PREDLOG ZA AKREDITACIJO. Filozofija A. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOG ZA AKREDITACIJO. Filozofija A. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU"

Transkripcija

1 PREDLOG ZA AKREDITACIJO Visokošolskega zavoda: Prva akreditacija Soglasje k preoblikovanju visokošolskega zavoda Podaljšanje akreditacije Ime visokošolskega zavoda in sedež: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Koroška c. 160, 2000 Maribor Študijskega programa: Prva akreditacija Soglasje k spremembam študijskega programa Podaljšanje akreditacije Ime študijskega programa: Filozofija A. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU 1. Vrsta visokošolskega zavoda: univerza članica univerze samostojni visokošolski zavod število sodelujočih zavodov je 2. Izpis sklepa / sklepov visokošolskega zavoda: Prva akreditacija: Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru o Sklep o sprejetju Vloge za pridobitev soglasja Senat Univerze v Mariboru o Sklep o soglasju k Vlogi Predlog za akreditacijo Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo Podaljšanje akreditacije: Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru o Sklep o sprejetju Vloge za pridobitev soglasja (podaljšanje) Senat Univerze v Mariboru o Sklep o soglasju k Vlogi Predlog za akreditacijo (podaljšanje) 3. Podatki o vlagatelju: Zastopnik (ime in priimek, funkcija) Zavod, organizacija red. prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerza v Mariboru 1

2 Ulica in hišna številka Slomškov trg 15 Poštna številka in pošta 2000 Maribor Telefon / Faks / (faks) Elektronski naslov 4. Podatki o članici oziroma organizacijski enoti univerze v primeru akreditacije študijskega programa: Zastopnik (ime in priimek, funkcija) red. prof. dr. Marko Jesenšek, dekan Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru Zavod, organizacija Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru Ulica in hišna številka Koroška cesta 160 Poštna številka in pošta 2000 Maribor Telefon ali Elektronski naslov Odgovorna oseba na Oddelku za filozofijo: doc. dr. Smiljana Gartner 5. Podatki o lokalni skupnosti, podjetju, ustanovah in drugih sodelujočih pri ustanavljanju zavoda: Zastopnik (ime in priimek, funkcija) Zavod, organizacija Ulica in hišna številka Poštna številka in pošta Telefon Elektronski naslov Tabelo po potrebi kopirajte. 6. Podatki o ustanovitelju/ustanoviteljih (V primeru, ko gre za javni zavod, je ustanovitelj Republika Slovenija.): Zastopnik (ime in priimek, funkcija) Zavod, organizacija Ulica in hišna številka Poštna številka in pošta Telefon Elektronski naslov B. PODROČJA PRESOJE 1. Poslanstvo, vizija, cilji, strategija in organiziranost zavoda so jasno določeni in javno objavljeni. da ne 2

3 a) Iz poslanstva in vizije visokošolskega zavoda so jasno razvidni izobraževalni, znanstveni, raziskovalni, umetniški oziroma strokovni cilji. da ne b) Strategija visokošolskega zavoda vsebuje načrt in načine za uresničevanje oblikovanih ciljev. da ne c) Načrtovana je notranja organiziranost zavoda; ta je pregledna, jasno opredeljene so pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih upravljanja. da ne Poslanstvo in vizija Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je, da izobražuje študente v humanističnem duhu ter v odkrivanju poštene življenjske, raziskovalne in znanstvene resnice; razvija znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo na področju humanističnih, družboslovnih in izobraževalnih ved; v svojih programih podpira človekovo dostojanstvo in globalno pravičnost ter razvija kulturo dialoga in strpnosti ter znanstveno iniciativnost. Iz poslanstva in vizije visokošolskega zavoda so jasno razvidni izobraževalni, znanstveni, raziskovalni, umetniški oziroma strokovni cilji, kar je javno objavljeno na spletnih straneh: Poslanstvi in vizija: Poslanstvo, vizija, cilji, strateška usmeritev in organiziranost zavoda izhajajo iz strategije in ciljev Univerze v Mariboru, ki je usklajena z nacionalnim programom visokega šolstva ter drugimi dokumentu Republike Slovenije. Strateška usmerjenost se prilagaja v skladu z dokumenti fakultete ter univerze. Strategija visokošolskega zavoda, ki vsebuje načrt in načine za uresničevanje oblikovanih ciljev, je opredeljena in javno objavljena na spletni strani: Organiziranost Filozofske fakultete je pregledna. Jasno so opredeljene pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih upravljanja in sicer v Splošnem aktu o organiziranosti in sistemizaciji univerze in članic, ki je dostopen na povezavi: =* Vključevanja študentov v organe upravljanja izhaja iz Zakona o visokem šolstvu in Statuta UM UPB10 ( kjer študenti sodelujejo v vseh organih UM tako, da imajo v njih najmanj eno petino voljenih posameznikov študentov. 2. Navedite študijski/e program/e: Vrsta študijskega Stopnja študijskega Ime študijskega programa programa programa doktorski 3. stopnja Filozofija a) Opredelitev področij študijskih programov po klasifikaciji KLASIUS: 3

4 Ime programa: Filozofija Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV: (Program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo.) ožja skupina vrst raven: podrobna skupina vrst vrsta: Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P16: (Program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno kodo. V primeru interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte.) široko področje ožje področje podrobno področje Študijsko področje doktorskega študijskega programa 3. stopnje Filozofija se uvršča po KLASIUS-P lestvici na področje humanističnih ved. Ker njegove aktivnosti in rezultati vključujejo vsebino, ki obsega študij filozofije, etike in sorodnih predmetov, ki se ukvarjajo s koncepcijo življenja, kar spada v glavnem v terciarno izobraževanje, se z vidika nacionalnospecifičnega področja uvršča v Posamezni predmeti pa poleg tega segajo še na področja umetnosti (021), religije (0221) in družbenih ved (031), biološke in sorodne vede (051), fizika (0533), matematika (0541). b) Opredelitev študijskih področij po klasifikaciji ISCED: (Označite večinsko področje, ostala navedite v utemeljitvi.) (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (21) umetnost (22) humanistične vede (31) družbene vede (32) novinarstvo in informiranje (34) poslovne in upravne vede (38) pravo (42) vede o živi naravi (44) vede o neživi naravi (46) matematika in statistika (52) tehniške vede (54) proizvodne tehnologije (58) arhitektura in gradbeništvo (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (64) veterinarstvo (72) zdravstvo (76) socialno delo (81) osebne storitve (84) transportne storitve (85) varstvo okolja (86) varnost 4

5 (48) računalništvo Doktorski študijski program 3. stopnje Filozofija sodi na področje humanističnih ved. Posamezni predmeti pa poleg tega segajo še na predmetna področja umetnosti (021), družbenih ved (03) in izobraževalnimi vedami (011). 3. Znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati: (Označite večinsko področje, ostala navedite v utemeljitvi.) naravoslovno-matematične vede tehniške vede medicinske vede biotehniške vede družboslovne vede humanistične vede druge vede V programu zastopane filozofske discipline sodijo med humanistične vede. Občasno se prekrivajo še z družboslovnimi, naravoslovno-matematičnimi in izobraževalnimi (drugo) vedami. 4. Umetniške discipline: Doktorski študijski program Filozofija ne vsebuje umetniških disciplin. B.1 VPETOST V OKOLJE 5. Vloga zavoda in predvidenih učinkov je opredeljena v ožjem in širšem okolju v: gospodarskem razvoju, da ne družbenem razvoju, da ne kulturnem razvoju. da ne Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru razvija tri temeljna področja: humanistiko, družboslovje in izobraževanje učiteljev, ob tem še pedagoške vede, kar pomeni, da izobražuje za pedagoške in nepedagoške poklice za področja, ki jih razvija dvanajst oddelkov na do- in podiplomskem študiju. Filozofska fakulteta kot članica Univerze v Mariboru je prepoznavno središče humanističnega in družboslovnega razvoja v Mariboru, pomembna nosilka pozitivnega regionalizma v državi, obenem pa odprta za preseganje meja in pripravljena ter usposobljena za povezovanje z najboljšimi evropskimi fakultetami in univerzami. Fakulteta v sklopu znanstvenih raziskav pomembno prispeva k gospodarskemu, družbenemu ter kulturnemu razvoju institucije in hkrati tudi regije kot celote, ki jo posamezna raziskava pokriva. 5

6 Fakulteta razvija take oblike organiziranosti, študijskih programov in oblik raziskovanja, ki ji omogočajo prepoznavnost v povezovanjih z domačim in evropskim univerzitetnim ter akademskim prostorom. Študentom zagotavlja odlično izobrazbo, profesorjem pa dobre pogoje za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo (glej: Poslanstvo in vizija Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je, da izobražuje študente v humanističnem duhu ter v odkrivanju poštene življenjske, raziskovalne in znanstvene resnice; razvija znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo na področju humanističnih, družboslovnih in izobraževalnih ved; v svojih programih podpira človekovo dostojanstvo in globalno pravičnost ter razvija kulturo dialoga in strpnosti ter znanstveno iniciativnost. Iz poslanstva in vizije visokošolskega zavoda so jasno razvidni izobraževalni, znanstveni, raziskovalni, umetniški oziroma strokovni cilji, ki jih institucija zasleduje. Notranja organiziranost zavoda je usklajena s statutom Univerze v Mariboru; je pregledna, jasno so opredeljene pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, vseh zaposlenih in študentov v organih upravljanja, kar je javno objavljeno na spletni strani: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je sodelovala pri aktivnostih povezanih z izvedbo projektov Evropske prestolnice kulture 2012 (Literatura na cesti, Filozofska fakulteta na poti do EPK, Pinter Abroad, Europhras, Sožitje med kulturami, Umetnost okoli 1400, Študenti zgodovine za EPK). 6. Izobraževalna dejavnost odraža zaposlitvene potrebe: gospodarstva, da ne Študijski program Filozofija doktorandom omogoča pridobitev specifičnih strokovnih in znanstveno-raziskovalnih kompetenc na področju izbranih splošnih kompetenc, kar jih usposablja za opravljanje različnih dejavnosti na gospodarskem področju. Tu so možnosti zaposlitve doktorandov programa Filozofija vezane predvsem na visoko stopnjo jezikovne, argumentativne (analiza in sinteza) in komunikacijske kompetence ter na poglobljeno poznavanje družbeno-gospodarske problematike lokalnega in globalnega prostora, kar omogoča zaposlovanje na vseh področjih gospodarskega delovanja, predvsem tistih, ki zahtevajo vrhunsko analitično razmišljanje (hitro analiziranje ter sintetiziranje novih razmer). Diplomanti bodo s svojim poklicnim profilom konkurenčni in usposobljeni za samostojno razvijanje novih idej in znanj, za hitro in učinkovito odkrivanje rešitev, za vrhunsko načrtovanje in vodenje znanstveno raziskovalnih projektov. Zaposljivi in konkurenčni so na raziskovalnem področju, v založništvu in novinarstvu, oglaševanju, v kulturnih, duhovnih in umetnostnih ustanovah pa tudi v intelektualnem podjetništvu, kjer bodo zapolnjevali najprestižnejše in visoke vodstvene funkcije že omenjenih področij. Možna področja zaposlovanja doktorandov programa Filozofija so navedena tudi v točki C negospodarstva. da ne 6

7 Študijski program Filozofija doktorandom omogoča pridobitev strokovnih kompetenc na področju humanistike in družboslovja. Pridobijo tudi izbrane splošne kompetence, kar jih usposablja za različne zaposlitve na negospodarskem področju. Doktorandi lahko opravljajo različna dela, povezana s poznavanjem argumentacije, sposobnostjo analize in sinteze ter kritične komunikacije. Usposobljeni so za korektno in okoliščinam primerno odločanje in sporazumevanje ter s tem za poklicno delovanje na vodilnih in prestižnih položajih v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah (arhivi, muzeji, knjižnice, društva, združenja) ter v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 7. Zavod ima sklenjene dogovore o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih študentov. (Obvezno za vse študijske programe, ki vključujejo praktično izobraževanje.) da ne Študijski program ne predvideva praktičnega usposabljanja. B.2 DELOVANJE ZAVODA 8. Zavod izkazuje opredeljene načine in oblike povezanosti študijskih programov z: znanstvenim da ne raziskovalnim, da ne umetniškim, da ne strokovnim da ne delom nosilcev predmetov. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru je s svojo raziskovalno dejavnostjo znotraj Slovenije in v širši evropski regiji na področju humanistike in družboslovja vpeta v slovenski in mednarodni znanstvenoraziskovalni prostor. Njeni raziskovalci so vključeni v številne evropske raziskovalne projekte. Raziskovalci, ki so tudi nosilci učnih predmetov v določenih študijskih programih Filozofske fakultete v Mariboru, rezultate svojih raziskovalnih projektov vključujejo v učne predmete kot posamezne učne teme (case study). V skladu z Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM imajo pedagoški delavci tako neposredno pedagoško obveznost, da lahko ob le-tej še aktivno opravljajo znanstveno, raziskovalno, umetniško in strokovno delo, ki ga prenašajo na svoje študente. V okviru Filozofske fakultete je registriranih 10 raziskovalnih skupin (vir: Več podatkov o aplikativnih raziskavah, ki niso zajete v bazi SICRIS, je dosegljivih na spletnih straneh Komisije za kakovost Filozofske fakultete, in sicer v samoevalvacijskem poročilu: 7

8 Mednarodni projekti, ki se trenutno izvajajo na Filozofski fakulteti UM in v katerih sodeluje tudi Oddelek za filozofijo, so predstavljeni pod točko B.4/33. Raziskovalna aktivnost posameznih nosilcev in/ali izvajalcev predmetov je navedena v prilogi Priloga B.7 Dokazila o vzpostavljenih razmerah za znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno delo članov Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 9. Delež učnih vsebin v študijskih programih neposredno temelji na doseženem: znanstvenem, da ne raziskovalnem, da ne umetniškem da ne delu nosilcev predmetov. Oddelek za filozofijo v okviru svoje programske skupine, ki deluje od leta 1999, v vseh svojih projektih ("Analitična filozofija in klasični filozofski problemi" ( ); "Etika in ontologija" ( ); "Pojem vrline v teoretski in praktični filozofiji" ( )) povezuje abstraktne, teoretske raziskave na področju ontologije, metafizike in spoznavne teorije s konkretnimi etičnimi in estetskimi vprašanji, pa tudi s problemi v filozofiji politike. Skuša povezovati temeljno, aplikativno in razvojno raziskovalno delo, ki omogoča smiselno analizo raziskovalnih rezultatov v praksi, saj posega v področje etike in človekovega moralnega delovanja. Prednost in poslanstvo vidi skupina v metodološko natančnem in analitičnem pristopu v filozofski tradiciji, ki goji jasno argumentacijo pri izpeljavi raziskovalnih ugotovitev. Program raziskav je vedno zastavljen kot spodbuda interdisciplinarnemu in multidisciplinarnemu sodelovanju, saj prinaša s seboj pomembne implikacije za vzgojo in izobraževanje, s tem pa tudi raziskovanje razvojnih problemov, ki so vedno bolj večplastni in prepleteni z interesi več strok. Rezultati znanstveno-raziskovalnih dosežkov programske skupine se poleg dokumentiranega gradiva v obliki poročil, objavljenih znanstvenih in strokovnih prispevkov na mednarodnih konferencah in indeksiranih revijah, sproti prenašajo tudi v učne programe. To poteka v obliki študijskih gradiv, ki vključujejo učbenike, powerpoint predstavitve in zbornike, pa tudi ostalo študijsko literaturo, ki jo posamezni profesorji redno posodabljajo in dopolnjujejo z najaktualnejšimi vsebinami s posameznega raziskovalnega področja. Teme študijskega programa vsebujejo vsaj 65 % izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela nosilcev. 10. Visokošolski zavod ima vzpostavljeno (v primeru prve akreditacije zavoda vzpostavlja) znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno sodelovanje s slovenskimi: visokošolskimi zavodi, da ne inštituti, da ne drugimi organizacijami, da ne podjetji, da ne strokovnimi združenji. da ne 11. Visokošolski zavod ima vzpostavljeno (v primeru prve akreditacije zavoda vzpostavlja) znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno sodelovanje s tujimi: visokošolskimi zavodi, da ne inštituti, da ne 8

9 drugimi organizacijami, da ne podjetji, da ne strokovnimi združenji. da ne Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na nacionalnem področju sodeluje z ostali univerzami v Sloveniji (Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici) na različnih skupnih projektih ter tudi kot partner pri različnih mednarodnih projektih. Prav tako aktivno sodeluje tudi z drugimi slovenskimi visokošolskimi zavodi in z inštituti na posameznih področjih ter z drugimi organizacijami, občinami, podjetji in strokovnimi združenji. Pedagoški delavci Filozofske fakultete UM se pogosto kot aktivni predavatelji udeležujejo različnih znanstvenih in strokovnih konferenc, posvetovanj, seminarjev in delavnic, ki jih organizirajo nacionalni visokošolski zavodi in inštituti. Pri nekaterih konferencah in seminarjih so povezani tudi kot organizatorji. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ima razvito intenzivno sodelovanje z izbranimi univerzami iz tujine, tako v sklopu programa mobilnosti Erasmus kot v sklopu programa CEEPUS, v okviru katerega je vključena v več mednarodnih mrež. Na predlog Filozofske fakultete je bilo podpisanih 29 meduniverzitetnih sporazumov o sodelovanju s tujimi inštitucijami, ki omogočajo sodelovanje tako na pedagoškem kot znanstvenoraziskovalnem področju. Pomembna kategorija mednarodnega sodelovanja je sodelovanje pedagoškega osebja na tujih univerzah v vlogi gostujočih predavateljev. Predavatelji Filozofske fakultete UM nastopajo kot predavatelji za krajši čas (zlasti Erasmus short term mobility), sodelujejo na skupnih seminarjih in gostujejo tudi za daljši čas. Učitelji in sodelavci Filozofske fakultete v sklopu programa Erasmus redno odhajajo na tuje fakultete in univerze (11 Erasmus mobilnosti v študijskem letu 2012/2013), kjer se vključujejo v pedagoški proces; usmerjeni so predvsem v Avstrijo, Nemčijo, Češko, Slovaško in Poljsko. Mobilnost osebja Filozofske fakultete poteka tudi v okviru programa CEEPUS (8 mobilnosti v študijskem letu 2012/2013). V okviru programa EGP in Norveški finančni mehanizem so bile v letu 2010 izvedene 3 mobilnosti. Pedagoški delavci Filozofske fakultete se pogosto kot aktivni predavatelji udeležujejo različnih mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc, posvetovanj, seminarjev in delavnic, ki jih organizirajo tuji visokošolski zavodi in inštituti. Enako se na vabilo Filozofske fakultete kot predavatelji in slušatelji mednarodnih konferenc odzivajo predstavniki tujih visokošolskih zavodov in inštitutov. V študijskem letu 2012/2013 je na Filozofski fakulteti UM gostovalo v okviru Erasmus izmenjave 31 tujih profesorjev in 2 v okviru CEEPUS programa. Zaposleni na Oddelku za filozofijo pomembno sodelujejo v opisanih aktivnostih. Izpostavljamo: 9

10 o Erasmus mobilnost: člani Oddelka gostujejo na partnerskih univerzah kot gostujoči profesorji ali gostijo vsaj dva gostujočega predavatelja (natančnejši podatki za posamezne člane Oddelka so razvidni v COBISSu, prim. 1.06, 3.14). Glej Priloga B.6 Načrt o mednarodnem sodelovanju. o Aktivna udeležba na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih prireditvah, letno v povprečju udeležba na dveh prireditvah (natančnejši podatki za posamezne člane Oddelka so razvidni v COBISSu, prim. 1.06, 1.08, 1.09, 1.12, 3.15, 3.16). Glej Priloga B.6 Načrt o mednarodnem sodelovanju. o Člani Oddelka so aktivni kot koordinatorji, vodje in/ali partnerji v programskih skupinah in raziskovalnih projektih. Glej Priloga B.7 Dokazila o vzpostavljenih razmerah za znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno delo članov Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. B.3 KADRI 12. Seznam visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Zap. št. Ime in priimek Naziv Področje izvolitve Datum zadnje izvolitve 1 Bojan Borstner Redni profesor Filozofija Janez Bregant Izredni profesor Filozofija Smiljana Gartner Docentka Filozofija Božidar Kante Redni profesor Filozofija Friderik Klampfer Izredni profesor Filozofija Rudi Kotnik Izredni profesor Filozofija Nenad Miščević Redni profesor Filozofija Danilo Šuster Redni profesor Filozofija Boris Vezjak Izredni profesor Filozofija Postopki izbire, imenovanja ter napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev so predpisani in javni. da ne Na področju urejanja delovnih razmerij ravna Filozofska fakulteta UM skladno z Zakonom o delovnih razmerjih in s postopki, ki so opredeljeni v Kadrovskem priročniku Univerze v Mariboru (Obvestila XXV ) v katerem so opredeljeni tudi postopki imenovanja in napredovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev. Postopki napredovanja (v plačni razred) so predpisani in potekajo na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede (UR. l. RS št. 94/2010): slenih.pdf. 10

11 Postopki izbire za zaposlitev (sklenitve pogodb o zaposlitvi) na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru potekajo na podlagi javno objavljenih prostih delovnih mest. Univerza v Mariboru se zaveda pomena človeških virov za kvalitetno znanstvenoraziskovalno dejavnost, kar se odraža tudi z implementacijo Kadrovske strategije Univerze v Mariboru, ki vključuje načela evropske listine za raziskovalce in kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ( ). Univerza v Mariboru je med prvimi institucijami v Evropi, ki ji je Evropska komisija priznala prizadevanja za implementacijo načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter Univerzi dovolila uporabo logotipa HR Excelence in research. Kodeks in Listina sta objavljena na spletni strani: Merila za izvolitve v nazive (osnutek meril v primeru prve akreditacije) upoštevajo minimalne standarde za izvolitev v naziv, ki jih določi agencija. da ne Na Univerzi v Mariboru so zagotovljeni ustrezni habilitacijski postopki, ki jih urejajo Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki jih je sprejel Senat UM dne in so usklajena z Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, ki jih je sprejel NAKVIS. Merila so dosegljiva na naslednji povezavi: iv%20(univerzitetna).pdf, kjer so objavljeni tudi ostali akti, ki urejajo postopke izvolitev v nazive. V skladu z novimi merili se lahko predlagajo tudi zahtevnejši pogoji za izvolitve v nazive za posamezna habilitacijska področja ali znanstvene vede. Zahtevnejši kriteriji članic pa so javno objavljeni na spletnih naslovih. STILA%20UM%20ŠT.%20XXVI ).pdf. Pri izvolitvenem postopku se poleg omenjenih meril in kriterijev upošteva Evropsko listino za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev; oboje je dostopno na naslovu: Celoten postopek izvolitve v naziv se vodi v skladu z obstoječo zakonodajo, centralizirano na rektoratu UM, kar omogoča dober nadzor nad formalnim potekom postopka izvolitve v naziv ter hitro obdelavo vlog. 15. Vsi predvideni visokošolski učitelji in sodelavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju študijskih programov, imajo ustrezno veljavno izvolitev. da ne 11

12 Visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju študijskih programov, imajo ustrezno veljavno izvolitev, kar je razvidno iz prilog, vezanih na kadrovski sklop, priloga B.4. Na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Filozofija sodelujejo naslednji ustrezno habilitirani učitelji: Bojan Borstner, redni profesor; Janez Bregant, izredni profesor; Smiljana Gartner, docentka; Božidar Kante, redni profesor; Friderik Klampfer, izredni profesor; Rudi Kotnik, izredni profesor; Nenad Miščević, redni profesor; Danilo Šuster, redni profesor; Boris Vezjak, izredni profesor. Skupaj 9 učiteljev, od tega 4 redni profesorji, 4 izredni profesorji in 1 docentka. 16. Visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo tako izobraževalno kot znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno delo. da ne Skladno s kadrovskim načrtom visokošolski učitelji in sodelavci opravljajo predvsem pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je malo, oziroma skoraj ni umetniškega dela. Iz Kadrovskega načrta za leto 2014, ki je priloga Programa dela za leto 2014, so razvidni podatki o stanju FTE na dan FTE vseh, ki bodo sodelovali na Filozofski fakulteti, je 152,5, od tega je FTE za redno zaposlene skupno 136,4; za pogodbene sodelavce pa je skupno FTE 16,1; FTE za znanstveno raziskovalno delo je 8,8 (všteto med redno zaposlene). Trenutno stanje je FTE na dan FTE vseh, ki sodelujejo na Filozofski fakulteti, je 152,3, od tega je FTE za redno zaposlene skupno 135,264; za pogodbene sodelavce pa je skupno FTE 17,036; FTE za znanstvenoraziskovalno delo je 6,5, med redno zaposlene (všteto med redno zaposlene 6,48). Glej Priloga B.7 Dokazila o vzpostavljenih razmerah za znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno delo članov Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 17. Delovna obremenitev v izobraževalnem ter znanstvenem, raziskovalnem, umetniškem oziroma strokovnem delu je določena. da ne Delovna obremenitev v izobraževalnem, znanstvenem, raziskovalnem oz. strokovnem delu je na Univerzi v Mariboru določena s posameznimi akti, in sicer z: - Zakonom o visokem šolstvu: 12

13 - Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM št. A5/2005-2BB dela%20visokošolskih%20učiteljev%20in%20sodelavcev.pdf in vseh dopolnitvah meril, dostopnih na spletni povezavi - Aktom o oblikah neposredne pedagoške obveznosti Univerze v Mariboru ne%20pedagoške%20obveznosti.pdf, - Merili za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti eposredne%20pedagoške%20obveznosti.pdf. Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Filozofske fakultete UM se nahajajo na V skladu z Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM imajo pedagoški delavci tako neposredno pedagoško obveznost, da lahko ob le tej še aktivno opravljajo znanstveno-raziskovalno in strokovno delo, kar je tudi v skladu s pogodbo o zaposlitvi.). 18. Razviti sta stalna skrb in pomoč za uveljavljanje in napredovanje mladih visokošolskih sodelavcev. da ne Filozofska fakulteta UM se zaveda pomena človeških virov za kvalitetno znanstvenoraziskovalno dejavnost ter kvalitetno pedagoško dejavnost, kar se odraža z implementacijo Kadrovske strategije Univerze v Mariboru, ki vključuje načela evropske listine za raziskovalce in kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ( ). Filozofska fakulteta UM tudi drugače skrbi in pomaga mladim visokošolskim sodelavcem pri njihovem napredovanju, in sicer tako, da jih podpira pri nadaljevanju izobraževanja tako doma kot v tujini (podiplomski študij, dodatna izobraževanja). Vključeni so v raziskovalne projekte in programe, se udeležujejo znanstvenih in strokovnih konferenc, na katerih predstavljajo svoje prispevke. S takšnim delom jim fakulteta omogoča objavo znanstvenih in strokovnih prispevkov, s katerimi ustvarjajo pogoje za napredovanje v višje habilitacijske nazive. Mladi visokošolski sodelavci sodelujejo tudi pri izvajanju izobraževalnega procesa, kjer si pod vodstvom mentorjev (nosilcev predmetov) nabirajo pedagoške izkušnje in sodelujejo pri pripravi gradiva za izvedbo svojega dela pedagoškega procesa. Podatki o tem so dostopni v samoevalvacijskem poročilu: 13

14 19. Visokošolski zavod sodeluje pri izmenjavi visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev: doma, da ne v tujini. da ne Filozofska fakulteta UM je razvila intenzivno sodelovanje z izbranimi univerzami iz tujine. Na predlog Filozofske fakultete UM so bili sklenjeni naslednji meduniverzitetni sporazumi o sodelovanju s tujimi univerzami in inštituti: Univerza Karla in Franca v Gradcu, Raziskovalni inštitut Joanneum, Gradec, Center za medkulturne študije v Fuerstenfeldu, Univerza v Celovcu, Univerza v Zagrebu, Univerza v Sarajevu, Univerza v Tuzli,Univerza Palacky v Olomoucu, Karlova univerza v Pragi, Univerza v Splitu, Univerza v Reki, Univerza v Sieni, Univerza v Bariju, Univerza v Trstu, Visoka šola Daniel Berzsenyi v Sombotelu, Univerza v Pecsi, Univerza ELTE v Budimpešti, Univerza sv. Cirila in Metoda, Skopje, Phillipova univerza v Marburgu, Univerza v Bayreuthu, Univerza Johanna Wolfganga Goetheja, Frankfurt na Maini, Univerza v Bielsko Biali, Moskovska državna univerza za gradbeništvo, Univerza v Prešovu, Univerza Singidunum v Beogradu, Južnočeška univerza v Čeških Budejovicah, Univerza Sultan Moulay Slimane, Maroko, Univerza Britanske Kolumbije, Kanada. Filozofska fakulteta je podpisala tudi sporazum o sodelovanju z Inštitutom za makedonski jezik Krste Misirkov, Inštitutom za družbena in humanistična raziskovanja Evro-Balkan, Inštitutom za makedonsko književnost, iranskim Ministrstvom za znanost, raziskave in tehnologijo in Veleposlaništvom Republike Turčije v Sloveniji. Z navedenimi tujimi inštitucijami poteka intenzivno sodelovanju na področju znanstvenoraziskovalnega dela. Filozofska fakulteta UM intenzivno sodeluje tudi z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Filozofska fakulteta UM je dejavno vključena v programa mobilnosti Erasmus in CEEPUS, ki omogočata izmenjavo učiteljev in študentov, program Erasmus pa tudi mobilnost strokovnega osebja. Možna je tudi izmenjava v okviru ERASMUS MUNDUS, bilaterale in free mover, vendar te izmenjave ni veliko. V študijskem letu 2012/2013 je fakulteta v okviru razpisa za gostujoče profesorje MIZŠ gostila tri profesorje iz ZDA. V študijskem letu 2013/2014 smo gostili v okviru razpisa projekta Internacionalizacija Steber razvoja UM aktivnost 2, 2 tuja gostujoča strokovnjaka iz Velike Britanije in ZDA. Profesorji hodijo tudi na poletne šole, konference, raziskovati v tujino v okviru bilateralnih projektov. V letih 2012 in 2013 smo zabeležili okoli 165 udeležb na mednarodnih konferencah doma in v tujini. Bilateralni projekti na FF UM: Študijsko leto 2010/ / / /2014 Št. bilat. Projektov / Erasmus bilateralni sporazumi so navedeni v točki 37. Podatki o številu izmenjav visokošolskih učiteljev in sodelavcev so razvidni iz naslednjih tabel: 14

15 Outgoing 2007/ / / / / / /201 4 Naši profesorji na izmenjavi v tujini (ERASMUS ) Naši profesorji na izmenjavi v tujini (CEEPUS) Naši strokovni sodelavci na izmenjavi v tujini (Erasmus staff exchange) V študijskih letih 2011/2012 in 2012/2013 smo zabeležili upad Erasmus mobilnosti profesorjev, v letu 2013/2014 pa ta ponovno narašča. V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je v študiijskem letu 2013/2014 Erasmus mobilnost profesorjev narasla za 109%. Mobilnost CEEPUS je nekoliko večja kot v preteklem študijskem letu. Fakuleta deluje v skladu s Strategijo internacionalizacije Univerze v Mariboru ter Programa mednarodnega sodelovanja Filozofske fakultete UM za obdobje Incoming Tuji profesorji na izmenjavi pri nas (ERASMUS ) Tuji profesorji na izmenjavi pri nas (CEEPUS) Tuji strokovni sodelavci na izmenjavi pri nas 2007/ / / / / / /

16 (Erasmus staff exchange) V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je v študijskem letu 2013/2014 Erasmus mobilnost profesorjev padla za 16,1%. Število tujih profesorjev na izmenjavi pri nas v okviru programa Erasmus narašča. V študijskem letu 2012/2013 se je Erasmus mobilnost povečala kar za 72%. CEEPUS mobilnost je enaka kot v preteklem študijskem letu. V letu 2013/14 pričakujemo nadaljevanje pozitivnega trenda. CEEPUS - profesorska mobilnost po državah: Incoming Država / / / / / /20012 /Leto /2008 Hrvaška 2 Češka Slovaška 1 Avstrija 1 1 Madžarska 1 Bolgarija 1 Poljska 1 Srbija Outgoing Država 2007/ / / / / / /2014 /Leto Češka Hrvaška Slovaška 1 1 Črna Gora 1 Madžarska 2 Poljska 2 1 Srbija Kosovo 1 Avstrija 1 BIH 1 Slovaška 2 ERASMUS profesorska mobilnost po državah Outgoing Država/Let o 2007/ / / / / /201 3 Poljska Češka Slovaška Avstrija Nemčija Litva Madžarska Francija /

17 Norveška 1 Španija Švedska 1 Turčija Finska 1 2 Nizozemska 1 Italija Grčija 1 Malta 1 Hrvaška 2 4 Romunija 1 Turčija 2 2 Bolgarija 1 Velika Britanija 1 Incoming Država/Leto 2008/ / / / / /2014 Litva Češka Slovaška Avstrija Nemčija Poljska Turčija Madžarska Francija Makedonija 1 Finska 2 1 Španija 1 2 Italija 1 Bolgarija 1 Danska 1 Hrvaška Visokošolski zavod omogoča vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje ter strokovni razvoj vseh zaposlenih ter jim svetuje pri razvijanju poklicne poti. da ne Fakulteta nudi podporo in zagotavlja možnosti za dodatno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih v okviru svojih finančnih zmožnosti. Načrt izobraževanja za pedagoške in nepedagoške delavce se pripravi za vsako leto in se potrdi v okviru sprejemanja letnega programa dela fakultete. Delavci se formalno izobražujejo (v smislu pridobivanja formalne izobrazbe), hkrati pa jim je omogočeno tudi neformalno izobraževanje z raznimi tečaji, seminarji za pedagoške delavce ter udeležbami na konferencah ipd. Zaradi manjših finančnih zmožnosti smo delo in izobraževanja prilagodili temu, da delavci poiščejo cenejša izobraževanja, bliže sedežu delodajalca, veliko izobraževanj pa organizira tudi univerza za svoje zaposlene, kar zmanjša stroške izobraževanj. 17

18 Poleg tega je Filozofska fakulteta UM dejavno vključena v programa mobilnosti Erasmus in CEEPUS, ki omogočata izmenjavo učiteljev in študentov, program Erasmus pa tudi usposabljanje strokovnega osebja. Pedagoško osebje Pedagoško osebje se aktivno udeležuje simpozijev in konferenc, ter organizira domače in mednarodne simpozije in konference Mobilnost pedagoškega osebja je sofinancirana s strani mednarodnega programa ERASMUS oz. CEEPUS. Hkrati pa pedagoško osebje mobilnost izvaja tudi v sklopu sodelovanja pri mednarodnih projektih, kjer so financirana projektna srečanja. Številčne aktivnosti Oddelka za filozofijo so zapisane v prilogi Priloga B.7. Zraven tega se člani oddelka udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira univerza za svoje zaposlene. Zadnje takšno izobraževanje, kjer je bila udeležena članica oddelka, je bilo v organizaciji CRK (Centra za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru), in sicer»ključne kompetence učiteljev in sodelavcev v visokem šolstvu«( ). Nepedagoško osebje Nepedagoškemu osebju je omogočeno Interno in zunanje usposabljanje s področij znanj in veščin za učinkovitejše izvajanje delovnih procesov na fakulteti (v skladu z letnim planom izobraževanja in analizo realizacije). Nepedagoško osebje se usposablja v tujini v okviru programov Erasmus Staff Exchange ter Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem. Podatki so prikazani v točki B Delež visokošolskih učiteljev, ki so (bodo, v primeru prve akreditacije zavoda) na zavodu v rednem delovnem razmerju, je 60,05 % % ( ) %. 22. Število polno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (FTE) je 92,02 (podatek na ). 23. Število študentov na enega (FTE) delavca je 7,485 (upoštevani so pedagoški in nepedagoški delavci; zunanji in redno zaposleni, na datum ). 24. Število študentov na enega visokošolskega učitelja je 22,47 (upoštevani so redno zaposleni na Filozofski fakulteti za krajši in polni delovni čas, na datum ). 25. Število študentov na enega upravno-strokovnega delavca je 51,18 ( ). 26. Struktura in število podpornih delavcev bosta zagotavljali kakovostno podporo za izvajanje študijskih programov. da ne Filozofska fakulteta UM ima zadostno število in ustrezno strukturo podpornih delavcev, ki zagotavljajo podporo za izvajanje študijskih programov. Navedeni so v tabeli pod točko 27. Razen navedenih sodita k podpornim delavcem še telefonist in hišnik, ki sta zaposlena na Pedagoški fakulteti UM, Filozofska fakulteta UM pa koristi njune storitve. Podporna služba pri svetovanju študentom je Služba za študentske zadeve, ki pri postopkih sodeluje s Službo za študijske zadeve. Obe službi sta študentom na voljo osebno v času uradnih ur, ki so objavljene tudi na spletnih straneh Filozofske fakultete Um in prostorih 18

19 strokovne službe, kjer se uradne ure izvajajo. Študenti lahko informacije o študiju pridobijo tudi preko elektronske pošte in telefona. Organiziranost podpornih služb je razvidna iz sistemizacije, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: (Sistemizacija delovnih mest Filozofske fakultete). Filozofska fakulteta UM ima vzpostavljen sistem tutorstva za študente. Koordinator tutor vsako leto seznani tutorje in študente tutorje s terminskim načrtom in predvidenim potekom izvajanja tutorskega dela. Cilj tutorstva je olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje, jih usmerjati skozi študij, graditi odnose med študenti in predavatelji ter visokošolsko inštitucijo kot celoto. Tutorji so študentu na voljo za: - uvajalni dan za bruce (seznanitev na novo vpisanih študentov s fakulteto, fakultetnimi službami, osnovnimi pravno-formalnimi postopki, vezanimi na študij, ter študijskimi in obštudijskimi dejavnostmi, ki so študentom ponujene) - pomoč pri reševanju težav, ki nastopijo v času študija, - pripravo načrta študija, - spodbujanje in ocenjevanje napredka, - podajanje mnenj in svetovanje (kako se motivirati za učenje, razporediti čas za učenje, iskati primerno študijsko literaturo, samoocenjevanje idr.), - spodbujanje odličnosti, - svetovanje pri poglobljenem študiju in pomoč pri vključevanju v strokovno ter znanstvenoraziskovalno delo. Študenti tutorji se pred začetkom novega študijskega leta udeležijo intenzivnega dvodnevnega izobraževanja o študijskem sistemu, njihovih nalogah in obveznostih ter načinu reševanja morebitnih težav. Na začetku študijskega leta je za študente tutorje organizirano izobraževanje o delu Službe za študentske zadeve in Službe za študijske zadeve. Takoj po imenovanju se tutor študent poveže z oddelčnim tutorjem profesorjem, saj je njuna prva skupna naloga priprava in izvedba uvajalnega dneva za bruce in sprejema brucev. Za boljšo povezanost med študenti in za hitrejši ter bolj učinkovit pretok informacij smo uvedli predstavnike letnikov iz vrst študentov. Vsak letnik vsake študijske smeri na fakulteti ima svojega predstavnika in namestnika, ki tesno sodelujejo z oddelčnim tutorjem študentom. Študent tutor in predstavniki letnikov ter njihovi namestniki imajo redna srečanja in se tako tudi študenti po smereh medgeneracijsko povezujejo. S študijskim leto 2014/2015 je Filozofska fakulteta uvedla tudi mesečne tutorske ure, pri izvedbi katerih sodelujejo študenti tutorji, oddelčni tutorji, koordinator tutorjev, pedagoški kader in strokovne službe. Namenjene so vsem študentom z namenom predstavitve, svetovanja, izobraževanja na področjih, pomembnih za uspešen in učinkovit študij. 27. Seznam podpornih delavcev tj. strokovnih, upravnih in tehničnih sodelavcev (po delovnih mestih): Zap. št. Naziv delovnega mesta Število delavcev na takšnem delovnem mestu 1. Samost. strokovni delavec VII/1- KNJIŽNICA 5 2. vodja področja vodja enote I- KNJIŽNICA 1 19

20 3. strokovni delavec V- KNJIŽNICA 3 4. Samost. strokovni delavec VII/2- Služba za kadrovske, 1 pravne in splošne zadeve 5. vodja področja vodja enote I - Služba za kadrovske, 1 pravne in splošne zadeve 6 Samost. strokovni delavec VII/2- Dekanat 1 (računalničar) 7. Pomočnik tajnika članice 1 8. Sam. strok. delavec VII/2-III (delo na projektih) 2 9. tajnik članice Sam. strok. delavec VII/2-III (Projektna pisarna) Sam. strok. delavec VII/2-III (Mednarodna pisarna) Sam. strok. delavec VII/2 (Služba za študijske zadeve) Sam. strok. delavec VII/2 (Služba za študentske 2,8 zadeve) 14. Sam. strok. delavec VII/2 (CVI) 1,8 15. Vodja enostavnega področja (tajnica dekana) Vodja področja enote II (Računovodstvo) Tehnični delavec IV (Vložišče) Sam. strok. delavec VII/1 (Služba za študijske zadeve) Strokovni delavec VI strokovni delavec V 2 B.4 ŠTUDENTI 28. Predvideno število razpisanih mest študentov je: 10. Pri podaljšani akreditaciji: število študentov je 11. Zgornji podatki zajemajo vsa vpisna mesta iz razpisa za 2014/15: vpis v 1. letnik za Slovence in državljane EU, vpis po merilih za prehode v 2. in 3. letnik za Slovence in državljane EU ter vpisna mesta za tujce za vpis v 1. letnik in po merilih za prehode v 2. In 3. letnik. Oddelek za filozofijo je imel na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Filozofija vpisane študente: 7. Trenutno je na doktorski študijski program 3. stopnje Filozofija vpisanih: 5 študentov. Omenjeni podatki nedvoumno kažejo, da je zanimanje za študij filozofije 3. stopnje, pa tudi trg jih dobro sprejema, saj so vsi doktorandi Oddelka za filozofijo zaposleni na visokih delovnih mestih: Svet Evrope, fakultete, gimnazije itd. 29. Visokošolski zavod zagotavlja kandidatom za študij in že vpisanim študentom svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacijami o študiju ter zaposlitvenih možnostih. da ne 20

21 Filozofska fakulteta UM nudi kandidatom za študij in že vpisanim študentom vrsto svetovalnih storitev, ki so povezane z vpisom in pridobivanjem informacij o študiju ter o različnih možnostih zaposlitve. Filozofska fakulteta UM nudi kandidatom za študij in že vpisanim študentom vrsto svetovalnih storitev, ki so povezane z vpisom in s pridobivanjem informacij o študiju ter o različnih možnostih zaposlitve. Informacije o vpisu v študijske programe 3. stopnje lahko kandidati pridobijo na Informativnem dnevu, ki poteka v mesecu juniju, v Službi za študentske zadeve Filozofske fakultete UM: preko Študentskega sveta Filozofske fakultete UM, ki se aktivno vključuje v postopke informiranja in svetovanja pred vpisom in med študijem: Informacije o zaposlitvenih možnostih in o poklicnem in kariernem načrtovanju nudi Karierni center Filozofske fakultete UM: Skladno z izhodišči za uvedbo tutorskega sistema, ki jih je sprejel Senat Univerze v Mariboru: %20izhodisca%20za%20uvedbo.pdf, ima Filozofska fakulteta UM ima vzpostavljen sistem tutorstva za študente. Ta se v sodelovanju s študenti sprotno dopolnjuje in nadgrajuje. Cilj tutorstva je olajšati študentom vključevanje v univerzitetno okolje, jih usmerjati skozi študij, graditi odnose med študenti in predavatelji ter visokošolsko inštitucijo kot celoto. Tutorji učitelji so študentu na voljo za: pomoč pri reševanju težav, ki nastopijo v času študija, pripravo načrta študija, spodbujanje in ocenjevanje napredka, podajanje mnenj in svetovanje (kako se motivirati za učenje, razporediti čas za učenje, iskati primerno študijsko literaturo, samoocenjevanje idr.), spodbujanje odličnosti, svetovanje pri poglobljenem študiju in pomoč pri vključevanju v strokovno ter znanstvenoraziskovalno delo. Skladno s Pravilnikom o ECTS kreditnem sistemu študija na Univerzi v Mariboru št. A5/ AG (Obvestila št. XXIV ) ima Filozofska fakulteta UM imenovanega koordinatorja učiteljev ECTS koordinatorjev in 12 ECTS koordinatorjev. Naloge ECTS koordinatorjev so natančno opredeljene s 3. členom Pravilnika o ECTS kreditnem sistemu študija na Univerzi v Mariboru št. A5/ AG. Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija na Univerzi v Mariboru: 0sistemu%20študija.pdf Oddelčna tutorica učiteljica in ECTS koordinatorka na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete UM je doc. dr. Smiljana Gartner: Enakopravnost vseh študentov je zagotovljena. da ne 21

22 Pravice in enakopravnost študentov na Univerzi v Mariboru so opredeljene v Statutu Univerze v Mariboru: člen Statuta ureja položaj študentov invalidov in drugih, ki potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje. Enakopravnost študentov s posebnim statusom ureja Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru nim%20statusom.pdf, enakopravnost študentov invalidov pa še posebej Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru: 20študentov%20invalidov.pdf. Študente s posebnimi potrebami obravnava Komisija za študijske zadeve Filozofske fakultete UM, na katere lahko študentje naslovijo vlogo za pridobitev posebnega statusa. Vloge študentov se skladno s pravnimi akti Univerze v Mariboru obravnavajo individualno. Kontaktna oseba za študente invalide je na Univerzi v Mariboru ga. Doroteja Smogavec, posebni tutorski sistem pa se izvaja za študente s posebnimi potrebami - invalide in vrhunske športnike, ki jim je oviran dostop do pedagoškega procesa in/ali knjižnice. Tutorji, izbrani za te potrebe, delujejo po posebnem programu, prilagojenem posamezniku ali skupini posameznikov. V nasprotju z ostalimi študenti se študenti s posebnimi potrebami srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so študenti s posebnimi potrebami upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje. Za operativno uresničevanje pravic študentov s posebnimi potrebami in njihove komunikacije z izvajalci učnih enot je odgovorna Služba za študentske zadeve Filozofske fakultete UM. Tudi tuji študenti običajno potrebujejo pomoč pri urejanju prioritetnih zadev, kot so nastanitev, pridobitev študentske izkaznice, vozovnice, jezikovne bariere ipd. Tutorji študenti in strokovne službe jim pomagajo pri integraciji v slovensko okolje in urejanju administrativnih zadev. 31. Iz (osnutka) statuta zavoda je razvidno, da bo študentom omogočeno: organiziranje, da ne sodelovanje v organih upravljanja. da ne V skladu z Zakonom o visokem šolstvu in s Statutom UM študenti sodelujejo v vseh organih Filozofske fakultete UM tako, da v njih sodelujejo z najmanj eno petino voljenih posameznikov študentov (komisije Senata Filozofske fakultete UM, Senat Filozofske 22

23 fakultete UM, Poslovodni odbor Filozofske fakultete UM, Akademski zbor Filozofske fakultete UM ). Študentom sta na voljo tudi prodekan študent in prorektor študent. Komisije senata Filozofske fakultete UM: Poslovodni odbor Filozofske fakultete UM: Akademski zbor Filozofske fakultete UM: Način preverjanja in ocenjevanja znanja omogoča študentom spremljanje lastnega napredka in preverjanje doseženih učnih izidov in kompetenc. da ne Način preverjanja in ocenjevanja znanja na Univerzi v Mariboru je načelno urejen s Statutom Univerze v Mariboru: in s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/ AG: V skladu s tem so načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja v učnih načrtih opredeljeni za vsako posamezno učno enoto posameznega študijskega programa. Spodbujajo se načini sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja, s čimer je študentom omogočeno sprotno in stalno spremljanje lastnega napredka oz. preverjanje doseženih znanj in spretnosti. Posamezne obveznosti študentov so glede na posamezne učne enote in zaporedje njihovega izvajanja medsebojno usklajene na način, da imajo študenti pri nekaterih učnih enotah večji poudarek na sprotnem delu, pri drugih na samostojnem raziskovalnem delu (priprava kakovostne seminarske naloge), pri tretjih opravljajo pisni ali ustni izpit. Vsi učni načrti so javno objavljeni v katalogu bolonjskih predmetov: Poleg tega imajo študenti dostop do AIPS UM (Akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru), ki omogoča vpogled v aktivnosti posameznega študenta (izpitne evidence, podroben vpogled v število pristopov k opravljanju obveznosti in v vse opravljene in neopravljene obveznosti). 33. Študenti si med študijem pridobijo ustrezne kompetence ter možnost za vključevanje v raziskovalne in strokovne projekte. da ne Študenti si med študijem pridobijo ustrezne metodično-metodološke in teoretske kompetence, ki jih usposabljajo za vključevanje v raziskovalne in strokovne projekte. Vpogled v projekte, ki se izvajajo na Filozofski fakulteti UM, je dostopen na spletni strani: kjer so predstavljeni mednarodni projekti, na katerih so sodelavci aktivno sodelovali v letu 2013, pri posameznih aktivnostih projekta pa so aktivno sodelovali tudi študentje. 23

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

STRATEGIJA VSUP

STRATEGIJA VSUP Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA 2016-2020 Novo mesto, februar 2016 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov:

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Priprava, akreditacija in izvedba skupnega študijskega programa Dr. Alenka Braček Lalić, IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa, CEEMAN Združenje Univerza v Mariboru, 7. 6.

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

LETNI PROGRAM DELA

LETNI PROGRAM DELA LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2018 Dekan: izr. prof. dr. Simon Muhič Predsednik upravnega odbora: prof. dr. Marjan Blažič Sprejeto na seji senata, dne 19. februar 2018 in na seji upravnega odbora, dne 21.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc

Microsoft Word - Poslovno_porocilo_2007.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo FAKULTETA ZA UPRAVO POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007 Kazalo UVOD... 3 2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST... 4 3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA TER UMETNIŠKA DEJAVNOST... 7 4 MEDNARODNO

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje FILOZOFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, marec 2009 Senat Filozofske fakultete

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

KA2_2014_15-apr

KA2_2014_15-apr ERASMUS+ Strateška partnerstva KA 2 Delavnica za prijavitelje 15. april 2014 PREDSTAVITEV NI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE! Ni pravno zavezujoča, je zgolj informativni material. Cilji politike Evropa 2020

Prikaži več

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut

S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statut S T A T U T UNIVERZE V MARIBORU (Neuradno prečiščeno besedilo NPB 2) (Uradni list RS, št. 29/2017 UPB 12, 32/2019) Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Univerze v Mariboru obsega: Statut Univerze v Mariboru

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več