PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. RAJKA KNEZA K ODLOČBI ŠT. U-I-158/17 Z DNE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. RAJKA KNEZA K ODLOČBI ŠT. U-I-158/17 Z DNE"

Transkripcija

1 Številka: U-I-158/17-21 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA DR. RAJKA KNEZA K ODLOČBI ŠT. U-I-158/17 Z DNE Uporaba prava EU ex officio v abstraktni ustavnosodni presoji I. Uvod; o tem, da mora Ustavno sodišče uporabiti pravo EU po uradni dolžnosti 1. V ločenem mnenju naslavljam vprašanje uporabe prava EU po uradni dolžnosti v abstraktni ustavnosodni presoji predpisov. Osrednje vprašanje v tej zadevi je, ali je regulacija cen dimnikarskih storitve ustavnoskladna. Vendar je regulacija cen tudi par excellence vprašanje prava EU, tako sklopa pravil svoboščin notranjega trga, urejenih v Pogodbi o delovanju EU (v nadaljevanju PDEU), v tem primeru prostega opravljanja storitev 1 in svobode ustanovitve 2 (v primerih trgovanja z blagom pa tudi prostega pretoka blaga 3 ), kot tudi konkurenčnih pravil. 4 Regulacija cen je način, ki grobo poseže na trg. 5 Zato je v pravu EU regulacija cen tema, ki je resno analizirana. Enako velja za področje storitev v splošnem oz. javnem interesu (s katerimi v nadaljevanju prav tako povezujem dimnikarske storitve 6 ). Ne gre torej za kakšno minuciozno vprašanje prava EU. 7 Pobudniki, zakonodajalec in Vlada se na pravo EU niso sklicevali, 8 prav 1 Naslov IV, Poglavje 3 (člen 56 in naslednji) PDEU. 2 Naslov IV, Poglavje 2 (člen 49 in naslednji) PDEU. 3 Naslov II, Poglavje 3 (člen 34 in naslednji) PDEU. 4 Predvsem 106. člena PDEU v povezavi s 102. in 107. členom PDEU. 5»Res je, da je nadzorovanje cen eno najbolj intruzivnih posredovanj na trgu ter da je posebej močna omejitev lastninskih pravic in svobodnega dajanja gospodarske pobude.«sklepni predlogi pravobranilca Madura v zadevi C-58/08, Vodafone, z dne , 38. točka. 6 Gl. točke 11, 12 in 15 tega ločenega mnenja v nadaljevanju. Definicija t. i. storitev v splošnem gospodarskem interesu v EU (services of general economic interest, v nadaljevanju SGEI) je široka in lahko zajeme tudi storitve, ki jih država članica izrecno ne opredeli kot storitve javnih služb. Še več, to je zelo kompleksno področje pravil konkurenčnega prava in svoboščin notranjega trga, ki vključuje tudi regulacijo cen tovrstnih storitev. EU je v 36. členu Listine EU o temeljnih pravicah v luči vse večjih učinkov politike liberalizacije uredila dostop do SGEI. Gre za t. i. spill-over učinek politike liberalizacije, ki odpira številna pravno kompleksna vprašanja. Gl. več o tem pri S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward, The EU Charter of Fundamental Rights A Commentary, 2. izdaja, Hart Publishing, 2021, odstavek 36.01, str Gl. N. Dunne, Regulating prices in the European Union. Yearbook of European Law, 37 (2018), str Gl. tudi N. Dunne, Price Regulation in the Social Market Economy, LSE Law, Society and Economy Working Papers 3/2017.

2 tako pa Ustavno sodišče samo odločitve ni utemeljilo po pravilih prava EU in sodni praksi Sodišča EU. S tem se nisem strinjal Stališče, da se brez izrecnih navedb strank prava EU ne uporabimo, menim, ni pravilno. Smo v abstraktni presoji, 10 prvi in edini sodnik, soočeni s substanciranimi trditvami o z Ustavo neskladni zakonski ureditvi (74. člen Ustave). Da lahko to presodimo, menim, moramo substancirane trditve o položaju izvajalcev dimnikarskih storitev, nalog in pristojnosti dimnikarjev in (meja) spoštovanja konkurence presojati po pravu EU. Vse, kar potrebujemo za uporabo pravila iura novit curia, so substancirani očitki (trditveno podlago). Kam jih bomo uvrstili, pod katero zgornjo premiso, je naloga Ustavnega sodišča. Tudi drugi odstavek 22. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) določa, da zgornja premisa ni le Ustava, ampak hkrati z njo tudi mednarodne pogodbe. 11 Ta določba ZUstS ima svoj temelj v 8. členu Ustave, od tod tudi logično izhaja pristojnost Ustavnega sodišča presojati ne le skladnost predpisov z Ustavo, ampak tudi z mednarodnimi pogodbami (prvi in drugi odstavek 160. člena Ustave). PDEU je mednarodna pogodba, ki nas kot taka obvezuje že po 8. členu Ustave; je pa hkrati še posebne vrste mednarodna pogodba, ki nas kot primarno pravo EU specialno zavezuje tudi po 3.a členu Ustave (a tudi, če tega člena ne bi bilo, ne bi bilo prav nič drugače). Zaradi te posebnosti na ustavno raven ne sega le primarno pravo EU, omenjena PDEU in Listina o človekovih pravicah (ki vsebuje tudi pravico do svobodne gospodarske pobude v 16. členu in dostop do storitev v splošnem (javnem) interesu v 36. členu), ampak tudi sekundarno pravo EU Če so substancirani očitki o prepovedi regulacije cen usmerjeni v 74. člen Ustave, to ne pomeni, da regulacija nima še kakšne druge pravne podlage. Če je ta v pravu EU, ki se uporabi primarno, je treba z njo napolniti tudi vidike 74. člena Ustave ali pravila EU uporabiti neposredno. 13 Če pa ta trčijo z Ustavo, je nujen predlog Sodišču EU za sprejetje predhodne 8 Na pravo EU pa je v postopku sprejemanja zakona ustrezno opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Opozorila je ravno na vprašanje, na katero tudi samo osredotočam to ločeno mnenje: na reguliranje cen kot vprašanje notranjega trga EU. Trdi, da je treba to vprašanje preučiti. Mnenje tvori del sodnega spisa. 9 Tudi nisem prvič naletel na takšno situacijo in tudi ni prvič, da nisem prepričal večine, da bi morali sua sponte ali ex officio, po uradni dolžnosti, kljub molku udeležencev postopka, sodniki sami uporabiti pravo EU. Tako sem apeliral tudi v zadevi št. U-I-32/17, kjer je bila presojana organiziranost pogrebne dejavnosti. 10 V tem mnenju se ne ukvarjam z uporabo prava EU po uradni dolžnosti v drugih postopkih pred Ustavnim sodiščem, predvsem v postopkih z ustavnimi pritožbami. Tam so okoliščine drugačne predvsem zaradi zahtev po materialnem izčrpanju očitkov tudi z vidika prava EU. Pa tudi to ni edina posebnost. Postopka sta toliko različna, da zahtevata vsak svojo ločeno analizo uporabe prava EU po uradni dolžnosti, zato se v tem mnenju osredotočam le na postopek abstraktne presoje ustavne skladnosti predpisov. 11 Drugi odstavek 22. člena ZUstS določa:»(2) Ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, obsega tudi oceno skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in s splošnimi načeli mednarodnega prava.«12 Ustavno sodišče je že v zadevi št. U-I-146/12 (odločba z dne , Uradni list RS, št. 107/13, in OdlUS XX, 10) pri presoji Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) kot zgornjo premiso uporabilo Direktivo 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu in Direktivo 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Obe direktivi je uporabilo skupaj s sodno prakso Sodišča EU. Gl. predvsem točke odločbe v tej zadevi. 13 Gl. že davno odločitev Sodišča EU v zadevi 33-76, Rewe-Zentralfinanz eg in Rewe Zentral AG proti Landwirtschaftskammer für das Saarland, z dne :»[...] in the absence of community rules on 2

3 odločbe po 267. členu PDEU. 14 Pri postopku abstraktne presoje predpisov Ustavno sodišče sodi na prvi in edini stopnji. Tudi glede uporabe prava EU. Če Ustavno sodišče ne uporabi prava EU, potem a priori tudi ni mogoč postopek sprejemanja predhodne odločbe po 267. členu PDEU Tudi načelo nacionalne procesne avtonomije v tem pogledu ne vzpostavlja razlike med uporabo Ustave in prava EU. Nacionalna procesna avtonomija ni absolutna. Omejena je predvsem z načelom enake obravnave (oz. enakovrednosti) nacionalnega prava in prava EU (principle of equivalence) in načelom učinkovitosti (principle of effectiveness). 16 Obe načeli morata biti kumulativno spoštovani. Če torej za nacionalno pravo velja načelo iura novit curia, mora veljati tudi za pravo EU. 17 In tudi če bi uporabo prava EU obravnavali enako kot nacionalno pravo, to še ne pomeni nujno tudi, da bi ta bila učinkovita (npr. če bi nacionalno pravo neučinkovito uporabljali, bi morali učinkovitejšo varstvo nuditi pravicam iz prava EU). Vsi nacionalni organi (ne le sodišča) so zavezani k doseganju polnega učinka prava EU (full effect). 5. Če stranke o uporabi prava EU med postopkom prav nič ne navajajo, je njegova uporaba še vedno ex officio naloga sodišč. Dovolj je, da stranka poda zahtevek/očitek, temelječ na nekem dejanskem stanju, sodišče pa mora le tega pravno kvalificirati (gre za subsumpcijo pod zgornjo premiso, tj.»prehod iz dejanskega stanu v svet prava«). V našem sistemu velja iura novit curia. 18 To je aksiom. Če stranka sama pravno kvalificira očitek, sodišče na to ni vezano. 19 V pravu EU bi Sodišče EU npr. lahko odločilo, da je vprašanje v postopku za sprejetje predhodne odločbe nedovoljeno (inadmisible), če dejanskega stanu ne bi bilo mogoče uvrstiti pod normo, za katero predložitveno sodišče sprašuje po razlagi ali veljavnosti. V našem pravnem sistemu ni tako in ko Ustavno sodišče torej opravlja pravno kvalifikacijo, jo mora opraviti tudi po pravu EU (uporabi ga neposredno, ex officio), četudi stranke o tem molčijo. To ni sporno. Nacionalna sodišča so, tako kot Sodišče EU, varuhi pravnega reda EU. K učinkovitemu varstvu pravic po pravu EU pred this subject, it is for the domestic legal system of each Member State [ ] to determine the procedural conditions governing actions at law intended to ensure the protection of the rights which citizens have from the direct effect of community law.«14 Tudi Ustavno sodišče mora nacionalno pravo (tudi Ustavo), enako kot t. i. redna sodišča, razlagati konsistentno s pravom EU (interpretatio europea, lojalna oz. konsistentna razlaga itd.). 15 Kar lahko pomeni (tudi) kršitev prava EU, odškodninsko odgovornost po kriterijih iz zadeve C-224/01, Köbler ali postopek Evropske komisije proti državi članici po 258. členu PDEU. 16 Gl. npr. zadevo C-213/89, Factortame, sodba z dne , tč. 20:»Sodišče je tudi presodilo, da je z inherentnimi zahtevami prava Skupnosti neskladna vsaka določba nacionalnega pravnega reda ali vsaka zakonodajna, upravna ali sodna praksa, katere učinek je zmanjšanje učinkovitosti prava Skupnosti, če pri uporabi tega prava pristojni sodnik nima pooblastil za to, da stori vse potrebno, da se ne uporabijo nacionalne zakonske določbe, ki morebiti ovirajo četudi le začasno polni učinek predpisov Skupnosti (zgoraj navedena sodba Simmenthal z dne 9. marca 1978, točki 22 in 23).«17 Gl. več o enaki obravnavi pri K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014, str Treba je sicer razlikovati med načelom iura novit curia in odločanjem ex officio. Seveda sta povezana, a tudi če bi nacionalna procesna zakonodaja predpisala, da mora sodišče odločati le na podlagi navedb strank, mora sodišče vendarle samo narediti pravno kvalifikacijo. Gl. tudi tč. 16 obrazložitve sodbe v zadevi C-222/05 do C-225/05, van der Weerd, sodba z dne Tako npr. tudi tretji odstavek 180. člena Zakona o pravdnem postopku. 3

4 nacionalnimi sodišči zavezuje tudi 47. člen Listine o temeljnih pravicah EU. Pravo EU zahteva le, da sodišča sama ne odločajo ultra petitum (passive role of the court) To, da bi»pogledali proč«v odsotnosti sklicevanja strank na pravo EU in da bi odločali (le) po nacionalnem pravu (le po Ustavi, tudi brez uporabe konsistentne razlage), ni skladno z načeli neposredne uporabe prava EU, neposrednega učinka določb prava EU, ex officio uporabe prava EU ali načela konsistentne razlage, kadar določba prava EU neposredno ne učinkuje. 21 Najmanj, kar se pričakuje od sodišč, je torej konsistentna razlaga nacionalnega prava s pravom EU. Če»pogledamo proč«, to pomeni, da me to kot sodnika sili v položaj sprejeti odločitev, ki ni skladna s pravom EU (čeprav me 3.a člen Ustave zavezuje k prednostni uporabi, ne le pred zakonom, ampak ga moram ustrezno upoštevati tudi pri uporabi Ustave, kot pišem zgoraj v točkah 2 in 3). Sodnik sem torej v položaju, ko vem, da ne odločam pravilno, pa vseeno odločitev utemeljim le na nacionalnem pravu. S tem povzročim kršitev prava EU. Ko odločamo in moramo uporabiti pravo EU, odločamo tudi kot»evropski«in ne le kot nacionalni sodniki Pobudniki navajajo številne ovire pri izvrševanju dimnikarskih storitev, ki, menim, zahtevajo subsumpcijo tudi pod zgornje premise prava EU, ki bi morale napolniti 74. člen Ustave. Trdijo, da je otežen vstop na trg, da ukrepi niso sorazmerni s cilji v javnem interesu, da se postavlja vprašanje obstoja izvajalcev storitev, da sploh ne gre za trg temveč za nedoločen licenčni koncept in ne za javno službo itd. To so vse očitki, zaradi katerih se pravu EU ne moremo izogniti. 23 Ločeno je, seveda, vprašanje rezultata presoje očitkov, a subsumpcija brez prava EU je pomanjkljiva. 20 Kadar stranke o uporabi prava EU molčijo, je sicer prav mogoče, da nacionalna sodišča kakšen minuciozen detajl prava EU spregledajo in je tudi na strankah, da nanj opozarjajo. To lahko ima tudi negativne posledice (sodišča bodo še bolj preobremenjena, ker bodo sama morala biti pozorna na vsako malenkost prava EU). Na Splošnem sodišču EU (pristojno za neposredne postopke) preverjajo ex officio samo nekatera najbolj ključna vprašanja: npr. dopustnost tožbe, z materialnega vidika pa npr. kršenje bistvenih pravil, npr. obveznosti obrazložitve odločitev Komisije. Gre za t. i. moyens d'ordre public, ki so dokaj omejeni. Splošno sodišče EU v vsakem primeru uporablja pravo EU in stranke se morda znotraj tega prava pozabijo sklicevati na kak argument (nasprotno, pri postopku odločanja o predlogu za predhodno odločbo po 267. členu PDEU, za kar je pristojno Sodišče EU, gre za povsem nekaj drugega tam je pravo EU osrednje vprašanje in postopek se brez vprašanja razlage/veljavnosti prava EU ne more niti začeti). V postopkih na nacionalnih sodiščih (tudi na Ustavnem sodišču) pa lahko stranke povsem»pozabijo«na pravo EU. 21 To vprašanje ima drugačne vidike v postopkih z ustavnimi pritožbami, kjer mora pritožnik izčrpati očitke pred t. i. rednimi sodišči. Ločeno vprašanje, na katerega to ločeno mnenje ne odgovarja, pa je, kako se to nanaša tudi na očitke glede uporabe prava EU. Gl. tudi op. 10 zgoraj. 22 Sodba Sodišča EU v zadevi C-456/13 P, T & L Sugars Ltd, z dne , v 45. tč. obrazložitve to pojasni z besedami:»vendar sodnega nadzora nad spoštovanjem pravnega reda Unije, kot je razvidno iz člena 19(1) PEU, ne zagotavlja samo Sodišče, ampak ga tudi sodišča držav članic. PDEU s členoma 263 PDEU in 277 PDEU na eni strani in s členom 267 PDEU na drugi strani namreč vzpostavlja celosten sistem pravnih sredstev in postopkov, ki zagotavljajo nadzor nad zakonitostjo aktov Unije, ta nadzor pa je zaupan sodišču Unije.[ ].«23 Vprašanje glede izpolnjevanja pogoja čezmejnega (cross-border) elementa ni sporno. Več o tem pogoju gl. pri R. Knez, J. Hojnik, Notranji trg EU, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2009, str in tam citirane odločitve Sodišča EU. Gl. tudi zadevo C-293/14, Gebhart Hiebler, sodba z dne , v kateri je bila presojana avstrijska ureditev dimnikarskih storitev tudi po Direktivi 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (Uradni list EU, št. L 376/2006, str. 36, v nadaljevanju DSNT). 4

5 II. Vzpostavitev kontradiktornosti z udeleženci v postopku abstraktne presoje glede uporabe prava EU 8. Če Ustavno sodišče uporabi pravo EU ex officio, tudi kadar stranke o tem molčijo in med postopkom odločanja za to tudi ne izvedo, je lahko odločitev in razlogovanje Ustavnega sodišča za udeležence v postopku presenečenje. V teh primerih se zato zastavlja vprašanje, ali bi kazalo tudi v postopku pred Ustavnim sodiščem pozvati stranke, naj se opredelijo tudi do prava EU. Člen 28 ZUstS nam omogoča vzpostaviti kontradiktornost s strankami. Preprečimo sodbo presenečenja. Enako kot na javni obravnavi (ki jo Ustavno sodišče, daleč preobremenjeno s pripadom, le redko izvaja) je udeležencem dana možnost biti slišan in pojasniti svoja stališča (audiatur et altera pars). Nanje lahko naslovimo tudi tista vprašanja, v katera sodniki trčimo in se (lahko) porajajo samemu Ustavnemu sodišču (udeležencem v postopku pa morda ne). Tako kot to na primer počnejo Sodišče EU, Splošno sodišče EU in ESČP. 24 Če je tako, bomo dosegli tudi zaupanje v sodišča, kar moramo sodišča zasledovati in graditi. 9. Še več, ustrezna kontradiktornost s strankami tudi glede vprašanj, ki se sodišču porajajo sama, bi v smislu vprašanja zgornjih premis dosegla raven javne obravnave (kajti pri slednji se vsako vprašanje, ki se postavi sodnikom, postavi strankam, ki imajo nanje možnost odgovoriti in na odgovor replicirati). Prav tako je to v pomoč sodnikom, kajti težje je odločati ne vedoč, kako stranke razmišljajo o zgornjih premisah. Predvsem pa, ne povzroči se presenečenje pri strankah. To je resno vprašanje, kajti kako naj stranke zaupajo sodiščem, če o nečem, kar je temelj ali kar je nosilni razlog odločitve sodišča, niso bile niti vprašane, niti se o tem ni vodila razprava. 25 III. O podpori izreku 10. To je težji del pojasnjevanja v ločenem mnenju. Izrek sem namreč podprl, kljub temu, da se ne strinjam s presojo le po 74. členu Ustave, ne da bi ga napolnili s pravom EU. 26 Da bi lahko premagal to težavo, sem opravil presojo po pravo EU, ki je v odločbi ni, menim pa, da bi morala biti. 11. Dimnikarske storitve so organizirane tako, da izpolnjujejo skoraj vse kriterije javne službe, čeprav jih zakon tako ne poimenuje. Določena je kontrahirna dolžnost, dimnikarske storitve so 24 Pri Splošnem sodišču EU to omogoča 89.3.a člen Pravil postopka (Rules of procedure), pri Sodišču EU pa 61. člen Pravil postopka tega sodišča. Ilustrativen je tudi primer ESČP; v zadevi, prvi v nizu podnebnih tožb (Cláudia Duarte Agostinho et autres contre le Portugal et 32 autres États), je to sodišče komuniciralo zadevo in od strank zahtevalo, naj se opredelijo ne le glede domnevne kršitve 2., 8. in 14. člena EKČP, temveč tudi 3. člena (prepoved mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja), in pravice do lastnine iz 1. člena Protokola št. 1 k EKČP. ESČP je torej samo uvidelo, da bi lahko zgornjo premiso tvorili tudi zadnji dve omenjeni določbi EKČP, na katere se pritožniki niso sklicevali. Gl. pri C. Heri, The ECtHR s Pending Climate Change Case: What s Ill-Treatment Got To Do With It?, Blog of the European Journal of International Law, z dne Menim, da ima sodba presenečenja izrazito negativni vpliv na zaupanje sodiščem. Tudi ni skladna z zahtevo po poštenem postopku (6. člen EKČP in 47. člen Listine). 26 Kot pišem zgoraj, nisem bil prvič pred takšno dilemo, ali zato tudi izreka ne podpreti. Gl. op. št. 9 zgoraj. 5

6 (skoraj) enako dostopne za vse (torej, gre za univerzalnost oz. za načelo poštne znamke, kot je značilno za javne službe 27 ), javni interes glede izvajanja teh storitev je zaradi zahtev požarne varnosti izredno močno izražen, izpostavljena so strokovna merila, kdo lahko opravlja storitve, dimnikarji izvajajo tudi določen nadzor in, kot je običajno pri storitvah javnih služb, določene so cene storitev, kar, med drugim, omejuje tudi dobiček. To pomeni, da imamo opravka z ureditvijo, ki sicer v zakonu ni opredeljena kot javna služba (kot je bil to primer ureditve pred ZDimS 28 ), pa vendar je v veliko elementih podobna javni službi (manjka le pristojnost (dolžnost) izvajanja javne službe oblastnim (lokalnim ali državnim) organom). Zato sem v uvodu zapisal, da ne gre le za poglavja PDEU, ki urejajo svoboščine notranjega trga, ampak tudi za pravila o konkurenci, predvsem tista pravila, ki naslavljajo državo, ki z regulacijo posega na (svoboden) trg (zlasti 106. člen PDEU). Ta namreč ureja (predvsem v njegovi izpeljavi z odločitvami Sodišča EU) vprašanja, kdaj se neka dejavnost tej določbi ustrezno uredi kot javna služba, kako se podelijo izključne ali posebne pravice in da se mora tudi v teh primerih spoštovati pravila PDEU, predvsem pravila o prepovedi diskriminacije in pravila o konkurenci. 29 PDEU ne definira pojma storitve v splošnem gospodarskem interesu (SGEI). Definicijo je podala Evropska komisija:»storitve splošnega gospodarskega pomena: so gospodarske dejavnosti, ki se opravljajo v splošno javno korist in se na trgu brez javnega posredovanja sicer ne bi opravljale (oz. bi se opravljale pod drugačnimi pogoji v smislu kakovosti, varnosti, cenovne dostopnosti, enake obravnave ali splošnega dostopa). Obveznosti javne službe se naložijo izvajalcu s pooblastilom in na podlagi merila splošnega interesa, s čimer se zagotovi, da se služba opravlja pod pogoji, ki omogočajo izpolnjevanje njene naloge.«30 Če nacionalna ureditev neke dejavnost ne nosi naziva (gospodarska) javna služba, vsebuje pa vendarle njene elemente, je treba preveriti tudi ali ne gre za falsa denominatio non nocet oz. celo več; sploh ni pomembno, kako se ureditev določenih 27 O upravičenosti takšnega pogoja pri dimnikarskih storitvah primerjaj zadevo C-293/14, Hiebler, točke Prejšnji sistem je gradil na modelu koncesionirane gospodarske javne službe. Gl. tudi mnenje Zakonodajne pravne službe DZ, št /15-6 z dne , str Člen 106 (prejšnji člen 86 Pogodbe o Evropski skupnosti) v prvem in drugem odstavku določa:»1. Države članice glede javnih podjetij ali podjetij, katerim so odobrile posebne ali izključne pravice, ne smejo sprejeti ali ohraniti v veljavi ukrepov, ki so v nasprotju s pravili iz Pogodb, zlasti iz člena 18 in členov 101 do Podjetja, pooblaščena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena, oz. podjetja, ki imajo značaj dohodkovnega monopola, ravnajo po pravilih iz Pogodb, zlasti po pravilih o konkurenci, kolikor uporaba takšnih pravil pravno ali dejansko ne ovira izvajanja posebnih nalog, ki so jim dodeljene. Razvoj trgovine ne sme biti prizadet v takšnem obsegu, ki bi bil v nasprotju z interesi Unije.«Medtem, ko se prvi odstavek nanaša na države članice, se drugi na ponudnike storitev. Da bi se doseglo ustrezno ravnovesje med uporabo pravil o konkurenci in interesom držav članic, da zagotovijo kvalitetne storitve v javnem interesu, določba omejuje uporabo konkurenčnih pravil. Omejuje jih z de facto in de iure izvrševanjem storitev, ki so v javnem interesu. Prvi odstavek tega člena se predvsem osredotoči na onemogočanje tveganja zlorabe dominantnega položaja podjetjem, ki pridobijo izključne ali posebne pravice. To so tveganja tako glede zlorabe cen, zavrnitev opravljanja storitev, itd. Gl. več o tem pri A. Jones, B. Sufrin, N. Dunne, EU Competiton Law, sedma izdaja, Oxford University Press, 2019, str Gl. več o tem tudi pri A. Ezrachi, EU Competition law, An Analytical Guide to the leading cases, 4th edition, Oxford and Portland, Oregon, 2014, str. 305 in nasl. 30 Sporočilo Komisije, Okvir kakovosti za storitve splošnega pomena v Evropi (COM)2011, 900 konč., str. 3. Gl. tudi R. Whish, D. Bailey, Competition Law, 10. izdaja, Oxford University Press, 2021, str

7 storitev v nacionalnem pravu poimenuje. Pomemben je vsebinski kriterij; torej, ali ureditev po vsebini zadosti definiciji SGEI. 12. Poseganje zakonodajalca v urejanje teh storitev, je, menim, neobhodno. Zakonodajalec je ustvaril področje teh storitev (kaj so, katere storitve so nujne, kako pogosto se izvajajo, kdo so prejemniki storitev (oz. t.i. zagotovljeni prejemniki storitev), kakšni so pogoji za izvajalce storitev, onemogočanje cenovnega razlikovanja oz. princip poštne znamke, itd) in s tem zasledoval velik javni interes (požarne varnosti). Že to nakazuje, da storitve niso povsem prepuščene trgu in (ne)zavednosti posameznikov po nujnosti prejemanja teh storitev ter njihovi (ne)pripravljenosti večkrat v kurilni sezoni dopustiti pregled ter nadzor na kurilnimi napravami in dimniki. Z drugimi besedami, definicija SGEI je tako široka, da ni mogoče trditi, da teh storitev ZDimS ne ureja z elementi javnih služb kot opisujem zgoraj. Če se torej de iure in de facto približamo situaciji, ki bi bila podobna (koncesioniranemu 31 ) izvajanju storitev oz. podeljevanju posebnih pravic za izvajanje storitve v javnem interesu, bi tudi določanje najvišjih dopustnih cen dobilo drugačen vidik. 32 Do ocene, koliko je podobnosti s posameznimi elementi javne službe, je vendarle daljša in podrobnejša pot, vendar je že pri elementu urejanja teh storitev v javnem interesu veliko povednosti; storitve se ne prepuščajo tržnim zakonitostim. V tem je srž. 13. Ko je tako, in ne gre za vprašanje popolne liberalizacije določenih storitev, to vpliva tudi na uporabo splošnih pravil o regulaciji cen. Poseganje na trg z regulacijo cen povzroči ovire (v angleščini»liable to hinder«) in omejitve oz. oteži vstop»novih«subjektov na trg, 33 omeji tudi lastninsko pravico (npr. glede doseganja dobička, ali morajo morda ponudniki storitev kdaj izvajati storitve tudi pod regulirano ceno, z izgubo 34 itd.), 35 pa vendarle regulacija cen (tako kot vsak ukrep, ki omeji svoboščine notranjega trga) ni absolutno prepovedana. Kadar za takšen ukrep govorijo prevladujoči razlogi v javnem interesu (t. i. ORPI overriding reasons in the public 31 Ker storitve izvajajo zasebniki in ne npr. javna podjetja. 32 Določanje cen v primeru javnih služb ni (tako) sporno. Gl. v tem pogledu tudi R. Whish, D. Bailey, nav. delo, str Prim. tudi zadevo C-266/96, Corsica Ferries, točka 46:»[ ] ni nezdružljivo s 86. členom in prvim odstavkom 90. člena Pogodbe (op. a: zdaj 106. in 102. člen), če se v ceno storitve vključi postavka, namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja splošne storitve priveza, če ta postavka ustreza dodatnim stroškom, ki izhajajo iz posebnih značilnosti te storitve, in če se za to storitev zaradi posebnosti posameznega pristanišča določijo različne tarife.«33 Z besedami Sodišča EU:»It must also be noted that, according to the case-law of the Court, Article 59 of the Treaty requires not only the elimination of all discrimination on grounds of nationality against providers of services who are established in another Member State, but also the abolition of any restriction, even if it applies without distinction to national providers of services and to those of other Member States, which is liable to prohibit or further impede the activities of a provider of services established in another Member State where he lawfully provides similar services (see Case C-76/90 Säger [1991] ECR I-4221, paragraph 12; Case C-43/93 Vander Elst [1994] ECR I-3803, paragraph 14).«Tako povzame Sodišče EU v točki 29 sodbe C-17/00, François De Coster. 34 Pobudniki trdijo, da lahko maksimalne cene vplivajo na obstoj dimnikarskih družb (str. 21 pobude). To, seveda, lahko vpliva na vstop novih ponudnikov storitev na trg (za kar odločba ugotavlja, da temu ni tako (op. 35 in točka 61 obrazložitve odločbe). Ampak pobudniki v odgovoru na mnenje Vlade RS nasprotno zapišejo, da omejevanje z maksimalno ceno ni več smiselno, saj že konkurenca na trgu zagotavlja tiščanje cen navzdol (str. 14). Vlada namreč pojasnjuje, da se na trgu izvajajo storitve pod maksimalno določenimi cenami. 35 Za trditve pobudnikov gl. točko 7 tega ločenega mnenja in A del odločbe. 7

8 interest). Tako določa tudi DSNT v četrtem odstavku 10. člena in tretjem odstavku 15. člena ter v 40. in 69. točki uvodnih določil). Nacionalna ureditev lahko izjemoma vzdrži tudi siceršnjo prepoved reguliranja cen tako na področju, kjer je trg liberaliziran, kot tudi (lažje) tam, kjer gre za storitve v splošnem interesu. Tukaj je pogosto stična točka med razlogi ORPI in javnim interesom, ki narekuje posebno ureditev. Vlada navaja ORPI razloge. 36 Gre za razloge varovanja okolja, javne varnosti, 37 življenja in zdravja ljudi, tako lastnikov nepremičnin s kurilnimi napravami in dimniki, kot drugih v takšnih in sosednjih nepremičninah. Požarno varnost je treba vzeti resno. Ob nepravilnem vzdrževanju kurilniških naprav in dimnikov, neustreznih in ne brezhibnih kurilniških napravah, se lahko hitro zgodijo požari in povzročijo enormno škodo. Naj spomnim samo na velik požar v stanovanjskem bloku Grenfell Tower v severnem Kensingtonu v zahodnem Londonu, ki je lep dokaz za to, kako hitro lahko stavba postane goreča bakla. Namreč, zaradi modernih izolacijskih materialov (stiropor) ogenj hitro zajame celotno zgradbo. Navajam samo en primer, ne da bi izgubljal več prostora s primeri črnih kronik požarov zaradi kurilnih naprav (oz. predvsem neustreznih dimnikov) ali uhajanja monoksida tudi iz slovenskih medijev. Sam sem lahko uvrstil te razloge tako v javno varnost kot tudi v t. i. razloge v prevladujočem javnem interesu (ORPI). Pomembno vlogo pri tem imajo tudi zahteve po periodičnosti pregledov. Nekateri pregledi se vršijo tudi do štirikrat na kurilno sezono, 38 ki v Sloveniji traja približno pol leta. To pomeni večkratno zagotovljeno izvajanje storitev (kontrahirna dolžnost) pri istih strankah. Zato menim, da je reguliranje cen dimnikarskih storitev pri dejstvu večkratnih pregledov (na manj kot dva meseca za nekatere preglede), uravnoteženo s ciljem požarne varnosti. Če k temu dodam, da gre za cilj v javnem interesu, je treba imeti v mislih dostopnost do teh storitev (s tem poleg varstva prejemnikov storitve na eni, tudi izogibanje storitvam na drugi, česar ob popolnoma prostem tržnem pristopu ne morem izključiti). Vidim torej trk, na eni strani storitev, ki imajo kar nekaj značilnosti gospodarske javne službe, in na drugi strani popolnoma tržnega pristopa. 14. Nisem sicer našel odločitve Sodišča EU, ki bi neposredno in popolno odgovarjala na vprašanja regulacije cen dimnikarskih storitev v takšnih okoliščinah in v takšni nacionalni ureditvi, kot je slovenska (in da bi lahko neposredno sledil acte ecleré doktrini). Zadeva C-293/14, Gebhart Hiebler, se sicer nanaša na dimnikarske storitve, a neposredno ne odgovarja na vprašanja reguliranja cen kot izpostavljajo pobudniki. Vendar pa je Sodišče EU v tem primeru tudi imelo opravka s tarifami, ki v Avstriji urejajo plačilo za protipožarne preglede, za katere pa je Sodišče EU menilo, da ne pomenijo izvajanja javne oblasti, pa kljub temu glede tarif ni sprejelo nobenega stališča. 39, 40 V točki 42 te sodbe Sodišče EU pojasni, da se uporabijo maksimalne 36 Podobni razlogi sicer tudi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2) ne štejejo za omejevanje prostega nastopanja s predpisi. Gl člen tega zakona. 37 Javna varnost je razlog za dopustno odstopanje od svobode ustanovitve in prostega opravljanja storitev tudi že po PDEU (52. člen PDEU), ne le po direktivi. Razlika je v tem, da direktiva zahteva ukrepe, ki so nediskriminatorni, po PDEU pa razlogi iz 51. in 52. člena PDEU (javna oblast, javna varnost, javno zdravje, ) tega ne zahtevajo. 38 Gl. točko 56 obrazložitve odločbe. 39 Gl. točke 9, 11, 15, 42 sodbe Sodišča EU. Prvenstveno vprašanje v tej zadevi je sicer bilo, ali je treba ločiti dejavnosti čiščenja kurilnih naprav in dimnikov od funkcije nadzora, ki jo prav tako (podobno kot po ZDimS) morajo opravljati dimnikarji (sicer brez pristojnosti oblastnih ukrepov), in ali slednja storitev pomeni izvajanje javne oblasti ter se DSNT ne uporabi ali pa vendarle ne gre za izvajanje javne oblasti. Sodišče EU je odločilo, da ne gre za izvajanje javne oblasti:»[ ] je treba Direktivo 2006/123 razlagati tako, da 8

9 cene, a ne nakaže problema v tem pogledu in ne problematizira. Drži, da po tem tudi ni bilo vprašano, a je v 74. točki dodalo napotek, da morajo države članice vprašanje izvajanja določenih storitev urediti tako, da bo spoštovano pravilo»finančno uravnoteženih pogojev«. 41 To se nanaša na ozemeljske omejitve v avstrijski zakonodaji, vendar je zahtevo mogoče razumeti tudi širše. Namreč, v obravnavami zadevi me nagovorijo tudi težave pobudnikov z višino določene maksimalne cene. Vendarle je to vprašanje višine, ne temelja, in je lahko rešljivo z aktivnostjo Vlade oz. ZDimS omogoča postopek, ko Vlada prisluhne in najvišje dovoljene cene spremeni (gl. peti odstavek 19. člena ZDimS) Drži tudi, da Ustavno sodišče ni začelo postopka za predlog predhodne odločbe Sodišča EU, da z udeleženci ni vzpostavilo kontradiktornosti glede zgornjih premis iz prava Evropske unije (kar kritiziram v tem mnenju). Ali bi bilo treba začeti s postopkom predloga za predhodno odločbo, kot to zahtevajo 267. člen PDEU in kriteriji iz zadeve C.I.L.F.I.T. (in z zahtevo po učinkovitem varstvu tudi 19. člen Pogodbe o EU in 47. člen Listine)? Sodišče EU je v preteklosti že sprejelo sodbe, kjer so bila osrednja vprašanja o dopustnosti regulacije cen, 43 tako da o samem institutu regulacije cen nacionalna sodišča že imamo smernice. Vendar so primeri lahko različni, ko gre za okoliščine, namene in ORPI (vse to velja tudi za zadevo C-293/14, Hiebler, do katere se opredeljujem zgoraj). Kot pojasnjujem, pojasnila ORPI prepričujejo v smer opravičenosti regulacije. 44 Ne smemo namreč biti brez posluha za različne regulacije storitev v javnem interesu v državah članicah. Ne gre torej za popolnoma tržno dejavnost, kjer je regulacijo cen težje opravičiti. Ko gre za storitve v javnem interesu, je treba previdno stehtati na eni strani javni interes in dostopnost do storitev, njihovo socialno vlogo itd. (torej neekonomske zajema opravljanje obrtne dejavnosti, kot je dimnikarstvo iz postopka v glavni stvari, v celoti, čeprav ta obrt ne obsega zgolj opravljanja zasebnih gospodarskih dejavnosti ampak tudi naloge v okviru požarne inšpekcije.«točka 47 sodbe Sodišča EU. Ni pa pri tem postalo glede tarif in maksimalnih cen. Gl. tudi opombi 41 in 42 v nadaljevanju. 40 Tukaj je še vprašanje sorazmernosti na sicer širokem področju diskrecije zakonodajalca, kako organizira določeno dejavnost. Odločba pojasnjuje sorazmernost po 74. členu Ustave in lahko sem sledil. Glede te presoje v ločenem mnenju ne polemiziram. 41 Sodišče EU v 74. točki pojasni:»vendar, kot je razvidno iz sodne prakse Sodišča na področju pravil Pogodbe o konkurenci, je treba za izvedbo te slednje presoje sicer izhajati iz premise, da obveznost nosilcev naloge v splošnem gospodarskem interesu, da svoje storitve zagotavljajo v finančno uravnoteženih pogojih, predpostavlja možnost izravnave med donosnimi območji dejavnosti in manj donosnimi območji in zato lahko opravičuje omejitev svobode ustanavljanja za ekonomsko donosna območja (glej po analogiji sodbi Corbeau, C 320/91, točki 16 in 17, in Ambulanz Glöckner, C 475/99, točka 57).«To je tudi zahteva 14. člena PDEU. Gl. op. 42 v nadaljevanju. 42 Tudi (v literaturi pogosto zapostavljen) 36. člen Listine EU o temeljnih pravicah, ki zahteva dostop do storitev splošnega pomena je treba razumeti tako z vidika izvajalca kot prejemnika storitev. Ogroženost dostopa do teh storitev lahko povzroči tudi težak položaj izvajalcev storitev. Gl. tudi op. 46 in sklic na Protokol 26 k PDEU. Določbo 36. člena Listine je zato treba nujno brati skupaj s 14. členom PDEU, ki pa tudi za izvajalce storitev SGEI zahteva ustrezne ekonomske in finančne pogoje. 14. člen je namreč vez med pravili konkurence v PDEU in priznavanjem pomembnosti SGEI. 43 Gl. npr. N. Dunne, Regulating prices in the European Union, nav. delo, op. 7 zgoraj. 44 Okoliščine, pomembne za tehtanje, so drugačne kot npr. v sodbi Sodišča EU v zadevi C-377/17, Komisija proti Nemčiji. V tej zadevi je šlo za storitve arhitektov, ki pa so glede vprašanja varnosti (in doseganja ravni prevladujočega javnega interesa) bolj oddaljeni. 9

10 komponente) ter na drugi strani položaje ponudnikov storitev, konkurenco med njimi in stopnjo liberalizacije. Na delikatnost oz. na kočljivost tehtanja opozarja tudi AG Szpunar:»[ ] Odločanje med interesom Unije za prosti pretok in interesi držav članic pri zasledovanju neekonomskih ciljev javne politike je kočljiva naloga, ki sčasoma ni postala nič lažja. Ravno nasprotno, v različnih dejanskih okoliščinah se vedno znova pojavljajo ista pravna vprašanja[ ].«45 Menim, da mora biti manevrski prostor za države članice tudi v osrčju tehtanja. Podobno kot Ustavno sodišče tega upošteva pri razlagi 74. člena Ustave in omogoča zakonodajalcu in Vladi, da izvajata ekonomsko politiko (torej, znotraj širših meja oz. margin of discretion), je to primerno tudi z vidika zgornjih premis prava EU. Države članice so si v svojih ekonomskih politikah in pristopih k organiziranju javnih služb različne. In tudi ni jih treba poenotiti. Združeni v različnosti (tako smo v EU) pomeni, da je naš skupni imenovalec različnost. Pomeni tudi spoštovanje ustreznega prostora proste presoje. Gre za konstantni trk med centrom in članicami, ki je običajno problematičen v vseh oblikah integracij, naj si gre za federalno državo ali za sui generis mednarodno (ekonomsko) integracijo kot je EU. Ne gre za to, da bi ta trk eliminirali, ker bo vedno obstajal. Trk je treba (le) umiriti in uravnotežiti. 46 Ne sme biti ne preveč centralizacije ne preveč nacionalnih pretenzij. Bolj kot gre za univerzalne in temeljne pravice (dolžnosti), več je lahko centraliziranosti in obratno. Gre za stalno iskanje uravnoteženosti in tudi sodišča imajo pri tem veliko vlogo. Zapisano še posebej velja za SGEI po pravu EU. Njihova vključitev v Protokol št. 26 k PDEU in v 36. člen Listine EU o temeljnih pravicah, kaže na vrsto (nacionalnih) različnosti, ki jih je treba upoštevati. Ne gre za značilnosti liberaliziranega trga. Prej za izjeme. 47 Pomembnost pristopov k SGEI se kaže tudi v pozitivni vlogi teh storitev (in tudi pozitivnih dolžnosti držav članic, da jih zagotovijo oz. da zagotovijo splošen dostop do njih t. i. universal access 48 ). Zato gre pri SGEI tudi za vprašanje, koliko so evropeizirane in koliko ostajajo v polju nacionalnih ureditev Njegovi sklepni predlogi v zadevi Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, točka Zato gre v primerih SGEI za t. i.»shared values«(skupne vrednote). To je pomembno. Tako EU kot države članice imajo enakovredno vlogo. Na t. i. skupnih vrednotah temelji Protokol št. 26 o storitvah splošnega pomena in zato upošteva pomembno vlogo teh storitev, njihovo raznolikost in številne posebnosti, ki jih je treba upoštevati, da se doseže širok dostop do teh storitev:»skupne vrednote Unije glede storitev splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije zajemajo zlasti: - bistveno vlogo in široko polje proste presoje nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov pri zagotavljanju, naročanju in organiziranju storitev splošnega gospodarskega pomena, in sicer čim bolj v skladu s potrebami uporabnikov; - raznolikost storitev splošnega gospodarskega pomena ter razlike v potrebah in željah uporabnikov, ki lahko izvirajo iz različnih geografskih, socialnih ali kulturnih okoliščin; - visoko raven kakovosti, varnosti in cenovne dostopnosti, enako obravnavo ter spodbujanje splošnega dostopa in pravic uporabnikov.«protokol 26 je del PDEU in je enako zavezujoč. Gl. več o tem tudi pri A. Jones, B. Sufrin, N. Dunne, nav. delo, str. 616 in nasl. 47 O»izjemi od pravil PDEU«pišejo tudi S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward, nav. delo, odstavek 36.02, str Omenjena določba 36. člena Listine je umeščena v IV. poglavje, kjer so določbe o solidarnosti. Prav tam, odstavek 36.05, str S. Peers, T. Hervey, J. Kenner, A. Ward, nav. delo, odstavka in 36.49, str

11 16. Z drugimi besedami, menim, da v obravnavani zadevi niti ne gre za presojo ureditve regulacije cen na popolnoma liberaliziranem trgu, ker številni elementi ureditve kažejo, da gre za storitve v javnem interesu in vsaj tesno približevanje, če že ne kar vključenost v definicijo teh po pravu EU. V stiku 37. člena Listine, 14. člena PDEU in Protokola 26 k PDEU s pravili svoboščin notranjega trga (in DSNT), ki zasledujejo liberalizacijo, na eni, ter pravil konkurence na drugi strani, sem presojal tudi okoliščine te ureditve. V tehtanju, ali naj izreka odločbe ne podprem ali pa ga naj podprem kljub odsotnosti razlogov iz prava EU, sem se, iz razlogov navedenih v točkah 11 15, odločil za podporo. Kar pa me moti pri odločanju v tej zadevi, izražam v ločenem mnenju, upajoč, da Ustavno sodišče spremeni poglede na ex officio uporabo prava EU v primerih, ko se nanj udeleženci v postopku ne sklicujejo. dr. Rajko Knez Sodnik 11

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-137/10 ECLI: ECLI:SI:USRS:2010:U.I.137.10 Akt: Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso Številka: U-II-1/15-24 Datum: 19. 10. 2015 PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE 28. 9. 2015 1. Glasoval sem za sprejem odločbe št. U-II-1/15 z dne 28.

Prikaži več

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejetega 26. 01. 2017 januar 2017 Z ukrepi, ki jih omogočajo

Prikaži več

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o

Številka: Up-672/16-24 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, o Številka: Up-672/16-24 Datum: 13. 3. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., ki ga zastopa Tomaž Križman, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. marca 2019 odločilo:

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 1. letnik 1 Vrsta predmeta / Course type Obvezni

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-210/98 ECLI: ECLI:SI:USRS:2002:U.I.210.98 Akt: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98) (ZSpo), 18., 19., 20., 26., 31. in 34., 47., 49., 51. čl. Zakon o lastninjenju nepremičnin v

Prikaži več

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju Številka: Up-278/18-11 Datum: 8. 4. 2019 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo PRIMERJAVA ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA SODIŠČA EU IN EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo PRIMERJAVA ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA SODIŠČA EU IN EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Diplomsko delo PRIMERJAVA ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA SODIŠČA EU IN EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE Alenka Žigon Ljubijankić Ljubljana, april 2012 UNIVERZA

Prikaži več

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava Številka: U-I-349/18-7 Mp-1/18-31 Mp-2/18-30 Datum: 29. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopkih odločanja o pritožbah Zorana Božiča, Nova Gorica,

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-278/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2019:Up.278.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino! Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + od Spoštovani! Kot že rečeno, se cenzura in diskriminacija drugače mislečih v Sloveniji dogaja že dolgo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v

Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v Marijan Pavčnik Časovnost razlage zakona V naravi prava je, da

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

TA

TA Evropski parlament 2014-2019 SPREJETA BESEDILA P8_TA(2017)0442 Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2017 o spoštovanju načela

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

Številka: U-I-158/11-81 Datum: ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 1. Glasovala sem proti

Številka: U-I-158/11-81 Datum: ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 1. Glasovala sem proti Številka: U-I-158/11-81 Datum: 13. 12. 2013 ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE DR. ETELKE KORPIČ HORVAT K ODLOČBI ŠT. U-I-158/11 1. Glasovala sem proti razveljavitvi 12. člena Zakona o dodatnem davku od

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Številka: U-I-181/16-18 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15.

Številka: U-I-181/16-18 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. Številka: U-I-181/16-18 Datum: 15. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 15. novembra 2018 odločilo: Drugi stavek prvega odstavka

Prikaži več

Številka: Up-217/15-13 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe STRABAG AG, Republika Avstrija, Pod

Številka: Up-217/15-13 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe STRABAG AG, Republika Avstrija, Pod Številka: Up-217/15-13 Datum: 7. 7. 2016 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi družbe STRABAG AG, Republika Avstrija, Podružnica Ljubljana, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavn

Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavn Številka: U-I-56/17-20 Up-335/17-25 Datum: 4. 4. 2019 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Janeza Šenice, Maribor, ki

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 14. junij 2017 (OR. en) 2015/0284 (COD) LEX 1744 PE-CONS 9/1/17 REV 1 PI 19 RECH 47 EDUC 57 COMPET 107 SAN 68 AUDIO 16 CULT 17 DIGIT 29 CODEC 237 UREDBA

Prikaži več

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc

Microsoft Word - SL Common Communication 2 updated v1.1.doc Skupno sporočilo o običajni praksi pri splošnih navedbah naslovov razredov Nicejske klasifikacije (verzija 1.1) 1 20. februar 2014 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10 IP Translator

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1 Posvet Otrok v družinskih sporih Rdeča dvorana Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani Četrtek, 14. 5. 2015 ANALIZA ODLOČANJA SODIŠČ O VZGOJI IN VARSTVU OTROK Lan Vošnjak Svetovalec pri Varuhu človekovih

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-39/95 ECLI: ECLI:SI:USRS:1998:U.I.39.95 Akt: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna

Prikaži več

NP

NP Evropski parlament 2014-2019 Odbor za pravne zadeve 30.1.2017 OBRAZLOŽENO MNENJE NACIONALNEGA PARLAMENTA O NAČELU SUBSIDIARNOSTI Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

OPOMNIK

OPOMNIK OPOMNIK Za izvedbo postopkov pregleda poročil o oceni vrednosti za potrebe postopka revidiranja OCENA VREDNOSTI NEPREMIČN ZA POTREBE RAČUNOVODSKEGA POROČANJA OPOZORILO Pregled poročila o oceni vrednosti

Prikaži več

Sodna praksa s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 2015 do 2018

Sodna praksa s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 2015 do 2018 Sodna praksa s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 2015 do 2018 Doc. Dr. Eneja Drobež, svetovalka na Ustavnem sodišču RS Magda Teppey, višja sodnica

Prikaži več

Microsoft Word - P7-TA SL.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA SL.MSWORD P7_TA(202)0200 Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 0. maja 202 s priporočili Komisiji o spremembi Uredbe (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Številka: / MARZ Datum: Ustavno sodišče Republike Slovenije Beethovnova ulica 10 p. p Ljubljana ZADEVA: Zahtev

Številka: / MARZ Datum: Ustavno sodišče Republike Slovenije Beethovnova ulica 10 p. p Ljubljana ZADEVA: Zahtev Številka: 9.2-18 / 2015-5 - MARZ Datum: 31. 07. 2015 Ustavno sodišče Republike Slovenije Beethovnova ulica 10 p. p. 1713 1001 Ljubljana ZADEVA: Zahteva za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za

Prikaži več

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja,

III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, III. 2 Na podlagi 128. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. list RS, št. 25/2015 s spremembami), 8. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Prof. dr. Janez Novak MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH 1. POJEM * Mediacija = posredovanje * Konciliacija = sprava, pomiritev * Pojem mediacija: - prostovoljna / sporazumna - mirna - neformalna - hitra - ekonomična

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Številka: U-I-158/11-77 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Upravnega sodišča, po oprav

Številka: U-I-158/11-77 Datum: ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Upravnega sodišča, po oprav Številka: U-I-158/11-77 Datum: 28. 11. 2013 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevama Upravnega sodišča, po opravljeni javni obravnavi 7. 11. 2013, na seji 28. novembra

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 0073-10/2018/11 Datum: 29.1.2019 Zadeva: Povzetek pripomb in predlogov iz javne razprave o Splošnem aktu o elementih vzorčne ponudbe za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji ter odgovori

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več