FOTOKATALITSKO ČIŠČENJE ZRAKA S TiO 2 NANODELCI NA POROZNEM NOSILCU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "FOTOKATALITSKO ČIŠČENJE ZRAKA S TiO 2 NANODELCI NA POROZNEM NOSILCU"

Transkripcija

1 UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU FOTOKATALITSKO ČIŠČENJE ZRAKA S TiO 2 NANODELCI NA POROZNEM NOSILCU DIPLOMSKO DELO Matic RAČIČ Mentorici: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar prof. dr. Nataša Novak Tušar Nova Gorica, 2013

2 II

3 IZJAVA Izjavljam, da sem vse eksperimente, predstavljene v diplomskem delu, opravil sam oziroma s pomočjo sodelavcev Univerze v Novi Gorici in Kemijskega inštituta v Ljubljani. Dela drugih avtorjev so v diplomskem delu citirana. Matic Račič III

4 IV

5 ZAHVALA Za dokončano diplomsko delo se zahvaljujem: staršem in starim staršem, za vestno podporo v finančnem in moralnem smislu, mentoricama prof. dr. Urški Lavrenčič Štangar in prof. dr. Nataši Novak Tušar za izčrpne razlage, vodenje in nasvete pri pisanju diplomske naloge ter kolektivu Laboratorija za raziskave v okolju, še posebej Marku Keteju in Andražu Šuligoju za vso pomoč pri laboratorijskem in analitičnem delu. Zahvaljujem se tudi kolektivu Laboratorija za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani za izvedbo karakterizacije materialov z elektronskim mikroskopom in rentgensko difrakcijo. Hvala vsem V

6 VI

7 POVZETEK Napredneoksidacijskemetode (NOM) služijorazgrajevanjuorganskihonesnaževal.mednje sodi tudi fotokataliza. Fotokataliza temelji na principu svetlobnega vzbujanja polprevodnika. Titanov dioksid (TiO 2 ) je eden najbolj uporabljenih polprevodnikov v fotokatalitske namene zaradi njegove visoke učinkovitosti in cenovne ugodnosti. Učinkovitost TiO 2 lahko še povečamo tako, da povečamo njegovo specifično površino. Za povečanje specifične površine lahko kot nosilec za TiO 2 nanodelce uporabimo porozen silicijev dioksid (SiO 2 ), ki ga odlikuje inertnost, velika specifična površina ter prepustnost za UV sevanje. V diplomski nalogi sem primerjal učinkovitost razgradnje modelnega organskega onesnaževala toluena v plinski fazi z uporabo dveh virov TiO 2, ki sem jima povečal površino z dodatkom dveh poroznih oblik SiO 2. Vira TiO 2 sta bili dve vodni raztopini: suspenzija iz Cinkarne Celje (CC) ter TiO 2 sol, pripravljen po nizkotemperaturni sintezi na Univerzi v Novi Gorici (UNG). Uporabljeni SiO 2 porozni strukturi sta bili mezoporozen silikat SBA-15 z urejeno strukturo por ter mezoporozen silikat KIL-2 z neurejeno strukturo por. Ugotovil sem, da kljub enaki masi tankih plasti TiO 2 /SiO 2 kompoziti v razmerju 1:1 (torej s približno polovično količino TiO 2 ) razgrajujejo podobno učinkovito kot čista vira TiO 2. S povečanjem specifične površine z SiO 2 smo povečali fotokatalitsko aktivnost TiO 2 fotokatalizatorja. TiO 2 sem nanašal na aluminijaste nosilce (aluminijaste ploščice) v obliki tankih plasti. Tanke plasti so bile nanešene ročno, maso nanosa pa smo določevali s tehtanjem. Analitske metode, ki sem jih uporabil za določanje strukture TiO 2 ter TiO 2 / SiO 2 kompozitov, so bile: rentgenska praškovna difrakcija (XRD), infrardeča spektroskopija (IR) ter vrstična elektronska mikroskopija (SEM). Za določanje fotokatalitske aktivnosti sem uporabil metodo z razgrajevanjem modelnega onesnaževala v plinski fazi v fotoreaktorju. Kot vir svetlobe sem uporabil UVA luči, kot modelni polutant pa toluen. V fotoreaktorju sem razgrajeval onesnaževalo, istočasno pa s plinskim kromatografom v povezavi z masnim spektrometrom (GC-MS) določal koncentracijo onesnaževala in razpadnih produktov. Diplomsko delo sem opravljal na Univerzi v Novi Gorici v Laboratoriju za raziskave v okolju ter na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Rezultate raziskav sem predstavil v okviru programa poletne šole `International Summer School: Instrumental analytical methods for environmental monitoring`, kijo je priredila UNG v letu 2012.Opravil sem analize morfologije in debeline tankih plasti ter strukturno analizo sola, suspenzije ter kompozitov TiO 2 / SiO 2. KLJUČNE BESEDE: Napredne oksidacijske metode, fotokataliza, TiO 2, porozni nosilci, tanke plasti VII

8 ABSTRACT Advanced oxidation methods (AOM) can be used for degradation of organic pollutants. Photocatalysis is an advanced oxidation method. Photocatalysis is based on light inducing excitation of semiconductors. Titanium dioxide (TiO 2 ) is one of the most common used semiconductors, because of its high efficiency and low price. The efficiency of semiconductor can be gained with increasing the specific surface area. Surface area can be increased with porous silica materials which can be added to the composite. Porous silicon dioxide (SiO 2 ) is inert, it has large specific surface area and it is transparent for UV irradiation. In my work, I made a comparison of degradation of a model pollutant toluene with two TiO 2 sources. I made thin films with TiO 2 composites on aluminium plates. Thin films were deposited manually. The mass of thin films was determined by weighing. Two titania sources were used in an aqueous solution form: a suspension from Cinkarna Celje (CC) and a sol, prepared by lowtemperature synthesis developed at the University of Nova Gorica (UNG). Specific surface area of titania was increased by preparing the composites TiO 2 /porous SiO 2. SiO 2 materials that were used are SBA-15 with arranged structure of pores and KIL-2 with disordered (interparticle) porosity. Analytical methods that we used for determination of structure and other characteristics of TiO 2 and TiO 2 /SiO 2 composites were: powder X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (IR) and scanning electron microscopy (SEM). A method of degrading a model pollutant toluene in gaseous phase was used for determining the degradation capabilities of composites. The source of illumination were UVA lamps, and the detection of toluene and decomposition products was made with gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). The work was done in the Laboratory for environmental research at the University of Nova Gorica and at the National institute of chemistry in Ljubljana. Results were presented also in the frame of `International Summer School: Instrumental analytical methods for environmental monitoring`, which was held by University of Nova Gorica in summer For this presentation I made analysis of morphology and structural characteristics of the sol, suspension and composites TiO 2 /porous SiO 2. I found out that despite the same mass of products, the degradation rate of each one was similar, although the composites had only approximately half content of the active component, i.e. TiO 2. Obviously, with the increase of specific surface area with SiO 2 we increased the photocatalytic activity of TiO 2. KEYWORDS Advanced oxidation processes, photocatalysis, TiO 2, porous silicates, thin films VIII

9 KAZALO VSEBINE: 1 UVOD Namen naloge TEORETIČNE OSNOVE Titanov dioksid Kristalna struktura Polprevodniške lastnosti Tanke plasti Fotokataliza na TiO 2 delcu Neporozni in porozni silikati EKSPERIMENTALNI DEL Sol-gel metoda priprave TiO Priprava prahov TiO Priprava TiO 2 in mezoporoznih SiO 2 (SBA-15 in KIL-2) kompozitov Priprava zaščitne plasti za Al-nosilce Metoda priprave tankih plasti katalizatorja na Al-nosilce Metode analize prašnih vzorcev in tankih plasti IR spektroskopija Rentgenska praškovna difrakcija (XRD) Vrstična elektronska mikroskopija (SEM) Razgrajevanje onesnaževal v fotoreaktorju REZULTATI IN RAZPRAVA Rezultati analize prahov Rezultati IR spektroskopije Rezultati SEM Rezultati XRD Rezultati analize tankih plasti Rezultati SEM Debelina plasti Rezultati razgradnje onesnaževala ZAKLJUČKI VIRI IX

10 KAZALO SLIK: Slika 1: Oblika kristalne strukture za A: anatas, B: rutil, C: brookit... 3 Slika 2: Energijske špranje komercialnih polprevodnikov n-tipa v fotokatalizi ter redoks potenciali Slika 3: Razgradnja VOC na TiO2 delcu pod vplivom UV svetlobe....6 Slika 4: Shematski prikaz postavitve sistema za plinsko fotokatalizo Slika 5:SEM posnetek kalciniranega prahu UNG pri manjši (levo) inpri večji povečavi (desno)..17 Slika 6: SEM posnetek kalciniranega prahu CC pri manjši (levo) inpri večji povečavi (desno) Slika 7: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 UNG pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno) Slika8: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+SBA-15 pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno) Slika 9: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+KIL-2 pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno) Slika 10: SEM posnetek tanke plasti vzorca TiO 2 UNG CC pri manjši(levo) in večji povečavi (desno)...21 Slika 11: SEM posnetek tanke plasti vzorca TiO 2 CC+SBA-15 pri manjši (levo) in večji povečavi (desno)...21 Slika 12: SEM posnetek tanke plasti vzorca TiO 2 CC+KIL-2 pri manjši (levo) in večji povečavi (desno)...22 Slika 13: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 UNG...22Slika 14: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 CC...22 Slika 15: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+SBA Slika 16: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 CC+SBA Slika 17: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+KIL Slika 18: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 CC+KIL KAZALO TABEL IN GRAFOV: Tabela 1: Tabela pripravljenih vzorcev...15 Tabela 2: Vzorci, razpolovni časi v t 1/2 (min), konstanta hitrosti razgradnje k(min -1 ) ter adsorpcija (%)...26 Graf 1: IR spekter sušenega prahu sola UNG (levo) in kalciniranega prahu sola UNG (desno)..16 Graf 2: IR spekter sušenega prahu suspenzije CC (levo) in kalciniranega prahu sola CC (desno)...16 Graf 3: difraktograma TiO 2 UNG sušen (UNG 1) in kalciniran (UNG 2) v primerjavi z referenčnim difraktogramom anatasa Graf 4: XRD difraktogram TiO 2 CC sušen in kalciniran. difraktograma TiO 2 CC sušen (C1) in kalciniran (C2) v primerjavi z referenčnimi difraktogrami anatasa, rutila in NaCl (halit)...19 Graf 5: Umeritvena krivulja za toluen...24 Graf 6: Primerjava fotokatalitske aktivnosti (c/c0)...25 X

11 1 UVOD Onesnaževanje zraka je v časih moderne družbe vse večji problem. Industrija, promet in drugi, predvsem večji stacionarni onesnaževalci, znižujejo kakovost zraka, ki ga diha milijone prebivalcev po vsem svetu. Organska onesnaževala so za ljudi zelo nevarna, povzročajo lahko celo vrsto telesnih težav, nekatera so celo rakotvorna. Fotokatalitska razgradnja onesnaževal sodi med napredne oksidacijske metode (NOM), pri kateri izkoriščamo lastnosti polprevodnikov kot fotokatalizatorjev. Polprevodnike vzbujamo z UV svetlobo. Munter (2001) podaja različne fotokemične metode za nastanek OH radikalov. Med njimi je tudi metoda s trdnimi snovmi, to so polprevodniki. Za razvoj NOM so pomembni tisti katalizatorji, ki imajo primerno energijsko špranjo (širino prepovedanega pasu), to je energijska razlika med valenčnim in prevodnim pasom. To so navadno oksidi kovin prehoda, kot so: ZnO, ZrO 2, TiO 2, WO 3, Fe 2 O 3 ali druge spojine, kot sta CdS in ZnS. Za namene fotokatalize za čiščenje onesnaževal v plinski fazi zelo pogosto uporabljamo polprevodnik titanov dioksid (TiO 2 ). Problem, ki se pojavlja pri TiO 2, je, da ima nizko specifično površino. Specifično površino lahko povečamo z zmanjševanjem velikosti delcev in njihovemu nanosu na porozne strukture. Za nosilni material je pomembno, da je inerten, da prepušča UV sevanje ter da ima veliko poroznost in s tem veliko specifično površino. Mezoporozni silikatni materiali imajo takšne lastnosti. 1.1 Namen naloge Vprašanje vsake moderne proizvodnje so njeni stroški. Stroški vplivajo na ceno končnega izdelka in tako seveda tudi na konkurenčnost na trgu. Z razvijanjem nizkotemperaturnih metod sinteze pripomoremo k zmanjšanju stroškov ter manjšemu ekološkemu odtisu. Namen diplomske naloge je primerjati fotokatalitsko učinkovitost TiO 2 suspenzije slovenskega proizvajalca Cinkarne Celje (CC) z laboratorijsko sintetiziranim TiO 2 solom, pripravljenim po nizkotemperaturni sintezi (Tasbihi in sod., 2009) na Univerzi v Novi Gorici (UNG), in sicer brez ali s povečanjem njegove specifične površine. Specifično površino TiO 2 sem povečal z njegovo vgradnjo v porozne SiO 2 nosilce. Ugotavljal sem, ali so TiO 2 in TiO 2 /SiO 2 kompoziti, laboratorijsko pripravljeni po nizkotemperaturni metodi, primerljivo učinkoviti z analognimi vzorci, kjer je bil kot vir TiO 2 uporabljena suspenzija CC. Kot vire poroznih nosilcev sem uporabil mezoporozni silikat SBA-15 z urejeno strukturo por ter mezoporozni silikat KIL-2 z neurejeno strukturo por. TiO 2 in TiO 2 /SiO 2 kompozite sem v obliki tankih plasti nanašal na aluminijaste nosilce (aluminijaste ploščice) in preizkušal učinkovitost fotorazgradnje v fotoreaktorju. Aluminijaste ploščice sem izbral, ker so cenovno dostopne, lahke in ker niso podvržene lomljivosti kot na primer steklo. Pred korozijo sem jih dodatno zaščitil s silikatno prevleko. 1

12 Ugotavljal sem, ali povečanje površine TiO 2 zaradi vgradnje v porozne silikate vpliva na povečanje njegove učinkovitosti. Pripravljene TiO 2 fotokatalizatorje sem označil z: TiO 2 UNG TiO 2 UNG+SBA-15 TiO 2 UNG+KIL-2 TiO 2 CC TiO 2 CC+SBA-15 TiO 2 CC+KIL-2 Njihovo fotokatalitsko učinkovitost sem preučeval z razgrajevanjem modelnega onesnaževala toluena v plinski fazi, produkte sinteze imobiliziranih katalizatorjev pa sem okarakteriziral s karakterizacijskimi metodami, kot so: rentgenska praškovna difrakcija (XRD), infrardeča spektroskopija (IR) in elektronska vrstična mikroskopija (SEM). 2

13 2 TEORETIČNE OSNOVE 2.1 Titanov dioksid Titanov dioksid je poznan kot beli pigment že iz antičnih časov.v Sloveniji imamo veliko proizvodnjo TiO 2 v Cinkarni Celje. Material ne absorbira svetlobe v vidnem delu spektra, zato je bele barve. Absorbira le UV-svetlobo. Na tkaninah, katere so v pigmentih vsebovale majhne delce TiO 2, so se pod vplivom UV- svetlobe začele pojavljati nepravilnosti, to so bili prvi dokazi, da pod vplivom svetlobe potekajo kemijske reakcije. Fotokatalitske sposobnosti titanovega dioksida so bile predmet preučevanja že od začetka 20. stoletja (Hashimoto in sod., 2005). S povečevanjem specifične površine, kar dosežemo z zmanjšanjem delcev ali s povečevanjem poroznosti katalizatorja, ustvarjamo večje število aktivnih mest, s tem pa povečamo število interakcij med fotogeneriranimi oksidativnimi molekulami in organskim hlapnim onesnaževalom (Carp in sod., 2004; Černigoj, 2007) Kristalna struktura Titanov dioksid je polprevodniški material, ki ga poznamo v treh kristalnih oblikah: anatas, rutil in brookit.osnovni gradniki kristala so Ti 4+ centri, obkroženi s šestimi O 2- ioni, ki tvorijo oktaedrične oblike. Oktaedri se med seboj povezujejo preko skupnih robov ter oglišč na različne načine (slika 1). Pri visokih temperaturah se anatasna faza pretvori v rutilno, ki je termično bolj stabilna (Linsebigler in sod., 1995). Slika 1: Oblika kristalne strukture za A: anatas, B: rutil, C: brookit. (Carp in sod., 2004) 3

14 2.1.2 Polprevodniške lastnosti Polprevodnik je material, ki se pod vplivom energije `vzbuja`, kar pomeni, da elektroni prehajajo iz valenčnega v prevodni pas. Za ta preskok se običajno porabi energija UV sevanja. Anatas ima nekoliko večjo fotokatalitsko učinkovitost kot rutil (Linsebigler in sod., 1995). Energijska špranja med valenčnim in prevodnim pasom znaša pri TiO 2 v kristalni obliki anatasa E g = 3,2 ev (slika 2), kar pomeni, da absorbira svetlobo pod 390 nm valovne dolžine, kar je pod vidnim spektrom sončne svetlobe. UV območje predstavlja samo okoli 10% sončne svetlobe, zato je potrebna optimizacija materialov, če želimo, da bi bili ti uporabni za postopke fotorazgradnje z uporabo naravnega sončnega sevanja. Slika 2: Energijske špranje komercialnih polprevodnikov n-tipa v fotokatalizi ter redoks potenciali E(O 2 /HO 2 - ) in E(H 2 O/OH - ) para pri ph 0 (Mills in sod., 1993) Tanke plasti Titanov dioksid lahko za namene fotokatalize uporabimo v obliki tankih plasti. Prednost tankih plasti je, da jih nanešene na nosilni material lahko bolj enostavno zamenjamo oziroma odstranimo iz sistema, kot če bi imeli fotokatalizator v prahu. Za plasti je potrebno, da imajo veliko sposobnost absorpcije UV fotonov. Plasti moramo vedno nanesti na nek nosilni material, ki mora biti inerten, da ne reagira s samo plastjo. Pri mojih eksperimentih sem za nosilce tankih plasti izbral aluminij. Pri fotokatalizi je pomembno, da imamo čim več aktivnih mest, na katerih se vršijo reakcije. Tanke plasti uporabljamo zato, da je katalizator imobiliziran, da se ne meša z medijem, v katerem je onesnažilo, in da ga je lahko odstraniti in ponovno uporabiti. Tanke plasti prav tako ne zavzamejo veliko prostora, zato jih lahko, na primer v fotoreaktor, namestimo večje število in sicer eno ob drugo. Z zmanjševanjem prostora med njimi povečamo stično površino onesnaženega plina s katalizatorjem ter tako prisilimo zrak, da se le ta giblje čim bližje fotokatalizatorjem. 4

15 S tehtanjem ploščic pred in po nanosih ter z izračunom površine le teh lahko določimo površinsko gostoto katalizatorja na nosilcu (Doucet in sod., 2006). Maso smo izbrali na podlagi prakse sodelavcev na UNG. Prevelika masa lahko povzroči lupljenje delno odstopanje tankih plasti od nosilne ploščice Fotokataliza na TiO 2 delcu Reakcija, vzbujena z UV sevanjem in TiO 2 kot katalizatorjem, razgradi hlapne organske spojine (VOC volatile organic compounds ). Vzbujen delec generira pozitivno nabito vrzel v valenčnem pasu (VB valence band ), katere energija se porabi za razgradnjo organskih onesnaževal (slika 3). Vzdrževanje učinkovitosti katalizatorja pa zahteva tudi porabo generiranih negativnih nabojev v prevodnem pasu (CB conduction band ), to je elektronov. Vzbujeni elektroni in pozitivne vrzeli lahko narekujejo oksidacijske in redukcijske reakcije s spojinami, ki so adsorbirane na površino katalizatorja (Ohtani, 2008). Spodnje enačbe ponazarjajo poteke reakcij na delcu TiO 2 v prisotnosti vlage (Li Puma in sod., 2008). Svetlobno vzbujena tvorba prostih elektronov in vrzeli: TiO 2 + hν TiO 2 + e CB - + h VB + (1) Odstranitev elektrona iz prevodnega pasu: TiO 2 + e CB - + O 2 + H + TiO 2 + HO 2 (2) e CB - + H 2 O 2 OH - + OH (3) 2O H 2 O H 2 O 2 + 2OH - + O 2 (4) Reakcije vrzeli: h VB + + H 2 O OH + H + (5) h VB + + OH - OH (6) Oksidacija molekul organskih onesnaževal: OH + O 2 + C x O y H (2x 2y+2) xco 2 + (x y+1) H 2 O (7) 5

16 Neproduktivne radikalske reakcije: e - + CB + h VB + TiO 2 TiO 2 + toplota (rekombinacija) (8) 2OH H 2 O 2 (9) 2HO 2 H 2 O 2 + O 2 (10) 2OH + H 2 O 2 2H 2 O + O 2 (11) OH + HCO 3 CO 3 + H 2 O (12) Slika 3: Razgradnja VOC (volatile organic compounds) na TiO 2 delcu pod vplivom UV svetlobe. Povzeto po (Mo in sod., 2009) 2.2 Neporozni in porozni silikati Silikati so materiali z različnimi lastnostmi in uporabnostjo. Znano je, da so silikati uporabni kot nosilci aktivnih katalitskih komponent. Za nosilce aktivnih fotokatalitskih komponent je pomembno, da so inertni, da imajo veliko specifično površino ter da prepuščajo UV sevanje. Silikati ustrezajo tem lastnostim, zato je veliko raziskav usmerjeno v njihovo uporabo v ta namen (Lopez-Munoz in sod., 2005). Zaščita je potrebna, da se kovino zaščiti pred korozijo ter da preprečimo izmenjavo elektronov med plastmi. Rezultati so pokazali, da zaščitna silikatna plast na aluminiju ne le preprečuje zastrupljanje katalizatorja, temveč tudi povečuje adsorpcijo onesnažila na sam material. Proučevanje nanosov fotokatalizatorja na aluminijeve ploščice (zaščitene in nezaščitene) z elektronskim mikroskopom so pokazale izboljšano adhezijo in morfologijo fotokatalizatorja na zaščiteni aluminijevi ploščici (Šuligoj, 2011). Večjo specifično površino in tako večjo fotokatalitsko aktivnost materiala smo poskušali dobiti s porazdelitvijo TiO 2 nanodelcev na porozen silikatni nosilec. Porozni silikati z različnimi 6

17 velikostmi por od nekaj nanometrov vse do nekaj mikrometrov, ter s specifično površino do 1500 m 2 /g, so uporabni kot adsorbenti, ionski izmenjevalci, katalizatorji ter nosilci za katalizatorje. Pri aplikaciji v heterogeni katalizi se uporablja silikate kot nosilce zaradi hidrofobnih lastnosti njihove površine. Hidrofobnost površine je še posebno pomembna pri reakcijah oksidacije (Novak Tušar in sod., 2011). V svoji diplomski nalogi sem kot nosilca fotokatalizatorjev uporabil dve različni vrsti mezoporoznih silikatov, to sta porozni KIL-2 z neurejeno strukturo por in porozni SBA-15 z urejeno strukturo por. Mezoporozni silikati imajo lahko različne vrste por v velikosti od 2 nm do 50 nm (Nakahira in sod., 2010). Leta 1997 so na univerzi v Kaliforniji razvili družino mezoporoznih silikatov, ki je še danes ena najbolj uporabljenih, to je SBA (Santa Barbara Amorphous). SBA-15 ima velikost por od 5 do 30 nm, prostornino por 9,56 cm 3 /g ter specifično površino, določeno z BET metodo, od 690 do 1040 m 2 /g. Debelina silikatne stene je od 3,1 do 6,4 nm. Sintetiziramo ga s hidrotermalno sintezo in uporabo neionskih strukturnih usmerjevalcev (Zhao in sod., 1998). KIL je družina mezoporoznih silikatov, ki so jo leta 2010 razvili na Kemijskem Inštitutu (Novak Tušar in sod., 2011). KIL-2 odlikuje poroznost med delci in pore v velikosti od 5 do 60 nm. Specifična površina materiala je 448 m 2 /g, v njem pa mezopore nastanejo z aglomeracijo silikatnih nanodelcev, ki ustvarijo mrežo praznin med delci. Sintetiziramo ga s solvotermalno sintezo in uporabo nevtralnega strukturnega usmerjevalca. 7

18 3 EKSPERIMENTALNI DEL 3.1 Sol-gel metoda priprave TiO 2 Sol titanovega dioksida sem pripravil po sol-gel metodi, pripravljali smo ga že pri skupinskem projektu (Soklič in sod., 2010). Vir titana je bil titanov tetraklorid (TiCl 4, 99,90 %, Acros) kot prekurzor v sintezni metodi. Titanovemu tetrakloridu sem dodajal 10 % raztopino amoniaka, dokler ph vrednost ni narasla do 7. Reakcija je eksotermna, izhajalo je veliko plinov. Po reakciji sem odvzel bel precipitat in ga dvakrat centrifugiral in spiral z deionizirano vodo. Na ta način smo se znebili vseh nepotrebnih kloridnih ionov iz precipitata. To sem potrdil s testom z AgNO 3. V čist precipitat sem dodal vodo, da sem dosegel 2,5 %wt TiO 2. V razredčen precipitat sem primešal kislino (70 % HClO 4, Fluka) v molarnem razmerju [Ti]/[H + ] = 0,5. Problem nizkotemperaturne priprave je nizka kristaliničnost TiO 2 in posledično slaba fotokatalitska aktivnost. Problem rešimo z refluksom in dodajanjem kisline (Tasbihi in sod., 2009). Kislo zmes sem refluktiral 24 ur pri 70 C s konstantnim mešanjem (Liu in sod., 2008). Pripravljen sol sem prelil v shranjevalne steklenice in shranjeval v temnem in suhem prostoru. 3.2 Priprava prahov TiO 2 Prahovi TiO 2 so bili pripravljeni s sušenjem sola ter suspenzije. Sole sem pustil v digestoriju 24 ur v petrijevkah na najmočnejšem zračenju, da je izhlapela večina topila, nato pa sem jih tri ure sušil v sušilniku pri 150 C. Po sušenju v digestoriju so izgledali kot bela mlečna usedlina, na otip še vlažna in mazava. V peči pri 150 C so se vzorci posušili do prahu. Prah sem s spatulo postrgal s podlage. Nekaj prahu sem segreval med C, da je bila dosežena višja kristalizacija in kalcinacija (Tasbihi in sod., 2009). Pri postopku kalcinacije izgorijo vse organske komponente, dobimo čisti TiO 2. Prahovi so bili narejeni za namene karakterizacije materialov. Iz mase dobljenih prahov sem lahko določill koncentracijo sola. Znašala je 11,9 g/l. Kot primerjavo solu, narejenemu na univerzi, smo vzeli še iz Cinkarne Celje pridobljenotio 2 suspenzijo s koncentracijo 40 g/l. Koncentracija sola ne vpliva na končni produkt, saj topilo izhlapi in pusti za sabo samo nanos trdnih delcev katalizatorja. S solom, pripravljenim na univerzi, je bilo potrebno nanose delati večkrat zaradi manjše koncentracije sola, da smo dosegli primerljivo maso katalizatorja na površinsko enoto. Strukturne lastnosti prahov sem določil z infrardečo (IR) spektroskopijo ter rentgensko praškovno difrakcijo (XRD). Za določevanje morfoloških značilnosti prahov in tankih plasti pa smo uporabili vrstični elektronski mikroskop (SEM). 8

19 3.3 Priprava TiO 2 in mezoporoznih SiO 2 (SBA-15 in KIL-2) kompozitov Prahova poroznih silikatov, ki sem ju uporabljal za večanje površine, sta SBA-15 z urejeno mezoporozno strukturo in KIL-2 z neurejeno mezoporozno strukturo. Prahova sta bila izdelana na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Pri izdelavi kompozitov sem se držal molskega razmerja [Ti]:[Si] = 1:1. Zatehtal sem določeno količino SiO 2 prahu ter ga dodal v določen volumen TiO 2 sola oz. suspenzije CC. Maso titanovega dioksida sem izračunal s sušenjem in kalciniranjem določenega volumna sola. Zmes sem mešal na magnetnem mešalu najmanj 2 uri pri 400 rpm. Po dobrem premešanju sem uporabil tudi ultrazvočno kopel, kjer sem raztopine kompozitov za 10 minut izpostavil ultrazvoku. Ultrazvok pripomore k lepši razporeditvi delcev v solu, večji delci razpadejo na manjše (Mavrič, 2011). Kompoziti so bili videti kot mlečne raztopine. Shranjeval sem jih v temnem prostoru, pred vsako nadaljnjo uporabo pa sem postopke ponovil, da sem ponovno homogeniziral raztopine, kajti pripravljene suspenzije niso popolnoma stabilne, sčasoma se večji delci posedejo. 3.4 Priprava zaščitne plasti za Al-nosilce Aluminij reagira s kislo raztopino sola ter suspenzije, zato sem ga predhodno zaščitil s posebno silicijevo oksidno prevleko.za zaščitno plast aluminijevihploščic, na katere nanašamo tanke plasti fotokatalizatorja, smo uporabili neporozne silikate.zaščitna plast na aluminijasti ploščici je organsko modificiran sol-gel silikat. Nanašamo ga na aluminijaste ploščice velikosti 34 cm 1,2 cm 0,8 cm. Plast zaščiti kovino pred oksidacijo in morebitno izmenjavo elektronov med nosilcem in fotokatalizatorjem. Zaščitna plast na aluminiju preprečuje zastrupljanje katalizatorja ter poveča adsorpcijo polutantov (Šuligoj, 2011). Priprava je potekala po naslednji recepturi. V 50 ml čašo sem zamešal 1,575 ml 98 % MTMS-a (metiltrimetoksi silan) proizvajalca Aldrich, 2,455 ml 95 %TEOS-a (tetraetoksi silan) proizvajalca Acros Organics ter 3,405 ml Levasil koloidne raztopine SiO 2 (200/30) proizvajalca Obermeier z gostoto 1,20 g/ml. Zmes se po dodajanju prekurzorjev 2 minuti meša pri 300 rpm. Po premešanju sem dodal 62 μl 37 % klorovodikove kisline in pustil, da se zmes dobro premeša (cca. 30 min pri 300 rpm). Po premešanju sem dodal še 15 ml izopropanola proizvajalca Carlo Erba ter ponovno mešal pol ure pri enakih obratih, nato je bil zaščitni kompozit pripravljen za nanašanje. Potrebno ga je porabiti v nekaj dneh od dneva izdelave (Šuligoj, 2011). Tanke zaščitne plasti so bile nanešene z navadnim čopičem. Zaščitni kompozit sem premazal po ploščici iz obeh strani ter po robovih, da je bila celotna površina pokrita z zaščitnim slojem. Po vsakem premazovanju sem ploščice sušil s sušilnikom za lase, da izhlapi topilo. Plasti so se po vsakem premazovanju in sušenju še eno uro sušile v peči pri 150 C. Po tretjem premazovanju pa sem jih za 30 sekund namočil v raztopino 1M NaOH. Baza pripomore k povečanju števila aktivnih mest (OH-skupine). Aktivna mesta so pomembna, saj se preko OH skupin ustvarijo vezi Ti-O, ki vežejo katalizator na substrat. 9

20 3.5 Metoda priprave tankih plasti katalizatorja na Al-nosilce Tanke plasti katalizatorja sem na Al-nosilce prav tako nanašal z navadnim čopičem. Čopič sem pomočil v kompozitno raztopino, ga z vsako stranjo obrisal v rob čaše in počasi enakomerno potegnil preko celotne površine ene strani ploščice. Postopek sem ponovil na drugi strani ploščice. Vsako ploščico sem po premazovanju posušil s sušilnikom za lase, da je vidno izhlapelo vse topilo po površini. S sušilnikom sem sušil z razdalje približno 40cm. Ploščice so se nato po vsakem premazovanju utrjevale v peči na 150 C, da je kompozit kristaliziral na površini. Premazovanja sem ponavljal toliko časa, da je bila dosežena zamišljena primerljiva količina katalizatorja na površini ploščice, in sicer 1 mg/cm 2. Zahtevanih ponovitev premazovanja je bilo od 8 do 15, odvisno od mase kompozita. Pri tehtanju ploščic je bilo potrebno biti pozoren na vezano vodo na površini, ki zmoti tehtanje. Napaki se izognemo tako, da ploščice vedno tehtamo tople, oziroma takoj, ko se shladijo, da niso predolgo izpostavljene vlagi iz zraka. 3.6 Metode analize prašnih vzorcev in tankih plasti IR spektroskopija Infrardeča spektroskopija ( Infra-red spectroscopy IR) se uporablja za kvalitativno organsko analizo in določanje strukture, kot tudi za kvantitativno analizo kompleksnih vzorcev s pomočjo absorpcijskih (oz. transmisijskih) in refleksijskih tehnik. IR metode zavzemajo spektre od do 10 cm -1 oz. od 0,78 do 1000 μm. Valovno število v cm -1 je bolj običajna enota, predstavlja recipročno valovno dolžino (1/λ) in je proporcionalna frekvenci. IR spekter je rezdeljen na tri področja: bližnji IR, srednji IR in daljni IR. V diplomski nalogi sem uporabil srednji IR spekter z valovnimi števili od 4000 do 400 cm -1 (Lavrenčič Štangar, 2008). Infrardeče valovanje nima dovolj visoke energije, da bi povzročalo elektronske prehode. Energija valovanja se absorbira v molekuli. Energija se odrazi v različnih rotacijskih in vibracijskih stanjih molekule. Poznamo dve glavni vrsti nihanj: valenčna nihanja ter kotna nihanja. Materiale je za uporabo v FT-IR spektrometru potrebno predhodno pripraviti; to naredimo tako, da prašne vzorce pomešamo z določeno IR prepustno snovjo. Za vsak tip vzorca lahko izberemo različno IR prepustno snov, s katero praškasti vzorec redčimo, ker bi le-ta sicer preveč absorbiral in bi bila detekcija karakterističnih absorpcijskih vrhov onemogočena. Lahko je v obliki olja ali trdne snovi. Razmerje mešanosti (vzorec/mešalna snov) je bilo v mojem primeru približno 1/100. Ker so pripravljene tabletke iz teh zmesi zelo majhne, je na oko zelo težko določiti količino vzorca, potrebno je nekaj vztrajnosti. Kot mešalno snov sem uporabil prah kalijevega bromida (KBr). Zmes prahov se v terilnici stre v popolnoma fin prah ter dobro premeša. Prah se strese v kovinski cilinder, ravno toliko, da je pokrito dno cilindra. Enakomerno 10

21 ga razporedimo po površini ter vstavimo bat, ki se mora v cilinder tesno prilegati. Model za stiskanje tablet postavimo v ročno hidravlično stiskalnico in stisnemo s pritiskom 10 ton/cm 2. Pri maksimalni obremenitvi zadržimo nekaj sekund in nato popustimo pritisk v sistemu. Cilinder po stiskanju razstavimo in nežno vzamemo tabletko ven. Tabletke so dokaj krhke, zato moramo paziti, da jih pri razstavljanju cilindra ne poškodujemo. Pripravljene tabletke morajo biti skoraj prosojne z enako debelino materiala po celotni površini. Nato jih vstavimo v posebno nosilo za tabletke v spektrometru in pomerimo absorbanco pri različnih valovnih dolžinah infrardečega spektra. Infrardeči spektri so bili posneti na FT-IR spektrometru Spectrum 100 (Perkin Elmer, Massachusetts, USA) Rentgenska praškovna difrakcija (XRD) Rentgenska praškovna difrakcija ( powder X-Ray Diffraction XRD) je pomembna metoda za karakterizacijo materialov in je primerna za preučevanje vseh polikristaliničnih snovi, ne glede na to, ali so te v obliki prahu, mehansko stisnjenih kosov ali med seboj zraščenih kristalov. Metoda temelji na periodični urejenosti kristalov ter sipanju in interferenci rentgenskih žarkov na taki periodični strukturi. Za kristale je značilno, da se njihove osnovne celice ponavljajo v neko zaporedno strukturo, v kristal. Množico vseh točk v kristalu imenujemo kristalna mreža. V kristalnih mrežah prepoznavamo tudi ravnine in kote. Rentgenski žarki, ki se uporabljajo v kristalografskih preiskavah, so elektromagnetno valovanje z valovno dolžino med 0,5 in 2,5 Ǻ. Rečemo lahko, da foton po reakciji z vzorcem odleti v poljubni smeri, energija pa se mu ne spremeni. Pravimo, da je foton na elektronih sipal. Sipanje imenujemo koherentno elastično sipanje. Vsak atom posebej moramo jemati kot svoj center sipanja v vse smeri. Uklone sipanih žarkov podajamo z uklonskimi koti. Uklonski kot, ki ga označujemo z 2 Θ, je kot med smerjo primarnega (vpadnega) žarka in smerjo danega sekundarnega žarka (uklona) (Meden, 2003). Uklonski kot določene družine kristalnih ravnin je značilnost kristalne strukture. Z vrednotenjem praškovnih posnetkov, ki smo jih pridobili na rentgenskem praškovnem difraktogramu, lahko dobimo informacije o identifikaciji in urejenosti faz materiala. Analizo opravimo tudi za potrditev prisotnosti mikroporozne in/ali mezoporozne faze ter za izključitev prisotnosti nezaželjenih kristaliničnih faz (Meden, 2003). Difraktogrami silikatnih kompozitov so bili posneti v Laboratoriju za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu na visoko ločljivem difraktometru PANalytical Xpert Pro z Alpha 1 konfiguracijo in CuKα virom sevanja v 2θ območju med 0,5 in 5 ter korakom 0,016 na 100 sekund ter v 2 θ območju med 5 in 60 ter korakom 0,034 na 100 sekund, pri popolnoma odprtem Xcelerator detektorju. 11

22 3.6.3 Vrstična elektronska mikroskopija (SEM) Elektronska mikroskopija ( Electron Microscopy EM) je ena izmed številnih metod karakterizacije površine. EM poda informacije o obliki vzorca na mikrometrskem ali pod mikrometrskem nivoju. Mikroskope, katerih delovanje je povezano z elektronskim snopom, v grobem delimo na vrstične elektronske mikroskope ( Scanning Electron Microscopy - SEM) in transmisijske elektronske mikroskope ( Transmition Electron Microscopy - TEM). Prvi so namenjeni opazovanju površin trdih nehlapnih vzorcev, z drugimi pa opazujemo vzorce, ki so manjši od 0,1 μm in kot takšni transparentni za elektrone z visoko kinetično energijo. Prvi vrstični elektronski mikroskop je bil razvit leta 1942, za komercialne namene pa se je začel uporabljati okoli leta Vrstični elektronski mikroskop deluje na termični emisiji elektronov iz katode, ki je nameščena v elektronski puški sistema. Izstrelek je snop elektronov oz. električni tok. Delci zaradi visokega električnega potenciala potujejo iz katode proti anodi. Katoda je narejena iz volframa, kar pomeni, da jo je pred oksidacijo potrebno zaščititi z močnim vakumom. Vzorci, ki bi se zaradi močne energije lahko poškodovali, npr. biološke molekule, obsevamo z manjšo energijo. Tipične jakosti toka v mikroskopu se gibljejo med 10 6 in A, odvisno od lastnosti vzorca. Med vpadnim elektronskim snopom in atomi vzorca v sistemu pride do številnih fizikalnih interakcij, ki jih s pomočjo detektorjev zaznamo in prevedemo v sliko. V vrstičnem elektronskem mikroskopu nam taka interakcija elektronskega snopa z atomi razkrije informacije o topografiji in morfologiji vzorca (oblika, velikost in porazdelitev velikosti zrn na površini vzorca do velikosti spodnje meje detekcije), elementni sestavi vzorca in deležu posameznega elementa v vzorcu ter nekatere kristalografske informacije (Marinšek, 1999). Morfologijo, velikost delcev ter fazno čistost smo proučevali na vrstičnem elektronskem mikroskopu Zeiss Supra TM #VP pri napetosti 1 kv in z uporabo Everhart-Thorney-jevega detektorja, na Kemijskem inštitutu. 3.7 Razgrajevanje onesnaževal v fotoreaktorju Plinski fotoreaktor je reaktor, namenjen razgrajevanju plinastih komponent z obsevanjem. Za detekcijo koncentracij teh komponent in njenih razgradnih produktov med postopkom pa skrbi plinski kromatograf v povezavi z masnim spektrometrom. Vzorci so vzeti na približno pol ure, tolikšen čas je potreben, da se vzorec prebije skozi kolono. Takoj po procesiranju lahko v kolono vbrizgamo nov vzorec, ki prav tako potem potuje skozi kolono. Povedati moramo, da pri umeritveni krivulji vbrizgavamo vzorce znane koncentracije s posebno injekcijsko iglo. Za ugotavljanje koncentracij onesnaževala je potrebno narediti umeritveno krivuljo. Krivulja nam da korelacijo med številom detektiranih ionov (counts), enoto, ki jo izpisuje masni spektrometer, ter dejansko koncentracijo snovi v mg/l. Umeritveno krivuljo sem naredil na začetku in na koncu eksperimentov, saj detekcija onesnaževala med eksperimenti počasi slabi. 12

23 Eksperiment razgradnje traja približno osem ur in je sestavljen iz treh glavnih delov. Prvi dve uri zračna zmes samo kroži po sistemu, tako ugotovimo, ali sistem kje pušča in ali pravilno zaznava koncentracije. Po približno dveh urah zrak spustimo tudi skozi reaktorsko cev, vendar sijalke ostanejo ugasnjene. Če so sijalke ugasnjene, fotoreakcije ne potekajo, vrši pa se adsorpcija onesnaževala na porozne kompozite oz. na aktivna mesta. Pomembno je tudi, da upoštevamo redčitev onesnaževala zaradi povečanja volumna, ko spustimo zrak tudi skozi reaktorsko cev. Po približno dveh urah temne faze (adsorpcije) prižgemo sijalke, ki zaženejo fotokemijsko reakcijo. Koncentracija onesnaževala je takoj ob naslednjem merjenju že veliko manjša. Popolna fotorazgradnja pa se zaključi po približno štirih urah, kadar naj v sistemu ne bi bilo več onesnaževala. Slika 4: Shematski prikaz postavitve sistema za plinsko fotokatalizo: (1)regulator plina, (2) tripotni ventil, (3)merilec/vzdrževalec pretoka, (4) vlažilna komora, (5) mešalna komora, (6) dozirna črpalka, (7)merilec pretoka in vlage, (8) tlačna črpalka, (9) vodna kopel, (10) rezervoar, (11) merilec pretoka, (12) reaktorska celica z žarnicami, (13)odvzemalnik vzorcev, (14) GC-MS, (15) slika dela reaktorske celice, (16) prerez nosilca za aluminijaste nosilne ploščice (Tasbihi in sod., 2012). Slika 4 prikazuje postavitev sistema za plinsko fotokatalizo. Sistem je sestavljen iz prvega dela, ki zagotavlja doziranje in mešanje plinov v reaktor. To zagotavljajo črpalke z merilci pretoka na prvem delu reaktorja, kjer se dozira pline v sistem. Plin pride do vlažilne komore, kjer pobere vlago, ki je tudi sicer vedno prisotna v okolju in je pomembna za delovanje fotokatalizatorja. V 13

24 mešalni komori se plin zmeša z navlaženim zrakom ter z modelnim polutantom, v našem primeru toluenom. Za mešanje skrbi mešalna črpalka, ki nadzira vlažnost. Drugi del sistema je sestavljen iz vlažilca zraka, merilca pretoka, fotoreaktorja in GC-MS analizatorskega sistema. Fotoreaktor (Rayonet reactor, model RPR-100) v velikosti 35,5 cm 35,5 cm 20,5 cm vsebuje reaktorsko celico, katera vsebuje teflonsko držalo za aluminijaste ploščice. Na držalo je mogoče vpeti 12 ploščic. Pri eksperimentu sta bili uporabljeni le 2 ploščici. Reaktorska cev je iz odpornega borosilikatnega stekla z dolžino 30 cm in zunanjim premerom 30 mm. Okoli steklene cevi je lahko vpetih do dvanajst nizkotlačnih živosrebrnih flourescentnih sijalk, ki proizvajajo UV svetlobo (15 W, 265 mm 16 mm, Philips CLEO, z maksimumom valovne dolžine pri 355 nm).v reaktorju obstaja možnost, da se jih prižge samo nekaj oz. samo določene. Za sijalkami je montiran odsevni poliran aluminij, ki skrbi za dobro razpršitev svetlobe po celem prostoru. Vzorci plina so bili vbrizgani skozi injekcijski valj (Varian CP7381) z 250 μl avtomatsko vzorčno zanko. Vzorci so bili nato prečrpani v kolono (Varian CP-Parabound U s premerom 0.53 mm in dolžino 25 m, ki je del GC-MS analizatorskega sistema). Nosilni plin je bil kompriminirani zrak s čistostjo 5,5. Avtomatsko vzorčevanje poteka nekaj sekund, pri tem je temperatura sistema 30 C. Vzorec plina, prečrpan v kolono, se začne segrevati s konstantno hitrostjo 2 C/min do 50 C (10 min), nato pa se s konstantno hitrostjo 20 C/min segreva še 5 min, da sistem doseže temperature 150 C. Pri 150 C se sistem vzdržuje 10 minut, nato pa se začne naglo ohlajati do 30 C s konstantno hitrostjo 100 C/min, kar traja približno minuto in pol. Sistem je po fazi ohlajanja nared za odvzem naslednjega vzorca. 14

25 4 REZULTATI IN RAZPRAVA Vgradnja nanostrukturiranih fotokatalizatorjev na mezoporozna silikatna ogrodja je potekala v dveh stopnjah. V prvi stopnji sem sintetiziral sol iz titanovega dioksida. V drugi stopnji sem vgradil titanov dioksid (iz pripravljenega TiO 2 sola UNG ali iz TiO 2 suspenzije CC) v silikatne nosilce. Pri izdelavi kompozitov sem se držal molskega razmerja [Ti]:[Si] = 1:1. Zatehtal sem določeno količino SiO 2 prahu ter ga dodal v določen volumen TiO 2 sola oz. suspenzije CC. Nanos TiO 2 sola, TiO 2 suspenzije ali TiO 2 /porozni SiO 2 kompozitov na aluminijaste ploščice je ravno tako potekal v dveh stopnjah. Najprej sem na aluminijaste ploščice nanesel zaščitno plast organsko modificiranega neporoznega silikata (Šuligoj, 2009) in nato TiO 2 sol, TiO 2 suspenzijo ali TiO 2 /porozni SiO 2 kompozit (porozni SiO 2 je bil SBA-15 ali KIL-2). Razlike vzorcev so vidne že, ko so kompoziti pripravljeni v čašah. Vzorci s solom UNG so bolj obstojni, se ne posedajo kot vzorci CC. Razlike so vidne tudi v prosojnosti. Vzorci UNG so bolj prosojni, vzorci CC pa so popolnoma beli kot mleko. Tabela 1 prikazuje vse izvedene kombinacije vzorcev. Tabela 1:Tabela pripravljenih vzorcev TiO 2 UNG TiO 2 UNG+SBA-15 TiO 2 UNG+KIL-2 TiO 2 CC TiO 2 CC+SBA-15 TiO 2 CC+KIL-2 Z analizo prahov sem določil strukturni tip vzorca (kristalno strukturo) ter prisotnost drugih komponent, ostankov sinteze. Z analizo tankih plasti sem določil debelino nanosa ter površinsko karakterizacijo katalizatorja. Tanke plasti sem uporabil tudi za določevanje fotokatalitske aktivnosti vzorca. 4.1 Rezultati analize prahov Rezultati IR spektroskopije Rezultati IR spektroskopije so grafi absorbance IR svetlobe po različnih valovnih številih, ki nam povedo različna nihanja molekul v snovi vzorca. Valovna števila, ki so zavzeta v detekcijo, so od 4000 do 450 cm -1. Pri IR spektroskopiji je pomembno, da pred merjenjem absorbance vzorcev pomerimo tudi absorbanco ozadja, ki predstavlja vplive okolice na spekter vzorca (npr. 15

26 vlaga in CO 2 v ozračju). Kot mešalno snov za razredčitev vzorca sem uporabil KBr, ki je prepusten za IR sevanje v območju od 4000 do 400 cm -1. Opazovali smo razlike med kalciniranimi (600 C) in samo sušenimi prahovi (150 C). Očitne razlike pri TiO 2 UNG se pojavljajo pri valovnih številih med 600 in 1500 cm -1, graf 1. Tam lahko vidimo, da se pri sušenih vzorcih pojavljajo ostri vrhovi, pri kalciniranih pa ne. Prisotnost ostrih vrhov je vzrok prisotnosti perkloratov, ki so po sušenju še vedno prisotni, po kalciniranju pa izginejo. Perklorati so posledica dodatka HClO 4 za peptizacijo med postopki sol-gel sinteze. Širok vrh pod 800 cm -1 pripada valenčnemu nihanju Ti-O-Ti. Vidimo tudi, da s kalcinacijo izginja vrh pri 3300 cm -1, ki je vzrok valenčnih vibracij kristalno vezane vode. Vrh je povezan tudi z valenčnim nihanjem Ti OH vezi (Tasbihi, 2010), zato v vzorcih tudi po kalcinaciji vrh ne izgine popolnoma. Še bolj je to razvidno pri vzorcih TiO 2 CC, kjer je TiO 2 tudi po kalcinaciji še močno hidroksiliran. Graf 1: IR spekter sušenega prahu sola UNG (levo) in kalciniranega prahu sola UNG (desno). Graf 2: IR spekter sušenega prahu suspenzije CC (levo) in kalciniranega prahu sola CC (desno). 16

27 4.1.2 Rezultati SEM Z vrstično elektronsko mikroskopijo SEM sem proučeval morfologijo in topologijo vzorcev na mikro skali. Vzorci prahov so bili slikani med µm. Iz slik 5 in 6 lahko določimo velikost delcev ter kako se ti med seboj povezujejo. Slika 5: SEM posnetek kalciniranega prahu UNG pri manjši povečavi (levo) in pri večji povečavi (desno) Slika 6: SEM posnetek kalciniranega prahu CC pri manjši povečavi (levo) in pri večji povečavi (desno). Sliki nam nakazujeta poroznost delcev titanovega dioksida.opazna je večja poroznost med delci pri prahovih sola UNG. Pri solu CC opazimo, da je površina dosti bolj ravna oz. bolj enakomerno nagubana. Opazna je tudi slabša sprijetost delcev v UNG solu, saj se ob večjih kosih pojavljajo tudi manjši razdrobljeni kosi. Pri solu iz Cinkarne Celje pa se delci lepše sprimejo skupaj, njihova velikost je bolj enakomerna. 17

28 4.1.3 Rezultati XRD Difraktogrami, dobljeni z rentgensko praškovno difrakcijo, nam dajo podatke o kristaliničnosti snovi. V difraktogramih primerjamo položaje uklonov produktov z ukloni referenčnih spojin iz baze podatkov. Difraktogram nam pove, za kateri material gre, ter v kateri kristalinični fazi je. Grafa 3 in 4 predstavljata difraktograme primerjanih materialov in referenčnih vzorcev anatasa, rutila in halita iz baze podatkov. Graf 3: XRD difraktograma TiO 2 UNG sušen (UNG 1) in kalciniran (UNG 2) v primerjavi z referenčnim difraktogramom anatasa. 18

29 Halite ( ) Rutil ( ) Anatas ( ) C1 C ( ) Graf 4: XRD difraktograma TiO 2 CC sušen (C1) in kalciniran (C2) v primerjavi z referenčnimi difraktogrami anatasa, rutila in NaCl (halit). Primerjal sem difraktograme vzorcev sušenih in kalciniranih prahov iz sola UNG in suspenzije CC z referenčnimi vzorci iz baze podatkov. Prahovi so bili posušeni ali kalcinirani, za boljšo predstavo vpliva temperature na strukturo TiO 2. Na grafu 3 vidimo, da s kalcinacijo sola UNG dobimo večjo količino TiO 2 v čisti obliki anatasa. V sušenem vzorcu so namreč prisotni še ukloni, značilni za TiO(ClO 4 ) 2 6H 2 O kot posledica interakcije med Ti(OH) 4 in HClO 4 v postopku sinteze sola (Tasbihi in sod., 2009). Na grafu 4 vidimo, da je sol TiO 2 CC nečist tudi po kalcinaciji: položaji uklonov kažejo na prisotnost NaCl (halita) v vzorcu. Poleg tega je TiO 2 v glavnem prisoten v obliki anatasa, manjši delež pa ima rutil. 19

30 4.2 Rezultati analize tankih plasti Analize tankih plasti so analize kompozitov TiO 2 in SiO 2 v molskem razmerju 1:1. Vsak vzorec TiO 2 pa je bil preizkušen tudi čist. V teh vzorcih brez silike je seveda koncentracija titanovega dioksida približno dvakrat večja kot v kompozitih Rezultati SEM SEM analiza tankih plasti nam pokaže homogenost in razporeditev delcev v plasti. V nekaj primerih lahko vidimo tudi poroznost med delci ter večje strukture SiO 2. Slike od 7 do 9 prikazujejo večjo in manjšo povečavo tankih plasti. Slika 7: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 UNG pri manjši (levo) in večji povečavi (desno) Slika 8: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+SBA-15 pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno). 20

31 Slika 9: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+KIL-2 pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno). Vse slike zgornjih vzorcev so narejene iz TiO 2 sola UNG. Sliki 8 in 9 sta kompozita z različnimi silicijevimi mezoporoznimi oksidi. Plast je dokaj homogena. Vidimo tudi, da je plast rahlo popokana. Vzrok za to je lahko veliko plasti, ki pod povišano temperaturo počijo. Na sliki 8 je videti delce SBA-15, podolgovate tvorbe poroznih kristalov v značilni cevkasti obliki. Na sliki 9 pa opazimo slabšo homogenost plasti. Pojavljajo se tako večji kot manjši kosi. Slika 10: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 CC pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno). Slika 11: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 CC+SBA-15 pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno). 21

32 Slika 12: SEM posnetka tanke plasti vzorca TiO 2 CC+KIL-2 pri manjši povečavi (levo) in večji povečavi (desno). Slike od 10 do 12 so pripravljene z vzorci TiO 2 suspenzij iz Cinkarne Celje. Na prvih dveh slikah se vidi čisti TiO 2. Plast je prav tako razpokana, lahko smatramo, da gre za podobne vzroke razpokanosti kot v primerih UNG vzorca. Mogoče bi bilo potrebno poskusiti z drugačno zaščitno plastjo oziroma z nižjo temperaturo termičnega utrjevanja plasti, lahko bi bil vzrok tudi topilo, ki se ni lepo razpršilo po podlagi ob premazovanju ploščic s soli. Razlike bi se lahko pojavile tudi v intenziteti segrevanja in ohlajevanja ploščic. Na sliki 11 vidimo cevaste delce, značilne za SBA-15. Slika 12 se ne razlikuje dosti od slike 10. Opazni so samo večji delci, ki niso poravnani z ravnino. Skupki bi lahko bili nerazpršeni SiO 2 delci, ki so se usedli in sprijeli Debelina plasti Debelina plasti se izmeri iz slike s SEM. Pri nehomogenih, nagubanih plasteh je debelino težko določiti, ni povsod enaka. Slike od 13 do 18 prikazujejo meritve debelin plasti. Slika 13: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 UNG. Slika 14: SEM posnetekdebeline tanke plasti vzorca TiO 2 CC. 22

33 Slika 15: SEM posnetekdebeline tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+SBA-15.Slika 16:SEM posnetekdebeline tanke plasti vzorca TiO 2 CC+SBA-15. Slika 17: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 UNG+KIL-2. Slika 18: SEM posnetek debeline tanke plasti vzorca TiO 2 CC+KIL-2. Iz slik 13 in 16 lahko vidimo, da je morfologija in topologija obeh plasti različna tudi v prerezu. Plast CC je debelejša in bolj razpokana. Nanos iz sola UNG pa se zdi bolj kompakten, brez razpok. Ima tudi veliko več profila, zato je debelino težje določiti. Plasti iz solov CC imajo debeline od 1,4 do 2,2 µm. Pri plasti s kompozitom TiO 2 CC+SBA-15 slikanje ni uspelo. Zdi se mi, da bi lahko bili nanosi na robovih trdni in ploščati, v notranjosti pa zelo razgibani. Možno, da je to posledica sušenja ploščic, da se je zaradi izhlapevanja topila material neenakomerno porazdelil po površini. Pri nanosih iz sola UNG pa je topilo hlapelo lepše in material je bolj homogeno razpršen po površini od sredine ploščice proti robu. 4.3 Rezultati razgradnje onesnaževala Plinski kromatograf z masnim spektrometrom nam da izsledke v zadetkih (counts) pri določenem retenzijskem času, kjer pričakujemo naš vzorec. Zadetki nam povedo, kakšno 23

34 velikost signala določene komponente je prejel analizator. Površine izsledkov kromatografa primerjamo s površinami iz umeritvene krivuje in preračunamo v rezultat koncentracije snovi v vzorcu. Na grafu številka 5 vidimo umeritveno krivuljo za modelno organsko onesnažilo toluen. Spremljal sem padanje koncentracije toluena ob njegovi adsorpciji na površino katalizatorja in razgradnji v fotokatalitski fazi (graf 6). Graf 5: Umeritvena krivulja za toluen. 24

35 Graf 6: Primerjava fotokatalitske aktivnosti vzorcev (c/c 0 ). Iz rezultatov umeritvene krivulje je razvidno, koliko zadetkov dobimo, če v analizator vstavimo določene koncentracije toluena. Vidimo, da si rezultati sledijo linearno. Prikazana je enačba: y=kx+n, pri kateri so y zadetki toluena, k predstavlja konstanto razgradnje, x pa koncentracijo toluena v ppm. Graf 6 kaže in situ meritve temne faze (adsorpcije) in fotokatalitske aktivnosti v plinskem reaktorju s toluenom kot modelnim polutantom. Najvišja adsorpcija je bila dosežena s TiO 2 CC+SBA-15 kompozitom (32,5 %), najnižja pa s kompozitom TiO 2 UNG (11,3 %) (Tabela 2). Z dodatkom silikata vzorcem TiO 2 UNG smo adsorpcijske lastnosti izboljšali iz 11,3 % na 15,6 % in 18,9 % za SBA-15 in KIL-2 porozna silikata. Pri vzorcih TiO 2 CC pa smo adsorpcijske lastnosti zvišali iz 25,6 % na 32,5 % in 26,3 % za SBA-15 in KIL-2 porozna silikata. Vzorci TiO 2 CC so pokazali višjo fotokatalitsko delovanje od vzorcev TiO 2 UNG, kar bi lahko pripisali večjemu številu OH skupin na površini (Poglavje 4.1.1). TiO 2 UNG vzorci so bili manj aktivni od vzorcev TiO 2 CC. Dodatki silikatov večinoma negativno vplivajo na čas razgradnje, razen v primeru vzorca TiO 2 CC+SBA-15, kjer dodatek silikata izboljša fotokatalitsko aktivnost. Pri vseh vzorcih je bilo onesnaževalo popolnoma odstranjeno v manj kot 90 minutah obsevanja. Večjo fotokatalitsko aktivnost bi lahko dosegli z uporabo več kot le dveh Al-ploščic, nameščenih v teflonsko držalo plinskega reaktorja (Tasbihi in sod., 2012). 25

Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Marjan Veber Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg

Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Marjan Veber Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg Atomska spektroskopija PROSTI ATOMI VZBUJENI ATOMI Metode atomske/elementne masne/ spektrometrije Elektronska konfiguracija Mg Mg e 1s 2s2p 3d 4s 3p 3s e Po dogovoru ima osnovno elektronsko stanje energijo

Prikaži več

FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Gle

FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Gle FIZIKALNA STANJA IN UREJENOST POLIMERNIH VERIG Polimeri se od nizkomolekularnih spojin razlikujejo po naravi fizikalnega stanja in po morfologiji. Glede na obliko in način urejanja polimernih verig v trdnem

Prikaži več

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov

DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delov DELOVANJE KATALIZATORJEV Cilji eksperimenta: Opazovanje delovanja encima katalaze, ki pospešuje razkroj vodikovega peroksida, primerjava njenega delovanja z delovanjem nebeljakovinskih katalizatorjev in

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

Add title text here

Add title text here ž Branka Viltužnik Aljoša Košak Aleksandra Lobnik Vsebina predavanj Težke kovine v okolju Adsorpcija težkih kovin Magnetni nanodelci kot adsorbenti Priprava CoFe 2 O 4 magnetnih nanodelcev Karakterizacija

Prikaži več

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali

Tehnični list 9900 M9 Surfacer, Univerzalno HS polnilo primer Ver.: Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali Opis Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali za večje površine. Možno je izbrati med dvema različnima trdilcema za doseganje hitrega ali normalnega sušenja Lastnosti izdelka

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ra

10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ra 10. Vaja: Kemijsko ravnotežje I a) Osnove: Poznamo enosmerne in ravnotežne kemijske reakcije. Za slednje lahko pišemo določeno konstanto kemijskega ravnotežja (K C ), ki nam podaja konstantno razmerje

Prikaži več

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat

1 Naloge iz Matematične fizike II /14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperat 1 Naloge iz Matematične fizike II - 2013/14 1. Enakomerno segreto kocko vržemo v hladnejšo vodo stalne temperature. Kako se spreminja s časom temperatura v kocki? Kakšna je časovna odvisnost toplotnega

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Prevodnik_v_polju_14_

Prevodnik_v_polju_14_ 14. Prevodnik v električnem polju Vsebina poglavja: prevodnik v zunanjem električnem polju, površina prevodnika je ekvipotencialna ploskev, elektrostatična indukcija (influenca), polje znotraj votline

Prikaži več

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 28. septembra o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/ Evropskega parlamen 1.10.2018 L 245/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1461 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge k

Prikaži več

Odgovori na vprašanja za anorgansko kemijo

Odgovori na vprašanja za anorgansko kemijo Odgovori na vprašanja za anorgansko kemijo 1. Zakon o stalnih masnih razmerjih Masno razmerje reagentov, v katerem se reagenti spajajo, je neodvisno od načina reakcije ter vedno isto. 2. Zakon o mnogokratnih

Prikaži več

11-01

11-01 Keramični prah za vlivanje Reliefco 250 in visoko kakovosten keramični prah za vlivanje Reliefco 300 Keramični prah za vlivanje Reliefco 250 je preprost za uporabo. Odlitek ima gladko belo površino. Mešalno

Prikaži več

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni

SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometni SESTAVA ASFALTNIH ZMESI S PODPORO RAČUNALNIŠKE TOPOGRAFIJE mag. Dejan HRIBAR, univ. dipl. inž. grad. Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Center za prometnice 1. UVOD Človek uporablja asfaltne zmesi že nekaj

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A im

IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A im IZBIRNI PREDMET KEMIJA 2. TEST B Ime in priimek: 8. 1. 2008 Število točk: /40,5t Ocena: 1.) 22,4 L kisika, merjenega pri 0 o C in 101,3 kpa: (1t) A ima maso 16,0 g; B ima maso 32,0 g; C vsebuje 2,00 mol

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije

Microsoft PowerPoint - Prevod SIOEN prezentacije ZAŠČITA NA PODLAGI INOVACIJ Kratek pregled fasadnih oblog iz tekstilnih materialov Obrazložitev razlike med fasadnimi materiali in različnimi fasadnimi sistemi: Razlikujemo med sistemi oblog in prezračevanimi

Prikaži več

ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E

ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E ELEKTROKEMIJA 1. Izračunajte potencial inertne elektrode v raztopine, ki jo dobimo, če zmešamo 5,0 ml 0,1 M Ce 4+ in 5,0 ml 0,3 M raztopine Fe 2+! (E o Fe 2+ /Fe 3+ = 0,771 V) Rez.: 0,735 V 2. Izračunajte

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

KEMASAN 590 F

KEMASAN 590 F KEMASAN 590 F Fini sanirni omet na osnovi Romanskega apna Za stalno razvlaževanje zelo vlažnih zidov Difuzijska odprtost Za ročni nanos Ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1:2004 Odpornost na vlago, soli

Prikaži več

HALOGENI ELEMENTI

HALOGENI ELEMENTI HALOGENI ELEMENTI Halogeni elementi so elementi 7. skupine periodnega sistema elementov (ali VII. skupine). To so fluor, klor, brom in jod. Halogeni spadajo med nekovine. V elementarnem stanju obstajajo

Prikaži več

AZ_sredstva_katalog_140306

AZ_sredstva_katalog_140306 Sredstva za zaščito vseh vrst ogrevalnih Najboljša zmogljivost v ogrevalnih sistemih in zagotovitev popolne varnosti za uporabnika in okolje Praktični napotki za uporabo AZ sredstev Ogrevalni sistemi radiatorji

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

AMIN I

AMIN I AMI I Kaj so Amini Amini so zelo razširjene spojine v naravnih ali umetnih organskih snoveh.kemijsko so vezani v barvilih, zdravilih,alkaloidih in polimerih.prosti amini se redko pojavljajo v naravi, nastanejo

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorij za termoenergetiko Jedrska elektrarna 1 Zanimivosti, dejstva l. 1954 prvo postrojenje (Obninsk, Rusija): to postrojenje obratovalo še ob prelomu stoletja; ob koncu 2001 so jedrske elektrarne

Prikaži več

PERIODNI SISTEM 1. skupina

PERIODNI SISTEM 1. skupina PERIODNI SISTEM 1. skupina OSNOVNA DEJSTVA & POJMI Vsi elementi so zelo reaktivni, zato jih hranimo pod pertolejem in vsi so mehke, srebrno bele kovine Vse spojine so ionske in topne Vsi elementi, oz.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode] Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni

Prikaži več

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ

INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ INDUSTRIJA 4.0: PRILOŽNOSTI DIGITALNE PREOBRAZBE PROCESA RAZVOJA BARV IN PREMAZOV TOMAŽ KERN, BENJAMIN URH, MARJAN SENEGAČNIK, EVA KRHAČ AGENDA IZZIV OZADJE RAZISKAVE POSNETEK STANJA ANALIZA STANJA in

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Predstavitev IJS kon\350na.ppt) Institut 'Jožef Stefan' Urban Šegedin Fotokatalizatorji s superiornimi lastnostmi Sinteza stabilnega tetragonalnega cirkonijevega oksida v obliki tankih plasti. Povečana učinkovitost razgradnje nevarnih

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

Halogenske žarnice (Seminarska) Predmet: Inštalacije HALOGENSKA ŽARNICA

Halogenske žarnice (Seminarska) Predmet: Inštalacije HALOGENSKA ŽARNICA Halogenske žarnice (Seminarska) Predmet: Inštalacije HALOGENSKA ŽARNICA Je žarnica z nitko iz volframa, okoli katere je atmosfera - prostor, ki vsebuje poleg argona in kriptona doloceno razmerje halogena

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik Strupene kovine v izobraževanju kaj in kako? Andreja Bačnik, ZRSŠ Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper Vsebina Opravimo z izrazom težke kovine Razmejimo: elementi kovine strupene kovine Biogeokemijsko kroženje

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lasersko obarvanje kovin Motivacija: Z laserskim obsevanjem je možno spremeniti tudi barvo kovinskih površin, kar odpira povsem nove možnosti označevanja in dekoracije najrazličnejših sestavnih delov in

Prikaži več

KREMEN

KREMEN ŠOLSKI CENTER CELJE TEHNOLOGIJA S KEMIJO REFERAT KREMEN ANDRAŽ SEBIČ, E-2.c Mentorica: Mihela Jug Ljubečna, april 2007 Kazalo UVOD V referatu bom predstavil kaj je kremen, za kaj se uporablja in opisal

Prikaži več

spekter edo katalog lazurni 2018 SIKKENS

spekter edo katalog lazurni 2018 SIKKENS SISTEM ZA Cetol Novatech Cetol HLS Plus Cetol Filter 7 Plus Cetol BLX Pro Cetol BLX Pro Top Cetol BL Unitop Cetol Wetterschutzfarbe Cetol Aktiva Rubbol EPS Plus Rubbol Satura Plus Rubbol Primer/Grund Plus

Prikaži več

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan

Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvan Univerza v Ljubljani FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana Realizacija n-bitnega polnega seštevalnika z uporabo kvantnih celičnih avtomatov SEMINARSKA NALOGA Univerzitetna

Prikaži več

ŠOLA: SŠTS Šiška

ŠOLA: SŠTS Šiška Naslov vaje: MEHKO SPAJKANJE Ime in priimek: 1 1.) WW tehnika (Wire-Wrap) Nekoč, v prvih dneh radio-tehnike se spajkanje elementov ni izvajalo s spajkanjem, ampak z navijanjem žic in sponami. Takšni spoji

Prikaži več

Microsoft Word - sia_s_fluoridno_2006.doc

Microsoft Word - sia_s_fluoridno_2006.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerzitetni študijski program Kemija Izbirni sklop Analizna kemija Avtomatizirana analiza Seminar 2006 Predavatelj: prof. dr. Boris Pihlar

Prikaži več

15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobn

15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobn 15. Seminar Optične Komunikacije Laboratorij za Sevanje in Optiko Fakulteta za Elektrotehniko Ljubljana, 30.jan - 1.feb 2008 Osnovne omejitve svetlobnega vlakna Matjaž Vidmar Seznam prosojnic: Slika 1

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc

Microsoft Word - TL SikaTop Armatec -110 EpoCem .doc Tehnični list Izdaja 06/08/2012 Identifikacijska št.: 02 03 02 01 001 0 000001 SikaTop Armatec -110 EpoCem SikaTop Armatec -110 EpoCem Kontaktni premaz in protikorozijska zaščita armature Construction

Prikaži več

dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1.

dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1. dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1. izpit 5 2. izpit 6 3. izpit (2014) 7 Termodinamika

Prikaži več

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina

lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina lenses PRIROČNIK za uporabo kontaktnih leč Sentina Pred začetkom uporabe kontaktnih leč Sentina vam svetujemo, da si preberete naslednja navodila. Četudi kontaktne leče uporabljate že dlje časa, je dobro

Prikaži več

Nova paleta izdelkov za profesionalce!

Nova paleta izdelkov za profesionalce! Nova paleta izdelkov za profesionalce! Popravilo barvanih površin AUTOSOL COMPOUND AUTOSOL POLISH AUTOSOL FINISH AUTOSOL NANO WAX Predstavitev osnove Zakaj se polirne paste uporabljajo? Kakšne poškodbe

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M77* SPOMLADANSK ZPTN OK NAVODLA ZA OCENJEVANJE Petek, 7. junij 0 SPLOŠNA MATA C 0 M-77-- ZPTNA POLA ' ' QQ QQ ' ' Q QQ Q 0 5 0 5 C Zapisan izraz za naboj... točka zračunan naboj...

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p

Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju p Kovinska protipoplavna KD vrata Življenje je kot reka, včasih mirna, drugič deroča a vedno polna presenečenj. Če vas v življenju ponese deroča voda, se lahko zaščitite, dokler se voda ne umiri. JUNIJ 2015

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev P i entropija, prosta entalpija spontani procesi, gorenje pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Microsoft Word - M

Microsoft Word - M Državni izpitni center *M773* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 4. junij SPLOŠNA MATRA RIC M-77--3 IZPITNA POLA ' ' Q Q ( Q Q)/ Zapisan izraz za naboja ' ' 6 6 6 Q Q (6 4 ) / C

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 IDENTIFIKACIJE NPS primeri iz prakse in sodelovanje različnih deležnikov Mojca Janežič E-Mail: mojca.janezic@policija.si MNZ GPU, National Forensic Laboratory, Vodovodna 95, 1000 Ljubljana, Slovenia 1

Prikaži več

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jure Hribar, Rok Capuder Radialna odvisnost površinske svetlosti za eliptične galaksije Projektna naloga pri predmetu astronomija Ljubljana, april

Prikaži več

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto V reki 1 s pretokom 46 m 3 /s je koncentracija onesnažila A 66,5 g/l in onesnažila B 360 g/l. V reko 1 se izliva zelo onesnažena reka 2 s pretokom 2400 l/s in koncentracijo onesnažila A 0,32 mg/l in onesnažila

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx Goriva, zrak, dimni plini gorivo trdno, kapljevito: C, H, S, O, N, H 2 O, pepel plinasto: H 2, C x H y, CO 2, N 2,... + zrak N 2, O 2, (H 2 O, CO 2, Ar,...) dimni plini N 2, O 2, H 2 O, CO 2, SO 2 + toplota

Prikaži več

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 477 12 00 faks: 01 251 85 67 www.fs.uni-lj.si e-mail: dekanat@fs.uni-lj.si Katedra za energetsko strojništvo

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

1

1 1. Pojme na desni poveži z ustreznimi spojinami in ioni na levi strani glede na njihove lastnosti in uporabo pri vaji določevanja glukoze in saharoze v skupnem vzorcu! Ni nujno, da si vsi pojmi povezani!

Prikaži več

Uporaba OVE v stavbah

Uporaba OVE v stavbah Sončna energija in stavbe Ogrevanje in hlajenje stavb s soncem Dr. Sašo Medved, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Vrste SOS pasivni sistemi ; integrirani v stavbe aktivni sistemi ; ogrevalni

Prikaži več

KEMAGLET G

KEMAGLET G KEMAGLET G Bela cementna izravnalna masa Odličen oprijem na podlago Paropropustnost Odpornost na vlago in vodo Primerno za zunanjo in notranjo uporabo Lahka obdelovalnost Ne poka, se ne krči in ne nabreka

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Microsoft Word - microtronic1.06

Microsoft Word - microtronic1.06 Konfekcioniranje kablov Konfekcioniranje kablov je ena izmed glavnih dejavnosti s katero se ukvarja podjetje Microtronic. Večletne izkušnje na področju konfekcioniranja, tehnično znanje in primerna orodja,

Prikaži več

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok

Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega pok Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad PRIPRAVE NA PISNI DEL IZPITA IZ MATEMATIKE 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja NAVODILA: Izpit iz matematike

Prikaži več

(PZI_predra\350un.xls)

(PZI_predra\350un.xls) POPIS DEL PZI LASC V MIRNU DOLŽINE 750 IN 175 m 1. PREDDELA 2. ZEMELJSKA DELA 3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 4. ODVODNJAVANJE 5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 6. OPREMA CEST 7. TUJE STORITVE SKUPAJ : Stran 2 1.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse INTEGRACIJA SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE V SISTEM DOLB VRANSKO Marko Krajnc Energetika Vransko d.o.o. Vransko, 12.4.2012 Projekt»Slovenija znižuje CO 2 : dobre prakse«izvaja

Prikaži več

Matematika 2

Matematika 2 Matematika 2 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 23. april 2014 Soda in liha Fourierjeva vrsta Opomba Pri razvoju sode periodične funkcije f v Fourierjevo vrsto v razvoju nastopajo

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1380314* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Sreda, 8. avgust 013 SPLOŠNA MATURA RIC 013 M13-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo 1.

Prikaži več

1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni s

1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni s 1. Električne lastnosti varikap diode Vsaka polprevodniška dioda ima zaporno plast, debelina katere narašča z zaporno napetostjo. Dioda se v zaporni smeri obnaša kot nelinearen kondenzator, ki mu z višanjem

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 05_Spec_pozarni_nacrt_fotovoltaika

Microsoft PowerPoint - 05_Spec_pozarni_nacrt_fotovoltaika POŽARNI NAČRT ZA STAVBE S SONČNO ELEKTRARNO Aleksander ŠPEC Uprava RS za zaščito in reševanje evanje aleksander.spec@urszr.si PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O POŽARNEM REDU (Uradni list

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za fiziko Diplomska naloga VPLIV TEMPERATURE IN OGRAJENOSTI NA DEBELINO SMEKTIČNIH

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za fiziko Diplomska naloga VPLIV TEMPERATURE IN OGRAJENOSTI NA DEBELINO SMEKTIČNIH UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Oddelek za fiziko Diplomska naloga VPLIV TEMPERATURE IN OGRAJENOSTI NA DEBELINO SMEKTIČNIH PLASTI V TEKOČIH KRISTALIH Mentor: dr. Samo Kralj

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

Albert Einstein in teorija relativnosti

Albert Einstein in teorija relativnosti Albert Einstein in teorija relativnosti Rojen 14. marca 1879 v judovski družini v Ulmu, odraščal pa je v Münchnu Obiskoval je katoliško osnovno šolo, na materino željo se je učil igrati violino Pri 15

Prikaži več

Optotek – inovacije v medicini in znanosti

Optotek – inovacije v medicini in znanosti Projekt DALJDET Lidar za detekcijio elastičnih in fluorescentnih signalov v IR in UV svetlobnem spektru. Ljubljansko podjetje Optotek je v okviru javnega razpisa MIR 06/RR/07, ki je potekal pod okriljem

Prikaži več

Fizikalne osnove svetlobe

Fizikalne osnove svetlobe Fizikalne osnove svetlobe Svetloba Svetloba - skrivnostna in fascinantna spremljevalka človekove zgodovine Kako deluje vid? Svetloba in vid Dva pojma, ki sta danes neločljivo povezana. Vendar ni bilo vedno

Prikaži več

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota.

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint vaja-salen

Microsoft PowerPoint vaja-salen Sinteza mimetika encima SD 1. stopnja: H 2 salen 18/11/2010 Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1 Sinteza N,N - bis(saliciliden)etilendiamina Predlagajte orositveni reagent za detekcijo poteka reakcije in za

Prikaži več

EINSTEINOV PRVI PRISPEVEK H KVANTNI MEHANIKI

EINSTEINOV PRVI PRISPEVEK H KVANTNI MEHANIKI List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 035-6652 Letnik 33 (2005/2006) Številka 3 Strani 0 3 Janez Strnad: EINSTEINOV PRVI PRISPEVEK H KVANTNI MEHANIKI Ključne besede: fizika,

Prikaži več

Zlit_5c_2000.vp

Zlit_5c_2000.vp UDK 666.3/.7:620.179.11:620.187 ISSN 1580-2949 Izvirni znanstveni ~lanek MATER. TEHNOL. 34(5)269(2000) KARAKTERIZACIJA KERAMI^NIH TANKIH PLASTI Z VRSTI^NO ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO CHARACTERIZATION OF CERAMIC

Prikaži več

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc Elektrotehniški praktikum Sila v elektrostatičnem polju Namen vaje Našli bomo podobnost med poljem mirujočih nabojev in poljem mas, ter kakšen vpliv ima relativna vlažnost zraka na hitrost razelektritve

Prikaži več

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc OZON NAŠ ZAŠČITNIK IN SOVRAŽNIK Kaj je ozon Ozon (O 3 ) je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Pri standardnih pogojih (temperatura 0 C, tlak 1013 hpa) je bledo modre barve. Ozon

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - MBTLO7_Mikrostrukturna opti\350na vlakna [Read-Only] [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - MBTLO7_Mikrostrukturna opti\350na vlakna [Read-Only] [Compatibility Mode]) Teme prihodnjih predavanj Uvod v nastanek optičnih komunikacij Temeljni optični pojavi Optično vlakno Slabljenje v optičnem vlaknu Disperzija v optičnem vlaknu Kompenzacija disperzije Nelinearnost v optičnem

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

Microsoft Word - ge-v01-osnove

Microsoft Word - ge-v01-osnove .. Hidroelektrarna Gladina akumulacijskega jezera hidroelektrarne je 4 m nad gladino umirjevalnega bazena za elektrarno. Skozi turbino teče 45 kg/s vode. Temperatura okolice in vode je 0 C, zračni tlak

Prikaži več

innbox_f60_navodila.indd

innbox_f60_navodila.indd Osnovna navodila Komunikacijski prehod Innbox F60 SFP AC Varnostna opozorila Pri uporabi opreme upoštevajte naslednja opozorila in varnostne ukrepe. Da bi v največji meri izkoristili najnovejšo tehnologijo

Prikaži več

CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard

CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard CY110 Sistem glavnega ključazmogljivost, ki presega standard Zaupanja vredna tehnologija ploščatih ključev za širok spekter uporabe Patentirani obojestranski ključ CY110 nudi podobne prednosti, kot sistemi

Prikaži več

CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E

CENIK NELSKAMP 2011 Velja od Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: fax: E CENIK NELSKAMP 2011 Velja od 1.7.2011 Zastopa in prodaja v Sloveniji: Aretta d.o.o. Ulica talcev 1a, 3310 Žalec tel.: 03 710-18-50 fax: 03 710-18-51 E-pošta: aretta@siol.net E-pošta: info@aretta.si splet.:

Prikaži več

BETONPROTEKT F

BETONPROTEKT F BETONPROTEKT F Fina masa za izravnavo in protikorozijsko zaščito betonskih površin, SIST EN 1504-2: PCC zaščitni premaz za beton Dodatna zaščita betona pred korozijo Zaščita pred poškodbami zaradi zmrzovanja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Integral rešujemo nalogo: Dana je funkcija f. Najdimo funkcijo F, katere odvod je enak f. Če je F ()=f() pravimo, da je F() primitivna funkcija za funkcijo f(). Primeri: f ( ) = cos f ( ) = sin f () =

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več