi del 4009 Drugi izdatki zaposlenim B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost ( ) del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje del 4012 Prispevek za zaposlovanje del 4013 Prispevek za starševsko varstvo del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe ( ) del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve del 4021 Posebni material in storitve del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije del 4023 Prevozni stroški in storitve del 4024 Izdatki za službena potovanja del 4025 Tekoče vzdrževanje del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine del 4027 Kazni in odškodnine del 4028 Davek na izplačane plače del 4029 Drugi operativni odhodki D. Plačila domačih obresti E. Plačila tujih obresti F. Subvencije G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam I. Drugi tekoči domači transferji J. Investicijski odhodki ( ) 4200 Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog del 400 del 401 del ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ( ) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ( ) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ( )

74 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od Členitev kontov Naziv konta Oznaka za AOP Tekočega leta Znesek v EUR (brez centov) Prejšnjega leta IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL ( ) Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij Prejeta vračila danih posojil od občin Prejeta vračila danih posojil-iz tujine Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij Prejeta vračila plačanih poroštev Prodaja kapitalskih deležev V. DANA POSOJILA ( ) Dana posojila posameznikom in zasebnikom Dana posojila javnim skladom Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin Dana posojila finančnim institucijam Dana posojila privatnim podjetjem Dana posojila občinam Dana posojila v tujino Dana posojila državnemu proračunu Dana posojila javnim agencijam Plačila zapadlih poroštev Povečanje kapitalskih deležev in naložb VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA ( ) VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA ( )

75 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od Členitev kontov Tekočega leta v EUR (brez centov) Prejšnjega leta VII. ZADOLŽEVANJE ( ) Domače zadolževanje ( ) Naziv konta Oznaka za AOP Znesek Najeti krediti pri poslovnih bankah Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih Zadolževanje v tujini VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) 550 Odplačila domačega dolga ( ) Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Odplačila dolga v tujino IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE ( ) IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA ( ) X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ( )-( ) X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH ( )-( )

76 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta Oznaka za AOP Znesek ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe v EUR (brez centov) ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ( ) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ( ) del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI ( ) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ( ) del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA ( ) del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ( ) del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI ( ) O) PRESEŽEK PRIHODKOV ( ) P) PRESEŽEK ODHODKOV ( ) del 80 Davek od dohodka pravnih oseb del 80 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

77 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v EUR (brez centov) Naziv Oznaka za AOP Nabavna vrednost (1.1.) Popravek vrednost (1.1.) Povečanje nabavne vrednosti Povečanje popravka vrednosti Zmanjšanje nabavne vrednosti Zmanjšanje popravka vrednosti Amortizacija Neodpisana vrednost (31.12.) Prevrednotenj e zaradi okrepitve Prevrednotenj e zaradi oslabitve ( ) I. Neopredmetena sredstv a in opredmetena osnovna sredstv a v upravljanju ( ) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstv a D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstv a II. Neopredmetena sredstv a in opredmetena osnovna sredstv a v lasti ( ) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstv a D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstv a III. Neopredmetena sredstv a in opredmetena osnov na sredstv a v finančnem najemu ( ) A. Dolgoročno odloženi stroški B. Dolgoročne premoženjske pravice C. Druga neopredmetena sredstv a D. Zemljišča E. Zgradbe F. Oprema G. Druga opredmetena osnovna sredstv a

78 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v EUR (brez centov) Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Znesek Knjigovodska Znesek Znesek naložb popravkov povečanja povečanj zmanjšanja zmanjšanja Znesek naložb popravkov vrednost odpisanih Oznaka za in danih posojil naložb in naložb in popravkov naložb in danih popravkov in danih naložb in danih naložb in danih naložb in danih Naziv AOP (1.1.) danih posojil danih posojil naložb in posojil naložb in danih posojil (31.12.) posojil (31.12.) posojil (31.12.) posojil (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 I. Dolgoročne finančne naložbe ( ) A. Naložbe v delnice ( ) Naložbe v delnice v javna podjetja Naložbe v delnice v finančne institucije Naložbe v delnice v priv atna podjetja Naložbe v delnice v tujini B. Naložbe v deleže ( ) Naložbe v deleže v javna podjetja Naložbe v deleže v finančne institucije Naložbe v deleže v priv atna podjetja Naložbe v deleže držav nih družb, ki imajo obliko d.d Naložbe v deleže držav nih družb, ki imajo obliko d.o.o Naložbe v deleže v tujini C. Naložbe v plemenite kov ine, drage kamne, umetniška dela in podobno D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe ( ) Namensko premoženje, preneseno javnim skladom Premoženje, preneseno v last drugim prav nim osebam jav nega prav a, ki imajo premoženje v sv oji lasti 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini II. Dolgoročno dana posojila in depoziti ( ) A. Dolgoročno dana posojila ( ) Dolgoročno dana posojila posameznikom Dolgoročno dana posojila javnim skladom Dolgoročno dana posojila jav nim podjetjem Dolgoročno dana posojila f inančnim institucijam Dolgoročno dana posojila priv atnim podjetjem Dolgoročno dana posojila drugim rav nem držav e Dolgoročno dana posojila držav nemu proračunu Druga dolgoročno dana posojila v tujino B. Dolgoročno dana posojila z odkupom v rednostnih papirjev ( ) Domačih v rednostnih papirjev Tujih v rednostnih papirjev C. Dolgoročno dani depoziti ( ) Dolgoročno dani depoziti poslov nim bankam Drugi dolgoročno dani depoziti D. Druga dolgoročno dana posojila III. Skupaj ( )

79 Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta Oznaka za AOP Tekočega leta Znesek v EUR (brez centov) Prejšnjega leta A) PRIHODKI OD POSLOVANJA ( ) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI ( ) del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI ( ) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV ( ) del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA ( ) del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV del 464 DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ( ) del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI ( ) O) PRESEŽEK PRIHODKOV ( ) P) PRESEŽEK ODHODKOV ( ) del 80 Davek od dohodka pravnih oseb del 80 del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka ( ) oz. ( ) Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja

80

81

82

83

84

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Šifra.: 160-7/06-2 Datum: 21.04.2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO

Prikaži več

Microsoft Word - STRAT.USMERITVE ZD DOC

Microsoft Word - STRAT.USMERITVE ZD DOC STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ za obdobje 2011-2013 Maj 2013-1 - 1. UVOD Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM

ZDRAVSTVENI DOM ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE Mestni trg 17 3210 Slovenske Konjice PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 Slovenske Konjice, februar 2019 1 Vsebina 1 UVOD 4 1.1 Osnovni podatki o zavodu

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 TOČKA 3 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA Marec, 2018 Odgovorna oseba: Marija Magajne 1 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:... 3 II. OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM Slovenske Konjice Mestni trg Slovenske Konjice PROGRAM DELA IN FINANČNI IN FINANČNI NAČRT NAČRT ZD SLOVENSKE ZD KONJICE KONJIC

ZDRAVSTVENI DOM Slovenske Konjice Mestni trg Slovenske Konjice PROGRAM DELA IN FINANČNI IN FINANČNI NAČRT NAČRT ZD SLOVENSKE ZD KONJICE KONJIC ZDRAVSTVENI DOM Slovenske Konjice Mestni trg 17 3210 Slovenske Konjice PROGRAM DELA IN FINANČNI IN FINANČNI NAČRT NAČRT ZD SLOVENSKE ZD KONJICE KONJICE ZA LETO 2014 ZA LETO 2014 Marec 2014 Vsebina 1 UVOD...

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo ZD\ Ana)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo ZD\ Ana) ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, Aškerčeva cesta 4 LETNO POROČILO ZA LETO 2014 Odgovorna oseba: mag. Irena Kirar Fazarinc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva Ljubljana,

Prikaži več

(Microsoft Word - POSLOVNI IN FINAN\310NI NA\310RT 2012 pdf.docx)

(Microsoft Word - POSLOVNI IN FINAN\310NI NA\310RT 2012 pdf.docx) POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Februar, 2012 Direktor Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med. 1. UVOD Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E: Številka: /2018/5 Datum: 22.

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2018/5 Datum: 22. Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 00104-38/2018/5 Datum: 22. 2. 2018 Odgovor na poslansko vprašanje Tomaža Lisca

Prikaži več

(Microsoft Word - FINAN\310NI NA\310RT_2014_ZD\212 NOV)

(Microsoft Word - FINAN\310NI NA\310RT_2014_ZD\212 NOV) ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, Aškerčeva cesta 4 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Odgovorna oseba: mag. Irena Kirar Fazarinc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Prikaži več

KAZALO UVOD... 1 OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA... 2 PREDSTAVITEV ZAVODA... 3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LE

KAZALO UVOD... 1 OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA... 2 PREDSTAVITEV ZAVODA... 3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LE KAZALO UVOD... 1 OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA... 2 PREDSTAVITEV ZAVODA... 3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016... 7 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Naslov: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ Slikovni vir: www.freepik.com LETNO POROČILO ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Odgovorna oseba: Eva Čemas, univ.dipl.ekon. Kraj

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov:

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov: GRADIVO ZA MEDIJE 20.4.2018 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Matična številka: 5054605000 Davčna številka: 21020442 Šifra

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Pod gozdom cesta I/14 1290 GROSUPLJE LETNO POROČILO za leto 2016 Februar 2017 Odgovorna oseba: Janez Mervič, dr. med. KAZALO: OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA... - 4 - PREDSTAVITEV ZAVODA...

Prikaži več

Microsoft Word - STRATEGIJA primarnega zdravstvenega varstva doc

Microsoft Word - STRATEGIJA primarnega zdravstvenega varstva doc STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2009-2013 Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 KAZALO VSEBINE 1 UVOD... 3 2 PRAVNE PODLAGE IN STROKOVNA IZHODIŠČA... 4 3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA...

Prikaži več

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica...

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica... ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV... 2 1.1 Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica... 2 1.2 Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova

Prikaži več

(Microsoft Word - POSLOVNO IN RA\310UNOVODSKO PORO\310ILO ZA LETO 2010.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNO IN RA\310UNOVODSKO PORO\310ILO ZA LETO 2010.doc) OBČINA IVANČNA GORICA 4 OBČINSKA UPRAVA Sokolska ulica 8 1295 Ivančna Gorica Tel: 78 12 100, fax: 78 12 120 e-mail: obc.ivancna.gorica@siol.net http://www.ivancna-gorica.si Številka: 413-0013/2011 Datum:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

P O S L O V N O P O R O Č I L O

P O S L O V N O  P O R O Č I L O ZDRAVSTVENI DOM VELENJE VODNIKOVA 1, VELENJE LETNO POROČILO ZA LETO 2009 Odgovorna oseba: Jože Zupančič, dr.med., spec.spl.med. 1 UVOD OSNOVNI PODATKI ZAVODA Ime in sedež zavoda: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE,

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Štev.: S /2013 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. 1

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Štev.: S /2013 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. 1 Tovarniška cesta 3 5270 Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Štev.: S0601 74-5/2013 Dne: 25. 2. 2013 Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. 1 PREDSTAVITEV ZAVODA Zdravstveni dom Ajdovščina je

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Grajska ulica Murska Sobota PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Grajska ulica Murska Sobota PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 208 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Grajska ulica 24 9000 Murska Sobota PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 208 ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA Odgovorna oseba:

Prikaži več

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti Podeljevanje koncesij v zdravstvu Podeljevanje koncesij v zdravstvu 4 PODELJEVANJE KONCESIJ V ZDRAVSTVU Zbirno poročilo KAZALO 1. UVOD 6 2. KAJ SMO PROUČEVALI 8 3. POVZETEK UGOTOVITEV 10 3.1 KAKO JE MINISTRSTVO

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009

STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2009-2013 Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 KAZALO VSEBINE 1 UVOD... 3 2 PRAVNE PODLAGE IN STROKOVNA IZHODIŠČA... 4 3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA...

Prikaži več

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2015 Štev.: 053-1/2016 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2015 Štev.: 053-1/2016 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. Tovarniška cesta 3 5270 Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO Štev.: 053-1/2016 Dne: 17. 2. 2016 Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. Letno poročilo za leto zajema obvezne vsebine tako v poslovnem

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word Viewer - POSLOVNI NA\310RT 2009.doc)

(Microsoft Word Viewer - POSLOVNI NA\310RT 2009.doc) CBE 71, 8330 Metlika Tel.: 07-369-1-406 Fax: 07-369-1-427 E-naslov: info@zd-metlika.si POSLOVNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA METLIKA ZA LETO 2009 Številka: 027/09 V.d. direktorice: Duška PEZDIRC, dipl.ekon.

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - FINANCNI_NACRTI_2019-zdravstveni_domovi

Microsoft Word - FINANCNI_NACRTI_2019-zdravstveni_domovi ZAVOD: Zdravstveni dom Laško Naslov: Kidričeva ulica 5b, Laško PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO Odgovorna oseba: Mag. Janja KNAPIČ 1 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Na osnovi 18

Na osnovi 18 Občina Ivančna Gorica Točka 8 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 W ivancna-gorica.si Številka: 9000-004/2019

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci Številka: 602-7/2016 Datum: 12. 4. 2016 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto NAMEN: Obravnava

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Cesta 6. maja 11, Vrhnika PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA Avgust, 2015 Odgovorna oseba: Direktor, Roman Strgar KAZALO 1. OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

1

1 Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 Radlje, februarja 2019 0 KAZALO I. UVOD 2 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE 2 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK LETNO POROČILO ZA LETO 2016 Odgovorna oseba: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., direktor KAZALO UVOD 5 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA 7 PREDSTAVITEV ZAVODA 8 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA

Prikaži več

Microsoft Word - FN 2015 F.doc

Microsoft Word - FN 2015 F.doc Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Ulica talcev 9, 2000 Maribor FINANČNI NAČRT 2015 Direktor zavoda: prim. asist. mag. Jernej Završnik, dr.med., spec. 1 KAZALO UVODNIK... 5 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov

Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov IZGUBLJENA PRILOŽNOST ZA UREDITEV RAZMER V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, spec. psihiatrije Predsednica Zdravniške zbornice

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Zdravstveni dom Ljubljana Polletno poročilo 2015

Zdravstveni dom Ljubljana Polletno poročilo 2015 Zdravstveni dom Ljubljana Polletno poročilo 2015 POLLETNO POROČILO ZD LJUBLJANA ZA LETO 2015 Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana Odgovorna oseba: Direktor Rudi Dolšak, mag. posl.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Microsoft Word - OSNUTEK_LETNO_POROCILO_2012_UREJEN

Microsoft Word - OSNUTEK_LETNO_POROCILO_2012_UREJEN Kazalo 1. UVOD... - 1-1.1 UVODNA BESEDA DIREKTORICE... - 1-2. PREDSTAVITEV ZAVODA... - 3-2.1 OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA... - 3-2.2 USTANOVITELJI... - 3-2.3 DEJAVNOST ZAVODA... - 3-2.4 ORGANIZACIJA

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Letno poročilo 2017 LETNO POROČILO

ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Letno poročilo 2017 LETNO POROČILO ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Letno poročilo 2017 LETNO POROČILO 2017 0 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 LETNO POROČILO 2017 1 Kazalo vsebine 1 Predstavitev zavoda... 4 1.1 Osnovna zdravstvena

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Kadri in ure

Kadri in ure Kadri in ure 2013 Center za sistem zdravstvenega varstva Zdravstveno podatkovni center Center za zdravstveno informatiko Metodološko gradivo ver. 1.17 ZUNAJBOLNIŠNIČNA* ZDRAVSTVENA STATISTIKA Posredovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE Ob Suhi 11a, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENO REŠEVALNEGA CENTRA KOROŠKE Ravne na Koroškem, marec 2019 PROGRAM DELA IN

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več