NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA. Mesar in slaščičar 3. letnik (3. d)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA. Mesar in slaščičar 3. letnik (3. d)"

Transkripcija

1 Izobraževalni center Piramida Maribor Srednja šola za prehrano in živilstvo Park mladih Maribor NAČRT PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Mesar in slaščičar 3. letnik (3. d) Šolsko leto 2016/2017 Ravnatelj: Davorin Urih Razredničarka: Mojca Šumandl Maribor, september 2016

2 VSEBINA: 1 PRIPRAVA NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 2 PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 3 ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 3.1 OCENJEVANJE PROGRAMSKIH ENOT Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja Timsko ocenjevanje Minimalni standardi znanja Integrirane ključne kvalifikacije Interesne dejavnosti (ID) Praktično usposabljanje z delom (PUD) 3.2 ČASOVNI RAZPORED PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 4 OBVEŠČANJE 5 NAPREDOVANJE DIJAKA V VIŠJI LETNIK 6 SPREMLJANJE NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 7 PRILOGE

3 1 PRIPRAVA NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Načrt preverjanja in ocenjevanja znanja (v nadaljevanju NPOZ) je potrdil učiteljski zbor (v nadaljevanju UZ), na seji dne V začetku šolskega leta 2016/2017 (najkasneje do ) se NPOZ objavi na spletnih straneh šole. 2 PODLAGE ZA IZDELAVO NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Načrt preverjanja in ocenjevanja znanja je sestavni del izvedbenega kurikula šole. Pri pripravi NPOZ so bile upoštevane sledeče podlage: a) pravne: Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10) Pravilnik o šolski dokumentaciji (Ur. l. št. 96/1999, 108/1999 in 97/2006) Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (Ur.l. št 102/1999, 50/2001, 53/2001 in 56/2008) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu (Ur.l. RS, št. 23/2011) Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. št. 78/07) b) drugi nacionalni dokumenti: Izobraževalni program slaščičar in mesar ( Katalogi znanj za ključne kvalifikacije (v nadaljevanju KK) in strokovne module oziroma module: Slovenščina: IK/katalog.htm Matematika: IK/katalog.htm Angleščina: IK/katalog.htm Nemščina: IK/katalog.htm Športna vzgoja:

4 IK/katalog.htm Osnove podjetništva in prodaja: Osnove biotehnologije s prehrano: Sladice: Sladoled: Izdelava mesnin Prodaja mesa in mesnin Katalogi znanj za odprti kurikul: Šola za življenje Izdelava lastnega projekta Lastni projekt v mesarstvu Klavništvo Spoznavanje prazničnih jedi Katalogi standardov integriranih ključnih kvalifikacij (v nadaljevanju IKK) Izpitni katalogi za slaščičarja in mesarja: c) šolski dokumenti: Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017, Izvedbeni kurikul za program srednjega poklicnega izobraževanja slaščičar Publikacija šole 2016/2017, Katalog znanj za odprti kurikul (izdelava lastnega projekta, lastni projekt v mesarstvu, šola za življenje, klavništvo), Šolski pravilniki: Šolska pravila (Publikacija šole 2016/2017), Šolska pravila ocenjevanja (Publikacija šole 2016/2017), Pravila o napredovanju dijakov (opisana v tem dokumentu pod zaporedno št. 5).

5 3 ELEMENTI NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 3.1 OCENJEVANJE PROGRAMSKIH ENOT Ob koncu posameznih ocenjevalnih sklopov dijaki dobijo vprašanja za preverjanje in ocenjevanje. Preverjanje, kot priprava na ocenjevanje se izpelje tako, da dijaki dobijo list z nalogami, ki vsebuje kriterije za ocenjevanje, točkovanje posameznih nalog in dovoljene pripomočke. Dijaki naloge rešijo, nato pa preverjajo rešitve in se samoocenjujejo. Sledi ocenjevanje podobnih nalog. Primeri nalog oz. vprašanj z vrednotenjem in orientacijskimi mejami točk za oceno, so za posamezne programske enote, ki se ocenjujejo, podani v prilogi. Pri ocenjevanju učitelji upoštevajo naslednje kriterije: 1. Pri oceni strokovnih vsebinskih sklopov (teoretični del) oz. zagovora obravnavanih vsebin: - poznavanje osnovnih pravil o varnem delu in ekološka osveščenost, - poznavanje vrstnega reda opravil za določeno delo (tehnoloških postopkov), - poznavanje principov delovanja (povezovanje teorije in prakse), - poznavanje postopkov iskanja informacij za določena opravila, - sposobnost uporabe instrumentov in naprav pri svojem delu, - poznavanje snovi, obravnavane pri praktičnem pouku. 2. Pri strokovnih vsebinskih sklopih v delavnici se pri oceni izdelka ali storitve: - pristop do dela in upoštevanje varstva pri delu, - upoštevanje navodil učitelja oziroma upoštevanje tehnoloških postopkov, - pravilna uporaba ustreznih surovin, pripomočkov oz. instrumentov in drugih naprav pri delu, - kakovost izdelave izdelka, - iniciativnost, samostojnost, estetski izgled izdelka in racionalna uporaba materiala, - odnos do dela in delovnih sredstev. 3. Pri oceni delovnih poročil tehnološkega poročila: - pisava (čitljiva pisava), - pravilna izpolnjenost vseh rubrik poročila, - sprotno prinašanje poročil o delu v ocenitev, - opravljeno zadostno število ur praktičnega pouka, kot je predpisano za določeno obdobje. 4. Pri oceni projektnega dela :

6 - samoiniciativnost (dijak predlaga ali izrazi željo po izdelavi določene projektne naloge), - sprotno delo (vmesno poročanje o napredovanju dela), - sodelovanje z dijaki in mentorjem, - uporaba raznih virov informacij, - kvaliteta izdelave projektne naloge (izdelek, plakat, multimedijska predstavitev) - poročanje pred razredom (govor, mimika, izražanje ). Pri končni oceni je upoštevano razmerje 40 : 60 v korist praktičnega dela. Preglednica 1 prikazuje programske enote, ki se ocenjujejo. Preglednica 1: Programske enote, ki se ocenjujejo Programska enota Slovenščina Matematika Angleški jezik Nemški jezik Športna vzgoja Osnove podjetništva in prodaja Osnove biotehnologije s prehrano Sladice Sladoled Izdelava mesnin Prodaja mesa in mesnin Izdelava lastnega projekta Lastni projekt mesarstvu Klavništvo Šola za življenje Spoznavanje slovenskih prazničnih jedi Praktično usposabljanje z delom PUD Interesne dejavnosti ID Integrirane ključne kvalifikacije IKK Preglednica 2: Učitelji, ki poučujejo programske enote Številčno ocenjevanje Besedno ocenjevanje

7 Programska enota Učitelji, ki poučuje programsko enoto A. Predmeti za doseganje KK Slovenščina Jenny Mulaosmanović Matematika Dušanka Vrenčur Angleški jezik Tamara Kovač Športna vzgoja Vesna Grgan, Matjaž Žižek Osnove podjetništva in prodaja Marlena Vinter Osnove biotehnologije s Zdenka Masten prehrano Sladice Apolonija Lipovšek, Marija Horvat Sladoled Silva Hostnik, Marija Horvat Izdelava mesnin Polonca Leskovar Mesarič in Franc Kebler Prodaja mesa in mesnin Polonca Leskovar Mesarič in Franc Kebler C. Odprti kurikul Izdelava lastnega projekta Silva Hostnik, Marija Horvat, Franc Kebler Lastni projekt v mesarstvu Silva Hostnik in Franc Kebler Klavništvo Polonca Leskovar Mesarič in Franc Kebler Šola za življenje Katarina Naranđa in Dušanka Vrenčur Spoznavanje slovenskih Jasna Komerički, Kaja Trlep in Franc Kebler prazničnih jedi Ostali sodelavci Laboranti Jelka Potnik, Nataša Pem Knjižničarka Vesna Grgan Svetovalna delavka Tanja Slaček Organizator PUD-a Darko Hercog Preglednica 3 prikazuje programske enote in njihovo delitev na posamezne ocenjevalne enote. Dijak dobi iz vsake ocenjevalne enote vsaj eno oceno. Preglednica 3: Ocenjevanje programskih enot Programska enota Ocenjevalne enote Slovenščina A: Književnost v času in prostoru 1

8 Programska enota Matematika Angleški jezik Nemški jezik Športna vzgoja Osnove podjetništva in prodaja Osnove biotehnologije s prehrano Sladice Sladoled Izdelava mesnin Prodaja mesa in mesnin Izdelava lastnega projekta Lastni projekt v mesarstvu Klavništvo Spoznavanje slovenskih prazničnih jedi Šola za življenje Ocenjevalne enote B: Javna besedila,uradna/neuradna besedila C: Književnost v času in prostoru 2 D: Strokovna besedila A: Linearna funkcija in enačba in neenačba B: Kvadratna funkcija in enačba in neenačba C: Prostorska geometrija A: Looking good Vreme B: Have you ever A: Orientierung in der Stadt B: Kaufen und schenken C: Landeskunde D: Deutsche sprache und kultur A: Osnovni program B: Izbirni športi A: Podjetništvo B: Prodaja A: Sistematika in vloga mikroorganizmov B: Vpliv mikroorganizmov na živila in zdravje A: Izdelava poltrajnih in svežih sladic B: Porcijske sladice A: Sladoled A: Mesni izdelki A: Priprava mesa in mesnin za prodajo B: Prodaja mesa in mesnin A: Projektno delo A: Projektno delo A: Klavni obrati in priprava na zakol B: Zakol živali A: Praznično leto Slovencev in značilne jedi gastronomskih regij A: Predstavljam svoj poklic B: Kalkulacije Oblike in načini preverjanja in ocenjevanja znanja

9 Preglednica 3 prikazuje oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. Preglednica 3: Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja SLO MAT ANJ NEJ ŠVZ OPP OBT SLA SLD IME PMM KLA ILP LPM ŠZŽ SPJ I II III Legenda: I II III individualno v dvojicah skupinsko Preglednica 4 prikazuje načine preverjanja in ocenjevanja znanja. Preglednica 4: Načini preverjanja in ocenjevanja znanja SLO MAT ANJ NEJ ŠVZ OPP OBT SLA SLD IME PMM KLA ILP LPM ŠZŽ SPJ Legenda: v posameznem obdobju ocenjevanja se preverjajo in ocenjujejo kompetence: 1. pisno (šolske naloge, testi, poročila o vajah, domače naloge), 2. ustno, govorni nastop, igre vlog, nastop, zagovor, referati, 3. praktično (izdelek, storitev, nastop, zagovor, izvedba vaje), 4. laboratorijske vaje, 5. drugo: delovna poročila, seminarske naloge, projektne naloge, raziskovalne naloge, terensko delo, ipd Timsko ocenjevanje Pri programskih enotah, kjer se v izobraževalni proces vključujeta dva učitelja ali več, posameznega dijaka ocenjuje več ocenjevalcev s posameznih področij, ki predlagajo skupno oceno. Pri strokovnih vsebinskih sklopih, področjih, temah učitelj ocenjuje naslednje elemente: -ocenjevanje kompetenc s pisnim izražanjem,

10 -ocenjevanje kompetenc z ustnim izražanjem, - ocenjevanje kompetenc s strokovnim praktičnim delom, -ocenjevanje delovnih poročil, seminarskih nalog, laboratorijskih vaj ipd. Končna ocena strokovnega vsebinskega sklopa oz. modula je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Timsko ocenjevanje je predvideno pri programskih enotah, ki so prikazane v preglednici 5. Preglednica 5: Programske enote, kjer se timsko ocenjuje Programska enota Področje Izvajalci Sladice (slaščičarji) Teorija, praksa Sladoled (slaščičarji) Teorija, praksa Izdelava mesnin (mesarji) Teorija, praksa Prodaja mesa in mesnin Teorija, (mesarji) praksa Izdelava lastnega Teorija, projekta (slaščičarji in del praksa mesarjev) Lastni projekt v Teorija, mesarstvu (mesarji) praksa Klavništvo (mesarji) Teorija, Šola za življenje (slaščičarji in del mesarjev) Spoznavanje slovenskih prazničnih jedi (del mesarjev) praksa Teorija Teorija, praksa Apolonija Lipovšek, Marija Horvat Silva Hostnik, Marija Horvat Polonca Leskovar Mesarič, Franc Kebler Polonca Leskovar Mesarič, Franc Kebler Silva Hostnik, Marija Horvat, Franc Kebler Silva Hostnik, Franc Kebler Polonca Leskovar Mesarič, Franc Kebler Katarina Naranđa in Dušanka Vrenčur Jasna Komerički, Kaja Trlep, Franc Kebler Minimalni standardi znanja Minimalni standardi znanj so določeni na osnovi katalogov znanj procesno skozi celo šolsko leto. Zapisani so v letnih pripravah učiteljev (v prilogi). Minimalne standarde znanja ima vsak učitelj pri sebi, zbrani pa so v šolski svetovalni službi in v medioteki Integrirane ključne kvalifikacije Integrirane ključne kvalifikacije (učenje učenja, socialne spretnosti, podjetništvo, okoljska vzgoja,

11 zdravje in varnost pri delu, informacijsko komunikacijska pismenost, načrtovanje in vodenje kariere), ki se izvajajo integrirano pri posameznih programskih enotah, ne ocenjujemo s številčnimi ocenami, ampak spremljamo. V ta namen je UZ pripravil instrumentarij za ugotavljanje doseganja ciljev nabor vprašanj za spremljanje integriranih ključnih kvalifikacij je v prilogi. KLJUČNE KVALIFIKACIJE Učenje učenja Informacijsko komunikacijska pismenost Zdravje in varnost pri delu Okoljska vzgoja Socialne spretnosti Načrtovanje in vodenje kariere Podjetništvo GLAVNI CILJI POSAMEZNE KLJUČNE KVALIFIKACIJE Delo z različnimi viri, vztrajnost v procesu učenja, daljša ali krajša koncentracija, kritična refleksija, uporaba uspešnih strategij učenja, motiviranost, prepoznavanje lastnega stila učenja. Spoznavanje pomena in vloge informacije v sodobni družbi. Oblikovanje besedil, oblikovanje razpredelnic, shranjevanje informacij, uporaba interneta in elektronske pošte, uporaba slovarjev. Zdravo in varno delovno mesto in sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za zdravo in varno delo. Poznavanje nevarnosti na delovnem mestu. Poznavanje predpisov in odgovornosti. Varovanje okolja v Sloveniji in poznavanje kompleksnih okoljskih problemov. Poznati povezanost med izčrpavanjem naravnih virov, onesnaževanjem okolja in načinom življenja. Timsko delo, komunikacija, mirno reševanje sporov, oblikovanje pozitivne samopodobe, spoštovanje med seboj, sprejemanje drugih in drugačnih, sodelovalno učenje. Postavljanje lastnih ciljev, poznavanje možnosti za razvoj kariere, ugotavljanje interesov, mapa lastnih dosežkov. Iznajdljivost pri pripravi in prodaji izdelka ali storitve, načrtovanje in organizacija dela, razvijanje in izvedba projektov, ekonomičnost pri delu, prilagodljivost v poklicnih priložnostih, sposobnost vzpostavljanja primernega odnosa v različnih situacijah. Preglednica 7 prikazuje razvrstitev oz. spremljavo IKK po programskih enotah. Preglednica 7: Razvrstitev IKK po programskih enotah

12 SLO MAT ANJ NEJ ŠVZ OPP OBT SLA SLD IME PMM KLA ILP LPM ŠZŽ SPJ UU IKP ZV OK SS NK P Legenda: ključne kvalifikacije, ki se razvijajo in uresničujejo v posameznih programskih enotah: UU - Učenje učenja IKP - Informacijsko komunikacijska pismenost ZV - Zdravje in varnost pri delu OV - Okoljska vzgoja SS - Socialne spretnosti NK - Načrtovanje in vodenje kariere P Podjetništvo

13 3.1.5 Interesne dejavnosti (ID) V letnem delovnem načrtu (LDN) so za šolsko leto 2016/2017 določene naslednje interesne dejavnosti: OBVEZNI DEL: 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPAJ Športni dnevi Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju SKUPAJ VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 4 4 Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke) Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov SKUPAJ PROSTA IZBIRA DIJAKA Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi Tečaj cestnoprometnih predpisov Mladinska raziskovalna dejavnost Tekmovalna dejavnost v znanju Socialno delo Mentorstva in pomoč drugim Organizirano dopolnilno izobraževanje itd. SKUPAJ PROSTA IZBIRA DIJAKA: 8 UR (izbere v šolskem katalogu OIV ali prinese ustrezno potrdilo). Potek posameznih aktivnosti se priloži načrtu (priloga). SPREMLJAVA: Razrednik spremlja realizacijo interesnih dejavnosti. Obvezna je 80 % prisotnost, sicer se o ukrepih dogovori UZ.

14 3.1.6 Praktično usposabljanje z delom (PUD) Delodajalec vodi evidenco praktičnega izobraževanja v delovnem procesu v skladu s priporočili za izvedbo PUD. Po končanem praktičnem usposabljanju z delom posameznemu dijaku potrdi pripravljeno poročilo o praktičnem izobraževanju. Poleg tega izpolni obrazec z naslovom»analiza dela dijaka na PUD-u«. Izvajalec PUD v obratovalnici v obrazec vpiše svoje podatke in glede na opisne kriterije presodi doseganje ciljev, stopnjo usposobljenosti in reprodukcije znanja za posameznega dijaka. Učitelj ali organizator praktičnega usposabljanja in mentor skupaj oblikujeta oceno oz. ugotovitev spremljave praktičnega usposabljanja z delom za posameznega dijaka.

15 ANALIZA DELA DIJAKA NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM (slaščičar) Podjetje: Ime in priimek dijaka: Naslov: Letnik: 3. Razred: Mentor delodajalec: Ki se izobražuje po programu: S križcem označite v ustrezno polje, v kolikšni meri je dijak usvojil predlagana znanja (štiri zvezdice zelo dobro, ena zvezdica - slabo). Samostojno pripravi surovine. Samostojno izdeluje testa, polnila in mase. Oblikuje izdelke (mehko pecivo). Pripravi izdelke za prodajo. Ocenite dijakovo delo med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu. Upošteva vidike varnega dela na delovnem mestu. Skrbi za higieno, ravna v skladu s HACCP sistemom. Upošteva navodila. Zaupano nalogo suvereno opravi. Samostojno pristopa k delu. Uporablja znanja, pridobljena v šoli. Odnos do sodelavcev. Dijak mora opraviti vsaj 304 ure. Število opravljenih ur je:. Mnenje mentorja delodajalca (vpišete po želji). Datum: MP Podpis mentorja:

16 ANALIZA DELA DIJAKA NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU Z DELOM (mesar) Podjetje: Ime in priimek dijaka: Naslov: Letnik: 3. Razred: Mentor delodajalec: Ki se izobražuje po programu: S križcem označite v ustrezno polje, v kolikšni meri je dijak usvojil predlagana znanja (štiri zvezdice zelo dobro, ena zvezdica - slabo). Pripravi stroje, naprave in pripomočke. Izdeluje presne mes., pripravljene in gotove jedi Oblikuje in pripravi meso za prodajo. Pripravi prodajno vitrino z mesom in izdelki. Prodaja izdelke. Pospravi in očisti delovno mesto. Ocenite dijakovo delo med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu. Upošteva vidike varnega dela na delovnem mestu. Skrbi za higieno, ravna v skladu s HACCP sistemom. Upošteva navodila. Zaupano nalogo suvereno opravi. Samostojno pristopa k delu. Uporablja znanja, pridobljena v šoli. Odnos do sodelavcev. Dijak mora opraviti vsaj 304 ure. Število opravljenih ur je:. Mnenje mentorja - delodajalca (vpišete po želji). Datum: MP Podpis mentorja:

17 NAJAVA UČNEGA MESTA ZA SKLENITEV KOLEKTIVNE UČNE POGODBEVNE UOENE POGODBE Podjetje: Ime in sedež Šifra dejavnosti: Davčna številka: Številka verifikacije podjetja: Zastopnik oz. pooblaščenec: je pripravljeno skleniti kolektivno učno pogodbo za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom (v nadaljevanju PUD) v obsegu 304 ur z Izobraževalni center Piramida, Park mladih 3, 2000 Maribor Naziv in sedež šole Pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta do treh let oziroma do konca izobraževanja dijaka ali do prenehanja njegovega statusa. V spodnji tabeli so navedeni osebni podatki dijakov, za katere predlagamo sklenitev kolektivne učne pogodbe. Ime in priimek Letnik Poklic Opombe Časovno obdobje PUD: od oziroma najkasneje do konca šolskega leta 2016/2017. Datum: Žig: Podpis:

18 3.2 ČASOVNI RAZPORED PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Ocenjevalna obdobja, pričetek in konec šolskega leta ter izpitni roki so opredeljeni v publikaciji šole, ki jo prejme vsak dijak ob pričetku šolskega leta. Datumi skupinskih preverjanj in ocenjevanj so zapisani v dnevniku. 4 OBVEŠČANJE Obveščanje staršev in dijakov o uspehu Obveščanje staršev o uspehu dijaka poteka v skladu z letnim delovnim načrtom. Po 1. semestru, 16. januarja 2017, prejmejo starši prvo obvestilo. 22. maja 2017 pa prejmejo dijaki spričevalo oz. obvestilo o uspehu, če niso uspešno opravili letnika. Na začetku šolskega leta dijake seznanimo: s kompetencami in standardi znanj, ki naj bi jih dosegli, z minimalnimi standardi znanja, z načrtom preverjanja in ocenjevanja znanja, z oblikami in načini ocenjevanja, s pravili ocenjevanja, z dovoljenimi pripomočki (so navedeni na vsakem pisnem testu). Dijake predhodno seznanimo z dovoljenimi pripomočki že pri preverjanju znanja in pri izročitvi nabora nalog. z načini evidentiranja ocen z opisnimi kriteriji ocenjevanja in točkovniki. 5 NAPREDOVANJE DIJAKA Dijak, ki konča letnik, lahko pristopi k zaključnemu izpitu. Če ga uspešno opravi, s tem zaključi izobraževanje. Dijak konča letnik, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in izpolni druge obveznosti, določene z izobraževalnim programom. Dijak, ki obveznosti iz posameznega letnika ne izpolni do konca pouka v šolskem letu, lahko opravlja izpite po veljavnih določilih. Če se obveznosti ne ocenjujejo, jih dijak opravi na način in v rokih, ki jih določi UZ.

19 6 SPREMLJANJE NAČRTA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA Analiza uspeha se izdela pri posameznem programski enoti za vsak ocenjevalni sklop (po vsakem skupinskem preverjanju in ocenjevanju znanja). Rezultati analize se vpišejo v ustrezno rubriko v»dnevnik«najkasneje en teden po skupinskem ocenjevanju znanja. Na osnovi analiz se odločamo na sestankih UZ a o nadaljnjih ukrepih v oddelku. Analizo uspeha oddelka pa izdela razrednik pred vsako ocenjevalno konferenco. Terminska analiza uspeha dijakov se opravlja v istih obdobjih kot so definirana ocenjevalna obdobja. Na podlagi analize uspeha se pripravi osebni izobraževalni načrt za dijake, ki ne dosegajo minimalnih standardov znanj in niso pridobili pozitivnih ocen 7 PRILOGE 7.1 Časovni razpored skupinskih preverjanj in ocenjevanj znanja (v dnevniku) 7.2 Vprašalnik za spremljanje integriranih ključnih kvalifikacij 7.3 Prilagojeni urnik od 2. do

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE SODELOVANJE MOTOR PRENOVE Brdo, 20. 11. 2012 Dr. Justina Erčulj Dušan Vodeb Projekt unisvet OP 13.2.3.1.03.0001 Obseg novosti (v %) Obseg novosti (v %) NAČRT USPOSABLJANJ GRAF 1 - RAVNATELJI 100% 90% 80%

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur:

Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: Primer obetavne prakse za dejavnost-i z uporabo IKT 1 Učitelj: MARIJA VOK LIPOVŠEK Šola: OŠ Hruševec-Šentjur Predmet: Biologija 8 Razred: 8.b Št. ur: 1 Vsebinski sklop: OGRODJE Tema: VRSTE IN NALOGE KOSTI

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012-13 REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO POVPREČJE 6. RAZRED Slovenščina 45,45% 49,79% -4,34% Matematika 57,95% 67,91%

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A     G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz

Novo, certificirano izobraževanje Fit for Export Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoz Novo, certificirano izobraževanje "Fit for Export" Strateško in ciljno vstopiti na nemško govoreče trge regije DACH! Nič ni bolj razburljivo, kot spoznavanje sebe: na začetku izobraževanja boste najprej

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija vprašalnika za dijake

Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija vprašalnika za dijake MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKA SLOVENIJA TRETJE VMESNO POROČILO O SPREMLJANJU POSKUSNEGA UVAJANJA PROGRAMOV TEHNIK MEHATRONIKE IN TEHNIK OBLIKOVANJA (lektorirano gradivo) PRI PRIPRAVI POROČILA

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi IS 2004 Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, bostja

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi IS 2004 Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica,   bostja Izbira ravnatelja Boštjan Vouk TŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, e-mail: bostjan.vouk@tscng.neta V pomoč učiteljem pri izbiri ravnatelja je bil s pomočjo lupine DEX izdelan odločitveni

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME

Projekt: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISME Naslov delavnice: SPREMLJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA BRALNE PISMENOSTI V uvodu delavnice bodo udeleženci osvežili pojmovanja o bralni pismenosti in se seznanili z opredelitvijo, ki ji sledimo v projektu

Prikaži več

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA AKTIV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ROMANSKIH JEZIKIH, NEMŠČINI IN RUŠČINI I) PREVERJANJE IN OCEN

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA AKTIV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ROMANSKIH JEZIKIH, NEMŠČINI IN RUŠČINI I) PREVERJANJE IN OCEN PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA AKTIV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ROMANSKIH JEZIKIH, NEMŠČINI IN RUŠČINI I) PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA Ocenjevanje znanja se izvaja v skladu

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

OBVESTILO O GRADNJI IN OBRATOVANJU JAVNEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA Priloga Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev Izpolni agencija Vpisna št. v ur. evidenco operaterjev Osnovni podatki o operaterju

Prikaži več

Microsoft Word - 501_GEO_.doc

Microsoft Word - 501_GEO_.doc SPLOŠNA MATURA IZ GEOGRAFIJE V LETU 2011 Poročilo DPK SM za geografijo VSEBINA 1 Splošni podatki 1.1 Število in struktura kandidatov po izobraževalnem programu in statusu 1.2 Potek zunanjega ocenjevanja

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

KGZ Slovenije

KGZ Slovenije Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90 e-mail: kgzs.zavod-nm@gov.si splet: www.kmetijskizavod-nm.si RAZPORED USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FFS V POMLADNIH MESECIH 2019 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik Od branja do znanja. Književnost 1, učbenik za prvi letnik, DZS Na pragu besedila 1, izdaja s plusom, samostojni

Prikaži več