LAS Obsotelje in Kozjansko Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "LAS Obsotelje in Kozjansko Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah"

Transkripcija

1 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju sofinancirane iz sklada EKSRP LAS Obsotelje in Kozjansko Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah Številka: 2JP_EKSRP/2018/0 Datum:

2 Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju , Ur. l. RS 42/2015 z dne (v nadaljevanju Uredba), Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju , Ur. l. RS 28/2016, 73/2016, 72/2017, Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju SLR), Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) o potrditvi SLR in LAS Obsotelje in Kozjansko, št /2015/26, z dne , Pravilnika o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij (sprejetem na 3.seji Skupščine LAS, dne , sprememba ) in sklepa Organa upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko, z dne , Lokalna akcijska skupina Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju LAS) objavlja 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju , sofinancirane iz sklada EKSRP 1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU: Razpisovalec: Predmet javnega poziva: Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Objava in zaključek javnega poziva: Obdobje stroškov upravičenosti Informacije o javnem pozivu: LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je lokalni akcijski skupini dodelilo MKGP v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP). Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša ,00 eurov. Najvišja stopnja sofinanciranja za operacije je 85 % upravičenih stroškov s sredstvi EKSRP (20% sredstev je iz naslova proračuna RS) Odpiranje vlog bo najkasneje v roku (8) dni po zaprtju javnega poziva. Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) odobri izvajanje operacije. Vsak delovni dan med 9. do 12. uro: - na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah, - po telefonu: 03/ , - po e-pošti: - kontaktni osebi: Anita Čebular in Bojana Žaberl. Zadnja vprašanja bodo možna šest dni pred rokom za oddajo vloge. 2

3 2 PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Javni poziv se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje (v nadaljevanju PRP RS ). Namen podukrepa je sofinanciranje stroškov nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR po pristopu»od spodaj navzgor«. Vizija območja LAS Obsotelje in Kozjansko Trajnostni in celovit razvoj območja LAS Obsotelje in Kozjansko, dosežen s krepitvijo medsektorskega in medgeneracijskega sodelovanja. 3 PREDMET PODPORE V OKVIRU JAVNEGA POZIVA Predmet podpore je dodelitev nepovratnih javnih sredstev za izvajanje operacij, ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom SLR: TEMATSKO PODROČJE UKREP KAZALNIKI RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA (V EUR) Ukrep 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva USTVARJANJE DELOVNIH MEST Cilj : Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje Ukrep 1.2.: Razvoj in trženje lokalnih potencialov Število sodelujočih deležnikov Cilj : Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev Število sodelujočih lokalnih ponudnikov Število novih delovnih mest RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE Ukrep 2.1.: Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja Cilj : Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo Število podprtih operacij Število skupnih promocijskih materialov Število novih turističnih produktov Ukrep 3.1.: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje okolja Cilj : Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja Število deležnikov vključenih v aktivnosti Število podprtih operacij 3

4 VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN Ukrep 4.1.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijska povezovanja in zdravega življenjskega sloga Cilj : Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje Cilj : Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog Število izvedenih dogodkov Število vključenih v vseživljenjsko učenje Število vključenih v aktivnosti medgeneracijskega povezovanja Število podprtih operacij Posamezna operacija, ki se prijavlja na javni poziv, se mora nanašati le na eno tematsko področje ter en ukrep in en cilj. Lahko pa s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira cilje in kazalnike tudi drugih tematskih področij. SLR je dosegljiva na spletni povezavi: Usklajenost operacij z nacionalnimi in regionalnimi programi Usklajenost operacij z nacionalnimi programi Operacije, ki se prijavljajo na javni poziv morajo prispevati k ciljem petega težišča ukrepanja iz PRP , ki se glasi:»zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja«, še posebej k šesti prednostni osi, ki se glasi:»spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij, s poudarkom na pospeševanju razvoja podeželskih območij«. PRP RS je dosegljiv na spletni povezavi: mme_2014si06rdnp001_5_1_sl.pdf Usklajenost operacij z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije Operacije morajo biti skladne z razvojnimi cilji Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije (v nadaljevanju RRP Savinjske): - doseganje trajnostne gospodarske in družbene rasti, - doseganje visokih bivalnih, poslovnih in okoljskih standardov, - aktiviranje svojih naravnih in človeških virov, - krepitev družbene odgovornosti na vseh ravneh dela in bivanja v regiji, - povečevanje delovno aktivnega prebivalstva, - povečevanje dostopnosti in urejenosti regije. RRP Savinjske je dosegljiv na spletni povezavi: 4

5 4 UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN PARTNERJI Upravičeni prijavitelji in partnerji na javni poziv so fizične in pravne osebe, v kolikor: - imajo stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizične osebe) ali - imajo sedež dejavnosti ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oz. poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravne osebe) ali - delujejo na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu). Do sofinanciranja operacij s sredstvi EKSRP so slednji upravičeni samo pod pogojem, če se bodo njihove aktivnosti izvajale izključno na območju LAS Obsotelje in Kozjansko. Upravičena območja so: vsa naselja v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. 4.1 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj in partnerji Predmet financiranja so partnerske operacije, pri izvedbi katerih sodelujeta vsaj dva partnerja. Partnerstvo številčno navzgor ni omejeno. Partnerji med seboj izberejo vodilnega partnerja nosilca operacije/prijavitelja na javni poziv. Prednost pri odobritvi bodo imele operacije, ki se bodo izvajale na širšem območju LAS Obsotelje in Kozjansko, njihova izvedba pa bo predstavljala določeno novost na tem območju. Prijavitelji in partnerji morajo biti sposobni izvesti operacijo v vsebinskem in finančnem smislu. Prijavitelji in partnerji morajo imeti zagotovljena lastna finančna sredstva za sofinanciranje operacije (za sofinanciranje upravičenih in neupravičenih stroškov operacije). Vsi partnerji morajo imeti aktivno vlogo v operaciji, kar pomeni, da morajo v času izvajanja operacije izvesti najmanj eno aktivnost in tudi financirajo stroške operacije, ki se nanašajo na aktivnosti partnerja. Ne morejo samo sofinancirati operacije. Prijavitelji in partnerji niso upravičeni do sodelovanja v javnem pozivu v primeru, da: - so podjetja v težavah, kot jih določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list št. 193 z dne , str. 1), - imajo neporavnane obveznosti do države, - so v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilne poravnave, - jim je bilo s pravnomočno in dokončno sodbo dokazano kaznivo dejanje prevare, podkupovanja, vpletenosti v kriminalno ali drugo nezakonito dejavnost, - so že pridobili sredstva za financiranje predlagane operacije iz drugih javnih virov, - še ni poteklo 2 leti odkar je na podlagi odločbe LAS, prijavitelj/partner LAS-u vrnil nezakonito pridobljena sredstva z zakonitimi obrestmi vred. 5

6 5 UPRAVIČENI STROŠKI OPERACIJE 5.1 Splošni pogoji za upravičenost stroškov Operacija mora biti skladna s cilji sklada EKSRP in prispevati k uresničevanju ciljev, določenih v SLR. Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti, in sicer pred izdajo odločbe ARSKTRP. Podpora se operacijam dodeli v obliki nepovratne finančne podpore za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije, ki morajo nastati v skladu s pogoji sklada EKSRP določenimi v Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju (Ur. list RS, št. 42/15, 28/16,73/16,72/17; v nadaljevanju Uredba). Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU. Upravičeni stroški posamezne operacije ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi. Operacija se izvede le na območju LAS, razen aktivnosti promocije. Iz opisa operacije v vlogi mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov. Podpore se ne dodeli podjetjem v težavah, kot jih določa 2. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne , str. 1). Vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja (npr. naravovarstveno in/ali kulturnovarstveno dovoljenje/soglasje ipd.)., kot jih za izvedbo operacij določajo področni predpisi, morajo biti izdana najpozneje do zaključka izbirnega postopka na ravni odločanja v LAS. Če je za operacijo predpisano gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev, mora biti pravnomočno gradbeno dovoljenje priloženo ob oddaji vloge. Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP. Operacija mora biti izvedena v skladu s prijavljeno in s strani ARSKTRP odobreno vsebino ter področno zakonodajo. Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi. Upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu z nacionalnimi predpisi in so vključeni v izvajanje operacij, morajo za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo. V kolikor se lahko operacija izvede v okviru glavnega ukrepa PRP RS , le-ta ne more biti predmet podpore za sofinanciranje v okviru SLR. 6

7 5.2 UPRAVIČENI STROŠKI Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU. Upravičeni stroški se priznajo v obliki: - stroškov dela, - stroški materiala, naložb in storitev zunanjih izvajalcev, - prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU, - stroškov nakupa zemljišč v skladu s o (b) tretjega odstavka 69. člena Uredbe 1303/2013/EU in - splošnih stroškov. POMEMBNO! Pri pripravi operacije upoštevajte naslednje omejitve višine stroškov: - Stroški za namen koordinacije in vodenja operacije lahko zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo. - Stroški promocije na programskem območju, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, lahko zajemajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo. - Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo. - Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati 15 % skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo (v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU). Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo (Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, Ur. list 48/11, 60/11 in 29/16). - Splošni stroški, med katere sodijo stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, vendar lahko predstavljajo največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Stroški so upravičeni, če: - so tesno povezani z izvedbo operacije ter so v skladu s cilji javnega poziva, - so v skladu z dobrim finančnim poslovanjem, zlasti z načelom učinkovitosti in uspešnosti, - nastanejo in so plačani v času upravičenosti izdatkov (po izdaji odločbe ARSKTRP o odobritvi operacije, do v odločbi predvidenega zaključka operacije), - so vodeni v ločenih računovodskih evidencah ali ustrezno računovodsko kodo in davčni dokumentaciji ter jih prijavitelj in partnerji dokazujejo z izvirnimi dokumenti, - je bil zunanji izvajalec izbran v skladu z Zakonom o javnem naročanju, kadar omenjeni zakon to zahteva od prijavitelja oz. partnerja. Prijavitelj in partnerji, pri poročilu o opravljenih aktivnostih operacije v tem primeru predložijo vso dokumentacijo, skladno z določili zakona, - prijavitelji in partnerji, ki jim je bilo odobreno sofinanciranje (upravičenci), predložijo zahtevana poročila z ustreznimi dokazili v rokih, ki jih določi LAS, - je pri promociji operacije in sofinancerjev upravičenec sledil določbam označevanja operacije v skladu z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejmejo podporo iz PRP RS

8 POMEMBNO! Pri določanju višine stroškov za aktivnosti v operaciji mora prijavitelj/partner upoštevati naslednje usmeritve: Upravičenec mora vlogi za odobritev operacije priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, razen kadar: - gre za vrste stroškov, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti, - gre za stroške dela osebja iz prvega odstavka 28. člena in drugega odstavka 35. člena Uredbe, - gre za stroške prispevka v naravi iz prvega odstavka 28. člena in drugega odstavka 35. člena Uredbe, - je upravičenec naročnik v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, - gre za vrsto stroška, za katero je na trgu le en ponudnik, kjer upravičenec priloži eno ponudbo. Upravičenec mora vsem potencialnim ponudnikom poslati enako povpraševanje z navedenimi minimalnimi zahtevami. Ponudba mora biti opremljena z datumom izdaje in naslovljena na nosilca stroška (prijavitelj/partner). Ponudbe so tržno primerljive, če vsebujejo vse zahteve, ki jih je upravičenec navedel v povpraševanju. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe. Če ponudba ne vsebuje minimalnih zahtev, je upravičenec ne izbere. Če vrednost upravičenega stroška ne presega evrov, lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih ponudb vlogi za odobritev operacije priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja. Strošek prispevka v naravi v obliki zagotavljanja dela ne sme presegati ocenjenih vrednosti ure prostovoljskega dela, kot so določene v predpisih, ki urejajo prostovoljstvo. 6 NEUPRAVIČENI STROŠKI Do podpore niso upravičeni naslednji stroški: - stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo, - splošni upravni stroški, - obresti za dolgove, - davek na dodano vrednost, - stroški priprave vloge in zahtevka za izplačilo, - rabljena oprema in mehanizacija, - štipendije in nagrade, - naročnine na časopise in drugo periodiko, - stroški izobraževanj in usposabljanj, ki niso neposredno povezani z aktivnostmi operacije in - stroški izdelave dokumentacije, študij, analiz, ocen, strategij in drugih podobnih raziskav, kadar niso neposredno povezane z določeno operacijo. 7 OBMOČJE, NA KATEREM SE LAHKO IZVAJAJO OPERACIJE Operacije se izvajajo na območju LAS, razen aktivnosti promocije, ki se lahko izvaja na programskem območju. Območje LAS zajema območje občin: - Kozje vsa naselja, - Podčetrtek vsa naselja, - Rogaška Slatina vsa naselja, - Rogatec vsa naselja - Šmarje pri Jelšah vsa naselja. 8

9 8 FINANČNE DOLOČBE Višina razpoložljivih nepovratnih javnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov s sredstvi EKSRP, namenjenih za sofinanciranje operacije po tem javnem pozivu, znaša ,00 eurov. Najvišja stopnja javne podpore s sredstvi EKSRP je 85 % upravičenih stroškov operacije. Razliko do 100 odstotkov upravičenih stroškov ter neupravičene stroške krijejo prijavitelj in partnerji iz lastnih sredstev. Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je evrov. Najvišji znesek javne podpore iz EKSRP za posamezno operacijo na tematskem področju»razvoj osnovnih storitev«je evrov. Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot evrov, se lahko izvaja v treh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od evrov. Posamezna faza operacije mora biti smiselno zaključena celota. Kadar se posamezna operacija izvaja v več fazah je potrebno ob prijavi za vsako fazo natančno opredeliti katere aktivnosti se bodo izvajale v posamezni fazi ter jih finančno in časovno opredeliti. Prav tako je potrebno opredeliti kdaj bo vložen posamezni zahtevek za izplačilo sredstev. 9 Obdobje koriščenja sredstev, časovna upravičenost stroškov Operacija se ne sme začeti izvajati pred obdobjem upravičenosti. Upravičeni stroški za izvedbo operacij so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero ARSKTRP odobri izvajanje operacije, in ki izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost stroškov. Splošni stroški operacije pa so upravičeni, če se neposredno povezani z operacijo in so nastali po PRIPOROČILO! Priporočamo, da pri pripravi terminskega plana upoštevate začetek operacije od oktobra 2018 dalje. Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP. Obdobje trajanja operacije mora vključevati čas za izvedbo vseh aktivnosti ter čas za administrativni zaključek operacije (priprava in oddaja poročila ter zahtevka za povračilo upravičenih stroškov na LAS). Stroški bodo upravičeni do sofinanciranja, če bodo plačila izvedena do zaključka operacije in pred oddajo zahtevka ter vmesnega/končnega poročila za povračilo upravičenih stroškov na LAS. Prav tako je potrebno pred oddajo zahtevka in vmesnega/zaključnega poročila predložiti vsa potrebna dovoljenja ob zaključku operacije (npr. uporabno dovoljenje, ). 10 Druge obveznosti upravičenca do podpore Upravičenec (prijavitelj in partnerji), ki prejme podporo na podlagi javnega poziva, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore, če ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače. Upravičenec, ki krši to obveznost, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. V primeru, da operacija vsebuje naložbo, se mora le-ta uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013 EU. Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter kontrolo na kraju samem kontrolnim 9

10 organom, organu upravljanja, revizijskemu organu in drugim organom, ki opravljajo nadzor nad porabo finančnih sredstev EKSRP. Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči takšne kontrole in jo nepreklicno odkloni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo za odobritev (sofinanciranje) operacije ali zahtevek za izplačilo (navajanje lažnih podatkov, izjav) mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec se izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi za odobritev (sofinanciranje) operacije, se mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj. Upravičenci, ki prejemajo podporo iz PRP morajo v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, izpolniti zahteve glede označevanja vira sofinanciranja. Upravičenec, ki ni označil sofinancirane operacije ali je označbo odstranil, mora v proračun RS vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 11 Neizpolnjevanje obveznosti Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se v primeru financiranja iz naslova EKSRP sankcionira v skladu s 63.členom Uredbe1306/2013/EU, 63.členom Uredbe 809/2014/EU in 57.členom zakona, ki ureja kmetijstvo. Če upravičenec zamudi 30-dnevni rok za odstop od izvedbe operacije, ki teče od prejema odločbe o odobritvi operacije ali podpisa pogodbe o sofinanciranju iz 32., 38. ali 61. člena Uredbe, ali rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o odobritvi operacije ali pogodbi o sofinanciranju, ni upravičen do sredstev iz naslova zadevnega podukrepa in se izključi iz zadevnega podukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU, in odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se upravičenca izključi iz prejemanja podpore v okviru istega podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto. 12 Omejitev sredstev Pri določitvi stopnje podpore operacijam se upoštevajo pravila državnih pomoči. Pri operacijah, kjer končni prejemnik sredstev ni občina ali druga javna institucija in izpolnjujejo pogoje za državne pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko na podlagi pravila de minimis pridobi največ do evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, največ do evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Upravičeni stroški posamezne operacije se ne smejo financirati iz drugih javnih sredstev. Javna podpora na podlagi tega javnega poziva, se ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna RS ali sredstva EU (prepoved dvojnega financiranja). Če je upravičenec občina, ki je partnerica LAS, se lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika EU, ne štejejo za že prejeta javna sredstva RS. 10

11 13 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE Razpisna dokumentacija javnega poziva vsebuje: - Povabilo k oddaji vloge, - Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge, - Prijavni obrazec, - Vzorec pogodbe o sodelovanju med prijaviteljem in partnerji. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani 14 ROK IN NAČIN PRIJAVE Vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah ali osebno dostaviti med ponedeljkom in petkom med 8. in 14.uro, na naslov Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah. Vloga se vlaga pisno in v elektronski obliki (CD-rom ali USB ključek, ki je identična papirnati vlogi) na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razviden: - datum in ura oddaje vloge, ki ga označi pošta oziroma tajništvo vodilnega partnerja LAS, - naslov vlagatelja, - oznaka javnega poziva, ki se glasi:»ne odpiraj 2. javni poziv LAS Obsotelje in Kozjansko za sklad EKSRP«ali je opremljena z obrazcem»oprema kuverte«, ki je del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti izpolnjena in oddana v skladu z javnim pozivom ter podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni izračuni pa morajo biti v evrih (EUR). Vlagatelj lahko vloži le eno vlogo na 2. javni poziv za izbor operaciji iz naslova podukrepa»podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju , lahko pa je partner v več operacijah. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila priporočeno oddana na pošto zadnji dan roka. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno v tajništvo vodilnega partnerja LAS na zgoraj navedenem naslovu zadnji dan roka 7. marec 2018 do 14. ure. 15 POSTOPEK ZA IZBOR OPERACIJ Organ upravljanja LAS imenuje Ocenjevalno komisijo, ki bo pregledala in ocenila prispele vloge. Postopek obravnave prispelih vlog zajema sledeče postopke: 1. Pregled formalne ustreznosti vlog (administrativna ustreznost) in popolnosti prispelih vlog v skladu z javnim pozivom. 2. Ocenjevanje operacij na podlagi vnaprej določenih specifičnih meril. 3. Izbor operacij za sofinanciranje. 11

12 4. Obveščanje prijaviteljev o izbiri oz. neizbiri operacij za sofinanciranje. Odpiranje vlog, ki prispejo na naslov določen v javnem pozivu, ni javno in bo potekalo na sedežu LAS. Vsaka prispela vloga je označena z zaporedno številko glede na datum in čas prispetja. Ocenjevalna komisija najprej preveri formalno (administrativno) ustreznost in popolnost vlog in pri tem upošteva: Popolna vloga je tista, ki: - je prispela na naslov v roku in na način, ki je določen z javnim pozivom, - priložen je izpolnjen originalni Prijavni obrazec v papirnati obliki, - prijavni obrazec je datiran, žigosan (velja za pravne osebe, ki uporabljajo pri poslovanju žig) ter podpisan s strani prijavitelja in partnerjev na zahtevanih mestih, - vsebuje vse z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce in priloge ter dokazila, - priložena je tudi prijavnica v elektronski obliki na zgoščenki ali USB ključku, ki je enaka tiskani verziji (z vsemi prilogami). Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki je prispela pravilno in v roku na naslov, manjkajo pa ji zahtevane priloge, dokazila. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, Ocenjevalna komisija pisno po pošti s povratnico pozove na dopolnitev. Rok za pisno dopolnitev je 8 dni od datuma prejema poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnitev, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Vloga se dopolnjuje v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Vloga se administrativno dopolnjuje samo enkrat. Zavrže se vloga, ki ni pravilno opremljena, ki ni na razpisnem obrazcu ali ki ni prispela v predpisanem roku in vloga, katere prijavitelj, ki je bil pozvan k dopolnitvi, le-teh v roku ni dopolnil. V postopek ocenjevanja kakovosti operacij se posredujejo samo administrativno popolne in upravičene vloge in sicer po vrstnem redu prispetja. Sofinancirajo se operacije, ki so pri ocenjevanju zbrale največ, do porabe razpisanih sredstev po posamičnih tematskih področjih. Ocenjevalna komisija v 8 dneh od zaključka ocenjevanja posreduje Organu upravljanja LAS poročilo (zapisnik) o ocenjevanju in predlog seznama operacij za sofinanciranje. Organ upravljanja LAS obravnava seznam operacij in ga potrdi. V postopku obravnave lahko Organ upravljanja LAS zahteva vpogled v posamične vloge ali zahteva od Ocenjevalne komisije dodatna pojasnila. Organ upravljanja LAS pisno po pošti s povratnico s sklepom obvesti prijavitelje glede izbire oz. neizbire operacij predvidoma v roku 90 dni od zaključka roka za prijavo n javni poziv. Sklep še ne pomeni dokončne potrditve operacije za sofinanciranje, o tem odločajo organi pristojni za končno potrditev, in sicer ARSKTRP. Prijavitelj ima v petnajstih (15) dneh od prejema sklepa o odločitvi glede izbire oz. neizbire operacije pravico vložiti pisno pritožbo na Organ upravljanja LAS. V svoji pritožbi mora natančno opredeliti in utemeljiti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. V kolikor želi prijavitelj po prejemu sklepa glede izbire oz. neizbire operacije, vpogled v svoj ocenjevalni list, mora podati pisno prošnjo Organu upravljanja LAS. Možen je vpogled v skupne ocene po posameznem specifičnem merilu prijavljene operacije ob prisotnosti predsednika LAS, pri čemer dokumenta ni dovoljeno kopirati ali fotografirati. Vpogled v ocenjevalne liste ostalih prijaviteljev ni možen. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje. Vložena pritožba ne zadrži nadaljnjih postopkov. O pritožbi na 1. stopnji odloča Organ upravljanja LAS v tridesetih dneh od vložitve pritožbe. O pritožbi na 2. stopnji odloča Skupščina LAS. Odločitev je dokončna. Vodilni partner LAS, v imenu LAS, posreduje predlog operacij za sofinanciranje v potrditev ARSKTRP. Vodilni partner LAS vloži predlagane operacije v papirnati obliki in preko informacijskega sistema pristojnemu organu. ARSKTRP odloča o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. 12

13 ARSKTRP z odločbo odloči o odobritvi oz. zavrnitvi operacije za sofinanciranje iz sredstev sklada EKSRP. V odločbi o odobritvi operacije se določi končne upravičence, višina sredstev, rok za vložitev zahtevka za izplačilo, pogoji za upravičenost ter višina sredstev, ki je odobrena v skladu s pravili sheme državnih pomoči. Postopek za izbor operacij je podrobneje urejen v Pravilniku o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG IN IZBOR OPERACIJ Ocenjevanje operacij bo zajemalo preverjanje: I. Administrativne ustreznosti II. Splošnih pogojev III. Specifičnih meril I. Administrativna ustreznost vloge Administrativna ustreznost 1. Kuverta je pravilno označena (prijavitelj, oznaka ne odpiraj, naslovnik) 2. Vloga je prispela v rokih določenih z javnim razpisom 3. Vloga je administrativno popolna: vložena na predpisanem obrazcu z vsemi zahtevanimi prilogami (prijavni obrazec v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan) in v el.verziji 4. Vloga ni bila popolna, dopolnitev je bila pravočasna in pravilna Preveri se popolnost vloge Opomba DA NE Če NE, se zavrže DA NE Če NE, se zavrže DA NE Če NE, dopolniti DA NE Če NE, se zavrže II. Splošni pogoji Splošni pogoji 1. OPERACIJA SE BO IZVAJALA NA UPRAVIČENEM DA NE Če NE, zavrniti OBMOČJU LAS 2. VLAGATELJ IZPOLNJUJE POGOJE ZA PRIJAVO NA DA NE Če NE, zavrniti JAVNI POZIV 3. SKLADNOST OPERACIJE Z RAZVOJNIMI DA NE Če NE, zavrniti POBUDAMI NA EU, NACIONALNI, REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI 4. OPERACIJA JE V SKLADU S STRATEGIJO DA NE Če NE, zavrniti LOKALNEGA RAZVOJA 5. OPERACIJA JE V SKLADU Z JAVNIM DA NE Če NE, zavrniti POZIVOM 6. ALI SE JE OPERACIJA ŽE PRIČELA IZVAJATI DA NE Če DA, zavrniti 7. OPERACIJA IMA ZAPRTO FINANČNO KONSTRUKCIJO IN ZAGOTOVLJENE LASTNE FINANČNE VIRE ZA IZVEDBO 8. ALI JE PRIJAVITELJ/PARTNER ZA ISTE STROŠKE, KI JIH UVELJAVLJA V OPERACIJI, ŽE PRIDOBIL DA NE Če NE, zavrniti DA NE Če DA, zavrniti 13

14 SOFINANCIRANJE ISTIH STROŠKOV IZ DRUGIH JAVNIH VIROV, T.J. IZ JAVNIH FINANČNIH SREDSTEV EVROPSKEGA, DRŽAVNEGA ALI OBČINSKEGA PRORAČUNA. III. Specifična merila: Specifična merila Merilo Možno število Skladnost operacije s Strategijo lokalnega razvoja 10 Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje 20 Pomen operacije za skladen razvoj celotnega območja 25 LAS Ekonomska in družbena upravičenost operacije 15 Finančna preglednost in stroškovna učinkovitost 6 Vpliv operacije na doseganje horizontalnih ciljev EU 13 Upravljanje operacije 11 Skupaj 100 Doseženo število Opis specifičnih meril 01 Skladnost operacije s Strategijo lokalnega razvoja Možno število 1.1 Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira 10 cilje in kazalnike iz najmanj treh tematskih področij 1.2 Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira 5 cilje in kazalnike iz najmanj dveh tematskih področij 1.3 Operacija s svojimi aktivnostmi in rezultati podpira 1 cilje in kazalnike iz najmanj enega tematskega področja Skupaj največ (e se NE seštevajo) Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje Možno število 2.1 Cilji operacije so: a) jasno opredeljeni, aktivnosti so izvedljive ter 5 vodijo k doseganju konkretnih rezultatov, b) cilji, aktivnosti in rezultati so našteti, vendar ne 3 izkazujejo logičnega sosledja in ne zagotavljajo doseganja načrtovanih rezultatov 2.2 Pričakovani rezultati so: a) realni in merljivi, b) niso v celoti realni in merljivi. 2.3 Časovni načrt izvedbe aktivnosti v okviru operacije: a) je realen, pregleden, natančen in skladen z načrtovanimi aktivnostmi, b) je sicer prikazan, vendar je pomanjkljiv in ne vključuje vseh načrtovanih aktivnosti. 2.4 Vloga in naloge partnerjev so: Doseženo število Doseženo število 14

15 a) opredeljene časovno, finančno in kadrovsko glede 5 na vlogo v operaciji, b) so delno opredeljene časovno, finančno in 3 kadrovsko glede na vlogo v operaciji. Skupno možno število Pomen operacije za skladen razvoj celotnega Možno število območja LAS 3.1 Število projektnih partnerjev, ki sodelujejo v operaciji: a) vsaj 4 partnerji (prijavitelj in najmanj 3 partnerji 5 b) vsaj 3 partnerji (prijavitelj in najmanj 2 partnerja) 3 c) vsaj 2 partnerja (prijavitelj in najmanj 1 partner) ali se bo operacija izvajala na celotnem območju las? a) operacija se bo izvajala na območju štirih ali petih 10 občin b) operacija se bo izvajala na območju dveh ali treh 5 občin 1 c) operacija se bo izvajala na območju ene občine 3.3 Medsektorsko sodelovanje: 1 a) pripravo in izvedbo operacije so vključeni partnerji 10 iz vseh treh sektorjev (javni, ekonomski in zasebni sektor) b) pripravo in izvedbo sta vključena dva sektorja 5 c) pripravo in izvedbo je vključen en sektor 1 Skupno možno število Ekonomska in družbena upravičenost operacije Možno število 4.1 Razvoj novih programov, produktov, storitev: a) v okviru operacije bosta nastala vsaj 2 nova 5 programa, produkta ali storitvi b) v okviru operacije bo nastal vsaj en nov program, 3 produkt ali storitev a) operacija ne predvideva novih programov, 0 produktov ali storitev 4.2 Operacija ustvarja nova delovna mesta: a) operacija ustvarja nova delovna mesta 10 b) operacija ne ustvarja novih delovnih mest 0 Skupaj možno število Finančna preglednost in stroškovna učinkovitost Možno število 5.1 Finančna konstrukcija operacije: a) skupni stroški so realni, v celoti utemeljeni in struktura stroškov je primerna za dosego ciljev, 6 Doseženo število Doseženo število Doseženo število 1 Javni sektor: lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije. Ekonomski sektor: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti. Zasebni sektor: nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki. 15

16 b) skupni stroški so delno realni, delno utemeljeni in struktura stroškov je delno primerna za dosego 3 ciljev. Skupaj možno število 6 06 Vpliv operacije na doseganje horizontalnih ciljev EU Možno število 6.1 Operacija: a) prispeva k blaženju podnebnih sprememb in 3 prilagajanju nanje b) ne prispeva k blaženju podnebnih sprememb in 0 prilagajanju nanje 6.2 Operacija: a) prispeva k izboljšanju narave, okolja in spodbuja 5 rabo endogenih potencialov b) prispeva k ohranjanju narave, okolja in 1 spodbujanju rabe endogenih potencialov 6.3 Inovativnost operacije: a) operacija predstavlja novost na območju LAS 5 (uvaja nove rešitve, nova ponudba, metode, storitve, vzpostavljena inovativna partnerstva, vzpostavljene neformalne mreže,...) 0 b) operacija ne uvaja novosti na območju. Skupaj možno število Upravljanje operacije Možno število 7.1 Reference prijavitelja in partnerjev: a) imajo reference z najmanj tremi operacijami 3 sofinanciranimi z javnimi sredstvi (sredstva občin, države, EU) b) imajo reference z enim do dvema operacijama 1 sofinanciranima z javnimi sredstvi (sredstva občin, države, EU) c) nimajo referenc z izvedbo operacij sofinanciranih 0 z javnimi sredstvi (sredstva občin, države, EU) Doseženo število Doseženo število 7.2 Vključenost ranljivih skupin: a) operacija neposredno podpira najmanj tri ranljive 3 skupine b) operacija neposredno podpira eno do dve ranljive 1 skupine c) operacija ne podpira ranljivih skupin Trajnostna naravnanost operacije: a) rezultati operacije se lahko vzdržujejo tudi po 5 obveznem petletnem obdobju od zaključka operacije, b) rezultati operacije se po obveznem petletnem 0 obdobju od zaključka operacije ne morejo več vzdrževati. Skupaj možno število 11 16

17 Možno število Število ocenjene operacije 100 Doseženo število Končna ocena posamezne operacije predstavlja seštevek povprečja vseh ocen specifičnih meril in je podlaga za razvrstitev operacij za sofinanciranje. Vsako merilo se uje. Maksimalno število pri specifičnih merilih je 100. Spodnja meja, ki jo mora operacija doseči za nadaljnjo obravnavo, znaša 55. Sofinancirajo se operacije, ki so pri ocenjevanju zbrale največ, in sicer do porabe razpisanih sredstev. Kadar več operacij doseže pri ocenjevanju enako število, se upošteva večje doseženo število pri naslednjih merilih po vrstnem redu: - Operacija odpira nova delovna mesta, - Skladnost operacije s SLR, - Kakovost operacije in pripravljenost za izvajanje. V kolikor ima več operacij še vedno enako število, se upošteva vrstni red prispelih vlog (za vlogo, poslano priporočeno po pošti, se upošteva datum in ura potrdila pošte, za vlogo, vložene osebno v tajništvu vodilnega partnerja LAS, pa se upošteva datum in ura prejetja v tajništvu, kjer se na vsaki prejeti vlogi označi datum in čas prejema ter vlogi tudi dodeli zaporedno številko). V primeru, da se zadnji predlog operacije, ki se še uvrsti v kvoto sredstev za sofinanciranje presega sredstva, ki so še na voljo, lahko Organ upravljanja LAS predlaga prijavitelju, da prilagodi finančno konstrukcijo razpoložljivim sredstvom za operacijo, če to ne vpliva na predvidene cilje in rezultate operacije. Če prijavitelj sprejme znižanje sredstev za izvedbo operacije, se postopek zaključi. Če prijavitelj, ki mu je bilo ponujeno znižanje sredstev za izvedbo operacije, le to zavrne, se sredstva uvrstijo v kvoto razpisanih sredstev na naslednjem javnem pozivu. 17 SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA LAS si pridržuje pravico, da: - ne razdeli kvote vseh razpisanih sredstev iz 2. javnega poziva LAS Obsotelje in Kozjansko, - v kolikor podatki o prijavitelju in partnerjih niso dosegljivi v javnih evidencah, od prijaviteljev/partnerjev zahteva dodatna dokazila, - razveljavi ali spremeni določbe javnega poziva in razpisne dokumentacije. V primeru sprememb bodo spremembe objavljene na spletni strani in sicer najkasneje 6 dni pred rokom oddaje določenim v javnem pozivu. Prijavitelji so dolžni upoštevati vse morebitne spremembe javnega poziva in razpisne dokumentacije. 18 KONTAKTNI PODATKI ZA DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU Dodatne informacije o javnem pozivu LAS daje vodilni partner LAS, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro: - na telefonsko št. 03/ , - elektronsko pošto: - osebno po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi: Anita Čebular in Bojana Žaberl. Zadnja vprašanja bodo možna šest dni pred rokom za oddajo vloge. 17

18 19 ROK V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA POZIVA Organ upravljanja LAS pisno s sklepom obvesti prijavitelje glede izbire oz. neizbire operacij predvidoma v roku 90 dni od zaključka roka za prijavo na javni poziv. Sklep še ne pomeni dokončne potrditve operacije za sofinanciranje, o tem odloča ARSKTRP. 20 JAVNA OBJAVA REZULTATOV IZBORA OPERACIJ LAS Obsotelje in Kozjansko bo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov objavila informacije o odobrenih operacijah. 18

2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«za izva

2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«za izva 2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa»podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 JAVNI POZIV LAS NOTRANJSKA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR JAVNI POZIV 2018 Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, d.o.o. (Podcerkev, 8.11.2018) JAVNI POZIV 2018 Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 255.327

Prikaži več

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih

Prikaži več

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Me

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Me Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 620 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju LAS) na podlagi: - 1. točke

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Me

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Me Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju LAS) na podlagi: - Uredbe

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

4. Javni poziv EKSRP -NVO Društvo»Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 P

4. Javni poziv EKSRP -NVO Društvo»Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 P Društvo»Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Microsoft Word JP ESRR TOTI LAS - popravki feb.2017.doc

Microsoft Word JP ESRR TOTI LAS - popravki feb.2017.doc Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine TOTI LS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju LS), ki zastopa LS v upravnih in finančnih

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 (Ur. list RS, št.20/19) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Uradni list RS - 106/2012, Razglasni del

Uradni list RS - 106/2012, Razglasni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

Občina Radovljica OBČINA RADOVLJICA Gorenjska 19, 4240 Radovljica, , , e pošta: RAZPISNA DOKUM

Občina Radovljica OBČINA RADOVLJICA Gorenjska 19, 4240 Radovljica, , , e pošta: RAZPISNA DOKUM Občina Radovljica OBČINA RADOVLJICA Gorenjska 19, 4240 Radovljica, 04 537 23 00, 04 531 46 84, e pošta: obcina.radovljica@radovljica.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje

Prikaži več

Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujan

Občina MEŽICA Trg svobode MEŽICA Telefon: Fax: Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujan Občina MEŽICA Trg svobode 1 2392 MEŽICA Telefon: 02 82 79 350 Fax: 02 82 79 359 e-mail: info@mezica.si Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

osnutek besedila javni razpis kultura Lendava 2018

osnutek besedila javni razpis kultura Lendava 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV, KI JIH BO V LETU 2018 SOFINANCIRALA OBČINA LENDAVA Razpisna dokumentacija: A. Besedilo javnega razpisa B. Prijavni obrazec z izjavo o izpolnjevanju

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več