PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«"

Transkripcija

1 Na podlagi Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 uradno prečiščeno besedilo in 108/12), Zakona o davku od srečk (Uradni list RS, št. 63/13) in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne , je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 22, na svoji seji dne sprejela PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen prireditelj Po teh pravilih Športna loterija in igre na srečo d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj), prireja igro na srečo z imenom»prve STAVE«(v nadaljnjem besedilu: Igra). 2. člen možnosti igranja igre Pri Igri lahko udeleženec napove izid dogodka, kjer: - je tip dogodka ovrednoten z višino kvote (v nadaljnjem besedilu: stave), - je dobitek ovrednoten z vrednostjo vplačil in številom pravilno napovedanih stav (v nadaljnjem besedilu: napoved), - sodeluje v žrebanju, kjer se ugotavlja dobitna kombinacija, ki enolično določa dobitnika. Prireditelj z dodatkom k pravilom igre določi vse potrebne elemente za ugotavljanje tovrstnih dobitkov. 3. člen udeleženci igre Udeleženec pri Igri je imetnik potrdila o vplačilu z vsebino, ki je enaka vsebini, zabeleženi na podatkovnem mediju prireditelja. S prejemom potrdila o vplačilu udeleženec sprejema ponudbo prireditelja in s tem Pravila igre na srečo»prve stave«. 4. člen potrdilo o vplačilu Potrdilo o vplačilu stave je listek, ki ima vse elemente, določene v 15. členu teh pravil. Potrdilo o vplačilu Gol napovedi je listek, ki ima vse elemente, določene v 35. členu teh pravil. Potrdilo o vplačilu Toto gol napovedi je listek, ki ima vse elemente, določene v 50. členu teh pravil. Potrdilo o vplačilu Napoved 12 je listek, ki ima vse elemente, določene v 65. členu teh pravil. Potrdilo o vplačilu Koš napoved je listek, ki ima vse elemente, določene v 84. členu teh pravil.

2 Udeleženec je dolžan ob prevzemu listka preveriti vsebino. Morebitne reklamacije so možne izključno v skladu z določili 10. člena teh pravil. Vsi podatki, ki so povezani s prirejanjem Igre, so zapisanem na podatkovni mediju prireditelja. V primeru kakršnegakoli dvoma ali spora glede vsebine zapisa na potrdilu o vplačilu v igro, je veljaven samo zapis na podatkovnem mediju prireditelja. 5. člen pravna narava sodelovanja v Igri Pravila so izključna zakonita in pravna podlaga za sklenitev pogodbe (dogovora) o sodelovanju v Igri. Pogodba med prirediteljem in udeležencem je sklenjena, ko je udeleženec vplačal v Igro in za to prejel listek, ter ko sta izbira vplačane Igre in vrednost vplačila zabeleženi na podatkovnem mediju prireditelja oziroma mu je bil izpis le tega dan na razpolago na igralnem računu. Udeleženec vplača Igro na osnovi svobodno izražene volje, ki jo sprejema na podlagi razpisane ponudbe in vseh pogojev, vsebovanih v teh pravilih in drugih aktih prireditelja. Vplačilo v Igro velja tudi v primeru udeleženčevega nepoznavanja ali subjektivnega razlaganja pravil. V primeru spora se šteje, da je udeleženec s pravili bil seznanjen in se na nepoznavanje ne more sklicevati. Pravila se interpretirajo v skladu z navodili, primeri in obvestili, ki jih prireditelj javno objavlja na svoji spletni strani. Za pojasnila v zvezi z interpretacijo pravil je pristojen prireditelj. 6. člen personalna veljavnost pravil Pravila so obvezujoča za prireditelja in druge osebe, ki jih prireditelj pooblasti za posamezna dejanja pri prirejanju Igre, za osebe, pooblaščene za sprejem vplačil ter izplačilo dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), ter za udeležence, ki že s samim vplačilom v Igro priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. 7. člen javna objava Pravila prireditelj javno objavi na svoji spletni strani, udeležencem pa so na vpogled na stavnih mestih. 8. člen definicije izrazov V teh pravilih pomenijo posamezni izrazi sledeče: - dogodek: vrsta športnega tekmovanja, ki je v ponudbi lahko razdeljeno na posamezne dele - stavna lista: ponudba dogodkov, - tip: napoved izida dogodka, - kvota: vrednost posameznega tipa dogodka, - ničnost sklenjene stave: sklenjena stava ne izpolnjuje nujnih pogojev za svoj nastanek oziroma obstoj,

3 - izid dogodka: rezultat, ki je bil dosežen na tekmovalnem polju oziroma med tekmovanjem, - tekma: vrsta športnega dogodka, v katerem sodelujeta dve ekipi, - ekipa: moštvo, ki sodeluje v tekmi. 9. člen način vplačila Vplačila za Igro prireditelj lahko sprejema preko lastne maloprodajne mreže, pooblaščenih prodajalcev in samopostrežnih terminalov (v nadaljnjem besedilu: stavna mesta) ter preko interneta ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: internet). Prireditelj lahko določi, preko katere vplačilne poti in na kakšen način bo sprejemal vplačila za posamezne dogodke. Udeleženec, ki v Igri sodeluje preko interneta, mora izpolnjevati pogoje, določene v aktih prireditelja, ki se nanašajo na poslovanje z igralnim računom (v nadaljevanju: konto). 10. člen vplačila v Igro Vplačilo v Igro, sprejeto na stavnem mestu ali preko interneta, se šteje kot vplačana stava oziroma napoved takrat, ko je kot sprejeta potrjena na podatkovnem mediju prireditelja. Vplačila v Igro udeleženec ne more spreminjati ali razveljaviti, razen v primerih, ko je udeleženec takoj ob prevzemu stavnega listka opazil napako pri vnosu stavnih dogodkov, tipov ali zneska vplačila v Igro, pri čimer lahko prireditelj omeji čas do katerega udeleženec lahko uveljavlja zahtevo po spremembi. V primeru vplačila stave ali napovedi preko interneta, po dokončni potrditvi vplačila, spremembe v nobenem primeru niso več možne. Stave ali napovedi v nobenem primeru ni moč spreminjati ali razveljaviti, če se je iztekel čas za sprejem stav, ne glede ali gre pri tem za začetek dogodka kot celote ali začetek posameznih delov dogodka. Vplačilo v igro lahko prireditelj omeji ali zavrne. 11. člen zavrnitev izplačila dobitka Prodajalec na stavnem mestu mora zavrniti izplačilo dobitka, če listek ni zapisan na podatkovnem mediju prireditelja oziroma je zapisan kot storno, če je v bazi podatkov predloženi listek že označen kot izplačani dobitek, če predloženi listek ni v fizični obliki z vsemi elementi, navedenimi v 15. členu teh opravil ali če listek ni verodostojen. V tem primeru mora udeleženec izplačilo morebitnega dobitka uveljaviti na sedežu prireditelja. Če prireditelj ugotovi nepravilnosti, udeleženec nima pravice do dobitka. Prireditelj lahko do roka za izplačilo dobitkov zadrži izplačilo vseh listkov iz četrtega odstavka 91. člena teh pravil.

4 II. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA STAVE 12. člen stave Prireditelj sprejema stave na dogodke, ki so objavljeni na stavni listi. Vsak dogodek na stavni listi ima določeno razmerje (kvota), ki ga določi prireditelj. Višino kvot za vsak dogodek določi prireditelj po lastni presoji. 13. člen sklad za dobitke Skupna vrednost dobitkov pri stavah znaša najmanj 40 % od vrednosti prejetih vplačil za stave. 14. člen stavna lista Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja stav na svoji spletni strani objavi stavno listo. Stavna lista vsebuje najmanj naslednje podatke: - datum in čas, do katerega se sprejema stave, - vrsta dogodka, - tip dogodka in pripadajoča kvota. Podatki na stavni listi so informativnega značaja in se lahko spreminjajo ter dopolnjujejo. Vse spremembe in dopolnitve so objavljene na spletni strani prireditelja. V primeru sprejemanja stav tekom dogodka, lahko prireditelj kvote spreminja glede na potek dogodka, brez predhodne najave časa, do katerega se sprejema vplačila. Pri tem se aktualno objavljene stavne možnosti s pripadajočimi kvotami štejejo kot stavna lista za ta dogodek. Prireditelj ni dolžan dajati dodatnih informacij na stavno listo (npr. nevtralni teren, vrsta podlage turnirja, številka kola, zasledovalna tekma, ipd.). Če zaradi tehničnih omejitev prireditelj ne more prikazati vseh podatkov o dogodku (npr. celotna imena klubov), je pa ta podatek splošno znano dejstvo, lahko prireditelj v takšnih primerih navede okrajšave za zapis dogodka. Prireditelj lahko na stavni listi samo najavi, na katere tekme bo sprejemal stave. V teh primerih se stavo lahko vplača šele po tem, ko so za to tekmo določeni dogodki in kvote. 15. člen podatki na listku Pri vplačilu stave na stavnem mestu udeleženec prejme listek. Pri vplačilu preko interneta se listek zabeleži na kontu in si ga udeleženec lahko izpiše sam. Na listku so navedeni najmanj naslednji podatki: - naslov prireditelja, - identifikacija stavnega mesta oziroma interneta, - skrajšano ime igre, - številka ponudbe, - datum in ura vplačila,

5 - številke dogodkov oziroma tekmovalnih parov, - dogodki, tekmovalci,, - tip in kvota za vsak posamezni dogodek, - skupni zmnožek kvot, - vrednost vplačila v Igro in vrednost morebitnega dobitka, - številka listka, - datum zadnjega dneva za izplačilo dobitka. 16. člen vrste stav Prireditelj za posamezne dogodke prireja različne stave, ki so odvisne od vrste dogodka. Za posamezne vrste dogodkov so možne stave na: - zmagovalca dogodka (tip 1 zmaga prvo napisane ekipe, tip 0 neodločen izid, tip 2 zmaga drugo napisane ekipe ali kombinacija tipov 10, 02 in 12), - zmagovalca dogodka s handicapom (postavljena prednost ene od ekip), - točen delni ali končni rezultat dogodka, - uvrstitev na tekmovanje, na tekmovanju oziroma uvrstitev med prve tri (1-3), - zmago posameznika (Z), - vrstni red (primer 1., 2., 3.), - prvi zadetek na dogodku (ekipa ali igralec), - skupno število doseženih zadetkov, - kdo bo boljši v izbranem dogodku (primer: dvoboj, troboj), - kombinacijo različnih dogodkov, - kdo se bo uvrstil v nadaljnje tekmovanje, - ostale vrste stav glede na ponudbo prireditelja. 17. člen način stavljenja Na posameznem listku lahko udeleženec stavi na eno ali več kombinacij. Kombinacija je lahko sestavljena iz enega ali več dogodkov. Prireditelj lahko omeji maksimalno število dogodkov, na katere je moč staviti na enem listku, kar pa se lahko razlikuje glede na tehnične možnosti posameznih vplačilnih poti in stavnih mest. Za isti dogodek se lahko na en listek stavi le na eno vrsto stave, razen če prireditelj že v ponudbi ne določi drugače. Pri kombiniranju dogodkov za vplačilo stav lahko prireditelj omeji oziroma določi število in vrsto dogodkov. Prireditelj lahko omeji število vplačil listkov, ki vsebujejo iste dogodke in tipe. Prireditelj lahko določi minimalno skupno kvoto za eno kombinacijo. Prireditelj lahko določi posamezne dogodke, pri katerih se lahko stave sprejema tekom dogodka.

6 18. člen dobitek Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka na kombinacijskem listku, če je pravilno napovedal tip vseh dogodkov v kombinaciji. V primeru, da je stava na katerega izmed dogodkov na listku nična, se zanjo obračuna kvota 1,0. Vrednost dobitka za posamezno kombinacijo se izračuna z množenjem kvot dogodkov in višino vplačila na kombinacijo. Prireditelj lahko, glede na število dogodkov, vrednost dobitka poveča. Udeleženec ima pravico do izplačila dobitka tudi v primeru, ko prireditelj z dodatkom k pravilom igre določi pogoje, pod katerim bo posamezni listek dobiten ter bo za ta listek ponujena možnost predčasnega izplačila. Skupni dobitek pri sistemskih stavah je enak vsoti dobitkov vseh dobitnih kombinacij sistema. Za stavo, ki je nična, se obračuna kvota 1, člen nična stava Če se dogodek s stavne liste v najavljenem času ni začel oziroma ni odigral in za ta dogodek ne veljajo določbe 24. člena teh pravil, se obračuna kvota 1,0. V primeru ko se izkažejo vsi dogodki na potrdilu o vplačilu nični, ima udeleženec pravico do vračila plačanega zneska, vključno z davkom od srečk. 20. člen vplačila Minimalno vplačilo za kombinacijo je 0,45 EUR za sistemske stave pa 0,10 EUR. Vrednost vplačila lahko prireditelj poviša oziroma zniža glede na način vplačila ali števila dogodkov. Udeležencu se na vplačilo v igro priračuna 10 % davek od srečk. Če udeleženec vplačuje posamezni listek preko interneta, se zaradi tehnologije posamezne povezave lahko minimalno vplačilo zaokroži na cele zneske v eurih. Prireditelj lahko omeji znesek maksimalnega vplačila v Igro ter maksimalnega dobitka na posameznem listku, kakor tudi število in znesek vplačil enakih listkov za vsa vplačilna mesta, za posamezno stavno mesto ali za posameznega udeleženca. V primeru, da z vplačilom v Igro na enem listku presežemo maksimalni dobitek oziroma omejitve prireditelja, se stava ne sprejme. Prireditelj izvaja omejitve na osnovi zavezanosti k odgovornemu prirejanju iger na srečo ter si pridržuje pravico, da lahko na tej osnovi igralcu prepove vplačilo na stavnem mestu oziroma izvaja ukrepe, določene v Pravilih o poslovanju s kontom.

7 21. člen napake ali zlorabe na stavni listi Če prireditelj ugotovi, da je prišlo do napake ali zlorabe na stavni listi ali pri vplačilu, zavrne vplačilo stave. Če je na stavni listi prišlo do napake v zapisu, vendar je tudi iz napačnega zapisa lahko razbrati vrsto dogodka (npr. zamenja črke pri sodelujočem v dogodku), potem veljajo tudi tako vplačane stave. V primerih, ko iz napačnega zapisa ni mogoče z gotovostjo zaključiti, za kakšno vrsto dogodka je stava razpisana (npr. pri istoimenskih klubih ali enakih priimkih ni označbe, ki bi razlikovala sodelujoče dogodke), potem se ta dogodek stornira in za že vplačane stave obračuna kvoto 1,0. V primerih, ko je nadnaslov v stavni listi (stavna možnost) zapisan v drugačni vsebini kot je zapisano pri dogodku samem, veljajo vplačane stave za stavno možnost, napisano na listku. 22. člen zaključek sprejemanja stav Prireditelj zaključi s sprejemanjem stav za posamezne dogodke v času, ki je določen na stavni listi. Vsi datumi in časi, ki jih objavi prireditelj, se lahko v času sprejemanja stav spremenijo. Prireditelj pri sestavi stavne liste upošteva čas, ki ga objavi ustrezna športna ali druga zveza oziroma organizacija. Če se je čas začetka dogodka premaknil na kasnejši čas, prireditelj nadaljuje s sprejemanjem stav pod pogoji iz teh pravil. V primerih, ko se je dogodek začel pred časom, objavljenim na stavni listi, in ta sprememba ni upoštevana v stavni listi, se za vsa vplačila, sprejeta po začetku dogodka, obračuna kvota 1,0. Prireditelj lahko skladno s temi pravili za posamezne dogodke določi tudi posebne časovne pogoje sprejemanja vplačil. 23. člen sprememba kvote Med sprejemanjem stav ima prireditelj pravico do spreminjanja kvot. V trenutku, ko je stava potrjena in vplačana, je kvota obvezujoča za udeleženca in prireditelja, ne glede na naknadno spremembo, razen če s temi pravili ni drugače določeno. 24. člen POSAMEZNE ŠPORTNE PANOGE Prireditelj za pravilno napovedane stave upošteva dogodke, za katere uporabi svoja pravila, ki so objavljena najmanj na spletnih straneh Športne loterije. V primeru, da v teh pravilih kakšno razmerje ali dogodek ni opredeljen, se upoštevajo pravila posameznega športnega tekmovanja. V primeru, če se ekipi (tekmovalca) na prijateljskih tekmah ali turnirjih dogovorita za čas igranja, ki je različen od regularnega časa, določenega za posamezno športno panogo, posamezen rang tekmovanja oziroma posamezno ligo, se pravilen tip dogodka določi na osnovi rezultata, doseženega v dogovorjenem času igranja.

8 NOGOMET, MALI NOGOMET (FUTSAL) Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (pri nogometu praviloma 90 minut, vključno s sodnikovim dodatkom, morebitni podaljški oziroma kazenski streli se ne upoštevajo; pri futsalu praviloma 40 minut, morebitni podaljški oziroma kazenski streli se ne upoštevajo ), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov (golov), je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov (golov), je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. Če je na tekmi dosežen avtogol, se ta ne upošteva pri stavnem dogodku»ali bo igralec dosegel gol na tekmi«. AMERIŠKI NOGOMET (NFL) Za rezultat dogodka se vedno upošteva končni izid, vključno s podaljški in kazenskimi streli, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote.

9 V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Za potrebe izvajanja igre je pri ameriškem nogometu izraz»zadetek«enakovreden izrazu»točka«. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov, je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. KOŠARKA Za posamezen rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 40 ali 48 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka ali v dogodku sploh ne nastopi, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Za potrebe izvajanja igre je pri košarki izraz»koš«(zadetek) enakovreden izrazu»točka«.

10 Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov, je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. ROKOMET Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov (golov oziroma točk), je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. HOKEJ Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 60 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti.

11 Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan, ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov (golov), je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. RUGBY Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (praviloma 80 minut), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Za potrebe izvajanja igre je pri rugbyju izraz»zadetek«enakovreden izrazu»točka«. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična.

12 Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov, je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. ODBOJKA, ODBOJKA NA MIVKI Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od končnega izida in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na ekipo ali posameznega igralca, ki v izbranem dogodku doseže največje število zadetkov, je v primeru, da dve ali več ekip oziroma posameznih igralcev dosežejo enako število zadetkov, stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila točk, je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. TENIS, NAMIZNI TENIS, BADMINTON, SQUASH Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, če sta igralca predčasno končala dogodek zaradi odstopa enega od igralcev (poškodba, predaja,...), se šteje, da je stava nična, razen v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti.

13 Če je stava odvisna od končnega izida v okviru razpisanega turnirja, se ne glede na vmesne prekinitve dogodka upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. ALPSKO SMUČANJE, DESKANJE NA SNEGU Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Za listo prvih uradnih rezultatov se šteje tista lista, ki upošteva sodelovanje tekmovalca v obeh tekih, razen če gre za take discipline, pri katerih se tekmuje zgolj v enem teku. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična. Če se tekma prestavi na naslednji dan, upoštevajoč lokalni čas, kjer se dogodek odvija, se šteje kot nova tekma in prireditelj jo lahko razpiše kot nov dogodek. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana ali nista bila uvrščena na listo prvih uradnih rezultatov tekmovanja, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali nista bila uvrščena na listo prvih uradnih rezultatov tekmovanja, stava nična. SMUČARSKI SKOKI Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red na tekmovanju (kvalifikacije se ne upoštevajo), določen s prvo uradno razglasitvijo, razen če prireditelj že v ponudbi določi drugače. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja ali se na tekmovanje ne uvrsti, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična. Če se tekma prestavi na naslednji dan, upoštevajoč lokalni čas, kjer se dogodek odvija, se šteje kot nova tekma in prireditelj jo lahko razpiše kot nov dogodek. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku.

14 Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, je stava nična. Če se sprejema stava na ekipe ali posamezne tekmovalce, ki v izbranem dogodku (troboju) dosežejo najboljšo uvrstitev, je v primeru, da ekipe ali tekmovalci dosežejo enako uvrstitev, stava nična. BIATLON, TEK NA SMUČEH, NORDIJSKA KOMBINACIJA, BOB, SANKANJE, SKELETON Za rezultat dogodka se vedno upošteva vrstni red na tekmovanju, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen če prireditelj že v ponudbi določi drugače. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja ali se na tekmovanje ne uvrsti, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena ali preložena in v 36-ih urah ni ponovno izvedena na istem terenu, je stava nična. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če je tekma v 36-ih urah izvedena na istem terenu, se upoštevajo igrane kvote. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, je stava nična. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na ekipe ali posamezne tekmovalce, ki v izbranem dogodku (troboju) dosežejo najboljšo uvrstitev, je v primeru, da ekipe ali tekmovalci dosežejo enako uvrstitev, stava nična. TEKMOVANJE S KONJI, PSI, AVTOMOBILI, MOTORJI, ČOLNI IN KOLESI Za rezultat dogodka se upošteva končni vrstni red, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se je dogodek ponovno začel na istem tekmovališču v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na posamezne tekmovalce, ki v izbranem dogodku (troboju) dosežejo najboljšo uvrstitev, je v primeru, da tekmovalci dosežejo enako

15 uvrstitev, stava nična. V primerih, če noben tekmovalec v izbranem dogodku ni bil uvrščen, je stava nična. Pri tekmovanjih v Formuli 1 se šteje, da dirkalniki, ki so prevozili manj kot 90 % krogov (zaokroženo navzdol na cel krog), kolikor jih je prevozil zmagovalec, niso uvrščeni. Tako imenovani formacijski krog se ne šteje kot del tekmovanja. BORILNI ŠPORTI Za zmagovalca dogodka se upošteva tekmovalec, ki je po koncu borbe razglašen za zmagovalca. V primeru, če sta tekmovalca predčasno končala dvoboj zaradi odstopa enega od tekmovalcev (poškodba, predaja,...), se šteje nasprotnik za zmagovalca in se upošteva igrana kvota. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. ATLETIKA, GIMNASTIKA Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi ali tekmovalca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, je stava nična. GOLF Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, ki je določen s prvo uradno objavo rezultatov posameznega turnirskega dne oziroma končnih rezultatov celotnega turnirja. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve komisije ali posameznika se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan ali preložen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote.

16 V primeru, da prijavljeni igralec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je igralec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je igralec sodeloval v dogodku. V primeru sprememb kraja dogodka, ki jih ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku, se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid ali če sta obe ekipi oziroma igralca odstopila v času dogodka oziroma sta bila diskvalificirana, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. BASEBALL Za rezultat dogodka se vedno upošteva končni izid, vključno s podaljški, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, da je tekma odpovedana, je stava nična. V primeru, da je tekma prekinjena in se ne nadaljuje v istem dnevu, upoštevajoč lokalni čas, kjer se odvija dogodek, je stava nična, razen v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. V primeru spremembe kraja dogodka, ki je ni napovedal prireditelj, ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan, stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. VATERPOLO Za rezultat dogodka se vedno upošteva izid v regularnem času (glede na vrsto tekmovanja praviloma 28 oziroma 32, 36 ali 40 minut, morebitnih podaljškov se ne upošteva), razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek odpovedan, preložen ali pred iztekom regularnega časa prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava za ta dogodek nična, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od regularnega časa oziroma v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Če je stava odvisna od regularnega časa in se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj ali v primeru, ko prireditelju kraj dogodka ni bil poznan ali se tekma igra na nevtralnem igrišču (prijateljske tekme, turnirji ipd.), stava velja, razen v primeru, ko se tekma igra na terenu gostujoče ekipe. V teh primerih je stava nična. To pravilo ne velja za tekmovanja na nevtralnem terenu (razni turnirji, SP, EP, OI, ) Vsi sodelujoči na takih tekmovanjih se smatrajo kot da igrajo na nevtralnem terenu, ne glede na to, da so iz države, kjer poteka to tekmovanje.

17 Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. Če se sprejema stava na vsoto števila zadetkov (golov), je v primeru, ko je dogodek prekinjen pred potekom regularnega časa dogodka, stava nična. PLAVANJE Za rezultat dogodka se upošteva končni rezultat, določen s prvo uradno razglasitvijo. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. Če je dogodek prekinjen in se ni ponovno začel v 36-ih urah, je stava nična. Če se je dogodek ponovno začel v 36-ih urah, se upoštevajo igrane kvote. V primeru, da prijavljeni tekmovalec odstopi pred začetkom tekmovanja, je stava nična. Če je tekmovalec odstopil ali bil diskvalificiran v času dogodka, se upošteva, da je tekmovalec sodeloval v dogodku. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če se sprejema stava na zmago ekipe ali tekmovalca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali tekmovalca dosežeta enak izid, stava nična. PIKADO, SNOOKER, STRELSTVO, ŠAH Za rezultat dogodka se upošteva končni izid, določen s prvo uradno razglasitvijo, razen v primeru, ko prireditelj že v ponudbi določi, da stava ni odvisna od končnega izida. Nobena kasnejša sprememba ali odločitve posameznika ali komisije se ne upoštevajo. V primeru, če sta igralca predčasno končala dogodek zaradi odstopa enega od igralcev (poškodba, predaja,...), se šteje, da je stava nična, razen v primerih stavnih možnosti, katerih izid je nedvoumno znan že pred prekinitvijo in tudi morebitno nadaljevanje dogodka ne vpliva na izid stavne možnosti. Pri snookerju se v napovedi pravilnega izida (stava na frame) upošteva pravilen končni izid v framih. V primeru, da je razpisana stava na zmagovalca framea, se mora frame, na katerega se nanaša stava, zaključiti. Če je stava odvisna od končnega izida v okviru razpisanega turnirja, se ne glede na vmesne prekinitve dogodka upoštevajo igrane kvote. V primeru spremembe kraja dogodka, ki ga ni napovedal prireditelj, je stava nična. Če ekipa odstopi pred začetkom dogodka, je stava nična. V primeru, ko je stava razpisana na igralca in je ta igralec odstopil pred začetkom dogodka, je stava nična.

18 Če se sprejema stava na zmago ekipe ali igralca v izbranem dogodku (dvoboju, ki je lahko tudi kombinacija več dogodkov), se v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, šteje dobiten tip 0. Če prireditelj razpiše za napoved izida samo zmago ali poraz, potem je v primeru, da ekipi ali igralca dosežeta enak izid, stava nična. 25. člen info rezultati Prireditelj lahko takoj po končanem posameznem športnem tekmovanju objavi informativni rezultat, brez pripadajočih dobitnih tipov. Tako objavljen rezultat ni podlaga za obračun in izplačilo dobitkov. 26. člen objava rezultatov Prireditelj pri stavah najkasneje v 48-ih urah po odigranem dogodku objavi tip in rezultat končanega dogodka. Rezultate končanih dogodkov prireditelj objavi na svoji spletni strani. Če prireditelj pri stavah objavi nepravilen zapis rezultata in tipa končanega dogodka, ga mora popraviti takoj, ko je nepravilnost odkril, popravljen zapis rezultata in tipa pa objaviti na svoji spletni strani. Pri izplačilu dobitka se upošteva rezultat, ki je v trenutku izplačila zapisan na podatkovnem mediju prireditelja. Morebitni kasnejši popravek rezultata dogodka, ki se lahko izvede najkasneje v roku 7 dni od odigranega dogodka, ne vpliva na že izplačane stave. III. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA GOL NAPOVED 27. člen Prireditelj pri posameznem krogu igre»prve stave«na stavni listi za vsak krog Gol napovedi objavi listo, ki vsebuje seznam petih tekem z imeni ekip, navedbo športne panoge, datumom in časom sprejemanja vplačil. Vsaka prva navedena ekipa v tekmi se upošteva za domačo ekipo, drugo navedena ekipa pa za gostujočo ekipo, pri čemer pa kraj tekmovanja ni pomemben. 28. člen znesek vplačila za Gol napoved Cena vplačila posamezne kombinacije pri Gol napovedi je 0,09 EUR. Udeležencu se na posamezno kombinacijo priračuna 10 % davek od srečk. 29. člen sklad za dobitke pri Gol napovedi Pri Gol napovedi znaša sklad za dobitke najmanj 65 % od vrednosti prejetih vplačil. Skladu za dobitke oziroma za posamezno vrsto dobitka v posameznem krogu so lahko dodani zneski iz neizplačanih dobitkov.

19 30. člen vrste dobitkov pri Gol napovedi Pri Gol napovedi petih tekem so naslednje vrste dobitkov: - prvi dobitek, pravilno napovedani rezultati vseh petih tekem, - drugi dobitek, pravilno napovedani štirje rezultati od petih tekem, - tretji dobitek, pravilno napovedani trije rezultati od petih tekem. Od skupnega sklada za dobitke se nameni 30 % za prve dobitke, 70 % sklada pa se v razmerju 50:50 razdeli za druge in tretje dobitke. Znesek sklada za posamezno vrsto dobitka se enakomerno razdeli med pravilne napovedi rezultatov v posamezni vrsti dobitka. 31. člen prenos dobitka pri Gol napovedi Če v Gol napovedi v posameznem krogu ni prvega dobitka, se znesek sklada za prve dobitke prenese v prvi naslednji krog, v sklad za prve dobitke. Če v posameznem krogu ni drugega dobitka, se znesek sklada za druge dobitke prenese v prvi naslednji krog, v sklad za prve dobitke. Če v posameznem krogu ni tretjega dobitka, se znesek sklada za tretje dobitke prenese v prvi naslednji krog, v sklad za prve dobitke. 32. člen združitev dobitkov pri Gol napovedi Če je v posameznem krogu vrednost prvega dobitka manjša od vrednosti drugega dobitka, se zneska obeh skladov združita. V tem primeru so prvi in drugi dobitki enake vrednosti. Če je v posameznem krogu vrednost prvega in/ali drugega dobitka manjša od vrednosti tretjega dobitka, se zneski skladov združijo. V tem primeru so vsi dobitki enake vrednosti. 33. člen izključevanje dobitkov pri Gol napovedi Izplačilo dobitka višjega ranga na posamezni kombinaciji Gol napovedi izključuje izplačilo dobitka nižjega ranga. 34. člen Gol napovedna lista Prireditelj pred vsakim začetkom sprejemanja Gol napovedi objavi listo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke: - številko kroga, - datum in čas sprejemanja vplačil, - naziv panoge, - imena posameznih ekip v tekmovalnem paru, - številke tekmovalnih parov od 1 do 5. Če organizator tekmovanja spremeni datum in/ali čas tekme, lahko tudi prireditelj temu ustrezno spremeni datum in/ali čas, do katerega se Gol napoved sprejema.

Pravila Prve stave

Pravila Prve stave Pravila igre na srečo»prve STAVE«1 /41 PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«... 4 I. SPLOŠNE DOLOČBE... 4 1.1. prireditelj... 4 1.2. možnosti igranja igre... 4 1.3. udeleženci igre... 4 1.4. potrdilo o vplačilu...

Prikaži več

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus DODATEK K PRAVILOM IGRE NA SREČO»SKUPNE NAPOVEDI«NA NAPOVEDI COLOSSUS...1 1. SPLOŠNE DOLOČBE... 1 1.1. igra... 1 1.2. prirejanje igre... 1 1.3. način igranja... 1 1.4. napovedna lista... 2 1.5. napaka

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 Kazalo KAZALO STAVE... 4 Športne stave...4 Stave na številke...5 Cifra plus...5 Top 6...7 Virtualni športi...8 IGRE S SKUPNIM SKLADOM... 10 TOTOGOL...10

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo Eurojackpot vsebuje pravila igre na srečo Eurojackpot

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto vsebuje pravila igre na srečo loto številka 133/02

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR Na podlagi. odstavka 16. člena Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ZNOrg) in 1. odstavka 2. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014) je Mestni svet Mestne občine

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami s PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2019 tekmovanje mladih (kategorije rojenih leta 2002, 2004 in 2006) 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko

Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v ko Pravila škofjeloške poletne teniške lige 2019 Splošno o ligi pravica nastopa, formiranje skupin, igrišča in uradna žoga 1. Pravico igranja imajo (v kolikor tekmovalna komisija na podlagi prijav ne odloči

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

5

5 PRAVILNIK EKIPNIH REKREATIVNIH TENIŠKIH LIG 1.0. SPLOŠNO Ta pravila določajo način igranja rekreativnih teniških lig GERTL Gorenjske ekipne rekreativne teniške lige (v nadaljnjem besedilu GERTL). Podroben

Prikaži več

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa

PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa PROPOZICIJE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU NA MIVKI 2017 1. člen S temi propozicijami se določa način tekmovanja v okviru državnega prvenstva rokometa na mivki za leto 2017. Na turnirjih prejmejo prve

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL čl HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija INTERNATIONAL HOCKEY LEAGUE 2019/20 MEDNARODNA HOKEJSKA LIGA 2019/20 V tekmovanju IHL članov bodo nastopala moštva naslednjih klubov: 1. SKHL

Prikaži več

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist DELOVNO GRADIVO 22.1.2013 ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: 2013-1611-0022 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah

Prikaži več

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25 1000 LJUBLJANA Slovenija DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINCEV U-18 v sezoni 2016/17 V tekmovanju za DP mladincev nastopajo naslednja moštva: 1. Hk Triglav Kranj 2. Hk Olimpija

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

(Microsoft Word - Ponudba \232port_kon\350na.docx)

(Microsoft Word - Ponudba \232port_kon\350na.docx) PONUDBA ŠPORT 2012 RTV SLOVENIJA ŠPORTNE VSEBINE NA TV SLO 2 V LETU 2012 Leto 2012 na TV SLO 2 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno leto in tako ponujajo oglaševalcem

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 ŠPORTNE VSEBINE NA RADIU SLOVENIJA v letu 2012 VAL 202 Leto 2012 na Radiu Slovenija Val 202 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11. memoriala 2013-U13

Microsoft Word - Razpored tekmovanja 11.  memoriala 2013-U13 MEDNARODNI DVORANSKI NOGOMETNI TURNIR 11. MEMORIAL DANILA GOSTENČNIKA RAZPORED TEKMOVANJA U - 13 Dravograd-Dvorana Špic D, 07. DECEMBER 2013 Igralni dan SOBOTA, 07. DECEMBRA 2013 U - 13(2001 in mlajši)

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info:

MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: MEDNARODNA REGATA ZA POKAL LUKE KOPER Koper, nedelja, 31. marec 2019 RAZPIS PODPIRAJO NAS: Regatni odbor VK NAUTILUS Rezultati / Results info: http://www.vknautilus.si http://regate.veslanje.si 1. VABILO:

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS

PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS PRAVILA TEKMOVANJ LETNIH ŠPORTNIH IGER EDS SPLOŠNO 1. Pravico nastopa na letnih ali zimskih športnih igrah Elektro distribucijskih podjetij (EDS) imajo delavci, ki so v rednem delovnem razmerju v naslednjih

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

PRAVILNIK Osveženo:

PRAVILNIK Osveženo: PRAVILNIK Osveženo: 29.6.2016 RED BULL 400 WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 PLANICA OSNOVNI PODATKI Red Bull 400 letos ponovno vabi tekače, gorske tekače, kolesarje, pohodnike in ostale adrenalina željne športnike

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

15. ŠPORTNE IGRE PSS PREDSTAVITEV IN INFORMACIJE

15. ŠPORTNE IGRE PSS PREDSTAVITEV IN INFORMACIJE 15. ŠPORTNE IGRE PSS PREDSTAVITEV IN INFORMACIJE Lokacija prireditve: Ledna dvorana Športni objekti Maribor Koresova 7, 2000 Maribor Otvoritev 13. športnih iger PSS bo potekala v dvorani Tabor. Po otvoritvi

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn

JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turn JK MARIBOR in KK KARLO Vas vabita na turnir v preskakovanju zaprek CSN*** za pokal Slovenije in EQWIN MASTERS POKAL 1. Osnovni podatki Konjeniški turnir za Pokal Slovenije v preskakovanju zaprek za mlajše

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.),

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Pravila o tekmovanjih –

Pravila o tekmovanjih – IZVRŠNI ODBOR BALINARSKE ZVEZE SLOVENIJE Pravila o tekmovanjih Ljubljana, 21.03.2016 1 Na osnovi določil 52. člena Statuta Balinarske zveze Slovenije je Izvršni odbor BZS na svoji seji dne, 21. marca 2016

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več