Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani, ki obsega:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani, ki obsega:"

Transkripcija

1 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani, ki obsega: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 43/14 z dne ), in Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani (Uradni list RS, št. 104/20 z dne ) S K L E P o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani I. USTANOVITELJ 1. člen (ustanoviteljstvo) S tem sklepom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), Javni zavod Mala ulica Center za otroke in družine v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: zavod). O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače. II. IME IN SEDEŽ 2. člen (ime in sedež zavoda) Ime zavoda je: Javni zavod Mala ulica Center za otroke in družine v Ljubljani. Skrajšano ime je: Mala ulica. Sedež zavoda je: Prečna ulica 7, 1000 Ljubljana. 3. člen (poslanstvo) Poslanstvo zavoda je zagotavljati mrežo varnih in družinam prijaznih prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizirati in izvajati podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. III. DEJAVNOST ZAVODA 4. člen (osnovne dejavnosti) Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

2 Osnovna dejavnost zavoda je: organizacija prostočasnih in izobraževalnih aktivnosti za predšolske otroke vse dni v letu, organizacija in izvedba občasnega varstva predšolskih otrok; organizacija in izvedba počitniškega varstva za učence osnovne šole med vsemi šolskimi počitnicami; organizacija podpornih in izobraževalnih programov za starše. Zavod lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za otroke in družine. Zavod opravlja kot javno službo in na način ter pod pogoji, ki veljajo za javno službo, naslednje dejavnosti: izvaja programe in dejavnosti za otroke in družine v skladu s poslanstvom, omogoča dostopnost svojih programov, dejavnosti in prostorov najširši populaciji otrok, izvaja počitniško varstvo učencev osnovne šole, v svojih prostorih omogoča in koordinira izvajanje programov v skladu s poslanstvom, ki jih izvajajo javni zavodi, nevladne organizacije, posamezniki in drugi ter zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo, izvaja izobraževalne in svetovalne programe za nego in vzgojo otrok, sistematično in kontinuirano obvešča zainteresirano javnost, še posebej nevladne organizacije s področja vzgoje in izobraževanja, vrtce in osnovne šole o svojih programih in dejavnostih, sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter se vključuje v domače in mednarodne organizacije in mreže, redno izvaja evalvacijo svojih programov in projektov in daje pobude ter predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju dejavnosti za otroke in družine, upravlja z objekti oziroma s prostori in zemljišči, v katerih deluje, skrbi za zavarovanje objektov, zemljišč in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav s skrbnostjo dobrega gospodarja. 5. člen (druge dejavnosti) Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega sklepa, lahko zavod opravlja tudi naslednje gospodarske dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov. 6. člen (standardna klasifikacija dejavnosti) Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom Trgovina na drobno po pošti ali po internetu Okrepčevalnice in podobni objekti Slaščičarne in kavarne Priložnostna priprava in dostava jedi Druga oskrba z jedmi Strežba pijač Izdajanje knjig Izdajanje časopisov

3 Izdajanje revij in druge periodike Drugo založništvo Drugo izdajanje programja Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike Dejavnost oglaševalskih agencij Posredovanje oglaševalskega prostora Raziskovanje trga in javnega mnenja Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo Fotografska dejavnost Prevajanje in tolmačenje Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Organizacija razstav, sejmov, srečanj Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Umetniško uprizarjanje Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje Umetniško ustvarjanje Obratovanje objektov za kulturne prireditve Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene IV. ORGANI ZAVODA Organa zavoda sta: svet, direktor. 7. člen (organi zavoda) Zavod upravlja svet zavoda. 8. člen (svet zavoda) Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda, en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

4 Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana na predlog aktiva ravnateljev javnih vrtcev, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. 9. člen (mandat članov sveta in pravila odločanja sveta) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane oziroma izvoljene. Direktor je dolžan pisno obvestiti ustanovitelja in aktiv ravnateljev, delavce v zavodu pa preko oglasnih tabel zavoda o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom mandata. Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda, pri čemer je predsednik sveta zavoda imenovan izmed članov, ki jih predlaga in imenuje ustanovitelj. Konstitutivno sejo skliče v. d. direktorja v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda. Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom. Direktor ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet zavoda. 10. člen (pristojnosti sveta zavoda) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja, sprejema statut in druge splošne akte zavoda, za katere je pristojen po zakonu, sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, sprejema letni program dela in razvoja zavoda, sprejema letni finančni načrt in letno poročilo, sprejema cenik storitev, predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem sklepom, drugimi predpisi in s splošnimi akti zavoda. Poslovodni organ zavoda je direktor. 11. člen (direktor zavoda) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Direktor zavoda ne more biti predstavnik delavcev zavoda v svetu zavoda.

5 Pristojnosti direktorja ureja statut zavoda. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja pet let in je po poteku roka lahko ponovno imenovan. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja, ima najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga stopnja v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo), najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu, in govori vsaj enega od svetovnih jezikov. Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda. 11. a člen (pomočnik direktorja) Zavod ima lahko pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev (v nadaljnjem besedilu: pomočnik direktorja). Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila. Svet zavoda poda predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja. Če svet zavoda ne poda mnenja v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno. Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela. 11. b člen (pogoji za imenovanje in naloge pomočnika direktorja) Za pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima najmanj specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (po prejšnji ureditvi), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (po prejšnji ureditvi) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja), ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan, in obvlada angleški jezik na višji ravni, ima sposobnost organiziranja in vodenja dela, ima sposobnosti strateškega in akcijskega načrtovanja, ima sposobnosti vodenja projektov. S statutom zavoda se lahko določijo dodatni pogoji za imenovanje pomočnika direktorja. Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program organizacijskega, poslovodnega in finančnega dela in razvoja zavoda. Naloge pomočnika direktorja za področje vodenja splošnih zadev so: pomoč direktorju pri organizaciji dela in poslovanja, pomoč direktorju pri pripravi letnega programa dela in finančnega načrta s kadrovskim načrtom, pomoč direktorju pri pripravi dokumentacije za poročanje ustanovitelju in financerju, spremljanje javnih razpisov, priprava in prijava projektov na javne razpise ter spremljanje izvajanja projektov, pomoč pri delu s pristojnimi ministrstvi na področju dela zavoda, opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja.

6 11. c člen (mandat pomočnika direktorja) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši direktor po predhodnem mnenju sveta zavoda. Svet mora mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo imenovani direktor. V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 12. člen (premoženje zavoda) Za izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje: poslovne prostore na lokaciji Prečna ulica 7, Ljubljana, v objektu z ID stavbe , ki se nahajajo na parceli številka /0-0 in parceli številka /0-0, vse k.o. Tabor, poslovne prostore na lokaciji Resljeva cesta 18, Ljubljana, v pritličju stavbe - desno, ki se nahajajo v objektu z ID stavbe na parceli številka /0-0, k.o. Tabor. Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v poslovnih prostorih in objektih iz prejšnjega odstavka ter drugo premično premoženje, katerega lastnik je ustanovitelj. Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu. Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem sklepom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in ustanoviteljem. Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.

7 VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 13. člen (viri financiranja dejavnosti zavoda) Dejavnosti zavoda se financirajo: iz proračuna ustanovitelja ter drugih javnih sredstev, s prodajo blaga in storitev na trgu, iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določenih v tem sklepu, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja, pri čemer je zavod dolžan izvajati dejavnosti iz 4. člena tega sklepa. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, mora zavod izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo. VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 14. člen Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za obnovo in razvoj nepremičnin, prejetih v upravljanje, oziroma za izvajanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem aktom. Del prihodkov nad odhodki lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja zavoda nameni tudi za plače. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem. VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 15. člen (pooblastila v pravnem prometu) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register, z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem, razen oddajanja v najem ali uporabo. Zavod lahko oddaja nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, v najem do trideset dni, in sicer brez predhodnega soglasja ustanovitelja. Pod pogojem, da jih zavod ne potrebuje za izvajanje dejavnosti, jih lahko odda v najem, daljši od trideset dni, le po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana.

8 Stvarno premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim stvarnim premoženjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 16. člen (obseg odgovornosti ustanovitelja) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem sklepom. IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 17. člen (pravice in obveznosti ustanovitelja) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda z načrti in programi Mestne občine Ljubljana, redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem sklepom določa njegov proračun, v okviru svojih materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda, spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je zavodu zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena, odloča o statusnih spremembah, daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda, daje soglasje k statutu zavoda, daje pobude svetu zavoda in direktorju, izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom Mestne občine Ljubljana, tem sklepom in drugimi predpisi. 18. člen (obveznosti zavoda do ustanovitelja) Zavod je dolžan: zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njegovih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda, planiranje razvoja zavoda in dejavnosti zavoda ter druge podatke v skladu z zakonom, na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja in mu poročati o sklepih teh organov, posredovati ustanovitelju program razvoja zavoda, letni program dela in finančni načrt (vključno s kadrovskim načrtom), enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med letom, poročati o izvajanju letnega programa dela, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanovitelja in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bi želel biti ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu, omogočiti pooblaščenim osebam ustanovitelja, da na licu mesta preverjajo zakonitost, namenskost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja za delo zavoda, voditi evidenci nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo,

9 izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi. X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 19. člen (statut zavoda) Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. S statutom se ureja zlasti: organizacija in način poslovanja zavoda, pristojnosti organov zavoda in način odločanja, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, uporabo in hranjenje pečata, volitve in imenovanje članov v organe zavoda, druge zadeve določene z zakonom in tem aktom. 20. člen (drugi splošni akti zavoda) Zavod ima lahko poleg statuta tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, razen tistih, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor zavoda. Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v sklepu drugače določeno. XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 21. člen S se prenese vse premoženje, s katerim je dosedaj upravljal Javni zavod Mladi zmaji na lokaciji enote Družinski center, Prečna ulica 7, Ljubljana, na novoustanovljeni Javni zavod Mala ulica Center za otroke in družine v Ljubljani, v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih izkazal Javni zavod Mladi zmaji, na dan Prenos upravljanja premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem aktom uredijo s pogodbo, katere sestavni del je natančen popis premoženja, ki ga ustanovitelj daje v upravljanje zavodu. Prevzem delavcev, ki so bili v Javnem zavodu Mladi zmaji sistemizirani na delovna mesta v okviru enote Družinski center Mala ulica, od dosedanjega delodajalca Javnega zavoda Mladi zmaji na Javni zavod Mala ulica Center za otroke in družine v Ljubljani, se opravi z dnem Z dnem prevzema delavcev preidejo na prevzemni zavod tudi vse pravice in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan uveljavitve tega sklepa pri dosedanjem delodajalcu.

10 Vsa dokumentacija, vse terjatve, ki so nastale iz naslova plačil staršem ter vse druge terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na izločeno enoto Družinski center Mala ulica, z dnem preidejo na novoustanovljeni Javni zavod Mala ulica Center za otroke in družine v Ljubljani. 22. člen Za čas do imenovanje direktorja, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo direktorja zavoda vršilka dolžnosti direktorja zavoda Eva Strmljan Kreslin. 23. člen Vršilka dolžnosti direktorja je dolžna v roku petnajstih dni od uveljavitve tega sklepa opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi ter druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela zavoda v skladu s tem sklepom. 24. člen Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem sklepom v roku devetdeset dni od uveljavitve tega sklepa. Konstitutivno sejo zavoda skliče vršilka dolžnosti direktorja zavoda. Svet zavoda najkasneje v devetdesetih dneh po svojem konstituiranju sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju. 25. člen Do sprejema aktov zavoda se smiselno uporabljajo akti Javnega zavoda Mladi zmaji, kolikor niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in s tem sklepom. 26. člen Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica Centra za otroke in družine v Ljubljani (Uradni list RS, št. 104/20 z dne ) vsebuje naslednjo končno določbo: 2. člen Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/ popr., 110/ ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/ ZDru-1,

Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/ popr., 110/ ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/ ZDru-1, Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/2000 - popr., 110/2002 - ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006 - ZDru-1, 32/2008 - Odl. US, 8/2010 - ZSKZ-B), Zakona o zavodih

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Uradni list RS - 033/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 033/2019, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 33 Ljubljana, sreda 22. 5. 2019 ISSN 1318-0576 Leto XXIX DRŽAVNI ZBOR 1493. Zakon o spremembah in dopolnitvi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word - soglasje - sklep sistemizacija Kinodvor.doc

Microsoft Word - soglasje - sklep sistemizacija Kinodvor.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 610-34/2008-24 Datum: 5. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: Predlog za obravnavo

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Uradni list RS 103/2013, Uredbeni del

Uradni list RS 103/2013, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814021, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več