SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V POSLOVNI BANKI IN

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V POSLOVNI BANKI IN"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V POSLOVNI BANKI IN

2 1. Splošno Opredelitev pojmov Odobritev uporabe Poslovne Banke IN Pooblastila Dostop do Poslovne Banke IN Omejitev uporabe Poslovne Banke IN blokacija Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN Dostop do Mobilne Banke IN Poslovanje v Poslovni Banki IN Urnik poslovanja Uporaba Poslovne Banke IN Pisna dokumentacija Zahtevana programska in strojna oprema Prijava in odjava prejemanja E-dokumentov v Poslovno Banko IN Direktno plačilo e-računa Zavrnitev E-dokumenta Dogovor o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisovanju v Poslovni Banki IN Elektronsko poslovanje Elektronsko podpisovanje Elektronsko podpisovanje Plačilnega naloga Elektronsko arhiviranje Nadomestila Ukrepi za zaščito Kartice ali Mobilne naprave Izguba, kraja, zloraba ali sum zlorabe Kartice ali Mobilne naprave Pravice in obveznosti Uporabnika Poslovne Banke IN Pravice in obveznosti Banke Odgovornost in povračila Omejitev in izključitev odgovornosti Banke Prenehanje poslovanja v Banki IN Prenehanje poslovanja z E-dokumentom Informacije in reklamacije Podatki in varstvo podatkov Izvensodno reševanje sporov Končne določbe... 16

3 1. Splošno Izdajatelj teh splošnih pogojev je: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper, matična številka , identifikacijska številka za DDV SI (v nadaljevanju Banka), Banka je navedena na seznamu bank in hranilnic, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev in je objavljen na spletni strani Banke Slovenije nadzorni organ pristojen za nadzor Banke je Banka Slovenije. S temi splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti Banke in Uporabnika Poslovne Banke IN v zvezi z uporabo in poslovanjem v Poslovni Banki IN. Ti splošni pogoji so sestavni del Vloge za poslovanje s Poslovno Banko IN (v nadaljevanju Vloga). Šteje se, da Uporabnik Poslovne Banke IN s podpisom Vloge potrjuje: da je bil s temi splošnimi pogoji in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred sklenitvijo pogodbe seznanil s pogoji glede opravljanja plačilnih storitev in da s temi splošnimi pogoji in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike v celoti soglaša, da ima Vloga skupaj s temi splošnimi pogoji in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike značaj pogodbe. Sestavni del teh splošnih pogojev so: Seznam Storitev za Poslovno Banko IN, Seznam Storitev za Poslovno Mobilno Banko IN, Tehnični pogoji, Urnik izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki ter Tarifa Banke za opravljanje plačilnih storitev pri Banki, ki so objavljeni na spletni strani banke Za vse, kar ni posebej urejeno s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike in vsi drugi splošni pogoji in pogodbe, ki so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje posamezne Storitve. V primeru neskladja med temi splošnimi pogoji in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike ali drugimi splošnimi pogoji in pogodbami, ki so kakorkoli povezane ter urejajo posamezne Storitve veljajo določbe teh splošnih pogojev. 2. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen: Poslovna Banka IN je sodoben način bančnega poslovanja, ki omogoča opravljanje Storitev ter komuniciranje z Banko prek spleta. Uporabnik je pravna oseba, zasebnik ali podjetnik, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje in ima z Banko sklenjeno Okvirno pogodbo o plačilnih storitvah (v nadaljevanju Pogodba). Vloga je Vloga za uporabo Poslovne Banke IN ali Mobilne Banke IN. Uporabnik Poslovne Banke IN je Uporabnik, kateremu je Banka ugodno rešila Vlogo. Mobilna Banka IN je sodoben način bančnega poslovanja, ki omogoča opravljanje Storitev ter komuniciranje z Banko prek spleta z uporabo Mobilne naprave. Storitev je tista Plačilna storitev ali druga storitev, za katero Banka omogoča poslovanje prek Poslovne Banke IN in je vsebovana v Seznamu storitev Poslovne Banke IN ter Seznamu storitev za Mobilno Banko IN.

4 Seznam storitev Poslovne Banke IN je seznam vseh Storitev, s katerimi Uporabnik Poslovne Banke IN lahko posluje v Poslovni Banki IN skladno z ostalimi določbami teh splošnih pogojev. Seznam storitev za Mobilno Banko IN je seznam storitev, s katerimi Uporabnik Poslovne Banke IN lahko posluje v Poslovni Mobilni Banki IN skladno z ostalimi določbami teh splošnih pogojev. Uporabniško ime je številka kartice ali niz številk in znakov, ki jih je določil Uporabnik Poslovne Banke IN. Kartica je plačilno - identifikacijski instrument, ki je lahko: Pametna plačilna kartica Activa Visa Business Electron; Certifikat chip kartica; Pametna plačilna kartica Activa Visa Inspire. Močna avtentikacija uporabnika je avtentikacija z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja uporabnika (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva uporabnika (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, in so zasnovani tako, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo. Prenosni čitalnik je naprava, namenjena branju podatkov na Kartici in vnosu PIN-a ter generiranju Enkratnega varnega gesla. Enkratno varno geslo je enkratna 8-mestna številka, ki jo generira mikroprocesor Kartice in se na zaslonu Prenosnega čitalca izpiše po vnosu PIN-a oz. jo generira Mobilna aplikacija Banka IN prek izbir Enkratno geslo in Podpis+. Za generiranje Enkratnega varnega gesla je v mobilni aplikaciji zahtevan vnos Osebnega gesla. Povezan čitalnik kartice / Čitalnik kartice je naprava priklopljena v računalnik, ki je namenjena branju podatkov na Kartici pri poslovanju s certifikatom na kartici ali Aplikacijo Banka IN. Elektronski podpis je elektronski način podpisovanja, ki je dogovorjen v teh splošnih pogojih in nadomešča lastnoročni podpis. Poziv/Odgovor je vrsta Elektronskega podpisa, ki generira Enkratno varno geslo po tem, ko se v Prenosni Čitalnik vstavi Kartica, vnese pozivna številka in PIN. PIN je 4-mestna osebna identifikacijska številka, ki jo Uporabnik Poslovne Banke IN prejme skupaj s Kartico. Uporablja se kot osebni varnostni element, namenjen identifikaciji. Podpis+ je vrsta Elektronskega podpisa, ki ga generira Enkratno varno geslo po tem, ko se v Prenosni čitalnik vstavi Kartica in vnese PIN oz. se na Mobilni napravi izbere Podpis+ ter vnesejo zahtevani podatki o storitvi. Avtentikacija je postopek, ki Banki omogoča preverjanje identitete Uporabnika Poslovne Banke IN. Digitalno potrdilo PKI je digitalno potrdilo, ki ga izdaja Banka oz. digitalno potrdilo, ki izpolnjuje zahteve veljavnih predpisov. Banka 2xIN je storitev, ki deluje v sklopu Poslovne Banke IN in je namenjena zasebnikom in podjetnikom, ki imajo pri Banki odprt transakcijski račun za fizične osebe ter so uporabniki Banke IN. Storitev Banka 2xIN omogoča Uporabniku z enkratnim dostopom prehajanje med Banko IN in Poslovno Banko IN ter opravljanje storitev na osebnih in poslovnih računih. Aplikacija Banka IN je aplikacija za okolje Windows in je namenjena prijavi, podpisovanju in poslovanju z Banko IN.

5 Mobilna naprava je napredni mobilni telefon ali tablični računalnik ali druga naprava, ki omogoča namestitev in Aktivacijo mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija Banka IN je mobilna aplikacija nameščena na Mobilno napravo, ki Uporabniku Poslovne Banke IN omogoča dostop do Mobilne Banke IN. Aktivacija mobilne aplikacije: Uporabnik Poslovne Banke IN mora po namestitvi Mobilne aplikacije Banka IN pred prvo uporabo izvesti aktivacijo oz. registracijo. Aktivacijska koda je tajni niz alfanumeričnih znakov, ki jo Uporabnik Poslovne Banke IN osebno prevzame v poslovalnici Banke ali prek Poslovne Banke IN in jo potrebuje za aktivacijo Mobilne aplikacije Banka IN. Referenčna številka je niz alfanumeričnih znakov, ki jih Uporabnik Banke IN prejme kot SMS sporočilo na izbrano telefonsko številko in jo potrebuje za Aktivacijo mobilne aplikacije. Osebno geslo je tajni niz alfanumeričnih znakov, ki si ga Uporabnik Poslovne Banke IN izbere ob namestitvi Mobilne aplikacije Banka IN in ga bo potreboval pri izvajanju avtentikacije, avtorizacije in elektronskega podpisa z uporabo Mobilne aplikacije Banka IN. Plačnik je pravna oseba, fizična oseba, zasebnik ali podjetnik, ki odredi Plačilno transakcijo tako, da izda Plačilni nalog ali zagotovi soglasje k izvršitvi Plačilnega naloga, ki ga izda Prejemnik plačila. Prejemnik plačila je fizična oseba, pravna oseba, zasebnik ali podjetnik, ki je prejemnik sredstev, ki so bila predmet Plačilne transakcije. Plačilna transakcija je dejanje pologa, prenosa ali dviga denarnih sredstev, ki ga odredi plačnik ali je odrejena v njegovem imenu ali jo odredi prejemnik plačila, pri čemer je izvršitev plačilne transakcije prek ponudnika plačilnih storitev neodvisna od osnovnih obveznosti med plačnikom in prejemnikom plačila. E-dokument je dokument v elektronski obliki, ki ga Izdajatelj e-dokumenta posreduje Prejemniku e- dokumenta. Med E-dokumente štejemo vse z E-računom povezane dokumente: e-račun, e-predračun, e- opomin, e-dobropis, e-bremepis, e-dobavnica, e-naročilnica,. E-račun je račun v elektronski obliki, ki ga Izdajatelj e-dokumenta izda svojemu dolžniku. E-račun enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. E-opomin je opomin v elektronski obliki, ki ga Izdajatelj e-dokumenta izda svojemu dolžniku na podlagi predhodno izdanega računa za opravljeno storitev oz. izstavljeno blago. E-opomin enakovredno zamenjuje opomin v papirni obliki. E-predračun je predračun v elektronski obliki, ki ga Izdajatelj e-dokumenta izda Prejemniku e-dokumenta za storitev oz. blago. E-predračun enakovredno zamenjuje predračun v papirni obliki. Prejemnik e-dokumenta je fizična oseba, pravna oseba ali zasebnik, ki ima z Izdajateljem e-dokumenta sklenjeno poslovno razmerje in od njega prejme račun oz. dokument v elektronski obliki. Prejemnik e- dokumenta je Uporabnik Banke IN. Izdajatelj e-dokumenta je pravna oseba ali zasebnik, ki izda e-dokument in ima s Prejemnikom e- dokumenta sklenjeno poslovno razmerje. E-prijava/e-odjava je soglasje Prejemnika e-dokumenta oz. elektronska oblika prijave/odjave na prejemanje E-računa in ostalih E-dokumentov, ki jo Banka prejemnika e-dokumenta posreduje Izdajatelju e-dokumenta. Banka prejemnika e-dokumenta je banka, s katero ima Prejemnik e-dokumenta sklenjeno Pogodbo in prek katere prejema E-dokumente. Banka prejemnika e-dokumenta je Banka. Banka izdajatelja e-dokumenta je banka, pri kateri ima Izdajatelj e-dokumenta odprt transakcijski račun in s katero ima Izdajatelj e-dokumenta sklenjeno poslovno razmerje za poslovanje z E-dokumenti.

6 Centralni posrednik procesor je posrednik, ki skrbi za posredovanje e-računov in drugih e-dokumentov med bankami udeleženkami sistema e-račun (Banka prejemnika e-dokumenta, Banka izdajatelja e- dokumenta, ). Centralni posrednik procesor (Bankart Procesiranje plačilnih instrumentov, d.o.o.) vodi javni Register izdajateljev e-dokumentov. 3. Odobritev uporabe Poslovne Banke IN Uporabnik, ki želi postati Uporabnik Poslovne Banke IN izpolni Vlogo v poslovalnicah Banke oziroma jo pošlje v elektronski obliki prek spletne strani O Vlogi odloča Banka. Banka si pridržuje pravico zavrniti Vlogo brez obrazložitve. Banka o odločitvi obvesti Uporabnika najpozneje v roku petih delovnih dni od dneva prejema Vloge, na način in naslov naveden v Vlogi. 4. Pooblastila Osebe pooblaščene za opravljanje Storitev prek Poslovne Banke IN so lahko Uporabnik in njegove pooblaščene osebe. Uporabnik lahko pooblasti pooblaščeno osebo, da opravlja Storitve v imenu in za račun Uporabnika. Uporabnik uredi novo pooblastilo v poslovalnici Banke. Vsa nadaljnje spremembe že aktivnih pooblastil ureja Uporabnik neposredno prek Poslovne Banke IN ali v poslovalnici Banke. V pooblastilu Uporabnik opredeli, katere Storitve v okviru Poslovne Banke IN lahko opravlja Uporabnik Poslovne Banke IN. Uporabnik Poslovne Banke IN izvršuje Storitve v okviru svojih pooblastil in v skladu s temi splošnimi pogoji ter Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike. 5. Dostop do Poslovne Banke IN Uporabnik Banke IN dostopa do Banke IN preko vstopne spletne strani kjer se avtenticira: a) S Prenosnim čitalnikom in Kartico. Uporabnik Banke IN na vstopni spletni strani Banke IN izbere prijavo s prenosnim čitalnikom, vpiše Uporabniško ime, nato v Prenosni čitalnik vstavi Kartico, vpiše pozivno številko in PIN. Pridobljeno Enkratno varno geslo vpiše na vstopno spletno stran Banke IN. b) S Čitalnikom kartice in Kartico. Možna sta dva načina dostopa, in sicer: Prek Aplikacije Banka IN. Pred prvim dostopom mora Uporabnik Banke IN na računalnik naložiti aplikacijo za dostop do Banke IN. Nato za dostop do Banke IN odpre Aplikacijo Banka IN, vnese Kartico v Čitalnik kartice in vpiše PIN. S certifikatom na kartici. Pred prvim dostopom si mora Uporabnik Banke IN na računalnik naložiti CSP programsko opremo. Nato za dostop do Banke IN izbere na vstopni spletni strani prijavo s certifikatom na kartici, vstavi Kartico v Čitalnik kartice in vpiše PIN. c) Z Mobilno aplikacijo Banka IN: Uporabnik Banke IN vpiše Uporabniško ime, nato v Mobilni aplikaciji Banka IN slika QR kodo za samodejni prenos pozivne številke, ali le-to ročno prepiše v izbiri Enkratno Geslo. Po vnosu Osebnega gesla se izračuna Enkratno geslo, ki ga uporabnik vpiše v Banko IN. Podrobnejša in vsakokrat veljavna navodila za dostop do Banke IN so objavljena na vstopni strani Banke IN na naslovu na povezavi»pomoč pri prijavi«ter na povezavi»tehnični pogoji« Omejitev uporabe Poslovne Banke IN blokacija Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN Banka lahko onemogoči uporabo Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN in s tem dostop do Poslovne Banke IN Uporabniku Poslovne Banke IN: ko obstaja objektivno utemeljen razlog povezan z varnostjo Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN,

7 ko obstaja sum neodobrene ali goljufive uporabe Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN ali prevare pri uporabi Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN, ko obstaja sum vdora v Poslovno Banko IN ter ko je trikrat zapored napačno vtipkan PIN v Prenosni čitalnik ali Čitalnik kartice. Banka obvesti o blokaciji Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN Uporabnika Poslovne Banke IN na dogovorjen način v Pogodbi in izdela novo Kartico oz. naroči novo Aktivacijsko kodo in Referenčno številko. Banka v primeru blokacije Kartice zaradi napačno vtipkanega PIN-a na zahtevo Uporabnika Poslovne Banke IN izdela novo Kartico Dostop do Mobilne Banke IN Pred uporabo Mobilne Banke IN mora Uporabnik Poslovne Banke IN na svojo Mobilno napravo namestiti in aktivirati Mobilno aplikacijo Banka IN. Mobilno aplikacijo aktivira s pomočjo Aktivacijske kode, Referenčne številke in Osebnega gesla. Po uspešni aktivaciji Mobilne aplikacije lahko Uporabnik Poslovne Banke IN Aktivacijsko kodo in Referenčno številko zavrže. Uporabnik Poslovne Banke IN ima lahko na eni Mobilni napravi naloženo samo eno Mobilno aplikacijo Banka IN. Osebno geslo lahko Uporabnik Poslovne Banke IN kadarkoli spremeni. Najkrajša dolžina Osebnega gesla je 6 znakov (črke, številke, drugi znaki). Uporabnik Poslovne Banke IN za vsak naslednji vstop v Mobilno Banko IN pritisne na ikono na namizju in vnese Osebno geslo. Uporabnik Poslovne Banke IN se mora za dostop do Mobilne Banke IN avtenticirati. Na svoji Mobilni napravi se avtenticira z Osebnim geslom. 6. Poslovanje v Poslovni Banki IN Uporabnik Poslovne Banke IN lahko opravlja vse Storitve, ki so vsebovane v Seznamu storitev za Poslovno Banko IN in Seznamu storitev za Mobilno Banko IN. Vsakokrat veljaven Seznam storitev za Poslovno Banko IN, in Seznam storitev za Mobilno Banko IN so objavljeni na spletni strani Poslovne Banke IN, v rubriki O Poslovni Banki IN Urnik poslovanja Poslovanje v Poslovni Banki IN se ureja v skladu z urnikom poslovanja, ki je objavljen na spletni strani Poslovne Banke IN, v rubriki O Poslovni Banki IN. Plačilne transakcije v Poslovni Banki IN se izvršujejo skladno z Urnikom izvrševanja plačilnih transakcij pri Banki, ki je objavljen na spletni strani Poslovne Banke IN, v rubriki O Poslovni Banki IN ter v vseh poslovalnicah Banke Uporaba Poslovne Banke IN Poslovna Banka IN omogoča: pregledovanje stanja in plačilnih transakcij izvršenih na transakcijskem računu, izvrševanje plačilnih transakcij na transakcijskem računu, E-prijava / odjava na prejemanje E-dokumentov, posredovanje e-dokumentov, prevzem e-dokumentov, priprava nalogov na podlagi prejetih e-dokumentov, pregledovanje in naročanje depozitov, pregledovanje in naročanje kreditne linije,

8 pregledovanje in naročanje čekovnih blanketov, pregledovanje in naročanje plačilnih kartic, posredovanje in prejemanje podatkov o plačilnih transakcijah s SEPA direktnimi obremenitvami, naročanje obveščanja za izbrane račune, pregledovanje rezervacij, upravljanje z dogovorjenimi pooblastili za poslovanje preko Poslovne Banke IN. Banka si pridržuje pravico uvajanja novih Plačilnih storitev in Drugih storitev prek Poslovne Banke IN. Uporabnik Poslovne Banke IN bo o novih Plačilnih storitvah in Drugih storitvah obveščen prek spletne strani Banke, na spletni strani Poslovne Banke IN ter v poslovalnicah Banke. Uporabnik Poslovne Banke IN je seznanjen in soglaša, da je način opravljanja Storitev v Poslovni Banki IN odvisen od vrste Storitve. Podrobnejšo informacijo o tem, na kakšen način je mogoče opraviti storitev v Poslovni Banki IN, lahko Uporabnik Poslovne Banke IN pridobi na spletni strani Poslovne Banke IN ali preko Mobilne Banke IN. Uporabnik Poslovne Banke IN je seznanjen in soglaša, da pri poslovanju prek Mobilne Banke IN ni možno sklepanje pravnih poslov. Uporabnik Poslovne Banke IN lahko sklene z Banko tak pravni posel neposredno v poslovalnici Banke ali prek Poslovne Banke IN. V kolikor Banka na podlagi naročila ponudbe v Poslovni Banki IN Uporabniku Poslovne Banke IN posreduje ponudbo, je le-ta za Banko obvezujoča za čas, ki je naveden v sami ponudbi. Sprejem ponudbe s strani Uporabnika Poslovne Banke IN pomeni naročilo Banki, da pripravi ustrezne dokumente za sklenitev pravnega posla. Za pravilnost podatkov, ki jih Uporabnik Poslovne Banke IN sporoča v okviru poslovanja v Poslovni Banki IN, odgovarja sam Pisna dokumentacija Dokumentacijo za katero se zahteva lastnoročni podpis Uporabnik Poslovne Banke IN dostavi osebno v poslovalnico Banke ali pošlje v poslovalnico s priporočeno pošto Zahtevana programska in strojna oprema Za uporabo Poslovne Banke IN in Mobilne Banke IN je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan zagotoviti programsko in strojno opremo, ki ustreza zahtevanim tehničnim pogojem. Zahtevani tehnični pogoji so objavljeni na spletni strani Banke ter v Poslovni Banki IN na naslovih in Uporabniku Poslovne Banke IN je na voljo brezplačna strokovna pomoč na telefonski številki 080/13-18 ali preko elektronske pošte info@intesasanpaolobank.si. Urnik poslovanja Kontaktnega centra je objavljen na spletni strani Banke. 7. Prijava in odjava prejemanja E-dokumentov v Poslovno Banko IN Uporabnik, ki želi prejemati E-dokumente, izvrši E-prijavo v Poslovni Banki IN tako, da izpolni naročilo za posredovanje vloge za prijavo/odjavo prejema računa in dokumenta v elektronski obliki. Banka prejemnika e- dokumenta posreduje E-prijavo prek Centralnega posrednika procesorja Izdajatelju e-dokumenta. Na podlagi E-prijave Izdajatelj e-dokumenta posreduje E-dokument prek njegove banke Centralnemu posredniku procesorju do Banke prejemnika e-dokumenta, ki E-dokument odloži v elektronsko banko. V primeru, da Prejemnik e-dokumenta ne želi več prejemati E-dokumenta, izvrši E-odjavo v Poslovni Banki IN Direktno plačilo e-računa Direktno plačilo e-računa je način izvršitve prejetega E-računa, E-opomina in E-predračuna v Poslovni Banki IN. Prejemnik e-dokumenta s podpisom Soglasja za direktno plačilo e-računa (v nadaljevanju Soglasje)

9 Banko pooblašča in ji dovoljuje, da izvršuje Plačilne transakcije iz naslova prejetega E-računa, E-opomina in E-predračuna na dan zapadlosti obveznosti pod pogoji določenimi v tem soglasju. Prejemnik e-dokumenta in Banka se s Soglasjem lahko dogovorita tudi: za izvrševanje direktnega plačila e-računa samo za določene Izdajatelje e-dokumenta, za izvrševanje direktnega plačila e-računa do določenega maksimalnega zneska, ki velja za posamezno plačilno transakcijo iz naslova prejetega E-računa, E-opomina in E-predračuna. V primeru takega dogovora, Prejemnik e-dokumenta soglaša, da v primeru: prejema E-računa, E-opomina in E-predračuna, ki ga je odredil Izdajatelj e-dokumenta, ki ga Prejemnik e-dokumenta ni določil v Soglasju, če znesek Plačilne transakcije iz naslova prejetega E-računa, E-opomina in E-predračuna presega določen maksimalni znesek, Banka direktnega plačila e-računa ne bo izvršila. Soglasje za direktno plačilo e-računa, spremembo pogojev Soglasja za direktno plačilo e-računa in dokončen preklic Soglasja za direktno plačilo e-računa izda Prejemnik e-dokumenta oz. od njega pooblaščena oseba v Poslovni Banki IN. Dokončen preklic Soglasja za direktno plačilo e-računa se šteje za umik soglasja Prejemnika e-dokumenta oz. od njega pooblaščene osebe oz. ukinitev izvrševanja direktnega plačila e-računa. Prejemnik e-dokumenta lahko v Poslovni Banki IN pred dnevom določenim za izvršitev direktnega plačila e- računa izda enkratni preklic, ki velja samo za to direktno plačilo e-računa in ne pomeni dokončnega preklica vseh nadaljnjih izvrševanj direktnega plačila e-računa Zavrnitev E-dokumenta Prejemnik e-dokumenta lahko v Poslovni Banki IN prejeti E-račun, E-opomin in E-predračun do dneva določenega za plačilo zavrne. Ostale E-dokumente lahko Prejemnik e-dokumenta zavrne v roku 14 dni od datuma prejema E-dokumenta. Z zavrnitvijo E-računa, E-opomina in E-predračuna, Prejemnik e-dokumenta umakne soglasje za izvršitev plačila oz. za izvršitev direktnega plačila e-računa. Zavrnitev E-računa in E-opomina, ki se poravnavata s plačilno transakcijo SEPA direktno obremenitvijo, ne pomeni enkratnega preklica plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo. Prejemnik e-dokumenta uredi zavrnitev plačila oz. enkratni preklic plačilne transakcije s SEPA direktno obremenitvijo v Poslovni Banki IN. V kolikor Prejemnik e-dokumenta zavrne E-dokument, se šteje, da Banka E-dokumenta ni prejela. 8. Dogovor o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisovanju v Poslovni Banki IN 8.1. Elektronsko poslovanje Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN soglašata, da imajo vsi podatki in sporočila v okviru poslovanja v Poslovni Banki IN, ki so poslana v elektronski obliki ter vsi podatki in sporočila, ki se v okviru poslovanja v Poslovni Banki IN hranijo v elektronski obliki, enako veljavnost in dokazno vrednost kot podatki in sporočila, ki se pošiljajo in hranijo v klasični pisni obliki. Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN izrecno soglašata, da so vsi pravni posli, ki so sklenjeni v okviru poslovanja v Poslovni Banki IN v elektronski obliki, enakovredni tistim, ki so sklenjeni v klasični pisni obliki Elektronsko podpisovanje Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN soglašata, da se v okviru poslovanja v Poslovni Banki IN dokumenti podpisujejo z elektronskimi podpisi, na način kot je dogovorjeno v teh splošnih pogojih in sicer z: Enkratnim varnim geslom,

10 Poziv/Odgovor, Podpis+, Aplikacijo Banka IN ter Digitalnim potrdilom PKI. Uporaba posamezne vrste podpisa je odvisna od vrste Storitve, ki jo želi Uporabnik Poslovne Banke IN opraviti prek Poslovne Banke IN. Podrobnejše informacije o načinu podpisovanja posamezne Storitve so objavljene v Poslovni Banki IN. Pri uporabi Mobilne Banke IN se Storitve podpisujejo z Enkratnim geslom generiranim z Mobilno Aplikacijo Banka IN in Osebnim geslom. Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN soglašata, da imajo vse vrste Elektronskih podpisov, ki so navedene v tem členu, enako veljavo in dokazno vrednost kot lastnoročni podpis. To pomeni, da so vsi dokumenti, ki so podpisani s katerokoli vrsto Elektronskega podpisa, ki je naveden v tem členu, lastnoročno podpisani. Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN soglašata, da bosta v primeru sodnega spora medsebojno priznavali veljavnost in dokazno vrednost vseh vrst Elektronskih podpisov, ki so navedeni v tem členu Elektronsko podpisovanje Plačilnega naloga Za vsako izvršitev Plačilnega naloga se zahteva Močna avtentikacija Uporabnika Poslovne Banke IN, kar pomeni, da Uporabnik Poslovne Banke IN vsako izvršitev Plačilnega naloga ne glede na znesek potrdi z uporabo Podpisa+, podpisa v Aplikaciji Banka IN ali Digitalnega potrdila PKI. Močna avtentikacija se ne zahteva za plačila, ki se izvršijo med računi Uporabnika Poslovne Banke IN znotraj Banke. Uporabnik Poslovne Banke IN si lahko v Poslovni Banki IN nastavi skupinsko podpisovanje Plačilnih nalogov - podpis več plačilnih nalogov hkrati z enim elektronskim podpisom. Uporabnik Poslovne Banke IN ima možnost v Poslovni Banki IN v rubriki Imenik plačil oblikovati seznam zanesljivih prejemnikov plačil. Za izvrševanje plačilnih nalogov na račune Prejemnikov plačil, ki so na seznamu zanesljivih prejemnikov plačil se ne zahteva Močna avtentikacija, kar pomeni, da teh plačilnih nalogov Uporabnik Poslovne Banke IN ne podpisuje z elektronskim podpisom. V primeru, da bi Uporabnik Poslovne Banke IN želel izvršiti Plačilni nalog na račun Prejemnika plačila, ki ni uvrščen na seznam zanesljivih prejemnikov plačil, bo Uporabnik Poslovne Banke IN moral podpisati z Močno avtentikacijo. V kolikor Plačilni nalog ne bo potrjen z uporabo Podpisa+, podpisa v Aplikaciji Banka IN ali Digitalnega potrdila PKI, Plačilni nalog ne bo ustrezno oddan zaradi česar bo izvršitev Plačilnega naloga zavrnjena. Uporabnik Poslovne Banke IN lahko seznam zanesljivih prejemnikov plačil spreminja in dopolnjuje neomejeno. Vsako spremembo pa potrdi z uporabo Podpisa+, podpisa v Aplikaciji Banka IN ali Digitalnega potrdila PKI Elektronsko arhiviranje Uporabnik Poslovne Banke IN je seznanjen in soglaša, da se vsa dokumentacija v zvezi s poslovanjem prek Poslovne Banke IN hrani le v elektronski obliki. Dokumentacija se hrani za čas enega meseca od nastanka v elektronskem arhivu. Po izteku tega časa, lahko Uporabnik Poslovne Banke IN pridobi dokumentacijo v elektronski obliki na podlagi posebne zahteve, ki jo poda prek Poslovne Banke IN. Dokumentacija v zvezi z E-računi se v Poslovni Banki IN hrani za obdobje treh mesecev. 9. Nadomestila Banka bo Uporabniku Poslovne Banke IN zaračunala nadomestila za poslovanje prek Poslovne Banke IN na podlagi teh splošnih pogojev v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Banke, ki je objavljena na spletni strani Banke, v Poslovni Banki IN in v vseh poslovalnicah Banke.

11 Uporabnik Poslovne Banke IN pooblašča Banko in ji dovoljuje, da si vsa nadomestila poplača iz transakcijskega računa Uporabnika Poslovne Banke IN, o čemer Uporabnika Poslovne Banke IN obvesti z izpiskom na način dogovorjen s Pogodbo. Banka si nadomestila poplača iz kritja na transakcijskem računu v domači valuti ali v ostalih valutah, v katerih se vodi transakcijski račun. Če Uporabnik Poslovne Banke IN ne zagotovi sredstev za poplačilo, Banki dovoljuje, da si nadomestila poplača tudi v nedovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu. Uporabnik Poslovne Banke IN pooblašča Banko in ji dovoljuje poplačilo vseh obveznosti nastalih iz naslova nadomestil zaradi poslovanja prek Poslovne Banke IN po teh splošnih pogojih iz sredstev, ki jih ima na kateremkoli računu pri Banki. 10. Ukrepi za zaščito Kartice ali Mobilne naprave Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan kot dober gospodar Kartico skrbno hraniti, z njo skrbno in odgovorno ravnati in storiti vse potrebno, da se prepreči njena izguba, kraja ali zloraba. Uporabnik Poslovne Banke IN je za zaščito Kartice: dolžan uničiti obvestilo o Osebni številki - PIN takoj po prejemu, ne sme nikomur razkriti PIN ali dovoliti njegovo uporabo, ne sme zapisati PIN na Kartico ali kamorkoli drugam in/ali zapisan PIN hraniti skupaj s Kartico ter Kartice ne sme posojati ali dajati v hrambo tretjim osebam. Prav tako je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan kot dober gospodar odgovorno ravnati in storiti vse potrebno, da prepreči izgubo, krajo ali zlorabo Mobilne naprave na kateri je nameščena Mobilna aplikacija Banka IN. Uporabnik Poslovne Banke IN za zaščito Mobilne aplikacije Banka IN: ne sme nikomur razkriti Osebnega gesla ali dovoliti njegovo uporabo, ne sme nikamor zapisati Osebnega gesla ali imeti shranjenega na Mobilni napravi, mora skrbno izbirati programsko opremo, ki jo namešča na svojo Mobilno napravo v izogib zlonamerni programski opremi (virusi, trojanski konji idr.). Neizpolnjevanje obveznosti skrbnega ravnanja s Kartico, Mobilno napravo in Osebno številko - PIN, ki so opredeljene v teh splošnih pogojih se šteje za hudo malomarnost. Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan upoštevati tudi vsa druga navodila, opozorila ali nasvete Banke, ki se nanašajo na uporabo Kartice in Mobilne naprave. 11. Izguba, kraja, zloraba ali sum zlorabe Kartice ali Mobilne naprave O uničenju, poškodbi, izgubi, kraji ali zlorabi Kartice je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan takoj obvestiti Banko na telefonsko številko 05/ ali po faksu 05/ oziroma se osebno oglasiti v eni izmed poslovalnic Banke. V primeru izgube, kraje, zlorabe Mobilne naprave je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan takoj obvestiti Banko na telefonsko številko 080/13-18 oziroma se osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Banke. V primeru suma, da se na računalniški opremi izvajajo neobičajne stvari med uporabo Poslovne Banke IN, ki bi lahko bile povezane s prevaro, je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan takoj prenehati z njegovo uporabo in zapreti brskalnik ter obvestiti Banko na telefonsko številko 080/13-18 ali na e-pošto: info@intesasanpaolobank.si, kakor navedeno v poglavju 17. teh splošnih pogojev. Kartico ali Mobilno aplikacijo Banka IN lahko Uporabnik Poslovne Banke IN blokira tudi v Poslovni Banki IN. Banka bo v trenutku prejema obvestila blokirala uporabo Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN. Na podlagi telefonske ali faks prijave se je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan osebno zglasiti v eni izmed poslovalnic Banke v osmih delovnih dneh in pisno potrditi blokacijo uporabe Kartice ali Mobilne aplikacije Banka IN.

12 Banka bo izdelala novo Kartico ali izdala novo Avtorizacijsko kodo in Referenčno številko na podlagi naročila Uporabnika Poslovne Banke IN. Za ponovno izdajo kartice in PIN kode, bo banka zaračunala nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo. Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan Banki posredovati vse potrebne informacije o okoliščinah, povezanih z izgubo, krajo, zlorabo ali suma zlorabe Kartice ali Mobilne naprave, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode. V primeru izgube, kraje, zlorabe ali suma na krajo ali zlorabo Kartice ali Mobilne naprave je Uporabnik Poslovne Banke IN dolžan to takoj prijaviti policiji. 12. Pravice in obveznosti Uporabnika Poslovne Banke IN Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan pri poslovanju v Poslovni Banki IN upoštevati te splošne pogoje ter vse druge splošne pogoje in pogodbe, ki jih je sklenil in so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje posamezne Storitve ter navodila, ki so prikazana v Poslovni Banki IN. Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan spoštovati zahteve v zvezi s tehnično opremo in upoštevati postopke, ki so objavljeni na vstopni spletni strani v rubriki Tehnične zahteve in v rubriki Varnost poslovanja. Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan, na način dogovorjen v poglavju 17. teh splošnih pogojev, obvestiti Banko o vsaki napaki ali nepravilnosti, ki je lahko posledica napačnega delovanja Poslovne Banke IN ali suma nepooblaščenega vstopa v Poslovno Banko IN ali Mobilno Banko IN. Če Uporabnik Poslovne Banke IN ne ravna kot dober gospodar oz. ne upošteva bančnih navodil, Banka ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Pravice in obveznosti Prejemnika e-dokumenta so: za prejemanje E-dokumentov je dolžan izpolniti naročilo za prejem E-dokumentov v Poslovni Banki IN oz. se na prejem E-dokumenta prijaviti na drugačen način Izdajatelju e-dokumenta, od Izdajatelja e-dokumenta je dolžan sprejemati E-dokumente za katere je izpolnil E-prijavo, ima pravico prejemati in pregledovati E-dokumente, na katere se je prijavil, ima pravico prenehati prejemati E-dokument, tako da izvrši E-odjavo, o vsaki spremembi povezani s prejemanjem E-dokumentov mora obvestiti Izdajatelja e-dokumenta. Vse reklamacije v zvezi z napačnimi podatki, neprimerno vsebino ali neprejetim E-dokumentom Prejemnik e- dokumenta rešuje z Izdajateljem e-dokumenta. 13. Pravice in obveznosti Banke Banka se obvezuje, da bo omogočala poslovanje Uporabniku Poslovne Banke IN v skladu s temi splošnimi pogoji ter z vsemi drugimi splošnimi pogoji in pogodbami, ki jih je Uporabnik Poslovne Banke IN sklenil z Banko in so kakorkoli povezane ter urejajo opravljanje posamezne Storitve. Banka Uporabniku Poslovne Banke IN zagotavlja neprekinjeno delovanje Poslovne Banke IN. Izjema so izpadi zaradi višje sile, tehničnih težav, drugih nepričakovanih izpadov ter ob vnaprej najavljenih prekinitvah delovanja Poslovne Banke IN. Za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih kanalih, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih kanalih, ali za onemogočen dostop do Poslovne Banke IN, Banka ne odgovarja. Banka bo pri uporabi Poslovne Banke IN računalniško zapisovala vse postopke, ki jih opravi Uporabnik Poslovne Banke IN in bo skladno z obstoječo zakonodajo skrbela za ustrezno hrambo teh zapisov. Banka bo o nadgradnji programske opreme ali ureditve poslovanja prek novih sodobnih tržnih poti obvestila Uporabnika Poslovne Banke IN prek Poslovne Banke IN. Banka se obvezuje, da bo tehnološko podpirala delovanje starih verzij največ 6 mesecev po objavi obvestila.

13 Banka v vlogi Banke prejemnika e-dokumenta je dolžna: prejeti E-dokument posredovati Prejemniku e-dokumenta v Poslovno Banko IN, poslati povratno informacijo Banki izdajatelja e-dokumenta, da je bil E-dokument Prejemniku e- dokumenta posredovan oz. da mu E-dokument ni mogla posredovati. Banka zavrne E-dokument v primeru da: ni izdan v skladu s pravili, ki jih določa Priročnik za izmenjavo e-računov, objavljen na spletni strani Združenja bank Slovenije Prejemnik e-dokumenta nima odprtega transakcijskega računa pri Banki, Prejemnik e-dokumenta ne posluje prek Poslovne Banke IN. Banka ni odgovorna in ne rešuje reklamacij v zvezi z napačnimi podatki ali neprimerno vsebino E- dokumenta. 14. Odgovornost in povračila Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN odgovarjata za neodobrene, neizvršene, nepravilno ali pozno izvršene Plačilne transakcije skladno s predpisi, ki urejajo Plačilne storitve in splošnimi pravili obligacijskega prava. Uporabnik Poslovne Banke IN krije celotno izgubo zneska neodobrene Plačilne transakcije in pripadajočih nadomestil ter obresti, če je izvršitev neodobrene Plačilne transakcije: posledica ukradene ali izgubljene Kartice ali Mobilne naprave, posledica uporabe Kartice ali Mobilne naprave, ki je bila zlorabljena, posledica Uporabnikove prevare ali goljufije ali če Uporabnik Poslovne Banke IN naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil svojih obveznosti v zvezi z ukrepi za zaščito Kartice in PIN-a oz. Osebnega gesla na Mobilni napravi skladno s temi splošnimi pogoji oz. o izgubi, kraji ali zlorabi Kartice ali Mobilne naprave ni nemudoma obvestil Banke skladno s temi splošnimi pogoji; posledica kršitve teh splošnih pogojev s strani Uporabnika Poslovne Banke IN. Če je Banka odgovorna za izvršitev neodobrene ali nepravilno izvršene Plačilne transakcije, mora Uporabniku Poslovne Banke IN na njegovo zahtevo zagotoviti popravek tako, da: povrne zneske neodobrene ali nepravilno izvršene Plačilne transakcije ter pripadajočih nadomestil in obresti ali zagotovi pravilno izvršitev Plačilne transakcije. Banka mora Uporabniku Poslovne Banke IN zagotoviti popravek skladno s prejšnjim odstavkom le, če Uporabnik Poslovne Banke IN obvesti Banko o neodobreni oz. nepravilno izvršeni Plačilni transakciji brez odlašanja, ko ugotovi, da je do takšne Plačilne transakcije prišlo, vendar najkasneje v roku 6 mesecev po dnevu obremenitve Transakcijskega računa za izvršeno Plačilno transakcijo. Banka vzpostavi na uporabnikovem Transakcijskem računu takšno stanje, kakršno bi bilo, če neodobrena ali nepravilna Plačilna transakcija ne bi bila izvršena in zagotovi, da datum popravka ni poznejši od datuma, ko je bila izvršena neodobrena ali nepravilno izvršena Plačilna transakcija. V primeru povračila za neodobreno ali nepravilno izvršeno Plačilno transakcijo Banka pripadajoče obresti obračuna z uporabo obrestne mere za pozitivna sredstva na Transakcijskem skladno s Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike. V primeru ko Banka utemeljeno sumi, da gre za prevaro ali goljufijo Uporabniku kartice ne povrne zneska neodobrene Plačilne transakcije skladno s prvim odstavkom tega poglavja, temveč o razlogih za sum pisno obvesti Banko Slovenije ter v primeru suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti obvesti tudi policijo ali državno tožilstvo.

14 15. Omejitev in izključitev odgovornosti Banke Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi razlogov, ki so zunaj njenega nadzora in ki jih Banka ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, vključno z izpadi javnega omrežja, kamor še zlasti spadajo vse motnje v telekomunikacijskem prometu in prometu namenjenemu računalniški povezavi. Za motnje in prekinitve na telekomunikacijskih kanalih ali za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih kanalih, Banka ne odgovarja. Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica napačnega ravnanja ali napačnega vnosa podatkov Uporabnika Poslovne Banke IN. Odgovornost Banke za morebitno škodo je omejena le na navadno škodo. Banka ne odgovarja za škodo iz naslova izgubljenega dobička ali za nepremoženjsko škodo. 16. Prenehanje poslovanja v Banki IN Uporabnik Poslovne Banke IN lahko s soglasjem Banke kadarkoli pisno odpove pogodbo s takojšnjim učinkom. Vse obveznosti po tej pogodbi zapadejo v takojšnjo plačilo. Uporabnik Poslovne Banke IN je dolžan zagotoviti kritje za vse obveznosti, ki so nastale pred prenehanjem poslovanja s Poslovno Banko IN ter obveznosti, ki se nanašajo na poslovanje s Poslovno Banko IN in Kartice vrniti Banki. Ne glede na to lahko Uporabnik Poslovne Banke IN kadarkoli enostransko pisno odpove to pogodbo z odpovednim rokom 15 dni. Banka lahko kadarkoli enostransko odpove to pogodbo z odpovednim rokom 15 dni. Obvestilo o odpovedi te pogodbe Banka Uporabniku Poslovne Banke IN posreduje na način in naslov dogovorjen v Pogodbi. Banka lahko pisno odpove to pogodbo tudi v naslednjih primerih: če Uporabnik Poslovne Banke IN ravna v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike, z upoštevanjem postopka in rokov, ki jih določajo splošna pravila obligacijskega zakona; ko obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona, sodne ali upravne odločbe z upoštevanjem postopka in rokov, ki jih določajo ti predpisi. Banka ima v teh primerih z dnem odstopa od te pogodbe pravico blokirati uporabo Poslovne Banke IN in onemogočiti njeno uporabo o čemer Uporabnika Poslovne Banke IN obvesti v odstopni izjavi Prenehanje poslovanja z E-dokumentom Uporabnik lahko kadarkoli odpove poslovanje z E-dokumentom, tako da izvrši E-odjavo prek Poslovne Banke IN. Banka lahko enostransko odpove poslovanje z E-dokumentom z odpovednim rokom 15 dni. Banka pisno odpove poslovanje z E-dokumenti v naslednjih primerih: če Prejemnik e-dokumenta ravna v nasprotju z določili teh splošnih pogojev in Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike, z upoštevanjem postopka, ki ga določajo splošna pravila obligacijskega zakona; ko obstajajo razlogi za odpoved te pogodbe na podlagi zakona, sodne ali upravne odločbe z upoštevanjem postopka in rokov, ki jih določajo ti predpisi. Vse pravice in obveznosti iz naslova poslovanja z E-dokumenti skladno s temi splošnimi pogoji prenehajo naslednji dan po izteku odpovednega roka. 17. Informacije in reklamacije Uporabnik Poslovne Banke IN posreduje Banki reklamacije na enega od naslednjih načinov v skladu z urnikom poslovanja objavljenim na spletni strani Banke: na elektronski naslov info@intesasanpaolobank.si, preko komunikacijskega modula in drugih povezav v Poslovni Banki IN na brezplačno številko za klice iz Slovenije, na številko za klice iz tujine, osebno v poslovalnici Banke.

15 Na navedene kontakte Uporabnik Poslovne Banke IN posreduje tudi informacije o napakah ali nepravilnostih, ki so lahko posledica napačnega delovanja Poslovne Banke IN ali suma nepooblaščenega vstopa v Poslovno Banko IN ter informacije v zvezi s poslovanjem prek Poslovne Banke IN. 18. Podatki in varstvo podatkov Informacije in podatki, ki se nanašajo na opravljanje Storitev na podlagi teh splošnih pogojev so poslovna tajnost Banke. Banka daje te podatke le Uporabniku Poslovne Banke IN in skladno z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Uporabnik Poslovne Banke IN izrecno dovoljuje in pooblašča Banko, da s sredstvi za avtomatsko obdelavo ali s klasičnimi sredstvi vzpostavi, obdeluje, hrani oziroma posreduje osebne in druge podatke, ki so povezani z opravljanjem Storitev. Banka lahko vse podatke pridobljene na podlagi in v zvezi s to Pogodbo posreduje svojim obvladujočim družbam, pogodbenim obdelovalcem podatkov, ne glede na njihov sedež, ki imajo najmanj enak standard varovanja osebnih in zaupnih podatkov kot Banka, ki jih lahko hranijo in obdelujejo in sicer za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja operacij, nadzora, upravljanja tveganj, izdajanja in procesiranja kartic in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov. Uporabnik Poslovne Banke IN izrecno dovoljuje in pooblašča, da Banka s predložitvijo Pogodbe in tretje osebe opravijo poizvedbo o njegovih osebnih in drugih podatkih, premičnem in nepremičnem premoženju, terjatvah, deležih, delnicah in drugih vrednostnih papirjih, številkah računov pri bankah in plačilnih institucijah ter drugem njegovem premoženju, prebivališču, EMŠO in drugih matičnih podatkih, davčni številki in drugih podatkih pri drugih upravljalcih zbirk podatkov (GURS, zemljiška knjiga, KDD, državni organi RS (ministrstva in upravne enote), sodišča, AJPES, ponudniki plačilnih storitev, organi lokalne samouprave, ZZZS, FURS, vse druge fizične in pravne osebe itd.), če jih Banka in tretje osebe ne bi imele oziroma jih ni Banki in tretjim osebam osebno posredoval, pa so ti podatki potrebni za dosego namena teh splošnih pogojev in Pogodbe, še zlasti zaradi izterjave terjatve iz Pogodbe. Banka bo osebne in druge podatke zbrisala iz svojih zbirk podatkov, ko bo dosežen namen Pogodbe oz. ko bo potekel rok, ki predpisuje dobo hranjenja teh podatkov. Tretje osebe so osebe, na katere Banka prenese svojo zapadle neplačane terjatve do Uporabnika na podlagi pogodbe o odstopu terjatve, subrogacije ali prenosa pogodbe (npr. zavarovalnica). Osebni ali drugi zaupni oziroma varovani podatki, ki so Banki na razpolago ali jih bo Uporabnik Poslovne Banke IN sporočil v zvezi z opravljanjem Storitev in ki med bankami za ta namen potujejo preko omrežja SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), bodo lahko na podlagi posebne zahteve posredovani domačim ali tujim (tudi v ZDA) državnim, upravno-administrativnim ali sodnim organom zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in ukrepov zoper financiranje terorističnih aktivnosti. 19. Izvensodno reševanje sporov Morebitne spore, nesoglasja ali pritožbe v zvezi z opravljanjem storitev v skladu s temi splošnimi pogoji Uporabnik Poslovne Banke IN in Banka rešujeta sporazumno v skladu s Pravilnikom o obravnavanju prijav strank v Banki Intesa Sanpaolo d.d., ki je Uporabniku Poslovne Banke IN na voljo v poslovalnicah Banke. Pritožbe se v Banki Intesa Sanpaolo d.d. obravnavajo v dvostopenjskem internem pritožbenem postopku. Uporabnik Poslovne Banke IN posreduje Banki pritožbe na enega od naslednjih načinov: na obrazcu, ki se nahaja v poslovalnicah Banke, kot dopis Banki po klasični pošti na naslov poslovalnice Banke, na katero se pritožba nanaša, v sporočili po elektronski pošti na elektronski naslov: info@intesasanpaolobank.si, preko spletne strani v rubriki»posluh 100%«ali»Stopite v stik z nami«, preko spletne banke Poslovne Banke IN. Pritožba mora biti v pisni obliki. Pritožba se obravnava v poslovalnici Banke, na katero se nanaša. Če Uporabnik Poslovne Banke IN z odločitvijo glede pritožbe ne soglaša, lahko vloži pisno pritožbo na Komisijo za reševanje pritožb v Banki Intesa Sanpaolo d.d. na naslov/elektronski naslov: Banka Intesa Sanpaolo d.d., Komisija za reševanje pritožb, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper ali

16 s pripisom v zadevi»za Komisijo za reševanje pritožb«. Odločitev Komisije je pisna, z njo je interni pritožbeni postopek zaključen. Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev in jih Uporabnik Poslovne Banke IN ter Banka ne bi uspela rešiti sporazumno, odloča sodišče, ki je krajevno pristojno po sedežu Banke. 20. Končne določbe Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za poslovanje v Poslovni Banki IN so objavljeni na spletni strani Banke, v Poslovni Banki IN in v vseh poslovalnicah Banke. Banka Uporabniku Poslovne Banke IN na njegovo zahtevo kadarkoli v času trajanja pogodbe posreduje te splošne pogoje. Banka lahko v skladu z veljavnimi predpisi in s svojo poslovno politiko spreminja te splošne pogoje o čemer mora seznaniti Uporabnika Poslovne Banke IN na način in naslov dogovorjen v Pogodbi. Če Uporabnik Poslovne Banke IN do dneva pred predlaganim datumom začetka uporabe spremenjenih pogojev, Banki ne sporoči pisno, da predloga sprememb splošnih pogojev ne sprejema, se šteje, da s spremembami soglaša. Če Uporabnik Poslovne Banke IN ne soglaša s spremembami teh splošnih pogojev, lahko pisno odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 15 dni, ki teče od dneva, ko je Uporabnik Poslovne Banke IN Banki pisno sporočil, da predloga sprememb splošnih pogojev ne sprejema. V primeru, če Uporabnik Poslovne Banke IN zavrne predlagane spremembe in pri tem ne odpove pogodbe, se šteje, da je Banka odpovedala pogodbo z odpovednim rokom 15 dni, ki teče od dneva, ko je Uporabnik Poslovne Banke IN Banki pisno sporočil, da predloga sprememb splošnih pogojev ne sprejema. Če Prejemnik e-dokumenta zavrne predlagane spremembe v zvezi s poslovanjem z E-dokumenti in se od prejemanja E-dokumentov ne odjavi, se šteje, da je Banka odpovedala poslovanje z E-dokumenti s 15 dnevnim rokom, ki teče od dneva, ko je Prejemnik e-dokumenta Banki pisno sporočil, da predloga sprememb ne sprejema. Dodatne storitve, ki so vsebovane v spremenjenih Splošnih pogojih poslovanja v Poslovni Banki IN kot dopolnitev splošnih pogojev in niso bile dogovorjene v predhodnih Splošnih pogojih poslovanja v Poslovni Banki IN se ne štejejo kot sprememba le-teh. V tem delu dopolnjeni Splošni pogoji poslovanja v Poslovni Banki IN se uporabljajo z dnem objave. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji in Splošnimi pogoji za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike, veljajo določila veljavne zakonodaje, zlasti Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS št. 7/2018 z dne ; v nadaljevanju ZPlaSSIED). Za pogodbena določila, s katerimi sta Banka in Uporabnik do uveljavitve teh splošnih pogojev urejala pogodbena razmerja v zvezi z opravljanjem storitev po Pogodbi in ki so v nasprotju z določili ZPlaSSIED, Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike ali/in teh splošnih pogojev, se šteje, da so nadomeščena ali dopolnjena z ustreznimi določili ZPlaSSIED ali/in Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev za pravne osebe in zasebnike ali/in teh splošnih pogojev. Banka in Uporabnik Poslovne Banke IN se dogovorita, da se za to Pogodbo izključi uporaba naslednjih določil ZPlaSSIED: poglavje 5.2 ZPlaSSIED, razen določb oddelka ZPlaSSIED, delno se izključi 137. člen, in sicer: o v 1. odstavku se izključi določilo o omejitvi Uporabnikove odgovornosti na največ 50 EUR, o izključi se uporaba 2., 4., 5. in 6. odstavka, v celoti se izključi 140. člen, ki ureja odgovornost Banke za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev Plačilne transakcije,

17 v celoti se izključi 142. člen, ki ureja odgovornost Banke za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev Plačilne transakcije z direktno obremenitvijo, ki jo odredi Prejemnik plačila, delno se izključi 146. člen, v delu, ki določa, da mora Banka v primeru neizvršene ali nepravilno izvršene Plačilne transakcije izslediti Plačilno transakcijo in Uporabniku posredovati informacije, s katerimi razpolaga, da bi lahko Uporabnik uveljavil povračila v zvezi z nepravilno izvršeno plačilno transakcijo, in sicer brezplačno, v celoti se izključi 148. člen, ki ureja breme dokazovanja avtentikacije in izvršitve Plačilne transakcije, v celoti se izključi 150. člen, ki določa pravico Uporabnika do povračila zneskov Plačilnih transakcij, ki jih je odredil prejemnik plačila ali plačnik preko prejemnika plačila. Uporabnik Poslovne Banke IN in Banka sta sporazumna, da za to pogodbo velja pravo Republike Slovenije in da o morebitnih sporih, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, odloča sodišče, ki je pristojno po sedežu Banke. S pričetkom uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja v Poslovni Banki IN z dne z oznako SP PBIN-PO Ti splošni pogoji z oznako SP PBIN-PO veljajo in se uporabljajo od dalje.

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, Verzija 1.0 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI Ljubljana, 12.11.2018 Verzija 1.0 KAZALO 1 REGISTRACIJA... 3 1.1 Katere podatke potrebujem za registracijo/kreiranje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc)

(Microsoft Word - Vzor\350na ponudba za medomrezno povezovanje_Tusmobil_ doc) Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim telefonskim omrežjem družbe Tušmobil d.o.o. Velja od 01.11.2014 Tušmobil d.o.o. Kazalo I. UVOD... 3 Splošna določila in pogoji... 3 Tehnični pogoji...

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več