Obcina Velika Polana DELNI NACRT ZASCITE IN RESEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V OBCINI VELIKA POLANA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Obcina Velika Polana DELNI NACRT ZASCITE IN RESEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V OBCINI VELIKA POLANA"

Transkripcija

1 Obfina Velika Polana Stev.: /2020 Datum: DELNI NACRT ZASCITE IN RESEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V OBCINI VELIKA POLANA Verzija 1,0 ORGAN DATUM PODPIS IZDELAL Obcina Velika Polana f-^l ' 'd ^^^ Me ta Kranjec PREGLEDAL Poveljnik Civilne zascite Obcine Velika Polana C M.P. 7^7/?^ Stefan Hozjan SPREJEL Zupan Obcine Velika Polana Mag. listen Man Jaklin. SKRBNIK Obcina Velika Polana / /17^ Li/lija Vncko Bukovec

2 Vsebina 1.OBSEG NACRTOVANJA KONCEPT ZASCITE, RESEVANJA IN POMOCI4 2.1Temeljnepodmenenacrta4 2.2Zamisel izvedbe zascite, re&vanja in pomo^i5 2.3Uporaba nacrta,6 3.OPAZOVANJE, OBVESCANJE IN ALARMIRANJE7 3.1Obvescanje pristojnih organov in sluzb na obcinski ravni7 3.2Obvescanje prebivalcev7 3.3ObveJcanje sirse javnosti7 4.ZA^CITNI UKREPI IN NALOGE ZASCITE, RESEVANJA IN POMOCI 8 4.1Pregled organov in organizacij, kisodelujejo pri izvedbi nalogizobcinske pristojnosti Posebni ukrepi Drugi ukrepi,,10 4.2Zascitni ukrepi in naloge zascite, resevanja in pomoci Prostorski, urbanisticni, gradbeni in drugi tehnicni ukrepi Bioloska za^cita Prva pomoc in nujna medicinska pomoc Pomoc ogrozenim in prizadetim prebivalcem Zagotavljanje osnovnih pogojev za zivljenje16 5.OSEBNA IN VZAJEMNA ZASCITA,17 6.RAZLAGA POJMOV IN SEZNAM OKRAJSAV Razlaga pojmov18 6.2Seznam okraj^av18 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV,20

3 1. OBSEG NACRTOVANJA Delni nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v obcini Velika Polana, verzija 1.0 (v nadaljevanju obcinski delni nacrt zascite in resevanja) je izdelala obcina Velika Polana na podlagi temeljnega drzavnega nacrta, ki je bil spremenjen in dopolnjen na podlagi izkusenj v casu epidemije COVID-19 (marec - maj 2020) in na podlagi Reijskega nacrta zascite in resevanja ob pojavu epdiemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0. Obcinski delni nacrt zascite in resevanja je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh v Obcini Velika Polana, Pomurju in v Sloveniji, ko je treba poleg sluzb v zdravstveni dejavnosti in dfrugih sluzb uporabiti tudi obcinske site in sredstva za ZRP. Temeljni nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je drzavni nacrt, izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh. Obcina Velika Polana spada v 3 razred ogrozenosti, Obcina Velika Polana je zavezana k izdelavi delnega nacrta zascite in resevanja oziroma dokumenta, v katerem se predvidi nacin obvescanja ter se razdela izvajanje dolocenih zascitnih ukrepov in nalog ZRP. Preglednica 1: Stevilo obcin v Pomurju, razvrscenih po razredih ogrozenosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh. razred grozen. obcin 27 Preglednica 2: Obveznosti nosilcev nacrtovanja Razred ogrozenosti Stopnja ogrozenosti nosilca nacrtovanja Zelo majhna Majhna Obveznosti nosilcev nacrtovanja Ni obveznosti. Wlreba izdelati'fiasfi'za^^^tkr'rifev^hja^pr^ero^^vei pripraviti del nacrta oziroma dokumente, v katerih predvidijo nacir obvescanja ter razdelajo izvajanje s tem nacrtom dolocenit ^^ I Srednja Velika Treba je izdelati del nacrta zascite in resevanja oziroma dokumente, v katerih predvidijo nacin obvescanja ter razdelajo izvajanje s tem nacrtom dolocenih zascitnih ukrepov in nalog ZRP. Treba je izdelati del nacrta zascite in resevanja oziroma'1 dokumente, v katerih predvidijo nacin obveccanja ter razdelajo" izvajanje s tem nacrtom dolocenih zascitnih ukrepov in nalog ZRP, priporocljivo pa je izdelati nacrt zascite in resevanja v celoti

4 Obcinski delni nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh na obmocju obcine Obcine Velika Polana in Pomurske regije ter Republike Slovenije. Nacrt oziroma dele nacrta zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na obmocju obcine Velika Polana izdelajo nosilci nacrtovanja: -Obcina Velika Polana, -organizacije (ki opravljajo vzgojno izobrazevalno, socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost, ki obsega tudi oskrbo ali varovanje 30 ali vec oseb, nacrtujejo v skladu z obcinskimi nacrti zascite, resevanja in pomoci ter nacrti dejavnosti): Osnovna sola Miska Kranjca Velika Polana, Vrtec pri OS Miska Kranjca Velika Polana, Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo - Dom Danijela Halasa Velika Polana Evidencni list o vzdrzevanju nacrta 2. KONCEPT ZASCITE, RESEVANJA IN POMOCI 2.1 Temeljne podmene nacrta Temeljne podmene delnega nacrta zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh so: 1.Obcinski delni nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na obmocju obcine Velika Polana in Pomurske regije ter Republike Slovenije, ko je treba poleg sluzb v zdravstveni dejavnosti in drugih sluzb uporabiti tudi obcinske sile in sredstva za ZRP. 2.Odziv v obcini Velika Polana bo usklajen z usmeritvami NIJZ in odlocitvami poveljnika CZ RS. 3.Za izvajanje operativnih nalog sil za ZRP v obcini Velika Polana je odgovoren poveljnik CZ obcine. 4.V primeru, da v razmerah epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni v obcini Velika Polana primanjkujejo sredstva in sile za obviadovanje, se zaprosi za pomoc regijo. 5.Zivijenja prebivalcev so lahko ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh ogrozena, zato morajo biti prebivalci na okuzenih in ogrozenih obmocjih, kjer obstaja tveganje za sirjenje nalezljive bolezni, pravocasno in objektivno obvesceni o pricakovani nevarnosti, moznih posledicah, ukrepih in nalogah za zmanjsanje in odpravo posledic ter o ravnanju ob dogodku, ki pomeni tveganje za zdravje ljudi. Nacin obvescanja prebivalcev se doloci s tern delnim nacrtom. 6.Prav tako se dolocijo tudi nacini izvajanja osebne in vzajemne zascite.

5 2.2 Zamisel izvedbe zascite, resevanja in pomoci Koncept odziva ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh: 1.POJAV PRVIH PRIMEROV POVZROCITELJA NALEZLJIVE BOLEZNI Posamezen izbruh ali nekaj izbruhov nalezljive bolezni pri ljudeh spremljajo in obvladujejo sluzbe v zdravstveni dejavnosti. 2.POJAV VECJEGA STEVILA OKUZENIH IN OBOLELIH V SLOVENIJI Aktivnosti na obcinski ravni izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru mreze javne zdravstvene sluzbe; sile za ZRP v obcini Velika Polana so v stanju pripravljenosti za pomoc pri zagotavljanju pogojev za delovanje zdravstva v razmerah epidemije oziroma pandemije; s pripravami na izvajanje nalog v razmerah epidemije oziroma pandemije se pricne na vseh nivojih nacrtovanja in pri vseh nosilcih nacrtovanja in izvajalcih nalog po nacrtih (potreba po aktiviranju obcinskega nacrta). 3.RAZGLASITEV EPIDEMIJE/PANDEMIJE Poleg zdravstva so vkljucena resoma ministrstva, ki izvajajo ukrepe za zmanjsevanje sirjenja bolezni na svojem podrocju v skladu z usmeritvami zdravstva, sile za ZRP, javni zavodi na podrocju ZRP, Rdeci khz Slovenije, prostovoljske in humanitarne organizacije, mednarodne organizacije; sile za ZRP v obcini Velika Polana pri izvajanju zascitnih ukrepov in nalog ZRP vodi poveljnik CZ obcine Velika Polana ob podpori staba CZ obcine Velika Polana v sodelovanju z MZ ob strokovni podpori NIJZ. na podlagi poteka epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh NIJZ ocenjuje razmere na terenu ter pripravlja strokovna priporocila in sporocila. MZ o tern obvesca pristojne organe in javnost, v skladu z nacrtom komuniciranja; ce je epidemija na obmocju obcine, se aktivira delni obcinski nacrt z aktiviranjem drzavnega nacrta se aktivirajo tudi regijske in obcinske sile in sredstva za ZRP ter nacrti zascite in resevanja ali posamezni deli obcinskih nacrtov zascite in resevanja na ogrozenih oziroma okuzenih obmocjih; po aktiviranju obcinskega delnega natrta poveljnik CZ obcine Velika Polana obvesca pristojne organe in javnost o nacrtovanih zascitnih ukrepih in nalogah ZRP, njihovem poteku, izvedbi ter vkljucenih silah za ZRP in vodenju ZRP.

6 K0NCEPT0DZ1VA OB POJAVU NALEZLJIVE BOLEZNI PRI UUDEH V OBCINI VELIKA POLANA Klasifikacija dogodka / Razglasitev stopnje nevarnosti POJAV PRIMEROV POVZROlTEUA NALEZLJIVIH BOLEZNI POJAV VE6EGA 5TEVILA ZDRAVSTVO (odziv) OKUZENIKINO8OLELIHV SLOVENIJI SILE ZRP Spremljanje Obve5anje Pripravljenost sil zazrp FAZA EPIDEMIJE/PANDEMIJE (razglasitev) ^ ZDRAVSTVO (odtiv) SILE ZRP Poveljnik CZ obcine Velika Polana s silami insredstvizrp Aktiviranje obcinskega nacrtazir Obvescanje javnosti 0 poteku zas. ukrepov in nalog Odreditev zasc. ukrepov in nalog ZRp Aktiviran] e sil in sredstev SRP Izvajanje zasc. ukrepov in nalog ZRP Poroca nje 1 Zakljucek aktivnosti ZRP Slika 1: Koncept odziva ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na obmodju obcine Velika Polana 2.3 Uporaba nacrta Obcinski delni nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh na obmocju obcine Velika Polana in Pomurske regije ter v Republiki Sloveniji, ko je treba poleg sluzb v zdravstveni dejavnosti in drugih sluzb uporabiti tudi obcinske sile in sredstva za ZRP. Ko se aktivira drzavni ali regijski nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, je aktiviran tudi obcinski delni nacrti zascite in resevanja na ogrozenem oziroma okuzenem obmocju, kjer je prislo do pojava epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

7 V primeru, ko ni aktiviran drzavni nacrt zascite in resevanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, se obcinski delni nacrt zascite in resevanja lahko aktivira na predlog ministra za zdravje (soglasje poda poveljnik CZ RS). Aktivira ga zupan Obcine Velika Polana, iahko tudi na predlog poveljnika CZ obcine Velika Polana. D-19 D-20 Vzorec sklepa o aktiviranju nacrta ZiR ob nesreci Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja nacrta ZiR ob nesreci 3. OPAZOVANJE, OBVESCANJE IN ALARMIRANJE 3.1Obvescanje pristojnih organov in sluzb na obcinski ravni Na podlagi obvestila iz CORS, ReCO Murska Sobota o razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v RS obvesti na obmocju obcine Velika Polana: -Zupana obcine Velika Polana, -Poveljnika CZ obcine Velika Polana -namestnika poveljnika CZ obcine Velika Polana ReCO Murska Sobota za obvescanje ob razglasitvi epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh obvesca pristojne osebe po seznamu. Obvesti le prvo doloceno pristojno osebo oziroma prvo dosegljivo osebo na seznamu. 3.2Obvescanje prebivalcev Za obvescanje prebivalcev o stanju na prizadetem obmocju je zadolzen in odgovoren zupan. V primeru njegove odsotnosti opravlja obvescanje prebivalstva poveljnik CZ obcine po zupanovem pooblastilu ali druga za to pooblascena oseba oz. sluzba. Obcina Velika Polana objavi telefonsko stevilko, na katero lahko obcani poklicejo; obvescanje obcanom poteka na spletni strani obcine ter z obvestili in priporocilo obcanom, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva obcine Velika Polana na dom. 3.3Obvescanje sirse javnosti Obvescanje javnosti ob nesrecah poteka v medijih, ki morajo skladno z Zakonom o medijih na zahtevo drzavnih organov ter javnih podjetij in javnih zavodov brez odlasanja brezplacno objaviti nujno sporocilo v zvezi z resno ogrozenostjo zivljenja, zdravja ali premozenja ljudi, kulturne in naravne dediscine, ter varnosti drzave. Vse informacije za javnost, ki jih ReCO Murska Sobota dobi od CORS, posreduje tudi obcinam. Obcina Velika Polana obvesca sirso javnost prek lokalnih medijev, spletne strani, radia, TV, tiskovne konference,...

8 p-1 P-15 P-18 Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in clanih staba civilne zascite Podatki o odgovornih osebah, ki sejih obvesca o nesredi Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje zascitnih ukrepov 4. ZASCITNI UKREPI IN NALOGE ZASCITE, RESEVANJA IN POMOCI 4.1 Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog iz obcinske pristojnosti o Obcinski organi: -^upan Obcine Velika Polana -obcinska uprava Obcine Velika Polana -Inspekcijske sluzbe Za resevanje ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh (epidemija oz. pandemija) so na voljo vse obcinske sluzbe. o Obcinske sile za zascito, resevanje in pomoc Organi, enote in sluzbe Civilne zascite -Poveljnik CZ Obcine Velika Polana -Namestnik poveljnika CZ Obcine Velika Polana, -Stab CZ Obcine Velika Polana Gasilske enote Prostovoljne enote na obmocju Obcine Velika Polana: -Gasilska zveza Obcine Velika Polana -Prostovoljno gasilsko drustvo Velika Polana, -Prostovoljno gasilsko drustvo Mala Polana - Bukovje -Prostovoljno gasilsko drustvo Mala Polana - Mackovci -Prostovoljno gasilsko drustvo Brezovica Enote in sluzbe drustev ter drugih nevladnih organizacij -Slovenska Karitas; Zupnijska Karitas na obmocju Obcine Velika Polana -Ostala drustva in organizacije v Obcini Velika Polana Sluzbe za ZRP ter drugi drzavni organi in obcinske javne sluzbe

9 -Zdravstvena postaja Crensovci in Lendava -Splosna bolnisnica Murska Sobota -Zdravstveni dom Lendava -Center za socialno delo Lendava -NIJZ OE Murska Sobota, -Rezijski obrat, Natura VePo d.o.o. -Pogrebnistva Ob epidemiji oziroma pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh se predvideva uporaba naslednje opreme in sredstev: sredstva za osebno in skupinsko zascito, razlicne ravni za zascito dihal ali delov ali celega telesa, razkuzila, dodatna oprema. Potrebna materialno-tehnicna sredstva zagotavljajo (nabavljajo, skladiscijo, vzdrzujejo, distribuirajo, itd.) nosilci izdelave nacrtov dejavnosti iz 1. poglavja tega delnega nacrta za najmanj en mesec delovanja. Aktiviranje sil in sredstev izvaja Stab CZ Obcine Velika Polana. Dejavnosti za zascito, resevanje in pomoc na obmocju obcine operativno vodi poveljnik CZ obcine Velika Polana s pomocjo Staba CZ obcine Velika Polana. P-5 D- 14 D- 15 P Seznam zbiralisc sil za zascito, resevanje in pomoc Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP Vzorec delovnega naloga Pregled - ocena potrebnih sil in sredstev za ZRP Posebni ukrepi Posebne ukrepe za preprecevanje in obvladovanje izvajajo fizicne in pravne osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, pri nalezljivih boleznih, ki se prenasajo med zivalmi in clovekom (zoonozah), pa tudi fizicne in pravne osebe, ki opravijajo veterinarsko dejavnost. Posebni ukrepi so: osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje in poseben prevoz bolnikov; cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zascita z zdravili (kemoprofilaksa); dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija; drugi posebni ukrepi.

10 Vprimeru potreb po dodatni pomoci pri izvajanju teh posebnih ukrepov lahko po odlocitvi poveljnika CZ RS, poveljnika CZ za Pomurje oziroma poveljnika CZ obcine Velika Polana sodelujejo tudi site za ZRP ter po potrebi tudi SV s svojimi razpolozljivimi zmogljivostmi. Pogoje in nacin izvajanja posebnih ukrepov opredeli ministrstvo, pristojno za zdravje. Sile za ZRP bodo sodelovale pri izvaianju posebnih ukrepov in naloq, in sicer pri: -delitvi in dostavi materialnih sredstev za ranljive skupine -meritvah telesne temperature na kontrolnih tockah pri prehodu drzavne meje, -organizaciji osnovne oskrbe s hrano osebam v karanteni in izolaciji, -dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji, -organizaciji usposabljanj za pravilno in varno izvajanje nalog in za pravilno uporabo zascitnih sredstev Drugi ukrepi Vdolocenih primerih nalezljivih bolezni se za sirjenje bolezni lahko uporabljajo tudi ukrepi s katerimi se ugotavija prisotnost znakov bolezni. Eden od takih je izvajanje ukrepa merjenja telesne temperature, ki ga izvajajo posamezniki, ki so primerno usposobljeni. Ukrep se lahko izvaja na mejah, na vstopnih tockah v poslovne objekte in poslovne zgradbe ter objekte institucionalnega varstva in druge. Lastniki ali upravljavci objektov v skladu s priporocili NIJZ dolocijo ukrepe, nacin izvajanja ukrepov in odgovorne za izvajanje ukrepov za preprecitev sirjenja okuzbe in z njimi seznanijo uporabnike objektov. Nacrt sodelovanja ZRP na obcinski in driavni ravni za izvajanje karantene oziroma izolacije Navodila RKS za clane ekip PP za izvajanje nalog ob epidemiji 4.2 Zascitni ukrepi in naloge zascite, resevanja in pomoci Ukrepi in naloge zascite, resevanja in pomoci so namenjeni preprecitvi, ublazitvi, zmanjsanju nastanka in odpravi posledic epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh se izvajata naslednja zascitna ukrepa: prostorski, urbanisticni, gradbeni in drugi tehnicni ukrepi, RKB zascita - bioloska zascita, in naloge ZRP: prva pomoc in nujna medicinska pomoc, pomoc ogrozenim in prizadetim (okuzenim) prebivalcem, zagotavljanje osnovnih pogojev za ^ivljenje. 10

11 4.2.1 Prostorski, urbanisticni, gradbeni in drugi tehnicni ukrepi Ce je posledica epidemije ali pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh vecje stevilo mrtvih, je treba infektivna trupla ustrezno zascititi pred okoljskimi vplivi skladno z Navodilom za ravnanje z infektivnimi trupli (D ) in Pravilnikom o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, 70/97 in 61/11, 53/17 in 56/17-popr.). Trupla do mesta pokopa prepeljejo pristojne javne sluzbe, pri tern pa lahko sodelujejo tudi pristojne gasilske organizacije. NIJZ pripravi navodila in usmeritve glede pogojev in nacina izvedbe prevoza, pokopa, izkopa in prekopa posmrtnih ostankov v razmerah razglasene epidemije/pandemije. Obcina Velika Polana poskrbi za ustrezno obvescenost prebivalcev glede predpisanih omejitev in pogojev pokopa posmrtnih ostankov. Obcine, po prejemu informacije zacnejo izvajati zascitni ukrep in porocajo stabu CZ za Pomurje. Lokacije za pokop vecjega stevila mrtvih, ki se nacrtujejo tudi izven obstojecih pokopalisc, so dolocene v prilogi. Poleg tega se vnaprej pripravijo tudi mesta za hrambo infektivnih trupel, ce vseh trupel ne bi mogli pravocasno pokopati. P D-1002 D-1010 D-1011 Lokacije za pokop vecjega stevila mrtvih Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli Priporocila za postopanje z umrlim s COVID-19 Higienska priporocila za preprecevanje okuzb z novim koronavirusom za pogrebno in pokopalisko dejavnost 11

12 4.2.2 Bioloska zascita DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI Epidemija ali pandemija nalezljive bolezni Dolocitevukrepov i Obvescanje strokovnlh in splosne javnosti o ukrepih I Izvajanje protiepidemijskih ukrepov Konec epidemije ali pandemije Pristojnim institucijam pri izvajanju ukrepa bi obcina Velika Polana pomagala z naslednjimi silami za ZRP: Stab Civilne zascite, Gasilska zveza Obdine Velika Polana, 4 gasilske enote - prostovoljna gasilska drustva. V kolikor obcina ne razpolaga s primernimi silami za ZRP, lahko za pomoc zaprosi regijo. O izvedenem ukrepu poroca stabu CZ za Pomurje. Pri razkuzevanju javnih prostorov in povrsin, vozil in opreme NMP, je predvideno podjetje Natura VePo d.o.o. in rezijski obrat Obcine Velika Polana. Zaprosijo se gasilske enote in SV, ko obseg dela presega zmoznosti delovanja rednih sluzb. D-1012 Postopkovnik za dolocitev opreme in ukrepanje gasilcev v razmerah prisotnosti nalezljive bolezni 12

13 4.2.3 Prva pomoc in nujna medicinska pomoc Prvo pomoc ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh po potrebi izvajajo ekipe Zdravstvene postaje Crensovci oz. Zdravstvenega doma Lendava. Delavci rezijskega obrata in pripadniki enot PGD ali GZO VP lahko glede na potrebe zdravstva sodeluje pri prevozu in dostavi materialno-tehnicnih sredstev za vzpostavitev vstopnih tock (kontejnerji, sotori), pri merjenju temperature in izvajanju sanitarno-higienskih in protiepidemijskih ukrepov za potrebe zdravstva. Sluzba NMP se bo ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh izvajala na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti. Naloge vseh ekip za izvajanje NMP so: v najkrajsem mogocem casu nudenje pacientu NMP, zagotavljati neprekinjeno NMP, zagotavljati nujne prevoze obolelih oseb, v najkrajsem mogocem casu prepeljati pacienta v javni zdravstveni zavod, upostevati predpisane ukrepe za preprecevanje sirjenja nalezljive bolezni, prijaviti nalezljivo bolezen, skiadno z Zakonom o nalezljivih boleznih. O izvedeni nalogi obcina Velika Polana poroca Stabu CZ za Pomurje. Na obmocju obcine Velika Polana ni nobene splosne oz. specialisticne bolnisnice, niti zdravstvenega doma, zdravstvene postaje in resevalne postaje. P-27 P-28 Pregled zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in resevalnih postaj Pregled splosnih in specialisticnih bolnisnic 13

14 4.2.4 Pomoc ogrozenim in prizadetim prebivalcem DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI Epidemija pziroma pandemija zbiranje podatkov o zbolelih in ogrozenih Lece^^i zdravnik ali NIJZ doloci izolacijo Postavitev karantene Ocena potreb na prizadetem obmofju Or^aniziranie oskrbe v karanteni Organiziranje oskrbe prebivalcev na prizadetem obmocju Spremljanje preskrbe prebivalcev Osebe, za katere je odrejena osamitev ali karantena, se smejo prevazati samo na nacin in pod pogoji, ki onemogocajo sirjenje okuzbe. Nacin in pogoje prevoza doloci minister, pristojen za zdravje. V casu pred in po epidemiji je za organizacijo in izvajanje osamitve (izolacije) pristojno MZ. 14

15 Ob povecanju stevila oseb v regiji, ki potrebujejo karanteno in je ne morejo izvajati v kraju bivanja, oziroma, ko se karantena ne sme izvajati na domu ali v primeru odreditve skupinske karantene pri zagotavljanju objektov in oskrbi oseb, sodeluje CZ obcine Velika Polana v skladu s priporocili in v sodelovanju z NIJZ in zdravstvom. Obcina Velika Polana pomaga pri zagotavljanju dodatnih lokacij in objektov namenjenih za karanteno ali osamitev. Siie za ZRP na obcinski ravni sodelujejo pri zagotavljanju logisticnih storitev za osebe, ki so v karanteni ali osami (npr. oskrba s hrano, zdravili, zdravniskimi pripomocki in drugimi nujnimi zivljenjskimi potrebscinami) in zagotovijo oskrbo ranljivih skupin. Za izvajanje pomoci pri oskrbi ranljivih skupin se na obcinski ravni vkljucijo tudi nevladne in humanitame ter druge organizacije. O nacinu delovanja in nalogah, ki jih bodo izvajali se dogovorijo z obcino. Psiholosko pomoc in podporo prebivalstvu ob epidemiji izvajajo delezniki, ki sodijo v pristojnost ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje v sodelovanju z nevladnimi organizacijami. Ob vecjih potrebah lahko sodeluje tudi Sluzba za psiholosko pomoc CZ. P-25 Pregled clovekoljubnih organizacij n 101? Usmeritve obcinam pri organizaciji oskrbe prebivalcev v casu epidemije oziroma pandemije D 1015 Navocl'10 za iz^ajanje psiholoske pomoci v razmerah epidemije oziroma pandemije D-1017 Navodilo prebivalcem za ravnanje ob pojavu nalezljive bolezni 15

16 4.2.5 Zagotavljanje osnovnih pogojev za zivljenje DIAGRAM POTEKA AKTIVNOSTI Ocena stania na oodro^iu Organiziranje oskrbe z vodo, s hrano, zdravili in drugimi Javna objava navodil prebivaicem glede uporabe pitne vode in oskrbe z osnovnimi zivijenjskimi potrebscinami Spremljanje potreb na prizadetem obmocju Zagotavljanje osnovnih pogojev za zivljenje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh obsega zagotovitev: nujne zdravstvene oskrbe ljudi in zivali, nastanitev in oskrba zbolelih in ogrozenih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi zivijenjskimi potrebscinami, zagotavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture (npr. pitne vode, odvajanje in ciscenje komunalnih voda, odstranjevanje in ravnanje s komunalnimi odpadki, dobava elektrike, plina, daljinskega ogrevanja, IKT storitve, vzdrzevanje javnih povrsin, zimska sluzba, pogrebna, gasilska sluzba, lekarniska dejavnost...), zagotavljanje delovanja storitev (prodaja prehrambenih artiklov za ljudi in domace zivali...), pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki, pravilno ravnanje z odpadki in odplakami in pravilno ravnanje z infektivnimi odpadki. Osnovni pogoji za zivljenje bodo vzpostavljeni takrat, ko bodo izpolnjeni pogoji za preklic odrejenih zascitnih ukrepov in nalog. 16

17 Za izvajanje nalog na podrocju zagotavljanja osnovnih pogojev za zivljenje so zadolzene javne sluzbe, gospodarske druzbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo javne in za javnost pomembne storitve. Sklep o preklicu izvajanja zascitnih ukrepov in nalog ZRP na ravni obcine sprejme poveljnik CZ obcine Velika Polana na podlagi ocene, da so osnovni zivljenjski pogoji izpolnjeni in izvajanje ukrepov in nalog ZRP ni vec potrebno izvajati. Naloga obcine Velika Polana je, da v primeru potrebe s svojimi sluzbami zagotovi izvedbo navedenih nalog. D-10 D-20 D-1016 Osnovni pogoji za zivljenje ob naravnih in drugih nesrecah - priporocilo Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja nacrta ZiR ob nesreci Kriteriji za preklic aktiviranja drzavnega nacrta 5. OSEBNA IN VZAJEMNA ZASCITA Prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske druzbe, zavodi in druge organizacije, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost ter drzavni organi si morajo sami, na svoje stroske zagotoviti potrebna sredstva in opremo za osebno in vzajemno zascito. Poleg delovanja zdravstvene sluzbe lahko tudi prebivalci sami veliko naredijo za preprecevanje sirjenja epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, na primer: s higienskim umivanjem rok in higienskim ravnanjem ob kasijanju in kihanju, z razkuzevanjem rok, bivalnih prostorov, s samoizolacijo v primeru nalezljivih bolezni, s pravilnim ravnanjem z zivili in pravilno pripravo hrane, z izogibanjem stika z bolnimi zivalmi, s primemo obleko, obutvijo in uporabo ustrezne varovalne opreme in posebnih zascitnih sredstev, s pravilnim ravnanjem z infektivnimi odpadki, s pravocasnim cepljenjem z upostevanjem varne spolnosti in z ohranjanjem razdalje. Kadar je zaradi pojava nalezljive bolezni pri ljudeh ogrozeno zivljenje ljudi, skrbi za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zascite MZ ob strokovni podpori NIJZ. NIJZ pripravi informacijska gradiva (navodila in priporocila) o nalezljivih boleznih pri ljudeh za splosno javnost in za posebno ranljive populacije, poskrbi za distribucijo navodil in priporocil, spremlja njihovo upostevanje ter prilagaja navodila in distribucijo za njihovo najvecjo ucinkovitost. NIJZ poskrbi tudi za vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo, ki prebivalcem nudi informacije o preprecevanj sirjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami vzpostavi brezplacni telefon za prebivalce za ohranjanje dobrega psihicnega pocutja prebivalcev in izvajanje psiholoske podpore. NIJZ vsa 17

18 navodila in priporocila o nalezljivih boleznih pri ljudeh objavlja tudi na svoji spletni strani ( Navodila in napotki za izvajanje osebne in vzajemne zascite so objavljeni na spletni strani URSZR ( Potrebno je upostevati vsa navodila in priporocila o nalezljivih boleznih pri ljudeh, ki jih objavlja na svoji spletni strani NIJZ ( in URSZR ( 6. RAZLAGA POJMOV IN SEZNAM OKRAJSAV 6.1 Razlaga pojmov Izbruhje pojav ved primerov naiezljive bolezni kot pridakovano na dolocenem obmobju, v dolodenem dasovnem obdobju in v doloceni skupini ljudi. Epidemijaje pojav toliksnega Stevila primerov naiezljive bolezni ali tako velikega izbruha, ki po Stevilu prizadetih oseb ali velikosti prizadetega obmodja pomembno presega obidajno stanje in predstavlja tveganje za vedji del prebivalstva in zahteva takojsnje ukrepanje. Pandemijaje pojav, ko se okuzba razsiri na vec celin. Do pandemije pride, kadar se v okolju pojavi nov povzroditelj naiezljive bolezni, s katerim se ljudje ^e nikoli niso srecali in so zato zanj bolj dovzetni. Povzroditelj ima dobro sposobnost Sirjenja med ljudmi, zato se jih lahko okuzi veliko. Navadno se pandemija pojavlja v ved valovih, ki so po svojih znadilnostih med seboj lahko povsem razlidni. Nesrecaje po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesredami dogodek ali vrsta dogodkov, povzrocenih po nenadzorovanih naravnih in drugih siiah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo zivljenje ali zdravje ljudi, zivali ter premozenje, povzrodijo skodo na kulturni dediscini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi redne dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo. je po Zakonu o nalezljivih boleznih obmodje, na katerem je ugotovljen eden Okuzeno obmocje ali vec virov okuzbe in na katerem so moznosti za sirjenje okuzbe. Ogrozeno obmocje je po Zakonu o nalezljivih boleznih obmocje, na katero se lahko prenese nalezljiva boiezen z okuzenega obmocja in na katerem so moznosti za Sirjenje okuzbe. Zoonoze so bolezni ali okuzbe, ki se na razlidne nacine prenasajo z divjih ali domadih zivali (vretendarjev) na dloveka in s dloveka na zivali. 6.2 Seznam okrajsav CORS CZ CZRS MZ Center za obvescanje Republike Slovenije Civilna zascita Civilna zascita Republike Slovenije Ministrstvo za zdravje 18

19 NIJZNacionalni institut za javno zdravje NMPNujna medicinska pomoc PGDProstovoljno gasilsko drustvo ReCO^Regijski center za obvescanje RKB zascitaradioloska, kemicna in bioloska zascita RSRepublika Slovenija RKS OZRdeci kriz Slovenije Obmocno zdruzenje SVSlovenska vojska URSZRUprava Republike Slovenije za zascito in resevanje ZDZdravstveni dom UVHWRUprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ZRPZascita, resevanje in pomoc 19

20 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV Skupne priloge istevc priloge ^ P-1 P-5 P-15 P-18 P-25 P-27 P-28 Ime priloge - ". I Podatki o poveljniku, namestniku poveljnika in clanih stabna civilne zascite Seznam zbiralisc sil za zascito, resevanje in pomoc Podatki o odgovomih osebah, ki se jih obvesca o nesreci Seznam medijev, ko bodo posredovala obvestila o izvedenem alarmiranju in napotke za izvajanje zascitnih ukrepov Pregled clovekoljubnih organizacij Pregied zdravstvenih domov, zdravstvenih in resevalnih postaj Pregled splosnih in specialisticnih bolnisnic Posebne priloge Stev. priloge ^ P-1000 P-1002 P-1008 Ime priloge i* ^ '.fl: e?s - ^ *~i ^'"'=i>ss3^^. ^1;i-sS.:8*-i:JS3 i~ ^?* Evidencni list o vzdrzevanju nacrta Pregied - ocena potrebnih sil in sredstev za ZRP Lokacije za pokop vecjega stevila mrtvih Skupni dodatki ^tev. priloge D- 10 D- 14 D- 15 D-19 D-20 Ime priloge - Osnovni pogoji za zivljenje ob naravnih in drugih nesrecah - priporocilo Vzorec odredbe o aktiviranju sil in sredstev za ZRP Vzorec delovnega naloga Vzorec sklepa o aktiviranju nacrta ZiR ob nesreci Vzorec sklepa o preklicu aktiviranja nacrta ZiR ob nesreci Posebni dodatki Stev. priloge D-1002 D-1008 D-1009 D-1010 D-1011 D-1012 D-1013 Ime priloge Navodilo za ravnanje z infektivnimi trupli Nacrt sodelovanja ZRP na obcinski in drzavni ravni za izvajanje karantene oz, izolacije Navodila RKS za clane ekip PP za izvajanje nalog ob epidemiji Priporocila za postopanje z umrlim s COVID-19 Higienska priporocila za preprecevanje okuzb z koronavirusom za pogrebno in pokopalisko dejavnost Postopkovnik za dolocitev opreme in ukrepanje gasilcev v razmerah prisotnosti nalezljive bolezni Usmeritve obcinam pri organizaciji oskrbe prebivalcev v casu epidemije oz. pandemije 20

21 D D-1016 D-1017 Navodilo za izvajanje psiholoske pomoci v razmerah epidemije oz. pandemije Kriteriji za preklic aktiviranja drzavnega nabrta Navodilo prebivaicem za ravnanje ob pojavu nalezljive bolezni II

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA

INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA INFORMATIKA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA Damjan Munda, GČ, II.st. VSEBINA PREDMETA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI GASILSKI INFORMACIJSKI SISTEM KAJ JE INFORMATIKA? Informatika

Prikaži več

NaĊrt ZiR ob poplavah v POMURJU

NaĊrt ZiR ob poplavah v POMURJU VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB P O T R E S U V POMURJU Verzija 2.0 Organ Datum Podpis odgovorne osebe Izdelal Obravnaval Sprejel

Prikaži več

PRILOGA Zaščitni ukrep EVAKUACIJA Priporočilo oktober 2017

PRILOGA Zaščitni ukrep EVAKUACIJA Priporočilo oktober 2017 PRILOGA Zaščitni ukrep EVAKUACIJA Priporočilo ZAŠČITNI UKREP EVAKUACIJA PRIPOROČILO 2 KAZALO 1. UVOD... 3 1.1 Pregled in revizija načrtovanja zaščitnega ukrepa evakuacija... 3 2. NAMEN... 4 3. PRAVNA PODLAGA

Prikaži več

SPLOSNICELPDF

SPLOSNICELPDF OBČINA RADOVLJICA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNI ALI DRUGI NESREČI Izvod št. 1 Naziv organa Datum Odgov. oseba Podpis Pripravil Občina Radovljica Občinska uprava Objava osnutka na oglasni deski 15.10.2006

Prikaži več

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči-Osilnica-NOV

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči-Osilnica-NOV O B Č I N A O S I L N I C A Osilnica 11 1337 OSILNICA tel.: (01) 8941 505 fax.. (01) 8941 038 el. pošta: obcina@osilnica.si N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI NESREČI NA OBMOČJU OBČINE OSILNICA

Prikaži več

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob potresu-Osilnica-NOV

Microsoft Word - Načrt zaščite in reševanja ob potresu-Osilnica-NOV O B Č I N A O S I L N I C A Osilnica 11 1337 OSILNICA tel.: (01) 8941 505 fax.. (01) 8941 038 el. pošta: obcina@osilnica.si N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU NA OBMOČJU OBČINE OSILNICA Verzija

Prikaži več

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V POMURJU Verzija 3.1 O

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V POMURJU Verzija 3.1 O VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA POMURJE R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V POMURJU Verzija 3.1 Organ Datum Podpis odgovorne osebe Izdelal Obravnaval

Prikaži več

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI Verzija 2.0.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI Verzija 2.0. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI Verzija 2.0. V S E B I N A Stran 1 ŽELEZNIŠKA NESREČA...1 1.1 Uvod...1

Prikaži več

Microsoft Word - NAČRT ZiR OB LETALSKI NESREČI KONČNI_1.doc

Microsoft Word - NAČRT ZiR OB LETALSKI NESREČI KONČNI_1.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE IZPOSTAVA KOPER Ferrarska 5/b, 6000 Koper REGIJSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB LETALSKI NESREČI Verzija 1.0 KAZALO 1. LETALSKA

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE URAD ZA OPERATIVO Izpostava Trbovlje Ulica 1. Junija 19, 1420 Trbovlje T: 03 563 15 35 F: 03 562 66 73 E: gp.tr@urszr.si

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER

POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER POŽAR EKO PLASTKOM LJUTOMER Četrtek 8.6.2017 Poveljnik PGD Ljutomer: Dušan HUNJADI Lokacija požara: Eko plastkom je oddaljen od gasilskega doma 1,3 km. Panoga, ki jo opravljajo: - Predelava odpadnih sveč

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra

Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra Okužba s HIV v Sloveniji Podatki o prijavljenih primerih do vključno 22. novembra 2017 1 Pregled vsebine Ključni poudarki 3 Priporočila 3 1 Nove diagnoze okužb s HIV 4 2 Pozne diagnoze 6 3 Aids in smrt

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2017

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

CL2013D1313SL _cp 1..1

CL2013D1313SL _cp 1..1 02013D1313 SL 21.03.2019 002.001 1 To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 12./redna/seja občinskega sveta December 2016 OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: BALVEPT d.o.o. in NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo PREDLAGATELJ: Župan -

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

NaĊrt zašĊite in reševanja v primeru poplav v obĊini Zagorje ob Savi

NaĊrt zašĊite in reševanja v primeru poplav v obĊini Zagorje ob Savi OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi OBČINSKI N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA V PRIMERU POPLAV VERZIJA: 3.0 ORGAN DATUM PODPIS Izdelal ZAME s.p. Obravnaval POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

RE_QO

RE_QO Evropski parlament 2014-2019 Dokument zasedanja B8-0514/2018 5.11.2018 PREDLOG RESOLUCIJE k vprašanju za ustni odgovor B8-0417/2018 v skladu s členom 128(5) Poslovnika o lymski boreliozi (2018/2774(RSP))

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/0 Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo, 15/08 ZPacP, 23/08, 58/08 ZZdrS-E in 77/08 ZDZdr) ter drugega odstavka 4. člena

Prikaži več

Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program

Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program Priloga PROGRAM CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2019 na podlagi 25. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 33/06) I. Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019 (v nadaljnjem

Prikaži več

GARJE V USTANOVI

GARJE V USTANOVI IZBRUH GARIJ V USTANOVI (domovi za ostarele, bolnišnice) Dokument je v elektronski obliki objavljen na spletni strani www.nijz.si Ljubljana, november 2017 1/11 November 2017 UVOD Zgodnja zaznava, zdravljenje

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word - Biovarnost.doc

Microsoft Word - Biovarnost.doc BIOVARNOST Dr. Marina Štukelj, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Inštitut za zdravstveno varstvo prašičev, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, e-mail: marina.stukelj@vf.uni-lj.si Pod pojmom

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

01. OPREDELITEV NESREČE

01. OPREDELITEV NESREČE Zap. št. Vsebina Stran 1. NESREČA V PREDORU 4 1.1. Uvod 4 1.2. Podatki o avtocestnem odseku državna meja-hrušica 5 1.3. Podatki o državni cesti Podtabor državna meja z Avstrijo G2-101 5 1.4. Podatki o

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Naslov prispevka STORITVE SOC ŠT.3 ter SOC ŠT.4 Peter Šprajc, Ministrstvo za javno upravo Andrej Skamen, S&T Slovenija d.d.. 10.12.2018 AGENDA pravna podlaga za izvajanja storitev opis SOC storitve 3 opis

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd

Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd Zdravstveno zavarovanje in socialna varnost bolnika s kronično ledvično boleznijo Zdravstveno zavarovanje12a_brez pik_poceckana.indd 1 Igor Rus 1.7.2010 11:49:18 Podlaga za vse so človekove pravice, ki

Prikaži več

NaĊrt zašĊite in reševanja ob potresu v obĊini Zagorje ob Savi

NaĊrt zašĊite in reševanja ob potresu v obĊini Zagorje ob Savi OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi OBČINSKI N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU VERZIJA: 3.0 ORGAN DATUM PODPIS Izdelal ZAME s.p. Obravnaval ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji POLICIJSKA POSTAJA LENDAVA Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Sl

- DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji POLICIJSKA POSTAJA LENDAVA Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Sl - DRŽAVNI PREVENTIVNI MEHANIZEM - poročilo o opravljenem obisku na lokaciji POLICIJSKA POSTAJA LENDAVA Pojasnilo: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) v okviru izvajanja

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več