Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu in realizacija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu in realizacija"

Transkripcija

1 Konstitutivna seja, AD 1) Imenovanje začasne tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov SKLEP: Občinski svet imenuje začasno mandatno komisijo v sestavi: Pavel Hiršel predsednik, Gregor Zavrl član in Alojz Trdin član. Realizacija: Začasna komisija je pregledala izdana potrdila o izvoliti. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti zato je občinskemu svetu predlagala v potrditev mandate izvoljenim članom občinskega sveta ter župana občine. AD 2) Poročilo Občinske volilne komisije o izvolitvi župana in občinskega sveta SKLEP: Občinski svet vzame na znanje poročilo občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta ter župana občine. AD 3) Potrjevanje mandatov občinskemu svetu Sklep: Občinski svet potrjuje mandate izvoljenim članom občinskega sveta: Ime izvoljenega Rojen Ulica Pošta Boris Doblekar Grbinska cesta 34b 1270 Litija Nada Mesarič Cankarjeva cesta Litija Alojz Trdin Cesta komandanta Staneta Litija Dušanka Klančar Brodarska ulica Litija Rudolf Kozlevčar Tenetiše Litija Kaja Mlakar Agrež Cesta Dušana Kvedra Litija Bojan Železnik Sitarjevška cesta Litija Lijana Lovše Zgornji Log Litija Marko Zajc Graška cesta 50a 1270 Litija Primož Kokovica Grbinska cesta Litija Aleksander Gombač Loška ulica Litija 1

2 Dušan Hauptman Grbinska cesta 66a 1270 Litija Leopold Žnideršič Kresnice Kresnice Mateja Malis Ponoviče 4k 1282 Sava Franc Rokavec Zgornja Jevnica Kresnice Marija Osolnik Bajde Spodnji Hotič Litija Pavel Hiršel Vače Vače Jožko Vidmar Zgornji Hotič 11a 1270 Litija Anton Korimšek Borovak pri Polšniku Polšnik Anton Jesenšek Spodnje jelenje Dole pri Litiji Helena Perko Vodice Gabrovka Gregor Zavrl Nova gora 5a 1274 Gabrovka Ana Marija Majcen Polšnik Polšnik Realizacija: Občinski svet je potrdil mandate izvoljenim članom občinskega sveta. Članom občinskega sveta so bile izdane odločbe. AD 4) Potrditev mandata županu Sprejeta sta bila naslednja sklepa: Sklep 1: Občinski svet potrjuje mandat županu Francu Rokavcu, roj , Zgornja Jevnica 12, Kresnice. Realizacija: Občinski svet je potrdil mandat župana Francu Rokavcu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je izdala sklep o določitvi plače. Sklep 2: Občinski svet ugotavlja, da je zaradi nezdružljivosti funkcije prenehal mandat izvoljenemu članu občinskega sveta Francu Rokavcu, roj , Zgornja Jevnica 12, 1281 Kresnice. Občinsko volilno komisijo se pozove, da prične postopek za potrditev nadometnega mandata v II. volilni enoti. Realizacija: Občinska volilna komisija je izvedla postopek prehoda mandata na naslednjega z liste kandidatov. AD 5) Kadrovske zadeve: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 2

3 SKLEP: Občinski svet imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Pavel Hiršel, stanujoč Vače 76, 1252 Vače predsednik, Lijana Lovše, stanujoča Zgornji Log 17, 1270 Litija članica, Anton Korimšek, stanujoč Borovak pri Polšniku 3, 1272 Polšnik član, Gregor Zavrl, stanujoč Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka član, Leopold Žnideršič, stanujoč Kresnice 138, 1281 Kresnice član, Dušanka Klančar, stanujoča Brodarska ulica 16, 1270 Litija članica, Aleksander Gombač, stanujoč Loška ulica 4, 1270 Litija član, Dušan Hauptman, stanujoč Grbinska cesta 66a, 1270 Litija član in Primož Kokovica, stanujoč Grbinska cesta 7, 1270 Litija član. Sklep: Na seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se vabi tudi svetniško skupino Iniciativa za demokratično socializem Združena levica brez glasovalne pravice. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju komisije, ki so ga prejeli vsi člani komisije. Na k omisijo se redno vabi tudi ga. Kajo Mlakar Agrež. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta Sprejeti so bili naslednji sklepi: Sklep 1: : Občinski svet imenuje Komisijo za statut in pravna vprašanja v sestavi: Gregor Zavrl, stanujoč Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka predsednik, Pavel Hiršel, stanujoč Vače 76, 1252 Vače član, DeSUS Rudolf Kozlevčar, stanujoč Tenetiše 24, 1270 Litija član, Bojan Ferk, stanujoč Kresnice 36a, 1281 Kresnice član in Albert Pavli, stanujoč Maistrova ulica 14, 1270 Litija član Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju komisije, ki so ga prejeli vsi člani komisije. Sklep 2: Občinski svet imenuje Komisija za vloge in pritožbe v sestavi: Anton Jesenšek, stanujoč Spodnje Jelenje 2, 1273 Dole pri Litiji predsednik, Dušanka Klančar, stanujoča Brodarska ulica 16, 1270 Litija članica, Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34b, 1270 Litija član, Marica Matijevid, stanujoča Brodarska ulica 8, 1270 Litija članica, in Dušan Jovanovid, stanujoč Jerebova ulica 6, 1270 Litija član. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. Sklep 3: Občinski svet imenuje Odbor za družbene dejavnosti v sestavi: Lijana Lovše, stanujoča Zgornji Log 17, 1270 Litija predsednica, Bojan Železnik, stanujoč Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija član, Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34a, 1270 Litija član, Dušan 3

4 Hauptman, stanujoč Grbinska cesta 66a, 1270 Litija član, Kaja Mlakar Agrež, stanujoča Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija članica, Albert Pavli, stanujoč Maistrova ulica 14, 1270 Litija član, Igor Medved, stanujoč Brezovo 33a, 1274 Gabrovka član, Alenka Mesojedec, stanujoča Gabrovka 85, 1274 Gabrovka članica in Grošelj Jožef, stanujoč Graška cesta 20, 1270 Litija član. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. Sklep 4: Občinski svet imenuje Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami v sestavi: Marija Bajde Osolnik, stanujoča Spodnji Hotič 10, 1270 Litija predsednica, Rudolf Kozlevčar, stanujoč Tenetiše 24, 1270 Litija član, Alojz Trdin, stanujoč Cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija član, Mateja Malis, stanujoča Ponoviče 4k, 1282 Sava članica, Nada Mesarič, stanujoča Cankarjeva cesta 1, 1270 Litija članica, Nežka Pirc, stanujoča Partizanska pot 21, 1270 Litija članica, Aleš Jurič, stanujoč Maistrova ulica 5, 1270 Litija član, Vida Vukovič, stanujoča Prečna ulica 8, 1270 Litija članica in Šraj Rok, stanujoč Cesta komandanta Staneta 1, 1270 Litija član. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. Sklep 5: Občinski svet imenuje Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja v sestavi: Aleksander Gombač, stanujoč Loška ulica 4, 1270 Litija predsednik, Marko Zajc, stanujoč Graška cesta 50a, 1270 Litija član, Anton Jesenšek, stanujoč Spodnje Jelenje 2, 1273 Dole pri Litiji član, Bojan Železnik, stanujoč Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija član, Primož Kokovica, stanujoč Grbinska cesta 7, 1270 Litija član, Filip Fele, stanujoč Polšnik 2, 1272 Polšnik član, Jožica Šinkovec, stanujoča Vernek 2, 1281 Kresnice članica, Jernej Konjar, stanujoč Sitarjevška cesta 13, 1270 Litija član in Roman Ponebšek, stanujoč Kresnice 101, 1281 Kresnice član. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. Sklep 6: Občinski svet imenuje Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v sestavi: Helena Perko, stanujoča Vodice pri Gabrovki 1, 1274 Gabrovka predsednica,jožko Vidmar, stanujoč Zgornji Hotič 11a, 1270 Litija član, Ana Marija Majcen, stanujoča Polšnik 11, 1272 Polšnik članica, Anton Korimšek, stanujoč Borovak pri Polšniku 3, 1272 Polšnik član, Leopold Žnideršič, stanujoč Kresnice 138, 1281 Kresnice član, Marija Zajc, stanujoča Graška cesta 50, 1270 Litija članica, Avgust Pestotnik, stanujoč Grbinska cesta 13, 1270 Litija član, Boštjan Sukič, stanujoč Zgornji Hotič 45, 1270 Litija član in Nataša Zrimšek, stanujoča Partizanska pot 50, 1270 Litija članica. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 4

5 Sklep 7: Občinski svet imenuje Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost v sestavi: Bojan Železnik, stanujoč Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija predsednik, Marko Zajc, stanujoč Graška cesta 50a, 1270 Litija član, Ana Marija Majcen, stanujoča Polšnik 11, 1272 Polšnik članica, Jožko Vidmar, stanujoč Zgornji Hotič 11a, 1270 Litija član, Primož Kokovica, stanujoč Grbinska cesta 7, 1270 Litija član, Uroš Komat, stanujoč Tihaboj 30, 1274 Gabrovka član, Matevž Pestotnik, stanujoč Grbinska cesta 13, 1270 Litija član, Jože Groboljšek, stanujoč Zgornji Log 16, 1270 Litija član in Dušan Jere, stanujoč Kresnice 78a, 1281 Kresnice član. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 2. redna seja, AD 1) Ugotovitveni sklep za nadomestnega svetnika SKLEP: Občinski svet Občine Litija na podlagi sklepa Občinske volilne komisije Občine Litija Antonu Lokarju, rojenemu , stanujočemu Ponoviče 22b, Sava, kot prvemu naslednjemu na listi kandidatov SLS v 2. volilni enoti, potrjuje nadomestni mandat člana Občinskega sveta Občine Litija do izteka mandatne dobe občinskega sveta. Realizacija: Na podlagi sklepa o potrditvi nadomestnega mandata je bila izdana odločba. AD 2) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014 skrajšani postopek SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto predlog za prvo branje. SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto Realizacija: Odlok je bil posla v objavo v Uradni list RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/14. 5

6 AD 3) Informacija o stanju in finančni realizaciji projektov (SVC; OŠ Litija; CČN, GJI, Ceroz) SKLEP: Občinski svet sprejme Informacijo o stanju in finančni realizaciji projektov (SVC, OŠ Litija, CČN, GJI, CEROZ) in zavezuje župana in občinsko upravo, da je prva prioriteta pri pripravi proračuna Občine Litija za leto 2015 zagotovitev sredstev za dokapitalizacijo SVC-ja in za izvajanje investicij (OŠ Litija, CČN, GJI, CEROZ). AD 4) Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015, v višini 0,0069. Realizacija: Sklep je bil poslan v objavo v Uradni list RS in bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/2014. Prav tako bo z višino točke za odmero nadomestila za leto 2015 seznanjeno Ministrstvo za finance ob predaji baze NUSZ za odmerno leto AD 5) Predlog Okvirnega program dela in terminskega plana programa dela Občinskega sveta občine Litija za leto 2015 SKLEP: Občinski svet sprejme Okvirni program dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta Občine Litija za leto Realizacija: Seje Občinskega sveta potekajo okvirno po programu dela in terminskem planu programa dela Občinskega sveta Občine Litija. AD 6) Premoženjsko pravne zadeve Razširitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Razširitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa so bile izpolnjene pravne podlage za sklenitev pravnega posla z nepremičninami opredeljenimi v razširitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto

7 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 1098/112, 1098/113, 1098/109 in 1098/110 vse k.o Konj in 1134/1 k.o Okrog. Realizacija: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena je bil objavljen v Uradnem listu Rep ublike Slovenije številka 94/14 z dne Po objavi je občinska uprava izdala po uradni dolžnosti odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra ter po pravnomočnosti odločbe podala e-zk predlog za izbris zaznambe. Zaznamba je bila s sklepom okrajnega sodišča izbrisana. AD 7) Kadrovske zadeve Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija SKLEP: Občinski svet poda soglasje k imenovanju ga. Jožefe Kežar, roj , stanujoča Breg pri Litiji 13a, Litija, za direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bilo svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija posredovano soglasje, ki imenov anju ga. Jožefe Kežar za direktorico zavoda. Imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija SKLEP: Občinski svet za direktorico Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport s imenuje ga. Alenko Urbanc, roj , stanujočo Kresnice 33a, Kresnice. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bilo svetu Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija posredovan sklep o imenovanju ga. Alenke Urbanc, za direktorico zavoda. Sklep je prejela tudi ga. Alenka Urbanc. 7

8 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost Sprejeta sta bila naslednja sklepa: SKLEP 1: Občinski svet razreši člana Odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost Jere Dušana, stanujočega Kresnice 78a, Kresnice. SKLEP 2: Občinski svet za nadomestnega člana v Odbor za reševanje, zaščito in požarno varnost imenuje Jovanovid Dušana, stanujočega Jerebova ulica 6, Litija. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v odbor. S klep so prejeli vsi člani odbora. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka-Dole SKLEP: Občinski svet za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka-Dole imenuje Brinovec Miroslava, stanujočega Slavina 1, Dole, Dim Avguština, stanujočega Kumpolje 2, Gabrovka ter Lovše Vanjo, stanujočo Hohovica 10, Gabrovka. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka-Dole, ki so ga prejeli imenovani predstavniki ter svet zavoda. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Litija SKLEP: Občinski svet imenuje Nadzorni odbor Občine Litija v sestavi: Klemen Grošelj, stanujoč Graška cesta 22c, Litija predsednik; Ljubo Tomažič, stanujoč Maistrova ulica 16, Litija član; Jožef Hostnik, stanujoč Cesta komandanta Staneta 16, Litija član; Sanda Skubic Drnovšek, stanujoča Ulica Luke Svetca 7, Litija članica; Dušan Jere, stanujoč Kresnice 78a, Kresnice-član; Stanislav Bokal, stanujoč Graška cesta 14, Litija član; Matjaž Juvančič, stanujoč Zgornji Hotič 2a, Litija član. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju nadzornega odbora, ki so ga prejeli vsi člani nadzornega odbora. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija. 8

9 Realizacija: Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija, je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 94 z dne AD 8) Informacija o delu župana, podžupanov in občinske uprave Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje Informacijo o delu župana, podžupanov in občinske uprave. 1. Izredna seja, AD 1) Odlok o proračunu Občine Litija za leto prvo branje SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o proračunu Občine Litija za leto prvo branje. AD 2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin prvo branje Sprejeta sta bila naslednja sklepa: SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin v prvem branju. SKLEP 2: Občinski svet se seznanja z vsebino javnega naznanila o javni razgrnitvi in javi obravnavi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin. Realizacija: Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi bo objavljeno v februarski številki Glasila občan. Javna razgrnitev bo potekala med in , javna obravnava pa bo organizirana ob uri v veliki sejni sobi Občine Litija. AD 3) Kadrovske zadeve Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija 9

10 SKLEP: Občinski svet Občine Litija imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija v sestavi: Renata Mlinar, stanujoča Sitarjevška cesta 26, 1270 Litija (predstavnik Vrtca Litija); Gorazd Sinjur, stanujoč Petrušnja vas 16, 1296 Šentvid pri Stični (predstavnik PP Litija); Peter Svetič, stanujoč Graška cesta 2, 1270 Litija (predstavnik avto šole); Andreja Jerant, stanujoča Prisoja ulica 12, 1270 Litija (predstavnik občinske uprave); Peter Rutar, stanujoč Loška ulica 9, 1270 Litija (predstavnik MS Litija); Nataša Zupančič, stanujoča Kumpolje 5, 1274 Gabrovka (predstavnik OŠ Gabrovka); Miha Jančar, stanujoč Kresnice 72, 1281 Kresnice (predstavnik OŠ Gradec); Matjaž Bizilj, stanujoč Vrhpolje 17, 1251 Moravče (predstavnik OŠ Litija); Janez Orehek, stanujoč Zgornji Hotič 29, 1270 Litija (predstavnik KSP Litija d.o.o.); Helena Kozlevčar, stanujoča Petelinkarjeva 3, 1411 Kisovec (vodja inšpektorata) in Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34b, 1270 Litija (predstavnik občinskega sveta). Realizacija: Na podlagi sklepa je bil izdan sklep o imenovanju članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so ga prejeli vsi člani sveta. Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odboru za družbene dejavnosti Sprejeta sta bila naslednja sklepa: SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši člana Odbora za družbene dejavnosti Bojana Železnika, stanujočega Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija. SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Odbor za družbene dejavnosti imenuje Antona Lokarja, stanujočega Ponoviče 22b, 1270 Litija. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v odbor. Sklep so prejeli vsi člani odbora. Razrešitev in imenovanje predsednika Odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši predsednika Odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost Bojana Železnika, stanujočega Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija. SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za novega predsednika Odbora za reševanje, zaščito in požarno varnost imenuje Antona Lokarja, stanujočega Ponoviče 22b, 1270 Litija. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v odbor. Sklep so prejeli vsi člani odbora. 10

11 2. Izredna seja, AD 1) Novelacija IP-jev (OŠ Litija; CČN; GJI) Sprejeti so bili naslednji sklepi: SKLEP 1:Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo investicijskega programa št. 4 za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju srednje Save 2. Faza; Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občinah Litija in Šmartno pri Litiji, ki ga je izdelalo podjetje In-takt d.o.o., januar SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo investicijskega programa Čistilna naprava Litija lokalna GJI, ki ga je izdelalo podjetje In-tact d.o.o., januar SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo - dopolnitev investicijskega programa št.4 za projekt OŠ Litija, ki ga je izdelalo podjetje Fimex - N d.o.o., januar Realizacija: V skladu s sprejetimi investicijskimi dokumenti se je pripravil Načrt razvojnih programov AD 2) Odlok o proračunu Občine Litija za leto drugo branje SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o proračunu Občine Litija za leto Realizacija: Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2015, dne AD 3) Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija d.o.o Sprejeta sta bila naslednja sklepa: SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.. SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep, da Občina Litija kot ustanovitelj in edini družbenik sredstva dokapitalizacije v višini 3 milijonov EUR na račun družbe SVC Litija d.o.o. zagotavlja mesečno po dvanajstinah, to je vsak mesec po ,00 EUR. Realizacija: Akt o ustanovitvi družbe SVC d.o.o. je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2015, dne Prva dvanajstina je bila n akazana v dveh obrokih in sicer prvi obrok, dne v višini , drugi obrok pa dne v višini

12 AD 4) Kadrovske zadeve Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o. Sprejeta sta bila naslednja sklepa: SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši člana Nadzornega sveta SVC d.o.o. Filipa Feleta, rojenega , stanujočega Polšnik2, 1272 Polšnik. SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o. imenuje Borisa Doblekarja, rojenega , stanujočega Grbinska cesta 34b, 1270 Litija. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v nadzorni svet SVC d.o.o.. Sklep so prejeli vsi člani nadzornega sveta. 3. redna seja, AD 1) Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija prvo branje SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija v prvem branju, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje, s tem, da se preuči pobuda, ki jo je podal svetnik Jesenšek. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa in pripombe se bo odlok pripravil za obravnavo na drugo branje. AD 2) Soglasje k podpisu Sporazuma o medsebojnih obveznostih v zvezi s selitvijo Upravne enote Litija Predsedujoči je glede na opravljeno razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda predlagal, da se glasovanje o sklepu, predlaganem pod to točko dnevnega reda, ne opravi, ter da bo o interesu po ohranitvi obstoječe lokacije Upravne enote Litija seznanil pristojno ministrstvo ter da se ponovno poskuša najti ustrezno rešitev. 12

13 Realizacija: Dne je bil na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana in na naslov Upravna enota Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija odpremljen dopis s pojasnilom in stališčem Občine Litija glede Sporazuma o medsebojnih obveznostih v zvezi s selitvijo Upravne enote Litija. AD 3) Predhodno soglasje ustanovitelja v spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija SKLEP: Občinski svet Občine Litija soglaša s predlogom Sprememb Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. Realizacija: Dne je bil na naslov Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija in na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji odpremljen dopis, s katerim sta bila oba naslovnika obveščena, da je Občinski svet Občine Litija na svoji 3. redni seji dne sprejel predhodno soglasje ustanovitelja k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. AD 4) Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija. Realizacija: Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/2015, dne AD 5) Sprememba Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu Sprejet NI bil naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep o spremembi sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Litija. AD 6) Obravnava letnega programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija za leto Realizacija: Naloge, sprejete v programu dela, se izvajajo skladno z določenimi termini. 13

14 Ad 7) Predlog Letnega programa športa v Občini Litija za leto 2015 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloženi Lokalni program športa v Občini Litija za leto Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne , objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa. AD 8) Predlog Lokalnega kulturnega programa v občini Litija za leto 2015 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloženi Lokalni program kulture v občini Litija za leto Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne , objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov. AD 9) Predlog Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2015 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloženi Lokalni program socialnega varstva v občini Litija za leto Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne , objavljen javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva. AD 10) Sprejem letnega programa izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija za leto 2015 Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa se lahko izvaja redno in intervencijsko vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave ter tudi nove investicije javne razsvetljave v tekočem letu skladno z izdelanim in sprejetim cenikom izvajanja GJS. SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme letni program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Litija za leto

15 AD 11) Poročilo o popisu inventurno poročilo po stanju na dan SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o popisu- inventurno poročilo o stanju na dan ter predloge inventurnih komisij. AD 12) Premoženjsko pravne zadeve: Prva razširitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2015 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog prve razširitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto AD 13) Kadrovske zadeve Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Gimnazije Litija SKLEP: Občinski svet Občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svet Gimnazije Litija imenuje Manuelo Šrenk, stanujočo Gubčeva ulica 6, 1270 Litija. Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju. Sklep je bil posredovan ga. Šrenk in svetu zavoda Gimnazija Litija. Imenovanje članov v odbor za spremljanje izvajanja koncesije GEOSS SKLEP: Občinski svet Občine Litija za člane lokalne skupnosti v odbor za spremljanje izvajanja koncesije GEOSS imenuje Aleksandra Gombača, stanujočega Loška ulica 4, 1270 Litija, Ivico Kirm, stanujočo Maistrova ulica 8, 1270 Litija ter Franca Rokavca, stanujočega Zgornja Jevnica 12, 1281 Kresnice. Realizacija: Na podlagi sklepa je bil pripravljen dopis o predlogih kandidatov za člane odbora za spremljanje koncesije GEOSS na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Občina je dne prejela Sklep o ustanovitvi novega odbora za spremljanje upravljanja območja GEOSSA, ki 15

16 ga je izdal minister za okolje in prostor. V odbor so bili imenovani: Franci Rokavec (predsednik), Petra Ložar (MOP), Darja Komovec (GURS), Ivica Kirm (Občina Litija) in Aleksander Gombač (Občina Litija). AD 14) Informacija o delu župana, podžupanje in občinske uprave Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 16

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - SPLET_EVIDENCA_sprejeti_akti_OS do vklju\350no doc)

(Microsoft Word - SPLET_EVIDENCA_sprejeti_akti_OS do vklju\350no doc) M A N D A T 2014-2018 40. redna seja dne 21. 4. 2018 39. redna seja dne 17. 5. 2018 Zapisnik 38. Zapisnik 38. Seje Občinskega sveta. Ki je bila dne 19. 4. 2018 redne seje OS, ki je bila 19. 4. 2018 10/2018-2

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

1

1 1 2 OBČINA SEVNICA OBČINSKI SVET 2. t.d.r. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 16.1.2019 ZADEVA: Pregled sklepa o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta, Darje Pompe Številka: 041-0003/2018 Pripravljavca

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarsk Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 15. 4. 2019 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 22. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 15.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Skrajšani zapisnik

Skrajšani zapisnik Skrajšani zapisnik osme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 18.10.2007 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji Prisotni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - GRADIVO 9_ V CELOTI_ doc

Microsoft Word - GRADIVO 9_ V CELOTI_ doc PREDSTAVITEV PODJETJA PCK UPVIN d.o.o. Podjetje je bilo ustanovljeno 28.04.2008 oz. izdan sklep sodišča dne 13.06.2008, v skladu s sklepom na 5. redni seji NS dne 17.07.2006: Izvleček iz zapisnika:»predsednik

Prikaži več

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10.

LV5_12 Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 ČS: Četrtna skupnost Polje Datum: :25:44 Volitve v svet ČS / Proporcionalni - 1 VE Čas izr.10. Občina: 061 Ljubljana Stran: 1 od 5 VOLILNA ENOTA 01 Ime liste: 1 LISTA ZORANA JANKOVIĆA Preferenčnih glasov: 114 Glasov lista: 1879 6.07% 1 Anton Podobnik 56 2.98 2 Sonja Vegelj 7 0.37 3 Mirko Prapertnik

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več