KRITERIJI OCENJEVANJA 1. RAZRED

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KRITERIJI OCENJEVANJA 1. RAZRED"

Transkripcija

1 KRITERIJI OCENJEVANJA 1. RAZRED Šola: OŠ Korena Šolsko leto: 2020/21 Učiteljica: Suzana Djuran Ravnatelj: Peter Lešnik

2 OPISNO OCENJEVANJE V 1. razredu Ocenjevanje poteka skozi celotno šolsko leto. Ocenjujejo se ustni odgovori ter pisni, likovni in praktični izdelki, nastopi učencev ter druge dejavnosti. Učenci pridobijo opisno oceno, ki opiše doseženo znanje učencev v posameznem ocenjevalnem obdobju. Podlaga za opisne ocene so cilji in standardi znanja. PISNO OCENJEVANJE: izjemoma pri matematiki. Ocenjevanje pisnih izdelkov: Učenci in starši so ustrezno obveščeni, Pred ocenjevanjem se znanje pisno preveri, Starši so seznanjeni s kriteriji ocenjevanja. OCENJEVALNA LESTVICA: 0%-49%... cilj ni dosežen 50%-79%.... cilj je delno dosežen 80%-100%.... cilj je dosežen SPLOŠNA MERILA ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV V 1.RAZREDU DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA Učenec dosega temeljne standarde znanja določene v učnem načrtu. Učenec samostojno odgovarja na vprašanja. Podatke smiselno vrednoti in interpretira. Snov smiselno povezuje, znanje uporabi v novih situacijah. Zna rešiti zahtevnejše naloge, pri tem kritično presodi smiselnost podatkov v nalogi, utemelji postopek reševanja in rezultat ustrezno predstavi. Pri predstavitvi znanja uporablja ustrezno strokovno terminologijo. Na vsa vprašanja odgovarja samostojno. Učenec dosega samo minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu, ali tudi nekaj temeljnih standardov znanja. Snov slabše razume in jo v večini le obnavlja - reproduktivno znanje: našteva ali prepoznava pojme, definicije simbole idr. Odgovori so pravilni, a nesistematični. Na vprašanja odgovarja ob učiteljevem vodenju. Pri predstavitvi znanja le deloma uporablja ustrezno strokovno terminologijo. Učenec ne dosega minimalnih standardov znanja. Snovi ne razume in je ne obnovi. Na vprašanja kljub učiteljevemu vodenju ne odgovori ali odgovori napačno.

3 MERILA ZA GOVORNI NASTOP PRI SLJ GOVORNI NASTOP: USTREZNOST DANI TEMI DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA Po vnaprejšnji pripravi vsebinsko ustrezno samostojno govorno nastopi. Po vnaprejšnji pripravi vsebinsko ustrezno govorno nastopi. Po vnaprejšnji pripravi govorno nastopi le s pomočjo učiteljevih vprašanj. NOTRANJA IN ZUNANJA ZGRADBA BESEDILA Tvori bogato smiselno, razumljivo in zaokroženo besedilo. Opis je natančen. Tvori kratko smiselno, razumljivo in zaokroženo besedilo. Opis je delno natančen. Tvori nesmiselno, nerazumljivo besedilo, ki ni zaokroženo. Opis je nenatančen. BESEDILNO SLOVNIČNA PRAVILNOST Jezik je bogat in jezikovno pravilen brez nepotrebnega ponavljanja. Jezik je jezikovno pravilen z občasnim ponavljanjem. Jezik je jezikovno pomanjkljiv z veliko nepotrebnega ponavljanja. IZPELJAVA NASTOPA Spretno uporablja nebesedno govorico, je prepričljiv, sproščen. Govor je tekoč, dovolj glasen, razločen in naraven. Govori knjižno. Redko uporablja nebesedno govorico. Govor ni vselej razločen, tekoč in naraven. Večkrat je nerazumljiv. V govor vpleta posamezne pogovorne besede. Nebesedne govorice ni, je neprepričljiv in nesproščen. Govor je tih, nerazločen in negotov. Govor je pogovoren. MERILA ZA OCENJEVANJE DEKLAMACIJE PESMI DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA Zna besedilo- na pamet. Z glasom ponazori ločila. Upošteva tempo pesmi. Upošteva zvočnost pesmi. Deklamira sproščeno in s telesno govorico. Govor je razločen in dovolj glasen. Zna besedilo -na pamet. Med deklamiranjem se nekajkrat ustavi. Z glasom delno ponazori ločila. Besedila ne zna v celoti na pamet. Med deklamiranjem se velikokrat ustavlja, se mu zatika. Z glasom ne ponazori ločil.

4 MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PRI SPO PODROČJA OCENJEVANJA MERILA VSEBINSKA ZNANJA Odgovarja na vprašanja tipa: kaj, kako, zakaj. POSTOPKI (SPRETNOSTI): - zaznavanje - primerjanje - razvrščanje - merjenje - sklepanje -sistematičnost - pravilnost - natančnost - ustreznost PRAKTIČNI IZDELKI -načrtovanje - izvedba - uporaba materialov in pripomočkov

5 MERILA ZA VREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV PRI LIKOVNI UMETNOSTI PODROČJA SPREMLJANJA REŠITEV LIKOVNEGA PROBLEMA, ZMOŽNOST BESEDNEGA OPISOVANJA LIKOVNIH POJMOV DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA - Inovativno reši posredovani likovni problem (dobro opažen na likovnem delu). - Pozna in razloži posredovane likovne pojme v likovnih izdelkih. - Samostojno poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. - Delno reši posredovani likovni problem. -Ob učiteljevi spodbudi razčleni in razloži posredovane likovne pojme na likovnih izdelkih. - Z zmerno učiteljevo pomočjo poveže že usvojena spoznanja z novo spoznanimi likovnimi pojmi in jih uporabi pri likovnem izražanju. - Ne reši likovnega problema. - Ne razčleni in ne razloži posredovanih likovnih pojmov. - Ne poveže usvojenih spoznanj z novo spoznanimi likovnimi pojmi in jih ne uporabi pri likovnem izražanju. IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE - Postopke likovne tehnike izvede samostojno. - Postopke likovne tehnike izvede le z učiteljevo spodbudo. - Ne izvede postopkov likovne tehnike. IZVEDBA LIKOVNEGA MOTIVA Izkaže originalnost (spontanost, doživetost, igrivost). - Uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji. - Ne izkaže originalnosti (spontanosti, doživetosti, igrivosti). - V manjši meri uskladi likovni motiv z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodji. - Likovni motiv ni ustrezen. - Ne razume uskladitve likovnega motiva z likovnim problemom, likovnimi materiali in orodjem.

6 MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV PRI MATEMATIKI DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA Učenec dosega temeljne standarde znanja določene v učnem načrtu. Učenec samostojno odgovarja na vprašanja. Podatke smiselno vrednoti in interpretira. Snov smiselno povezuje, znanje uporabi v novih situacijah. Zna rešiti zahtevnejše naloge, pri tem kritično presodi smiselnost podatkov v nalogi, utemelji postopek reševanja in rezultat ustrezno predstavi. Pri predstavitvi znanja uporablja ustrezno strokovno terminologijo. Na vsa vprašanja odgovarja samostojno. Učenec dosega samo minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu, ali tudi nekaj temeljnih standardov znanja. Snov slabše razume in jo v večini le obnavlja - reproduktivno znanje: našteva ali prepoznava pojme, definicije simbole... Odgovori so pravilni, a nesistematični. Na vprašanja odgovarja ob učiteljevem vodenju. Pri predstavitvi znanja le deloma uporablja ustrezno strokovno terminologijo. Učenec ne dosega minimalnih standardov znanja. Snovi ne razume in je ne obnovi. Na vprašanja kljub učiteljevemu vodenju ne odgovori ali odgovori napačno. MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU GLASBENE UMETNOSTI DOSEGA DELNO DOSEGA NE DOSEGA IZVAJANJE Besedila samostojno, ritmično in melodično pravilno, izvaja in spremlja. Samostojno ustvari Besedila delno pravilno in samostojno ritmično in melodično izvaja in spremlja. Ob spodbudi ustvari Besedil ne izvaja ritmično in melodično pravilno. *Ne sodeluje pri izvajanju. Ne ustvari in izrazi in izrazi svoja in izrazi svoja svojih glasbenih glasbena doživetja in glasbena doživetja in doživetij in predstav. predstave. predstave. POSLUŠANJE Pozorno posluša, prepoznava, primerja in vrednoti glasbene primere. Posluša in prepoznava posamezne značilnosti glasbenih primerov. V večini ne prepozna glasbenih primerov. *Ni zmožen analitičnega poslušanja. GLASBENA ZNANJA Pozna in smiselno uporablja osnovne glasbene pojme. Delno pozna in uporablja osnovne glasbene pojme. Ne pozna/razume osnovnih glasbenih pojmov in jih ne uporablja.

7 MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA PRI ŠPORTU SPLOŠNI CILJI SPROŠČENO IZVAJA NARAVNE OBLIKE GIBANJA. - hoja - tek - preskoki - plazenje - plezanje VARNO IZVAJA ENOSTAVNE GIBALNE NALOGE IN UPOŠTEVA PRAVILA IZBRANIH ELEMENTARNIH IGER IN ŠPORTNEGA OBNAŠANJA. POZNA OSNOVNO POHODNIŠKO OPREMO IN UPOŠTEVA PRAVILA VARNE HOJE. SPOSOBEN JE HODITI TRI URE Z DALJŠIMI POSTANKI. IZVAJA ELEMENTE ATLETSKE ABECEDE - hoja - tek - skok v daljino - skok v višino - met žogice ali žvižgača IZVAJA ELEMENTE ( GIMNASTIČNE VAJE ) - preval naprej - stoja na lopaticah - naskok v oporo klečno - plazenje, lazenje, hoja in poskoki po klopi - plezanje po letveniku, žrdi in poševni klopi - preskakovanje kolebnice - gimnastične vaje PLESNE IGRE - ritmično gibanje na mestu in po prostoru - rajalne igre - otroški plesi - ljudski plesi - gibalno ustvarjanje IGRE Z ŽOGO - vodenje žoge na različne načine - podajanje žoge - lovljenje žoge - met v cilj - odbijanje balona - elementarne igre z žogo - male moštvene igre POHODNIŠTVO - pohod - oprema - pravila MERILA OCENJEVANJA - sproščenost - skladnost - poznavanje pravil - upoštevanje pravil - poznavanje pravil in opreme - upoštevanje pravil - uporaba opreme - pravilnost izvedbe - poznavanje pojmov - pravilnost izvedbe - poznavanje pojmov -pravilnost izvedbe - poznavanje pojmov - pravilnost izvedbe - poznavanje pojmov - poznavanje pravil - upoštevanje pravil - vztrajnost - poznavanje opreme - uporaba opreme -poznavanje pravil -upoštevanje pravil

8 MATEMATIKA, 1. razred STANDARDI ZNANJA Orientira se v prostoru in na ravnini. Opredeli položaj predmeta glede na sebe in druge predmete ter se pri tem ustrezno izraža (nad/pod, zgoraj/spodaj, levo/desno, pred/za, zunaj/znotraj). Po navodilih se premika po prostoru. Orientira se na ravnini - listu. Prepozna, nadaljuje in oblikuje vzorce. Oceni in meri količine z nestandardnimi enotami. Pozna geometrijske oblike. Prepozna, nadaljuje in oblikuje preproste vzorce. Oceni, primerja in z nestandardnimi enotami (npr. z dlanjo, s frnikolami, s kozarčkom) izmeri predmete po dolžini, masi in prostornini. V predmetih iz okolja in v modelih prepozna osnovne geometrijske oblike. Prepozna in poimenuje osnovna geometrijska telesa (krogla, valj, kocka, kvader). Prepozna in poimenuje osnovne geometrijske like (krog, kvadrat, pravokotnik, trikotnik). Like nariše prostoročno in s šablono. Šteje, bere, zapiše in primerja števila do 10. Šteje, bere, zapiše, primerja in uredi števila do 20. Šteje, bere, zapiše in primerja števila do 20. Števila uredi po velikosti od najmanjšega do največjega in obratno (do 20, do 10). Določi predhodnik in naslednik števila. Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20. Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10, vključno s številom 0. Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20, brez prehoda čez desetico. Razporedi elemente po eni lastnosti. Razporeditev prikaže s prikazom. Uredi elemente po različnih kriterijih. Bere podatke iz preglednic in prikazov. Razporedi predmete, like...po eni lastnosti (npr. po barvi, obliki...) Razporeditev predmetov prikaže z različnimi prikazi (Carollov, Euler-Vennov, drevesni). Uredi predmete po različnih kriterijih (npr. od najmanjšega do največjega, od najvišjega do najnižjega ). Predstavi preproste podatke s preglednico in z vrstičnim/stolpičnim prikazom. Zna prebrati podatke iz preglednice in prikaza.

9 Uporabi smiselne računske operacije pri reševanju matematičnih problemov. Reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja na konkretnem nivoju, na grafičnem nivoju in z uporabo ustrezne računske operacije.

10 SLOVENŠČINA, 1. razred STANDARDI ZNANJA Učenec ima razvito jezikovno, narodno in državljansko zavest. Poimenuje svoj prvi jezik. Smiselno sodeluje v pogovoru in igri vlog. Smiselno sodeluje v pogovoru. Razume in tvori nebesedna sporočila. Posluša krajša neumetnostna besedila. Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo. Upošteva načela vljudnega pogovarjanja: uporabi ustrezne pozdrave, ogovore, izraze za izrekanje prošnje, zahvale in opravičila. Z besedami izrazi pomen nebesednih sporočil iz svojega okolja. Tvori nebesedna sporočila. Zbrano posluša krajše neumetnostno besedilo. Po poslušanju besedila/ogledu posnetka pove, o čem besedilo govori, in smiselno odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih. Govorno nastopi z vnaprej napovedano temo in besedilno vrsto. Tvori zvrstno/vsebinsko ustrezno, smiselno in povezano besedilo. Govori razločno, glasno in čim bolj knjižno. Obvlada pravilno držo telesa in pisala pri pisanju. Riše in piše od leve proti desni in od zgoraj navzdol. Obvlada poteze, potrebne za pisanje črk (različne črte, krogi, vijuge, zanke...). Ima razvite predopismenjevalne zmožnosti. Ima razvite zmožnosti vidnega razločevanja (najde podobnosti in razlike med slikami, najde določeno črko v besedah, najde enake črke v besedah ). Ima razvite zmožnosti slušnega razločevanja (razlikuje krajše in daljše besede, prepozna začetni in končni zlog, prepozna posamezne zloge v besedi, prepozna začetni in končni glas, prepozna zaporedje posameznih glasov v besedi). Prepozna in poimenuje velike tiskane črke. Prepozna in zapiše velike tiskane črke. Velike tiskane črke zapisuje v dogovorjeni smeri, obliki in velikosti. Z velikim tiskanimi črkami prepiše/samostojno zapiše krajše besede in kratke povedi.

11 Posluša, doživlja in poustvarja umetnostna besedila. V umetnostnem besedilu prepozna glavne književne osebe in jih besedno/likovno/ dramsko predstavi. Besedno ali likovno izrazi svojo predstavo dogajalnega prostora in časa. Odgovori na vprašanja o besedilu. Ob slikanici pripoveduje znano pravljico. Doživeto deklamira krajšo pesem. Zazna rimo in ritem v pesmi. V skupini uprizori krajše dramsko besedilo.

12 SPOZNAVANJE OKOLJA, 1. razred STANDARDI ZNANJA JAZ Zna se predstaviti. SKUPNOSTI Opisuje družinske skupnosti in šolsko skupnost. Predstavi se z osnovnimi osebnimi podatki (ime, priimek, starost, naslov). Prepozna in opiše podobnosti ter razlike med ljudmi. Pri sebi in drugih prepozna različna čustva. Pozna različne oblike družin, poimenuje ožje družinske člane in razume sorodstvene odnose med njimi. Pozna ime šole, ki jo obiskuje, in imena in priimke učiteljev, ki ga učijo. Našteje šolske prostore in delavce v šoli. Ve, da imajo nekateri dnevi v letu poseben pomen. Ve, zakaj potrebujemo pravila v šoli, pri igrah, v prometu... ODNOSI Pozna pomen pravil. PROMET Pozna dejavnike varnosti za pešce v prometu. ČAS Zna časovno opredeliti dogodke in pojave. PROSTOR Orientira se v okolici šole. SNOVI Opisuje snovi. ČLOVEK Razume pomen skrbi za lastno zdravje. Našteje osnovna šolska pravila. Našteje nekaj svojih pravic in dolžnosti. Prepozna različne vrste nasilja in ve, kje lahko poišče pomoč. Pozna varno pot v šolo. Pozna pravila varne hoje. Opiše, kako se mora opremiti, da je v prometu viden. Zna opisati dogodke in spremembe v naravi v različnih letnih časih. Razlikuje preteklost in sedanjost v svojem življenju. Ve, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno kot sedaj. Uporablja ustrezne časovne izraze (prej, potem, včeraj, danes, jutri, dnevi, letni časi). Zna opisati razlike med dnevom in nočjo. Orientira se v šoli in v njeni okolici. Ve, da so predmeti narejeni iz ene ali več različnih snovi. Loči trdne snovi in tekočine. Ustrezno uporabi različna gradiva, orodja in obdelovalne postopke za obdelavo gradiv. Poimenuje zunanje dele svojega telesa. Opiše, kako lahko poskrbi za svoje zdravje s higieno, prehrano, gibanjem, počitkom.

13 OKOLJSKA VZGOJA Razume pomen skrbi za okolje. ŽIVA BITJA Opisuje živa bitja. POJAVI Opiše vremenska stanja. GIBANJE Opiše različna gibanja. POSTOPKI Izvaja različne raziskovalne postopke. Zna razložiti, kako lahko sam aktivno prispeva k varovanju okolja. Loči živo in neživo naravo. Prepozna in poimenuje različna živa bitja in življenjska okolja. Ve, kaj živa bitja potrebujejo za življenje. Spremlja in zna opisati vremenska stanja. Opazuje in opiše različna gibanja (lastno gibanje, gibanje živali in igrač). Izvaja eksperimente, usmerjeno opazuje, ugotovitve nariše in prikaže v tabeli.

14 GLASBENA UMETNOST, 1. razred STANDARDI ZNANJA Usmerjeno in doživljajsko posluša krajše glasbene vsebine. Zna enakomerno izrekati ritmična besedila. Poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi. Navaja se na pravilno rabo Orffovih glasbil. Posluša in prepozna različne zvoke iz svojega okolja in narave. Zbrano in usmerjeno posluša krajše skladbe. Ritmično izreka izbrana otroška besedila, izštevanke in uganke. V skupini in samostojno pripeva nekatere otroške ljudske in umetne pesmi. Pozna besedila pesmi, poje s prepoznavno melodijo in ritmom. Prepozna in poimenuje izbrana Orffova glasbila. Pravilno drži in igra na izbrana Orffova glasbila (palčke, boben, triangel). Posnema ritmične in melodične vzorce. Z lastnimi, improviziranimi in Orffovimi glasbili ustvari preproste ritmične ter melodične motive. Glasbena doživetja in predstave izraža v likovni, besedni in gibalni komunikaciji. Razume in uporablja glasbene pojme. Z glasom in glasbili posnema preproste ritmične vzorce. Z glasom posnema preproste melodične vzorce. Z glasom in glasbili poustvarja zvoke predmetov, živali in pojavov iz okolja ter narave. Z glasom in glasbili ustvarja svoje ritmične in melodične vsebine. Svoje doživljanje glasbe izrazi gibalno-plesno, likovno, besedno. Razume in uporablja glasbene pojme: pesem, pevski zbor, skladba, orkester, glasba, glasbilo.

15 LIKOVNA UMETNOST, 1. razred STANDARDI ZNANJA Pozna osnovne likovne pojme. V likovnih delih izkazuje poznavanje in razumevanje obravnavanih likovnih prvin. Pozna obravnavane likovne pojme: risanje, risba, slikanje, slika, slikar, barva, svetle in temne barve, kiparstvo, kip, kipar. V svojem okolju in v likovnih delih prepozna osnovne likovne prvine: različne pike in črte, različne barve, različne oblike, zunanji in notranji prostor. Nariše oblike ter jih zapolni z nizanjem različnih črt in pik. Nariše risbo od celote k podrobnostim. Naslika sliko z barvnimi ploskvami. Izrezuje in lepi različne barvne ploskve. Iz enovitega mehkega materiala oblikuje stabilen kip. Sestavi prostorsko tvorbo iz različnih materialov. Pozna in uporablja obravnavane likovne materiale in orodja. Po predstavljenih postopkih izvaja likovne tehnike. Samostojno rešuje likovne naloge. Pri likovnem izražanju uporablja likovni spomin, domišljijo in predstave. V likovni izdelek vnaša podrobnosti. Se spontano, doživeto in sproščeno likovno izraža. Pozna in ustrezno uporablja obravnavane risarske, slikarske, kiparske, grafične in arhitekturne materiale in orodja. Po predstavljenih postopkih samostojno izvede preproste likovne tehnike. Pri reševanju likovne naloge je samostojen. Upošteva merila za izvedbo likovne naloge. Po opazovanju, spominu, domišljiji upodobi likovni motiv. Natančno opazuje in v likovni izdelek vnaša podrobnosti. Pri upodabljanju pokaže doživetost motiva in izvirnost.

16 ŠPORT, 1. razred STANDARDI ZNANJA Izvaja naravne oblike gibanja. Sproščeno in skladno izvaja naravne oblike gibanja: različne oblike hoje, teka, poskokov, plezanja, plazenja, lazenja, kotaljenja. Pozna izbrane položaje telesa, rok in nog in ob vodenju izvaja gimnastične vaje. Izvaja osnovne gimnastične prvine. Izvede sonožne preskoke klopi z oporo rok. Hodi po klopi. Pleza po letveniku. Na znak steče z visokega starta in sproščeno preteče 200 metrov. Izvaja osnovne atletske prvine. Izvaja osnovne prvine iger z žogo. Hitro preteče 60 metrov. Preskakuje nizke ovire z enonožnim odrivom. Izvede skok v daljino z mesta. Soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in cilj. Z mesta izvede met žogice v daljino in cilj. Na mestu in v gibanju nosi, kotali, odbija balon in različne žoge z roko in nogo. Na mestu in v gibanju vodi žogo z roko. Z nogo vodi žogo naravnost in s spremembo smeri. Z mesta enoročno poda lahko žogo ter jo ulovi z obema rokama. Izvaja plesne igre. Pozna primerna športna oblačila in obutev. Pozna športna orodja in pripomočke. Pozna in upošteva pravila športnih iger. Pozna osnovna načela varnosti pri športu. Zadeva cilje s kotaljenjem in metanjem žoge ter udarjanjem žoge z nogo. Ob ritmični in glasbeni spremljavi se giblje ter posnema predmete, živali in pojave. Zapleše otroški in ljudski ples. Pozna in uporablja primerna športna oblačila in obutev. Pozna in ustrezno uporablja športna orodja in pripomočke: žoge, kolebnico, obroč, klop, skrinjo, letvenik, ovire, loparje, blazine,... Pozna in upošteva pravila preprostih elementarnih in štafetnih iger. Pozna in upošteva osnovna načela varnosti v telovadnici, na igrišču, v bazenu in na pohodih.

17 Je prilagojen na vodo do stopnje drsenja. Prehodi daljšo razdaljo in premaga vzpon. Drsi, iztegnjen na vodni površini z rokami naprej in glavo v vodi. Prehodi daljšo razdaljo in premaga vzpon (2 uri hoje z daljšimi postanki).

Orientira se v prostoru in na ravnini

Orientira se v prostoru in na ravnini Osnovna šola Vrhovci Cesta na Bokalce 1 1000 Ljubljana Šolsko leto 2018/19 01 42 30 370 e-naslov: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si spletna stran: www.os-vrhovci.si TRR: 01261-6030665280 Davčna št.: 34317627

Prikaži več

Osnovna šola Vrhovci Cesta na Bokalce Ljubljana Datum: e-naslov: spletna stran:

Osnovna šola Vrhovci Cesta na Bokalce Ljubljana Datum: e-naslov: spletna stran: Osnovna šola Vrhovci Cesta na Bokalce 1 1000 Ljubljana Datum: 31. 8. 2017 01 42 30 370 e-naslov: o-vrhovci.lj@guest.arnes.si spletna stran: www.os-vrhovci.si TRR: 01261-6030665280 Davčna št.: 34317627

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Microsoft Word - STANDARDI in KRITERIJI ZNANJA 3 RAZRED.docx

Microsoft Word - STANDARDI  in KRITERIJI ZNANJA 3 RAZRED.docx STANDARDI ZNANJA SLOVENŠČINA Ustrezno uporablja izraze materni in tuji jezik. Govorno nastopi tvori smiselno, povezano in zaokroženo besedilo. Glasno in tekoče bere besedilo in pri tem upošteva stavčno

Prikaži več

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vsebina, podpis) izraženo voščilo/čestitka Pravopis in

Prikaži več

Microsoft Word - 3. razred.docx

Microsoft Word - 3. razred.docx MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - 3. RAZRED MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - SLOVENŠČINA Ocenjevalna lestvica: 90% - 100% 75% - 89, 9% 60% - 74,9% 45% - 59,9% 0% - 44,9% Znanje se ocenjuje pisno in ustno. K

Prikaži več

Predlog letne učne priprave za glasbeno vzgojo za 4

Predlog letne učne priprave za glasbeno vzgojo za 4 OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 88, 2373 Šentjanž KRITERIJI Z OPISNIKI ZA OCENJEVANJE GLASBENA UMETNOST 5. RAZRED PODROČJE odlično 5 prav dobro 4 dobro 3 zadostno 2 nezadostno 1 Pozna, pravilno razume,

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc likovna vzgoja SPLOŠNI razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti bogate in ohranjajo zmožnost za likovno

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 49. Predmet: SPO Ura: 30. Datum: Učna enota: NAŠ MALI PROJEKT: Sestavimo druţino Prepoznajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. Uporabljajo poimenovanja za druţinske

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

GVZ

GVZ OSNOVNA ŠOLA VODMAT POTRČEVA 1 1000 LJUBLJANA LETNA PRIPRAVA 2009/2010 GLASBENA VZGOJA 1. RAZRED Število ur po predmetniku: 70 Število ur na teden: 2 GRADIVA (priročnik, učbeniki, delovni zvezki): 1. B.

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

Lili in Bine 1 - letna priprava

Lili in Bine 1 - letna priprava PREDLOG LETNE PRIPRAVE 1. razred LILI IN BINE 1 učbenik za slovenščino LILI IN BINE 1 učbenik za spoznavanje okolja LILI IN BINE 1 učbenik za matematiko LILI IN BINE 1 medpredmetni delovni zvezek LILI

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax:

VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: Fax: VRTEC POBREŽJE MARIBOR Cesta XIV. div. 14 a, Maribor, Tel: 330-48-53 Fax: 330-48-52 mail:info.vrtec.pobrezje@siol.net,vrtec.pobrezje@siol.net http://www.vrtecpobrezje.si 1. FIT VADBENA URA CILJI 1. Otrokom

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja

Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Geometrija v nacionalnih preverjanjih znanja Aleš Kotnik, OŠ Rada Robiča Limbuš Boštjan Repovž, OŠ Krmelj Struktura NPZ za 6. razred Struktura NPZ za 9. razred Taksonomska stopnja (raven) po Gagneju I

Prikaži več

PORAJAJOČA SE PISMENOST

PORAJAJOČA SE PISMENOST PORAJAJOČA SE PISMENOST v sklopu Šole za starše, dne 22. oktobra 2003 v Marjetici, predavateljica: dr. Branka Jurišić Predavanje se je začelo s komentarjem predavateljice, da nekateri starši forsirajo

Prikaži več

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha 11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj DATUM: 15. 4. 2014

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami Reading of angles for pupils with special needs Petra Premrl OŠ Danila Lokarja Ajdovščina OSNOVNA ŠOLA ENAKOVREDNI IZOBRAZBENI STANDARD NIŽJI IZOBRAZBENI

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

1

1 1. razred Minimalni učni smotri Razumevanje in izvajanje ustno danih navodil Poimenovanje in prepoznavanje barv, števil, družinskih članov, stanovanjskih prostorov, šolskih potrebščin Predstavitev samega

Prikaži več

SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6

SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6 SESTAVA VSEBINE MATEMATIKE V 6. RAZREDU DEVETLETKE 1. KONFERENCA Št. ure Učne enote CILJI UVOD (1 ura) 1 Uvodna ura spoznati vsebine učnega načrta, način dela, učne pripomočke za pouk matematike v 6. razredu

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike

Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike Avtorji: dr. Darjo Felda, dr. Lea Kozel, Alenka Lončarič,

Prikaži več

INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani n

INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani n INDIVIDUALNI PROGRAM PREDMET: MATEMATIKA ŠOL. LETO 2015/2016 UČITELJ: ANDREJ PRAH Učenec: Razred: 7. Leto šolanja: Ugotovitev stanja: Učenec je lani neredno opravljal domače naloge. Pri pouku ga je bilo

Prikaži več

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc

Microsoft Word - Seštevamo stotice.doc UČNA PRIPRAVA: MATEMATIKA UČNI SKLOP: Računske operacije UČNA TEMA: Seštevamo in odštevamo stotice Seštevamo stotice UČNE METODE: razlaga, prikazovanje, demonstracija, grafično in pisno delo UČNE OBLIKE:

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer)

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) Aktiv učiteljev angleščine Gimnazije Nova Gorica (sprejeto

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202 Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/2020 April 2019-1 - Spoštovani starši in učenci. Poleg

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

Microsoft Word - SLO_2.doc

Microsoft Word - SLO_2.doc slovenščina SPLOŠNI Učenci si pridobivajo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika; začenjajo se zavedati, da je slovenščina kot njihov materni jezik zanje najbolj naravna socializacijska

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA DRUGA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA PISNI TEST 1. kategorija ime in priimek tekmovalca/tekmovalke Ljubljana, 10. marec 2013 SPLOŠNI PODATKI SPOL M Ž STAROST ŠOLA SEM ČLAN ŠOLSKEGA PEVSKEGA ZBORA DA NE

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

»Največ dajemo mladini tedaj, ko jo učimo, da aktivno posega v svet glasbe: učimo jo igrati, peti in plesati!«uroš Krek, skladatelj

»Največ dajemo mladini tedaj, ko jo učimo, da aktivno posega v svet glasbe: učimo jo igrati, peti in plesati!«uroš Krek, skladatelj »Največ dajemo mladini tedaj, ko jo učimo, da aktivno posega v svet glasbe: učimo jo igrati, peti in plesati!«uroš Krek, skladatelj Breda Oblak GLASBENA SLIKANICA Priročnik za učitelje Breda Oblak Glasbena

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012-13 REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO POVPREČJE 6. RAZRED Slovenščina 45,45% 49,79% -4,34% Matematika 57,95% 67,91%

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra

UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Ra UČNA PRIPRAVA - ŠPORTNA VZGOJA Kandidatki: L. P., D. V. Didaktik: mag. Č.M. Učitelj: prof. B. V. Datum: 19. 4. 2013 Šola: OŠ Franca Rozmana Staneta Razred: 2. a Zap. Št. ure: Predmet: Športna vzgoja Tematski

Prikaži več

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc

Microsoft Word - propozicije_mnogoboj.doc SPLOŠNE PROPOZICIJE ATLETSKI MNOGOBOJ UČENCI TEKMUJETE V ATLETSKEM MNOGOBOJU, KAR POMENI, DA TEKMUJETE IZ VEČIH ATLETSKIH DISCIPLIN, REZULTATI PA SE VAM SEŠTEVAJO. TEKMUJE SE V ŠTIRIH KATEGORIJAH: - STAREJŠI

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

(Microsoft Word - Angle\232\350ina)

(Microsoft Word - Angle\232\350ina) PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI Preverjanje znanja: je ugotavljanje predznanja in razumevanja snovi ter ni ocenjeno. Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno, način in oblika nista

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P173A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 5. februar 2018 POKLICNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 P173-A222-1-3 IZPITNA

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

SPREJEM UDARCA

SPREJEM UDARCA METODIČNI ALGORITMI SPREJEM UDARCA gibanje v nizki preži (orisovanje kvadrata) podajanje žoge (z obema rokama iz polčepa) in sledenje podani žogi (gibanje po prostoru) pomočnik hitro spreminja let žoge

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

ORFFOV JESENSKI SEMINAR 2015 Plesna delavnica Tadeja Mraz Novak 1. Ritmično ogrevanje Prostor: večji odprti prostor Pripomočki: Ročni boben ali drug t

ORFFOV JESENSKI SEMINAR 2015 Plesna delavnica Tadeja Mraz Novak 1. Ritmično ogrevanje Prostor: večji odprti prostor Pripomočki: Ročni boben ali drug t 1. Ritmično ogrevanje Pripomočki: Ročni boben ali drug tolkalni inštrument za podporo ritma Hodimo prosto po prostoru na vsako 8. dobo = PLOSK Hodimo, na 4. dobo = TLESK + na vsako 8. dobo = PLOSK Preštejemo

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Microsoft Word - PLES_valcek2_TS.doc

Microsoft Word - PLES_valcek2_TS.doc POČASNI VALČEK 2. URA Študent: Tjaša Šuštaršič Razred: 4. razred Mentor: Uroš Govc Čas: 11.35 Šola: OŠ Domžale Spol učencev: 10 deklic, 11 dečkov Datum: 30.5.2005 Prostor: Telovadnica Glavni cilj ure:

Prikaži več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več

MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več MATEMATIKA Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Jana Draksler in Marjana Robič 9+ znam za več ZBIRKA ZNAM ZA VEČ imatematika 9+ Zbirka nalog za nacionalno preverjanje znanja Avtorici: Jana Draksler

Prikaži več

Spoštovani učenec in starši nadarjenega otroka! Delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli ureja Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devet

Spoštovani učenec in starši nadarjenega otroka! Delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli ureja Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devet Spoštovani učenec in starši nadarjenega otroka! Delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli ureja Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx Državni izpitni center *N12157132* REDNI ROK 3. obdobje GLASBENA VZGOJA Četrtek, 10. maj 2012 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RIC 2012 2 N121-571-3-2 Navodila

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

PRAVLJIČNI KROŽEK: Učenci se srečajo s knjigo, si privzgojijo odnos do nje, znajo zanjo skrbeti in si s pestrimi vsebinami (pravljice, zgodbe) bogatij

PRAVLJIČNI KROŽEK: Učenci se srečajo s knjigo, si privzgojijo odnos do nje, znajo zanjo skrbeti in si s pestrimi vsebinami (pravljice, zgodbe) bogatij PRAVLJIČNI KROŽEK: Učenci se srečajo s knjigo, si privzgojijo odnos do nje, znajo zanjo skrbeti in si s pestrimi vsebinami (pravljice, zgodbe) bogatijo besedni zaklad. NEMŠČINA: Učenci se skozi igro, pesmi,

Prikaži več

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo

Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolo Turingov stroj in programiranje Barbara Strniša 12. 4. 2010 1 Opis in definicija Definirajmo nekaj oznak: Σ abeceda... končna neprazna množica simbolov (običajno Σ 2) Σ n = {s 1 s 2... s n ; s i Σ, i =

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

mat soda liha stevila fotke eval_tretji

mat soda liha stevila fotke eval_tretji OSNOVNA ŠOLA CIRILA KOSMAČA PIRAN UČITELJ: VIKA KUŠTRIN P. PREDMET: MAT RAZRED: 3. DATUM IN URA: / UČNA TEMA: Aritmetika in algebra UČNA ENOTA: SODA IN LIHA ŠTEVILA CILJI: Razlikovati soda in liha števila.

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Microsoft Word - P043-A mod.doc

Microsoft Word - P043-A mod.doc Dr`avni izpitni center *P043A22213* ZIMSKI ROK NEM[^INA NAVODILA ZA OCENJEVANJE ^etrtek, 3. februar 2005 POKLICNA MATURA RIC 2003 2 P043-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 1 A: BRALNO RAZUMEVANJE (20) Točke zapisujte

Prikaži več

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Spoštovani starši, dragi učenci! Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih posebej zanimajo. Učenci

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A _mod.docx

Microsoft Word - P113-A _mod.docx Državni izpitni center *P113A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 7. februar 2012 POKLICNA MATURA RIC 2012 2 P113-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

Šolske potrebščine

Šolske potrebščine Seznam šolskih potrebščin za šol. leto 2019/20 1. RAZRED 2 velika brezčrtna zvezka, velik zvezek (veliki karo), mali zvezek s črtami (široke črte - 11mm), suhe barvice, svinčnik, radirka, šilček, malo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

1

1 ROKOMET IGRIŠČE Igrišče je pravokotnik, dolg 40m in širok 20m. Sestavljen je iz dveh enakih polj za igro in dveh vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžne črte, krajše pa prečne črte

Prikaži več

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površe, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno igro najdemo tudi v knjigi Scratch (Lajovic, 2011), vendar

Prikaži več

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 1000 Ljubljana IEA, 2011 Vprašalnik za učiteljice in

Prikaži več

03C

03C Državni izpitni center *M14158112* GLASBA Izpitna pola A SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 15. maj 2014 SPLOŠNA MATURA RIC 2014 2 M141-581-1-2 Navodila za izpolnjevanje ocenjevalnega

Prikaži več

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Komu je knjižica namenjena? Pričujoča knjižica je namenjena javnim uslužbencem, zdravstvenemu osebju, ki pri svojem delu stopa v stik z gluho osebo, in tudi

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Državni izpitni center *M09255113* LIKOVNA TEORIJA JESENSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Petek, 28. avgust 2009 SPLOŠNA MATURA RIC 2009 2 M092-551-1-3 Izpitna pola 1 1. NALOGA (15 točk) 1. Wilhelm

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več