Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO"

Transkripcija

1 ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: /2018 (405) Datum: ZADEVA: Poročilo s predlogi sklepov in obrazložitev za kadrovske zadeve za obravnavo na 2. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Na podlagi 62. in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je na 2. redni seji dne, ter dne, , obravnavala kadrovske zadeve s področja pristojnosti komisije. Po obravnavi je sprejela predlog sklepov in predlaga županu ter Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da Občinski svet v okviru predlaganega dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pri 4. točki: Kadrovske zadeve obravnava naslednja gradiva: 4. Kadrovske zadeve 4.1. Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto 4.2. Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto 4.3. Predlogi sklepov za imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance Predlog sklepa za imenovanje Odbora za gospodarstvo Predlog sklepa za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti 4.4. Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina 4.5. Predlog sklepa za podajo soglasja k imenovanju dekanje Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 4.6. Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto 4.7. Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto 4.8. Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dragotin Kette

2 PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: PREDLOG SKLEPOV: Boštjan GROBLER, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 16x, v prilogi in obrazložitve Boštjan GROBLER, l. r. 2

3 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in v skladu z 11. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ter v skladu s sklepom Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, št /2018 z dne je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel naslednji o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Občinski svet Mestne občine Novo mesto 1. potrdi mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Goranu Makarju kot naslednjemu kandidatu na Listi Gregorja Macedonija za volitve članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. 2. Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Dolenjskem uradnem listu. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni župan Na podlagi 37.a in 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) je zaradi nastopa funkcije župana Mestne občine Novo mesto, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, prenehal mandat članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto mag. Gregorju Macedoniju. Zaradi navedenega je v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto postalo eno mesto člana občinskega sveta z liste kandidatov Lista Gregorja Macedonija nezasedeno. Na podlagi veljavnih predpisov (30. člen Zakona o lokalnih volitvah) preide mandat člana občinskega sveta naslednjemu kandidatu z Liste Gregorja Macedonija. Naslednjega kandidata na Listi Gregorja Macedonija Gorana Makarja je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto pozvala, da naj najkasneje v osmih dneh od prejema poziva občinsko volilno komisijo obvesti, ali za preostanek mandatne dobe sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Goran Makar je v postavljenem roku 3

4 izjavil, da kot naslednji kandidat na Listi Gregorja Macedonija sprejema mandat za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za preostanek mandatne dobe. Na podlagi izjave je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto izdala sklep in potrdilo o izvolitvi Gorana Makarja za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Glede na navedeno je na 2. seji dne, ugotovila, da so izpolnjeni pogoji in soglasno oblikovala predlog sklepa, s katerim predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da potrdi mandat Goranu Makarju za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 4

5 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS- 1 in 30/18) ter 15. in 36. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. imenuje člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, in sicer: 1. Drago CEROVŠEK, 2. Marjetka KASTREVC, 3. Anton REPOVŽ, 4. Mitja SADEK, 5. Martina VRHOVNIK, 6. Marko VRHOVŠEK, 7. Klementina ZEME. II. Mandat članov Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan je na 1. seji dne, obravnavala in potrdila besedilo javnega poziva k predlaganju kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto. Javni poziv je bil objavljen dne, na spletni strani Mestne občine Novo mesto, na oglasni deski Mestne občine Novo mesto ter obvestilo o javnem pozivu tudi na družbenih omrežjih. Komisija za mandatna vprašanja, volite in imenovanja je na 2. seji dne, ugotovila, da je na javni poziv prispelo 14 predlogov, od teh je 1 predlog prispel po roku. je na nadaljevanju 2. seje dne, z večino glasov podpore oblikovala predlog sklepa, da se za člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto imenujejo: Cerovšek Drago, Kastrevc Marjetka, Repovž Anton, Sadek Mitja, Vrhovnik Martina, Vrhovšek Marko in Zeme Klementina. a Nadzornega odbora izvoli nadzorni odbor sam izmed svojih članov. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 5

6 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Komisije za statut in poslovnik Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 63. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Komisije za statut in poslovnik Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Komisijo za statut in poslovnik v sestavi: 1. Eva FILEJ RUDMAN, predsednica, 2. Vesna BARBORIČ, članica, 3. Ana BILBIJA, članica, 4. Sara DRAŠKOVIĆ, članica, 5. Marko DVORNIK, član, 6. Mira RETELJ, članica, 7. Maja ŽUNIČ FABJANČIČ, članica. II. Mandat članov Komisije za statut in poslovnik je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu s 63. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Komisija za statut in poslovnik sedem članov, ki jih imenuje Občinski svet izmed svojih članov. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta predsednika delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Komisije za statut in poslovnik. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Komisije za statut in poslovnik. 6

7 Ker so na seji komisije dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Komisijo za statut in poslovnik imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Eva FILEJ RUDMAN, predsednica, Vesna BARBORIČ, članica, Ana BILBIJA, članica, Sara DRAŠKOVIĆ, članica, Marko DVORNIK, član, Mira RETELJ, članica in Maja ŽUNIČ FABJANČIČ, članica. predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Komisije za statut in poslovnik. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 7

8 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 64. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje v sestavi: 1. Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, predsednica, 2. Maja DRAGAN, članica, 3. Klara GOLIĆ, članica, 4. Suzana HOČEVAR, članica, 5. Primož KOBE, član, 6. Borut RONČEVIĆ, član. II. Mandat članov Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu s 64. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Komisija za medobčinsko in mednarodno sodelovanje sedem članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje. 8

9 Ker so na seji komisije izmed prispelih predlogov dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Komisijo za medobčinsko in mednarodno sodelovanje imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Marjanca TRŠČINAR ANTIĆ, predsednica, Maja DRAGAN, članica, Klara GOLIĆ, članica, Suzana HOČEVAR, članica, Primož KOBE, član in Borut RONČEVIĆ, član. Ker vsi predlagani kandidati za člane Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje niso dobili večinske podpore komisije, predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje. je v skladu z 72. in 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejela sklep, da bo liste, zastopane v Občinskem svetu pozvala k predlaganju kandidatur za dodatnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 9

10 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 65. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Komisije za priznanja in nagrade Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Komisijo za priznanja in nagrade v sestavi: 1. Bojan KEKEC, predsednik, 2. Mojca ANDOLŠEK, članica, 3. Jože MIKLIČ, član, 4. Janez POVH, član, 5. Igor POVŽ, član, 6. Stanko ŽAGAR, član. II. Mandat članov Komisije za priznanja in nagrade je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Komisija za priznanja in nagrade sedem članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Komisije priznanja in nagrade. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta 10

11 Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Komisije priznanja in nagrade. Ker so na seji komisije izmed prispelih predlogov dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Komisijo za priznanja in nagrade imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Bojan KEKEC, predsednik, Mojca ANDOLŠEK, članica, Jože MIKLIČ, član, Janez POVH, član, Igor POVŽ, član in Stanko ŽAGAR, član. Ker vsi predlagani kandidati za člane Komisije za priznanja in nagrade niso dobili večinske podpore komisije, predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Komisije za priznanja in nagrade. je v skladu z 72. in 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejela sklep, da bo liste, zastopane v Občinskem svetu pozvala k predlaganju kandidatur za dodatnega člana Komisije za priznanja in nagrade. Številka: 032-2/2019 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 11

12 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Komisijo za vloge in pritožbe v sestavi: 1. Sara DRAŠKOVIĆ, predsednica, 2. Franc BAČAR, član, 3. Ana BILBIJA, članica, 4. Primož SKUBIC, član, 5. Robert SOTLER, član, 6. Jožefa ŠEPETAVC, članica. II. Mandat članov Komisije za vloge in pritožbe je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu s 66. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Komisija za vloge in pritožbe sedem članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Komisije za vloge in pritožbe. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Komisije za vloge in pritožbe. 12

13 Ker so na seji komisije vsi predlagani kandidati dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Komisijo za vloge in pritožbe imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Sara DRAŠKOVIĆ, predsednica, Franc BAČAR, član, Ana BILBIJA, članica, Primož SKUBIC, član, Robert SOTLER, član in Jožefa ŠEPETAVC, članica. Ker na poziv ni bilo predlaganih zadostno število kandidatov za člane Komisije za vloge in pritožbe, je Komisija za mandatna vprašanja, v skladu z 72. in 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejela sklep, da bo liste, zastopane v Občinskem svetu pozvala k predlaganju kandidatur za dodatnega člana Komisije za vloge in pritožbe, Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto pa predlaga, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Komisije za vloge in pritožbe. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 13

14 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Odbor za družbene dejavnosti v sestavi: 1. Franc BAČAR, predsednik, 2. Štefan DAVID, član, 3. Eva FILEJ RUDMAN, članica, 4. Primož KOBE, član, 5. Jasna KOS PLANTAN, članica, 6. Rok MEŽNAR, član, 7. Darja ŠURLA SLADIČ, članica, 8. Adolf ZUPAN, član, 9. Maja ŽUNIČ FABJANČIČ, članica. II. Mandat članov Odbora za družbene dejavnosti je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu s 67. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Odbor za družbene dejavnosti devet članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Odbora za družbene dejavnosti. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta 14

15 Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Odbora za družbene dejavnosti. Ker so na seji komisije dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Odbor za družbene dejavnosti imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Franc BAČAR, predsednik, Štefan DAVID, član, Eva FILEJ RUDMAN, članica, Primož KOBE, član, Jasna KOS PLANTAN, članica, Rok MEŽNAR, član, Darja ŠURLA SLADIČ, članica, Adolf ZUPAN, član in Maja ŽUNIČ FABJANČIČ, članica. predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za družbene dejavnosti. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 15

16 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na seji dne sprejel o imenovanju Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet v sestavi: 1. Peter KOSTREVC, predsednik, 2. Mihael DRAŠLER, član, 3. Mario KRAPEŽ, član, 4. Tomaž LEVIČAR, član, 5. Goran MAKAR, član, 6. Alenka MUHIČ, članica, 7. Andrej RESMAN, član, 8. Miro ŠKUFCA, član, 9. Srečko VOVKO, član. II. Mandat članov Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu z 68. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet devet članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta 16

17 Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet. Ker so na seji komisije dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Peter KOSTREVC, predsednik, Mihael DRAŠLER, član, Mario KRAPEŽ, član, Tomaž LEVIČAR, član, Goran MAKAR, član, Alenka MUHIČ, članica, Andrej RESMAN, član, Miro ŠKUFCA, član in Srečko VOVKO, član. predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 17

18 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Odbora za davčno politiko, proračun in finance Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Odbor za davčno politiko, proračun in finance v sestavi: 1. Vesna VESEL, predsednik, 2. Franc BAČAR, član, 3. Jožica BARBO HRASTAR, članica, 4. Ana BILBIJA, članica, 5. Matjaž ENGEL, član, 6. Jasna KOS PLANTAN, članica, 7. Uroš LUBEJ, član, 8. Mira RETELJ, članica, 9. Jernej STRGAR, član. II. Mandat članov Odbora za davčno politiko, proračun in finance je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu z 69. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Odbor za davčno politiko, proračun in finance devet članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Odbora za davčno politiko, proračun in finance. 18

19 je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Odbora za davčno politiko, proračun in finance. Ker so na seji komisije dobili večinsko podporo, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Odbor za davčno politiko, proračun in finance imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Vesna VESEL, predsednik, Franc BAČAR, član, Jožica BARBO HRASTAR, članica, Ana BILBIJA, članica, Matjaž ENGEL, član, Jasna KOS PLANTAN, članica, Uroš LUBEJ, član, Mira RETELJ, članica in Jernej STRGAR, član. predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za davčno politiko, proračun in finance. Številka: /2018 (405) Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 19

20 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Odbora za gospodarstvo Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Odbora za gospodarstvo Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Odbor za gospodarstvo v sestavi: 1. Adolf ZUPAN, predsednik, 2. Mojca ANDOLŠEK, članica, 3. Matjaž ENGEL, član, 4. Peter KOSTREVC, član, 5. Branko KOVAČ, član, 6. Boštjan MATKO, član, 7. Alenka PAPEŽ, članica, 8. Marjanca Trščinar Antić, članica. II. Mandat članov Odbora za gospodarstvo je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu s 70. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Odbor za gospodarstvo devet članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Odbora za gospodarstvo. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta 20

21 Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Odbora za gospodarstvo. Ker so na seji komisije izmed prispelih predlogo kandidatov dobili večinsko podporo, Komisija za priznanja in nagrade predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Odbor za gospodarstvo imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Adolf ZUPAN, predsednik, Mojca ANDOLŠEK, članica, Matjaž ENGEL, član, Peter KOSTREVC, član, Branko KOVAČ, član, Boštjan MATKO, član, Alenka PAPEŽ, članica in Marjanca Trščinar Antić, članica. Ker na seji ni dobilo ustrezne podpore zadostno število kandidatov za člane Odbora za gospodarstvo, je Komisija za mandatna vprašanja, v skladu z 72. in 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejela sklep, da bo liste, zastopane v Občinskem svetu pozvala k predlaganju kandidatur za dodatnega člana Odbora za gospodarstvo, Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto pa predlaga, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za gospodarstvo. predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za gospodarstvo. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 21

22 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti Na podlagi 21. in 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) ter 61. in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na.. seji dne.. sprejel o imenovanju Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti Občinski svet Mestne občine Novo mesto I. i m e n u j e Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti v sestavi: 1. Jasna KOS PLANTAN, predsednica, 2. Andrej REDEK, član, 3. Duško SMAJEK, član, 4. Marko STOJANOVIČ, član, 5. Adolf ZUPAN, član, 6. Dimitrij ZUPANČIČ, član. II. Mandat članov Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan V skladu z 71. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18) ima Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti devet članov, ki jih imenuje Občinski svet. Na podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta člane delovnih teles imenuje Občinski svet na predlog izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. a delovnega telesa imenuje občinski svet izmed svojih članov. Na podlagi 2. odstavka 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti sestavlja najmanj šest članov, od katerih je največ polovica prebivalk oziroma prebivalcev občine, ki niso člani občinskega sveta, od slednjih pa večina pripadnikov romske skupnosti. 22

23 je dne, liste, zastopane v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto pozvala k predlaganju kandidatur za predsednika in člane Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. je na 2. seji dne, ter dne, obravnavala prispele kandidature in v skladu s 1. odstavkom 23. člena Statuta Mestne občine Novo mesto pripravila predlog kandidatov za predsednika in člane Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Ker so na seji komisije izmed prispelih predlogov kandidatov dobili večinsko podporo, Komisija za priznanja in nagrade predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da v Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti imenuje naslednje predlagane kandidate/-ke: Jasna KOS PLANTAN, predsednica, Andrej REDEK, član, Duško SMAJEK, član, Marko STOJANOVIČ, član, Adolf ZUPAN, Dimitrij ZUPANČIČ, član. Ker na seji ni dobilo ustrezne podpore zadostno število kandidatov za člane Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti, je v skladu z 72. in 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sprejela sklep, da bo liste, zastopane v Občinskem svetu pozvala k predlaganju kandidatur za dodatnega člana Odbora za spremljanja položaja romske skupnosti, Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto pa predlaga, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, da sprejme posredovani predlog za imenovanje Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 23

24 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) v povezavi s 14. členom Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina (Uradni list RS, št. 30/18) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za mandatna vprašanja, na.. seji dne.. sprejel o imenovanju predstavnika Mestne občine Novo mesto v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina Občinski svet Mestne občine Novo mesto Številka: Datum: imenuje Meto RETAR za predstavnico Mestne občine Novo mesto v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina. Mag. Gregor Macedoni, župan Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina je na Mestno občino Novo mesto posredoval poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti novoustanovljenega centra za socialno delo, v katerega so se združili vsi nekdanji centri za socialno delo v regiji. V skladu z določilom 14. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina je Svet lokalnih skupnosti kolegijski posvetovalni organ centra, ki ga sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja centra. Pristojnosti sveta lokalnih skupnosti so: sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti; imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra; spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom, ki ureja socialno varstvo; dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov v posameznih lokalnih skupnostih; dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje dela centra in na socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih; povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva. Direktor centra svet lokalnih skupnosti seznani s finančnim načrtom, programom dela centra in poslovanjem centra. Na poziv listam, zastopanim v Občinskem svetu, so do roka prispeli štirje predlogi za kandidate za predstavnika v CSD DBK, in sicer kandidati predlagateljev: GAS, DESUS, LGM in DD. 24

25 Po postopku zbiranja kandidatur za predstavnike Mestne občine Novo mesto v Svetu lokalnih skupnosti CSD DBK je komisija z večinsko podporo oblikovala predlog sklepa, da se za predstavnico Mestne občine Novo mesto v Svet lokalnih skupnosti CSD DBK imenuje Meto Retar in ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 25

26 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za podajo soglasja k imenovanju dekanje Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 9. člena Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto z dne je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog na.. seji dne.. sprejel naslednji Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda soglasje h kandidaturi doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto za mandatno obdobje od imenovanja do Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan Skladno s četrtim odstavkom 13. člena Statuta Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je dne, doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše podala prošnjo za soglasje h kandidaturi za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto za mandatno obdobje od imenovanja do Zaradi odstopa dosedanjega dekana s funkcije dekana jo je Senat VŠ GRM Novo mesto na 14. seji senata z dne, kot prodekanjo za znanstveno-raziskovalno delo v skladu s 16. členom Statuta VŠ GRM Novo mesto imenoval, da do izvolitve novega dekana VŠ GRM Novo mesto opravlja naloge dekana in izvede postopek izvolitve novega dekana VŠ GRM Novo mesto. Dne je senat VŠ GRM Novo mesto sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev dekana VŠ Grm Novo mesto za mandatno obdobje do Pred izvolitvijo na senatu VŠ GRM Novo mesto mora potrjena kandidatka za dekanjo na Akademskem zboru VŠ Grm Novo mesto pridobiti soglasje obeh ustanoviteljev, s katerim soglašata z njeno kandidaturo. Skladno z 9. členom Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda VŠ Grm Novo mesto je za dekana šole lahko imenovan visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem in raziskovalnem procesu VŠ Grm Novo mesto, skladno z zakonom, aktom o ustanovitvi zavoda, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda. Dekana imenuje senat za dobo štirih let ob soglasju obeh ustanoviteljev, Mestne občine Novo mesto in Grma Novo mesto centra biotehnike in turizma, na predlog akademskega zbora. Kandidatka je k prošnji za soglasje priložila odpravek sklepov, sprejetih na 9. redni seji Akademskega zbora VŠ Novo mesto ter programa dela za VŠ GRM Novo mesto. je na 2. seji dne, obravnavala vlogo doc. dr. Lee-Marije Colarič-Jakše za podajo soglasja h kandidaturi za 26

27 dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in s predpisano večino glasov oblikovala predlog sklepa o soglasju doc. dr. Lei-Mariji Colarič-Jakše h kandidaturi za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in v sprejem. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 27

28 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/98, 92/02, 75/08 in 28/12) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog na.. seji dne.. sprejel naslednji o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto Občinski svet Mestne občine Novo mesto i m e n u j e dr. Jano BOLTA SAJE in Roberta ZIDARIČA za predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto za mandatno obdobje Številka: Datum: Mag. Gregor Macedoni, župan Mestna občina Novo mesto je dne, prejela poziv sveta zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto k imenovanju članov, predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda za mandatno obdobje Razvojno izobraževalni center Novo mesto deluje kot javni zavod, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto v nadaljevanju: Odlok (Uradni list RS, št. 31/98, 92/02, 75/08 in 28/12) ustanovila Mestna občina Novo mesto. V skladu z 8. členom Odloka je svet zavoda organ upravljanja, ki šteje pet članov, izmed katerih dva predstavnika imenuje ustanovitelj, dva predstavnika delavci zavoda in enega predstavnika udeleženci. Predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Na poziv listam, zastopanim v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto z dne so prispeli predlogi kandidatov za imenovanje predstavnikov v svet zavoda RIC Novo mesto naslednjih predlagateljev: LGM, DESUS, GAS, SLS in SDS. Na podlagi izvedenega postopka je z večino glasov sprejela sklep in predlaga Občinskemu svetu, da imenuje dr. Jano Bolta Saje in Roberta Zidariča za predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto za mandatno obdobje štirih let. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 28

29 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto Na podlagi 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto (DUL, št. 16/18 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog na.. seji dne.. sprejel naslednji o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto Občinski svet Mestne občine Novo mesto Številka: Datum: i m e n u j e Mileno BARTELJ, Klemna GABERŠČKA, Branka KOVAČA, za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto za mandatno obdobje štirih let. Mag. Gregor Macedoni, župan Mestna občina Novo mesto je dne, prejela poziv sveta zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto k imenovanju članov, predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda za mandatno obdobje štirih let. Vrtec Pedenjped Novo mesto deluje kot javni vzgojno-varstveni zavod, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto v nadaljevanju: Odlok (DUL, št. 16/18 uradno prečiščeno besedilo) ustanovila Mestna občina Novo mesto. V skladu z 10. členom Odloka svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev. V skladu z 11. členom Odloka predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Na poziv listam, zastopanim v Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto z dne ter z dne je prispelo 5 predlogov kandidatov za imenovanje predstavnikov v svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, in sicer naslednjih predlagateljev: SLS, GAS, LGM, ZZD in NSi. Na podlagi izvedenega postopka je z večino glasov sprejela sklep in predlaga Občinskemu svetu, da imenuje Mileno Bartelj, Klemna Gaberščka in Branka Kovača za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto za mandatno obdobje štirih let. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 29

30 GRADIVO ZA SEJO OBČINSKEGA SVETA dne, Predlog sklepa za podajo mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dragotina Ketteja Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 ZPCP - 2D, 2/15 odl. US, 47/15, 46/16, in 49/16) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za mandatna vprašanja, na.. seji dne.. sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda pozitivno mnenje k imenovanju Vide Marolt, za ravnateljico Osnovne šole Dragotin Kette za mandatno obdobje petih let. Mestna občina Novo mesto je dne, prejela poziv Sveta zavoda Osnovna šola Dragotin Kette k podaji mnenja o kandidatki za ravnateljico šole. Svet OŠ Dragotin Kette je dne, sprejel sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu, št. 74/18. V zakonitem roku je prispela ena vloga, in sicer vloga kandidatke Vide Marolt. Svet šole je ugotovil, da je vloga popolna in da kandidatka izpolnjuje vse, z zakonom predpisane pogoje. Pozivu za podajo mnenja je svet zavoda priložil tudi vlogo kandidatke in njen program vodenja šole za naslednje mandatno obdobje. je pridobila tudi mnenje pristojnega urada občinske uprave Mestne občine Novo mesto in je na 2. seji dne, z večino glasov oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi edine kandidatke, Vide Marolt, za ravnateljico Osnovne šole Dragotin Kette za mandatno obdobje petih let in ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in v sprejem. Številka: /2018 Datum: Boštjan GROBLER, l. r. 30

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Na podlagi 149

Na podlagi 149 4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 PREDLOG IMENOVANJA ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava PREDLAGATELJ:

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc P R E D L O G Z A P I S N I K 2. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN  e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

1

1 1 2 OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t.d.r. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 16.1.2019 ZADEVA: Pregled sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta, Darje Pompe Številka: 041-0003/2018 Pripravljavca

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci

Številka: 602-7/2016 Datum: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervaci Številka: 602-7/2016 Datum: 12. 4. 2016 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlog spremembe Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto NAMEN: Obravnava

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

07_5_redna2_ŠOBF

07_5_redna2_ŠOBF Študentska organizacija BF Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora Študentske organizacije Biotehniške fakultete Pričetek seje: 16:00 11.01.2007 na Oddelku za agronomijo

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več