Avanti grafika! drugič. Avanti Graphic! 2#

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Avanti grafika! drugič. Avanti Graphic! 2#"

Transkripcija

1 Avanti grafika! drugič Avanti Graphic! 2#

2

3

4 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 76(4) 20 ( ) AVANTI grafika! drugič = Avanti graphic! 2# : [Galerija DLUL, DLUL Gallery, ] / [urednici kataloga Zora Stančič, Mojca Zlokarnik ; besedilo Breda Škrjanec ; [prevajalka v angleščino Jasna Levanič ; fotografije arhiv umetnikov]. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, 2019 ISBN Vzp. stv. nasl. 2. Stančič, Zora COBISS.SI-ID

5 Avanti grafika! drugič Avanti Graphic! 2#

6 Avanti grafika! drugič Avanti Graphic! 2# Prvo edicijo projekta Avanti grafika! smo v Društvu likovnih umetnikov Ljubljana uresničili leta Zdela se nam je pomembna dopolnitev osrednje mednarodne grafične prireditve, ljubljanskega grafičnega bienala, hkrati pa tudi neke vrste dialog z deli, ki so jih zanj izbrali kuratorji. Takšno je naše stališče tudi tokrat, ko se mednarodni grafični bienale pojavlja v 33. ediciji in zato Avanti grafika! drugič. Tradicija Ljubljanskega grafičnega bienala je v našem kulturnem prostoru, med umetniki in publiko, vzgojila posebno afiniteto, tankočutnost in poznavanje tega izraznega medija. Prireditve, ki se vrstijo, vselej sprožajo polemike in razprave o izzivih in položaju umetniške grafike danes. Verjetno so razlogi za izbor kuratorjev bienala in različnih konceptov bolj kompleksni ter jih je težko razložiti brez poznavanja ozadja. Umetniki pa si želimo sodelovanje in povezovanje, zato Avanti grafika! drugič nudi toliko bolj pomemben vpogled v sodobno grafično produkcijo, saj gre za neposredne odzive iz ateljejske prakse. In the Ljubljana Fine Artists Society, we realized the first edition of the Avanti Graphic! project in It seemed to us as an important complement to the central international graphic event, the Ljubljana Biennial of Graphic Arts, and at the same time, also a sort of a dialogue with the works selected by the curators for this event. This is our position also on this occasion, when the International Biennial of Graphic Arts appears in its 33 nd edition, and therefore Avanti Graphic! 2#. The tradition of the Ljubljana Biennial of Graphic Arts has in our cultural space, among artists and the public, raised a special affinity, sensitivity and knowledge of this expressive medium. The events taking place always trigger polemics and debates about the challenges and position of graphic art today. The reasons for selecting the Biennial s curators and different concepts are probably more complex and difficult to explain without being familiar with the background. We, the artists, want cooperation and networking, which is why Avanti Graphic! 2# offers an even more significant insight into contemporary graphic production, as these are the direct responses from the studio practice. 4

7 Skupinska razstava avtorjev z območja nekdanje skupne države predstavlja sodobno grafično produkcijo umetnikov različnih generacij in likovnih izrazov. Avtorji so mojstri v obvladovanju grafičnega metjeja, hkrati pa jih grafika spodbuja tudi k razširjanju izraznih meja medija v smeri zina, objekta in prostorsko specifičnih postavitev. Izbrani avtorji so: Nevenka Arbanas (Hrvaška), Admir Ganić (Bosna in Hercegovina, Slovenija), Vlado Goreski (Severna Makedonija), Renata Papišta (Bosna in Hercegovina), Sonja Vulpes (Slovenija) in Leon Zuodar (Slovenija). Zora Stančič in Mojca Zlokarnik A group exhibition of the artists from the former common state represents a contemporary graphic production of the artists of different generations and visual expressions. The artists are masters in controlling the graphic métier, but at the same time, graphic art also encourages them to expand the expressive boundaries of the medium in the direction of zines, objects and site specific installations. The selected authors are: Nevenka Arbanas (Croatia), Admir Ganić (Bosnia and Herzegovina, Slovenia), Vlado Goreski (North Macedonia), Renata Papišta (Bosnia and Herzegovina), Sonja Vulpes (Slovenia) and Leon Zuodar (Slovenia). Zora Stančič and Mojca Zlokarnik 5

8 Grafika gre naprej Graphic art goes on William Ivins, prvi kustos na oddelku za grafiko Metropolitanskega muzeja v New Yorku, je v svoji knjigi Prints and Visual Communication zapisal:»iz praktičnih razlogov so danes prenehale obstajati klasična gravura, mezotinta in reproduktivna jedkanica... Kot medij, ki ima danes še kaj povedati, jedkanica, razen uporabe v fotografskih procesih, nima več moči.«to je zapisal leta Danes vsi vemo, da se je motil, saj je umetniška grafika, med drugim tudi jedkanica, doživela razcvet v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja in se od svojih preprostih začetkov do danes razširila v širši interdisciplinarni prostor, ki pokriva obsežen del postmodernih praks. Grafika je medij, ki ga zaznamujejo izumi, inovativnost in tehnološki napredek. Obrtniki in umetniki so si vedno prizadevali olajšati svoje delo in uvesti nove tehnike. Zgodovina grafike kaže, kako je grafika neverjetno prilagodljiva in fleksibilna ter zmožna posredovati svoje ideje na različnih področjih. Od druge polovice 20. stoletja smo bili priča, kako se nove tehnologije hitro uporabljajo v umetniški grafiki, tradicionalne tehnike pa so predrugačene ali zamenjane z novimi. Grafika že dolgo ni več namenjena kabinetnemu pregledovanju, saj so dela, ki nastajajo danes, mnogo bolj kompleksna in razkrivajo inherentno delovanje grafike v javni sferi. Svet digitalne produkcije in komunikacije je neverjetno spremenil načine umetniškega snovanja, produkcije in diseminacije. Sodobna grafika lahko kombinira fizično dolgotrajne in naporne tehnike grafične obrti z novimi tehnologijami, ki jih med drugim prinašajo fotografija, oblikova- William Ivins, the first curator at the Department of Graphic Art at the Metropolitan Museum in New York, wrote in his book Prints and Visual Communication: For practical reasons, classic engraving, mezzotint and reproductive etching have ceased to exist nowadays... As a medium that today still has something to say, the etching, except for its use in photographic processes, no longer has any power. This was written in Today, we all know that he was wrong, because graphic art, including the etching, experienced a boom in the 1960s and 1970s and has expanded from its simple beginnings to the contemporary wider interdisciplinary space that covers a large part of postmodern practices. Graphic art is a medium that is characterized by inventions, innovation and technological progress. Craftsmen and artists have always strived to ease their work and introduce new processes, new tools and new techniques. The history of graphic art shows how it is incredibly versatile and flexible and able to communicate its ideas in different areas. From the second half of the 20 th century, we have been witnessing how new technologies are rapidly being used in graphic art, while traditional techniques are being transformed or replaced with new ones. For a long time, graphic art is no longer intended for cabinet reviewing, since the works that are being created today are much more complex and reveal the inherent functioning of graphic art in the public sphere. The world of digital production and communication has incredibly transformed the ways of artistic creation, production and dissemi- 6

9 nje, masovni mediji, računalniki in nanje vezana nova orodja. Stara pravila in strukture grafične discipline so se prerazporedili ali pa se jih več ne upošteva; estetske meje so se na račun sprememb, pretoka in prekoračitev začele razkrajati. Danes se zdi, da je grafika vseprisotni medij, saj je odprla celo vrsto domen, ki so bile prej rezervirane za druge umetniške kategorije. Mnoga sodobna grafična dela odsevajo pluralistično naravo sodobne umetnosti današnjega časa. Na razstavi Avanti grafika! drugič v Galeriji DLUL šest avtorjev predstavlja svoja grafična raziskovanja. Vsak od njih drugače pristopa k mediju, ki mu služi kot posrednik idej, znanja ali razmišljanja. Nevenko Arbanas imenujejo prva dama hrvaške grafike. V več kot štirideset letih ustvarjanja je ob eksperimentiranju z grafičnimi tehnikami in materiali svoje grafično znanje in spretnost razvila do vrhunskih grafičnih stvaritev. Ustvarja v jedkanici in akvatinti v kombinaciji z linorezom, kar kaže na njeno nagnjenost k eksperimentiranju. Posebno pozornost posveča izbiri papirja, rada pa ima tudi velike formate. V Galeriji DLUL se predstavlja z dvema monokromima grafikama monumentalnega formata iz leta Grafiki formalno nadaljujeta raziskovanje, ki se je začelo s serijo Listi. Da se je njeno raziskovanje usmerilo stran od prejšnjih bolj narativnih vsebin, kažejo naslovi grafik, ki jih poimenuje samo s črko in številkami. S tem nakazuje, da jo zanimajo drugačne vsebine, ki pa jih kombinira z vizualnimi elementi iz svojih starejših del. Linorez uporablja na šablonski način in ga odtiskuje čez podobo, izvedeno v tehnikah globokega tiska. S tem ustvari občutek tridimenzionalnosti, ki ga podpre še z umestitvijo v ambient razstavnega prostora. Nevenka Arbanas je v svojem obsežnem grafičnem opusu posebno pozornost posvetila tudi uporabi barve v grafiki. Barva nas nagovarja iz del v pesniško-grafični nation. Contemporary graphic art is able to combine physically long-lasting and strenuous graphic art techniques with new technologies, brought by, among others, photography, design, mass media, computers and related new tools. The old rules and structures of the graphic discipline have been redistributed or are no longer abided by; the aesthetic boundaries began to disintegrate at the expense of changes, flow and excesses. Today, graphic art seems to be an ubiquitous medium, since it has opened up a whole range of domains that were previously reserved for other art categories. Numerous contemporary graphic works reflect the pluralistic nature of contemporary art. At the exhibition Avanti Graphic! 2# in the DLUL Gallery, six artists will present their graphic explorations. Each of them approaches the medium differently, serving them as a mediator of ideas, knowledge or reflection. Nevenka Arbanas is called the first lady of Croatian graphic art. In more than forty years of creation, while experimenting with graphic techniques and materials, she has developed her graphic knowledge and skills to exquisite graphic creations. She creates in etching and aquatint techniques in combination with linocut, which indicates her tendency to experiment. She pays special attention to the choice of paper and she is also fond of large formats. In the DLUL Gallery, she is presenting her work with two monochrome graphics of a monumental format from The two graphics formally continue the research that began with the Leaves (Listi) series. That her research has directed away from the previous, more narrative content is shown by the titles of the graphics, which she names only with a letter and numbers. She thus implies that she is interested in different content, which she combines with visual elements from her older works. She uses linocut in a template manner 7

10 mapi, ki je leta 2001 nastala pri založbi Edina ob sodelovanju umetnice in pesnika Toneta Pavčka. Admir Ganić, umetnik mlajše generacije, ki se je šolal na sarajevski likovni akademiji, je grafik, ki predano ustvarja v tehnikah globokega tiska. Njegova dela so figuralna, naracija je vezana na tradicijo Bosne in Hercegovine, od koder prihaja. Predstavlja se z deli iz leta 2016 z naslovom Scenografija za sevdah. Izraz sevdah v bosanščini pomeni hrepenenje, ljubezensko strast, žalost, širše pa je povezan tudi s pojmom boleče ljubezni in hrepenenja po ljubezni. Ganićeve grafike v kombinaciji barvnih tehnik globokega tiska prikazujejo domačo bosansko pokrajino s tipično krajinsko ikonografijo, v katero umetnik simbolno vpleta ljubezensko-seksualno motiviko s podobo ženske, ki jezdi kačo, ali neveste, ki je kača, katere telo se vije skozi pokrajino. Grafike razkrivajo tehnično mojstrstvo v risbi in uporabi barve ter ljubezen do detajla. Skozi čustvena stanja, ki jih je najlažje izraziti prav skozi sevdah, ljudsko pesem, ki jo umetnik preko matrice prenaša na papir, se kaže umetnikova navezanost na domačo kulturo in nemara celo kanček domotožja. Umetniški razvoj Sonje Vulpes je močno zaznamovala subkulturna pank scena in zinovska produkcija. Sonja Vulpes se izraža v glavnem z risbo, ki živi samostojno, v grafikah ali tatujih. V lanskem letu je pozornost pritegnil njen grafični cikel pod naslovom Memento Mori, izveden v tehnikah kolagrafije in monotipije. V Galeriji DLUL se predstavlja s tremi kolagrafijami iz serije Slečena, ki v prvi plan postavlja golo žensko figuro. Prepoznamo jo po anatomiji, glave pa so tipizirane in delujejo kot nekakšni diabolični čustvenčki. Kolagrafija dopušča veliko eksperimentiranja in razmeroma gestualen pristop, možnost naklade pa je zelo omejena, saj se matrica hitro uniči. Več kot očitno je, da umetnice naklada ne zanima, pač pa kreativne možnosti, ki jih njeni and prints it over an image created in deep print techniques. This creates a sense of threedimensionality, which is supported by the placement in the ambience of the exhibition space. In her extensive graphic oeuvre, Nevenka Arbanas also dedicated special attention to the use of colour in graphics. The colour addresses us from the works in the poetic graphic folder, which was created in 2001 at the Edina Publishing House as a collaboration of the artist and the poet Tone Pavček. Admir Ganić, an artist of the younger generation, who studied at the Academy of Fine Arts in Sarajevo, is a graphic artist, who devoted himself to the deep print techniques. His works are figural and the narration is connected with the tradition of Bosnia and Herzegovina, from where he originates. The artists is presenting his works from 2016 entitled Scenography for Sevdah (Scenografija za sevdah). The term sevdah in Bosnian language means craving, love passion, sadness and is also in a wider sense connected with the notion of a painful love and longing for love. Ganić s graphics in a combination of colour techniques of deep print depict the familliar Bosnian landscape with a typical landscape iconography, in which the artist symbolically incorporates the love-sexual motifs with the image of a woman riding a snake or a bride who is a snake whose body is winding through the landscape. The graphics reveal the technical mastery in drawing and the use of colour as well as the love for detail. Through the emotional states that are most easily expressed particularly through sevdah, the folk song, which the artist is transmitting on paper through the matrix, the artist s attachment to his home culture and perhaps even a tinge of homesickness are shown. The artistic development of Sonja Vulpes was strongly marked by a subcultural punk scene and the zine production. Sonja Vulpes expresses herself primarily through drawing, which 8

11 risbi omogoča kolagrafski proces. Umetnica pravi, da jo grafika zanima, zaradi priprave matrice, ki zahteva konceptualnost, razmišljanje v naprej, saj slikovnih učinkov ni mogoče doseči neposredno, pač pa z uporabo različnih procesov in materialov, kot na primer pesek, lepilo ipd. Makedonski umetnik Vlado Goreski se predstavlja z najnovejšimi deli iz dveh serij: Šamani in Katedrala. V seriji Šamani, v kateri v prvi plan postavlja nekakšne stilizirane maske, ki se kot duhovi izvijajo iz črne podlage, uporablja tradicionalno tehniko litografije, dopolnjeno s kombiniranimi tehnikami. Serija Katedrala, ki je popolnoma abstraktna in vizualno spominja na fraktalne podobe, je izvedena v digitalnem tisku. Barva umetnika ne zanima; njegova grafika, ne glede na to, da uporablja digitalno tehnologijo, ostaja črno-bela. Sarajevska umetnica Renata Papišta razmišlja o grafiki v razširjenem polju. Tradicionalne grafične tehnike kombinira z novimi materiali, tehnologijami in metodami. Išče poti ven iz tradicionalnega koncepta grafike in običajnih načinov predstavitve grafičnih odtisov, ustvarja instalacije in site specific postavitve, v zadnjem času tudi knjige umetnika. Njena dela funkcionirajo na meji grafike, fotografije in objekta. V izhodišču njenega snovanja sta najpogosteje risba in tradicionalna grafična tehnika pripravljeni za eksperiment. V svojem delu se osredotoča na vprašanja pretoka časa, preoblikovanje motivov in oblik v umetniškem delu ipd. Njeno delo iz cikla Refleksije, 2019, v kombiniranih tehnikah, ima transformativni značaj, saj se prilagaja razstavnemu prostoru. Abstraktna podoba, tiskana na transparentno podlago za dodatne učinke, izkorišča osvetlitev. Refleksija dobi vsebinsko večpomenskost in časovno dimenzijo skozi sence na stenah. Leona Zuodarja pri nas najbolj poznamo po njegovi zinovski produkciji in založništvu ter kot člana umetniške skupine Beli sladoled. lives independently, in the graphics or tattoos. Last year, attention was drawn to her graphic cycle entitled Memento Mori, created in colagraph and monotype techniques. In the DLUL Gallery, she is presenting herself with three colagraphs from the series Stripped (Slečena), which places a naked female figure to the forefront. We recognize it by the anatomy, while the heads are typified and act as some sort of diabolical emoticons. Colagraphy allows for a great deal of experimentation and a relatively gestual approach, while the possibility for larger edition is very limited as the matrix is quickly destroyed. It is more than obvious that the artist is not interested in the multitude of works, but rather the creative possibilities that the colagraphy process enables her drawing. The artist says that she is interested in graphic art, because of the preparation of a matrix, which requires conceptuality, thinking ahead, since the image effects cannot be achieved directly, but by using different processes and materials, such as sand, adhesive, etc. Macedonian artist Vlado Goreski is presenting his latest works from two series: Shamans (Šamani) and Cathedral (Katedrala). In the Shamans series, in which some sort of stylized masks are placed to the forefront, which, as ghosts, wind from the black surface, the artist uses the traditional technique of lithography, supplemented by combined techniques. The Cathedral series, which is completely abstract and visually reminiscent of fractal images, is created in the digital press. The artist is not interested in colour; his graphics, despite using digital technology, remains black and white. Sarajevo artist Renata Papišta thinks about graphic art in the expanded field. She combines traditional graphic techniques with new materials, technologies and methods. She is looking for the ways out of the traditional concept of graphic art and the ordinary ways of pre- 9

12 Prvenstveno se izraža skozi risbo, ukvarja pa se tudi z grafiko in slikarstvom. Za razstavo v Galeriji DLUL je pripravil site specific postavitev v galerijski niši. Delo z naslovom I I I I I I I I I je nastalo leta Gre za konceptualno delo, ki ga sestavlja devet sitotiskov na platno z dodatkom rdeče krojaške niti. Na obojestransko potiskanem platnu je odtisnjena leta 1964 posneta fotografija Lucia Fontane pri njegovi intervenciji v slikarsko platno, čez to pa je Zuodar z rdečim sukancem našil črte različnih dolžin in v različne smeri. Gre za svojevrstno umetnikovo refleksijo na slikarja Lucia Fontano in njegove akcije rezov v platno, na simbolni ravni pa delo lahko razumemo kot avtorjev odnos do slikarstva in lastne produkcije. Leon Zuodar je znan po svoji specifični hitri, drobni črtni risbi, tako šive čez potiskano platno lahko razumemo tudi v tem kontekstu. senting graphic prints; she creates installations and site specific placements, recently also the books of an artist. Her works function at the border of a graphic, photograph and an object. At the core of her creation, drawing and a traditional graphic technique are most frequently ready for experimentation. In her work, she focuses on the issues of the flow of time, the transformation of motifs and forms in a work of art etc. Her work from the cycle Reflections (Refleksije), 2019, in combined techniques, has a transformative character since it adapts to the exhibition space. The abstract image, printed on a transparent surface for additional effects, exploits the lighting. The reflection acquires multiple meanings in terms of content and a time dimension through the shadows on the walls. In Slovenia, Leon Zuodar is best known for his zine production and publishing and as a member of the Art Group Beli sladoled ( White Ice Cream ). He primarily expresses himself through drawing, while he is also engaged in graphic art and painting. For the exhibition in the DLUL Gallery, he prepared a site specific installation in the gallery niche. The work entitled I I I I I I I I I was created in It is a conceptual work composed of nine screen prints on canvas with the addition of a red tailor s thread. On a double-sided printed canvas, a photograph (taken in 1964) by Lucio Fontana during his intervention in the canvas is printed and over it, with a red thread, Zuodar sewed the lines of different lengths, going in different directions. It is the artist s unique reflection on the painter Lucio Fontana and his actions of making cuts in the canvas; on a symbolic level, the work can be understood as the artist s attitude towards painting and his own production. Leon Zuodar is known for his specific fast, small line drawing and so the stiches across the printed canvas can also be understood in this context. 10

13 Razstava v Galeriji DLUL utrjuje prepričanje o tem, da je sodobna grafična scena tako široka in pestra, kot si je le mogoče zamisliti. Na eni strani imamo umetnike, ki se trudijo širiti meje grafike preko novih tehnologij in obsega ali s kombiniranjem grafičnih procesov s kiparstvom, instalacijo, performansom in drugimi mediji, na drugi strani pa mnogi umetniki sodobne vsebine podajajo še vedno na bolj»tradicionalen«način. Vseskozi pa ostaja grafika stvar izbire takrat, ko želimo nekaj povedati na specifičen način. Naj zaključim z besedami Huhga Merilla 1, da je grafika po vsebini branik različic in ustvarjalnosti, blagoslovljen s skoraj neskončnimi variacijami. Mag. Breda Škrjanec The exhibition in the DLUL Gallery is consolidating the belief that the contemporary graphic scene is as wide and varied as it can be imagined. On the one hand, we have the artists who are trying to expand the boundaries of graphic art through new technologies and range or by combining graphic processes with sculpture, installation, performance and other media, and on the other hand, many artists still present the contemporary content in a more traditional way. All the while, graphic art remains a matter of choice when we want to express something in a specific way. Let me conclude with the words of Hugh Merrill 1 that graphic art is in its content a bulwark of versions and creativity, blessed with almost infinite variations. Mag. Breda Škrjanec 1 Hugh Merrill je v grafični skupnosti mednarodno priznan ameriški umetnik. Piše članke o redefiniranju umetnosti, izobraževanja in grafike. O njej je predaval in poučeval na več kot 75 univerzah ter umetniških šolah po svetu. 1 Hugh Merrill is an internationally renowned American artist in the graphic community. He writes articles on the redefinition of art, education and graphic art. He lectured about graphic art and taught it at more than 75 universities and art schools around the world. 11

14 Nevenka Arbanas (1950, Beli Manastir, Hrvaška) je leta 1975 diplomirala iz grafike na zagrebški akademiji za likovno umetnost in leta 1977 tam opravila tudi grafično specialko. Svoje grafično znanje je izpopolnjevala na akademiji Minerva v Groningenu na Nizozemskem, v Parizu in Pragi. Je prejemnica številnih nagrad, njena dela so vključena v mnoge zasebne in javne zbirke. Je redna profesorica za področje grafike na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Leta 2018 je bila v Klovičevih dvorih v Zagrebu na ogled njena obsežna retrospektiva z več kot 300 grafičnimi listi. Nevenka Arbanas (1950, Beli Manastir, Croatia) graduated in graphic art in 1975 at the Academy of Fine Arts in Zagreb and in 1977 she also concluded her postgraduate study of graphic art there. She perfected her graphic skills at the Minerva Art Academy in Groningen, the Netherlands, as well as in Paris and Prague. She is a recipient of numerous awards and her works are included in numerous private and public collections. She is a full-time professor of graphic art at the Academy of Fine Arts in Zagreb. In 2018, a large retrospective exhibition of her works was on display in the Klovičevi Dvori Gallery in Zagreb with more than 300 prints.

15 Nevenka Arbanas, G - XXXV, 2012, akvatinta, linorez / aquatint, linocut, 200,7 x 100,7 cm

16 Admir Ganić (1987, Sarajevo, Bosna in Hercegovina) je diplomiral iz grafike na Akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu, kjer je končal tudi podiplomski študij. Do sedaj je razstavljal na šestih samostojnih razstavah ter na številnih skupinskih razstavah doma in po svetu. Je prejemnik več nagrad in priznanj za grafiko. Od leta 2011 do leta 2015 je bil zaposlen kot profesor risanja na Srednji umetniški šoli v Sarajevu. Trenutno je zaposlen v Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani. Admir Ganić (1987, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) graduated in graphic art at the Academy of Fine Arts in Sarajevo, where he also completed his postgraduate studies. So far, he has exhibited at six solo exhibitions and numerous group exhibitions both at home and abroad. He is a recipient of several awards and recognitions in the field of graphic art. From 2011 to 2015, he was employed as a professor of drawing at the Secondary Art School in Sarajevo. He is currently employed at the International Centre of Graphic Arts in Ljubljana.

17 Admir Ganić, Scenografija za sevdah I / Scenography for Sevdah, 2016, kombinirane tehnike globokega tiska / combine techniques of intaglio printing, 102 x 72 cm

18 Vlado Goreski (1958, Bitola, Severna Makedonija) je diplomiral na oddelku za grafiko akademije za likovno umetnost v Skopju. Strokovno se je izpopolnjeval v Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani, deluje kot kurator in umetniški vodja Mednarodnega trienala grafike v Bitoli. Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih razstavah grafike po vsem svetu. Je prejemnik več nagrad za grafiko (v Prilepu, International Mail Art, Yerevan; in Dialogue workshop Końskich, Radomiu, Poljska). Vlado Goreski (1958, Bitola, North Macedonia) graduated at the Department of Graphic Art at the Academy of Fine Arts in Skopje. He was improving his skills at the International Centre of Graphic Arts in Ljubljana and he works as a curator and artistic director of the International Graphic Triennial in Bitola. He has participated in numerous national and international graphic art exhibitions around the world. He is a recipient of several awards in the field of graphic art (in Prilep, International Mail Art, Yerevan; and Dialogue workshop Końskich, Radomiu, Poland).

19 Vlado Goreski, Šamani 1 / Shamans 1, 2019, litografija in kombinirana tehnika / lithography and combine technique, 50 x 70 cm

20 Renata Papišta (1981, Sarajevo, Bosna in Hercegovina) je leta 2006 diplomirala iz grafike na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu, kjer je leta 2009 zaključila tudi magisterij. Ustvarja v različnih medijih: grafika, fotografija, risba in site specific projekti. Njena dela so bila razstavljena na številnih bienalih, trienalih ter drugih razstavah doma in po svetu. Od leta 2010 predava na oddelku za grafiko na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu. Renata Papišta (1981, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) graduated in graphic art in 2006 at the Academy of Fine Arts in Sarajevo, where she also obtained her master s degree in She creates in various media: graphics, photography, drawing and site specific projects. Her works were exhibited at numerous biennials, triennials and other exhibitions at home and abroad. Since 2010, she has been teaching at the Department of Graphic Art at the Academy of Fine Arts in Sarajevo.

21 Renata Papišta, iz cikla Refleksije / from the series Reflections, 2019, kombinirana tehnika (gravura, risba, objekt) / combine technique (gravure, drawing, object), različne dimenzije / various dimensions

22 Sonja Vulpes s pravim imenom Sonja Grdina (1986, Ljubljana, Slovenija) je zaključila študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Njeno glavno področje ustvarjanja je risba, ki zaživi samostojno, kot umetniška grafika, zin ali tatu. Od leta 2014 je del založbe 585 ZINES, ki se ukvarja z izdajo zinov v manjših nakladah. Njeno ustvarjanje je razpeto med ateljejem na Krasu in bivališčem v Ljubljani. Je avtorica publikacij v samoizdaji Morning Star (2018), Bad Dream (2017) in Skull Juice (2016). Razstavlja v Sloveniji in tujini. Sonja Vulpes (real name Sonja Grdina) (1986, Ljubljana, Slovenia) completed her study of art education at the Faculty of Education in Ljubljana. Her main field of creation is drawing, which comes to life independently, as an artistic graphic, zine or tattoo. Since 2014, she is part of the 585 ZINES Publishing House, which publishes zines in smaller circulations. Her creation is divided between the studio in the Karst region and her residence in Ljubljana. She is the author of self-published publications Morning Star (2018), Bad Dream (2017) and Skull Juice (2016). She exhibits in Slovenia and abroad. 20

23 Sonja Vulpes, Slečena I / Stripped I, 2019, kolagrafija / kolography, 100 x 70 cm 21

24 Leon Zuodar (1977, Postojna, Slovenija) je končal študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani leta Leta 2005 je skupaj z Mihom Pernetom ustanovil slikarsko skupino Beli sladoled in istoimensko zinovsko založbo, ki se navdušuje nad drugačno, marginalno in eksperimentalno risbo. Do danes sta izdala 30 publikacij, po večini zinov in nekaj risarskih knjižnih kompilacij ter zinovskih kataložnih pregledov razstav. Za svoje delo sta leta 2011 prejela nagrado skupine OHO. Leon Zuodar se ukvarja z risbo, grafiko in slikarstvom. V galeriji Hiše kulture v Pivki je soorganizator razstavnega programa in vodja grafičnega ateljeja ter od leta 2016 vodja zinovske čitalnice Zinko Tiček. Leon Zuodar (1977, Postojna, Slovenia) completed his study of painting at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana in In 2005, together with Miha Perne, he founded the painting group Beli sladoled ( White Ice Cream ) and the eponymous zine publishing house, which is interested in a different, marginal and experimental drawing. To date, they have published 30 publications, mostly zines and some drawing compilations as well as zine exhibition catalogues. In 2011, they received the OHO Group Award for their work. Leon Zuodar is engaged in drawing, graphic art and painting. In the gallery of the Pivka House of Culture, he is a co-organizer of the exhibition program and the head of the graphic studio and since 2016, the head of the Zinko Tiček zine reading room. 22

25 Leon Zuodar, I I I I I I I I I, 2016, sitotisk na platnu / silkscreen on canvas, 80 x 70 x 9 cm 23

26 Avanti grafika! drugič Avanti Graphic! 2# Galerija DLUL / DLUL Gallery Katalog izdal / Published by Društvo likovnih umetnikov Ljubljana Zanj / Represented by Mojca Zlokarnik Koordinatorici projekta, izbor avtorjev in urednici kataloga / Project coordinators, selection of the artists and editors of the catalogue Zora Stančič, Mojca Zlokarnik Besedilo / Text Breda Škrjanec Lektorica / Language editing Barbara Jurič Prevajalka v angleščino / English translation Jasna Levanič Fotografije / Photographs Arhiv umetnikov / Artist s archives Oblikovanje, priprava in tisk / Designed, prepared and printed by Mat-Format Naklada / Edition 150 Cena / Price 3 Ljubljana, 2019 Razstava je spremljajoči dogodek 33. grafičnega bienala Ljubljana. / The exhibition is an accompanying event of the 33rd Ljubljana Biennial of Graphic Arts. Izvedbo razstave so omogočili / Exhibition wes supported by

27

28

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc likovna vzgoja SPLOŠNI razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti bogate in ohranjajo zmožnost za likovno

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required Source: http://img.rtvslo.si/_up/aplaud/2013/05/11/64 991249 Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar 4.12.1907 23.8.1993 required age : od 12 do 14 let educational interest Ta lekcija

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A CHILD WITH EPILEPSY Študentka: SUZANA ZABUKOVNIK Mentorica:

Prikaži več

Priročnik celostne grafične podobe

Priročnik celostne grafične podobe www.comtec.si Priročnik celostne grafične podobe UVOD Celostna grafična podoba, ali krajše CGP, je skupek navodil in pravil za pravilno rabo vizualnih podob. Namenjena je tako vam, kot vsem tistim, ki

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

Microsoft Word - P072-A doc

Microsoft Word - P072-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P072A22112* JESENSKI ROK ANGLE[^INA Izpitna pola 2 Pisno sporo~anje A: Kraj{i pisni sestavek B: Vodeni spis ^etrtek, 30. avgust 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

11 Barvni izvlečki-HELENA TGP06

11 Barvni izvlečki-HELENA TGP06 Študijsko leto 2006/07 TISKARSKI POSTOPKI 1 predavateljica: doc. dr. Tadeja Muck asistentka: dr. Helena Gabrijelčič BARVNI IZVLEČKI www.europapier.at Grafične in interaktivne komunikacije 1. letnik http://www.vermillion-inc.com

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015 (Uradni list RS, št. 107/2013, z dne 20.12.2013)

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Filozofija kulture Philosophy of Culture Študijski program in stopnja Study programme and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Filozofija kulture Philosophy of Culture Študijski program in stopnja Study programme and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Filozofija kulture Philosophy of Culture Študijski program in stopnja Study programme and level Humanistične znanosti, 3. stopnja / Humanities

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

2_Novosti na področju zakonodaje

2_Novosti na področju zakonodaje Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenia Novosti s področja regulative Matej Dolinar 2. konferenca na temo začetne in stalne plovnosti 11. Maj 2018 Vsebina Viri Spremembe

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www. Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) 8055150; Fax: (02)8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si; www.cresnjevec.si POROČILO NACIONALNEGA UNESCO PROJEKTA

Prikaži več

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane 100, 4223 Poljane MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ŠKOFJELOŠKI GRAD ZGODOVINA Avtorici: Meta Perko Balon, 9.b Manica Demšar, 7.b Mentorica:

Prikaži več

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, 10.10.2016 Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT Slovenija, javna agencija Pregled predstavitve Koncept

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVENIA Natalija Vovk-Ornik, Koper, 7th Oktober 2014 Educational system to publish_10_2015_si The Republic of Slovenia Area: 20,273 km² Population: 2,023,358 Capital: Ljubljana

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II Late Medieval and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II Late Medieval and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe II Študijski program

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 FOUND POETRY Found poetry se ustvarja, piše z uporabo besedišča iz nepoetičnih kontekstov, ki se uporabi v pesniškem besedilu. Kot temeljno besedilo se lahko uporabijo teksti iz različnih virov: časopisov,

Prikaži več

stevilka 3_09.pmd

stevilka 3_09.pmd KOVNIH SIMPOZIJEV V OBDOBJU APRIL JUNIJ 2009 Anka Lisec V SLOVENIJI 2. 3. april 2009 Posvet o izobraževanju na področjih zemljiškega menedžmenta in ekonomike prostora (2. 4.) in okrogla miza»izobraževalni

Prikaži več

Javni in zasebni interes na področju storitev za starejše

Javni in zasebni interes na področju storitev za starejše Projekt CoolHeating Ljutomer, 30.5.2017 Rok Sunko rok@skupina-fabrika.com This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement

Prikaži več

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Ali pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasič

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2009 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Ali pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasič INFORMIJSK DRUŽ IS 29 6. oktober 29 VZGOJ IN IZORŽEVNJE V INFORMIJSKI DRUŽI li pridobivati znanje s pomočjo uporabe IKT ali s klasičnimi pedagoškimi metodami in oblikami dela? How to cquire the Knowledge?

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proc

INFORMACIJSKA DRUŽBA IS oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proc INFORMACIJSKA DRUŽBA IS 2010 15. oktober 2010 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI Integriranje spletne aplikacije Bubbl v vzgojno učni proces Introduction of Bubbl Web Application into Educational

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social Management

Prikaži več

3dsMax-Particle-Paint

3dsMax-Particle-Paint PARTICLE PAINT Gola pokrajina je v najbolj ekstremnih okoljih arktike ali puščave. Pa še v tem delu je pokrajina posejana s kamenjem. Povsod drugod pa naletimo na gosto posejanost rastlinja, od trave,

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Claude-Oscar Mone Francoski slikar Rodil 14. novembra 1840 v Parizu Umrl 6. decembra 1926 v Givernyju

Claude-Oscar Mone Francoski slikar Rodil 14. novembra 1840 v Parizu Umrl 6. decembra 1926 v Givernyju Claude-Oscar Mone Francoski slikar Rodil 14. novembra 1840 v Parizu Umrl 6. decembra 1926 v Givernyju ŽIVLJENJEPIS Claude - Oscar Monet se je rodil v Parizu, očetu Adolphu Monetu in materi Louise - Justine

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Umetniško doživetje v galeriji Robi Kroflič Narodna galerija, 27. 9. 2018 V predavanju nameravam odgovoriti na vprašanja: Kaj so osnovne značilnosti umetnosti kot posebne človeške prakse? Kaj si lahko

Prikaži več

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS PEDAGOGIKA Z ANDRAGOGIKO PEDAGOGICS AND ANDRAGOGICS Študijski program in stopnja Study Pr

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS PEDAGOGIKA Z ANDRAGOGIKO PEDAGOGICS AND ANDRAGOGICS Študijski program in stopnja Study Pr Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS PEDAGOGIKA Z ANDRAGOGIKO PEDAGOGICS AND ANDRAGOGICS Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer Study Field Letnik

Prikaži več

MASTER SCHEDULE SPRING 2019 MONTH DATE TIME VISITOR SC VS HOME SC APRIL 15 5:30 PM THUNDER 8 VS LIGHTNING 4 APRIL 15 6:30 PM BRUISERS 1 VS WHITE 3 APR

MASTER SCHEDULE SPRING 2019 MONTH DATE TIME VISITOR SC VS HOME SC APRIL 15 5:30 PM THUNDER 8 VS LIGHTNING 4 APRIL 15 6:30 PM BRUISERS 1 VS WHITE 3 APR MASTER SCHEDULE SPRING 2019 MONTH DATE TIME VISITOR SC VS HOME SC APRIL 15 5:30 PM THUNDER 8 VS LIGHTNING 4 APRIL 15 6:30 PM BRUISERS 1 VS WHITE 3 APRIL 15 7:30 PM CRUSH 0 VS LEAFS 3 APRIL 15 8:30 PM BLACK

Prikaži več

UJMA_2007.indd

UJMA_2007.indd INTERAKTIVNO USPOSABLJANJE OPERATIVNIH SIL ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI - HAZMAT TRAINING PROGRAM Interactive training of operational forces for protection and rescue during accidents

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and management Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

63/2 GEODETSKI VESTNIK RAZNO OTHERS DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD DO MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DR

63/2 GEODETSKI VESTNIK RAZNO OTHERS DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD DO MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DR 63/2 RAZNO OTHERS DIPLOME IN MAGISTERIJI NA ODDELKU ZA GEODEZIJO UL FGG OD 1. 2. 2019 DO 30. 4. 2019 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE GEODEZIJA IN GEOINFORMATIKA Gašper Antolin Analiza geometrije

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar   Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme and level Računalništvo in spletne tehnologije, visokošolski

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INTERAKTIVNA MULTIMEDIJA P4 in P5 doc. dr. Matej Zajc Pregled P4 Pregled P3: 4 pristopi k načrtovanju interaktivnosti PACT P4: PACT Nadaljevanje Prototipiranje Izbrani zakoni interaktivnosti People Ljudje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 27 DRŽAV ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MOBILNOST IZVEDENA V OBDOBJU OD 1. JUNIJA 2019 DO 30. SEPTEMBRA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Projektno vodenje PREDAVANJE 7 doc. dr. M. Zajc matej.zajc@fe.uni-lj.si Projektno vodenje z orodjem Excel Predstavitev Najbolj razširjeno orodje za delo s preglednicami Dva sklopa funkcij: Obdelava številk

Prikaži več

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc Partnerships in Science Projects in Slovenia Application Form 2006 Slovenski partnerski program za znanstveno sodelovanje A joint scheme between the Slovenian Research Agency and the British Council. (skupni

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt SREČANJE MED PATENTNIMI ZASTOPNIKI IN ZASTOPNIKI ZA MODELE IN ZNAMKE TER URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Ljubljana, 21. oktober 2013 Dnevni red Uvodna beseda Vesna Stanković Juričić, v. d. direktorja

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

Ljubljana, Hotel Union, Slovenia Saturday, 7 th December 2013 Slovenian Society of Cardiology is organizing Central European summit on Interventional

Ljubljana, Hotel Union, Slovenia Saturday, 7 th December 2013 Slovenian Society of Cardiology is organizing Central European summit on Interventional Ljubljana, Hotel Union, Slovenia Saturday, 7 th December 2013 Slovenian Society of Cardiology is organizing Central European summit on Interventional Cardiology Organisers: Slovenian Society of Cardiology,

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

CpE & ME 519

CpE & ME 519 2D Transformacije Zakaj potrebujemo transformacije? Animacija Več instanc istega predmeta, variacije istega objekta na sceni Tvorba kompliciranih predmetov iz bolj preprostih Transformacije gledanja Kaj

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2015-2016 (Uradni list RS, št. 92/2014, z dne 19.12.2014)

Prikaži več

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc

Microsoft Word - si-6 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije IKT v gospodinjstvih 1 cetrt 05.doc 9. JANUAR 2006 9 JANUARY 2006 št./no 6 29 INFORMACIJSKA DRUŽBA INFORMATION SOCIETY št./no 1 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) V GOSPODINJSTVIH IN PO POSAMEZNIKIH, SLOVENIJA, 1. ČETRTLETJE

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Uvod 2017_18_TP1

Uvod 2017_18_TP1 TISK 1 TISKARSKI POSTOPKI 1 UVOD Deja Muck e-mail: deja.muck@ntf.uni-lj.si govorilne ure: ponedeljek: 11. 12. 1 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 SPLOŠNE INFORMACIJE PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30

Prikaži več

Microsoft Word - Zbornik EMAN 2018 prepakovan

Microsoft Word - Zbornik EMAN 2018 prepakovan Globalizirana, informatizirana in umrežena družba enaindvajsetega stoletja je obdobje intenzivnih transformacij, pragmatizma in izgube praktino vsake utopine ideološke paradigme, ki jo nadomešajo novi»post-istini«koncepti,

Prikaži več

Uvod 2018_19_TP1

Uvod 2018_19_TP1 TISKARSKI POSTOPKI 1 UVOD Deja Muck e-mail: deja.muck@ntf.uni-lj.si govorilne ure: ponedeljek: 11. 12. 1 SPLOŠNE INFORMACIJE 2 3 SPLOŠNE INFORMACIJE PREDAVANJA q 30 ur SEMINARJI q 15 ur VAJE q 30 ur Doc.

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M16155112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Likovna naloga Četrtek, 2. junij 2016 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

Učni načrti LIKOVNA PEDAGOGIKA 1. stopnja

Učni načrti LIKOVNA PEDAGOGIKA 1. stopnja Učni načrti LIKOVNA PEDAGOGIKA 1. stopnja 1 letnik / 1 semester Risba I Slikarstvo I Kiparstvo I Uvod v metodologijo pedagoškega raziskovanja Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Prikaži več

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU COSMOPOLITAN je revija za zabavna, inteligentna in neustrašna dekleta, ki od življenja pričakujejo veliko. Želijo biti urejena, slediti zadnjim modnim

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contemporary organization theory Študijski program in stopnja

Prikaži več

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/ SUBJEST OF TENDER: Predmet razpisa je svetovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Plesna zveza Slovenije (DanceSport Federation of Slovenia) Članica mednarodnih zvez WDSF, WRRC in IDO Celovška c. 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.++386 1 230 14 17, Fax: ++ 386 1 430 22 84 vsem klubom

Prikaži več

I

I 1. stran od 6 NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI GORNJA RADGONA Več informacij PETEK, 04. 09. 2015 MISLIM OKROGLO V petek, 4. septembra 2015, ob 18. uri v galeriji Doma kulture Gornja Radgona odpiramo razstavo

Prikaži več

Meteo_semi

Meteo_semi UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Meteorološki seminar Atmospheric science seminar Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academ

Prikaži več

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Golte, proga Ročka FIS homologacija 11604/01/15 PROGRAM

Prikaži več

(Borzno posredovanje - bro\232irana \(18. 6.\).pdf)

(Borzno posredovanje - bro\232irana \(18. 6.\).pdf) U beniki FKPV Borzno posredovanje Boris Gramc, mag. posl. ved red. prof. dr. Marijan Cingula doc. dr. Marina Kla mer alopa Celje 2013 Boris Gramc, mag. posl. ved; red. prof. dr. Marijan Cingula; doc.

Prikaži več

Kako do uspešnih projektov v okviru OBZORJA 2020? Izkušnje iz prakse

Kako do uspešnih projektov v okviru OBZORJA 2020? Izkušnje iz prakse Kako do uspešnih projektov v okviru OBZORJA 2020? Izkušnje iz prakse Mag. Tone Sagadin Zavod C-TCS; Slovenski orodjarski grozd Univerza v Mariboru Oktober 2016 Vsebina Uvod Kratka predstavitev TCS Primer

Prikaži več

Dr. Dušana Findeisen Luč, kamera, dejavno staranje Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Dr. Dušana Findeisen Luč, kamera, dejavno staranje   Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje Dušana Findeisen Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje RefugeesIn - Begunski časi Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti Ljubljana 10. april 2018 Historiat

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ključne kompetence za uspešno delo knjižničarja Kako jih razvijati? Dr. Vlasta Zabukovec Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF, UL Kompetence Študij, vseživljenjsko učenje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint ipaac struktura in»roadmap» doc. dr. Tit Albreht, dr. med.,spec. Koordinator projekta skupnega ukrepa ipaac, NIJZ e-naslov: ipaac@nijz.si OSNOVNI PODATKI Koordinator projekta: Nacionalni inštitut za javno

Prikaži več