Varnostni list COLLIS. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Varnostni list COLLIS. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih"

Transkripcija

1 Varnostni list stran: 1/15 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda COLLIS 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Relevantna identificirana uporaba: sredstvo za varstvo rastlin, fungicid 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Podjetje: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktni naslov: BASF Slovenija d.o.o. Dunajska cesta Ljubljana SLOVENIJA Telefon: Elektronska pošta: 1.4. Telefonska številka za nujne primere International emergency number: Telefon: ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] Carc. (jetra) 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

2 stran: 2/15 H351, H400, H410, EUH401 Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku Elementi etikete Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, Globally Harmonized System, EU (GHS) Piktogram: Opozorilna beseda: Pozor Stavek o nevarnosti: H351 H400 H410 EUH401 Varnostna navodila: P101 P102 Sum povzročitve raka. Zelo strupeno za vodne organizme. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Če je potreben zdravniški nasvet mora biti na voljo posoda ali oznaka proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Previdnostni stavek - preprečevanje: P281 Po potrebi uporabiti osebno zaščitno opremo. P201 Pred uporabo pridobiti ustrezna navodila. Previdnostni stavek - odziv: P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P391 Prestreči razlito tekočino. Previdnostni stavek - skladiščenje: P405 Hraniti zaklenjeno. Previdnostni stavek - odstranjevanje: P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: KREZOKSIM-METIL

3 stran: 3/ Druge nevarnosti V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vpvb V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi. ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah 3.1. Snovi Ni določljivo 3.2. Zmesi Kemijska značilnost sredstvo za varstvo rastlin, fungicid, koncentrat suspenzije Nevarne sestavine (GHS) v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/ piridinkarboksamid, 2-kloro-N-(4'-kloro[1,1'-bifenil]-2-il) Vsebnost (utežni %): 18,2 % Aquatic Chronic 2 CAS-številka: H411 Krezoksim-metil (ISO) Vsebnost (utežni %): 9,1 % CAS-številka: EU-številka: REACH-št. registracije: INDEX-številka: Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutni M-faktor: 10 Kronični M-faktor: 10 H351, H400, H410 polikondenzat fenolsulfonske kisline in formaldehida kot natrijeva sol Vsebnost (utežni %): < 5 % Eye Dam./Irrit. 2 Aquatic Chronic 3 H319, H412 propan-1,2-diol

4 stran: 4/15 Vsebnost (utežni %): < 5 % CAS-številka: EU-številka: REACH-št. registracije: Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16. ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč Odstraniti onesnaženo oblačilo. Pri vdihavanju: Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč. Pri stiku s kožo: Temeljito umiti z vodo in milom. Pri stiku z očmi: Vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo. Pri zaužitju: Takoj izprati usta, nato popiti ml vode, poiskati zdravniško pomoč Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Simptomi: Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v označevanju proizvoda (glej 2. oddelek) in/ali v 11. oddelku., Drugi pomembni simptomi in učinki do sedaj niso znani Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan. ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru 5.1. Sredstva za gašenje Ustrezna gasilna sredstva: razpršen vodni curek, pena, ogljikov dioksid, gasilni prah 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo ogljikov monoksid, vodikov klorid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, organoklorove spojine Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara Nasvet za gasilce

5 stran: 5/15 Posebna zaščitna oprema: Uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka in kemijsko zaščitno oblačilo. Druge informacije: Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Ogrožene posode hladiti z vodo. Kontaminirano gasilno vodo ločeno zbirati, ne sme se je izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke. Ostanke gorenja in kontaminirano gasilno vodo odstraniti v skladu z upravnimi določili. ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Ne vdihavati hlapov/meglice. Nositi osebno zaščitno obleko. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko Okoljevarstveni ukrepi Ne izlivati v kanalizacijo/površinske vode/podtalnico. Ne izlivati v podtalje/zemljo Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Za majhne količine: Pobrati s primernim vpojnim materialom (n.pr. peskom, žagovino, univerzalnim vezivom, diatomejsko prstjo). Za večje količine: Zajeziti. Proizvod izčrpati. Pobrani material odstraniti v skladu s predpisi. Odpadke ločeno zbirati v ustreznih, označenih in zaprtih posodah. Umazane predmete in tla, upoštevaje okoljevarstvene predpise, temeljito očistiti z vodo in tenzidi Sklicevanje na druge oddelke Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku. ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Skrbeti za dobro zračenje skladišča in delovnega okolja. Pri ravnanju in skladiščenju po predpisih niso potrebni nobeni posebni varnostni ukrepi. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Pred odmori in po delu umiti roke in obraz. Zaščita pred ognjem in eksplozijo: Nobeni posebni ukrepi niso potrebni. Snov/proizvod ni gorljiv(a). Proizvod ni eksploziven Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Ločevati od živil, poživil in krmil. Dodatna opozorila za skladiščenje: Varovati pred toploto. Zavarovati pred direktnim soncem. Stabilnost ob skladiščenju: Trajanje skladiščenja: 60 mes Posebne končne uporabe

6 stran: 6/15 Pri relevantni(h) identificirani(h) uporabi(ah) v skladu s 1. odstavkom je treba upoštevati navodila iz 7. odstavka. ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zaščita 8.1. Parametri nadzora Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu Mejne vrednosti za nadzor izpostavljenosti na delovnem mestu niso znane Nadzor izpostavljenosti Osebna zaščitna oprema Zaščita dihal: Primerna zaščita dihal pri visokih koncentracijah ali dolgotrajnem delovanju: Kombinacijski filter EN 141 tip ABEK (organski, anorganski, kisli anorganski in bazični plini/pare). Zaščita rok: Primerne zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (EN 374) tudi pri daljšem, direktnem stiku (priporočamo zaščitni indeks 6, kar ustreza > 480 min. permeacijskega časa po EN 374), n. pr. iz nitrilnega kavčuka (0,4 mm), kloroprenskega kavčuka (0,5 mm), polivinilklorida (0,7 mm), itd. Zaščita oči: zaščitna očala s stranskimi ščitniki (EN 166) Zaščita telesa: Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z EN v primeru brizganja in EN ISO v primeru prahu). Splošni varnostni in higienski ukrepi Pri ravnanju s sredstvi za varstvo rastlin v končni embalaži veljajo podatki o opremi za osebno zaščito, navedeni v navodilih za uporabo. Priporočamo nošenje zaprtih delovnih oblačil. Ločeno shranjevanje delovnih oblek. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih Oblika: Barva: Vonj: Prag vonja: suspenzija bela aromatičen, šibkega vonja Ni določen zaradi možnega tveganja za zdravje pri vdihavanju.

7 stran: 7/15 ph vrednost: pribl. 5-7 (1 %(m), 20 C) (izmerjeno na nerazredčenem proizvodu) Temperatura kristalizacije: pribl. -3,3 C Vrelišče: pribl. 100 C Plamenišče: Nobenega plamenišča - merjenje je bilo izvedeno do temperature vrelišča Hitrost izparevanja: ni relevantno Vnetljivost: ni relevantno Spodnja eksplozijska meja: Glede na izkušnje s proizvodom in poznavanjem njegovih sestavin ni pričakovati nikakršne nevarnosti, dokler se proizvod uporablja ustrezno in v skladu z namembnostjo. Zgornja eksplozijska meja: Glede na izkušnje s proizvodom in poznavanjem njegovih sestavin ni pričakovati nikakršne nevarnosti, dokler se proizvod uporablja ustrezno in v skladu z namembnostjo. Vnetišče: > 600 C Parni tlak: pribl. 23 hpa (20 C) Podatek velja za topila Gostota: pribl. 1,10 g/cm3 (20 C) Relativni parni tlak (zrak): ni relevantno Topnost v vodi: dispergirajoče (20 C) Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow): ni relevantno Termično razgrajevanje: Nobenega razkroja, če se upoštevajo predpisi o skladiščenju in ravnanju. Viskoznost, dinamična: pribl. 19,6 mpa.s (20 C, 100 1/s) Nevarnost eksplozije: ni eksploziven Vzpodbujanje požara: ne pospešuje gorenja 9.2. Drugi podatki Druge informacije: Po potrebi so drugi fizikalni in kemijski parametri navedeni v tem odstavku.

8 stran: 8/15 ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost Reaktivnost Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje Kemijska stabilnost Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim Možnost poteka nevarnih reakcij Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje Pogoji, ki se jim je treba izogniti Glej VL Oddelek 7 - Ravnanje in skladiščenje Nezdružljivi materiali Snovi, katerih se je treba izogibati: močne baze, močne kisline, močna oksidacijska sredstva Nevarni produkti razgradnje Nevarni produkti razkroja: Če se upoštevajo predpisi za skladiščenje in ravnanje, ni razkrojnih produktov. ODDELEK 11: Toksikološke informacije Podatki o toksikoloških učinkih Akutna strupenost Ocena akutne toksičnosti: Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave. Pri enkratnem stiku s kožo ni toksičen. Pri enkratnem oralnem zaužitju ni toksičen. Pri enkratnem vdihavanju praktično ni toksičen. Eksperimentalni/izračunani podatki: LD50 podgana (oralno): > mg/kg LC50 podgana (inhalativno): > 5,6 mg/l 4 h LD50 podgana (dermalno): > mg/kg Smrtnost ni bila opažena. Dražilnost Ocena dražilnih učinkov: Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave. Na kožo ne učinkuje dražilno. Ni dražilen za oči.

9 stran: 9/15 Eksperimentalni/izračunani podatki: Jedkost/Draženje kože kunec: ni dražilno. Resna poškodba/draženje oči kunec: ni dražilno. Preobčutljivost dihalnih poti/kože Ocena preobčutljivosti: Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave. Ni pokazateljev dražilnega potenciala na kožo. Eksperimentalni/izračunani podatki: modificirani Bühler-test morski prašiček: Ni senzibilizirajoče Mutagenost zarodnih celic Ocena mutageničnosti: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Preizkusi na mutagenost ne kažejo nobenega gentoksičnega potenciala. Rakotvornost Ocena rakotvornosti: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Podatki za: Krezoksim-metil (ISO) Ocena rakotvornosti: Obstaja sum rakotvornega delovanja. Podatki za: 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)- Ocena rakotvornosti: V dolgotrajnih raziskavah na podganah je snov povzročila nastanek tumorjev ščitnice. Učinek temelji na mehanizmu, ki je specifičen za živali in ni relevanten za človeka. V dolgotrajnih raziskavah na miših snov ni delovala kancerogeno v odmerkih v krmi Reprodukcijska toksičnost Ocena reprodukcijske toksičnosti: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plodnost. Razvojna strupenost Ocena teratogenosti: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Preizkusi na živali kažejo, da količine, ki za žival z mladiči niso strupene, ne škodujejo plodu. Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

10 stran: 10/15 Ocena specifične strupenosti za posamezne organe (STOT) enkratna: Glede na razpoložljive informacije pri enkratni izpostavljenosti ni pričakovati specifične strupenosti na ciljne organe. Opombe: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Podatki za: 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)- Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju: V poskusih na živali so bili pri ponavljajoči izpostavljenosti ugotovljeni adaptivni učinki Nevarnost aspiracije Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Ni pričakovati nevarnosti aspiracije Dodatna opozorila o strupenosti Zloraba lahko škoduje zdravju. ODDELEK 12: Ekološke informacije Strupenost Ocena strupenosti za vodne organizme: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave. Strupenost za ribe: LC50 (96 h) 2,00 mg/l, Oncorhynchus mykiss vodni nevretenčarji: EC50 (48 h) 0,52 mg/l, Daphnia magna vodne rastline: EC50 (72 h) 4,49 mg/l (Stopnja rasti), Pseudokirchneriella subcapitata Podatki za: Krezoksim-metil (ISO) vodne rastline: EC50 (72 h) 0,250 mg/l (Stopnja rasti), Ankistrodesmus bibraianus EC10 (72 h) 0,007 mg/l (Stopnja rasti), Ankistrodesmus bibraianus (Direktiva OECD 201)

11 stran: 11/ Obstojnost in razgradljivost Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O): Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Podatki za: 3-piridinkarboksamid, 2-kloro-N-(4'-kloro[1,1'-bifenil]-2-il) Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O): Ni lahko biološko razgradljivo (po kriterijih OECD) Podatki za: Krezoksim-metil (ISO) Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O): Slabo biološko razgradljivo Zmožnost kopičenja v organizmih Ocena bioakumulativnega potenciala: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Podatki za: 3-piridinkarboksamid, 2-kloro-N-(4'-kloro[1,1'-bifenil]-2-il) Bioakumulacijski potencial: Biokoncentracijski faktor: (28 d), Oncorhynchus mykiss Se ne nakopiči v organizmih. Podatki za: Krezoksim-metil (ISO) Bioakumulacijski potencial: Biokoncentracijski faktor: 220 (28 d), Oncorhynchus mykiss (OPP 72-6 (EPA-Direktiva)) Kopičenja v organizmih ni pričakovati Mobilnost v tleh Ocena transporta v različnih okoljih: Adsorpcija v tla: Proizvod ni bil preizkušan. Ocena je izpeljana iz lastnosti posameznih sestavin. Podatki za: 3-piridinkarboksamid, 2-kloro-N-(4'-kloro[1,1'-bifenil]-2-il) Ocena transporta v različnih okoljih: Adsorpcija v tla: Ob vnašanju v zemljo se snov trdno poveže z delci zemlje. Onesnaženja podtalnice zato ni pričakovati. Podatki za: Krezoksim-metil (ISO) Ocena transporta v različnih okoljih: Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero. Adsorpcija v tla: Ob vnašanju v zemljo se snov trdno poveže z delci zemlje. Onesnaženja podtalnice zato ni pričakovati Rezultati ocene PBT in vpvb

12 stran: 12/15 Proizvod ne vsebuje snovi, ki bi izpolnjevala PBT kriterije (obstojna/bioakumulativna/strupena) ali vpvb kriterije (zelo obstojna/zelo bioakumulativna) Drugi škodljivi učinki Proizvod ne vsebuje snovi, ki so navedene v Uredbi (ES) 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč Dodatna opozorila Druga ekotoksikološka opozorila: Proizvod ne sme priti v okolje nenadzorovano. ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja Metode ravnanja z odpadki Odstranjevanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki - RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 34/08. Umazana embalaža: Uporabljeno embalažo je treba optimalno izprazniti in odstraniti enako kot snov/produkt. ODDELEK 14: Transportne informacije Transport po kopnem ADR UN številka Ustrezna UN oznaka Razredi nevarnosti Embalažna skupina: Nevarnosti za okolje: Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: RID UN številka Ustrezna UN oznaka Razredi nevarnosti Embalažna skupina: UN3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (vsebuje KREZOKSIM-METIL, BOSKALID) 9, EHSM III da Koda tunelskih omejitev: E UN3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (vsebuje KREZOKSIM-METIL, BOSKALID) 9, EHSM III

13 stran: 13/15 Nevarnosti za okolje: da Posebni previdnostni ukrepi Ni znano za uporabnika: Rečni transport ADN UN številka Ustrezna UN oznaka Razredi nevarnosti Embalažna skupina: Nevarnosti za okolje: Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Transport v rečnem tankerju: UN3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (vsebuje KREZOKSIM-METIL, BOSKALID) 9, EHSM III da Ni znano Ni ocenjeno Transport po morju IMDG Sea transport IMDG UN številka: UN 3082 UN number: UN 3082 Ustrezna UN oznaka UN proper shipping name: OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.D.N. (vsebuje KREZOKSIM- METIL, BOSKALID) ENVIRONMENTAL LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains KRESOXIM- METHYL, BOSCALID) Razredi nevarnosti 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM class(es): Embalažna skupina: III Packing group: III Nevarnosti za okolje: da Onesnaževalec morja: DA Environmental hazards: YES Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano Special precautions for user: yes Marine pollutant: None known Transport po zraku IATA/ICAO Air transport IATA/ICAO UN številka: UN 3082 UN number: UN 3082 Ustrezna UN oznaka OKOLJU UN proper shipping ENVIRONMENTAL NEVARNA SNOV, name: LY HAZARDOUS

14 stran: 14/15 TEKOČA, N.D.N. (vsebuje KREZOKSIM- METIL, BOSKALID) SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains KRESOXIM- METHYL, BOSCALID) Razredi nevarnosti 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM class(es): Embalažna skupina: III Packing group: III Nevarnosti za okolje: da Environmental yes Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni znano hazards: Special precautions for user: None known UN številka Glej ustrezne vnose pod "UN številka" za posamezne predpise v zgornjih tabelah Ustrezna UN oznaka prevoza Glej ustrezne vnose pod Ustrezna UN številka prevoza za posamezne predpise v zgornjih tabelah Razredi nevarnosti prevoza Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah Embalažna skupina Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah Nevarnosti za okolje Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code Uredba: Ni ocenjeno Regulation: Not evaluated Transport dovoljen: Ni ocenjeno Shipment approved: Not evaluated Naziv onesnaženja: Ni ocenjeno Pollution name: Not evaluated Kategorija onesnaženja: Ni ocenjeno Pollution category: Not evaluated Tip ladje: Ni ocenjeno Ship Type: Not evaluated ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15 stran: 15/15 Za preprečevanje tveganja za človeka in okolje je potrebno upoštevati navodila za uporabo Ocena kemijske varnosti Navodila glede rokovanja s proizvodom so navedena v 7. in 8. oddelku tega varnostnega lista. ODDELEK 16: Druge informacije Za pravilno in varno uporabo proizvoda upoštevajte dovoljene pogoje, ki so navedeni na etiketi proizvoda. Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2. ali 3. razdelku: Carc. Rakotvornost Aquatic Acute Nevarno za vodno okolje - akutno Aquatic Chronic Nevarno za vodno okolje - kronično Eye Dam./Irrit. Huda poškodba oči/draženje oči H351 Sum povzročitve raka. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve. Podatkov se v nobenem primeru ne sme smatrati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Zagotavljanje dogovorjene kvalitete ali ustreznosti proizvoda za konkretno uporabo pod upoštevanjem navedenih podatkov v varnostnem listu ni mogoče. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost. Navpične črte na levi strani opozarjajo na spremembe glede na zadnjo verzijo.

1

1 Varnostni list stran: 1/12 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda Rheovis PU 1331 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

1

1 Varnostni list stran: 1/15 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda ROVRAL AQUAFLO 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1

1 Varnostni list stran: 1/19 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator proizvoda FASTAC 100 EC 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

d.d.

d.d. VARNOSTNI LIST JUBOCID Stran 1/6 Datum izdaje 10. 02.2009 Verzija 07 1. IDENTIFIKACIJA PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Trgovsko ime pripravka: Tehnično ime, uporaba: Proizvajalec/dobavitelj: Nujni primeri

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi

Syngenta Agro d.o.o. Datum priprave: Verzija: 3.0 VARNOSTNI LIST ETALFIX PRO 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifi 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikacija pripravka Trgovsko ime pripravka Koda A14939A 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe Namen uporabe Odsvetovane uporabe

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Sredstvo za varstvo

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 9 SPEKTRA STYLE Revizija št:1/ 1 Datum prve izdaje: 03-02-17 Datum izdaje:03-02-17 Izpisano:05-11-17 1. Identifikacija

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc

Microsoft Word - Litijev karbonat.doc Varnostni list Datum izdaje: 04.11.2003 Nadomesti izdajo 27.04.2002 1. Identifikacija snovi/pripravka in podatki o dobavitelju Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime: Uporaba snovi/pripravka:

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi

SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora bi SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI PREVIDNOSTNI STAVKI PREVIDNOSTNI STAVKI - SPLOŠNO P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 Datum izdaje ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI)

UZIN_KR_416_Comp_B_(SI) stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Rehsfil0

Rehsfil0 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba : Insekticid 1.3.

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

Microsoft Word - g57_en.doc

Microsoft Word - g57_en.doc Stran 1 od 5 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Informacije o izdelku št. g57 Naziv izdelka: Extractum Chamomillae fluid. 1:1 Camomile extract Kamillenfluidextrakt Dobavitelj izdelka/odgovorna

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 9 ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 11 Identifikator izdelka Trgovsko ime zmesi: 12 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporabe snovi/zmesi:

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc

Microsoft Word P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 15.4.2005 Ime izdelka: P-104 GEL za regeneracijo poškodovanih delov odtisne gume Datum revidirane revizije: 07.10.2008 Štev. revidirane revizije: 1 1. Identifikacija

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: Molekulska formula: CH2Cl2 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI)

MSDS_ _-_Dexpanthenol_(SI) stran: 1 / 7 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 100382 246019 701944 CAS-številka: 81-13-0 EINECS-številka: 201-327-3 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Varnostni list Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Ime produkta: AM 980 1K LIGHT CLEANER 0,4 L Št. produkta : SV RM14 Stran

Varnostni list Varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Ime produkta: AM 980 1K LIGHT CLEANER 0,4 L Št. produkta : SV RM14 Stran je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Št. produkta : SV20-0980 RM14 Stran 1 od 15 1 Oddelek 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka AM 980 1K LIGHT CLEANER 0,4 L SV20-0980

Prikaži več

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc

Microsoft Word - GLADE DISCREET RELAXING ZEN (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka GLADE DISCREET RELAXING ZEN 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Osvežilec

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc

Microsoft Word - ems_9352_8364_370_ _SLOVE_4_186.doc VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010 1 / 9 Revizija št:3 Datum izdaje:21/11/12 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\))

(sd1282_-_WUNDER-BAUM_Gr\374ner_Apfel_Tree_\(SI\)) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka osvežilec

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1: Identif

1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1: Identif 1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 Slovenija ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

Fujivest_II_Powder[SI_v2]

Fujivest_II_Powder[SI_v2] stran: 1 / 6 datum izdaje: 29.04.2015 Version 2 Sprememba: 29.04.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: Fujivest II Liquid 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) Evropa Verzija 1 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

PLIVAsept blue.pdf

PLIVAsept blue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime PLIVA sept blue 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 16 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / ZMESI IN DRUŽBE / PODJETJA 1.1. Identifikacija proizvoda Kemijsko ime: -- Šifra: -- 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več