PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to Accreditation Certificate LP-062

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to Accreditation Certificate LP-062"

Transkripcija

1 Reg. št. / Ref. : / Velja od / Valid as of: 11. marec 2022 Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 4. november 2020 Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA,. Information on current status is available at the SA website,. PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI Annex to Accreditation Certificate LP AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana 2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements SIST EN ISO/IEC 17025: OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to perform the following activities: 3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope Področja glede na vrsto / Testing fields with reference to the type of test: kemija / chemistry mikrobiologija / microbiology senzorično preskušanje / sensory testing Področja glede na vrsto preskušanca / Testing fields with reference to the type of test item: živila (mleko, mlečni in probiotični ) / foodstuffs (milk, dairy and probiotic OB05-25 Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 1 / 6

2 3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation Tabela / Table 1 Področja glede na vrsto : kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry Characteristic / Items 1. ISO 1211 /IDF 1:2010 maščoba fat Referenčna metoda (ekstrakcija maščobe z dietiletrom in petrol bencinom in gravimetrična določitev po sušenju) Reference method (extraction with diethyl ether and light petroleum and gravimetric determination of extracted fat (0,02 6,65) g/100g (surovo in tehnološko obdelano mleko) (raw milk and processed milk) 2. ISO 6731 / IDF 21:2010 modificirana modified suha snov solids Gravimetrična določitev po sušenju na kremenčevem pesku Gravimetric determination after drying on sea sand (2,60 45,00) g/100g mleko in smetana milk and cream 3. ISO / IDF 20-3:2004 dušik (beljakovine) nitrogen (protein) Metoda razkroja v električnem bloku (polmikro hitra rutinska metoda), faktor pretvorbe 6,38 Block digestion method (semi-micro rapid routine method) multiplying factor 6,38 dušik/nitrogen: (0,01 6,00) g/100g beljakovine/proteins: (0,04 40,00) g/100g milk and milk 4. SIST EN ISO 5764:2009 zmrziščna točka freezing point Termistor krioskopska metoda (referenčna metoda) Thermistor cryoscope method (reference method) (- 0,408 do/to - 0,600) C 5. ISO 9622:2013 IDF 141:2013 maščoba, beljakovine in laktoza fat, protein and lactose Merjenje spektra v MID-IR območju na instrumentu (FTIR), umerjenem z referenčnimi metodami Measurement of spectrum in MID-IR region with instrument (FTIR), calibration established on reference methods maščoba/fat: (2,20 6,60) g/100g beljakovine/protein: (2,90 4,10) g/100g laktoza/lactose: (4,25 5,20) g/100g 6. ISO 2450 / IDF 16:2008 maščoba fat referenčna metoda (ekstrakcija maščobe z dietiletrom in petrol bencinom in gravimetrična določitev po sušenju) reference method (extraction with diethyl ether and light petroleum and gravimetric determination of extracted fat (6,65 40,00) g/100g smetana cream OB05-25 Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 2 / 6

3 Področja glede na vrsto : kemija / Testing fields with reference to the type of test: chemistry Characteristic / Items 7. ISO 5534 / IDF 4:2004 suha snov solids Referenčna metoda - gravimetrična določitev po sušenju na kremenčevem Reference method - gravimetric determination after drying on sea sand (20,00 35,00) g/100g siri cheeses 8. ISO 1735 / IDF 5:2004 maščoba fat 9. ISO / IDF 195:2004 sečnina urea Referenčna metoda (ekstrakcija maščobe po razklopu s kislino z dietiletrom in petrol bencinom in gravimetrična določitev po sušenju) Reference method (extraction after digestion with acid with diethyl ether and light petroleum and gravimetric determination of extracted fat Encimska metoda na podlagi sprememb v ph (referenčna metoda) Enzymatic method using difference in ph (reference method) (0,15 35,00) g/100g siri cheeses (3-70) mg/100ml 10. SOP LML interna metoda verzija 4 version 4 zmrziščna točka freezing point MID-infrardeča spektrometrija MID-infrared spectrometry (-0,470 do/to -0,550) C 11. ISO / IDF 198:2007 laktoza lactose Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) na kationski izmenjevalni koloni in RI detekcijo (referenčna metoda) High-performance liquid cromatography by cation exchange column and RI detection (reference method) (3,300 5,350) g/100g 12. ISO / IDF 198:2007 modificirana modified laktoza lactose Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) na kationski izmenjevalni koloni in RI detekcijo s prilagojeno koncentracijo internega standarda High-performance liquid cromatography by cation exchange column and RI detection (reference method) (0,046 3,300) g/100g mleko z manj laktoze lactose free milk OB05-25 Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 3 / 6

4 Tabela / Table 2 Področja glede na vrsto : mikrobiologija / Testing fields with reference to the type of test: microbiology Characteristic / Items 13. EN ISO :2013 mikroorganizmov Enumeration of microorganisms Rast na neselektivnem gojišču, štetje kolonij Growth on non-selective media, colony count mleko, mlečni milk, milk 14. SOP LML interna metoda verzija 11 in- house method version 11 Skupno število mikroorganizmov Bacteriological quality Določanje posameznih bakterijskih celic s pomočjo pretočne citometrije in pretvorba na osnovi konverzijske krivulje Enumeration of individual bacteria count with flow cytometry and transformation on basis of conversion relationship ( ) KE (CFU)/ ml 15. ISO /IDF 148-2:2006 SOP LML verzija 11 version 11 somatskih celic Enumeration of somatic cells Fluoro-opto-elektronsko štetje po principu pretočne citometrije Flouro-opto-electronic counting using flow cytrometry celic (cells)/ ml 16. ISO 29981/IDF220:2010 mikroorganizmov rodu Bifidobacterium Bifidobacteria Rast na selektivnem gojišču v anaerobnih pogojih, štetje kolonij medium in anaerobic conditions, colony count mlečni, probiotični dairy, 17. ISO 20128/IDF 192:2006 mikroorganizmov skupine Lactobacillus acidophilus Lactobacillus acidophilus group Rast na selektivnem gojišču v anaerobnih pogojih, štetje kolonij medium in anaerobic conditions, colony count mlečni, probiotični dairy, 18. SOP LML interna metoda verzija 8 version 8 mikroorganizmov rodu Lactobacillus Lactobacilli Rast na selektivnem gojišču v anaerobnih pogojih, štetje kolonij medium in anaerobic conditions, colony count mlečni, probiotični dairy, 19. SOP LML interna metod verzija 5 version 5 mikroorganizmov rodu Enterococcus Enterococci Rast na selektivnem gojišču, štetje kolonij medium, colony count mlečni, probiotični dairy, OB05-25 Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 4 / 6

5 Področja glede na vrsto : mikrobiologija / Testing fields with reference to the type of test: microbiology Characteristic / Items 20. SOP LML interna metod verzija 5 version 5 mikroorganizmov vrste Streptococcus thermophilus Streptococcus thermophilus bacteria Rast na selektivnem gojišču, štetje kolonij medium, colony count mlečni, probiotični dairy, 21. SOP LML interna metod verzija 4 version 4 Potrjevanje prisotnosti posameznih vrst mikroorganizmov Detection of probiotic species Izolacija dna iz vzorca ali mikrobne združbe zrasle na selektivnem gojišču, PCR (verižna reakcija s polimerazo) Dna isolation from sample or microbial community grown on selective agar, PCR (polymerase chain reaction) LOD > 10 5 KE (CFU)/ g(ml) mlečni, probiotični dairy, 22. ISO :2017 Ugotavljanje prisotnosti Listeria monocytogenes Detection of Listeria monocytogenes rast na obogatitvenih in selektivnih gojiščih, izolacija, potrditev growth on enrichment and selective media, isolation, confirmation Najdena v 25 g/ ni najdena v 25 g Detected in 25 g/ not detected in 25 g milk, dairy 23. ISO :2017 Ugotavljanje prisotnosti in števila enterobakterij Detection and enumeration of Enterobacteriaceae rast na selektivnem gojišču, štetje kolonij, potrditev growth on selective medium, colony count, conformation milk, dairy 24. SOP LML interna metoda, verzija 4, version 4 mlečnokislinskih bakterij Enumeration of lactic acid bacteria rast na selektivnih gojiščih, štetje kolonij growth on selective media, colony count LOD >10 KE mlečni, probiotični dairy, OB05-25 Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 5 / 6

6 Tabela / Table 3 Področja glede na vrsto : senzorično preskušanje / Testing fields with reference to the type of test: sensory testing Področja glede na vrsto preskušanca: živila ( ) / Testing fields with reference to the type of test item: foodstuffs (milk and milk Preskušana lastnost oziroma Characteristic or Items 25. ISO /IDF99-2:2009 in/and ISO /IDF99-3:2009 modificirana modified senzorične lastnosti: izgled, barva, vonj, okus, konsistenca, prerez, usedlina, izdelava sensory attributes: appearance, colour, odour, taste, consistency, cut surface, sediment, water dispersion senzorična analiza z ocenjevanjem po 20 točkovnem sistemu Sensory analysis by 20- point scoring system izgled, barva, vonj, okus, konsistenca, prerez, usedlina, izdelava appearance, colour, odour, taste, consistency, cut surface, sediment, water dispersion milk and milk Opombe / Notes: V vseh točkah podrobnega obsega akreditacije, pri katerih v rubriki " " ni navedenih podatkov, veljajo določila posameznih standardov oziroma drugih javno dostopnih dokumentov, ki opisujejo metodo. In all columns of the scope of accreditation where the cells under "" are empty, the provisions of the relevant standards or other publicly available documents describing s should apply. Datum / Date: Direktor / Director Dr. Boštjan Godec Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu. Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA. Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing. Signed original of Annex available for consultation at the SA head office. OB05-25 Izdaja / Revision: 8 Stran / Page: 6 / 6

Sprememba obsega pogodbe o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije

Sprememba obsega pogodbe o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije SEZNAM METOD PO KATERIH SE IZVAJAJO AKREDITIRANI POSTOPKI PRESKUSNEGA LABORATORIJA TEMAT D.O.O. (LP-097), REV. 01 LIST OF METHODS ACCORDING TO WHICH THE ACCREDITED PROCEDURES ARE BEING PERFORMED IN THE

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

Ponudba/predračun - osnova, v.1

Ponudba/predračun - osnova, v.1 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/48541 18.03.37635 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Microsoft Word - OBR-N_S_24_001-01_ za objavo.docx

Microsoft Word - OBR-N_S_24_001-01_ za objavo.docx Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana ima fleksibilni obseg akreditacije (glej prilogo k akreditacijski listini LP 005). V spodnji tabeli so navedene

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod sistem A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-19/24348 07.04.43056 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Smernice o minimalnih priporočilih za uradni laboratorij, imenovan za odkrivanje trihinele v mesu Uvod V teh smernicah je zagotovljen sklop minimalnih

Smernice o minimalnih priporočilih za uradni laboratorij, imenovan za odkrivanje trihinele v mesu Uvod V teh smernicah je zagotovljen sklop minimalnih Smernice o minimalnih priporočilih za uradni laboratorij, imenovan za odkrivanje trihinele v mesu Uvod V teh smernicah je zagotovljen sklop minimalnih priporočil za priznavanje usposobljenosti laboratorija

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

Obseg akreditacije

Obseg akreditacije S14 DODATEK 5: OBSEG AKREDITACIJE MEDICINSKIH LABORATORIJEV Kazalo 1 NAMEN IN SPLOŠNE DOLOČBE... 2 2 STROKOVNA PODROČJA... 2 3 PODAJANJE OBSEGA MEDICINSKIH LABORATORIJEV... 2 4 PRIMERI PODAJANJA OBSEGOV...

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 30. oktobra o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke 31.10.2018 SL L 272/23 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1632 z dne 30. oktobra 2018 o odobritvi dajanja na trg bazičnega izolata beljakovin sirotke iz kravjega mleka kot novega živila v skladu z Uredbo

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako

NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zako NOVOSTI NA PODROČJU HARMONIZIRANIH STANDARDOV V OKVIRU DIREKTIV NOVEGA PRISTOPA Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST V 6. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju

Prikaži več

PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsadit

PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsadit PRILOGA 1 Seznam standardov Direktiva Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L št. 189 z dne 20. 7. 1990, str. 17; v nadaljnjem

Prikaži več

Vodila in razlagalni dokumenti zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti

Vodila in razlagalni dokumenti zahtev za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti VODILA IN RAZLAGALNI DOKUMENTI ZAHTEV ZA USPOSOBLJENOST ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Kazalo 1 NAMEN... 2 2 SPLOŠNO... 2 3 VODILA IN RAZLAGALNI DOKUMENTI... 2 3.1 Vsi tipi organov... 2 3.2 Laboratoriji...

Prikaži več

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007

Kmetijska šola Grm Sevno Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 Kmetijska šola Grm Sevno 13 8000 Novo mesto PROIZVODNJA IN UPORABA ENCIMOV Marec, 2007 O ENCIMIH So najpomembnejša skupina beljakovin, so biokatalizatorji, znanih je okoli 3000, znižujejo aktivacijsko

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Microsoft Word - mlecnost_koze_2018_final.doc

Microsoft Word - mlecnost_koze_2018_final.doc Oddelek za zootehniko Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 320 38 47 fax: 01 724 10 05 www.bf.uni-lj.si Druga priznana organizacija pri reji drobnice MLEČNOST KOZ V KONTROLIRANIH TROPIH

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

Microsoft Word - SP Pravila postopka cerificiranja varilnih postopkov Rev00.doc

Microsoft Word - SP Pravila postopka cerificiranja varilnih postopkov Rev00.doc SP 7.5.1/14 Pravila postopka certificiranja varilnih postopkov Izdelal: Ambrož Rožman Datum: Podpis: Pregledal in odobril: Andrej Lešnjak Datum: Podpis: SP-7.5.1/14 Rev00 Stran 1 od 7 Kazalo Stran Poglavje

Prikaži več

Prevod EA 04/14 Izbira in uporaba referenčnih materialov

Prevod EA 04/14 Izbira in uporaba referenčnih materialov PREVOD EA 04/14 IZBIRA IN UPORABA REFERENČNIH MATERIALOV Kazalo IZVLEČEK... 3 UVOD... 3 1 VRSTE REFERENČNIH MATERIALOV... 3 2 RAZVRSTITEV REFERENČNIH MATERIALOV... 4 3 SLEDLJIVOST REFERENČNIH MATERIALOV...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, s

PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, s PRILOGA II OSNOVNA SESTAVA NADALJEVALNIH FORMUL ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti, določene v Prilogi, se nanašajo na končno pripravljeni obrok, ki se kot

Prikaži več

Microsoft Word - dn_jelenko_urska.doc

Microsoft Word - dn_jelenko_urska.doc UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Urška JELENKO PREŽIVETJE SEVOV VRST Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus IN Streptococcus thermophilus V SIMULIRANIH POGOJIH PREBAVIL

Prikaži več

HVALA. KER VAM JE MAR. Prispevate k večji varnosti prepeljanega blaga in znižujete stroške, ki bi nastali pri neustreznem transportu. Omogočate mobiln

HVALA. KER VAM JE MAR. Prispevate k večji varnosti prepeljanega blaga in znižujete stroške, ki bi nastali pri neustreznem transportu. Omogočate mobiln HVALA. KER VAM JE MAR. Prispevate k večji varnosti prepeljanega blaga in znižujete stroške, ki bi nastali pri neustreznem transportu. Omogočate mobilnost, ki zagotavlja prihranek časa in denarja. Sebi

Prikaži več

Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc

Microsoft Word - NOVA DELOVNA OBLEKA - KAPA_KONCNI-3.doc GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE GASILSKA DELOVNA OBLEKA KAPA Standard kakovosti :GZS-DO-K-2013-1A Datum:24.09. 2013 1. PREDMET STANDARDA Ta standard se nanaša na kapo, ki je sestavni del gasilske delovne obleke.

Prikaži več

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada / Other Fund Names: Matična številka / Business Register

Prikaži več

Microsoft PowerPoint vaja - SULFAMETOKSAZOL - 1 in 2 stopnja [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint vaja - SULFAMETOKSAZOL - 1 in 2 stopnja [Združljivostni način] Sulfametoksazol 8. vaja 09/12/2010 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1 1. Stopnja elektrofilna aromatska substitucija (SEAr) Predpostavljenih je več mehanizmov reakcije: preko sulfonske kisline preko elektrofila

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik Strupene kovine v izobraževanju kaj in kako? Andreja Bačnik, ZRSŠ Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper Vsebina Opravimo z izrazom težke kovine Razmejimo: elementi kovine strupene kovine Biogeokemijsko kroženje

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Preštudirati je potrebno: Floyd, Principles of Electric Circuits Pri posameznih poglavjih so označene naloge, ki bi jih bilo smiselno rešiti. Bolj pom

Preštudirati je potrebno: Floyd, Principles of Electric Circuits Pri posameznih poglavjih so označene naloge, ki bi jih bilo smiselno rešiti. Bolj pom Preštudirati je potrebno: Floyd, Principles of Electric Circuits Pri posameznih poglavjih so označene naloge, ki bi jih bilo smiselno rešiti. Bolj pomembne, oziroma osnovne naloge so poudarjene v rumenem.

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Microsoft Word - dn_kuhar_vesna.doc

Microsoft Word - dn_kuhar_vesna.doc UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Vesna KUHAR DOKAZOVANJE PRISOTNOSTI BAKTERIJ E. coli O157:H7 IN Lactobacillus gasseri K7 V BLATU IN ORGANIH MIŠI DIPLOMSKO DELO Univerzitetni

Prikaži več

EN : EN 13813: 2002 IZJAVA O LASTNOSTIH Sikafloor-20 PurCem EN 13813: Tip izdelka: Enotna identifikaci

EN : EN 13813: 2002 IZJAVA O LASTNOSTIH Sikafloor-20 PurCem EN 13813: Tip izdelka: Enotna identifikaci EN 1504-2: 2004 13 0086 EN 13813: 2002 IZJAVA O LASTNOSTIH Sikafloor-20 PurCem 020802020010000011088 EN 13813:2002 1. Tip izdelka: Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 2. Tip, serijska ali zaporedna

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno

PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno PRILOGA I OSNOVNA SESTAVA ZAČETNIH FORMUL ZA DOJENČKE, PRIPRAVLJENIH PO NAVODILIH PROIZVAJALCA Vrednosti določene v tej prilogi se nanašajo na končno pripravljeni obrok, ki se kot tak daje v promet ali

Prikaži več

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 71/2003, Uredbeni del OBRAZEC REG-MED/PRIP-I Izpolni Urad RS za zdravila Referen na številka: Datum: PRIGLASITEV MEDICINSKEGA PRIPOMO KA RAZREDA I ZA VPIS V REGISTER (izpolnite s tiskanimi rkami) Polno ime firme PODATKI O PREDLAGATELJU

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki postopki razdevanje mesa priprava mesnega testa priprava mesne emulzije proizvodnja ledu mešanje nadevov polnjenje mesnega nadeva zapiranje ovitkov soljenje in razsoljevanje dimljenje ali prekajevanje

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Letna konferenca Katedre za Biotehnologijo POMEN BIOTEHNOLOGIJE IN MIKROBIOLOGIJE ZA PRIHODNOST: VODA 18-19.1.2007 Definiranje okolja mikroorganizmov David Stopar Izr. prof. dr. David Stopar Univerza v

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft Word - 13_Fink_14_11_09.doc

Microsoft Word - 13_Fink_14_11_09.doc Mikrobiološka kakovost vode iz individualnih zajetij in vodnjakov Rok Fink, Martina Oder in Karmen Godič Torkar Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta IZVLEČEK Osredotočili smo se na ugotavljanje

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 338/1 I (Akti, katerih objava je obvezna) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikr

SL Uradni list Evropske unije L 338/1 I (Akti, katerih objava je obvezna) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikr 22.12.2005 SL Uradni list Evropske unije L 338/1 I (Akti, katerih objava je obvezna) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (Besedilo velja za EGP)

Prikaži več

1

1 SP 7.5.1/5 Pravila postopka certificiranja varilcev/spajkalcev in varilnih operaterjev Izdelal: Ambrož Rožman Datum: Podpis: Pregledal in odobril: Andrej Lešnjak Datum: Podpis: SP-7.5.1/5 Rev06 Stran 1

Prikaži več

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/ SUBJEST OF TENDER: Predmet razpisa je svetovanje

Prikaži več

SEZNAM STANDARDOV Zap. št. Oznaka standarda 1. SIST EN 50162: SIST-TS CLC/TS : SIST EN 50129: SIST-TP CLC/TR :2007

SEZNAM STANDARDOV Zap. št. Oznaka standarda 1. SIST EN 50162: SIST-TS CLC/TS : SIST EN 50129: SIST-TP CLC/TR :2007 SEZNAM STANDARDOV Zap. št. Oznaka a 1. SIST 50162:2005 2. SIST-TS 50459-5:2006 3. SIST 50129:2003 4. SIST-TP 50126-2:2007 Naslov a Protikorozijska zaščita z uporabo blodečega toka iz enosmernih tokovnih

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Tinkara VARDJAN PROUČEVANJE FUNKCIONALNIH UČINKOV KEFIRANOGENIH LAKTOBACILOV IN KEFIRANA DOKTORSKA DISERTACIJA STUDY OF FUNCTIONAL EFFECTS OF KEFIRAN PRODUCING

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

Kolokvij iz biokemije za biologe

Kolokvij iz biokemije za biologe Kolokvij BIOKEMIJA, 9.1. 2004 1.) Kako bi po obarjanju s 95% etanolom preverili če so v supernatantu še prisotni proteini? ( 4T ) 2.) Od česa je odvisna različna hitrost potovanja snovi pri tankoplastni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt) Institut 'Jožef Stefan' Urban Šegedin Fotokatalizatorji s superiornimi lastnostmi Sinteza stabilnega tetragonalnega cirkonijevega oksida v obliki tankih plasti. Povečana učinkovitost razgradnje nevarnih

Prikaži več

Microsoft Word - du2_klancar_ana.docx

Microsoft Word - du2_klancar_ana.docx UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Ana KLANČAR UGOTAVLJANJE POTVORB KOZJIH IN OVČJIH SIROV S KRAVJIM MLEKOM MAGISTRSKO DELO Magistrski študij 2. stopnja Živilstvo Ljubljana,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 IDENTIFIKACIJE NPS primeri iz prakse in sodelovanje različnih deležnikov Mojca Janežič E-Mail: mojca.janezic@policija.si MNZ GPU, National Forensic Laboratory, Vodovodna 95, 1000 Ljubljana, Slovenia 1

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ptuj Evidenčna oznaka: 2141a-16/3-18/105063 01.12.43247 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. PUHOVA ULICA 10 2250 PTUJ Delovni nalog:

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Lipoglavšek, L. in Avguštin, G. Uporaba sond in pretočne citometrije za analizo v bioloških čistilnih sistemih. Zb. Biotehniške fak. Univ. v Ljubljani

Lipoglavšek, L. in Avguštin, G. Uporaba sond in pretočne citometrije za analizo v bioloških čistilnih sistemih. Zb. Biotehniške fak. Univ. v Ljubljani http://www.bfro.uni-lj.si/zoo/publikacije/zbornik 113 Izvirni znanstveni prispevek Original scientific paper UPORABA OLIGONUKLEOTIDNIH SOND IN PRETOČNE CITOMETRIJE ZA ANALIZO BAKTERIJSKE ZDRUŽBE V BIOLOŠKIH

Prikaži več

NAROČNIK: ARHEL D.O.O. PUSTOVRHOVA ULICA LJUBLJANA -ŠENTVID POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA DOBAVO DVEH TEKOČINSKIH KROMATOGRAFOV VISOKE LOČLJIVOS

NAROČNIK: ARHEL D.O.O. PUSTOVRHOVA ULICA LJUBLJANA -ŠENTVID POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA DOBAVO DVEH TEKOČINSKIH KROMATOGRAFOV VISOKE LOČLJIVOS NAROČNIK: ARHEL D.O.O. PUSTOVRHOVA ULICA 15 1210 LJUBLJANA -ŠENTVID POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA DOBAVO DVEH TEKOČINSKIH KROMATOGRAFOV VISOKE LOČLJIVOSTI (HPLC) Ljubljana, marec 2018 VSEBINA 1 OSNOVNI PODATKI...

Prikaži več

Microsoft Word - SP Pravila postopka cerificiranja varilcev-spajkalcev Rev05_podpis.doc

Microsoft Word - SP Pravila postopka cerificiranja varilcev-spajkalcev Rev05_podpis.doc SP 7.5.1/5 Pravila postopka certificiranja varilcev/spajkalcev in varilnih operaterjev Izdelal: Ambrož Rožman Datum: Podpis: Pregledal in odobril: Andrej Lešnjak Datum: Podpis: SP-7.5.1/5 Rev05 Stran 1

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN

JEDILNIK OD IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN OD 1.9.2016 IN 2.9.2016 SLAŠČIČARSKI IZDELKI (ŽEMLJE,PECIVO, PIŠKOTI )LAHKO VSEBUJEJO POLEG GLUTENA TUDI SLEDI MLEČNIH IN SOJINIH BELJAKOVIN TER SLEDI OREŠKOV IN SEZAMA! ZLATE MISLI O POGUMU: Naša pot

Prikaži več

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus JEDILNIK 22.1. Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mussli /gluten Sirova štručka/ laktoza, gluten Mortadela/gorčično seme Brokolijeva kremna

Prikaži več

Kalibriranje ročnega navornega orodja

Kalibriranje ročnega navornega orodja Kalibriranje ročnega navornega orodja Kazalo 1 UVOD...2 2 KAJ JE KALIBRACIJA ALI UMERITEV?... 3-5 2.1 Zakaj je pomembna?...3 2.2 V čem se kalibracija razlikuje od servisiranja?...5 3 VERODOSTOJNOST REZULTATOV...

Prikaži več

MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Maj 2018

MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Maj 2018 MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Maj 2018 Naslov: MONITORING PITNE VODE 2017 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE V LETU 2017 Izvajalec: NACIONALNI LABORATORIJ

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO Anja HORVAT ANALIZA REZULTATOV MLEČNO PROFILNEGA TESTA NA OSNOVI TEDENSKO ODVZETIH BAZENSKIH VZORCEV MLEKA DIPLOMSKO DELO Univerzitetni

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 100 mg /5 ml prašek za peroralno suspenzijo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: 5 ml peroralne suspenzije (ena merilna

Prikaži več

uredba_slo.doc

uredba_slo.doc 3721. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, stran 9261. Na podlagi 10., 23., 36., 40., 43., 47., 53., 54., 63., 71., 72., 73., 74., 88. in 91. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ZAHTEVE TENIŠKE IGRE V tej predstavitvi bomo... Analizirali teniško igro z vidika fizioloških procesov Predstavili energijske procese, ki potekajo pri športni aktivnosti Kako nam poznavanje energijskih

Prikaži več

7

7 7.LABORATORIJSKA VAJA PRI BIOLOGIJI Kolonije bakterij POROČILO Januar 2006 Cilj eksperimenta Cilj je bil, da spoznamo v kakšnih pogojih se najbolje razmnožujejo bakterije in kje se sploh nahajajo. Spoznali

Prikaži več

Vsebina 5 Kaj moramo vedeti o mleku? Kemijska sestava mleka... 6 Kozje mleko Ovčje mleko Mikrobiološka naseljenost Postopki obdel

Vsebina 5 Kaj moramo vedeti o mleku? Kemijska sestava mleka... 6 Kozje mleko Ovčje mleko Mikrobiološka naseljenost Postopki obdel Vsebina 5 Kaj moramo vedeti o mleku? Kemijska sestava mleka... 6 Kozje mleko... 10 Ovčje mleko... 11 Mikrobiološka naseljenost... 12 14 Postopki obdelave mleka v mlekarni Toplotna obdelava mleka... 16

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12142112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Petek, 15. junij 2012 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

No Slide Title

No Slide Title Glavne napake-pomoč KRONOS 1 Diagnostika in dostop do sistema PEČICA NAPAKA NAPAKA PRIKAZANA Z KODO NAPAKE NAPAKA BREZ INDIKACIJE KODE NAPAKE 2 Diagnostika in dostop do sistema Prikaz kode napake Informacije

Prikaži več

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA PANCEF 400 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 400 mg cefiksima,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO Janja ZALOŽNIK VPLIV KOBILJEGA MLEKA NA ŽIVOST CELIC Caco-2 MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2. stopnja Ljubljana, 2018 UNIVERZA V LJUBLJANI

Prikaži več

Uradni list RS - 104/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 104/2003, Uredbeni del PRILOGA 10 1. Izvirnik dovoljenja ali potrdila 1 REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA 1. Izvoznik/Ponovni izvoznik / Exporter/Re-exporter DOVOLJENJE / POTRDILO Št. / No Permit / Certificate UVOZ

Prikaži več

Sistemi za zaznavanje celične gostote v sintezni biologiji

Sistemi za zaznavanje celične gostote v sintezni biologiji Sistemi za zaznavanje celične gostote v sintezni biologiji Zaznavanje celične gostote (quorum sensing, QS) Celice med seboj komunicirajo preko signalnih molekul, ki v drugi celici sprožijo odziv na ravni

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

JANUAR Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Mleko/laktoza Čokolino ali čokolad

JANUAR Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Mleko/laktoza Čokolino ali čokolad Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ Čokolino ali čokoladne kroglice/ mussli /, sledi oreščkov Čaj Pirin kruh/, Poli salama/sledi soje, gorčično seme Rezina paradižnika Hot dog

Prikaži več

Microsoft Word - ZAKLJUČNO POROČILO-OBRAZEC HRANA_ _MS.docx

Microsoft Word - ZAKLJUČNO POROČILO-OBRAZEC HRANA_ _MS.docx ZAKLJUČNO POROČILO O REZULTATIH OPRAVLJENEGA RAZISKOVALNEGA DELA NA PROJEKTU V OKVIRU CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA (CRP)»ZAGOTOVIMO.SI HRANO ZA JUTRI«2011 2020«I. Predstavitev osnovnih podatkov raziskovalnega

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo Kataloška št.: 10 1 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 16 57 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik ogljikovega monoksida Testo 317 3 Kataloška št.: 10 16 57 KAZALO NAMEN UPORABE...3 TEHNIČNI PODATKI...3

Prikaži več

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc

Microsoft Word - Met_postaja_Jelendol1.doc Naše okolje, junij 212 METEOROLOŠKA POSTAJA JELENDOL Meteorological station Jelendol Mateja Nadbath V Jelendolu je padavinska meteorološka postaja; Agencija RS za okolje ima v občini Tržič še padavinsko

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

AMIN I

AMIN I AMI I Kaj so Amini Amini so zelo razširjene spojine v naravnih ali umetnih organskih snoveh.kemijsko so vezani v barvilih, zdravilih,alkaloidih in polimerih.prosti amini se redko pojavljajo v naravi, nastanejo

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Anja KRIVEC MIKROBIOLOŠKA STABILNOST VINA MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2. stopn

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Anja KRIVEC MIKROBIOLOŠKA STABILNOST VINA MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2. stopn UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSTVO Anja KRIVEC MIKROBIOLOŠKA STABILNOST VINA MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2. stopnja Živilstvo Ljubljana, 2019 UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ MIKROBIOLOGIJE Katja BEZEK VLOGA SIGNALNIH MOLEKUL PRI ALKOHOLNI FERMENTACIJI S ČISTO IN ZDRUŽENO STARTER KULTURO MAGISTRSKO DELO Magistrski študij - 2.

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več