VODA JE VIR ŽIVLJENJA POMANJKANJE PITNE VODE PROJEKTNO DELO 3. RAZREDA NA OŠ ARTIČE V ŠOL.LETU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VODA JE VIR ŽIVLJENJA POMANJKANJE PITNE VODE PROJEKTNO DELO 3. RAZREDA NA OŠ ARTIČE V ŠOL.LETU"

Transkripcija

1 VODA JE VIR ŽIVLJENJA POMANJKANJE PITNE VODE PROJEKTNO DELO 3. RAZREDA NA OŠ ARTIČE V ŠOL.LETU

2 Vsebina IZVLEČEK... 3 POVZETEK... 3 Ključne besede:... 4 ABSTRACT UVOD IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA PROJEKTNA AKTIVNOST 1: OD IDEJE DO IZDELKA 1 dan PROJEKTNA AKTIVNOST 2: VODA JE VIR ŽIVLJENJA 4 dni PROJEKTNA AKTIVNOST 2: POSLEDICE POMANJKANJA PITNE VODE 2 dneva REZULTATI ZAKLJUČEK VIRI IN LITERATURA

3 VODA JE VIR ŽIVLJENJA POMANJKANJE PITNE VODE IZVLEČEK Voda je vir življenja pomanjkanje pitne vode je prispevek, ki opisuje primer uspešno izpeljanega projekta na to temo v tretjem razredu na OŠ Artiče v šolskem letu 2015/2016. V prvem delu se osredotoči na cilje in namen projekta. Osrednji del osvetli, kako smo z učenci spoznavali vodo z vidika primarnega pomena za življenje, v nadaljevanju pa opiše posamezne aktivnosti, ki so pripeljale do končnega rezultata: nagrajenega izdelka izmišljenega maksi časopisnega prispevka o katastrofalnih posledicah pomanjkanja vode na planetu Zemlja. Zadnji del prispevka izpostavi uporabno vrednost nagrade in pomen slednje pri motivaciji učencev za tak način dela. POVZETEK Projekt Voda je vir življenja pomanjkanje pitne vode je ena izmed oblik ozaveščanja učencev in delavcev OŠ Artiče, ter občanov občine Brežice o pomenu varčevanja s pitno vodo in odgovornega ravnanja z njo. Osredotoči se na končni izdelek- maksi novinarski članek v obliki plakata, ki je nastal na podlagi predvidevanj učencev in dostopne literature na temo: pomanjkanje pitne vode in katastrofalne posledice, ki bi nastale zaradi tega. Prispevek opisuje primer uspešnih aktivnosti na to temo na OŠ Artiče v tretjem razredu v šolskem letu 2015/2016. V uvodnem delu osvetli pomen projektnega dela pri pouku in vpliv takega procesnega učenja na učenčevo motivacijo za delo. Predstavi cilje in namen projekta, ki smo si jih začrtali v razredu in jih vključili v projektno nalogo okoljskega ekološkega projekta in nagradnega natečaja Komunale Brežice. V nadaljevanju opiše aktivnosti, ki so povezane z njim. Najprej predstavi primer sodobnega pouka, ki strmi k dejavnemu učencu in sicer na temo: Voda je vir življenja in sicer raziskovanja pitne vode v domači okolici, spoznavanja vodnih virov v okolici šole, osvetlitve pomena pitne vode, predloge za varčevanje z vodo in nenazadnje iskanje kriznih točk na našem planetu, kjer pitne vode ni več. Sočasno pojasni tudi sovpadanje ciljev iz učnega načrta s cilji projektnega dela. V osrednjem delu, ki je nadgradnja prvega, se osredotoči na konkretne samostojne dejavnosti učencev na temo: Posledice pomanjkanja pitne vode. Opiše organizacijo raziskovalnega dela učencev in predstavi poti, kako so s skupnim delom ustvarili zmagovalni prispevek, ki nagovarja širšo javnost k ozaveščanju okoljske problematike. 3

4 V zadnjem delu izpostavi pomen zaslužene uporabne nagrade, ki je bila ves čas projekta notranja motivacijska sila za produktivno delo slehernega posameznika. Ključne besede: pitna voda, vodni viri, pomanjkanje pitne vode, izdelek, projektno delo ABSTRACT WATER IS A SOURCE OF LIFE LACK OF DRINKING WATER Water is a source of life lack of drinking water is an article that describes a successfully realized project based on this theme in class 3 of Artiče primary school in the school year 2015/2016. The first part focuses on goals and purpose of the project. The main part first highlights how the pupils learnt about water in the light of its primary purpose of life, and then presents individual activities that led to the final result a rewarded product an imaginative maxi newspaper article about catastrophical consequences concerning lack of water on planet Earth. The last part of the article exposes useful value of the reward and its purpose for further motivation of pupils for such kind of work. ABSTRACT The project Water is a source of life lack of drinking water is one of the methods how to make pupils and workers of Artiče primary school as well as citizens of Brežice municipality aware of drinking water safety and its responsible treatment. Attention is given to the final product a maxi newspaper article in a form of a poster, which was done on the basis of pupils' predictions and literature available concerning the theme lack of drinking water and catastrophic consequences lack of water causes. The article illustrates an example of successful activities on this topic in Artiče primary school, class 3, in the school year 2015/2016. The introduction highlights the purpose of project work during lessons and the influence such processed learning has on pupils' motivation for work. It presents goals and the purpose of the project that were set in the classroom and later integrated into the rewarded ecological project work by Komunala Brežice. The following chapters introduce activities in connection to the project. It presents a case of a modern lesson that is oriented towards a pupil based on the topic Water 4

5 is a source of life activities such as looking for drinking water in the local environment, knowledge about water sources in the school neighbourhood, awareness about drinking water importance, suggestions how to save water and searching for crisis points on our planet where drinking water does not exist anymore. At the same time it explains closeness between syllabus goals and goals of the project work. The main part as an addition to the first one focuses on specific individual activities of pupils concerning the topic Consequences caused by lack of drinking water. It explains organization of pupils' research work and ways how to create a rewarded product by team work. The aim of the project is to address wider public to be more aware concerning environmental problems. The last part of the article finishes with the purpose of this reward which was all the time the inner motivation force for productive work of each individual. Key words: drinking water, water sources, lack of drinking water, product, project work 5

6 1 UVOD Voda je vir življenja na modrem planetu Zemlja. Voda je sestavni del vsakega živega bitja. Je povsod okoli nas in v nas. Je nekaj tako samoumevnega, da žal premnogokrat v očeh posameznika nima nobene vrednosti. In ravno zaradi nespoštovanja in samoumevnosti te dragocene dobrine, postaja večino svetovnih voda oporečnih, zastrupljenih in neuporabnih. Šele zadnje desetletje, ko postaja vse večji problem tudi pomanjkanje pitne vode, se počasi, zelo počasi začenjamo zavedati, da bo v prihodnosti postala voda, kot pravi Tomo Križnar, svetovni borec za pitno vodo, iskana bolj kot zlato. Velik del svetovnega prebivalstva se vsakodnevno sooča s pomanjkanjem pitne vode, na razpolago imajo, če sploh imajo, zgolj in samo ustekleničeno vodo, ki po kakovosti ni primerljiva z živo studenčnico. Tudi Slovenija se, kljub temu, da je vodnata dežela pod Alpami, že sooča s problemom oporečne pitne vode v večjih mestih in nekaterih krajih. Družina kot primarna celica je gotovo prva, ki otroka ozavešča o pomenu vode. V družini se naučimo varčevanja in ravnanja z vodo, družina je tista, ki otroku prva postavi lestvico vrednot, na katerih se znajde ali pa tudi ne, voda. Takoj za družino nastopi vpliv izobraževalnih institucij, ki v mlade vnašamo pomembne informacije o sistemu vrednot v življenju. Zadnja leta smo v šolstvu na tem področju naredili velik napredek. Poleg ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo, poudarjanja samooskrbe in zdravega načina življenja, smo v naše učne načrte vnesli precej namigov za spodbujanje kritičnosti posameznika do okoljske problematike, ki pesti naš planet. Med drugim tudi do problemov, ki jih imamo Zemljani z vodo, s pitno vodo. Od slehernega učitelja je odvisno, kako bo obravnaval pereče vsebine in v mladih, ki so snovalci naše prihodnosti, vzbudil zanimanje za okoljske težave in iskanje rešitev zanje. V šolskem letu 2015/2016 se mi je kot učiteljici v tretjem razredu ponudila priložnost, da se z učenci prijavim na nagradni natečaj Življenje brez vode, ki ga je razpisala za občane Komunala Brežice v okviru njihovega celoletnega projekta: Ohranimo čisto okolje. Tema se mi je zdela dovolj aktualna in blizu tretješolcem, da sem videla smisel, da jo vkomponiram v učni proces, denarna nagrada pa je bil dober začetni motiv, da se s skupnimi močmi poskušamo potruditi za zmago. V ekološki projekt Komunale Brežice z naslovom: Ohranimo čisto okolje se kot šola vključimo z različnimi oddelki vsako leto. Njihovi cilji so: vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti, vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 6

7 zmanjšanje količine odpadne hrane in uporabnih stvari. Za uresničevanje teh ciljev ponuja Komunala Brežice šolam iz občine vsako leto različne aktivnosti primerne glede na starost učencev (izdelava eko denarnic, izdelki iz odpadne embalaže, pot stekla, pitna voda in njen pomen, recikliranje,eko okrasitev mesta), sočasno s temi aktivnostmi pa vsako leto razpiše nagradni natečaj na okoljevarstveno perečo temo. Odločila sem se, da se z učenci natečaja lotim v obliki enotedenskega projektnega dela. Za tak način dela sem se odločila iz večih razlogov: - tema je bila zelo življenjska, pri kateri bomo prišli do dobrih rezultatov, če bodo aktivni vsi učenci in to v vseh fazah projekta projektni način dela to omogoča, - učenci bodo lahko večplastno in nenehno aktivni z raziskovanjem, odkrivanjem, opazovanjem, - projektno delo bo v učencih vzpodbudilo ustvarjalnost in prožnost v razmišljanju, - v projektu bodo predmetna področja integrirana v celoto, - učenci med delom ne bodo časovno omejeni na ure, - učenci bodo aktivni in enakovredni člen pri iskanju novih idej in rešitev, pri idejah jim bodo pomagali tudi njihovi starši, - med delom bomo izhajali iz potreb in interesov učencev, - delo bo potekalo v učilnici in izven nje (gozd, okolica šole, šolski vrt, mlaka, travnik ), - reševali bomo družbeno pomembno problematiko. 7

8 2 IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA Vse se je začelo z razpisom, ki smo ga učitelji na šoli prejeli po elektronski pošti. Kot učiteljica sem v razpisu uvidela smisel in se odločila, da poskušam lastno navdušenje prenesti na učence. Učenci so moje navdušenje hitro ponotranjili in postali željni tovrstnega dela. Odločili smo se, da bomo štartali na zmago in poskušali ustvariti tako zanimiv likovno literarni izdelek, da bo prepričal žirijo, da si zaslužimo prvo nagrado. Postavili smo si končni cilj: če zmagamo, si za prisluženi denar privoščimo obisk nam tujega življenjskega prostora: mestnega parka Maribor in ogled Akvarij terarija v središču parka. Osrednji vsebinski del razpisa, ki je z vsebino navdušil vse, ki smo v natečaju sodelovali, se je glasil: Komunala Brežice d. o. o. razpisuje nagradni natečaj na temo» ŽIVLJENJE BREZ VODE«1. Splošno Javno podjetje Komunala d. o. o. vabi k natečaju ob dveh pomembnejši dnevih, in sicer ob svetovnemu dnevu voda in dnevu Zemlje. Ob tej priložnosti objavljamo nagradni natečaj, v okviru katerega vam v letošnjem letu želimo ponuditi možnost, da izrazite svoje vtise in razmišljanja skozi risbo, besedo, film ali predmet na temo»življenje BREZ VODE«. Organizator natečaja»življenje brez vode«(v nadaljevanju: natečaj) je Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (v nadaljevanju: organizator). Kakšno bi bilo življenje brez vode? Kako bi izgledal planet brez vode? Kaj nas čaka, če ne bomo ohranili vodnih virov za naše potomce? Namen natečaja je opozarjanje na pomen in vpliv vode na življenje vseh bitij na našem planetu. Brez vode ni življenja. Ne samo za ljudi, temveč tudi za rastline in živali. Človeško telo je sestavljeno iz 65 odstotkov vode, kar je osnova našemu zdravju, počutju in življenju. Razmislite o pomenu pravilnega odnosa do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki ter varčevanja s pitno vodo. S svojimi izdelki boste prispevali k širjenju zavesti o pomembnosti vode in našega planeta za življenje vseh bitij. Natečaj se nahaja na spletni strani Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 2. Trajanje Rok za oddajo del je četrtek, Za pravočasno oddano se šteje, če je delo oddano po priporočeni pošti na dan roka oddaje. Dela bodo predstavljena in objavljena na naši spletni strani. 3. Način sodelovanja V natečaju lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe. V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja in člani strokovne komisije. 8

9 4. Nagradni sklad in podelitev Med vsemi udeleženci natečaja»življenje brez vode«, ki se bodo strinjali s sodelovanjem v nagradnem natečaju v skladu s temi pravili, bo strokovna komisija izbrala najboljša dela, katerih avtorji bodo prejeli naslednje nagrade: 1. nagrada bon v vrednosti 75 EUR, 2. nagrada bon v vrednosti 55 EUR, 3. nagrada bon v vrednosti 35 EUR. Vrednost nagrad je prikazana v bruto znesku. Nagradni boni so namenjeni nakupu v eni izmed trgovin v njihovi protivrednosti. Bonov ni mogoče zamenjati za gotovino. Strokovna komisija v sestavi: Darko Ferlan, Miha Pšeničnik in Krištof Žnideršič bo izbrala najboljša dela, ki bodo tudi nagrajena. Komisija bo zasedala najkasneje v roku 7 dni od preteka roka za oddajo del. 5. Posredovanje del in avtorske pravice Avtorji lahko na natečaju sodelujejo z enim ali več deli. Z oddajo del se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila nagradnega natečaja. Natečaj je razdeljen na: 1. Literarno delo: omejitev dolžine za prispevek je 1 2 tipkanih strani (12 PT, Times New Roman ali Arial, enojni razmak). 2. Ekološka risba ali predmet: risba ali predmet naj bosta iz odpadnih oz. recikliranih ali naravnih materialov. Največja velikost naj bo 1 meter. 3. Likovno delo: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki. Velikost največ A3 in kip 1 meter. 4. Film: krajši film, maksimalno 10 minut. Zvrst filma ni določena, film je lahko dokumentarni, igrani, etnografski, animirani, eksperimentalni ipd. Izdelke v slovenskem jeziku nam pošljite na DVD nosilcu v MPG2 formatu. Poleg dela priložite še svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, da vas bo organizator, v primeru, da bo vaše delo nagrajeno, o tem lahko obvestil. Avtorji jamčijo, da so dela, s katerimi sodelujejo v nagradnem natečaju, njihova avtorska. Vsi avtorji se strinjajo, da so lahko njihova dela objavljena v medijih, spletnih portalih in drugih komunikacijskih oglaševalskih akcijah, povezanih z natečajem ter za promocijske namene organizatorja natečaja in z njimi povezanimi osebami ter institucijami. 9

10 2.1 PROJEKTNA AKTIVNOST 1: OD IDEJE DO IZDELKA 1 dan V prvi fazi projekta smo si skupaj z učenci postavili cilje, ki jih skozi projektno delo, usmerjeno v nagradni natečaj, želimo uresničiti. Moja vloga je bila, da jih usmerim k bistvenim nalogam, vloga učencev pa je bila v prvem delu predvsem nizanje idej. Ob množici idej smo si zastavili cilje in se odločili, da podrobneje raziščemo vodo kot življenjski prostor, torej da: spoznamo življenjski prostor vodo, ugotovimo, kaj je pitna voda in od kod priteče, osvetlimo pomen pitne vode, ugotovimo, kaj so viri pitne vode, raziščemo vire pitne vode v naši okolici šole, izpostavimo varčevanje s pitno vodo, poiščemo celine, kraje, kjer že primanjkuje pitne vode, razmišljamo o posledicah pomanjkanja vode na planetu Zemlja, izdelamo maksi časopisni članek, ki predstavi posledice pomanjkanja vode, izdelek pošljemo na Komunalo Brežice. Učencem sem predstavila projektni način dela, ki se razlikuje od klasičnega pouka in časovni okvir dela, teden dni. Razveselili so se aktivnega pouka, ki je usmerjen v raziskovalno učenje in nevsiljivo pridobivanje znanja. Lotili smo se učenja za življenje skozi spodaj nanizane aktivnosti, ki so pripeljale do zmagovalnega izdelka in uresničitve zastavljenega cilja. Predvideno pet dnevno raziskovanje se je razširilo na sedem dni resnega, produktivnega in predvsem aktivno motiviranega dela. 10

11 2.2 PROJEKTNA AKTIVNOST 2: VODA JE VIR ŽIVLJENJA 4 dni DAN 1. VSEBINE, KI SMO JIH RAZISKOVALI - voda kot življenjski prostor, - vrste voda, - vode v okolici šole. AKTIVNOSTI UČENCEV - brskanje po literaturi in spletu, - ogledovanje in raziskovanje vodnih površin, - pridobivanje informacij s pomočjo staršev. PRIPOMOČKI IN PROSTOR - knjige, - spletne strani, - gozd, travnik, mlaka, - učilnica pitna voda, - vodni viri v naših krajih. - brskanje po literaturi in spletu, - ogledovanje in raziskovanje vodnih površin, - pridobivanje informacij s pomočjo staršev. - knjige, - spletne strani, - kronika šole, - gozd, travnik, mlaka, - učilnica pomen in uporaba pitne vode. - varčevanje z vodo, - celine brez vode. - izdelovanje smoothijev, - kuhanje eko juhice. - izdelovanje piktogramov, - brskanje po literaturi in spletu, - risanje planeta Zemlja. - VODA, - eko zelenjava, - šolski vrt. - zobne ščetke. - papir, - knjige, - učilnica. OPIS AKTIVNOSTI 1.DAN: VODA JE ŽIVLJENJSKI PROSTOR Pri spoznavanju okolja v tretjem razredu veliko časa namenimo raziskovanju in spoznavanju življenjskih okolij. V projektu smo se prvi dan osredotočili na življenjsko okolje - vodo. Spoznali smo, da je bila voda prvotni življenjski prostor za prva bitja na našem planetu Zemlja. Ugotovili smo, da voda prekriva tri četrtine našega planeta. Ugotavljali smo razlike med slano in sladko vodo. S pomočjo zemljevida smo si ogledali in poimenovali svetovna vodovja, slovenske reke, jezera, morje. Ugotavljali smo, katerim živalim predstavlja voda dom. Raziskali smo vodovje v okolici šole: mlako, potok, ribnik, vodnjak, izvir. Ugotovili smo, da so nekatere vode stoječe, druge pa tekoče. Izpostavili smo razlike med pitno vodo in vodo, ki ni pitna. 11

12 2.DAN: PITNA VODA IN VIRI PITNE VODE V NAŠIH KRAJIH Primarni cilj tega raziskovalnega dne je bil, da učenci uzavestijo kaj je PITNA voda. S pomočjo šolske kronike smo raziskali zanimivosti o vodnih virih v naši okolici in se tako poglobili v naravno in hkrati kulturno dediščino našega kraja. Poučili smo se o vodnjaku pred šolo. Izvedeli smo veliko zanimivosti. Odkrili smo, da je v vasi Artiče v preteklosti oskrba s pitno vodo predstavljala težavo. Manjši vodnjaki pod Artičami so zadostovali za oskrbo nekaj gospodinjstev, sicer pa so bili prebivalci odvisni od meteorne vode v kapnicah in od mlak v okolici. Ob hudih sušah so hodili po vodo v studenec»mrzlešca«oddaljen 1,5 km od vasi. Pred drugo svetovno vojno so na bansko upravo poslali vlogo za vodnjak in dobili sredstva za izgradnjo vodnjaka pri šoli šolske štirne in še enega vodnjaka na vzhodni strani vasi pri Rožmanu. Kronološko smo izvedeli zanimive podrobnosti o našem vodnjaku: 1939 Naredijo 42m globoko vrtino, voda priteče na dan s pomočjo električne potopne črpalke, istega leta je bila tudi otvoritev vodnjaka Zaradi nemške okupacije so prebivalci Artič in okolice izseljeni v Nemčijo, vodnjak je uničen. Po vrnitvi iz izseljeništva spet ni pitne vode Ponovna izkopavanje do globine 36m dobimo šolsko štirno. Vodo črpajo ročno na vitel z vedrom, zadostuje pa je za šolo in sosednja gospodinjstva V vasi Artiče je zgrajeno prvo vodovodno omrežje. Sčasoma je poraba vode naraščala, zato kapaciteta vodnjaka pri šoli ni bila več zadostna. Naraščala je tudi želja ljudi po napeljavi vode do hiš in hlevov. Razmišljali so sprva o poglobitvi vodnjaka, nato pa so se odločili, da usposobijo za črpanje Lapuhov vodnjak in ga priključijo k že obstoječem vodnjaku Kupijo še eno črpalko in vodovodni material, položijo cevovod od Lapuhovega vodnjaka prek Glogovškovega dvorišča v glavni cevovod pri Prosvetnem domu. Poleti pričnejo črpati vodo. 1979/1980 Pri kabliranju električne napeljave v Artičah črpanje vode s sodobno napravo popolnoma avtomatizirajo Izboljša in poveča se kapaciteta vode v vzhodnem delu Artič. Vodnjak pri šoli je svojo funkcijo začel spet opravljati ob gradnji šolskega sadovnjaka. Ko je bil zgrajen kozolec, je bil narejen tudi namakalni sistem. Speljana je bila napeljava do cisterne pod kozolcem. Vodnjak to funkcijo opravlja še danes. Z učenci smo si ob zgodovinskem brskanju po teh podatkih vse omenjene objekte ogledali, da so dobili realno predstavo o zapisanih virih. 12

13 3.DAN: POMEN IN UPORABA PITNE VODE Ta dan je bil zelo aktiven, lotili smo se uporabe vode. Ugotovili smo,, da je voda povsod, v nas, okoli nas, v vseh jedeh in pijačah. Lotili smo se kuharskih izdelkov, ki so vsebovala veliko vode. Izdelali smo recepte za smoothije iz jabolk, mete, vode in banane. Skuhali smo tudi eko juhico iz ekoloških živil iz šolskega vrta. Pili smo vodo. Umivali smo posodo in živila. Ščetkali smo zobe. Uzavestili smo uporabnost pitne vode za kuhanje, pitje, pranje in umivanje. Ponovili smo pravila umivanja rok in zob. Ugotovili smo, da brez vode ni življenja. Slika1: Zelenjavna juha: VODA in zelenjava, Foto: Natalija Vahčič Naša dva recepta: a) EKO JUHICA Za zdravo, EKO Juhico potrebujemo eko živila. Kupimo jih na ekološki kmetiji pri kmetu, na tržnici ali v prodajalni z ekološkimi izdelki. Živila naj bodo sveža in naj bodo lokalne pridelave. Uvožena in iz daljnih krajev pripeljana živila niso primerna za domačo EKO juhico, ker s transportom teh živil preveč onesnažujemo naš planet (ogljični odtis!). Sestavine: Zelenjava po izbiri (čebula ali por, česen, bučke, paradižnik, krompir, korenje, fižol, peteršilj, zelena, kolerabica, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, ), sol, poper, ajdova ali prosena kaša za zakuho oz. zgostitev 1dcl, voda, svinjska mast, veliko dobre volje. Potek priprave: Sestavine dobro operemo in narežemo na majhne koščke. Na masti in vodi prepražimo por ali čebulo, nato dodamo ostalo zelenjavo. Zalijemo z 13

14 vodo, toliko, da pokrije zelenjavo in dodamo še ajdovo ali proseno kašo. Kuhamo na zmernem ognju dvajset minut, če pa imamo zdravo AMC posodo, kuhamo le do 90 stopinj in potem ugasnemo vir toplote. Ko je juha kuhana, jo še toplo postrežemo. Okusen namig: Kuhano juho lahko na koncu spasiramo s paličnim mešalnikom in ji dodamo sladko in kislo smetano. Dodamo še semena po želji, npr. lanena, sončnična, sezamova, bučna ali konopljina. Da je jed še bolj nasitna, lahko dodamo še prepražene kocke narezanega suhega kruha, ki slastno hrustlja in nasiti. Juhico smo pojedli in jo postregli tudi vodstvu in ostalim delavcem šole. Na okusen obrok smo povabili tudi učence iz sosednjega razreda. b) SMOOTHIE Potrebujemo ekološko sadje in zelišča iz bližnje kmetije ali šolskega vrta. Jabolka operemo. Banano olupimo. Šopek mete natrgamo na lističe. Vse sestavine napolnimo do polovice mikserja ali smoothie makerja. Preostali del posode zalijemo z vodo. Zmiksamo do gladke tekočine. Po želji dodamo začimbe: cimet, janež, kumino, ingver, chia semena, alge v prahu, lahko tudi koprive ali kakšno drugo sadje. Slastno sladko aromatično pijačo, polno živih vitaminov nalijemo v kozarčke in ponudimo kot samostojen vmesni obrok malico. Gostoto in aromatičnost napitka prilagajamo lastnim željam z dodajanjem sadja ali vode. S smoothji smo se posladkali na koncu delovnega dne. 4.DAN: VARČEVANJE Z VODO IN CELINE BREZ VODE S pitno vodo moramo varčevati, ne le poleti, ko je suša, marveč vsak dan, ko smo z vodo v stiku. Učencem sem prebrala nekaj izhodiščnih zgodbic, kako z vodo varčevati, sami pa so izpostavili še situacije, kako z vodo varčujejo doma, v šoli, na potovanjih: Namesto kopanja v kadi se tuširam, saj tako porabim za kar polovico vode manj. Poskrbim, da pipe in kotlički ne bodo puščali, saj lahko v enem letu skozi tak kotliček v nič steče okoli litrov vode. S pipo, iz katere prikaplja ena kapljica na sekundo, zapravimo 25 litrov vode na dan ali kar litrov na leto. Na pipe in na prho namestim varčne nastavke z nizkim pretokom zraka, s čimer lahko prihranim do kar 50 odstotkov vode. Preudarno porabljam vodo v kotličku za izplakovanje stranišča, zato uporabljam kotličke, ki imajo tipko za prekinitev porabe ali pa dvojni sistem splakovanja. Na tak način prihranim do 70 odstotkov vode. Vodo, ki sem jo porabil za splakovanje posode ali pranje zelenjave, uporabim za zalivanje vrta in sobnih rastlin. 14

15 Zalivam samo zgodaj zjutraj ali proti večeru, ko je izhlapevanje manjše in učinek zalivanja večji, in nikoli ne v vetru, ki vlago sproti odnaša. Posodo perem v pomivalnem stroju, ki z varčnimi programi porabijo bistveno manj vode, če pa stroja nimam, jo perem v posodi, s tekočo vodo jo le splakujem. Pri ročnem pomivanju posode v štiričlanski družini porabim približno 30 litrov, pomivalni stroj bo za isto delo porabil le 18 litrov. Avto perem v avtopralnici, kjer imajo nadzor nad porabo vode, urejeno odvodnjavanje onesnažene vode in filtre, ki prestrežejo različna škodljiva olja z vozila. Med umivanjem zob vodo zaprem, saj sicer v le šestih sekundah po nepotrebnem iztočim cel liter čiste pitne vode. V gospodinjstvu porabljam čim manj praškov, mehčalcev, čistil in drugih kemikalij, ki vodo po nepotrebnem močno onesnažijo. Voda si bo brez tega v naravi bistveno prej opomogla. Četudi živim v bloku, si namestim svoj števec za vodo, saj lahko le tako redno in natančno spremljam svojo rabo. S pomočjo spleta in filmčkov smo spoznavali kraje na našem planetu, kjer primanjkuje pitne vode. Učenci so si skozi slikovno gradivo lahko predstavljali, kako je, če vode ni. Spoznali so posledice pomanjkanja vode za zdravje človeka, za živali in rastline. Skupaj smo začeli z viharjem možganskih idej, kaj bi bilo, če bi vode ne bilo pri nas, na celem planetu Ideje so zapisovali in jih doma še dopolnili s pomočjo staršev. Naslednja dva dneva smo jih realizirali v obliki izdelka. Skozi zgoraj naštete aktivnosti so učenci začutili pomen pitne vode in njeno neprecenljivo vrednost. Šele sedaj so bili opremljeni z dovolj znanja o vodi, da so lahko začeli razmišljati o posledicah pomanjkanja te naravne dobrine. 2.3 PROJEKTNA AKTIVNOST 2: POSLEDICE POMANJKANJA PITNE VODE 2 dneva Ključno vprašanje, ki smo si ga v nadaljevanju izpostavili kot izhodiščno je bilo: Kaj se bo na našem planetu zgodilo, če povsem zmanjka pitne vode? Učenci so na podlagi znanj o vodi, lastnih izkušenj in brskanja po različnih virih našli veliko realno predvidljivih zaključkov, ki bi hipotetično lahko postali v prihodnosti kruta realnost. Njihove zamisli smo skupno nanizali na tablo in se dogovorili, da se razdelimo v štiri manjše skupine, kjer bo imela vsaka svoj del naloge. Odločili smo se, da izdelamo maksi časopisni članek, ki bo objavljen v reviji Marsovček leta Prispevek bo poročal o katastrofalnih razmerah zaradi pomanjkanja vode na Zemlji Aktivnost po skupinah je potekala dva dneva. Učenci so se razdelili v štiri skupine glede na svoje interese in sposobnosti: umetniki, novinarji, raziskovalci, tehniki. Vsaka skupina je opravila svoj del na poti do skupnega izdelka. 15

16 Tisti učenci, ki se spretno izražajo skozi risbo, bodo risali predvidene posledice. Poimenovali smo jih skupina umetniki. V skupino raziskovalci smo povabili dobre bralce, ki spretno brskajo po knjigah in spletu. Skupina novinarji je bila namenjena učencem, ki radi pišejo. Učenci, ki so ročno spretni in tehnično usmerjeni, so se znašli v skupini tehniki, da bi izdelali maksi plakat, na katerega bomo lepili prispevke. SKUPINA Umetniki AKTIVNOST - risanje planeta Zemlja danes in čez tisoč let, - risanje vodnega stripa, - izrezovanje aktualnih sličic, fotografij povezanih s perečo vsebino. Raziskovalci - iskanje šokantnih informacij o posledicah pomanjkanja vode, - iskanje informacij o trenutnem stanju voda na planetu. Novinarji Tehniki - pisanje šokantnih vsebin, - izdelovanje ankete. - kaširanje plakata, - barvanje plakata, - lepljenje izdelkov. V otroški domišljiji prepleteni z realnimi problemi, so nastale zanimive vsebine, izdelki, risbice. Maksi časopisni članek je vsebinsko zajemal dva dela: a) Planet Zemlja nekoč (v letu 2016, v času, ko učenci ustvarjajo): 1. Učenci so s pomočjo članka, ki so ga našli na spletu in izpostavlja trenutno zaskrbljujočo situacijo glede stanja voda na Zemlji, nanizali trenutna dejstva, s katerimi bi se morali Zemljani takoj soočiti, pa si žal zatiskamo oči, kot da to ni naš problem. Dejstva prikazuje spodnja slika. 16

17 Zaskrbljujoča situacija, s katero se moramo soočiti Nekaj dejstev: 1,1 milijarde ljudi nima dostopa do varne pitne vode. 2,6 milijarde ljudi ne živi v primernih sanitarnih razmerah. 1,8 milijona ljudi vsako leto umre zaradi diareje, 90% teh otrok je mlajših od 5 let. Vsak trenutek je polovica vseh bolniških postelj na svetu zasedena s pacienti, ki so zboleli zaradi različnih okužb z vodo. Vsak teden umre ljudi zaradi pitja oporečne vode in pomanjkanja ustreznih sanitarnih razmer. Dve bolezni, ki sta povezani z vodnimi viri (diareja in malarija) sta uvrščeni na tretje in četrto mesto najpogostejših vzrokov za smrt otrok, mlajših od petih let. V Afriki je možnost, da bo dojenček umrl zaradi diareje 520-krat večja kot v Evropi ali ZDA. Le 1% celotnih vodnih zalog na Zemlji je na voljo uporabi človeka. Stanje postaja neznosno, nekaj je potrebno takoj storiti, a se kot ponavadi nihče ne zgane. Združeni narodi so v ta namen spisali t.i. Milenijske razvojne cilje, na podlagi katerih želijo zmanjšati revščino in zagotoviti zadovoljiv razvoj revnejših predelov. Ena od zahtev je, da se mora do leta 2015 razpoloviti delež ljudi, ki nimajo dostopa do varne pitne vode in osnovne sanitarne oskrbe. Največ problemov z vodo in sanitarno oskrbo je v nerazvitih deželah, kot sta Afrika in Azija. V Afriki otroci in ženske vsak dan porabijo več ur za zajemanje vode iz rek, ki jo potrebujejo za pranje oblek in pitje. Čeprav je na nekaterih področjih same vode dovolj, pa je vprašljiva njena neoporečnost. Zaradi neosveščenosti in neizobraženosti ljudi glede vodnih virov, ki jih uporabljajo, le-ti uporabljajo te kot odlagališča in smetišča. Vodni viri se tako spreminjajo v leglo bolezni in še večje bede. Slika2: Spletni članek o trenutnem stanju voda na planetu ( 2. Narisali so planet Zemlja danes, kjer živijo srečni otroci oni sami, kjer je vode še dovolj in izrezali satelitski posnetek današnje podobe modrega planeta. Opozorili so, da hitro zmanjkuje vode. 17

18 3. Med učenci in delavci šole so izvedli anketo, kako bi nas prizadelo pomanjkanje vode. Imena so spremenili. ANKETA KAKO BI NAS PRIZADELO POMANJKANJE VODE? Ne bom se mogla kopati. Peter Prevc več ne bo mogel skakati. Ne bom mogel med treningom piti vode. Ne bom mogel loviti rib. Ne bom več mogla kuhati. Jaz mislim, da se ne bo zgodilo nič. Med poukom bi dehidrirala. Ne bi se mogel tuširati in bi s tem zasmradel ženo. Špelca, 3 leta Lojze, 75 let Matic, 10 let Franci, 47 let Jožica, 39 let Jaka, 11 let Anka, 15 let Marjan, 88 let b) Planet Zemlja v letu 3016 V drugem delu članka so nanizali možne posledice zaradi pomanjkanja vode na Zemlji, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. V izmišljenem članku so te posledice predstavljene kot kruta resničnost v letu 3016, ki jo opazujejo Nezemljani, prebivalci vesolja v reviji Vesoljček. Tako so nastale hipotetične posledice, s katerimi se naš planet sooča čez tisoč let. Učenci so jih zopet prikazali s sliko ali besedo. 1.STRIPI NA TEMO POMANJKANJA VODE 1. Ribič gre na lov, a ne more loviti, ker ni vode in ni rib. 2. Žaba gre na lov za muhami. Muh ni. Pogine od lakote. Zapusti veliko prijateljev. 3. Žirafi zmanjka hrane listja zaradi suše. 4. Bik pogine zaradi žeje. 5. Zebra nima pitne vode. Pogine. Slika3: Strip 2 in strip 3, Foto: Natalija Vahčič 2. Učenci so narisali planet Zemlja v 3016, ki nima vode. Iz vesolja je viden kot blatna packa brez življenja. 18

19 3. POSLEDICE POMANJKANJA VODE Nanizali so še različne možne posledice, ki bi nastale ob pomanjkanju vode. 1. Katastrofa v Nemčiji. Zmanjkalo je vode. Vsi pašniki in polja so suhi! 2. Zaradi pomanjkanja vode je vrsta bobrov in veveric izumrla. Škoda, ker kmetje ne bodo imeli škode! 3. Zaradi pomanjkanja SVETE VODE je krščanska vera v Evropi izginila. 4. Jezera in vode na Zemlji zelo redka. 5. Namesto podtalnice iz pipe priteklo blato!!! 6. Turistična agencija Marsovček sporoča: Na Zemljo ni več poletov, ker je zmanjkalo čudovitih destinacij. 7. NoVo! Na Marsu odkrili vodo prvi polet v vodni park. Vabljeni! 8. Vodne živali izumrle v treh dneh. 9. STRAŠNO! Zemljani umirajo zaradi dehidracije. Zanjo ni zdravila! 10. Nov jedilnik na Zemlji: ZAJTRK: suši MALICA: suši KOSILO: suši VEČERJA: suši PIJAČA: solze. 11. V Hollywoodu se kopajo le še v denarju, suša ostaja! 12. Tovarna Elan propadla. Ne izdelujejo več jadrnic in smuči, ker vode ni! 13. Vodni športi so propadli. 14 Iztrebili so vse kamele voda. In pomolzli vse krave. Kaj zdaj??? 19

20 3 REZULTATI Rezultat tedenskega projektnega dela je bil poleg krepitve medosebnih odnosov zaradi skupinskega načina dela, urjenja branja in pisanja skozi raziskovalno delo, pridobivanja novih informacij in znanj o vodi Velik izdelek: maksi članek o posledicah pomanjkanja vode na Zemlji. Vse zgoraj naštete izdelke z informacijami smo prilepili na velik plakat, ki ga je izdelala skupina tehnikov. Izdelek smo predstavili sovrstnikom iz paralelke in ga odnesli na Komunalo Brežice. Na svetovni dan vode smo izvedeli, da smo žirijo prepričali in usvojili zmago med precej hudo konkurenco, več kot 50 prispevki iz celotne regije. Slika 4: Zmagovalni izdelek: Posledica pomanjkanja vode na Zemlji, Foto: Natalija Vahčič 20

21 4 ZAKLJUČEK Projektno delo, v katerega so bili aktivno vpeti vsi učenci, je bilo primer uspešno izvedene prakse, ki nam je vsem prinesla dvojno nagrado: nova znanja in spoznanja ter nagrado. Učenci so bili vse dni projekta notranje motivirani, radi so sodelovali, raziskovali in nudili pomoč drug drugemu. Krepili so medsebojne vezi. Širili nova znanja s področja okoljske vzgoje, jezika in likovne umetnosti. Imeli so veliko možnosti kritičnega razmišljanja in ustvarjalnega realiziranja idej, ki so se jim porodile na to temo. Veliko časa so preživeli v naravi in iskali odgovore neposredno skozi raziskovanje domače pokrajine. Sodelovali so med seboj, z družino in učenci ter delavci šole. V širši okolici Posavju so dobili potrditev, da zmorejo kljub mladosti z lastnimi idejami preseči starejše sovrstnike iz drugih šol. Nagrada, izlet v Maribor, v park, kakršnega v naši neposredni okolici nimamo, v Akvarij terarij, ki ponuja srečanje s plazilci in morskimi živalmi je bila ves čas projekta tihi notranji motor, motivator, ki je vsakodnevno slehernega učenca spodbujala k delu. Izlet, ki smo ga potem zares realizirali je v otrocih zarisal nepozaben spomin na zaslužen zaključek projekta, ki se ni zgolj končal, ampak bo zavedno ostal kot delaven, zmagovalni, poln vztrajnosti, timski in k cilju usmerjen skupno preživeti čas. Najpomembnejša zmaga zame kot učiteljice in ljubiteljice narave pa je skrita v zavedanju, da so učenci skozi ta projekt ozavestili pomen vode kot neprecenljive vrednote, kot dobrine, ki ni povsem samoumevna in jo moramo čuvati zase in za naše potomce. Če bodo učenci del svojih spoznanj prenesli v svoj vsakdanjik in med svoje družine, lahko govorimo o dvojnem uspehu, ki ga bo posledično občutil predvsem naš planet in družba v prihodnosti, ko bodo te generacije odločale o spremembah na našem čudovitem Modrem planetu. 5 VIRI IN LITERATURA 1. Fotografije: Natalija Vahčič, LDN OŠ Artiče 2015/ Spletni članek, ( na_tveganja) 4. Kronika OŠ Artiče 5. Stare revije Modri Jan in Moj Planet 21

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017-2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc Posoški razvojni center in Občina Tolmin razpisujeta likovno-literarno-multimedijski natečaj z naslovom Moj planet čist in zelen. Namen natečaja je razvijati ekološko ozaveščenost in vzorce trajnostno

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

DANE ZAJC: NUMIZMATIKI

DANE ZAJC: NUMIZMATIKI OSNOVNA ŠOLA: OŠ BOŠTANJ UČITELJ: MARJANA JAZBINŠEK PREDMET: SLOVENŠČINA RAZRED: 4.a DATUM IN URA: UČNA TEMA: SEZNAMI UČNA ENOTA: JEDILNI LIST CILJI: Berejo javno besedilo v obliki seznama jedilni list.

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 JEDILNIK mesec maj Datum Malica Kosilo Popoldanska malica Sreda PRAZNIK PRAZNIK Četrtek PRAZNIK PRAZNIK

Stolpec1 Stolpec2 Stolpec3 JEDILNIK mesec maj Datum Malica Kosilo Popoldanska malica Sreda PRAZNIK PRAZNIK Četrtek PRAZNIK PRAZNIK Sreda PRAZNIK PRAZNIK 01.05.2019 Četrtek PRAZNIK PRAZNIK 02.05.2019 Petek POUKA PROST DAN POUKA PROST DAN 03.05.2019 Ponedeljek mleko in sadje (ŠS) cvetačna juha jabolčni krhlji makaronovo meso 06.05.2019

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

Moja reka.si - Superjunak Moja reka si 2013 Glavni namen projekta Moja reka si je osveščanje javnosti o pomembnosti slovenskih rek in vlogi vsakega po

Moja reka.si - Superjunak Moja reka si 2013 Glavni namen projekta Moja reka si je osveščanje javnosti o pomembnosti slovenskih rek in vlogi vsakega po Moja reka.si - Superjunak Moja reka si 2013 Glavni namen projekta Moja reka si je osveščanje javnosti o pomembnosti slovenskih rek in vlogi vsakega posameznika pri njihovem ohranjanju in varovanju. Vsako

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 20172018 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in

UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA RAZREDNI POUK ŽIVA BITJA VSEBUJEJO VODO (vaja pri predmetu Didaktični praktikum iz biologije in kemije) Ime in priimek: D. V. Skupina: 5 / D Maribor, 7. 5. 2012

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 49. Predmet: SPO Ura: 30. Datum: Učna enota: NAŠ MALI PROJEKT: Sestavimo druţino Prepoznajo oblike druţinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. Uporabljajo poimenovanja za druţinske

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Za Uk Net - Marec 2009.indd

Za Uk Net - Marec 2009.indd za in UK UM Informativni list Posoškega razvojnega centra. L. 3, št. 3 / marec 2009 Želi tudi vaša šola imeti svoj solarni avto? Show dr. Klime Točka vseživljenjskega učenja Jezikovna in računalniška znanja

Prikaži več

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA

Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA Q1 Ali redno spremljate, kaj vaš otrok je v šoli? Podvprašanja Enote Navedbe Frekvence Veljavni % - Veljavni Ustrezni % - Ustrezni Frekvence % Q1a DA 49 93 53% 93 53% 49 53% Q1b NE 7 93 8% 93 8% 7 8% Q1c

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po v ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI ZA STARŠE: Zbirnik besednih odgovorov (Opomba: Številčni prikaz z grafi je v drugi priponki.) Zbirnik besednih odgovorov po vrstnem redu vprašanj 3. Ali je vašemu otroku všeč šolska

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx MATEMATIČNA PISMENOST IN MATEMATIČNI PROBLEMI Metoda Močnik in Alenka Podbrežnik KAJ NAS JE ZANIMALO? ugotoviti, v kolikšni meri so učenci uspešni pri samostojnem, nevodenemreševanju matematičnih besedilnih,

Prikaži več

VOZI ME VLAK V DALJAVE

VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V DALJAVE P R O J E K T D R U Ž I N S K E P I S M E N O S T I M O D E R A T O R K A M A G. H E L E N A K R A M P L N I K A Č N A K L O, M A J 2 0 1 8 VOZI ME VLAK V DALJAVE VOZI ME VLAK V

Prikaži več

JEDILNIK OD 3.1. DO PONEDELJEK PRAZNIK TOREK PRAZNIK SREDA MALICA: ovseni kruh (1), namaz s čičeriko (7), čaj z medom, jabolko KOSILO: telečj

JEDILNIK OD 3.1. DO PONEDELJEK PRAZNIK TOREK PRAZNIK SREDA MALICA: ovseni kruh (1), namaz s čičeriko (7), čaj z medom, jabolko KOSILO: telečj JEDILNIK OD 3.1. DO 5.1.2018 PRAZNIK PRAZNIK MALICA: ovseni kruh (1), namaz s čičeriko (7), čaj z medom, jabolko KOSILO: telečja obara (1,3), rižev narastek (3,7), eko sok MALICA 1. star. obd.: rozine

Prikaži več

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo

BIZELJSKI AJDOV KOLAČ, poročilo Izpostava Brežice Cesta prvih borcev 41 8250 Brežice tel, fax: (07) 49 61 165 E-mail: marija.levak@siol.net DRUŠTVO KMETIC BREŽICE BIZELJSKO www.kmetijskizavod-nm.si Iz ajde pripravljamo številne jedi,

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc

Microsoft Word - KONČNA VERZIJA.doc OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane nad Škofjo Loko 100 MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA VARČUJEM, PRIHODNOST IN SREČO KUPUJEM Tematsko področje: SOCIOLOGIJA Avtorja: Mateja Božnar,

Prikaži več

Moj poskus formativnega spremljanja

Moj poskus formativnega spremljanja Moj poskus formativnega spremljanja Nada Žonta Kropivšek, marec 2019 10 let OŠ Vič, 17 let Gimnazija Poljane, splošna gimnazija Okoli 10 let pripravljam za maturo iz fizike Od moje klasike do drugačnih

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Jedilnik : Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek PRAZNIK, POUKA PROST DAN Torek Cor

Jedilnik : Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek PRAZNIK, POUKA PROST DAN Torek Cor Zajtrk Cornflakes ali čokolino ali čokoladne kroglice / gluten sledi oreščkov Mleko Sadje * Mleko Piščančji ražnjiči / gorčično seme Dušen riž z zelenjavo **Jabolčnik Miš Sadni kefir / mleko Koruzna žemljica

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Vrtec pri OŠ Polhov Gradec Z ROKO V ROKI OTROCI IN ODRASLI JERICA KREFT, NATAŠA PELJHAN POBUDA Na enem od srečanj ravnateljev in koordinatorjev v okviru Mreže vrtcev/šol Korak za korakom, ki ga organizira

Prikaži več

Microsoft Word - januar2019 VRTEC.doc

Microsoft Word - januar2019  VRTEC.doc 31. 12. 2018 1. 1. 2019 2. 1. 2019 3. 1. 2019 kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj 4. 1. 2019 polnozrnata štručka, trdo kuhana jajčka, rdeča paprika, otroški čaj gobova juha, pečen file osliča,

Prikaži več

PONEDELJEK OD IN MALICA ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK KOSILO CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, SOLATA ALERGENI GLUT

PONEDELJEK OD IN MALICA ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK KOSILO CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, SOLATA ALERGENI GLUT OD 06. 11. IN 10. 11. 2017 ŠTRUČKA S HRENOVKO, 100% JABOLČNI SOK CVETAČNA JUHA, MESNO ZELENJAVNA RIŽOTA, ALERGENI GLUTEN MLEKO, GLUTEN, JAJCA, ZELENA KROMPIRJEV KRUH, ČOKOLADNI NAMAZ, KISLA SMETANA, BELA

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

OS Podgora

OS Podgora Vzgoja sadik paradižnika, feferonov, paprike, jajčevcev, zelene S kmetijskim krožkom smo začeli že januarja 2010. Ker pozimi ni dela na vrtu, smo vzgajali sadike (135 kom) na okenskih policah šole. Nekaj

Prikaži več

JEDILNIK MINI VRTEC ( ) ČET Ribana kaša na mleku (1,2,3), jabolko, čaj Sadni krožnik Pašta fižol, rezina kruha (3), ajdove palačinke z EKO

JEDILNIK MINI VRTEC ( ) ČET Ribana kaša na mleku (1,2,3), jabolko, čaj Sadni krožnik Pašta fižol, rezina kruha (3), ajdove palačinke z EKO JEDILNIK MINI VRTEC (1.3. 2.3.2017) Ribana kaša na mleku (1,2,3), Pašta fižol, rezina kruha (3), ajdove palačinke z EKO skuto (1,2,3), kompot Grisini (3), zmešanček Črn kruh (3), maslo (1), marmelada,

Prikaži več

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator:

Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013 Predstavitev projekta Organizator: O projektu Funšterc, festival zasavske kulinarike 2013, je nadaljevanje uspešne zgodbe, ki smo jo pričeli graditi v letu 2011.

Prikaži več

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, ZAJTRK GRAHAM KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK, ZAJTRK GRAHAM KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA 1. 1. 2018 2. 1. 2018 3. 1. 2018 4. 1. 2018 5. 1. 2018 KRUH(1,6,11), KREM MASLO(7) BELA ŽITNA KAVA(1,6,7) MAKOVA ŠTRUČKA(1,6), POLENTA,, KRUH(1,6,11) MANDARINE JABOLKA ANANAS PRAZNIK PRAZNIK KRUH(1,6,11),

Prikaži več

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc

Microsoft Word - LIKOVNI_3.doc likovna vzgoja SPLOŠNI razvijajo opazovanje, predstavljivost, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti bogate in ohranjajo zmožnost za likovno

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

JEDILNIK MINI VRTEC ( ) ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PON PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK TOR PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK SRE Koruzni ko

JEDILNIK MINI VRTEC ( ) ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PON PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK TOR PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK SRE Koruzni ko JEDILNIK MINI VRTEC (1.5.-2.5.2017) PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK Koruzni kosmiči (3), jogurt (1) Grahova juha s kroglicami (1,2,3), polnozrnati špageti (3) z bolonjsko

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required Source: http://img.rtvslo.si/_up/aplaud/2013/05/11/64 991249 Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar 4.12.1907 23.8.1993 required age : od 12 do 14 let educational interest Ta lekcija

Prikaži več

JEDILNIK ŠOLSKE PREHRANE ZA MESEC SEPTEMBER 2019 DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA PON, koruzni kosmiči 1, 7, navadni jogurt, n

JEDILNIK ŠOLSKE PREHRANE ZA MESEC SEPTEMBER 2019 DATUM DOPOLDANSKA MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA PON, koruzni kosmiči 1, 7, navadni jogurt, n JEDILNIK ŠOLSKE PREHRANE ZA MESEC SEPTEMBER 2019 PON, 2. 9. koruzni kosmiči 1, 7, navadni jogurt, nektarina bučkina juha, krompirjeva solata s svežimi kumaricami, piščančja nabodala, lubenica, sirova štručka,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

JEDILNIK ZA TEDEN VRTEC ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PONEDELJEK Črn kruh, ribji namaz, svež paradižnik, sadje sadje Zelenjavna j

JEDILNIK ZA TEDEN VRTEC ZAJTRK MALICA KOSILO MALICA PONEDELJEK Črn kruh, ribji namaz, svež paradižnik, sadje sadje Zelenjavna j 1. 8. 5. 8. 2016 1. 8. ribji namaz, svež paradižnik, Zelenjavna juha z rižkom, telečji zrezek v omaki, kuskus, zelnata solata s korenčkom Polnozrnati grisini, sadni 2. 8. Žganci,, Goveja juha z rezanci,

Prikaži več

Zajtrk Ponedeljek Torek Sreda kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj Šolska malica PRAZNIK PRAZNIK pletena štr

Zajtrk Ponedeljek Torek Sreda kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni čaj Šolska malica PRAZNIK PRAZNIK pletena štr 1. 1. 2018 2. 1. 2018 3. 1. 2018 kruh s semeni, kisla smetana, džem, sadni PRAZNIK PRAZNIK pletena štručka, napitek, mleko (SŠH) 4. 1. 2018 ajdovi žganci, mleko, ocvirki polbeli kruh, hrenovka, ajvar,

Prikaži več

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojitelji PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA KREPITEV ZDRAVJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 Navodilo: Izpolni vsak tim izvajalk (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice) - ter posreduje koordinatorici

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

DATUM

DATUM DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA mlečna prosena kaša nesladka - obara z mesom, ajdova palačinka (gluten, kivi, polnoznata štručka 29. 4. 2019 (gluten, soja, mleko, jajca,, polbel kruh (gluten,

Prikaži več

Bodi moder zgled

Bodi moder zgled www.modra-energija.si Bodi moder zgled Moč je v vaših rokah Naredite kaj za bolj zdravo okolje.naredite nekaj koristnega. Prevzemite del skrbi in odgovornosti za naravo. Kar storimo dobrega za naravo,

Prikaži več

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? -

ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - ENOTA 1 Izvor hrane Klasifikacija in funkcija hrane Kako se bomo učili? Page Izvor hrane. 2 Skupine hrane... 5 Funkcija hrane 7 KAJ SE BOMO NAUČILI? - Kakšnega izvora je hrana ki jo jemo: živalskega, rastlinskega

Prikaži več

Letak_Maxi_catering_210x148mm_2015_09.indd

Letak_Maxi_catering_210x148mm_2015_09.indd Za gurmanske užitke Maxi catering, Trg republike 1, 1000 Ljubljana Tel: +386 (0)51 285 336, www.maxi.si/catering Maxi catering V življenju so priložnosti, ob katerih želimo svojim najbližjim, prijateljem,

Prikaži več

jedilnik

jedilnik JEDILNIK 4.9. 8.9.2017 Ponedeljek 4.9. BIO SADNI KEFIR, SEZAMOVA PLETENICA, PREŽGANKA, RIŽOTA S PURANJIM MESOM IN ZELENJAVO, PARADIŽNIK V SADNI KROŽNIK Torek 5.9. MORAVSKI KRUH, SKUTNI NAMAZ Z ZELIŠČI,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s

MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo s MEDNARODNA FIZIKALNA OLIMPIJADA - BANGKOK 2011 Od 10. do 18. julija je v Bangkoku na Tajskem potekala 42. mednarodna fizikalna olimpijada. Slovenijo sta skupaj z dvema dijakoma iz Gimnazije Bežigrad in

Prikaži več

DATUM

DATUM DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA mlečna prosena kaša nesladka - obara s kunčjim mesom, ajdova palačinka kivi, polnoznata štručka 30. 4. 2018 (gluten, soja, mleko, jajca,, polbel kruh (gluten,

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Robert Hooke

Robert Hooke Robert Hooke Robert Hooke se je 18. julija leta 1635 rodil na otoku Wight v Freshwaterju v Angliji. Njegov oče je bil duhovnik, John Hooke, ki je deloval v cerkvi Vseh svetih. Pri Robertovih 10 letih je

Prikaži več

1

1 1. razred Minimalni učni smotri Razumevanje in izvajanje ustno danih navodil Poimenovanje in prepoznavanje barv, števil, družinskih članov, stanovanjskih prostorov, šolskih potrebščin Predstavitev samega

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

JEDILNI LIST 9

JEDILNI LIST    9 JEDILNI LIST 11. 12. - 15. 12. 2017 Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Conflakes/čokoladne /kroglice/čokolino/, čokolada Mleko/ Sadje Pirina mehka žemljica/ Piščančji medaljončki/jajca,,

Prikaži več

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus

JEDILNIK Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mus JEDILNIK 22.1. Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ laktoza Čokolino/ čokoladne kroglice/ mussli /gluten Sirova štručka/ laktoza, gluten Mortadela/gorčično seme Brokolijeva kremna

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom UTRINKI IZ AKCIJ http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (1 of 5)17.11.2005 11:10:02 http://www.fzpo.org/sl/star_papir.php?id=55 (2 of 5)17.11.2005 11:10:02 Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župan i eva

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci Št. odgovorov 4.a b a

MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci Št. odgovorov 4.a b a MALICA oktober 2015 Preglednica učencev po razredih in število izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Razred Učenci odgovorov 4.a 20 20 4.b 19 18 5.a 2 22 6.a 17 17 6.b 17 17 7.a 14 1 7.b 16 15 8.a 20 20 8.b

Prikaži več

Ljubljana,11

Ljubljana,11 DIETNI JEDILNIK ZA OTROKE 1. STAROSTNEGA OBDOBJA - DIETA brez mleka, jajc, soje, arašidov in oreščkov, jagod, sezama (vzg. Andreja, E. Mo) Koruzni kruh (B forma)* Polnozrnata žemlja*, Dietno pecivo*, Jabolko,

Prikaži več

7

7 7.LABORATORIJSKA VAJA PRI BIOLOGIJI Kolonije bakterij POROČILO Januar 2006 Cilj eksperimenta Cilj je bil, da spoznamo v kakšnih pogojih se najbolje razmnožujejo bakterije in kje se sploh nahajajo. Spoznali

Prikaži več

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1

Problemi sodobnega sveta Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 Srednja šola Črnomelj KIDRIČEVA 18/a 8340 Črnomelj PROBLEMI SODOBNEGA SVETA (Seminarska naloga) 1 UVOD V tej seminarski nalogi vam bom opisal probleme, ki se trenutno dogajajo po vsem svetu, tudi pri nas,

Prikaži več

Microsoft Word - DELAVNICE_2010 vrtci

Microsoft Word - DELAVNICE_2010 vrtci DELAVNICE»PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH«ZA VRTCE V spodnjem besedilu je nekaj predlogov za izvedbo delavnic ter nekaj predlogov za izdelavo izdelkov iz odpadnih materialov. Izdelujete lahko tudi karkoli

Prikaži več

Kakovost vode KAJ POMENI KAKOVOSTNA PITNA VODA? SO TO MORDA SAMO NJEN VONJ, BARVA IN OKUS? VONJ V resnici gre za njene biološke, fizikalne in kemične

Kakovost vode KAJ POMENI KAKOVOSTNA PITNA VODA? SO TO MORDA SAMO NJEN VONJ, BARVA IN OKUS? VONJ V resnici gre za njene biološke, fizikalne in kemične Kakovost vode KAJ POMENI KAKOVOSTNA PITNA VODA? SO TO MORDA SAMO NJEN VONJ, BARVA IN OKUS? VONJ V resnici gre za njene biološke, fizikalne in kemične značilnosti. Pomembno je, da voda, ki jo pijemo iz

Prikaži več

USTANOVA POLNI NAZIV LETNI NAČRT USTANOVE ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, PESNICA 44, 2211 PESNICA NASLOV (ulica, hišna št. in pošta) OBČ

USTANOVA POLNI NAZIV LETNI NAČRT USTANOVE ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, PESNICA 44, 2211 PESNICA NASLOV (ulica, hišna št. in pošta) OBČ USTANOVA LETNI NAČRT USTANOVE ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 OSNOVNA ŠOLA PESNICA, PESNICA 44, 2211 PESNICA OČINA PESNICA ELEKTRONSKI NASLOV info@ospesnica.si NASLOV INTERNETNE STRANI http//www.ospesnica.si TELEFON

Prikaži več

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika)

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika) ANALIZA VPRAŠALNIKA (OPAZOVALNE NALOGE) - OČISTIMO SVOJO VAS TEHNIŠKI DAN 7. RAZRED (medpredmetna povezava matematike in naravoslovja) Število udeležencev: učitelji, učenci, starši, stari starši, ostali

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

JEDILNIK Zajtrk Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Sreda Četrtek *mlečni gris iz pire v domačem mleku, čokoladni/cimetov posip, jagod

JEDILNIK Zajtrk Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Sreda Četrtek *mlečni gris iz pire v domačem mleku, čokoladni/cimetov posip, jagod Popoldanska malica 1.6.2017 *mlečni gris iz pire v domačem mleku, posip, jagode. goveja juha, pire krompir, kuhana eko govedina, kmečke kumare v smetanovi omaki marelični žepki, 100% pomarančni sok 2.6.2017

Prikaži več

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ

II-RIS-Primer Seminarske Naloge Redni-LJ UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA UPRAVO Študijski program: Visokošolski strokovni program Uprava Prva stopnja (bolonjski) Način študija: redni ČIŠČENJE VOZIL V AVTOPRALNICI Seminarska naloga Predmet:

Prikaži več

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE

Drugi tir KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KREATIVNE REŠITVE ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA MAKETA LJUBLJANA, PRIPRAVLJALNA DELA, ZAKLJUČEK IZVLEČNEGA TIRA ČASOVNICA MAKETA KOPER SELITEV MAKETA LJUBLJANA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

JANUAR Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Mleko/laktoza Čokolino ali čokolad

JANUAR Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Ponedeljek Torek Mleko/laktoza Čokolino ali čokolad Dan Zajtrk Dopoldanska malica Kosilo Popoldanska malica Mleko/ Čokolino ali čokoladne kroglice/ mussli /, sledi oreščkov Čaj Pirin kruh/, Poli salama/sledi soje, gorčično seme Rezina paradižnika Hot dog

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard December je čas veselja in obdarovanja. To je tisti mesec, ki kljub nizkim temperaturam prinaša na lica tople nasmehe. K čimer seveda pripomorejo

Prikaži več

Dehidrator Appleberry

Dehidrator Appleberry Dehidrator Appleberry 10022726 10027859 Dear Spoštovani kupec, Čestitamo vam za nakup Klarstein ledomata. Prosimo vas, da natančno preberete priročnik za uporabo in upoštevate sledeče nasvete o namestitvi

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način] Predstavitev igre PROMETNA KAČA Okolju prijazno in varno v šolo Sebastian Toplak Ljubljana 29.2.2012 Vsebina Mreža Prometna kača Predstavitev mreže Izvedba igre (kampanje) Priprava na igro Izračun šolskega

Prikaži več

2. SESTANEK EKOODBORA OŠ POLJE

2. SESTANEK EKOODBORA OŠ POLJE 2. SESTANEK EKOODBORA OŠ POLJE Polje, 12.12.2011 Tatjana Pecin završan Predlog dnevnega reda Analiza okoljskega pregleda Predstavitev aktivnosti, ki jih izvajate Mreža predstavnikov učencev in učiteljev

Prikaži več

PETEK ČETRTEK SREDA TOREK PONEDELJEK VRTEC HRASTNIK 1430 Hrastnik, Novi log 11A Tel: ZA 1. IN 2. STAROSTNO OBDOBJE DAN ZAJTRK KOSILO POP.

PETEK ČETRTEK SREDA TOREK PONEDELJEK VRTEC HRASTNIK 1430 Hrastnik, Novi log 11A Tel: ZA 1. IN 2. STAROSTNO OBDOBJE DAN ZAJTRK KOSILO POP. BUHTELJ, KAKAV iz mleka lokalnega izvora ZELENJAVNA JUHA, ZAPEČENE TESTENINE S ŠUNKO, ZELENA SOLATA Z RADIČEM PREPEČENEC,* KRUH POLBELI KRUH, KUHAN PRŠUT, KISLA KUMARICA, BROKOLIJEVA KREMNA JUHA Z ZVEZDICAMI,

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA: OŠ BOŠTANJ

OSNOVNA ŠOLA: OŠ BOŠTANJ OSNOVNA ŠOLA: OŠ BOŠTANJ UČITELJ: TANJA DOBNIK PREDMET: LIKOVNA VZGOJA RAZRED: 1.a DATUM IN URA: 2 šolski uri (ali projekt) LIKOVNO PODROČJE: slikanje (rezanka, lepljenka) LIKOVNA TEHNIKA: kolaž LIKOVNA

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več