Magistrsko delo Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Magistrsko delo Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE, D. D."

Transkripcija

1 Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov ANALIZA POSLOVANJA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE, D. D. Mentor: izr. prof. dr. Aleš Novak Kandidatka: Katja Klander Kranj, februar 2013

2 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorju izr. prof. dr. Alešu Novaku za strokovno pomoč pri izdelavi magistrskega dela. Pri sodelovanju z njim mi bo v spominu ostalo predvsem njegovo korektno in kolegialno usmerjanje, saj me je s konstruktivnimi predlogi vodil skozi nastajanje pričujočega dela. Zahvala gre tudi univ. dipl. ekonomistu Andreju Slabanji iz podjetja Telekom Slovenije, d. d. za pomoč in nasvete pri pripravi magistrskega dela. Zahvaljujem se tudi lektorici ge. Anji Padar Tomažin, ki je lektorirala moje magistrsko delo. Prav tako se zahvaljujem svojim najbližjim, ki so me v času študija bodrili in podpirali. Ob mojih uspehih so se skupaj z mano veselili, ob malo manj prijetnih okoliščinah pa tudi sočustvovali. Skratka, čutili so z mano. Katja Klander

3 POVZETEK smo razdelili na teoretični in empirični (praktični) del. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovne literature predstavili in opisali ključne osnovne pojme na področju družb in računovodenja ter nekatere od njih pogledali tudi z vidika zakonodaje. Empirični del pa smo razdelili na preučitev letnih poročil in na izračun kazalnikov. Pri preučitvi letnih poročil podjetja Telekom Slovenije, d. d. smo se osredotočili na letni poročili za poslovni leti 2010 in 2011, natančneje na računovodske izkaze teh dveh poslovnih let. V nadaljevanju predstavljamo izračune kazalnikov, podamo svoje komentarje ter primerjamo vrednosti kazalnikov za poslovni leti 2010 in V zaključkih pa smo podali naše sklepne misli. KLJUČNE BESEDE: - letno poročilo, - računovodski izkazi, - bilanca stanja, - izkaz poslovnega izida, - kazalniki. ABSTRACT This master s thesis is divided into a theoretical and empirical (practical) part. In the theoretical part we introduce and describe the key basic terms from the field of company law and accounting by using professional literature and examine some of them from the aspect of legislation. The empirical part is divided into the examination of annual reports and the calculation of financial ratios. In the former part we exclusively focus on the annual reports of the Telekom Slovenia, d. d. company for the financial years 2010 and 2011, more specifically on financial statements for these two financial years. In the latter part we demonstrate the calculation of financial ratios, provide our comments and compare the value of financial ratios for the financial years 2010 and Our closing thoughts are provided in the conclusions. KEYWORDS: - annual report, - financial statements, - balance sheet, - income statement, - financial ratios.

4 KAZALO 1. UVOD PREDSTAVITEV PROBLEMA PREDSTAVITEV OKOLJA PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE METODE DELA TEORETIČNE OSNOVE OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV GOSPODARSKA DRUŽBA DELNIŠKA DRUŽBA POSLOVNI SISTEM RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODENJE, RAČUNOVODSKO POROČANJE IN RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE RAČUNOVODSKI IZKAZI BILANCA STANJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ GIBANJA KAPITALA LETNO POROČILO POSLOVNO POROČILO MEDNARODNI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA (MSRP) IN SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (SRS) KAZALNIKI V OKVIRU SRS 29 (2006) PODROČJE ZAKONODAJE LETNI POROČILI TELEKOMA SLOVENIJE 2010 IN RAČUNOVODSKO POROČILO IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TELEKOMA SLOVENIJE ZA LETO BILANCA STANJA TELEKOMA SLOVENIJE NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TELEKOMA SLOVENIJE ZA LETO BILANCA STANJA TELEKOMA SLOVENIJE NA DAN KRITIČNA ANALIZA IZRAČUN KAZALNIKOV KAZALNIKI V OKVIRU SRS 29 (2006) KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA (VLAGANJA) KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA (NALOŽBENJA) KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA KAZALNIKI GOSPODARNOSTI KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI... 43

5 4.2. PREVERITEV TEZ ZAKLJUČKI OCENA POSLOVANJA NA OSNOVI IZRAČUNANIH KAZALNIKOV PREDLAGANE REŠITVE MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA... 47

6 1. UVOD 1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA Temeljni problem magistrskega dela je prikaz in analiza temeljnih računovodskih izkazov v gospodarski družbi Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju besedila: Telekom Slovenije ali TS), in sicer izkaza poslovnega izida in bilance stanja Telekoma Slovenije. Podatke smo pridobili iz letnih poročil 1 za poslovni leti 2010 in Podjetje je poslovno leto 2010 zaključilo z izgubo, že naslednje leto pa je zabeležilo dobiček. Leta 2011 je prišlo tudi do združitve družb Telekoma Slovenije in hčerinskega podjetja Mobitel, d. d. (v nadaljevanju besedila: Mobitel), zato nas bo zanimalo, ali je na poslovanje oziroma dobiček v letu 2011 vplivala združitev omenjenih družb. Zaradi zgoraj navedenega bomo pogledali, kako se združitev obeh družb odraža v računovodskih izkazih, ali je bila združitev smiselna ter, kako spojitev vpliva na sâmo poslovanje družbe Telekom Slovenije. V nadaljevanju bomo preverili naslednje teze: 1. teza: Stopnja dolžniškosti financiranja se je znižala. 2. teza: Stopnja obratnosti investiranja je po združitvi narasla. 3. teza: Likvidnost (združenega) podjetja se je izboljšala. 4. teza: Gospodarnost poslovanja se je izboljšala. 5. teza: Dobičkonosnost kapitala se je povečala. Prvo tezo smo postavili ob predpostavki, da Mobitel nikoli ni toliko investiral kot Telekom Slovenije, zato pri Mobitelu posledično ni bilo tolikšne zadolženosti. Ob spojitvi obeh družb pa manjša zadolženost Mobitela skupno zadolženost v letu 2011 relativno zmanjša. Drugo in tretjo tezo smo postavili ob predvidevanju, da je imel Mobitel več obratnih sredstev kot Telekom Slovenije, prav tako tudi boljšo likvidnost, ob spojitvi obeh družb pa več obratnih sredstev Mobitela skupni delež obratnih sredstev poveča. Četrto in peto tezo smo postavili ob zavedanju, da je Telekom Slovenije v letu 2010 posloval z izgubo, ki je bila posledica slabitev naložb, teh pa v letu 2011 ni bilo več pričakovati. Predvsem dobičkonosnost kapitala je v interesu lastnikov podjetij pri združevanju, kar pomeni, da pri danem obsegu kapitala maksimizirajo dobiček. Vodstvo oziroma menedžment vsakega podjetja si prizadeva pridobiti in obdržati čim večji tržni delež v svoji dejavnosti oziroma panogi, hkrati pa obdržati tudi stranke, kupce in poslovne partnerje. Na hitro rastočem in razvijajočem se trgu doma in v tujini, ob hudi konkurenci ter v času gospodarske in finančne krize je to 1 Letna poročila vsebujejo tudi poslovna poročila, katerih vsebina je podrobno opredeljena v 70. členu ZGD-1, in računovodska poročila (računovodski izkazi). Uradni list RS, št. 42/2006 z dne , dosegljivo na: ( ). Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 1

7 težko doseči. Hitro in s premišljenimi potezami se je potrebno odzvati na spremembe in zahteve trga, kar velja tudi za področje informacijsko komunikacijske tehnologije oziroma za področje telekomunikacijske dejavnosti. Tudi zaradi tega vidika v nalogi upoštevamo združitev podjetij Telekoma Slovenije in Mobitela znotraj Skupine Telekom Slovenije in vpliv te združitve na poslovanje PREDSTAVITEV OKOLJA V predhodnem poglavju predstavljen problem bomo osvetlili v okviru podjetja, katerega osnovna dejavnost so telekomunikacije, s poudarkom na fiksni in mobilni telefoniji ter trženju interneta. V nadaljevanju zato na kratko predstavljamo podjetje, ki v Republiki Sloveniji predstavlja nacionalnega operaterja telekomunikacij, Telekom Slovenije. Telekom Slovenije je danes delniška družba, sicer pa je bilo podjetje v preteklosti združeno v skupno podjetje, imenovano PTT Slovenije. Leta 1995 se je podjetje PTT Slovenije razdelilo na Pošto Slovenije in Telekom Slovenije. Na ta način se je ustanovilo samostojno javno podjetje Telekom Slovenije, p. o. Leta 1998 se je podjetje privatiziralo in tako je nastopilo tudi preoblikovanje iz javnega podjetja v delniško družbo Telekom Slovenije, d. d. Leta 1999 je bila ustanovljena hčerinska družba SiOL, d. o. o., ki se je kasneje, leta 2007, pripojila k matičnemu podjetju ( V vsej zgodovini obravnavanega podjetja je bilo sicer prelomnih dogodkov še kar nekaj, prav tako tudi reorganizacij. Z zadnjo reorganizacijo, leta 2011, pa smo v podjetju izpeljali projekt združitve dveh največjih družb v Skupini Telekom Slovenije, in sicer Telekoma Slovenije in Mobitela. Novo, združeno podjetje se imenuje Telekom Slovenije, d. d. Na dan je bilo v Skupini tako zaposlenih 1741 ljudi, na dan združitve z Mobitelom, , pa 2765 ljudi ( Strukturo Skupine Telekom Slovenije predstavljajo matična družba Telekom Slovenije in več hčerinskih družb. Telekom Slovenije sestoji iz Kabineta uprave, ki predstavlja Sekretariat uprave, Službo za odnose z javnostmi, Službo za pravne zadeve in regulativo, Službo za kadre, Službo za varnost, Službo za projekte in sisteme kakovosti in Službo za notranje revidiranje, ki organizacijsko ne sodijo v sektorje. Organizacijska shema podjetja predstavlja enajst sektorjev, ki so organizirani v posamezne službe ali centre. Organigram 2 podjetja Telekom Slovenije prikazuje priloga številka PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE Predpostavke za reševanje našega problema bodo: letni poročili TS za poslovni leti 2010 in 2011, v okviru katerih bomo, na podlagi računovodskih poročil, ki jih posamezno letno poročilo vsebuje, prikazali izračune kazalnikov ter 2 Telekom Slovenije, d. d., Organizacijska shema družbe, dosegljivo na: ( ). Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 2

8 kazalniki, ki jih bomo uporabili za izračun, dobljene rezultate pa bomo predstavili, jih komentirali in razložili ter opravili medsebojno primerjavo. Omejitev za reševanje problema ne pričakujemo, razen v kolikor izračuna določenega kazalnika ne bomo mogli prikazati, ker ne bomo imeli potrebnih podatkov za njegov izračun METODE DELA V teoretičnem delu magistrskega dela bomo uporabili deskriptivno oziroma opisno metodo, s študijem domače strokovne literature in zakonov, v empiričnem delu pa bomo s pomočjo Slovenskega računovodskega standarda za računovodsko proučevanje/analiziranje številka 29 (SRS 29 (2006)) izračunali kazalnike, prikazali in interpretirali njihove izračune ter opravili medsebojno primerjavo. Za izračune kazalnikov bomo uporabili osnovne matematične računske operacije. Potrebne podatke, ki jih zahtevajo posamezni kazalniki, bomo pridobili iz letnih poročil TS za poslovni leti 2010 in 2011, natančneje iz računovodskih izkazov. Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija. Osredotočili se bomo na računovodske izkaze Telekoma Slovenije in ne na računovodske izkaze Skupine Telekom Slovenije. V sklopu računovodskih izkazov nas bosta najbolj zanimala izkaz poslovnega izida in bilanca stanja Telekoma Slovenije za poslovni leti 2010 in Za tako časovno obdobje smo se odločili, ker je Telekom Slovenije poslovno leto 2010 zaključil z izgubo, že naslednje leto, poslovno leto 2011, pa je zabeležil dobiček. Zanimivost je tudi ta, da se je Telekom Slovenije, kot matična družba, reorganizirala in tako se je k tej družbi pripojilo hčerinsko podjetje Mobitel. Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 3

9 2. TEORETIČNE OSNOVE 2.1. OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV V tem poglavju bomo predstavili nekatere ključne osnovne pojme, skupaj z razlago le-teh. Tako bomo osvetlili nekatere izraze, ki se bodo pojavljali skozi magistrsko delo GOSPODARSKA DRUŽBA Po 1. odstavku 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju besedila: ZGD-1) je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Nadalje pa ZGD-1 v 2. odstavku 3. člena pridobitno dejavnost opredeljuje kot vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Družba se mora vpisati v register, kjer se vpisujejo podatki o družbi, register pa vodi sodišče (43., 44. in 47. člen ZGD-1) DELNIŠKA DRUŽBA Delniška družba je ena izmed kapitalskih družb, katere osnovni kapital je razdeljen na delnice. Ustanovitelji delniške družbe so lahko pravne ali fizične osebe; mora jih biti najmanj pet. Gre za družbo z več lastniki, od katerih ima vsak eno ali več delnic. Lastniki delniških družb so delničarji, ki imajo vrsto pravic, med drugimi tudi glasovalno pravico in pravico do dividend POSLOVNI SISTEM Poslovni sistemi se lahko pojavljajo v najrazličnejših organizacijskih oblikah in tako predstavljajo celote med seboj povezanih sestavin, ljudi, sredstev in obveznosti do virov sredstev. Na ta način nastane poslovanje, kjer sestavine vplivajo druga na drugo. Poslovni sistem se nahaja v okolju, s katerim ga povezujejo medsebojni vplivi. Cilji poslovnega sistema so lahko različni, odvisno tudi s kakšno dejavnostjo se leta ukvarja oziroma s kom ali s čim posluje. Cilj je tako lahko zadovoljstvo uporabnikov ali kot navajata Melavc in Novak (2007: 43-44) tudi njihovo zadovoljevanje potreb s storitvami in izdelki in nadaljujeta, da je cilj poslovnega sistema tudi ugodni dobiček, kar pa ne velja za nepridobitne poslovne sisteme, kajti njihov cilj je določena količina, kakovost učinkov, njihova razdelitev in podobno RAČUNOVODSTVO, RAČUNOVODENJE, RAČUNOVODSKO POROČANJE IN RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE Čeprav so si izrazi podobni, moramo za vsakega izmed njih zapisati svojo definicijo. Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 4

10 »Računovodstvo je informacijska dejavnost spremljanja in proučevanja v denarni merski enoti izraženih pojavov, ki so povezani s poslovanjem kakega poslovnega sistema.«(kokotec-novak et al., 2002: 9). Turk (2002, v Novak, 2007) računovodenje opredeli kot»zbiranje, urejanje in obdelovanje v denarni merski enoti izrazljivih podatkov in oblikovanje v denarni merski enoti izraženih informacij, ki se nanašajo na preteklo ali prihodnje poslovanje «Isti avtor računovodenje opredeljuje tudi kot»v denarni merski enoti izraženo spremljanje in presojanje gospodarskih kategorij, ki ga uresničujejo ljudje skupaj z ostalimi soodvisnimi sestavinami na podlagi določenih računovodskih rešitev...«(turk (2002, v Novak, 2007)). Računovodsko poročanje ali računovodsko informiranje Turk (2002, v Novak, 2007) razlaga kot»seznanjanje uporabnikov z računovodskimi podatki in računovodskimi informacijami kot del računovodenja «Novak (2007: 29) v zvezi z opredelitvama navedenih dveh izrazov izraža svoj pogled, saj je mnenja, da sta za bralca dokaj zapleteni, še posebej, če mu to področje ni znano. Ob tem naj navedemo, da se s tem mnenjem strinjamo. Avtorja Melavc in Novak (2007: 53) navajata, da je računovodsko analiziranje pomembna sestavina poslovodnega računovodstva. Nadalje navajata, da so računovodski podatki podlaga za oblikovanje računovodskih informacij, ki omogočajo presojo ugodnosti oziroma analiziranje sprememb in stanj gospodarskih kategorij poslovnega sistema. Tako gre za analiziranje predračunanih in uresničenih sprememb in stanj gospodarskih kategorij ter za analiziranje odmikov, v smislu razlik med predračunanimi in uresničenimi spremembami in stanji gospodarskih kategorij poslovnega sistema. Slednji lahko računovodske podatke in informacije vključi v predračunska, obračunska ali nadzorna poročila, lahko pa so vključeni tudi v analitskih računovodskih poročilih, v katerih tako poslovni sistem izkazuje ocene uresničevanja na področju sprememb in stanj gospodarskih kategorij, največkrat z različnimi kazalniki RAČUNOVODSKI IZKAZI Namen računovodskih izkazov je podajanje informacij o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah finančnega položaja poslovnega sistema, ki so namenjene širokemu krogu uporabnikov za njihovo odločanje (Turk et al., 2004: 63). Računovodski izkazi so bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala, ki jih sestavi in predstavi uprava poslovnega sistema. V kolikor so navedeni računovodski izkazi namenjeni zunanjim uporabnikom (delničarji, upniki, zaposlene osebe, javnost), morajo biti skladni s slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju besedila: SRS) (Novak, 2007: ) BILANCA STANJA Bilanca stanja je računovodsko poročilo o predračunanem ali uresničenem obsegu in sestavi sredstev in obveznosti do virov sredstev poslovnega sistema za določeno obdobje. Na eni strani izkazuje premoženjsko podobo z izkazovanjem sredstev, na Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 5

11 drugi strani pa lastniško podobo z izkazovanjem obveznosti do virov sredstev (Kokotec-Novak et al., 2002: 188). Melavc in Novak (2007: 73-74) za predračunsko bilanco stanja navajata, da izkazuje cilje, ki jih želi poslovni sistem doseči na področju sredstev in obveznosti do virov sredstev, medtem ko za obračunsko bilanco stanja navajata, da izkazuje uresničene cilje, ki jih je poslovni sistem dosegel na področju sredstev in obveznosti do virov sredstev. Bilanca stanja je razdeljena na dva dela aktiva in pasiva. Na aktivni, levi, strani bilanca stanja prikazuje sredstva, in sicer: stalna (dolgoročna) sredstva (stvari, pravice), gibljiva (kratkoročna) sredstva (stvari, pravice, denar) in kratkoročne aktivne časovne razmejitve. Na pasivni, desni, strani bilanca stanja prikazuje obveznosti do virov sredstev, in sicer: kapital (osnovni kapital, druge sestavine kapitala), dolgove (posojila, druge sestavine dolgov) in kratkoročne pasivne časovne razmejitve. Na aktivni in pasivni strani bilance stanja se nahaja tudi skupna vrednost sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev. Aktiva in pasiva se morata po skupni vrednosti ujemati IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Izkaz poslovnega izida je računovodski izkaz, ki se sestavi z namenom, da se v njem prikaže poslovni izid za poslovno leto. V izkazu poslovnega izida poslovni sistem poroča o prihodkih in odhodkih, dobičkih in izgubah ter čistem dobičku ali čisti izgubi (Turk et al., 2004: ). Prihodki poslovnega sistema se ugotavljajo v povezavi s sredstvi in obveznostmi zanje, podobno pa je tudi z odhodki. Prihodki nastajajo kot posledica povečevanja sredstev ali zmanjševanja obveznosti do virov sredstev, medtem ko odhodki nastajajo kot posledica zmanjševanja sredstev ali povečevanja obveznosti do virov sredstev. Poznamo prihodke od poslovanja (poslovni prihodki), prihodke od financiranja (finančni prihodki) in izredne prihodke. Enako je z delitvijo odhodkov, in sicer so ti naslednji: odhodki za poslovanje (poslovni odhodki), odhodki za financiranje (finančni odhodki) in izredni odhodki (Kokotec-Novak et al., 2002: ) IZKAZ DENARNIH TOKOV Melavc in Novak (2007: 93) navajata, da denarni izid poslovnega sistema lahko ugotavljamo neposredno na podlagi denarnega toka prejemkov in izdatkov, ali pa na podlagi finančnega toka. Slednji predstavlja celoto pritokov in odtokov na račun sprememb določenih vrst sredstev in obveznosti do virov sredstev v določenem časovnem obdobju. Če poslovni dogodki zmanjšujejo stanja sredstev v obliki stvari ali pravic, nastajajo pritoki zaradi dezinvestiranja. Če poslovni dogodki povečujejo stanja obveznosti do virov sredstev, nastajajo pritoki zaradi novega financiranja. Podobno je z odtoki, le da spremembe sredstev in obveznosti do virov sredstev Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 6

12 tečejo v obratni smeri. Poslovni dogodki, ki povečujejo stanja sredstev v obliki stvari in pravic, vodijo k odtokom zaradi investiranja. Poslovni dogodki, ki zmanjšujejo obveznosti do virov sredstev, pa vodijo k odtokom zaradi definanciranja. Razlika med njimi je denarni izid razdobja. Take spremembe sredstev in obveznosti do virov sredstev se izkazuje v bilanci denarnih tokov. (Melavc in Novak, 2007: 93) IZKAZ GIBANJA KAPITALA Izkaz gibanja kapitala zagotavlja informacije o stanjih in spremembah kapitala in njegovih sestavin za določeno razdobje. Izkazuje lahko le razdelitev čistega dobička oziroma poravnavo čiste izgube ali pa vse sestavine kapitala, izkazane v bilanci stanja. Take informacije potrebujejo lastniki in upniki poslovnega sistema (Kokotec-Novak et al., 2002: 215) LETNO POROČILO Po 1. odstavku 61. člena ZGD-1 mora biti letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno. Izkazovati mora resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Letno poročilo je sestavljeno iz (1. odstavek 60. člena ZGD-1): bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila, pri čemer računovodski izkazi iz prve do četrte alineje in priloga s pojasnili k izkazom kot celota sestavljajo računovodsko poročilo. Letnemu poročilu se, kadar obstaja, priloži revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, ki pa niso sestavni deli letnega poročila (8. odstavek 60. člena ZGD-1) POSLOVNO POROČILO Poslovno poročilo vsebuje podatke, ki so pomembni za bralce letnega poročila in ki se nanašajo na poslovanje in delovanje poslovnega sistema, niso pa razkriti v drugih delih letnega poročila. Oblika poslovnega poročila ni predpisana, zato se poslovni sistem sam odloči, kako ga bo sestavil. Uprava z njim predstavi svoje delo, svoje uspehe in neuspehe, uspešnost poslovanja in predvsem vizijo prihodnosti (Turk et al., 2004: ) MEDNARODNI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA (MSRP) IN SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (SRS) Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju besedila: MSRP) so standardi in pojasnila, ki jih sprejme Upravni odbor za mednarodne Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 7

13 računovodske standarde (v nadaljevanju besedila: UOMRS). Ti zajemajo (Mednarodni računovodski standard 8, Opredelitve pojmov) 3 : mednarodne standarde računovodskega poročanja, mednarodne računovodske standarde, ter pojasnila Sveta za računovodsko poročanje in tolmačenje (OPMSRP) oziroma nekdanjega Stalnega odbora za pojasnjevanje (v nadaljevanju besedila: SOP). Na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljevanju besedila: SIR) so prikazani slovenski računovodski standardi 2006 (v nadaljevanju besedila: SRS) 4, poleg njih pa tudi Uvod v SRS. Od tod povzemamo naslednja dejstva: SRS so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje SIR. SRS temeljijo na ZGD. SRS določajo strokovna pravila računovodenja ter dopolnjujejo in podrobneje opredeljujejo zakonske določbe in opredelitve. So torej pravila stroke, ki zakonsko določena temeljna pravila in zahteve računovodenja podrobneje razčlenjujejo, pojasnjujejo in določajo način njihove uporabe. SRS so izvirna združitev domače računovodske teorije z mednarodnimi zahtevami, zlasti mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske unije. Njihova posebnost pa je, da obravnavajo računovodenje kot celoto za notranje in zunanje potrebe podjetij. Zajemajo finančno, stroškovno in poslovodno računovodstvo. SRS se nanašajo predvsem na gospodarske družbe, glede na svoje potrebe pa jih uporabljajo tudi druga podjetja, zavodi in celo državne organizacije, če to posebej določajo ustrezni državni predpisi. Standardov je 30 (splošni standardi), med njimi sta tudi SRS 29 - Računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje) in SRS 30 - Računovodsko informiranje, obstajajo pa še posebni SRS, ki obravnavajo posebnosti računovodenja v organizacijah posameznih vrst in posebnosti računovodenja v primerih, ko niso upoštevane temeljne računovodske predpostavke, na katerih so zasnovani splošni SRS. Posamezen SRS je lahko povezan z več mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske unije, posamezen mednarodni standard računovodskega poročanja ali posamezna direktiva Evropske unije pa upoštevan(a) v več SRS. Vsak SRS ima več poglavij. V uvodnem poglavju (A) sta pojasnjena namen in področje SRS, teoretska podlaga zanj, pa tudi povezava z drugimi SRS ter z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in direktivami Evropske unije. 3 Mednarodni standardi računovodskega poročanja, dosegljivo na: ( ). 4 Slovenski računovodski standardi 2006 (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne ). Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 8

14 Standard v ožjem pomenu obsega poglavje B, ki je praviloma razdeljen na podpoglavja, še zlasti če obravnava posamezne gospodarske kategorije, pri katerih je treba nameniti pozornost tudi njihovemu prevrednotenju ali prikazovanju v skupinskih (konsolidiranih) računovodskih izkazih. Posebej so predstavljene tako določbe o potrebnih razkritjih v računovodskih izkazih za zunanje uporabnike kakor tudi zahteve pri zunanjem poročanju, ki morajo biti nujno izpolnjene, njihove preostale določbe pa se obravnavajo kot strokovni napotki za notranje poročanje. Poglavje C vsebuje opredelitve nekaterih pojmov oziroma razlage izrazov, uporabljenih v standardu, da bi bil ta bolj razumljiv. Poglavje Č vsebuje potrebna pojasnila standarda, poglavje D pa datuma sprejetja standarda in začetka njegove uporabe KAZALNIKI V OKVIRU SRS 29 (2006) Za potrebe opredelitve kazalnikov v okviru SRS 29 (2006) povzemamo naslednja dejstva ( SRS 29 (2006) je namenjen računovodskemu proučevanju oziroma računovodskemu analiziranju. Ta standard se uporablja pri proučevanju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje. Med drugimi nalogami obdeluje tudi oblikovanje računovodskih kazalnikov na podlagi računovodskih podatkov. Računovodski kazalniki so relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki. Računovodski kazalniki se pojavljajo v finančnem računovodstvu, stroškovnem računovodstvu in poslovodnem računovodstvu. Računovodske kazalnike za notranje potrebe izbere podjetje sâmo glede na posebnosti svojega poslovanja in objektivne možnosti merjenja, računovodske kazalnike za potrebe v zvezi s pripravo letnega računovodskega poročila pa obravnava ta standard. Kot obvezni se štejejo le tisti, ki so posebej navedeni v SRS Glede na izhodišče v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja se računovodski kazalniki skupinijo kot kazalniki stanja financiranja (vlaganja), kazalniki stanja investiranja (naložbenja), kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dobičkonosnosti, kazalniki dohodkovnosti in kazalniki denarne tokovnosti. Ker smo omenili SRS , je na tem mestu smiselno navesti tudi navedbo tega člena, ki pravi: Pri zunanjem poročanju vsebujejo priloge k letnim računovodskim izkazom predvsem kazalnike iz točk a in č iz SRS , iz točk a in č iz SRS , iz točk a, d, e in f iz SRS , iz točke a iz SRS ter iz točk a in č iz SRS Pri notranjem računovodskem poročanju določa kazalnike in odmike akt podjetja PODROČJE ZAKONODAJE V tem poglavju si bomo pogledali nekatere določbe ZGD-1, ki veljajo tudi za Telekom Slovenije. Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 9

15 54. člen ZGD-1 5 določa, da morajo družbe in podjetniki v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega poslovnega leta sestaviti letno poročilo. Za velike in srednje kapitalske družbe, dvojne družbe in tiste majhne kapitalske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu (1. odstavek 57. člena ZGD-1), velja, da je letno poročilo sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila. Navedeni izkazi in priloga s pojasnili k izkazom skupaj sestavljajo računovodsko poročilo (1. odstavek 60. člena ZGD-1). Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta (4. odstavek 60. člena ZGD-1). Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu (5. odstavek 60. člena ZGD-1). Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube (6. odstavek 60. člena ZGD-1). Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev (7. odstavek 60. člena ZGD-1). Letna poročila zgoraj omenjenih družb mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila (1. odstavek 57. člena ZGD-1). Revizija letnega poročila iz 1. odstavka 57. člena ZGD-1 mora biti opravljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta. Poslovodstvo mora revidirano letno poročilo ali revidirano konsolidirano letno poročilo predložiti organu družbe, pristojnemu za sprejetje tega poročila, skupaj z revizorjevim poročilom najpozneje v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila (5. odstavek 57. člena ZGD-1). 5 Uradni list RS, št. 42/2006 z dne , dosegljivo na: ( ). Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 10

16 3. LETNI POROČILI TELEKOMA SLOVENIJE 2010 IN RAČUNOVODSKO POROČILO V tem poglavju predstavljamo letni poročili Telekoma Slovenije za poslovni leti 2010 in V sklopu posameznega letnega poročila je v obravnavanem podjetju predstavljeno računovodsko poročilo družbe, v okviru slednjega pa računovodski izkazi Telekoma Slovenije: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov. Obstoječe stanje se tako v našem primeru, glede na obravnavano tematiko, nanaša na računovodske izkaze, ki vsebujejo tudi pojasnila, ta pa so sestavni del računovodskih izkazov. Navedeni računovodski izkazi so predstavljeni za obdobje, ki se je končalo oziroma , pri čemer se bilanca stanja nanaša na dan oziroma Ker predstavljamo računovodsko poročilo z računovodskimi izkazi iz letnega poročila za poslovno leto 2010, velja na tem mestu omeniti, da v tem letu Telekom Slovenije in Mobitel še nista bila združena kot eno podjetje, prav tako ne v prvi polovici leta Združitev je namreč nastopila dne , kar pomeni, da šele od navedenega dne dalje Telekom Slovenije na trgu deluje kot združeno podjetje, imenovano Telekom Slovenije, d. d. Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju MSRP, kot jih je sprejela Evropska unija ( V tem poglavju, kjer predstavljamo obstoječe stanje, se bomo osredotočili na računovodske izkaze Telekoma Slovenije in ne na računovodske izkaze Skupine Telekom Slovenije, prav tako se bomo nanje osredotočili tudi v naslednjem poglavju, kjer bomo računali kazalnike na podlagi računovodskih izkazov. V sklopu računovodskih izkazov nas bosta v nadaljevanju najbolj zanimala izkaz poslovnega izida in bilanca stanja Telekoma Slovenije za poslovni leti 2010 in Telekom Slovenije je delniška družba s sedežem na Cigaletovi 15, Ljubljana. Njene delnice so uvrščene v redno kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. Na dan je najpomembnejši lastnik Republika Slovenija, ki ima v lasti delnic oziroma 52,54% delež ( Na dan je še vedno najpomembnejši lastnik Republika Slovenija, ki ima v lasti delnic oziroma 62,54% delež ( IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA TELEKOMA SLOVENIJE ZA LETO 2010 Izkaz poslovnega izida Telekoma Slovenije (priloga številka 2) prikazuje postavke, ki so dopolnjene s pojasnili in ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo, povzemamo pa jih iz letnega poročila ( Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 11

17 Postavka»Čisti prihodki od prodaje«obsega naslednje postavke: Klasična govorna telefonija, Prenos govora preko IP omrežja, Internet in širokopasovni dostop, Medomrežno povezovanje, Mednarodne operaterske storitve, Zakup pasovne širine in prenos podatkov, Razvezan dostop in kolokacije, Govorne storitve z dodano vrednostjo, Prodaja oglasnega prostora, Prihodki od drugih storitev, Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala, Drugi prihodki. Čisti prihodki od prodaje so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Drugi prihodki od poslovanja«obsega naslednje postavke: Prihodki od prejetih državnih pomoči, Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev, Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki, Drugi prihodki. Drugi prihodki od poslovanja so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Stroški storitev«obsega naslednje postavke: Stroški komunikacijskih in prevoznih storitev ter najema, Stroški vzdrževanja, Stroški telekomunikacijskih storitev, Stroški zakupa vodov, Stroški prodajnih vzpodbud, Stroški osebnih storitev, Stroški zavarovanja, trženja in reprezentance, Stroški prodajnih provizij, Stroški bančnih storitev, Stroški multimedijskih storitev, Stroški drugih storitev. Stroški storitev so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Stroški dela«obsega naslednje postavke: Plače in nadomestila plač, Prispevki za socialno varnost, od tega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Drugi stroški dela. Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 12

18 V povprečju je bilo v letu 2010 v družbi zaposlenih (v 2009: 1.861) delavcev. Stroški dela so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Drugi odhodki poslovanja«obsega naslednje postavke: Rezervacije (pojasnilo 24), Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev, Slabitev in odpisi obratnih sredstev, Ostali odhodki. Drugi odhodki poslovanja so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Finančni prihodki«obsega naslednje postavke: Prihodki iz dividend, Prihodki od obresti, Pozitivne tečajne razlike. Finančni prihodki so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Finančni odhodki«obsega naslednje postavke: Odhodki zaradi izdanih obveznic, Odhodki za obresti, Negativne tečajne razlike, Sprememba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov, Slabitev naložb, Drugi finančni odhodki. Družba je slabila finančne naložbe v odvisne družbe v višini razlike med knjigovodsko in nadomestljivo vrednostjo naložb ter razliko pripoznala v poslovnem izidu kot prevrednotovalni finančni odhodek. Višina slabitev po posameznih naložbah v odvisne družbe je razkrita v pojasnilu 13. Naložbe v odvisne družbe, pridružena podjetja in skupne podvige. Finančni odhodki so v poslovnem letu 2010 znašali tisoč. Postavka»Davek iz dobička«obsega naslednje postavke: Davek tekočega leta, Odložene terjatve/obveznosti za davek. Davek iz dobička je v poslovnem letu 2010 znašal 280 tisoč. Postavka»Dobiček na delnico«obsega naslednje postavke: Čisti dobiček namenjen razdelitvi delničarjem, lastnikom navadnih delnic matične družbe, Prilagojeni čisti dobiček, namenjen lastnikom navadnih delnic matične družbe, Tehtano povprečno število navadnih delnic za dobiček na delnico, Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 13

19 Prilagojeno povprečno število navadnih delnic za dobiček na delnico. Dobiček na delnico je v poslovnem letu 2010 znašal 36,19 tisoč. Iz izkaza poslovnega izida Telekoma Slovenije lahko razberemo, da je v letu 2010 omenjeno podjetje poslovalo z izgubo, in sicer v vrednosti tisoč, medtem ko je v letu 2009 podjetje poslovalo z dobičkom v vrednosti tisoč BILANCA STANJA TELEKOMA SLOVENIJE NA DAN Bilanca stanja Telekoma Slovenije (priloga številka 3) je razdeljena na dva dela, in sicer na sredstva in na obveznosti do virov sredstev. Tako prikazuje postavke, ki so dopolnjene s pojasnili in ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo, povzemamo pa jih iz letnega poročila ( Na strani sredstev se nahajajo dolgoročna in kratkoročna sredstva. Med dolgoročnimi sredstvi se nahajajo postavke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Postavka»Neopredmetena sredstva«obsega naslednja neopredmetena sredstva: Dobro ime, Licence, Računalniški programi, Druga neopredmetena sredstva in Neopredmetena sredstva v izgradnji. Navedena sredstva so prikazana skozi nabavno vrednost, popravek vrednosti in neodpisano vrednost. Vrednost neopredmetenih sredstev je dne znašala tisoč. Postavka»Opredmetena osnovna sredstva«obsega naslednja opredmetena osnovna sredstva: Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija, Kabelsko omrežje, Telefonske centrale, Druga oprema ter Sredstva v izgradnji. Navedena sredstva so prikazana skozi nabavno vrednost, popravek vrednosti in neodpisano vrednost. Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je dne znašala tisoč. Postavka»Naložbe v odvisne družbe in skupne podvige«je pojasnjena ločeno za naložbe v odvisne družbe in za naložbe v skupne podvige. Naložbe v odvisne družbe predstavljajo obvladujoč delež Telekoma Slovenije v naslednjih odvisnih Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 14

20 družbah: Mobitel, d. d., GVO, d. o. o., Najdi, informacijske storitve, d. o. o., Avtenta.si, d. o. o., Planet 9, d. o. o., Ipko Telecommunications, d. o. o., On.net, d. o. o. Skopje, Aneks, d. o. o. Banja Luka, Primo Communications, d. o. o., Siol, d. o. o., SIOL B.V. in liquidation, One, d. o. o. Skopje, One to one AD Skopje, Digi Plus Multimedia dooel Skopje. Za naložbe v skupne podvige pa velja zapisati, da je Telekom Slovenije v aprilu 2007 pridobil 50% lastniški delež v družbi Gibtelecom Limited, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev v Gibraltarju in kot zasebna družba ne kotira na nobeni od javnih borz vrednostnih papirjev. Vrednost naložb v odvisne družbe in skupne podvige je dne znašala tisoč. Postavka»Druge finančne naložbe«obsega naslednje postavke: Naložbe v delnice bank, Druge naložbe v delnice, Posojila drugim podjetjem, Posojila zaposlencem, Terjatve iz naslova prodaje stanovanj, Posojila naročnikom telekomunikacijskih storitev. Vse naložbe v delnice so razporejene kot finančne naložbe, namenjene prodaji. Vrednost drugih finančnih naložb je dne znašala tisoč. Postavka»Ostala dolgoročna sredstva«obsega naslednje postavke: Vnaprej plačane najemnine, Dolgoročno odloženi stroški prodajnih spodbud, Druga dolgoročna sredstva. Vrednost ostalih dolgoročnih sredstev je dne znašala tisoč. Postavka»Odložene terjatve in obveznosti za davek«obsega naslednje postavke: Opredmetena osnovna sredstva, Naložbe in finančne naložbe, Terjatve iz poslovanja, Rezervacije, Druga dolgoročna sredstva. Vrednost odloženih terjatev in obveznosti za davek je dne znašala tisoč. Med kratkoročnimi sredstvi pa se nahajajo naslednje postavke, ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo. Postavko»Sredstva za odtujitev«lahko pojasnimo kot sledi: Sredstva za odtujitev so v večini zemljišča in zgradbe, ki jih družba Telekom Slovenije, skladno s procesom racionalizacije in optimizacije nepremičnin, v Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 15

21 prihodnosti ne namerava uporabljati v poslovne namene in za katere je uprava družbe sprejela sklepe o njihovi prodaji. Prodaja se predvideva v naslednjih dvanajstih mesecih. Družba je v letu 2010 pripoznala izgubo zaradi oslabitve iz naslova razlike med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, zmanjšano za stroške prodaje v višini 658 tisoč. Vrednost sredstev za odtujitev je dne znašala tisoč. Postavka»Zaloge«obsega naslednji postavki: Material in Trgovsko blago. Vrednost zalog je dne znašala tisoč. Postavka»Poslovne in druge terjatve«obsega naslednje postavke: Poslovne terjatve, Terjatve do tujih operaterjev, Terjatve do domačih operaterjev, Dani predujmi, Terjatve za DDV in druge davke, Odloženi stroški in vračunani prihodki, Kratkoročni del prodajnih vzpodbud, Druge terjatve, Popravek vrednosti terjatev. Vrednost poslovnih in drugih terjatev je dne znašala tisoč. Postavka»Kratkoročne finančne naložbe«obsega naslednje postavke: Druga kratkoročna posojila, Druga kratkoročna finančna sredstva, Depoziti pri bankah. Vrednost kratkoročnih finančnih naložb je dne znašala tisoč. Postavka»Denar in denarni ustrezniki«obsega naslednji postavki: Denarna sredstva v blagajni in na računih v banki ter Kratkoročni depoziti pri bankah z zapadlostjo do treh mesecev. Vrednost denarja in denarnih ustreznikov je dne znašala tisoč. Na strani obveznosti do virov sredstev se nahajajo kapital, dolgoročne obveznosti in kratkoročne obveznosti. Med kapitalom se nahajajo postavke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 16

22 Vpoklicani kapital: izdani in v celoti vplačani kapital je na dan znašal tisoč in je bil razdeljen na navadnih imenskih kosovnih delnic, od katerih je imela Republika Slovenija, na dan , največji delež (52,54%). V letu 2010 ni bilo sprememb v številu izdanih delnic. Lastne delnice: v poslovnem letu 2003 je bilo pridobljenih lastnih delnic v takratni nominalni vrednosti tisoč, kar predstavlja 0,46% delniškega kapitala. Vrednost lastnih delnic je dne znašala tisoč. Rezerve: skladno z ZGD lahko poslovodstvo polovico dobička posameznega poslovnega leta po obvezni uporabi razporedi na rezerve. Struktura rezerv pa je naslednja: Kapitalske rezerve, Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže, Statutarne rezerve, Druge rezerve iz dobička. Kapitalske in statutarne rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namene, ki jih določata zakon in statut družbe. Skladno s statutom družbe le-ta lahko oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže 20% osnovnega kapitala družbe. Te rezerve niso namenjene delitvi. Znesek kapitalskih rezerv na dan presega zahtevani odstotek osnovnega kapitala. V okviru kapitalskih rezerv je evidentiran vplačan presežek kapitala iz naslova lastninskega preoblikovanja v višini tisoč in prenos neobdavčenega dela prevrednotovalnih rezerv za opredmetena osnovna sredstva 6 v višini tisoč. Rezerve za lastne deleže se oblikujejo v višini zneska pridobitve lastnih delnic. Te rezerve niso namenjene delitvi. V letu 2010 družba ni pridobila novih lastnih delnic. Vrednost rezerv je dne znašala tisoč. Zadržani čisti poslovni izid: zadržani čisti poslovni izid vključuje prenesene dobičke prejšnjih let in čisti poslovni izid obdobja. Na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne , se je bilančni dobiček za leto 2009, v znesku tisoč, razporedil za izplačilo dividend v znesku tisoč (2009: tisoč ), kar predstavlja 3,00 na delnico (2009: 6,00 ), preostali del, v znesku tisoč, pa je prenesen v naslednje leto. 6 Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva se pogosteje v literaturi, SRS (med drugim SRS 8. 9.) in MRS (med drugim MRS 1, 80. točka), imenujejo presežek iz prevrednotenja (angl. revaluation surplus). Skladno s SRS se presežek iz prevrednotenja nanaša na povečanje knjigovodske vrednosti sredstev po modelu prevrednotenja in se razčlenjuje na presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi, z dolgoročnimi finančnimi naložbami in v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami. Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 17

23 Vrednost zadržanega čistega poslovnega izida je dne znašala tisoč. Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva: prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva je družba v letu 2010 povečala za tisoč iz naslova evidentiranja krepitve pri vrednotenju kabelske kanalizacije, zmanjšala pa za tisoč, in sicer je evidentirala prenos v višini tisoč v zadržani čisti poslovni izid iz naslova dodatno obračunane amortizacije v zvezi s prevrednotenimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prav tako pa je evidentirala prenos tisoč na kapitalske rezerve iz naslova dodatno obračunane amortizacije v zvezi z revalorizacijo opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotovalne rezerve niso predmet delitve. Vrednost prevrednotovalnih rezerv za opredmetena osnovna sredstva je dne znašala tisoč. Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente: prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente vključujejo prevrednotenje finančnih naložb, namenjenih prodaji in spremembi poštene vrednosti finančnih inštrumentov za varovanje pred tveganjem. Vrednost prevrednotovalnih rezerv za finančne inštrumente je dne znašala 184 tisoč. Med dolgoročnimi obveznostmi se nahajajo postavke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Postavka»Dolgoročno odloženi prihodki«obsega naslednje postavke: Vnaprej zaračunane kolokacije, Prejete državne pomoči, Brezplačni prevzem opredmetenih osnovnih sredstev, Drugo. Vnaprej vračunane kolokacije se nanašajo na oddajo prostorov in opreme drugim operaterjem. Vrednost dolgoročno odloženih prihodkov je dne znašala tisoč. Postavka»Rezervacije«obsega naslednje postavke: Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah, Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, Druge rezervacije. Rezervacije za obveznosti za tožbe so oblikovane na podlagi ocene verjetnega izida in posvetovanja s pravno službo. Datuma zapadlosti obveznosti ni mogoče določiti. Tožbe se nanašajo predvsem na zahtevke za odškodnino zaradi domnevne zlorabe monopolnega položaja na trgu internetnih storitev, tožbe ponudnikov storitev zaradi nekonkurenčnih cen, odškodninski zahtevki zaradi prekinitve pogodb, odškodninski zahtevki zaradi škode, ki je nastala v teku opravljanja Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 18

24 dejavnosti - nepooblaščeni vstop v prostore ali zemljišča, odškodninski zahtevki kot posledica poškodb na delovnem mestu in drugi odškodninski zahtevki. Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi so oblikovane na osnovi aktuarskega izračuna. Vrednost rezervacij je dne znašala tisoč. Postavka»Prejeta dolgoročna posojila in krediti«obsega naslednje postavke: Bančna posojila tujih bank: tekoča zapadlost dolgoročnih posojil, dolgoročni del posojil. Bančna posojila domačih bank: tekoča zapadlost dolgoročnih posojil, dolgoročni del posojil. Vrednost prejetih dolgoročnih posojil in kreditov je dne znašala tisoč. Postavka»Druge dolgoročne finančne obveznosti«obsega naslednje postavke: Obveznosti iz izdanih obveznic, Obveznosti iz finančnega najema, Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe. Telekom Slovenije je v mesecu decembru 2009 izdal eno globalno obveznico 7 v nominalni vrednosti tisoč z obrestno mero 4,875% in rokom dospelosti december Obveznica je vrednotena po metodi odplačne vrednosti po 5,047% efektivni obrestni meri. Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe predstavlja obveznost iz vnovčitve prodajne opcije manjšinskih lastnikov. Vrednost drugih dolgoročnih finančnih obveznosti je dne znašala tisoč. Postavka»Odložene terjatve in obveznosti za davek«obsega naslednje postavke: Opredmetena osnovna sredstva, Naložbe in finančne naložbe, Terjatve iz poslovanja, Rezervacije, Druga dolgoročna sredstva. Vrednost odloženih terjatev in obveznosti za davek je dne znašala tisoč. 7 Globalna obveznica je dolžniški finančni inštrument, ki temelji na dogovoru, s katerim se konzorcij poslovnih bank obveže, da bo izdal izdane obveznice v različnih državah. Ena izmed največjih prednosti je odsotnost državnih regulativ (regulatornih organov). Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 19

25 Med kratkoročnimi obveznostmi pa se nahajajo naslednje postavke, ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo. Postavka»Poslovne in druge obveznosti«obsega naslednje postavke: Obveznosti do dobaviteljev, Obveznosti do domačih operaterjev, Obveznosti do tujih operaterjev, Obveznost za DDV in druge davčne obveznosti, Obveznosti do zaposlenih, Druge obveznosti. Poslovne obveznosti niso obrestovane in so običajno poravnane v dogovorjenem roku od 5 do 100 dni, obveznosti do operaterjev prav tako niso obrestovane in so običajno poravnane v dogovorjenem roku od 15 do 50 dni. Vrednost poslovnih in drugih obveznosti je dne znašala tisoč. Postavka»Prejeta kratkoročna posojila in krediti«obsega naslednje postavke: Bančna posojila domačih bank, Posojila družb v skupini, Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil, Obresti od posojil. Vrednost prejetih kratkoročnih posojil in kreditov je dne znašala tisoč. Postavka»Druge kratkoročne finančne obveznosti«obsega naslednje postavke: Obveznosti iz izdanih obveznic, Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe, Obveznosti za obrestno zamenjavo, Obveznosti iz finančnega najema, Obveznost za plačilo dokupa 50% deleža v Planet 9, d. o. o. Vrednost drugih kratkoročnih finančnih obveznosti je dne znašala tisoč. Postavka»Kratkoročno odloženi prihodki«obsega naslednje postavke: Razmejene naročnine in kratkoročni del kolokacij, Kratkoročni del vladne podpore za opredmetena osnovna sredstva, Drugi odloženi prihodki. Vrednost kratkoročno odloženih prihodkov je dne znašala tisoč. Bilanca stanja se na koncu poslovnega leta zaključi tako na strani sredstev kot tudi na strani obveznosti do virov sredstev. Obe strani se morata ujemati, kar pomeni, Katja Klander: Analiza poslovanja podjetja Telekom Slovenije, d. d. stran 20

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc)

(Microsoft Word - KDI LETNO PORO\310ILO 2006_FINALE.doc) LETNO POROČILO 2006 KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO....3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI..9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI....10 IZJAVA UPRAVE..10

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - crnec-sandra.doc

Microsoft Word - crnec-sandra.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV PREOBLIKOVANJA JAVNEGA SKLADA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO NA KNJIGOVODSKE EVIDENCE INFLUENCE OR REMODELING LEGAL FOUND

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

SAŠA VIDMAR ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA SAŠA VIDMAR KOPER, 2017

SAŠA VIDMAR ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA SAŠA VIDMAR KOPER, 2017 SAŠA VIDMAR ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA SAŠA VIDMAR KOPER, 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT Zaključna projektna

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, j UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA ZAKLJUČNA NALOGA VISOKE POSLOVNE ŠOLE ANALIZA SPREMEMBE SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016 Ljubljana, julij 2016 MATIJA MOHAR IZJAVA O AVTORSTVU Podpisani

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več