SPLOŠNI POGOJI O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike

2 Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, Gorenjska banka d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (e-pošta: kot ponudnik plačilnih storitev izdaja Splošne pogoje o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike. VSEBINA: 1. Splošne določbe Podatki o ponudniku plačilnih storitev Opredelitev izrazov Plačilne storitve Vrste plačilnih storitev... 8 a) Plačilne storitve, za katere mora uporabnik v banki odpreti osebni račun... 8 b) Plačilne storitve, za katere uporabniku v banki ni potrebno odpreti osebnega računa Izvrševanje plačilnih transakcij Plačilni nalog Izvrševanje plačilnih nalogov in obveščanje uporabnikov o izvršeni plačilni transakciji Prejem naloga Zavrnitev plačilnega naloga Preklic plačilnega naloga Izvršitev plačilnega naloga Posredovanje osebnih ali drugih zaupnih podatkov Poslovanje prek spletne banke Link in mobilne banke LinkM Uporaba Mobilne aplikacije Flik Pay Uporaba storitve osebne obravnave Osebni račun Vrste osebnih računov Poslovanje s posamezno vrsto osebnega računa a) Osebni račun b) Prvi osebni račun c) Študentski osebni račun d) Osebni račun nerezidenta e) Bonitetni in zlati osebni račun f) Srebrni osebni račun g) Osebni račun s knjižico h) Depozitni osebni račun i) Depozitni osebni račun nerezidenta j) Osebni račun za osebni stečaj k) Predplačniški račun l) Osnovni plačilni račun m) Osnovni plačilni račun nerezidenta n) Skrbniški osebni račun Poslovanje s posamezno vrsto Paketnega osebnega računa a) MINI paketni osebni račun vključuje: b) STANDARD paketni osebni račun vključuje: c) SUPER paketni osebni račun vključuje: d) TOP paketni osebni račun vključuje: Razpolaganje s sredstvi na osebnem računu Plačilne kartice a) Izdajanje kartic P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 2

3 b) Debetna kartica c) Kartica z odloženim plačilom d) Predplačniška kartica e) Uporaba kartice f) Uporaba kartice za spletne nakupe g) Uporaba kartice za obročna plačila h) Obveščanje uporabnika, plačila računov in stroškov i) Izguba kartice j) Prenehanje pravice uporabe k) Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic l) Nezgodno zavarovanje Ček SEPA direktne obremenitve po osnovni shemi SDD a) Soglasje b) Izvajanje plačilnih nalogov c) Ugovor d) Omejitve, prepovedi e) Povračila denarnih sredstev f) Obveščanje g) Reklamacije h) Nadomestila Limit na osebnem računu Izvedba depozita na bankomatu Avtomatski polog gotovine na bankomatu Avtomatsko plačilo UPN na bankomatu SMS storitve a) SMS transakcije b) SMS stanje c) SMS sporočilo za informacijo o stanju d) SMS alarm pod/nad določenim zneskovnim pragom e) SMS potek depozita f) SMS potek limita g) SMS sporočilo o prilivu na osebni račun h) Obveščanje ob oddaji plačila v spletni banki Link Vodenje osebnega računa Druge podlage za bremenitev računa Sankcije Odgovornost banke in povračila plačilnih transakcij Obveščanje in informiranje Nadomestila, obrestne mere in menjalni tečaji Sistem jamstva za vloge Prenehanje pogodbe Reševanje reklamacij in sporov Varovanje osebnih podatkov Končne določbe P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 3

4 1. Splošne določbe Ti splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v pravnem razmerju med banko in uporabnikom, ki sta sklenila Pogodbo o opravljanju plačilnih storitev za potrošnika (v nadaljevanju: pogodba). Pogodba in ti splošni pogoji s prilogami, kot sestavnim delom pogodbe, tvorijo okvirno pogodbo o opravljanju plačilnih storitev po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti uporabnika in banke kot ponudnika plačilnih storitev. 2. Podatki o ponudniku plačilnih storitev Ponudnik plačilnih storitev je Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (e-pošta: Gorenjska banka d.d., Kranj, je kot ponudnik plačilnih storitev, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev, vpisana v seznam bank in hranilnic, ki je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije. Nadzor nad banko kot ponudnikom plačilnih storitev opravlja Banka Slovenije. 3. Opredelitev izrazov Posamezni izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen: avtentikacija je postopek, ki ponudniku plačilnih storitev omogoča, da preveri istovetnost uporabnika plačilnih storitev ali upravičenost uporabe določenega plačilnega instrumenta, vključno z uporabo uporabnikovih osebnih varnostnih elementov; Banka Slovenije je centralna banka Slovenije in je pristojna za nadzor nad ponudnikom plačilnih storitev, njegovo podružnico ali zastopnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev v Republiki Sloveniji; banka je Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj; brezstično kartično poslovanje je način uporabe plačilne kartice, transakcija se izvede brez stika plačilne kartice in POS terminala, čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev opravita plačilne storitve za plačnika oziroma prejemnika plačila na območju različnih držav članic. Plačilna transakcija se izvrši čezmejno tudi v primeru, če isti ponudnik plačilnih storitev opravi plačilne storitve za plačnika v eni državi članici in za prejemnika plačila v drugi državi članici. datum valute je dan, ko banka odobri ali bremeni račun uporabnika in se upošteva pri obračunu obresti; debetna kartica je plačilna kartica s takojšnjim plačilom oz. takojšnjo bremenitvijo osebnega računa, na primer kartica Activa Maestro 1 ali debetna kartica Mastercard. Natančneje so posamezne plačilne kartice opisane v poglavju Plačilne kartice; delovni dan je dan, na katerega plačnikova ali prejemnikova banka, ki sodeluje pri izvršitvi plačilne transakcije, posluje tako, da omogoča izvrševanje plačilnih transakcij svojemu uporabniku; direktna obremenitev je plačilna storitev, s katero se poravnajo obveznosti plačnika do prejemnika plačila z neposredno obremenitvijo plačnikovega plačilnega računa; plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja; domača plačilna transakcija je plačilna transakcija, pri kateri plačnikov ponudnik plačilnih storitev in prejemnikov ponudnik plačilnih storitev ali edini ponudnik plačilnih storitev opravijo plačilne storitve za plačnika in prejemnika plačila na območju Republike Slovenije; dovoljena prekoračitev sredstev na osebnem računu je dogovorjeno dovoljeno negativno stanje na računu; druge plačilne transakcije so transakcije, ki se izvršijo v katerikoli valuti, če se plačilna transakcija izvrši s prenosom denarnih sredstev med najmanj enim ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju Republike Slovenije, in ponudnikom plačilnih storitev, ki opravlja plačilne storitve na območju tretje države; država članica je država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3); 1 Debetno kartico Activa Maestro je možno uporabljati do Stranke, ki v zadnjih 24-ih zaporednih mesecih uporabljajo omenjene kartice, bodo pravočasno prejele nove debetne kartice, in sicer debetno kartico Mastercard, ki bo nadomestila obstoječo debetno kartico Activa Maestro. S prejemom nove kartice bodo imetniki teh kartic prejeli tudi navodila o uničenju oz. predaji stare kartice. S pričetkom menjave debetnih kartic obstoječim strankam bo banka nove debetne kartice Mastercard pričela izdajati tudi novim strankam. Uporabniki osebnih računov (ne velja za paketne račune) pri Gorenjski banki, ki so v preteklosti prejeli debetno kartico Activa Maestro, a le-te niso uporabljali več kot 24 zaporednih mesecev, novih debetnih kartic ne bodo prejeli, vendar lahko kadarkoli zaprosijo za novo debetno kartico, v kolikor to sporočijo po telefonu v klicni center Gorenjske banke , preko spletne/mobilne banke ali se osebno zglasijo v najbližji poslovalnici Gorenjske banke. Pri obisku poslovalnice Gorenjske banke za upravljanje s sredstvi na računu predložitev katerekoli debetne kartice ni potrebno, dovolj je le veljaven osebni dokument. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 4

5 efektivna obrestna mera (EOM) je v odstotku izražena stopnja, ki predstavlja razmerje med skupnimi stroški kredita (limita) za uporabnika in skupnim zneskom kredita (limita) in se izračuna v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih; enolična identifikacijska oznaka pomeni številko transakcijskega računa uporabnika ali drugo enolično identifikacijsko oznako uporabnika pri banki; EONIA je referenčna obrestna mera v evro območju; izredni limit je znesek najvišje dovoljene prekoračitve na računu, ki ga dovoli banka stranki, da lahko v določenem znesku za določen čas uporablja denar s svojega osebnega računa, tudi če nima lastnih sredstev na njem; kartica z odloženim plačilom je plačilna kartica, pri katerih imetnik te kartice poravna celotni dolg enkrat mesečno, vsak mesec in na izbrani dan v mesecu, z direktno obremenitvijo z osebnega računa oziroma s plačilnim nalogom. Tak primer plačilnih kartic sta kartica Activa Mastercard 2 in kartica z odloženim plačilom Mastercard. Natančneje sta plačilni kartici opisani v poglavju Plačilne kartice. kreditno plačilo je plačilna storitev, pri kateri plačnik odredi posamezne plačilne transakcije (plačilni nalogi) ali več plačilnih transakcij (trajni nalogi) svojemu ponudniku plačilnih storitev; kritje na računu je vsota pozitivnega stanja v domači in tujih valutah in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na transakcijskem računu; močna avtentikacija je avtentikacija z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja uporabnika (kar ve samo uporabnik), lastništva uporabnika (kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivost drugih in so zasnovani tako, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo; obročno plačilo je plačilo blaga ali storitev na obroke, od 2 do 12 obrokov, ki ga omogoča Activa Mastercard kartica; osnovna shema SDD je osnovna shema SEPA direktnih obremenitev (SDD) in določa pravila, standarde in postopke za izvajanje direktnih obremenitev SEPA, kjer je plačnik praviloma potrošnik, prejemnik plačila pa je pravna oseba; PIN je osebna identifikacijska številka (Personal Identification Number); plačilna kartica je lahko debetna kartica, predplačniška kartica in kartica z odloženim plačilom, namenjena za plačevanje na prodajnih mestih in dvigovanje gotovine doma in v tujini (v nadaljevanju kartice). Natančneje so posamezne kartice opisane v poglavju Plačilne kartice; plačilna storitev je katerakoli od aktivnosti, ki jo banka opravlja v okviru svoje poslovne dejavnosti in v obsegu, kot je dogovorjeno s Pogodbo, sklenjeno med banko in uporabnikom in temi splošnimi pogoji; plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali je odrejena v njegovem imenu ali jo odredi prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije prek banke neodvisna od osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila; plačilni instrument pomeni vsako napravo ali niz postopkov oziroma oboje, ki so dogovorjeni med posameznim uporabnikom in njegovo banko, in je vezan le na tega uporabnika z namenom, da ga uporabi za odreditev plačilnega naloga (kot na primer kartice, certifikat za spletno banko); plačilni nalog je navodilo plačnikovi banki, s katerim plačnik ali prejemnik plačila odredi izvedbo plačilne transakcije; plačnik je potrošnik, ki odredi plačilno transakcijo tako, da izda plačilni nalog, zagotovi soglasje k izvršitvi plačilnega naloga, ki ga izda prejemnik plačila, ali naroči odreditev plačilnega naloga s strani ponudnika storitve odreditve plačil; plačnikov ponudnik plačilnih storitev je banka plačnika; pogodba je pogodba, sklenjena med banko in uporabnikom, s katero se pogodbeni stranki dogovorita o opravljanju plačilnih storitev banke za uporabnika; ponudnik storitve odreditve plačil je ponudnik plačilnih storitev (tretja oseba), ki uporabniku na njegovo zahtevo omogoča odreditev plačilnega naloga, vendar le, če je transakcijski račun uporabnika dostopen preko interneta; ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih je ponudnik plačilnih storitev (tretja oseba), ki uporabniku na podlagi njegovega izrecnega soglasja omogoča storitev zagotavljana informacij o enem ali več uporabnikovih računih, vendar le, če je oziroma so transakcijski račun oziroma računi uporabnika dostopni preko interneta; POS je elektronski terminal na prodajnem mestu za sprejemanje kartic; 2 Od dalje bo banka postopoma pričela z zamenjavo obstoječih kartic z odloženim plačilom, t.i. kartic Activa Mastercard, z novimi karticami z odloženim plačilom Mastercard, ki bodo nadomestile obstoječe kartice. S prejemom nove kartice bodo imetniki teh kartic prejeli tudi navodila o uničenju oz. predaji stare kartice. S pričetkom menjave kartic z odloženim plačilom obstoječim strankam bo banka nove kartice z odloženim plačilom Mastercard pričela izdajati tudi novim strankam. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 5

6 predhodno obvestilo je obvestilo, ki ga prejemnik plačila pošlje plačniku o znesku in predvidenem datumu izvršitve SDD. Prejemnik plačila in plačnik se dogovorita o obliki, rokih in načinu posredovanja predhodnega obvestila; predplačniška kartica je plačilna kartica, ki omogoča porabo le v okviru vnaprej naloženih sredstev, ki jih uporabnik sam zagotavlja. Tak primer plačilneih kartice sta predplačniška kartica Activa Mastercard 3 inje predplačniška kartica Mastercard. Natančneje sta je plačilnai karticai opisanai v poglavju Plačilne kartice; prejemnik plačila je pravna oseba, podjetnik, zasebnik, oseba civilnega prava ali potrošnik, ki je predvideni prejemnik denarnih sredstev, ki so bila predmet plačilne transakcije; prejemnikov ponudnik plačilnih storitev je banka prejemnika denarnih sredstev, v korist katerega je izvršena plačilna transakcija; redni limit je znesek najvišje dovoljene prekoračitve na računu, ki ga dovoli banka stranki, da lahko v določenem znesku za določen čas uporablja denar s svojega osebnega računa, tudi če nima lastnih sredstev na njem; RS je v nadaljevanju okrajšava za Republiko Slovenijo; SEPA (Enotno območje plačil v evrih) je okolje, v katerem lahko potrošniki, poslovni subjekti in drugi uporabniki plačilnih storitev pri ponudnikih plačilnih storitev izvajajo in prejemajo plačila v evrih, pod enakimi osnovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi ter poslovnimi običaji, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA; SMS je oznaka za kratko telefonsko sporočilo (Short Message Service); soglasje za izvršitev plačilne transakcije je: o predložitev papirnega, elektronskega ali plačilnega naloga na magnetnem mediju s strani uporabnika banki, o predložitev pooblastila za izvršitev plačilne transakcije s strani uporabnika v primeru plačilne transakcije, ki jo odredi prejemnik plačila, o predložitev plačilnega naloga s strani ponudnika storitev odreditve plačil; soglasje za zagotavljanje informacije o računih je soglasje uporabnika ponudniku storitev zagotavljanja informacij o transakcijskih računih uporabnika pri banki; trajni nosilec podatkov je vsak instrument, ki uporabniku omogoča shranjevanje podatkov, naslovljenih osebno nanj, tako da so dostopni za poznejšo uporabo tako dolgo, kakor je potrebno za namene teh podatkov, in ki omogoča nespremenjeno predvajanje shranjenih podatkov (papir, elektronska oblika obvestila v pdf obliki); transakcijski račun imenovan tudi: osebni račun ali račun je plačilni račun, ki ga odpre in vodi banka za uporabnika za namene izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene, povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika; tretja država pomeni državo, ki ni država članica iz 9. alinee tega odstavka; UPN je kratica za univerzalni plačilni nalog, ki se uporablja za gotovinska in negotovinska plačila ter za pologe in dvige gotovine; uporabnik je potrošnik, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ki z banko sklene pogodbo o opravljanju plačilnih storitev (v nadaljevanju: pogodba); uporabnik kartice je uporabnik osebnega računa in njegova pooblaščena oseba, ki pridobi plačilno kartico; ZPlaSSIED je kratica uporabljena v teh pogojih in pomeni Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ( Ur. List RS št. 7 z dne ) Standardizirani izrazi na ravni Evropske unije: IZRAZ Vodenje računa Izdaja debetne kartice Izdaja kreditne kartice Prekoračitev OPREDELITEV Ponudnik računa upravlja račun, da ga stranka lahko koristi. Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano z računom stranke. Znesek vsake transakcije, izvedene s kartico, se trga neposredno in v celoti s strankinega računa. Ponudnik računa izda plačilno kartico, povezano s plačilnim računom stranke. Celoten znesek transakcij, izvedenih z uporabo kartice v dogovorjenem obdobju, se na dogovorjeni datum deloma ali v celoti trga s strankinega plačilnega računa. Kreditna pogodba, sklenjena med ponudnikom in stranko, določa, ali se stranki za izposojo denarja zaračunajo obresti. Ponudnik računa in stranka se vnaprej dogovorita, da si lahko stranka izposodi denar, če na njenem računu ni več sredstev. Pogodba določa največji znesek, ki si ga stranka lahko izposodi, in ali se ji zato zaračunajo nadomestila in obresti. 3 Obstoječe predplačniške kartice Activa Mastercard je možno uporabljati do Stranke, ki uporabljajo omenjene kartice, bodo pravočasno prejele nove predplačniške kartice, in sicer predplačniško kartico Mastercard, ki bo nadomestila obstoječo predplačniško kartico Activa Mastercard. S prejemom nove kartice bodo imetniki teh kartic prejeli tudi navodila o uničenju oz. predaji stare kartice. S pričetkom menjave predplačniških kartic obstoječim strankam bo banka nove predplačniške kartice Mastercard pričela izdajati tudi novim strankam. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 6

7 Kreditno plačilo Trajni nalog Direktna obremenitev Dvig gotovine Ponudnik računa po navodilih stranke nakaže denar z računa stranke na drug račun. Ponudnik računa po navodilih stranke redno nakazuje fiksen znesek z računa stranke na drug račun. Stranka dovoli drugi osebi (prejemniku), da ponudniku računa naroči prenos denarnih sredstev z računa stranke na račun druge osebe (prejemnika). Ponudnik računa nato nakaže denar prejemniku na datum ali datume, dogovorjene med stranko in prejemnikom. Zneski se lahko spreminjajo. Stranka lahko s svojega računa dvigne gotovino. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 7

8 4. Plačilne storitve Banka opravlja za uporabnika tiste plačilne storitve, o katerih sta se pogodbeni stranki dogovorili s pogodbo. Pogodbeni stranki se lahko posebej pisno dogovorita, da bo banka za uporabnika opravljala tudi druge, z zakonom dovoljene plačilne storitve. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki in postane sestavni del pogodbenega dogovora po pogodbi Vrste plačilnih storitev a) Plačilne storitve, za katere mora uporabnik v banki odpreti osebni račun: 1. izvrševanje plačilnih transakcij: je plačilna storitev, pri kateri banka na podlagi plačilnega naloga uporabnika v breme njegovega računa izvede plačilno transakcijo v dobro računa prejemnika pri banki ali pri drugemu ponudniku plačilnih storitev in/ali pri kateri banka na podlagi plačilnega naloga plačnika, posredovanega banki ali prejetega prek drugega ponudnika plačilnih storitev, odobri račun uporabnika; 2. polog gotovine na transakcijski račun: je plačilna storitev, pri kateri uporabnik banki izroči bankovce in/ali kovance v dobro svojega računa pri banki; 3. dvig gotovine iz transakcijskega računa: je plačilna storitev, pri kateri uporabnik znesek v breme svojega računa pri banki prevzame v obliki bankovcev in/ali kovancev; 4. izdaja plačilnih instrumentov je plačilna storitev, pri kateri banka uporabniku izda plačilni instrument, ki je vezan le na enega uporabnika in s katerim bo uporabnik banki odredil plačilni nalog; 5. pridobivanje plačilnih instrumentov: je plačilna storitev, pri kateri banka prejemniku plačila zagotavlja izvrševanje plačilnih transakcij, ki jih je odredil plačnik z uporabo določenega plačilnega instrumenta; 6. direktna obremenitev je plačilna storitev, kjer prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega računa, prejemnikov ponudnik plačilnih storitev pa odobri prejemnikov račun za uspešno izvedeno direktno obremenitev; 7. storitev odreditve plačil je plačilna storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika plačilnih storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev; 8. storitev zagotavljanja informacij o računih je internetna plačilna storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem plačilnem računu ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev. b) Plačilne storitve, za katere uporabniku v banki ni potrebno odpreti osebnega računa: 1. denarno nakazilo: je plačilna storitev, pri kateri banka prejme plačnikova denarna sredstva, ne da bi odprla račun za plačnika ali prejemnika plačila, izključno z namenom, da se enak znesek denarnih sredstev da na razpolago prejemniku plačila ali se prenese prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev, ki da sredstva na razpolago prejemniku plačila ali jih prenese na prejemnikov račun. Za opravljanje zgoraj navedenih plačilnih storitev banka nudi dodatne storitve, za uporabo katerih mora uporabnik izpolniti posebno vlogo oziroma ustrezno opcijo, navedeno v vlogi za odprtje računa (glede na vrsto dodatne storitve), banka pa mora opravljanje dodatne storitve odobriti in sicer: - uporaba spletne banke Link in mobilne banke LinkM, - uporaba Mobilne aplikacije Flik Pay, - limit na osebnem računu, - avtomatski prenos sredstev, - SMS storitve, - poslovanje s plačilnimi karticami. 5. Izvrševanje plačilnih transakcij 5.1. Plačilni nalog Plačnik izda oziroma posreduje banki plačilni nalog na enega od naslednjih možnih načinov: - na papirju, - elektronsko Močna avtentikacija plačnika Banka opravi močno avtentikacijo uporabnika, kadar uporabnik: - dostopa do računa prek interneta, P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 8

9 - posreduje plačilne transakcije na daljavo preko spletne banke Link ali mobilne banke LinkM in odredi plačilno transakcijo preko ponudnika storitev odreditve plačil, - opravi kakršno koli dejavnost preko kanala na daljavo, ki lahko pomeni tveganje plačilne prevare ali goljufije ali druge zlorabe. Banka mora vzpostaviti ustrezne varnostne ukrepe, s katerimi zavaruje zaupnost in celovitost osebnih varnostnih elementov uporabnika. Banka za plačilne transakcije na daljavo, za plačilne transakcije odrejene preko ponudnika storitev odreditve plačil in za informacije, ki se zahtevajo preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih uporabi močno avtentikacijo uporabnika, ki vsebuje elemente za dinamično povezavo plačilne transakcije z določenim zneskom in določenim prejemnikom plačila. Banka omogoči ponudniku storitev odreditve plačil in ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih, da upošteva postopke močne avtentikacije, ki jih je Banka zagotovila uporabniku Izvrševanje plačilnih nalogov in obveščanje uporabnikov o izvršeni plačilni transakciji Statusi plačilnih nalogov: Status plačilnega naloga Soglasje za izvršitev Prejet papirni plačilni nalog Prejet elektronski plačilni nalog Izvršen plačilni nalog Zavrnjen plačilni nalog Opis statusa plačilnega naloga Plačilni nalog predstavlja soglasje banki, da izvrši plačilno transakcijo na način in v obsegu, kot izhaja iz plačilnega naloga. Plačilni nalog je prejet, ko je izročen pooblaščeni osebi v bančni poslovalnici. Plačilni nalog je prejet, ko je odložen na strežnik banke. Plačilni nalog je izvršen, ko je: - zmanjšano stanje na računu uporabnika in povečano stanje na računu prejemnika plačila, če sta oba računa pri banki; - zmanjšano stanje na računu uporabnika, posredovan nalog za odobritev prejemnikovega računa in zagotovljeno kritje prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev, če ima prejemnik račun pri drugem ponudniku plačilnih storitev v RS; - zmanjšano stanje na računu uporabnika, posredovan nalog za odobritev prejemnikovega računa in zagotovljeno kritje prejemnikovemu ponudniku plačilnih storitev, če ima prejemnik račun pri izvajalcu plačilnih storitev v drugi EU/EEA državi ali tretji državi. Zavrnjen plačilni nalog je nalog, ki ga je banka prejela in: - za katerega ni bilo zagotovljeno kritje za izvršitev plačilnega naloga. - je nečitljiv, popravljen ter ne vsebuje popolnih podatkov za izvršitev. - drugi predpisi prepovedujejo izvršitev plačilnega naloga Prejem naloga Banka izvrši plačilno transakcijo, ko prejme plačilni nalog, razen če so podani pogoji za zavrnitev plačilnega naloga. Plačilni nalogi morajo biti izpolnjeni v skladu s predpisi in standardi v plačilnih sistemih ter navodili banke za izpolnjevanje plačilnih nalogov, ki so objavljeni na spletnih straneh banke in v poslovalnicah banke. Če banka prejme plačilni nalog na dan, ki ni določen kot njen delovni dan ali če prejme plačilni nalog po poteku časa, ki je določen v Urniku opravljanja plačilnih transakcij za potrošnike, se šteje, da je plačilni nalog prejela naslednji delovni dan. Banka s ponudnikom storitev odreditve plačil varno komunicira in ob vsaki odreditvi plačila ponudnik storitev odreditve plačil dokaže svojo istovetnost pri banki. Banka plačilne naloge posredovane preko ponudnika storitev odreditve plačil obravnava enako kot plačilne naloge, ki jih prejme neposredno od uporabnika, skladno s pogoji določenimi v teh splošnih pogojih. Banka po prejemu plačilnega naloga preko ponudnika storitev odreditve plačil, ponudniku storitev odreditve plačil posreduje ali mu da na voljo vse informacije o odreditvi plačilne transakcije in vse informacije, ki so ji dostopne glede izvršitve plačilne transakcije. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 9

10 Soglasje za zagotavljanje informacij o računih Uporabnik lahko poda soglasje ponudniku storitev zagotavljanja informacij o računih za vpogled in informacijo o stanju na njegovem računu. Banka s ponudnikom storitev zagotavljanja informacij o računih varno komunicira in ob vsaki komunikaciji ponudnik storitev zagotavljanja informacij o računih dokaže svojo istovetnost pri banki. Banka zahteve po podatkih posredovane preko ponudnika storitev zagotavljanja informacij o računih obravnava na nediskriminatoren način Zavrnitev plačilnega naloga Banka lahko zavrne izvršitev plačilnega naloga, če niso izpolnjeni vsi pogoji za izvršitev plačilnega naloga. Banka o zavrnitvi in če je mogoče, o razlogih za zavrnitev in postopku za odpravo napak, ki so bile vzrok za zavrnitev, obvesti uporabnika, razen če je to prepovedano na podlagi drugih predpisov. Banka obvestilo iz prvega odstavka tega člena posreduje ali da na voljo uporabniku ob prvi priložnosti, najkasneje pa v roku, ki je določen za izvršitev plačilnega naloga, v točki izvršitev plačilnega naloga Preklic plačilnega naloga Plačnik lahko kadarkoli prekliče plačilni nalog tako, da umakne soglasje za izvršitev plačilne transakcije. Plačnik ne more preklicati plačilnega naloga potem, ko je plačilni nalog za izvršitev plačilne transakcije postal nepreklicen, to pomeni, ko ga prejme plačnikova banka, razen za plačilne naloge z datumom izvršitve v naprej, najpozneje do konca delovnega dne pred datumom izvršitve plačilne transakcije. Če plačilno transakcijo odredi prejemnik plačila z direktno obremenitvijo, plačnik lahko prekliče plačilni nalog, ki ga je odredil prejemnik plačila, najkasneje en delovni dan pred izvršitvijo plačilne transakcije, in sicer do 12. ure (pri čemer se sobota ne šteje za delovni dan). Po poteku rokov iz prvega do tretjega odstavka te točke lahko uporabnik prekliče plačilni nalog le na podlagi dogovora z banko. Če plačilni nalog odredi ponudnik storitev odreditve plačil, uporabnik ne sme preklicati plačilnega naloga potem, ko je dal soglasje ponudniku storitev odreditve plačil za odreditev plačilne transakcije Izvršitev plačilnega naloga Banka izvrši plačilni nalog, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - da banka prejme plačilni nalog v skladu z Urnikom opravljanja plačilnih transakcij za potrošnike, ki je priloga k tem splošnim pogojem in da je zanj zagotovljeno kritje na računu, - da je plačilni nalog izpolnjen čitljivo in popolno (brez popravkov), z vsemi zahtevanimi podatki, - da ne obstajajo zakonske ovire za izvršitev plačilnega naloga. Plačilni nalog ne sme biti vezan na noben odložni ali razvezni pogoj. Če ima plačilni nalog zapisan odložni ali razvezni pogoj, nima pravnih učinkov in ga banka zavrne. Pri plačilnih nalogih banka v primerih, ko ni posebnih navodil uporabnika, po svoji najboljši presoji v korist uporabnika določi način izvršitve. S samim prejemom plačilnega naloga tretje osebe ne pridobijo nikakršnih pravic nasproti banki. Če uporabnik predloži banki nepravilno enolično identifikacijsko oznako na plačilnem nalogu, banka ni odgovorna za nepravilno izvršitev plačilne transakcije. Če uporabnik poleg enolične identifikacijske oznake ali drugih podatkov, ki jih zahteva banka za izvršitev plačilnega naloga banki predloži tudi druge podatke, je banka odgovorna samo za izvršitev plačilne transakcije v skladu z enolično identifikacijsko oznako, ki jo je predložil uporabnik. Uporabnik je odgovoren za točnost in popolnost podatkov na plačilnem nalogu. Banka ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi izvršitve ponarejenih ali spremenjenih plačilnih nalogov. Uporabnik je dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti banko o neodobreni in/ali neizvršeni plačilni transakciji, ko je ugotovil, da je prišlo do takšnih plačilnih transakcij, najkasneje pa v roku 13 mesecev po dnevu obremenitve oziroma odobritve računa. Uporabnik je dolžan nemudoma in brez odlašanja obvestiti banko o izvršeni plačilni transakciji, ki bi bila izvršena v njegovo korist brez pravne podlage. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 10

11 Če je na nalogu določen datum izvršitve vnaprej, banka pogoje za izvršitev plačilnega naloga preverja največ en delovni dan pred posredovanjem plačilnega naloga v plačilni sistem. Banka zagotavlja, da bo na podlagi plačilnega naloga uporabnika znesek plačilne transakcije odobren na računu prejemnikovega ponudnika plačilnih storitev kot sledi: - za plačilni nalog v evrih v primeru domače plačilne transakcije na dan prejema plačilnega naloga (če ni v nalogu določen poznejši datum izvršitve, in če je bil predložen do ure, ki jo vnaprej določi banka, ter izpolnjuje pogoje za prejem naloga. V primeru predložitve po tej uri se šteje, kot da je plačilni nalog predložen naslednji delovni dan.); - za plačilni nalog v evrih v primeru čezmejne plačilne transakcije, najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po prejemu plačilnega naloga; - za plačilni nalog v valuti države članice, ki ni v evrih, v primeru domače, čezmejne ali druge plačilne transakcije, najkasneje do konca četrtega delovnega dne po prejemu plačilnega naloga; - za plačilni nalog v valuti tretje države, v primeru domače, čezmejne ali druge plačilne transakcije, najkasneje do konca četrtega delovnega dne po prejemu plačilnega naloga. Za zgoraj naštete alinee 2, 3 in 4 velja, da se rok za izvršitev plačilne transakcije podaljša za 1 delovni dan, če je plačilni nalog predložen v papirni obliki. Uporabnik in banka se dogovorita, da se plačilni nalogi v domačem plačilnem prometu izvršijo po vrstnem redu prejema in v okviru kritja na računu, razen če ni drugače dogovorjeno. Pri tem banka upošteva prioritete, določene z zakonom. Brez soglasja uporabnika banka izvrši plačilo na podlagi izvršljivega sklepa sodišča o izvršbi, izvršljivega sklepa davčnega organa o izvršbi ali prisilni izterjavi oziroma izvršljivega sklepa drugega državnega organa o rubežu denarnih sredstev na tem računu. Če banka vodi račun uporabniku v domači valuti in tujih valutah, banka v primeru, če za izvršitev plačilnega naloga v valuti na katero se glasi plačilni nalog, na računu ni dovolj sredstev, izvrši konverzijo iz razpoložljivih drugih valut po nalogu uporabnika. Če naloga za konverzijo ni, banka plačilni nalog zavrne Posredovanje osebnih ali drugih zaupnih podatkov Osebni ali drugi zaupni oziroma varovani podatki, ki so banki na razpolago ali jih potrošnik sporoči banki v zvezi z opravljanjem storitev (npr. izvršitvijo plačilnega naloga) in ki med bankami za ta namen potujejo prek omrežja SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), bodo lahko na podlagi posebne zahteve posredovani domačim ali tujim (tudi v ZDA) državnim, upravno-administrativnim ali sodnim organom zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in ukrepov zoper financiranje terorističnih aktivnosti. 6. Poslovanje prek spletne banke Link in mobilne banke LinkM Plačilne naloge lahko uporabnik posreduje banki tudi prek spletne banke Link in/ali mobilne banke LinkM, če sta se uporabnik in banka na posebni vlogi uporabnika dogovorila za uporabo spletne banke Link. Način in pogoji poslovanja prek spletne banke Link so določeni v Pogojih za poslovanje prek spletne banke Link Gorenjske banke d.d., Kranj, ki so v primeru poslovanja prek spletne banke Link sestavni del teh splošnih pogojev. Tehnična in programska oprema, ki je potrebna za poslovanje s spletno banko Link, je navedena v vsakokrat veljavni verziji Vloge za odobritev uporabe spletne banke Link. 7. Uporaba Mobilne aplikacije Flik Pay Z uporabo Mobilne aplikacije Flik Pay se lahko izvajajo takojšnja kreditna plačila, ki so na voljo 24/7, s takojšnjim ali skoraj takojšnjim medbančnim kliringom in odobritvijo računa prejemnika plačila in posredovanjem potrditve plačniku, če sta se uporabnik in banka s posebno vlogo uporabnika dogovorila za uporabo Mobilne aplikacije Flik Pay. Način in pogoji poslovanja prek Mobilne aplikacije Flik Pay so določeni v Pogojih za uporabo Mobilne aplikacije Flik Pay, ki so v primeru uporabe Mobilne aplikacije Flik Pay sestavni del teh splošnih pogojev. 8. Uporaba storitve osebne obravnave Banka lahko v okviru osebne obravnave na podlagi zahteve naročnika izvaja vse bančne storitve iz nabora svojih siceršnjih storitev, razen tistih, kjer obstajajo zakonske omejitve (npr. odprtje računa ipd.). Uporabnik lahko k storitvi osebne obravnave pristopi s podpisano Pristopno izjavo. Osebnega bančnika si uporabnik lahko izbere sam, ali pa mu ga dodeli banka. Način in pogoji poslovanja storitve osebne obravnave so določeni v Splošnih pogojih pri storitvah osebne obravnave, ki so v primeru pristopa in uporabe storitve osebne obravnave sestavni del teh splošnih pogojev. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 11

12 9. Osebni račun 9.1. Vrste osebnih računov Banka na posebno pisno vlogo uporabnika odpre enega ali več izmed naslednjih računov: a) osebni račun, b) prvi osebni račun, c) študentski osebni račun, d) osebni račun nerezidenta, e) bonitetni in zlati osebni račun, f) srebrni osebni račun, g) osebni račun s knjižico, h) depozitni osebni račun, i) depozitni osebni račun nerezidenta, j) osebni račun za osebni stečaj, k) predplačniški račun, l) osnovni plačilni račun, m) osnovni plačilni račun nerezidenta, n) skrbniški osebni račun (v nadaljnjem besedilu: osebni račun) in paketne osebne račune. Vsi našteti osebni računi so namenjeni za osebno rabo imetnika in ne za kakršnokoli poslovno rabo. Banka strankam ne odpira osebnih računov za opravljanje dejavnosti, pač pa mora stranka za opravljanje dejavnosti odpreti poslovni transakcijski račun. Banka uporabniku po sklenitvi pogodbe odpre račun, če izpolnjuje naslednje zahteve in pogoje: - banki posreduje pravilne podatke za izpis pisne vloge za odprtje osebnega računa, ki jo uporabnik tudi podpiše, - uporabnik mora biti poslovno sposoben oziroma poslovanje v njegovem imenu opravlja poslovno sposoben zakoniti zastopnik ali skrbnik, - predloži dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo uporabnika in/ali oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu, ob upoštevanju predpisov, vključno z določbami zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, - banki predloži davčno številko ter - predloži vse potrebne podatke za vodenje registra računov, drugo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi in morebitno drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka. Pred sklenitvijo pogodbe o opravljanju plačilnih storitev banka izroči ali posreduje preko elektronske pošte uporabniku te splošne pogoje. Veljavni splošni pogoji so dostopni tudi na spletni strani banke. Uporabnik ima lahko pri banki enega ali več osebnih računov, na katerega lahko prejema le nakazila na svoje ime. Če uporabnik ne izpolnjuje več pogojev za posamezno vrsto računa, ki so navedeni v točki 9.2. in 9.3. teh splošnih pogojev, mu lahko banka spremeni osebni račun v vrsto računa, za katerega izpolnjuje pogoje. Banka o nameravani spremembi vrste računa uporabnika obvesti na dogovorjeni način. Če uporabnik v dveh mesecih ne nasprotuje spremembi oziroma se z banko ne dogovori o drugi vrsti računa, se šteje, da se s spremembo računa strinja, banka pa po preteku navedenega roka preoblikuje račun. Uporabnik s tem prevzame vse pravice in obveznosti, ki veljajo pri banki za novo vrsto računa. V primeru osebnega stečaja uporabnika osebnega računa mu banka na osebnem računu omeji poslovanje, ukine redni ali izredni limit in onemogoči razpolaganje s sredstvi na osebnem računu, ki spadajo v stečajno maso, skladno s predpisi s tega področja. Fizičnim osebam ne odobravamo limitov še štiri leta po končanem postopku osebnega stečaja Poslovanje s posamezno vrsto osebnega računa a) Osebni račun Osebni račun lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, ki sprejme pogoje banke. Banka po odprtju osebnega računa izda uporabniku debetno kartico (več o kartici se nahaja v poglavju Debetne kartice). P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 12

13 Za razpolaganje s kritjem na osebnem računu lahko uporabnik uporablja še kartico z odloženim plačilom, spletno banko Link in/ali mobilno banko LinkM, Mobilno aplikacijo Flik Pay, SMS storitve, direktne obremenitve in izdaja naloge za plačila. Na osebnem računu je uporabniku lahko odobren redni ali izredni limit, za kar se uporabnik z banko posebej pisno dogovori. b) Prvi osebni račun Prvi osebni račun banka odpre osebi do dopolnjenega 15. leta starosti. Za mladoletnega državljana RS s stalnim prebivališčem v RS ali mladoletnega tujca, rezidenta RS, odpreta račun skupaj oba starša. Ob odprtju računa morata starša podpisati pooblastilo, s katerim eden drugega pooblaščata za samostojno poslovanje z računom in razpolaganje s sredstvi na računu. V primeru, da omenjenega pooblastila ne podpišeta ali je pooblastilo preklicano, lahko z računom poslujeta in s sredstvi na računu razpolagata le z vsakokratnim istočasnim podpisom obeh, pri čemer lahko pooblastilo oziroma istočasni podpis obeh staršev nadomesti odločba centra za socialno delo ali sodna odločba, s katero je dovoljeno poslovanje in razpolaganje s sredstvi na računu le enemu staršu. S starši so izenačeni posvojitelji. Skrbniki in rejniki in mladoletne osebe lahko odprejo račun in razpolagajo s sredstvi na računu s soglasjem centra za socialno delo. Določilo o vzajemnem pooblastilu staršev za samostojno razpolaganje s sredstvi na računih mladoletnih oseb velja za račune odprte od vključno Poslovanje s prvim osebnim računom je dovoljeno le v korist otroka in ne za kakršnekoli druge namene staršev oziroma oseb, ki so odprle račun. V primerih, ko želi odpreti prvi osebni račun le eden od staršev, ker drugi starš ni znan ali je umrl, ali je drugemu staršu odvzeta roditeljska pravica, mora starš, ki želi odpreti račun, podati o tem pisno izjavo ter banki predložiti ustrezna dokazila (izpis iz rojstne matične knjige otroka, mrliški list, sporazum o varstvu in vzgoji otroka, odločbo sodišča o varstvu in vzgoji otroka). Na tej podlagi banka odpre prvi osebni račun, s katerim lahko posluje in razpolaga s sredstvi na računu le starš, ki je račun odprl. O nastopu okoliščin iz 1. stavka tega odstavka in vseh drugih spremembah družinskega statusa, ki vplivajo na poslovanje s prvim osebnim računom, so starši dolžni obveščati banko. Uporabnik do polnoletnosti lahko polaga in dviga sredstva samo s pisnim dovoljenjem staršev ali posvojiteljev, uporabnik, ki je pod skrbništvom ali v rejništvu, pa le s soglasjem centra za socialno delo. Določbe o odprtju se nanašajo tudi na zaprtje prvega osebnega računa. Za poslovanje s prvim osebnim računom ni mogoče pooblastiti tretjih oseb. Za razpolaganje s kritjem na prvem osebnem računu zakoniti zastopnik uporablja debetno kartico za storitve na bankomatih in na prodajnih mestih v RS in v tujini. Zakoniti zastopnik tega računa ne sme uporabljati za lastno poslovanje in sprejemanje svojih nakazil in prilivov. Na prvem osebnem računu limit ni mogoč. V primeru prekoračitve kritja na računu in/ali v primeru nastanka drugih obveznosti do banke iz naslova poslovanja z računom, sta banki poleg uporabnika solidarno zavezana poravnati obveznosti tudi oba zakonita zastopnika. c) Študentski osebni račun Študentski osebni račun lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, s statusom dijaka oziroma študenta, ki je star najmanj 15 in ne več kot 27 let, ni v delovnem razmerju in banki predloži dokumente za identifikacijo in dokazilo o statusu dijaka oziroma študenta. Na študentskim osebnem računu uporabnik ne more samostojno razpolagati s sredstvi do dopolnjenega 18. leta starosti, razen s pisnim dovoljenjem vsaj enega od staršev, ki pa ni nujno, da s sredstvi na računu razpolaga kot zakoniti zastopnik. Uporabnik ne more do svoje polnoletnosti pooblastiti druge osebe za poslovanje s študentskim računom. Banka po odprtju študentskega osebnega računa izda uporabniku in morebitnemu zakonitemu zastopniku/pooblaščencu debetno kartico z osebno številko za storitve na bančnih avtomatih in na prodajnih mestih v državi in v tujini (več o tem v poglavju Debetne kartice). Debetno kartico za mladoletnega imetnika računa lahko prevzame le zakoniti zastopnik. Študentski osebni račun nastane tudi s preoblikovanjem prvega osebnega računa po dopolnjenem 15. letu otrokove starosti. Z dopolnjenim 18. letom starosti morebitno zakonito zastopništvo preneha in preide v stalno pooblastilo. V primeru, da polnoletni uporabnik računa pooblastila na računu ne želi, ga lahko prekliče v katerikoli poslovalnici Gorenjske banke. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 13

14 Za razpolaganje s kritjem na študentskem osebnem računu lahko uporabnik uporablja tudi kartico z odloženim plačilom, storitve spletne banke Link in mobilne banke LinkM, Mobilne aplikacije Flik Pay, SMS storitve, direktne obremenitve in izdaja naloge za plačila. Na študentskem osebnem računu lahko banka dijakom in študentom na podlagi rednih mesečnih prilivov odobri redni limit najdlje do konca šolskega leta (dijakom do 31.8., študentom pa do 30.9.), razen če z listinami komitent ne dokaže drugače (npr. Odločba za prejemanje štipendije). Do uporabnikove polnoletnosti za redni limit na študentskem osebnem računu lahko zaprosi uporabnik le s sopodpisom zakonitega zastopnika. d) Osebni račun nerezidenta Osebni račun nerezidenta lahko odpre fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v tujini, in sicer ne glede na državljanstvo, in nima dovoljenja za bivanje v RS, z veljavnostjo najmanj šest mesecev (v nadaljevanju: nerezidenti) in banki predloži dokument za identifikacijo. Za uporabnika, ki ni polnoleten, osebni račun lahko odpre zakoniti zastopnik. Banka po odprtju osebnega računa nerezidenta izda uporabniku debetno kartico (več o tem v poglavju Debetne kartice). Za razpolaganje s sredstvi na osebnem računu nerezidenta lahko uporabnik uporablja še spletno banko Link, SMS storitve, direktne obremenitve in izdaja naloge za plačila. Na osebnem računu nerezidenta limit ni mogoč, prav tako ni mogoča uporaba plačilnih kartic. e) Bonitetni in zlati osebni račun Bonitetni osebni račun oziroma zlati osebni račun lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, ki sprejme pogoje banke in zagotavlja priliv sredstev. Banka odobri odprtje bonitetnega oziroma zlatega osebnega računa glede na posebno boniteto uporabnika v okviru njegove individualne obravnave in v skladu s svojo poslovno politiko. Za poslovanje z bonitetnim ali zlatim osebnim računom veljajo določila točke a). Banka lahko na podlagi bonitetne presoje uporabniku odobri tudi drugačne pogoje poslovanja. f) Srebrni osebni račun Srebrni osebni račun lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, ki sprejme pogoje banke in prejema pokojnino na račun ter banki predloži dokumente za identifikacijo in potrdilo izplačevalca pokojnine, da je prejemnik le-te. Za poslovanje s srebrnim osebnim računom veljajo določila točke a). g) Osebni račun s knjižico Osebni račun s knjižico ima lahko odprt državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, ki sprejme pogoje banke. Banka izda uporabniku knjižico, ki je namenjena evidentiranju prometa na tem računu in nima narave hranilne vloge. Za razpolaganje s kritjem na osebnem računu s knjižico lahko uporabnik izdaja naloge za polog in dvig gotovine na bančnem okencu v poslovalnicah banke. Na osebnem računu s knjižico poslovanje s karticami, z direktnimi obremenitvami, z limitom in s sodobnimi tržnimi potmi ni mogoče. Od novih osebnih računov s knjižico ni več mogoče odpreti, niti opraviti spremembe iz že obstoječih računov v osebne račune s knjižico. h) Depozitni osebni račun Depozitni osebni račun lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, ki sprejme pogoje banke in takoj veže sredstva. Depozitni osebni račun je namenjen izključno za opravljanje plačilnih storitev med računi uporabnika, pri čemer so denarna sredstva na računu praviloma namenjena za nadaljnje varčevanje pri banki. Poslovanje je možno le na bančnem okencu, s spletno banko Link in/ali s SMS storitvami. Na depozitni osebni račun ni dovoljeno prejemati rednih mesečnih prilivov iz naslova plače, pokojnine, štipendije, socialnih transferjev ipd. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 14

15 Na depozitnem osebnem računu limit ni mogoč, prav tako ni mogoča uporaba direktnih obremenitev in plačilnih kartic. Uporabniku za poslovanje na bančnem okencu izdamo identifikacijski kartonček. i) Depozitni osebni račun nerezidenta Depozitni osebni račun nerezidenta lahko odpre fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v tujini in sicer ne glede na državljanstvo in nima dovoljenja za bivanje v RS z veljavnostjo najmanj šest mesecev (v nadaljevanju: nerezident), ki sprejme pogoje banke in takoj veže sredstva najmanj v višini, kot to določa Sklep o obrestnih merah banke. Depozitni osebni račun nerezidenta je namenjen izključno za opravljanje plačilnih storitev med računi uporabnika, pri čemer so denarna sredstva na računu praviloma namenjena za nadaljnje varčevanje pri banki. Poslovanje je možno le na bančnem okencu, s spletno banko Link in/ali s SMS storitvami. Na depozitni osebni račun nerezidenta ni dovoljeno prejemati rednih mesečnih prilivov iz naslova plače, pokojnine, štipendije, socialnih transferjev ipd. Na depozitnem osebnem računu nerezidenta limit ni mogoč, prav tako ni mogoča uporaba direktnih obremenitev in plačilnih kartic. Uporabniku za poslovanje na bančnem okencu izdamo identifikacijski kartonček. j) Osebni račun za osebni stečaj Osebni račun za osebni stečaj lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS, ki banki predloži soglasje sodišča za odprtje računa, izjavo o prejemanju rednih mesečnih prilivov na račun in pogodbo o zaposlitvi oziroma potrdilo o prejemanju rednih mesečnih prilivov na račun. Banka po odprtju osebnega računa izda uporabniku debetno kartico (več o tem v poglavju Debetne kartice). Za razpolaganje s kritjem na osebnem računu, izvzemši zakonske omejitve, lahko uporabnik uporablja še spletno banko Link in mobilno banko LinkM, SMS storitve, direktne obremenitve in izdaja naloge za plačila. Na osebnem računu za osebni stečaj uporabniku ni omogočen redni ali izredni limit. k) Predplačniški račun Predplačniški račun omogoča razpolaganje s predplačniško kartico, zato je namenjen le uporabnikom te kartice. Uporabnik kartice zagotavlja sredstva na predplačniškem računu z nakazilom prek plačilnega naloga, spletne banke Link ali mobilne banke LinkM ali bančnega okenca. Razpoložljiva sredstva na tem računu morajo zadostovati za poravnavo obveznosti do banke iz naslova nadomestil, stroškov in tečajnih razlik, ki nastanejo pri poslovanju s predplačniško kartico, zato mora imeti uporabnik zagotovljeno minimalno stanje 10 evrov. Poraba s predplačniško kartico je možna v okviru dobroimetja na računu (nad minimalnim stanjem) in dnevnih limitov na kartici. Najvišje dovoljeno stanje sredstev na predplačniškem računu je omejeno na evrov. Prav tako je omejen tudi najvišji znesek posameznega nakazila sredstev na predplačniški račun in sicer v višini evrov. Uporabnik kartice mora pred vsakim nakazilom sredstev preveriti stanje na predplačniškem računu in opraviti nakazilo sredstev v okviru predpisanih omejitev. V kolikor nakazilo sredstev na predplačniški račun preseže predpisane omejitve, banka lahko zavrne nakazilo v celotnem znesku. Na predplačniški račun ni dovoljeno prejemati rednih mesečnih prilivov iz naslova plače, pokojnine, štipendije, socialnih transferjev ipd. Na predplačniškem računu limit ni mogoč, prav tako ni mogoča uporaba direktnih obremenitev in drugih plačilnih kartic. l) Osnovni plačilni račun Osnovni plačilni račun lahko odpre državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec, rezident RS (ki zakonito prebiva v Sloveniji), vključno s potrošnikom brez stalnega naslova in prosilcem za azil ter potrošnikom, ki mu dovoljenje za bivanje ni bilo odobreno, vendar njegov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč. Banka po odprtju osebnega računa izda uporabniku debetno kartico (več o tem v poglavju Debetne kartice). Za razpolaganje s kritjem na osnovnem plačilnem računu lahko uporabnik transakcije opravlja na bančnem okencu, na bankomatih, uporablja spletno banko Link, direktne obremenitve in izdaja naloge za plačila. P-OR Splošni pogoji o opravljanju plačilnih storitev za potrošnike 15

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 25.4.2018 Velja

Prikaži več

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več