PROGRAM DELA KNJIŽNICE LENDAVA KÖNYVTÁR LENDVA ZA LETO 2016

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROGRAM DELA KNJIŽNICE LENDAVA KÖNYVTÁR LENDVA ZA LETO 2016"

Transkripcija

1 Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Glavna ulica Fő utca Lendava Lendva PROGRAM DELA KNJIŽNICE LENDAVA KÖNYVTÁR LENDVA ZA LETO 2016 Potrjen dne na 13. seji Sveta Knjižnice Lendava Könyvtár Lendva.

2 Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Finančni načrt in program dela 2015 VSEBINA UVOD... 3 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI... 3 NALOGE KNJIŽNICE... 4 NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA... 5 OBDELAVA GRADIVA... 5 DELO Z UPORABNIKI... 6 Obratovalni čas knjižnice... 6 Delovanje e-knjižnice... 7 PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI... 7 Stroški dela... 7 Nakup knjižničnega gradiva... 8 Komuniciranje v jeziku narodne skupnosti... 9 Bralna kultura, knjižnična vzgoja in informacijsko opismenjevanje uporabnikov pripadnikov narodne skupnosti... 9 Usposabljanje zaposlenih Strokovno in kulturno sodelovanje s knjižnicami na Madžarskem Drugi programski stroški DRUGE OBLIKE DELA Z BRALCI KADER PROSTORSKA UREDITEV ZAKLJUČEK KOLEDAR PRIREDITEV V LETU

3 UVOD Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva je splošna knjižnica, ki s svojo dejavnostjo pokriva območje občin Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana. V navedenih občinah deluje v okviru osrednje knjižnice knjižnična mreža dvanajstih izposojevališč: Dolina, Gaberje, Genterovci, Hotiza, Petišovci, Dobrovnik, Črenšovci, Bistrica, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana. V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva (Uradni list RS, št. 8/2004) sta ustanoviteljici knjižnice Občina Lendava in Občina Dobrovnik, soustanoviteljici Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava in Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik, ostale občine pa so pogodbene partnerice knjižnice. Področje delovanja splošnih knjižnic pojasnjujejo Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 36/2000), Zakon o Knjižničarstvu Zknj-1 (Uradni list RS 87/2001) in na podlagi zakona sprejeti podzakonski akti: Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003), Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003), Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/2003) in Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015). FINANCIRANJE DEJAVNOSTI Sredstva za svoje delo si knjižnica pridobiva iz javnih sredstev (od ustanoviteljev, od občin, pogodbenih partneric in od Ministrstva za kulturo na osnovi javnih razpisov in javnega poziva) ter z razpisov v tujini, plačili uporabnikov za storitve javne službe (članarine, zamudnine, fotokopije ipd.), s prodajo blaga in storitev na trgu ter od domačih in tujih donatorjev. Pogoj za uspešno sodelovanje na javnih razpisih pa je zagotovitev finančne soudeležbe občin (npr. pri nakupu knjižničnega gradiva in IKT opreme) ali lastnih sredstev, kar velikokrat pomeni oviro že pri prijavi na razpise. V skladu z 20. členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. List RS 87/2001) mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane, in sicer tako, da ustanovi splošno knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami ali tako, da s pogodbo poveri opravljanje te dejavnosti drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. Če ustanovi več občin splošno knjižnico, le-te določijo medsebojne pravice in obveznosti v aktu o ustanovitvi (20. člen Zknj- 1). V prilogi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. List RS 73/2003), ki temelji na 36. In 37. členu Zakona o knjižničarstvu, so navedene občine, za katere zagotavlja knjižnično dejavnost Knjižnica Lendava. Na osnovi 53. člena Zakona o knjižničarstvu se finančna obveznost za skupne stroške razdeli na občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama. Skupni stroški obsegajo predvsem materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo, obdelavo knjižničnega gradiva in vnosom bibliografskih podatkov v vzajemni katalog Slovenije COBISS, stroške dela za matično dejavnost, domoznanstvo in statistiko in za uporabo referenčne zbirke ter delovanje skupnih služb. 3

4 Ker v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva (Uradni list RS, št. 8/2004) finančne obveznosti občin niso bile določene, je knjižnica v letu 2004 na osnovi Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in v soglasju z županom Občine Lendava izdelala izračun o deležih financiranja občin. Po teh izračunih Občina Lendava krije 74,08 % vseh stroškov, ki nastanejo pri izvajanju osnovne dejavnosti knjižnice, 25,92 % pa bi moralo kriti ostalih 6 občin premosorazmerno s številom prebivalcev njihovih občin (Dobrovnik 2,71 %, Črenšovci 8,45 %, Kobilje 1,18 %, Odranci 3,36 %, Turnišče 7,09%, V. Polana 3,13%). K takšnemu načinu financiranja so svoj pristanek dale občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče in Velika Polana s podpisom osnovne pogodbe o financiranju knjižnične dejavnosti na območju njihovih občin. Pogodbe še zmerom ni podpisala Občina Odranci. Letni zneski se določajo z aneksi k omenjeni pogodbi. Izračunani finančni deleži občin za leto 2016 so bili občinam poslani konec leta Aneksi za leto 2016 Občinam še niso bili poslani, saj jih večina še ni sprejela svojih proračunov, vendar pa po sedaj znanih podatkih opravljanju knjižnične dejavnosti spet namenjajo še manj sredstev, kot v preteklih letih. Občina Velika Polana še vedno odklanja sodelovanje z nami. Tudi zaradi tega je financiranje knjižnične dejavnosti s strani občin nerešeno, saj nekatere niso pripravljene zagotavljati pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti prebivalcem svoje občine in prispevati zadostnih finančnih sredstev ter se ne odzivajo na vsa naša prizadevanja v zvezi s tem, kar nam zelo otežuje delo. Situacija se še zmerom rešuje predvsem na račun nezadostnega potrebnega števila zaposlenih, ki jih predpisuje Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Po navedenih izračunih bi nas moralo namreč biti skupaj zaposlenih 15,68 delavcev, in sicer bi 14,18 delavcev morali financirati občinski proračuni, 1,5 delavca pa se financira iz sredstev za narodnostni program oz. državnega proračuna, trenutno pa nas je zaposlenih le 10. Izračun potrebnega števila zaposlenih za doseganje minimalnih kadrovskih normativov je bil preverjen pri Narodni in univerzitetni knjižnici, Centru za razvoj knjižnic in potrjen pri pristojnih službah Ministrstva za kulturo. Zaradi tega smo po navodilih Ministrstva za kulturo za leto 2014 pristopili k novemu izračunu in razčlenitvi stroškov za posamezne občine, ki smo jih upoštevali tudi pri predlogu finančnega načrta za leto NALOGE KNJIŽNICE V skladu z določbami 2. člena Zknj-1 so osnovne naloge knjižnice: - zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, - zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, - izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, - posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih storitev, - sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, - pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, - informacijsko opismenjevanje, - varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, - drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo. 4

5 Zakon deli knjižnice na splošne, šolske, visokošolske in specialne. Knjižnica Lendava spada po svojih nalogah med splošne knjižnice, kar pomeni, da izvaja knjižnično dejavnost za prebivalstvo v svojem okolju, tudi za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami. Splošne knjižnice poleg že naštetih nalog: - sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju, - zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, - organizirajo posebne oblike dela za otroke, mladino in odrasle, - organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. Navedene naloge lahko knjižnica uspešno opravlja le, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje glede obsega, izbora in strokovne ureditve knjižničnega gradiva, števila in usposobljenosti strokovnih delavcev, prostora in opreme ter organiziranosti (36. člen Zknj-1). Knjižnica mora te pogoje izpolnjevati trajno (22. člen Zknj-1). NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, izobraževanja, raziskovanja in informiranja. Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo (tipkopisi, elektronski zapisi in podobno). Nabavna politika knjižničnega gradiva naše knjižnice temelji na strokovnih načelih, ki veljajo za oblikovanje zbirk splošnih knjižnic, in ugotavljanju potreb okolja, v katerem knjižnica deluje. Knjižnica je tudi za leto 2016 izdelala Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva, ki ga bomo v okviru danih finančnih možnosti poskusili realizirati. Letos smo iz sredstev Občine Lendava namenili nakupu knjižničnega gradiva nekaj več sredstev, kot leto prej, ko je prišlo do drastičnega zmanjšanja. Za stroške periodike smo oblikovali posebno postavko, da ne bi z njimi še dodatno obremenili postavke za nakup knjižnega gradiva. Žal so tudi ostale občine vsako leto pripravljene zagotoviti manj sredstev za opravljanje knjižnične dejavnosti, kar posledično pomeni še manj sredstev za nabavo knjižničnega gradiva. Kljub zmanjševanju finančnih sredstev bo nabavna politika knjižničnega gradiva naše knjižnice temeljila na strokovnih načelih, ki veljajo za oblikovanje zbirk splošnih knjižnic in ugotavljanju potreb okolja, v katerem knjižnica deluje. OBDELAVA GRADIVA Nabavljeno gradivo bo sproti strokovno obdelano v slovenskem vzajemnem računalniškem katalogu. Pri strokovni obdelavi gradiva bo knjižnica sledila strokovnim standardom in priporočilom ter zagotavljala čim hitrejšo dostopnost novo nabavljenih virov. Knjižnica je polnopravna članica slovenskega računalniškega sistema COBISS od oktobra To pomeni, da vnaša bibliografske podatke nabavljenega gradiva v ta sistem in da je ves njen fond dosegljiv preko interneta. Računalniški sistem COBISS omogoča prevzem že obstoječega bibliografskega zapisa iz skupne baze v lokalno bazo, kar olajša delo pri obdelavi slovenskega gradiva. Žal to ni tako pri madžarskem gradivu, saj bibliografske zapise tega gradiva kreirata le naša knjižnica in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Tako ni velike možnosti za prevzem zapisa, 5

6 kot je to mogoče pri slovenskem gradivu, katerih zapise kreira 58 knjižnic. Obdelava tega gradiva je zamudna. Velikokrat je potrebno iskati značnice v raznih priročnikih, veliko truda je potrebno vložiti tudi v določanje predmetnih oznak. Zelo zamudno je tudi pisanje madžarskih črk v sistem COBISS. Ko je gradivo vsebinsko obdelano, se obdela še fizično. Izdelajo se seznami za krajevne knjižnice, ki spremljajo gradivo. V letu 2015 je bil izveden prehod na sistem COBISS3. V okviru finančnih in kadrovskih možnostih bomo nadaljevali z digitalizacijo domoznanskega gradiva. DELO Z UPORABNIKI Dostop do gradiva in knjižničnih storitev je uporabnikom knjižnice prilagojen v skladu s predpisanimi normativi. Obratovalni čas knjižnice Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta in opravlja storitve za uporabnike. Po Uredbi o poslovanju splošnih knjižnic mora biti osrednja knjižnica odprta najmanj 8 ur dnevno, 5 dni v tednu, ob sobotah 5 ur, krajevna knjižnica pa 4 ure tedensko, če ima do 2000 prebivalcev in 15 ur tedensko, če ima do 6000 prebivalcev. Tabela 1: Načrtovani obratovalni čas osrednje knjižnice v letu 2016 ČITALNICA E-KNJIŽNICA 6 IZPOSOJA MLADINSKI ODDELEK, ODDELEK ZA ODRASLE PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA Skupaj število ur Poletni obratovalni čas knjižnice je vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00, v soboto od 8.00 do in je opredeljen v Pravilniku o poslovanju knjižnice. V letu 2016 bo knjižnica predvidoma 1 delovni dan zaprta zaradi skupnega izobraževanja zaposlenih. Krajevne knjižnice so praviloma odprte enkrat tedensko. V krajevnih knjižnicah v občini Lendava opravljajo izposojo redno zaposleni strokovni delavci knjižnice, v ostalih krajevnih knjižnicah pa delavci, ki so pogodbeno zaposleni pri občinah. Poleg izposoje gradiva na dom v knjižnici opravljamo še veliko drugih storitev, kot so: - dajanje informacij o gradivu in iz gradiva, tudi po telefonu, - rezervacije in podaljševanje gradiva, - medknjižnična izposoja, - kopiranje iz gradiva in mikrofilmov,

7 - pomoč v e-knjižnici. Uporabniki imajo možnost podaljševanja gradiva po telefonu in internetu. Še naprej bomo imeli premične zbirke v Domu starejših občanov Lendava. S Centrom za socialno delo zagotavljamo izposojo na dom njihovim oskrbovancem. Delovanje e-knjižnice Uporabnikom, občanom in naključnim obiskovalcem knjižnice so na razpolago računalniki z dostopom do interneta, in sicer pet računalnikov na oddelku za odrasle ter dva na mladinskem oddelku. Računalniki so namenjeni uporabi svetovnega spleta, elektronske pošte, delu z datotekami, urejanju besedil in tiskanju. Na izposoji je še dodaten računalnik, ki je namenjen iskanju v katalogu COBISS in za pregledovanje domoznanskih digitaliziranih zbirk. Na računalnikih so nameščeni urejevalniki besedil, tabel, predstavitev (Word, Excel, Power Point), ki omogočajo pisanje in oblikovanje raznih dopisov, tiskanje in skeniranje dokumentov. Na računalnikih so dosegljive tudi razne baze podatkov, kot so Tax-Fin-Lex, razni slovarji, Telefonski imenik Slovenije itn. Člani knjižnice imajo možnost pridobitve uporabniškega računa, kjer se s svojim uporabniškim imenom in geslom lahko samostojno prijavijo v delovno postajo in urejajo svoje dokumente. Imajo tudi možnost hranjenja svojih dokumentov za nadaljnje delo. Na domači strani knjižnice se nahaja povezava do referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja. Referenčni servis Vprašaj knjižničarja deluje od Za njegove potrebe opravlja dežurstvo 5 visokošolskih in 5 splošnih knjižnic ter IZUM. Servis omogoča postavljanje vprašanj knjižničarju/informatorju in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovorov v 24 urah po e-pošti od ponedeljka do petka (razen ob praznikih). Storitev je brezplačna in ni pogojena s članstvom v knjižnici. Tudi v letu 2016 bo v knjižnici delovalo brezžično omrežje Libroam/Eduroam, ki vsem članom knjižnice omogoča brezplačno uporabo interneta na svojih prenosnih napravah (prenosniki, pametni telefoni, tablični računalniki) v prostorih knjižnice ter deloma tudi na dvorišču. PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI Stroški dela Za izvajanje nabave in obdelave gradiva v madžarskem jeziku ter za izvajanje posebnih oziroma podvojenih storitev za uporabnike v madžarskem jeziku ima knjižnica v skladu s 14. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in v skladu z dogovorom s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota na osnovi pokrivanja območja (glede na število pripadnikov madžarske narodne skupnosti) 1,5 zaposlenih bibliotekarjev z aktivnim znanjem madžarskega jezika, kar je tudi sistemizirano v aktu o sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Lendava. Navedeni bibliotekar skrbi za knjižnice na narodnostno mešanem območju, svetuje in daje informacije o gradivu in iz gradiva. 7

8 Nakup knjižničnega gradiva Nabava knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku poteka v skladu z 11. in 12. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (v nadaljevanju besedila pravilnik) in Letnim načrtom nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Lendava, ki je objavljen na spletni strani knjižnice: Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva danes razpolaga z bogatim fondom leposlovne in strokovne literature ter referenčne literature, ki je bralcem na razpolago v čitalnici. Na dan šteje skupni temeljni fond knjižnice enot strokovno obdelanega knjižničnega gradiva, od tega je enot v madžarskem jeziku ( v osrednji knjižnici, v krajevnih knjižnicah). Število naslovov časopisja v madžarskem jeziku je bilo v letu (seznam je dosegljiv na spletni strani knjižnice). Tudi v letu 2016 bi želeli ohraniti število naslovov. Knjižnica lahko v letu 2016 iz odobrenih sredstev Ministrstva za kulturo načrtuje nakup le 200 enot knjižničnega gradiva v madžarskem jeziku po povprečni ceni 14 EUR, za nabavo ostalega gradiva bo knjižnica poskušala pridobiti sredstva iz drugih virov, kakor je to navedeno v Načrtu nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Lendava Könyvtár Lendva v letu Po naših ocenah bi bilo potrebno v Knjižnici Lendava za pripadnike madžarske narodne skupnosti letno nabaviti vsaj 200 enot knjižničnega gradiva na 1000 pripadnikov narodne skupnosti v madžarskem jeziku. Če upoštevamo podatek Statističnega urada RS iz leta 2002, da živi na območju, ki ga knjižnica pokriva s svojo dejavnostjo pripadnikov madžarske narodnosti, bi naj za potrebe uporabnikov osrednje knjižnice v Lendavi in njenih dvojezičnih krajevnih knjižnic nabavili 913 enot gradiva (v okviru tega 100 enot neknjižnega gradiva in 40 naslovov periodičnega tiska v madžarskem jeziku). V skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe načrtujemo letni prirast 60 % naslovov strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva, upoštevali bomo tudi kriterij 30 % naslovov za otroke in mladino ter 70 % za odrasle. Knjižnica nabavljeno gradivo tekoče strokovno obdela in da v uporabo pripadnikom narodne skupnosti, oziroma vsem potencialnim uporabnikom. Po obdelavi se gradivo razprši po dvojezičnih knjižnicah (Lendava, Dobrovnik, Dolina, Gaberje, Genterovci, Petišovci), kjer je bralcem na razpolago v prostem pristopu in je postavljeno na policah po UDK sistemu skupaj s slovenskim gradivom. Madžarsko knjižnično gradivo knjižnica nabavlja pri madžarskih dobaviteljih, bibliografske podatke vnaša v slovenski integrirani sistem, tako je gradivo dostopno preko medmrežja doma in v tujini. Bibliografski opisi gradiva se vnašajo v računalnik sproti takoj ob nabavi. Obdelava je zamudna, saj je potrebno na novo kreirati bibliografske zapise, ker ni možnosti prevzema zapisa kot pri slovenskem gradivu. Velikokrat je potrebno iskanje značnic v raznih priročnikih oziroma kontaktiranje z bibliotekarji na Madžarskem. Veliko truda je potrebno vložiti v določanje predmetnih oznak. Ko je gradivo vsebinsko obdelano, se obdela še fizično. Izdelajo se seznami za krajevne knjižnice, ki spremljajo gradivo. 8

9 Za izvajanje nabave in obdelave gradiva v madžarskem jeziku ter za izvajanje posebnih oziroma podvojenih storitev za uporabnike v madžarskem jeziku ima knjižnica v skladu s 14. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in v skladu z dogovorom s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota na osnovi pokrivanja območja (glede na število pripadnikov madžarske narodne skupnosti) 1,5 zaposlenih bibliotekarjev z aktivnim znanjem madžarskega jezika, kar je tudi sistemizirano v aktu o sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Lendava. Navedeni bibliotekar skrbi za knjižnice na narodnostno mešanem območju, svetuje in daje informacije o gradivu in iz gradiva. Komuniciranje v jeziku narodne skupnosti V skladu s 25. členom Zakona o knjižničarstvu Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva na narodnostno mešanem območju zagotavlja pripadnikom madžarske narodne skupnosti komuniciranje v njihovem jeziku. Knjižnično gradivo in informacijo iz gradiva in o gradivu v madžarskem jeziku uporabnik dobi v obratovalnem času knjižnice od katerega koli bibliotekarja, saj vsi bibliotekarji v knjižnici obvladajo madžarski jezik. Bralec lahko dobi informacijo tudi po telefonu in na spletni strani knjižnice, ki je prav tako tudi v madžarskem jeziku. Za komuniciranje z uporabniki v madžarskem jeziku se naši bibliotekarji udeležujejo raznih izobraževanj. Zaposleni obvladajo oba jezika in poskrbijo za dvojezične napise, informativna sporočila, vabila, napise, programe, poročila in druga gradiva, ki so pomembna za izvajane dejavnosti splošne knjižnice za pripadnike madžarske narodne skupnosti. Bralna kultura, knjižnična vzgoja in informacijsko opismenjevanje uporabnikov pripadnikov narodne skupnosti Projekti bralne kulture, knjižnične vzgoje in informacijskega opismenjevanja uporabnikov pripadnikov narodne skupnosti potekajo v okviru vseh nalog, ki jih izvajamo v knjižnici v okviru letnega plana za pripadnike madžarske narodne skupnosti, pri posredovanju knjižničnega gradiva, izvajanju bralnih ur s starši in otroki, pravljičnih ur, literarnih ur, literarnih srečanj, kvizov, tekmovanj, delavnic. Projekti potekajo dvojezično ali v jeziku narodne skupnosti. S temi projekti knjižnica dodatno spodbuja razvoj bralne kulture in povečuje uporabo knjižnice ter jih izvaja za pripadnike narodne skupnosti, ki so člani in uporabniki knjižnice, za zaključene ciljne skupine pripadnikov narodne skupnosti, pa tudi za širšo javnost. Knjižnica si bo prizadevala za čim več dvojezičnih projektov bralne kulture ter predstavitev avtorjev v obeh jezikih. Letni cilji: - literarni večeri, predstavitve eno in dvojezičnih edicij, potopisna in razna druga predavanja, - literarni večeri s predstavitvami prevodov del madžarskih avtorjev v slovenščino, - literarni večeri s predstavitvami prevodov del slovenskih avtorjev v madžarščino, - literarne ure in razstave za organizirane skupine učencev in dijakov, ki potekajo dvojezično ali v jeziku narodne skupnosti, - sodelovanje učencev in učenk dvojezičnih osnovnih šol na recitatorskem tekmovanju József Attila, 9

10 - organizacija dvojezičnih pravljičnih ur in pravljičnih ur v madžarskem jeziku popoldan vsak drugi torek v mesecu, - pravljične ure in predstave za organizirane skupine v dopoldanskem času v dogovoru z dvojezičnimi osnovnimi šolami in vrtci, - pravljične in likovne delavnice za predšolske otroke in učence prve triade osnovnih šol, predvsem v času šolskih počitnic, - obiski lutkovnih skupin in glasbenikov iz Madžarske, - bralne ure s starši in otroki v sodelovanju z dvojezičnimi vrtci, - bralne ure v Domu ostarelih Lendava, ki potekajo v obeh jezikih, - dostava in menjava knjižničnega gradiva v Domu starejših Lendava, - bralne ure za varovance Varstveno delovnega centra, - organizirane predpraznične pravljične ure in rokodelske delavnice v decembru, - sodelovanja z društvi, ustvarjalci in ustanovami iz Slovenije in Madžarske, - permanentna udeležba literarnih ustvarjalcev pri novi, elektronski izdaji revije Lindua. Pomembnejši dvojezični projekti za spodbujanje bralne kulture: - Akcija Izbiramo bralca/bralko letnega časa in mladega bralca/bralko letnega časa (pomladi, poletja, jeseni, zime). - Akcija Bralec bralcu: na oglasno desko lahko bralec vpiše vtise o prebrani knjigi, sporočila o vsebini knjige za druge bralce, lepe misli iz knjige ipd. - Knjižni molj - akcija je namenjena ljubiteljem branja, izvedena bo z osnovnimi šolami in s srednjo šolo, namen akcije je vzpodbuditi branje slovenskih in madžarskih avtorjev. - Pravljično dvorišče Knjižnice Lendava Könyvtár Lendva: poletno pravljično dvorišče za najmlajše s promocijo knjižnice in branja. - Vzdrževanje in skrb za delovanje strani Koledar prireditev v Občini Lendava za vse javne zavode, civilne organizacije in lokalno ter samoupravno skupnost z namenom boljšega pregleda javnih dogodkov»kjekaj/holmi«. - Aktivno sodelovanje na omrežju Facebook, kjer objavljamo vabila na svoje prireditve, splošna obvestila ter fotografije z dogodkov. - Sodelovanje pri projektu Simbioza, ki je organizirano tudi za pripadnike narodne skupnosti. - Vzdrževanje in skrb za delovanje Digitalne knjižnice, ki omogoča dostop do arhiviranih izvodov in člankov raznih publikacij (Népújság, Lendavski zvezki Lendvai füzetek, Muratáj, Naptár, razglednice Lendave ). - Vzdrževanje, promocija in skrb za spletno stran o etnologu in pedagogu Bálintu Bellosicsu, ki izvira iz okolice Lendave. - Praviloma enkrat letno organiziramo prireditev za upokojence z namenom spoznavanja knjižnice in njene dejavnosti, ki poteka dvojezično. - V Domu starejših občanov organiziramo bralne in pogovorne ure v obeh jezikih ter v skladu z njihovimi potrebami in željami. - Za varovance Varstveno delovnega centra Lendava organiziramo pravljične ali bralne ure v obeh jezikih ter v skladu z njihovimi potrebami in željami. - Za dvojezične šole in vrtce organiziramo razne predstavitve, srečanja in literarne ure v obeh jezikih ter v skladu z njihovimi potrebami in željami. 10

11 Usposabljanje zaposlenih Zaposleni v Knjižnici Lendava si strokovna znanja in sposobnosti za delo s pripadniki madžarske narodne skupnosti pridobivajo na raznih izobraževanjih, simpozijih, konferencah, tečajih, okroglih mizah, delavnicah, posvetovanjih doma in na Madžarskem. Nujno je njihovo permanentno izobraževanje za obdelavo madžarskega knjižničnega gradiva in vnos bibliografskih podatkov v sistem COBISS, izobraževanje za delo z računalniki, izobraževanje za knjižnično vzgojo, bralno kulturo. Pomembno je tudi spoznavanje kulture in zgodovine matičnega naroda zaradi boljšega informiranja in pomoči uporabnikom knjižnice, pripadnikom madžarske narodne skupnosti. Cilj navedenega usposabljanja je, da si zaposleni pridobijo nova strokovna znanja in sposobnosti za delo s pripadniki narodne skupnosti. Strokovno in kulturno sodelovanje s knjižnicami na Madžarskem Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva že dalj časa uspešno sodeluje z nekaterimi madžarskimi knjižnicami, predvsem pri izmenjavi strokovnih izkušenj in razne literature. Na domoznanski oddelek v nacionalno knjižnico pošiljamo knjige, učbenike, kataloge, drobni tisk, ki izhajajo v Sloveniji v madžarskem jeziku ali dvojezično in jih pridobimo brezplačno. Sodelujemo s knjižnicami iz županij Zala in Vas. Npr. naši mladi uporabniki vsako leto sodelujejo na recitatorskem tekmovanju na Madžarskem, ki ga organizira županijska in mestna knjižnica v Zalaegerszegu in dosegajo zavidljive rezultate. Letos bo navedeno tekmovanje na predlog kolegov iz Madžarske organizirano v Lendavi. Sodelujemo s sledečimi knjižnicami: Városi Könyvtár Lenti, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár iz Zalaegerszega, Berzsenyi Dániel Könyvtár Szombathely, Megyei és Városi Könyvtár iz Kaposvára in knjižnico Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) iz Budimpešte. Želeli bi še navezati stike s knjižnicami, ki delujejo zunaj meja matične države, kjer živijo Madžari (predvsem Avstrija, Vojvodina ipd). Sodelujemo tudi z raznimi ustanovami na Madžarskem, ki nam pomagajo pri pridobivanju domoznanskega in drugega potrebnega gradiva za našo knjižnico. Letni cilji: - Sodelovanje s knjižnicami v tujini: o z izmenjavo gradiva, o izmenjavo strokovnih izkušenj, o izobraževanje zaposlenih, ki ga brezplačno izvajajo strokovnjaki iz Madžarske, o na recitatorskem tekmovanju v Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zalegerszeg, o na strokovnem posvetovanju zveze društev madžarskih knjižničarjev, o udeležba na konferenci knjižničarjev iz Karpatskega bazena, o obiski madžarskih kolegov v naši knjižnici, o izmenjava gradiva med OSZK Budapest in drugimi knjižnicami ter lendavsko knjižnico. Knjižnica Lendava zbira in pošilja v OSZK in druge knjižnice tisto knjižno produkcijo, ki izide v Sloveniji v madžarščini ali dvojezično in v ta namen dobi na razpolago brezplačne izvode le-te. 11

12 - Sodelovanje z društvoma pisateljev Írók Társasága in Szépírók Társasága in drugimi podobnimi organizacijami in založbami, - pridobivanje domoznanskega gradiva iz muzejev in drugih ustanov, - medknjižnična izposoja ipd. Drugi programski stroški - ažuriranje in dopolnjevanje spletne strani v madžarščini, - vzdrževanje in delovanje digitalne knjižnice, - digitalizacija gradiva, ki je kulturna dediščina narodne skupnosti, - akcije za promocijo knjižnice in njene dejavnosti, - povezava nepovezanih bibliografskih zapisov starejšega madžarskega gradiva, - sodelovanje z raznimi ustanovami, - stroški medkulturnega sodelovanja, - dopolnjevanje in vzdrževanje novega digitalnega leksikona znanih osebnosti s področja delovanja knjižnice, - vzdrževanje strani s koledarjem prireditev v Občini Lendava, - izdajanje večjezične revije Lindua. DRUGE OBLIKE DELA Z BRALCI V sklopu osnovne dejavnosti in nekaterih posebnih projektov bo knjižnica organizirala razne prireditve za otroke in odrasle, kot so pravljične ure, lutkovne igrice, literarne ure, knjižnične ure, kvize, literarna srečanja, predavanja z različno tematiko, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture. Prireditve organiziramo za različne ciljne skupine: - redne popoldanske pravljične urice vsak drugi torek v mesecu v madžarskem, vsak tretji torek pa v slovenskem jeziku za naše najmlajše obiskovalce, - prireditve za odrasle: enkrat mesečno slovenska in madžarska bralna ura v Domu starejših občanov Lendava, večkrat letno izposoja knjig, ki jih odpeljemo v dom, štirikrat letno bralna ura v knjižnici za varovance Varstveno delovnega centra Lendava, razne druge prireditve, - madžarska in slovenska bralna značka. Projekti: - v sodelovanju s šolami izvajamo nacionalni projekt Rastem s knjigo za sedmošolce in dijake prvih letnikov srednje šole (bibliopedagoške ure s predstavitvijo knjižnice in delavnicami), literarne ure za organizirane skupine učencev in dijakov, organizirane pravljične ure za skupine otrok iz šol in vrtcev, - Sodelovanje pri projektu - Izdaja revije Lindua v skladu z odobrenimi sredstvi, - v okviru domoznanske dejavnosti temeljne raziskave na področju družboslovja in humanistike za področje Občine Lendava, če bodo dodatno odobrena sredstva. 12

13 Pomembnejše nove dejavnosti, namenjene spodbujanju bralne kulture, ki smo jih uvedli že v letu 2013 in jih bomo ponudili našim uporabnikom tudi v letu 2016: Ustaljeni programi, ki jih načrtujemo tudi v bodoče so predvsem sledeči: - redne popoldanske pravljične ure vsak drugi torek v mesecu v madžarskem, vsak tretji torek pa v slovenskem jeziku za najmlajše obiskovalce, - v sodelovanju z vrtci in šolami pravljične ure in predstave za organizirane skupine otrok, - literarne ure in razstave za organizirane skupine učencev in dijakov, - literarni večeri in druge kulturne prireditve za odrasle, - poletno pravljično dvorišče za najmlajše s promocijo knjižnice in branja, - izvajanje bralnih ur v Domu starejših občanov v Lendavi v slovenskem in madžarskem jeziku, - izbiranje "Mladega bralca/mlade bralke, oz. bralca/bralke", ki ga/jo izberemo v aktualnem letnem času glede na največje število prebranih knjig, na osnovi katere najbolj pridni mladi in odrasli bralci prejmejo knjižne nagrade za pomlad, poletje, jesen in zimo, - organiziranje bralne akcije "Knjižni molj" za osnovnošolce, ki želi spodbuditi branje slovenskih in madžarskih domačih avtorjev, - priprava tematskih razstav skozi celo leto, - v letu 2013 je Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva začela aktivno sodelovati na socialnem omrežju Facebook, kjer objavljamo vabila na svoje prireditve in fotografije s teh dogodkov ter splošna obvestila, kar bomo v prihodnjih letih še nadgradili, - knjižnica vzdržuje portal s koledarjem vseh izvajalcev kulturnih prireditev v občini KjeKaj/HolMi za boljšo koordinacijo organiziranja prireditev. V digitalni knjižnici je preko spleta (digitalna.knjiznica-lendava.si) možen dostop do arhiviranih izvodov in člankov naslednjih publikacij: - Népújság, - Lendavski zvezki - Lendvai füzetek, - Muratáj, - Naptár, - A Naptár repertóriuma , - A nemzetiségileg vegyesen lakott terület könyvtárainak helyzete Knjižnice na narodnostno mešanem območju - in do bogate zbirke razglednic Lendave. V e-knjižnici imajo naši uporabniki dostop do brezžičnega omrežja Libroam in Eduroam, do katerega lahko vsi člani knjižnice dostopajo na svojih prenosnih računalnikih in drugih mobilnih napravah. V knjižnici zbiramo tiskane publikacije in neknjižno gradivo (knjige, časnike, časopise, raziskovalne, seminarske, diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije, video, avdio gradivo, razglednice, fotografije, drobni tisk ipd.), dela lokalnih avtorjev, oz. dela, ki se vsebinsko nanašajo na območje, ki ga pokriva knjižnična mreža Knjižnice Lendava (občine Lendava, Dobrovnik, Kobilje, Turnišče, Črenšovci, Odranci in Velika Polana). Posebne zbirke, ki jih imamo so: 13

14 - Miško Kranjec prvotiski, prevodi, - Zbirka knjig Ferda Godine, - Milena Mehle podarjena osebna zbirka, - Zbirka razglednic Lendave 144 kom, - Zbirka razglednic Prekmurja 312 kom, - Zbirka razglednic Ljubljane 197 kom, - Zbirka razglednic iz ostalih krajev Slovenije 782 kom. Na spletni strani knjižnice je omogočen dostop do uporabne strani TAX-FIN-LEX, kjer so objavljene informacije in predpisi z davčnega, finančnega in pravnega področja. Leta 2013 je knjižnica vsebinsko izdelala in vzdržuje stran z osnovnimi informacijami o etnologu in pedagogu Bálintu Bellosicsu, ki izvira iz okolice in je dlje časa živel in ustvarjal v Lendavi. V letu 2014 je bila v naši knjižnici izdelana stran s koledarjem prireditev v Občini Lendava za vse javne zavode, civilne organizacije in lokalno ter samoupravno skupnost z namenom boljšega pregleda javnih dogodkov KjeKaj/HolMi ( oz. V letu 2015 smo prvič le v spletni obliki izdali novo (17/2015) številko revije Lindua (Multikulturna strokovno-družboslovno-literarnoumetnostna revija Občine Lendava Lendva Község multikuklturális tudományos-társadalomtudományi-irodalmi és képzőművészeti folyóirata). Knjižnica je jeseni 2015 popolnoma prenovila svojo spletno stran. Na novih straneh so številne novosti kot na primer: Lendavski umetniški portreti, Lendavski znanstveni portreti, digitalne knjige, digitalna periodika in še druge. Nove strani sledijo trendom in novim tehnologijam na področju spletnega komuniciranja. Strani so prilagojene tudi za naprave z manjšim zaslonom (pametni telefoni, tablični računalniki, ). Vse informacije so v slovenščini in madžarščini in se tekoče ažurirajo. KADER Za izvajanje osnovne dejavnosti zavoda v skladu z veljavnimi predpisi na področju knjižnične dejavnosti so sistemizirana naslednja delovna mesta zavoda: - B direktor knjižnice - G bibliotekar - G bibliotekar - G višji knjižničar - G knjižničar - J informatik VII/1 - J računovodja VII/1 - J poslovni sekretar VII/1 - J hišnik V - J manipulant IV - J čistilka II Sistemizirana delovna mesta zavoda se zasedajo v skladu s kadrovskim načrtom, ki je sestavni del letnega finančnega načrta zavoda. Zaposlitve se lahko izvedejo v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom, na katerega je dal predhodno soglasje svet zavoda. Zaradi nerednega in nezadostnega financiranja knjižnične dejavnosti s strani občin in povečanega 14

15 obsega dela smo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v letu 2015 reševali kadrovsko problematiko z dodatnimi zaposlitvami preko programa javnih del. V letu 2016 bo v knjižnici zasedenih 10 delovnih mest, kar je v skladu s kadrovskim načrtom za leto Javnih del zaenkrat ni predvidenih, saj nimamo zagotovljenih dovolj sredstev za ta namen. V knjižnici je trenutno zaposlenih 10 delavcev: 7 strokovnih in 1 tehnični delavec, 1 delavec za opravljanje tajniško-računovodskih del in direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in strokovnega direktorja. Vsi strokovni delavci, ki delajo in komunicirajo z uporabniki, aktivno obvladajo madžarski jezik, imajo opravljen strokovni izpit iz knjižničarske dejavnosti, trije bibliotekarji pa imajo pridobljeno licenco za kreiranje zapisov v vzajemnem katalogu. Zaposleni morajo biti za svoje delo strokovno podkovani, si pridobivati nova znanja in sposobnosti za delo, zato je nujno permanentno izobraževanje za obdelavo knjižničnega gradiva in vnos bibliografskih podatkov v sistem COBISS, izobraževanje za delo z računalniki, izobraževanje za knjižnično vzgojo in bralno kulturo, prisotnost na raznih simpozijih, konferencah, tečajih, okroglih mizah, delavnicah, posvetovanjih doma in na Madžarskem. Pomembno je tudi spoznavanje kulture in zgodovine matičnega naroda zaradi boljšega informiranja uporabnikov knjižnice. Na osnovi Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe bi morala knjižnica imeti zaposlenih 15,68 delavcev, po standardih za splošne knjižnice pa je to število še višje. Obseg dela se je v knjižnici povečal tudi zaradi ločenega vhoda na mladinski oddelek in oddelek za odrasle. Zaradi nerešenega financiranja knjižnične dejavnosti s strani občin je knjižnica kadrovsko podhranjena. Potrebne bi bile dodatne zaposlitve da bi se lahko razvijali na nova področja, da bi si pridobili nove uporabnike in bi našim občanom lahko ponudili nove vsebine in projekte. PROSTORSKA UREDITEV Knjižnica še vedno deluje v utesnjenih in neprimernih prostorih, saj ji za nemoteno opravljanje dejavnosti še zmeraj primanjkuje približno m² prostorskih površin. Stavba je potrebna nujnih obnovitvenih del. Tudi dvorišče je v klavrnem stanju in je potrebno temeljite obnove. Upamo, da bo v kratkem prišlo do konkretne uresničitve projekta prenove oz. preselitve, saj so trenutne prostorske razmere težke. V zadnjem času so se pojavile še težave s podtalnico, ki nam je zalila kletne prostore in kar bi lahko pomenilo veliko katastrofo za knjižnično gradivo. Trenutno je v fazi ustanovitev novega javnega zavoda, za potrebe katerega bi se naj uredili prostori bivše blagovnice v centru mesta. Upamo, da bo prišlo do konkretne uresničitve projekta, saj so prostorske razmere težke, zgradba je v slabem stanju in bi bila potrebna velika vlaganja, stroški vzdrževanja pa so visoki. Dnevno se pojavljajo problemi z električno napeljavo, težave s kurjavo, prezračevanjem in podtalnico. Oprema je stara in dotrajana. Delovni pogoji so zelo slabi. ZAKLJUČEK Ostati želimo prijazna knjižnica, ki bo vsem uporabnikom še naprej dvigovala kvaliteto življenja, omogočala izobraževanje in še prijetneje izpolnjevala prosti čas. Prizadevali si bomo, da bi se v kar največji meri približali najširšemu krogu prebivalstva in vsakemu posamezniku, v želji, da bi nas poiskal ter uporabljal našo knjižnično zbirko in storitve. Vsem uporabnikom oziroma članom bomo nudili storitve, ki bodo v še večji meri zadovoljevale 15

16 njihova pričakovanja in potrebe. V svojem okolju želimo postati še bolj prepoznavni ter prebivalce ozaveščati o potrebi, koristnosti in nepogrešljivosti Knjižnice Lendava za sedanji in bodoči kulturni ter duhovni razvoj. Upamo, da nam bo uspelo ohraniti svojo samostojnost, saj menimo, da je tudi to eden izmed kazalcev za uspešno rast in razvoj knjižnične dejavnosti v svojem okolju. Ker so naši cilji usmerjeni v zadovoljstvo uporabnikov naših storitev in k povečanju njihovega števila, si moramo vsi skupaj v bodočnosti prizadevati za ureditev finančnih razmer in prostorskih ter tehničnih pogojev delovanja. Ob tem moramo imeti posluh za potrebe lokalnega okolja, privabiti moramo nove ciljne skupine, povečati prisotnost knjižnice na področju kulturne ponudbe, povečati obseg naših storitev, motivirati bralce za večjo uporabo razpoložljivih možnosti. Knjižnica bi morala postati sodoben kulturni prostor, ki bi združeval različne interesne skupine in nudil širok izbor kulturnih dobrin. S preoblikovanjem oziroma ustanovitvijo zavoda Knjižnica in s kulturni center, bomo povečali svojo dejavnost na področju kulture. Preoblikovanje javnega zavoda bo zahteven proces za vse zaposlene. Še enkrat bi želeli poudariti, da se v naši knjižnici zelo zavedamo finančne situacije, v kakršni smo v naši državi, in da moramo vsi racionalizirati oziroma zmanjšati porabo v javnem sektorju, vendar menimo, da mi to že ves čas počnemo. Načrt programskih aktivnosti je priloga temu programu. Zaradi narave vsebin in dela si pridržujemo pravico do sprememb. Izpolnjevanje ciljev in doseganje rezultatov je v veliki meri odvisno od pogojev, ki nam jih zagotavljajo lokalne skupnosti. Največje težave pri izpolnjevanju navedenih aktivnosti predstavljajo nezadostna in nepravočasno zagotovljena finančna sredstva. Lendava, dr. Albert Halász, direktor 16

17 KOLEDAR PRIREDITEV V LETU 2016 Mesec PRIREDITEV 1. JANUAR Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Predstavitev revije Lindua Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Razstava: Dan madžarske kulture Projekt rastem s knjigo DOŠ I Lendava, 1 2. skupina Projekt rastem s knjigo DOŠ I Lendava, 3. skupina Könyvmoly bralna značka, podelitev priznanj Predavanje Društva za zaščito živali 2. FEBRUAR Razstava: Slovenski kulturni praznik Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Predstavitev knjige Budimpeštatrans, avtorice Marjance Mihelič Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Literarni večer s skupino Muravidéki Nótázók Menjava knjig v domu za starejše občane 3. MAREC Literarni večer: Ob dnevu žena Ženske v kraljestvu literature Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Razstava: Ob dnevu žena Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Razstava: 15. marec praznik revolucije in boja za svobodo 1848/ Literarni večer: predstavitev knjige Aleksa Štakula 4. APRIL Recitatorsko tekmovanje József Attila regijsko tekmovanje Razstava ob mednarodnem dnevu knjig za otroke Literarni večer: Boris A. Novak Recitatorsko tekmovanje József Attila županijsko tekmovanje Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Razstava ob dnevu zemlje Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Noč knjige Menjava knjig v domu za starejše občane 5. MAJ Razstava ob dnevu Evrope Pogovorne ure v domu za starejše občane Literarni večer Razstava ob mednarodnem dnevu družin Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku 6. JUNIJ Razstava ob dnevu krvodajalstva Literarni večer Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku 17

18 Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Menjava knjig v domu za starejše občane 7. JULIJ Razstava priporočenih knjig za poletno branje 8. AVGUST Razstava ob dnevu Sv. Štefana Menjava knjig v domu za starejše občane 9. SEPTEMBER Pravljično dvorišče prireditev za najmlajše ob Lendavski trgatvi Začetek bralne značke Knjižni molj Razstava ob dnevu pismenosti Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Literarni večer Razstava ob rojstnem dnevu Miška Kranjca Pogovorne ure v domu za starejše občane Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Razstava ob dnevu madžarske ljudske pravljice 10. OKTOBER Razstava ob tednu vesolja Srečanje z avtorjem/avtorico otroških knjig za Vrtec Lendava Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Literarni večer Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Počitniške delavnice in pravljične ure Menjava knjig v domu za starejše občane Razstava ob dnevu reformacije 11. NOVEMBER Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Literarni večer Razstava ob svetovnem dnevu diabetesa Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Veseli dopoldan za Vrtec Lendava ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic Razstava ob rojstnem dnevu Mihálya Babitsa 12. DECEMBER »Veseli december«glasbeni dopoldan v knjižnici z izvajalcem Gézo Rostajem za prvo triado DOŠ I Lendava Popoldanska pravljična ura v madžarskem jeziku Obisk in delavnice za varovance VDC Lendava Literarni večer Božična razstava Popoldanska pravljična ura v slovenskem jeziku Menjava knjig v domu za starejše občane Lendava, dr. Albert Halász, direktor 18

PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LE

PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LE PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2019 (Usklajen z Odločbo MK številka 6120-60/2018/3

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Glavna ulica Fő utca Lendava - Lendva LETNO POROČILO KNJIŽNICE LENDAVA KÖNYVTÁR LENDVA ZA LETO 2014 V Lendav

Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Glavna ulica Fő utca Lendava - Lendva LETNO POROČILO KNJIŽNICE LENDAVA KÖNYVTÁR LENDVA ZA LETO 2014 V Lendav Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Glavna ulica Fő utca 12 9220 Lendava - Lendva LETNO POROČILO KNJIŽNICE LENDAVA KÖNYVTÁR LENDVA ZA LETO 2014 V Lendavi, 24. 2. 2015 Pripravili: dr. Albert Halász, direktor

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje 2016 2020 Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič Reg. št.: 1451120; Davčna

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 65.058 prebivalcev na področju

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

11_RomanaMuhvic

11_RomanaMuhvic Romana Muhvič Šumandl Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI Projekt Vključitev ŠOLSKIH knjižnic v sistem COBISS.SI Decembra 2015: Razglasitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Številka:

Številka: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017 Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več

1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019

1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019 1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019 UVOD Dokument o upravljanju knjižnične zbirke in nabavni politiki Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - Horvat-Jasna.doc

Microsoft Word - Horvat-Jasna.doc Diplomsko delo Financiranje javnega zavoda na primeru Pokrajinske in študijske knjižnice M. Sobota Študentka: Jasna Horvat Naslov: Markišavci 5, 9000 M. Sobota Številka indeksa: 81623976 Izredni študij

Prikaži več

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU

OBUDIMO KULTURNO ŽIVLJENJE V LOKAVCU Predstavitev študijskega krožka Obudimo kulturno življenje na vasi Mentorica Alenka Furlan Obudimo kulturno življenje v Lokavcu Lokavec - vas pod Čavnom LOKAVEC razpotegnjena vas 13 zaselkov ljudje se

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Strateški načrt KJV

Strateški načrt KJV STRATEŠKI NAČRT KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 2015 2020 Slovenska Bistrica, november 2014 Uvod... 3 1 O KNJIŽNICI JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA... 4 1.1 PREDSTAVITEV KNJIŽNICE... 4

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Sistemi za poizvedovanje Bibliografske zbirke področje medicine Mentor: doc.dr. Jure Dimec Avtorja:

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

2.letnik_GI1_poletni semester_

2.letnik_GI1_poletni semester_ UNG-PTF Študijsko leto 2018/19 Poletni semester 2. letnik - 1. stopnja GOSPODARKI INŽENIRING PREDAVALNICA P 2.2 T1 18.2. 19.2. 20.2 21.2. 22.2. Ura ponedeljek torek sreda Četrtek Petek 9.00 SPLETNE TEHNOLOGIJE

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

LETNO POROČILO 2014

LETNO POROČILO 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2014 Foto: Simona Prosenc, Razstava: Ekslibrisi in knjižna oprema Ravne na Koroškem, februar 2015 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

(Microsoft Word - Poslovno poro\350ilo doc)

(Microsoft Word - Poslovno poro\350ilo doc) Poslovno poročilo Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec za leto 2011 Slovenj Gradec, 25. februar 2012 KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC Ronkova 4 2380 Slovenj Gradec Davčna številka: 60703067 Zavezanec

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti ci

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti ci LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za 2015 1. Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti cilji, povezani z razvijanjem bralne kulture in informacijske

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016

LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016 LETNO POROČILO MESTNE KNJIŽNICE GROSUPLJE 2016 1 Uvodni del Tudi v letu, ki je za nami, smo si na podlagi organizacijske in strokovne povezanosti prizadevali, da smo uporabnikom, našim občanom, zagotavljali

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK V LETU 2014 L J U B L J A N A, A P R I L 2 0 1 4 P

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci, kmetje, gospodinje:

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt Predstavitev novosti: COBISS/OPAC, V6.0 (1. del) Maribor, 17. junij 2010 Ljubljana, 18. junij 2010 Program predstavite Uvod v predstavitev Marta Seljak Predstavitev COBISS/OPAC, V6.0 Robert Vehovec Predstavitev

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2013 Foto: Dobran Laznik, predstavitev knjige Na planoti Ravne Ravne na Koroškem, februar 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 149

Na podlagi 149 4. /redna/ seja občinskega sveta Marec 2019 PREDLOG IMENOVANJA ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV, PROGRAMSKIH SVETOV JAVNIH ZAVODOV IN SVETOV JAVNIH SKLADOV GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt

Microsoft PowerPoint - 9 Trzenje bancnih storitev ppt Trženje bančnih storitev ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon E.naslov: jorko.rihter@gmail.com november 2018 1 Načelo tržnosti Oziroma

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE LETNO POROČILO 2018 Računovodsko poročilo: Mihaela Forte Poslovno poročilo: Katra Hribar Frol Trbovlje, februar 2

KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE LETNO POROČILO 2018 Računovodsko poročilo: Mihaela Forte Poslovno poročilo: Katra Hribar Frol Trbovlje, februar 2 KNJIŽNICA TONETA SELIŠKARJA TRBOVLJE LETNO POROČILO 2018 Računovodsko poročilo: Mihaela Forte Poslovno poročilo: Katra Hribar Frol Trbovlje, februar 2019 direktorica knjižnice Katra Hribar Frol, mag. OSNOVNI

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014 DOKUMENT O NABAVNI POLITIKI V GOZDARSKI KNJIŽNICI Pravilnik je potrdil Knjižnični odbor Gozdarske knjižnice dne 11. 4. 2014 in velja do preklica. Poslovanje usmerja obstoječa aktualna zakonodaja in na

Prikaži več

Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2019 PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Ormož, november 2018

Program dela Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož za leto 2019 PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Ormož, november 2018 PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Ormož, november 2018 VSEBINA: 1. UVOD... 4 1.1 ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ... 5 2. IZGRADNJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE... 6 2.1 NABAVA

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Enquête weergeven

Enquête weergeven April 2017 Spoštovani kolegi, v imenu skupnosti arhivov, knjižnic in muzejev vas prosimo za sodelovanje pri statističnih meritvah. V zadnjih letih naraščajo potrebe po verodostojnih podatkih o: digitalizaciji

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več