STAN ASYSTENTURY RODZINY W POLSCE. DONIESIENIA Z BADAŃ WŁASNYCH

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "STAN ASYSTENTURY RODZINY W POLSCE. DONIESIENIA Z BADAŃ WŁASNYCH"

Transkripcija

1 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s ISSN ROLA ZAWODOWA ASYSTENTA RODZINY W ŚWIETLE ROZWAŻAŃ TEORETYCZNYCH DOI: / Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 MIRELA LUBIŃSKA-TOMCZAK* STAN ASYSTENTURY RODZINY W POLSCE. DONIESIENIA Z BADAŃ WŁASNYCH ABSTRAKT Prezentowany artykuł poświęcony jest zawodowi asystenta rodziny oraz złożoności jego środowiska pracy. W ramach badań empirycznych starano się uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące współpracy asystenta rodziny z rodzinami wspieranymi, jak również z przedstawicielami instytucji pomocowych: policjantami, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicielami edukacji i sądownictwa oraz pracownikami socjalnymi. Badano, jak kształtują się wzajemne relacje między grupami społecznymi i jaką pozycję społeczno-zawodową zajmują asystenci rodziny oraz jak oni sami wypowiadają się o swojej pracy. Badania empiryczne przeprowadzono w paradygmacie metodologii jakościowej, na terenie województwa opolskiego. Uczestnikami badań było 111 respondentów. Posłużono się techniką wywiadu pogłębionego, na podstawie trzech odrębnych kwestionariuszy wywiadu, po jednym dla asystentów rodziny, przedstawicieli służb pomocowych oraz rodzin wspieranych. Zebrany materiał empiryczny poddano analizie treści i wyodrębniono liczne wnioski. SŁOWA KLUCZOWE: asysta rodzinna, praca socjalna, rodzina, wsparcie WPROWADZENIE R odzina jest pierwotnym i najważniejszym dla rozwoju człowieka środowiskiem wychowawczym, jedną z najbardziej cenionych globalnych wartości. I choć obecnie często mówi się o kryzysie rodziny, o wielu zagrożeniach dla jej funkcjonowania, to bez wątpienia jest ona najwyższym dobrem, które należy chronić. W związku z tym, praca z rodziną doświad- * * Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Studiów Stosowanych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich; ORCID

2 Mirela Lubińska-TOMCZAK czającą splotu negatywnych oddziaływań staje się wyzwaniem współczesnej pracy socjalnej (Maj, 2006, s. 81). Działania podejmowane na rzecz rodziny w kryzysie lub zagrożonej umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej powinny zapewniać taką wszechstronną i wielowymiarową pomoc, aby zagrożenie zabezpieczenia dziecka zostało wykluczone lub zapewniony został szybki powrót małoletnich wychowujących się poza rodziną biologiczną (Hryniewicz, 2006, s. 73). Inicjatorem takich wieloaspektowych działań naprawczych może stać się asystent rodziny, który łączy w swojej pracy kilka ról jest doradcą, pracownikiem profesjonalnej pomocy, odnajdującym mocne strony swoich klientów. Asystent pomaga rodzinie nauczyć się wykorzystywać wewnętrznie ukryte zasoby do radzenia sobie z różnymi, codziennymi sytuacjami, motywuje do działań, wspiera klientów w realizacji zamierzonych celów, jednocześnie stara się zmienić stosunek osób w rodzinie co do własnej sprawczości i zwiększać poczucie wpływu na ich własne życie (Wowra, 2011, s ). W wyniku aktywnej pracy z asystentem rodzina jest w stanie poradzić sobie z przejściowymi problemami, osiągając zadowalający poziom prawidłowego funkcjonowania we wszystkich aspektach, zapewniający reintegrację dziecka. Izabela Nowak zauważa, że rodziny aktywnie współpracujące z asystentami często są zaskoczone, że przedstawiciel instytucji może dostrzegać ich starania, podkreślać zasługi, doceniać działania, a nawet chwalić. Były bowiem przyzwyczajone do schematu, który utrwalał w nich przekonanie, że niczego w życiu nie uda się im osiągnąć. Dobry asystent jest w stanie pokazać swoim klientom drogę do poczucia własnej wartości oraz utrwalić w nich wiarę, że mają wpływ na swój los, swoje życie i nastawienie, mogą posiąść umiejętności radzenia sobie z problemami, panowania nad emocjami, szukania kreatywnych rozwiązań. Asystent nie powinien w swojej pracy odnosić się do przeszłości klientów, swoje działania powinien koncentrować na przyszłości; wspierać, działać aktywnie, uczyć korzystania z ukrytych zasobów, które drzemią w każdej jednostce (Nowak, 2012, s ). ZADANIA I OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ ASYSTENTA RODZINY Zakres zadań stawianych asystentowi rodziny precyzuje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dokładnie artykuł 15 punkt 1). Zgodnie z tym aktem prawnym asystent zobowiązany jest m.in. do współpracy z innymi podmiotami i osobami 100 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

3 Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań WŁASNYCH specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2019, poz. 111, art. 15, pkt. 1, 18). Dlatego też asystenci rodziny współpracują na co dzień z innymi służbami pomocowymi, działającymi na rzecz rodziny wieloproblemowej w ramach zespołów interdyscyplinarnych (zespołu interdyscyplinarnego, stosowanego jako narzędzie w pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową, nie należy mylić z zespołem interdyscyplinarnym do spraw rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie). W skład takich zespołów obok asystenta, który posiada wszechstronną wiedzę na temat klientów wchodzić powinni (w zależności od oceny sytuacji i potrzeb rodziny oraz dziecka) pracownik socjalny, kurator, przedstawiciel służby zdrowia, pedagog szkolny, przedstawiciel organizacji pozarządowej, policji i inne osoby ważne z punktu widzenia pracy z rodziną i dzieckiem. W pracy z rodzinami wieloproblemowymi kluczowa jest bowiem koordynacja działań wszystkich instytucji i służb zobligowanych do wspierania rodziny. Wieloaspektowa diagnoza przyczyn kryzysu, przeprowadzona przez specjalistów z aktywnym udziałem rodziny wspieranej, powinna zaowocować indywidualnym planem pomocowym, a także uruchomić mechanizmy współpracy z różnymi instytucjami i służbami (Wowra, 2011, s ). Zespół interdyscyplinarny i asysta rodzinna, to dwie formy pracy socjalnej z rodziną, które w połączeniu powinny umożliwiać poszanowanie podmiotowości rodzin wspieranych i prawa do ich samostanowienia, w imię zasady pomocniczości. Biorąc pod uwagę mnogość zadań, z jakimi musi zmierzyć się każdy asystent, jego działalność odbywa się równocześnie w kilku obszarach: prowadzi aktywną pracę z rodziną, z dziećmi, które w niej się wychowują, a także buduje lokalną sieć wsparcia (Krasiejko, 2010, s. 92). Obszary działań asystenta rodziny są także rozległe, dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak ogromne zadanie stoi przed tą stosunkowo nową profesją. Asysta rodzinna powinna zmierzać do tego, aby zmieniać groźny społeczny stereotyp, który zakłada, że w przypadku występowania określonych problemów w strukturach rodziny (alkoholizm, przemoc, bieda, wyuczona bezradność, agresja) najłatwiej jest umieścić dzieci w pieczy zastępczej, w celu odizolowania ich od czynników zakłócających ich rozwój lub determinujących go negatywnie. Stereotyp ten podważa niezbywalną wartość relacji rodzinnych potrzebnych dla prawidłowego rozwoju dziecka (Wójcik, 2015, s. 93). Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

4 Mirela Lubińska-TOMCZAK PRZEDMIOT I CEL BADAŃ Przedmiotem przeprowadzonych badań był zawód asystenta rodziny oraz analiza jego codziennego środowiska pracy 1). Dociekano, jak wygląda współpraca asystenta z przedstawicielami instytucji pomocowych, takimi jak: policjanci, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciele edukacji i sądownictwa, pracownicy socjalni, oraz jak przebiega współpraca z przedstawicielami rodzin wspieranych. Ponadto szukano odpowiedzi na pytania, jak rodziny wieloproblemowe wypowiadają się na temat współpracy z asystentami, a jak asystenci o rodzinach wspieranych i innych instytucjach wspierających. Badano, co asystenci rodziny myślą o swojej pracy, jaką rolę mogą odegrać w życiu swoich klientów, a także, w jaki sposób mogą stać się dla przedstawicieli innych instytucji pomocowych równorzędnymi partnerami do pracy dla dobra rodziny wspieranej. Poprzez badania empiryczne podjęto próbę zrozumienia i ukazania złożoności warunków codziennej pracy asystentów. Celem badań uczyniono wzbogacenie dotychczasowej wiedzy na temat relacji asystent rodzina wspierana, asystent służby pomocowe w obszarze dyskursu pedagogiki społecznej i socjalnej. Stworzone podejście badawcze zawierało trzy kategorie problemów szczegółowych. Pierwsza z nich to problemy związane z samooceną asystentów rodziny, dla których wyodrębniono następujące pytania szczegółowe: jak asystenci rodziny z terenu województwa objętego badaniami wypowiadają się na temat swojej współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze i przedstawicielami instytucji pomocowych? Jakie zmiany w opinii asystentów rodziny należałoby wprowadzić do tego zawodu i dlaczego właśnie takie? Jak asystenci rodziny wypowiadają się na temat motywów wyboru swojego zawodu? Jak asystenci rodzinni charakteryzują swój zawód? Jakie cechy uznają za istotne? W jaki sposób asystenci określają odbiorców wsparcia? Z jakim typem rodzin najczęściej podejmują współpracę? Jakie style pracy prezentują asystenci rodziny? Druga kategoria to problemy dotyczące oceny współpracy z asystentami rodziny z perspektywy innych zawodów pomocowych. Stworzono dla niej pytania szczegółowe następującej treści: jak przedstawiciele instytu- 1) Pokłosiem przeprowadzonych badań i opracowania ich wyników stała się rozprawa doktorska pt. Asysta rodzinna w opinii klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, asystentów rodzin i innych podmiotów wspierających rodzinę, napisana i obroniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu przez autorkę artykułu. 102 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

5 Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań WŁASNYCH cji pomocowych z terenu województwa opolskiego (pracownicy socjalni, koordynatorzy pieczy zastępczej, policjanci wydziału ds. nieletnich i patologii, dzielnicowi, sędziowie, kuratorzy zawodowi i społeczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy szkół, wychowawcy klas) wypowiadają się o asystentach rodzinnych? Jak przedstawiciele podmiotów wspierających oceniają swoje kontakty zawodowe z asystentami rodziny? Które obszary współpracy z asystentami chcieliby zmienić? Co jest tego przyczyną? Jakie rozwiązania zaproponują? Jaki jest stan wiedzy przedstawicieli podmiotów pomocowych z obszaru województwa opolskiego na temat asysty rodzinnej? Jaki model wzorowego asystenta rodziny zbudowali przedstawiciele instytucji pomocowych? Ostatnia kategoria problemów szczegółowych dotyczyła opinii rodzin wspieranych na temat asystentów i ich pracy. Wyodrębniono w niej następujące pytania szczegółowe: jak rodziny wspierane wypowiadają się na temat swojej współpracy z asystentem? W jaki sposób rodziny wieloproblemowe z terenu województwa opolskiego wypowiadają się na temat asystentów rodzinnych? Które obszary współpracy z asystentami rodziny chciałyby zmienić i w jaki sposób? Jakie są najczęstsze przyczyny przydzielania wsparcia w postaci asystenta w województwie, w którym przeprowadzono badania? Jakie wymagania stawiają rodziny asystentowi idealnemu? Jaką rolę pełnią asystenci w życiu rodzin wspieranych? Z jakimi innymi służbami pomocowymi współpracują rodziny? Jak układa się ta współpraca? Jaka jest opinia rodzin wspieranych na temat współpracy przydzielonego im asystenta rodziny z innymi służbami pomocowymi? METODY I TECHNIKI BADAWCZE, ORGANIZACJA BADAŃ Badania empiryczne przeprowadzono w paradygmacie metodologii jakościowej przy użyciu techniki wywiadu pogłębionego. Do tego celu stworzono trzy odrębne kwestionariusze wywiadu, po jednym dla asystentów rodziny, przedstawicieli służb pomocowych oraz rodzin wspieranych. Pytania formułowano tak, żeby respondenci mogli i chcieli udzielić na nie odpowiedzi, dbano także o to, by język pytań badawczych dostosowany był do kompetencji językowych respondentów. Badaniami objęto obszar całego województwa opolskiego. Do badań celowo wytypowano przedstawicieli zawodów pomocowych (sędziowie trzy osoby; kuratorzy społeczni i zawodowi po sześciu przedstawicieli; Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

6 Mirela Lubińska-TOMCZAK policjanci z wydziału do spraw nieletnich i patologii osiem osób; policjanci dzielnicowi 10 funkcjonariuszy; pracownicy socjalni 14 osób; koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 14 osób; pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas, dyrektorzy szkół po sześcu przedstawicieli) z terenu 12 powiatów województwa opolskiego, którzy na co dzień współpracują z asystentami rodzin i posiadają bogatą wiedzę w dziedzinie pracy socjalnej. Badaniami objęto także rodziny przeżywające trudności opiekuńczo- -wychowawcze (razem 14 rodzin, z czego u 10 asysta była kontynuowana, a u czterech rodzin w ciągu ostatnich 12 miesięcy została zakończona) oraz 12 asystentów rodziny. Łącznie do badań przeprowadzono 111 wywiadów pogłębionych. Wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniach, wyraziły zgodę na uczestniczenie w nich i wykorzystanie zebranego materiału badawczego do celów naukowych. Badania przeprowadzono w okresie r r. Po tym czasie rozpoczął się proces analizy i interpretacji zebranych danych. Dane osób biorących udział w badaniu zostały szczegółowo zakodowane tak, aby zapewnić im pełną anonimowość. Celowo zmieniono imiona, wiek i miejscowość, w której odbywał się wywiad, aby niemożliwe było zidentyfikowanie rozmówców. W pierwszej kolejności przeprowadzono wywiady pogłębione z kuratorami, następnie z sędziami, potem z funkcjonariuszami policji, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami wspieranymi. Ostatnią grupą badawczą byli przedstawiciele edukacji. Większość respondentów chętnie udzielała odpowiedzi na zadawane pytania, dzieliła się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Dobór próby badawczej do przeprowadzenia badań miał charakter celowy. Wszystkie wypowiedzi respondentów nagrywane były na dyktafon, następnie zamieniane na dokumenty tekstowe. Po skompletowaniu wszystkich wywiadów rozpoczął się proces kodowania i interpretowania zebranych danych. WYNIKI BADAŃ Asysta rodzinna w opinii przedstawicieli tego zawodu Wyniki badań przeprowadzonych wśród asystentów rodziny pozwoliły na wyodrębnienie kilku istotnych wniosków. Po pierwsze, według respondentów najważniejszym dla nich dokumentem był plan pracy z rodziną, który tworzyli we współpracy z klientami i po konsultacji z pracownikiem so- 104 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

7 Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań WŁASNYCH cjalnym. Zawarte były w nim cele pracy, a także kolejność ich realizacji. Po drugie, rodziny, z którymi asystenci współpracowali, zostały przez nich podzielone na trzy główne grupy: współpracujące dostrzegające potrzebę pomocy i wsparcia; przeobrażeniowe przekonujące się do współpracy po początkowym okresie niechęci i braku zaangażowania; niewspółpracujące odmawiające kooperacji i realizowania celów. Po trzecie, asystenci deklarowali, że najczęściej współpracowali z klientami: u których występuje problemem alkoholowy i inne uzależnienia, roszczeniowymi, przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemocowymi; rodzinami, w których występuje bezrobocie, niezaradność życiowa, dziedziczenie biedy. Respondenci podkreślali, że w wielu przypadkach czynniki te nie występują pojedynczo, tylko kumulują się. Po czwarte, rozumienie roli zawodowej wśród asystentów było bardzo różne. Respondenci najczęściej wymieniali takie role, jak: asystent przyjaciel rodziny, asystent koncentrujący się na miękkich metodach pracy, asystent interwencyjny (Krasiejko, Świtek, 2015, s ), asystent rola tymczasowa. Po piąte, najczęstszym motywem wyboru tego zawodu był brak innych możliwości zatrudnienia. Po szóste, respondenci zwracali uwagę, jak bardzo trudna i wymagająca, a jednocześnie niedoceniana jest ich praca. Podkreślali, że wzorowy asystent powinien charakteryzować się wytrwałością, elastycznością, empatią i kreatywnością. Po siódme, asystenci deklarowali gotowość i otwartość na współpracę z przedstawicielami innych instytucji pomocowych. Ostatni wniosek, który wyłonił się z wywiadów przeprowadzonych z asystentami rodziny, dotyczył warunków i organizacji pracy. Respondenci poruszyli kilka istotnych, w ich mniemaniu, obszarów: problemy z dostępem lub bardzo niska jakość szkoleń, bardzo niskie wynagrodzenia, zbyt wiele rodzin pod opieką, brak współpracy z innymi podmiotami pomocowymi oraz duża rotacja osób w tym zawodzie. Asysta rodzinna w opinii przedstawicieli służb pomocowych Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych wśród przedstawicieli instytucji pomocowych pozwoliło na wyodrębnienie kilku złożonych wniosków. Największą wiedzą o asystencie, jego roli w rodzinie, celach, zadaniach, jakie ma do zrealizowania, i funkcjach, jakie ma do spełnienia, wykazali się przedstawiciele sądownictwa kuratorzy i sędziowie, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownicy socjalni. Nieco gorzej w tym zakresie wypadli Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

8 Mirela Lubińska-TOMCZAK przedstawiciele policji dzielnicowi i policjanci z wydziału do spraw nieletnich i patologii oraz przedstawiciele edukacji dyrektorzy szkół, wychowawcy klas, pedagodzy i psychologowie szkolni. Ich wiedza w zakresie asysty była bardzo zróżnicowana wśród przedstawicieli policji dzielnicowi reprezentowali stanowczo wyższy poziom, natomiast wśród przedstawicieli edukacji najbardziej rzetelną wiedzą wykazali się wychowawcy klas, do których uczęszczały dzieci, których rodziny objęte były wsparciem. Tylko jedna z badanych grup w całości opowiedziała się za owocną współpracą z asystentami rodziny. Byli to koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy stwierdzili, że owszem, spotykają na swojej drodze zawodowej różnych asystentów, z różnorakim podejściem, stylem pracy, temperamentem, ale najważniejsze według nich to odłożyć prywatne uprzedzenia dla wspólnej, wielowymiarowej pracy na rzecz rodziny wieloproblemowej. Jedyną, grupą zawodową, która w większości opowiedziała się za brakiem współpracy z asystentem rodziny lub jej negatywnym uwarunkowaniem, byli przedstawiciele sądownictwa, a dokładniej kuratorzy zawodowi i społeczni (gdyż sędziom, z racji wykonywanej przez nich funkcji, nie zadawano tego pytania). Przeprowadzone badania pokazały, że respondenci ci oczekiwali jedynie jednostronnej współpracy ze strony asystentów, która przejawiać się miała w rzetelnym informowaniu ich o tym, co dzieje się w strukturach rodziny. Wśród przedstawicieli policji, edukacji i u pracowników socjalnych dominował pogląd, że współpraca z asystentem układa się pomyślnie, jest ona konieczna w celu kompleksowego wspierania rodziny wieloproblemowej i stworzenia dla niej takich działań, które pozwolą na efektywne wyjście z kryzysu. Przedstawiciele trzech, spośród pięciu badanych przeze mnie grup zawodowych (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, przedstawiciele edukacji) wysunęli postulaty dotyczące poprawy warunków współpracy z asystentami rodziny. W grupie koordynatorów i pracowników socjalnych były one niemalże identyczne. Zdaniem przedstawicieli tych dwóch grup należy rozszerzyć kompetencje asystentów rodziny pozwolić im zakładać Niebieskie Karty, badać klientów alkomatem, przyznawać pomoc finansową i zmienić godziny pracy na tożsame z godzinami otwarcia ośrodków. Przedstawiciele edukacji wnosili o: zatrudnienie większej liczby asystentów na terenie poszczególnych gmin, obowiązek uczestniczenia asystentów w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz informowania szkoły o fakcie objęcia danej rodziny wsparciem asystenta. 106 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

9 Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań WŁASNYCH W wypowiedziach respondentów wszystkich grup zawodowych pojawił się także wątek odpowiedniego stroju asystenta rodziny. Dzielnicowi podkreślali, że podkreślający walory kobiece ubiór prowokuje, zwłaszcza pijanych lub agresywnych klientów. Kuratorzy wnosili o to, aby strój asystenta był bardziej elegancki, ze względu na przynależność do grupy funkcjonariuszy publicznych. Koordynatorzy prosili o stworzenie specjalnego dress-codu dla asystentów. Pracownicy socjalni postulowali o wygodny i neutralny ubiór. Przedstawiciele edukacji także krytycznie odnosili się do wyglądu niektórych asystentek. Przeprowadzone w grupie przedstawicieli instytucji pomocowych badania pokazały, że możliwe jest stworzenie jednego, wspólnego dla wszystkich grup pomocowych, modelu asystenta idealnego, którego według respondentów charakteryzować powinny: uczciwość, umiejętność dostosowywania się do sytuacji, komunikatywność, cierpliwość, odpowiednie podejście do dzieci, odporność na stres, opanowanie. Kuratorzy do tej listy dołączyli jeszcze umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej i modyfikowania swoich zachowań. Ciekawym aspektem okazał się także wątek współdziałania asystenta z innymi służbami wspierającymi w kontekście budowania sieci pomocowych i zespołów interdyscyplinarnych wspierających rodzinę wieloproblemową. Potrzebę tego typu działania zauważyli przedstawiciele policji, edukacji i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Pracownicy socjalni wypowiedzieli się jedynie w kontekście współpracy z nimi samymi, a przedstawiciele sądownictwa zainteresowani byli współpracą jednostronną. Asysta rodzinna w opinii rodzin wspieranych Wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli rodzin wspieranych pozwoliły na wyodrębnienie kilku wniosków. Części respondentów przed udzieleniem wywiadu towarzyszył lęk i napięcie, obawiali się także, w jaki sposób zostanie wykorzystany zebrany materiał badawczy. Było to spowodowane nieodpowiednim zachowaniem pracowników socjalnych. Znaczna część przedstawicieli rodzin wspieranych prezentowała niski poziom umiejętności językowych. Język, którym się posługiwali, był potoczny, często wulgarny i zawierający obraźliwe epitety. Respondenci udzielający wywiadu w tej grupie bardzo dobrze znali cele, zadania i role, jakie mieli do spełnienia i zrealizowania asystenci rodziny. Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

10 Mirela Lubińska-TOMCZAK Wypowiedzi przedstawicieli rodzin wspieranych wskazywały także, że część zadań i ról sprzeczna była z tymi, które wynikają bezpośrednio z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U poz. 111) czy np. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.U nr 209, poz. 1245). Przedstawiciele rodzin wspieranych według wypowiedzi podzielili się dokładnie na dwie grupy: jedni cenili sobie wsparcie i współpracę z asystentem rodziny, drudzy wypowiadali się w tym zakresie wyłącznie negatywnie. W grupie osób ceniących sobie wsparcie asystenta dominujące okazały się rodziny przeobrażeniowe, których przedstawiciele, po początkowym okresie niechęci i braku zaangażowania, stopniowo przekonywali się do współpracy. U rodzin tych kluczową rolę w zakresie kooperacji odgrywał moment przeobrażeniowy (kiedy przekonają się, że asystent posiada wiedzę i umiejętności, które pozwolą im zmodyfikować niepożądane zachowania, zaczynają cenić sobie współpracę z nim, zauważają, że dzięki ingerencjom, radom, wskazówkom, zaczynają pokonywać okresowe trudności natury opiekuńczo-wychowawczej). W grupie klientów ceniących współpracę z asystentem znalazły się rodziny współpracujące i przeobrażeniowe. Rodziny przeobrażeniowe okazały się dominujące, a członkowie rodzin współpracujących zauważyli szereg pozytywnych zmian w swoim życiu, jednakże u większości występowały problemy z ich utrwaleniem. W grupie klientów niezadowolonych z pracy z asystentem rodziny znaleźli się przedstawiciele rodzin niewspółpracujących. Przyczyn złych relacji z asystentem ich członkowie upatrywali w jego cechach osobowościowych, braku kompetencji i nadmiernych wymaganiach. Z ich wypowiedzi wynikało, że nie szanowali oni asystentów i ich pracy, a ich wzajemne kontakty były źródłem konfliktów. W opinii rodzin współpracujących i przeobrażeniowych wzorowy asystent powinien charakteryzować się: uczciwością, cierpliwością, odpornością na stres, kreatywnością, asertywnością, wytrwałością i chęcią ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji. Wypowiedzi rodzin niezadowolonych ze współpracy wskazują, że niemożliwe jest stworzenie listy cech asystenta idealnego, bo takowy w ich mniemaniu nie istnieje. W zakresie wprowadzenia zmian do profesji badani respondenci zaproponowali, aby asystenci pracowali w tych samych godzinach co pracownicy ośrodków pomocy społecznej i aby mieli nakaz udostępniania swoim klien- 108 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

11 Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań WŁASNYCH tom pism, które piszą na ich temat, np. do sądu. Respondenci poinformowali, że oprócz asystentów rodziny najczęściej współpracują z kuratorami i dzielnicowymi; podkreślali, że nie czują oni potrzeby wsparcia ze strony innych służb pomocowych. W zakresie porównania pracy asystenta rodziny z kuratorem większość rodzin wypowiedziała się na korzyść przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej, o współpracy z dzielnicowymi przeważają opinie negatywne. Respondenci wskazywali, że najczęstszymi przyczynami przydzielania tego typu wsparcia są: przemoc i agresja ze strony któregoś z członków rodziny, niezaradność życiowa, uzależnienia (głównie alkoholizm), problemy natury opiekuńczo-wychowawczej względem małoletnich dzieci. Niektórzy przedstawiciele rodzin wspieranych podkreślali, że nie znają powodu, dla którego asystent rozpoczął z nimi współpracę. W zakresie roli, jaką asystent odgrywa w życiu rodzin wspieranych, respondenci podzielili się na dwie równe grupy. Jedna podkreślała, że jest ona ogromna i znacząca; że bez wsparcia asystenta niemożliwe byłoby wyeliminowanie czynników destrukcyjnie wpływających na rodzinę jako całość i znalezienie ukrytych zasobów, które umożliwiły pokonanie trudności. Druga grupa natomiast stwierdziła, że osoba asystenta nie wniosła w ich życie niczego dobrego, często była wręcz dystraktorem lub donosicielem. ZAKOŃCZENIE Asysta rodzinna zdaje się odgrywać coraz to większą rolę w kontekście działań naprawczych i reorganizacyjnych wprowadzanych w struktury rodzin wieloproblemowych. Należy jednak pamiętać, że praca asystenta rodziny powinna mieć charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że powinny być w nią zaangażowane różnego rodzaju służby i instytucje, które działają dla dobra dziecka i rodziny. Z tego punktu widzenia współpraca asystenta z innymi służbami pomocowymi jest wręcz koniecznością, etapem niezbędnym w celu udzielenia wieloaspektowej pomocy rodzinie. Dlatego też niezbędne jest zbudowanie trwałej, opartej na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu, relacji między wszystkimi przedstawicielami zawodów pomocowych, aby możliwe było jak najbardziej efektywne oddziaływanie na poszczególnych członków rodziny wspieranej. Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

12 Mirela Lubińska-TOMCZAK BIBLIOGRAFIA Hryniewicz, J. (2006). Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Kowalski, W. (2014). Praca z rodziną dysfunkcjonalną współczesnym wyzwaniem systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Studia i Prace Pedagogiczne, 1, Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Krasiejko, I., Świtek, T. (2015). Między wsparciem a kontrolą różne rozumienie roli asystenta rodziny. W: T. Biernat, J.A. Malinowski, K.M. Wasilewska- -Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej aktualne wyzwania i rozwiązania (s ). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. Maj, R. (2006). Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej. W: J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej (s ). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Nowak, I. (2012). Asystentura rodziny z perspektywy praktyka. Praca Socjalna, 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta, Dz.U nr 209, poz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U poz Wowra, I. (2011). Asystent rodziny profesjonalista w pracy z rodzinami wieloproblemowymi. W: A. Górak, M. Sosnowski, I. Wowra, B. Flak, Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej. Asystent rodziny, trener pracy, klub integracji społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej. Wrocław: Grupa Ergo Sp. z o.o. Wójcik, W. (2015). Asystentura rodziny w kontekście dawnych form wsparcia i pomocy rodzinie przemiany, dylematy, wyzwania. W: A. Durasiewicz, J. Podobas (red.), Asystentura i mediacje socjalne (s ). Warszawa: WSP. THE STATE OF FAMILY ASSISTANCE PROFESSION IN POLAND. CONCLUSIONS FROM OWN RESEARCH ABSTRACT This article is about the profession of the family assistant and complexity of their work environment. In the framework of the empirical research attempts were made to answer questions regarding cooperation of family assistants with the supported families and with the employees of aid institutions, such as police officers, coordinators of family foster care, educational and judiciary professionals and social workers. They also sought to identify and depict the mutual relationships among the social groups, to define the socio-occupational position of family assistants and how they perceive their work. The empirical 110 Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

13 Stan asystentury rodziny w Polsce. Doniesienia z badań WŁASNYCH research carried out within the qualitative methodological framework in the Province of Opole. The research sample included 111 respondents. The applied technique was the in-dept interview, relying on three different interview questionnaires, one per each group: family assistants, assistance services, and supported families. The collected empirical material was subjected to content analysis and numerous conclusions were drawn. KEYWORDS: family assistance services, social work, family, support Praca Socjalna nr 5(35) 2020, s

UTRIP april 2019 številka 1 Glasilo koncerna ETI letnik XXXIX ISSN ETI-jeve inovacije v letu 2018 Novosti iz programa SOLID GSX Uvedli smo B

UTRIP april 2019 številka 1 Glasilo koncerna ETI letnik XXXIX ISSN ETI-jeve inovacije v letu 2018 Novosti iz programa SOLID GSX Uvedli smo B UTRIP april 2019 številka 1 Glasilo koncerna ETI letnik XXXIX ISSN 1580-4879 ETI-jeve inovacije v letu 2018 Novosti iz programa SOLID GSX Uvedli smo B2B sistem naročanja Predstavitev novega 3D optičnega

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA SLAVISTIKO PIA HROVAT RAZLIKE V SKLADENJSKI VEZLJIVOSTI MED POLJSKIMI IN SLOVENSKIMI GLAGOLI SEMI

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA SLAVISTIKO PIA HROVAT RAZLIKE V SKLADENJSKI VEZLJIVOSTI MED POLJSKIMI IN SLOVENSKIMI GLAGOLI SEMI UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA SLAVISTIKO PIA HROVAT RAZLIKE V SKLADENJSKI VEZLJIVOSTI MED POLJSKIMI IN SLOVENSKIMI GLAGOLI SEMINARSKA NALOGA Mentor: doc. dr. Maria Zofia Wtorkowska

Prikaži več

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A CHILD WITH EPILEPSY Študentka: SUZANA ZABUKOVNIK Mentorica:

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju An Encounter of Cultures in a Bilingual Lexicon Anita Srebnik Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in

Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju An Encounter of Cultures in a Bilingual Lexicon Anita Srebnik Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju An Encounter of Cultures in a Bilingual Lexicon Anita Srebnik Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PACIENTIH Z VSTAVLJENIM URINSKIM KATETROM PREVENTION OF COMPLICATIONS AT THE

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PACIENTIH Z VSTAVLJENIM URINSKIM KATETROM PREVENTION OF COMPLICATIONS AT THE VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI PACIENTIH Z VSTAVLJENIM URINSKIM KATETROM PREVENTION OF COMPLICATIONS AT THE PATIENTS WITH INSERTED URINARY CATHETER Študent: POLONA

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

1.A.1 IZMENJAVA ZNANJ IN IZKUŠENJ V Avstraliji obstaja zelo priljubljen način priložnostnega učenja, ki večinoma poteka v moških skupnostih in se imen

1.A.1 IZMENJAVA ZNANJ IN IZKUŠENJ V Avstraliji obstaja zelo priljubljen način priložnostnega učenja, ki večinoma poteka v moških skupnostih in se imen 1.A.1 IZMENJAVA ZNANJ IN IZKUŠENJ V Avstraliji obstaja zelo priljubljen način priložnostnega učenja, ki večinoma poteka v moških skupnostih in se imenuje Men s Sheds (Moške lope). To so prostori (delavnice,

Prikaži več

2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.« oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000

2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.« oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000 2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.«20. 21. oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000 Ljubljana PROGRAM 1 PETEK, 20. 10. 2017 (DAY 1) REGISTRACIJA

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

GEN

GEN Svet Evropske unije Bruselj, 29. junij 2018 Medinstitucionalna zadeva: 2018/0092 (NLE) 7965/18 ADD 6 WTO 69 SERVICES 18 COASI 86 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Sporazum o gospodarskem partnerstvu

Prikaži več

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required Source: http://img.rtvslo.si/_up/aplaud/2013/05/11/64 991249 Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar 4.12.1907 23.8.1993 required age : od 12 do 14 let educational interest Ta lekcija

Prikaži več

Ljubljana, Hotel Union, Slovenia Saturday, 7 th December 2013 Slovenian Society of Cardiology is organizing Central European summit on Interventional

Ljubljana, Hotel Union, Slovenia Saturday, 7 th December 2013 Slovenian Society of Cardiology is organizing Central European summit on Interventional Ljubljana, Hotel Union, Slovenia Saturday, 7 th December 2013 Slovenian Society of Cardiology is organizing Central European summit on Interventional Cardiology Organisers: Slovenian Society of Cardiology,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika

Prikaži več

2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.« oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000

2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.« oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000 2. SLOVENSKI KONGRES PALIATIVNE OSKRBE»Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe.«20. 21. oktober 2017 Domus medica, Dunajska 162, 1000 Ljubljana ZBORNIK Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2015-2016 (Uradni list RS, št. 92/2014, z dne 19.12.2014)

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVENIA Natalija Vovk-Ornik, Koper, 7th Oktober 2014 Educational system to publish_10_2015_si The Republic of Slovenia Area: 20,273 km² Population: 2,023,358 Capital: Ljubljana

Prikaži več

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF ( ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Brez vsebnosti halogenih snovi Majhna količina

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

Trenja stališč in čustvenčki v žarišču Dr. Petra Kralj Novak Odsek za tehnologije znanja Institut Jožef JOTA, FRI, Univerza v Ljubljani, 21.

Trenja stališč in čustvenčki v žarišču Dr. Petra Kralj Novak Odsek za tehnologije znanja Institut Jožef JOTA, FRI, Univerza v Ljubljani, 21. Trenja stališč in čustvenčki v žarišču Dr. Petra Kralj Novak Odsek za tehnologije znanja Institut Jožef Stefan @ JOTA, FRI, Univerza v Ljubljani, 21. maj, 2018 Kaj je to? U+1F602 U+1F468 U+200D U+1F469

Prikaži več

10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA / Stran 1 od 6 Verzija: sprejeta na Senatu Filozofske fakultete dne /

10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA / Stran 1 od 6 Verzija: sprejeta na Senatu Filozofske fakultete dne / 10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA - 27.03.2018 / Stran 1 od 6 UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Uvod v socialno psihologijo 10 2017/2018 Course title: Introduction to Social

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI FAMICO Glasilo I V tej izdaji: - Dobrodošlica - Namen projekta - Pričakovani rezultati - Novice - Partnerstvo - Uvodna konferenca februar 2014 Dobrodošli! Dobrodošli v prvi izdaji glasila projekta FAMICO.

Prikaži več

Statistika

Statistika REZULTATI RD KOPER 2013 - RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 24-38 (15-18)(9-20) Sodniki: BRECELJ BOJAN DERŽEK DUŠAN RD KOPER 2013 Trener: Time out-ov: 3 Kazni Zadetki Streli % 7m 6mKN Krilo PR PN 9m RUK RDK 2min

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prva javna predstavitve Lokacija: ETRA d.o.o., Bukovžlak 101, Celje 26.9.2017 ob 12.00 uri Podjetniški razvojni konzorcij Kompetenčni center ROBOFLEX () Dr.Brane Semolič Strokovni koordinator Vpliv eksplozivnega

Prikaži več

Slavistična revija ( je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international. URL

Slavistična revija (  je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international. URL Mojca Smolej, Polskie partykujy Macieja Grochowskega in... 369 Mojca Smolej, Polskie partykujy Macieja Grochowskega in... POLSKIE PARTYKUHY 1 MACIEJA GROCHOWSKEGA IN NEM[KO-FRANCOSKI SLOVAR LES INVARIABLES

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt

Microsoft PowerPoint - Sestanek zastopniki_splet.ppt SREČANJE MED PATENTNIMI ZASTOPNIKI IN ZASTOPNIKI ZA MODELE IN ZNAMKE TER URADOM RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Ljubljana, 21. oktober 2013 Dnevni red Uvodna beseda Vesna Stanković Juričić, v. d. direktorja

Prikaži več

Microsoft Word - P111-A doc

Microsoft Word - P111-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P111A22212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Daljši pisni sestavek Sreda, 8. junij 2011

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA MAG. JANA GRAH SOUSTVARJANJE SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA ZA UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI DOKTORSKA DISERTACIJA Ment

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA MAG. JANA GRAH SOUSTVARJANJE SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA ZA UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI DOKTORSKA DISERTACIJA Ment UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA MAG. JANA GRAH SOUSTVARJANJE SPODBUDNEGA UČNEGA OKOLJA ZA UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI DOKTORSKA DISERTACIJA Mentorica: dr. Marija Kavkler, izr. prof. Somentorica:

Prikaži več

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Ured za centralno naručivanje Tel. (049) PA BR 147884430 Hum Na Sutli 13.05.2019 0830 BO JO 147858624 Hum na Sutli 29.05.2019 0815 JU BO 147474917 Pregrada 09.07.2019 0800 DL MA 148427658 Sv Križ Začretje 09.07.2019 0745 ST ŠT 148037359 K.oplice

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

CIKLOKROS PETANJCI Državno prvenstvo Slovenije v Ciklokrosu, REZULTATI / RESULTS Dol. proge / distance: 45min+1krog KATEGORIJA / CATEGORY:

CIKLOKROS PETANJCI Državno prvenstvo Slovenije v Ciklokrosu, REZULTATI / RESULTS Dol. proge / distance: 45min+1krog KATEGORIJA / CATEGORY: CIKLOKROS PETANJCI Državno prvenstvo Slovenije v Ciklokrosu, 10.01.2016 REZULTATI / RESULTS Dol. proge / distance: 45min+1krog KATEGORIJA / CATEGORY: MOŠKI od 19 do 40let Mesto Štart.št. Št.licence UCI

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

UNI-AIR PNEVMATIKA / VENTILI UNI-AIR PNEUMATICS / VALVES Električno krmiljeni ventili YMV / Solenoid actuated valves YMV YMV324 3/2 ventil, elektromag

UNI-AIR PNEVMATIKA / VENTILI UNI-AIR PNEUMATICS / VALVES Električno krmiljeni ventili YMV / Solenoid actuated valves YMV YMV324 3/2 ventil, elektromag lektrčno krmljen ventl YMV / Solenod actuated valves YMV YMV3 3/ ventl, elektromagnetno krmljen 3/ poston Drect Actuated Valve Preklopn čas Response tme Delovna frekvenca Work frequency Magnet n konektorj

Prikaži več

seznam literature 2014_03.xls

seznam literature 2014_03.xls www.zalozba-obzorja.si, tel.:02/ 2348 102, fax.: 02/ 2348 135 19. marec, 2014 SEZNAM ŠOLSKE IN OSTALE LITERATURE Š O L S K I P R O G R A M K002000000 A SHOWER OF SPARKS 9789612301774 9,5 8,9498 9,80 K002020000

Prikaži več

Generatorji toplote

Generatorji toplote Termodinamika Ničti zakon termodinamike Če je telo A v toplotnem ravnovesju s telesom B in je telo B v toplotnem ravnovesju s telesom C, je tudi telo A v toplotnem ravnovesju s telesom C. Prvi zakon termodinamike

Prikaži več

Vrata. Srce doma Katalog VHODNIH VRAT

Vrata. Srce doma Katalog VHODNIH VRAT Katalog VHODNIH VRAT Elegantna vizitka doma Že na vhodu lahko doživite nove priložnosti. Vrata iz PVC in RAU-FIPRO - harmonija oblik in barv. Si želite, da bi imeli vrata in okna v popolnoma enaki barvi?

Prikaži več

POPOLNI KVADER

POPOLNI KVADER List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje ISSN 031-662 Letnik 18 (1990/1991) Številka 3 Strani 134 139 Edvard Kramar: POPOLNI KVADER Ključne besede: matematika, geometrija, kvader,

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV Z RAČUNALNIKOM Študijski program in stopnja Study programme and level Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social Management

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA MONTAŽO IN UPORABO : št. art. : 90 79 14 www.conrad.si Zvočniki Hercules XPS 2,1 20 Gloss Št. izdelka: 90 79 14 Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembne napotke

Prikaži več

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi

DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. št. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. št. št. prij. matič na števi DOLŽNIK: MARJAN KOLAR - osebni steč aj Opr. St 3673/ 2014 OSNOVNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV prij ava terjatve zap. prij. matič na številka firma / ime upnika glavnica obresti stroški skupaj prij ava

Prikaži več

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne

Schöck Isokorb tip W Schöck Isokorb tip W W Schöck Isokorb tip W Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne Primeren je za konzolne stenske plošče. Prenaša negativne momente in pozitivne prečne sile. Poleg tega prenaša tudi izmenične vodoravne sile. 111 Razvrstitev elementov Prerez pri vgrajevanju zunaj znotraj

Prikaži več

ODPRODA JA RAZSTAVNIH EKSPONATOV NOTRANJA VRATA

ODPRODA JA RAZSTAVNIH EKSPONATOV NOTRANJA VRATA ODPRODA JA RAZSTAVNIH EKSPONATOV NOTRANJA VRATA www.lip-bled.si @notranjavrata -60% PRODANO PRODANO MODEL VRATNEGA KRILA IN PODBOJA: KR D P1 SSK2+B2 JB CPL R 850X2000 BR D 117 PO SMO11 WK1 JB CPL 125X850X2000

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or  presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Plesna zveza Slovenije (DanceSport Federation of Slovenia) Članica mednarodnih zvez WDSF, WRRC in IDO Celovška c. 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.++386 1 230 14 17, Fax: ++ 386 1 430 22 84 vsem klubom

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

Poročilo Prejeto 1. ok tobra 2015, sprejeto 1. novembra 2015 UDK: 378: Bojana Mesec kakovost VISOkEGA ŠOLSTVA IN FAkULTETA ZA SOCIALNO DELO Poro

Poročilo Prejeto 1. ok tobra 2015, sprejeto 1. novembra 2015 UDK: 378: Bojana Mesec kakovost VISOkEGA ŠOLSTVA IN FAkULTETA ZA SOCIALNO DELO Poro Poročilo Prejeto 1. ok tobra 2015, sprejeto 1. novembra 2015 UDK: 378:0 05.6 Bojana Mesec kakovost VISOkEGA ŠOLSTVA IN FAkULTETA ZA SOCIALNO DELO Poročilo obravnava zagotavljanje in spremljanje kakovosti

Prikaži več

OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, DOMŽALE Kriteriji: PP: Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev Datum dokumenta:

OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, DOMŽALE Kriteriji: PP: Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev Datum dokumenta: OBČINA DOMŽALE Ljubljanska 69, DOMŽALE Kriteriji: PP: 183300 - Programi Kulturnih društev in Zveze kulturnih društev : 01.01.2016-31.12.2016 05.04.2017 Kartica finančnega knjigovodstva Stran 1 Opis Tekoči

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

2 nd Urednikova beseda December 2016 V tej številki Urednikova beseda Projekt FORCIP+ Napredek pri oblikovanju podatkovnega modela in zbiranju informa

2 nd Urednikova beseda December 2016 V tej številki Urednikova beseda Projekt FORCIP+ Napredek pri oblikovanju podatkovnega modela in zbiranju informa 2 nd Urednikova beseda December 2016 V tej številki Urednikova beseda Projekt FORCIP+ Napredek pri oblikovanju podatkovnega modela in zbiranju informacij Napredek pri IKT aplikacijah 3. tehnični sestanek,

Prikaži več

VARIMOT® in pribor

VARIMOT® in pribor Pogonska tehnika \ Avtomatizacija pogonov \ Sistemska integracija \ Storitve *2593728_0119* Popravki Variatorska gonila s protieksplozijsko zaščito VARIMOT in pribor Izdaja 01/2019 2593728/SL SEW-EURODRIVE

Prikaži več

Microsoft Word - Vtisi.docx

Microsoft Word - Vtisi.docx Univerza / fakulteta gostiteljica: University of Oulu Obdobje izmenjave: 1/2014 /2014 Študijski program na PeF V sklopu katerega programa ste opravili izmenjavo? V času opravljanja izmenjave ste bili vpisani

Prikaži več

140/221 P=85cm 140/221 P=85cm

140/221 P=85cm 140/221 P=85cm 50 140 150 140 103 0 305 80 203 86 51 33 45 130 130 67 13 214 66 193 183 742 532 285 275 102 122 130 36 56 48 77 121 77 122/207 121/207 stanovanje 12 19,21 m² 17,02 m² + 5,81 m² -0,01 dnevna soba 16,56

Prikaži več

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332

Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] Google Forms Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 2016/2017] QUESTIONS RESPONSES 332 Vprašalnik o šol. preh. za učence [š.l. 216/217] QUESTIONS RESPONSES 332 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Insights Average.7/7 points Median /7 points Range -6 points Total points distribution No.

Prikaži več

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc 7. NOVEMBER 2006 7 NOVEMBER 2006 št./no 182 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 11 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2005 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 jezik PROGRAM TRAKTORJV PROGRAM TRAKTORJV Ponudba specializiranih traktorjev PASQUALI je sestavljena iz strojev, ki so izjemno zanesljivi, večnamenski, kompaktni in okretni. Kratka medosna razdalja in

Prikaži več

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4,

ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI IN MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI Domžale sobota, 22. februar 2014 REZULTATI ORGANIZATOR Kopališka cesta 4, Domžale ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI

Prikaži več

Microsoft Word - 10_ doc

Microsoft Word - 10_ doc Socialna zaščita Statistični letopis Republike Slovenije 2013 Social protection Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2013. SOCIALNA ZAŠČITA SOCIAL PROTECTION METODOLOŠKA POJASNILA IZDATKI IN

Prikaži več

Nova kolekcija za otroke več za manj...vsak dan po neverjetnih cenah BODI ZA DOJENČKE 100 % BOMBAŽ s potiskom in napisom, za deklice, na voljo v barva

Nova kolekcija za otroke več za manj...vsak dan po neverjetnih cenah BODI ZA DOJENČKE 100 % BOMBAŽ s potiskom in napisom, za deklice, na voljo v barva Nova kolekcija za otroke več za manj...vsak dan po neverjetnih cenah s potiskom in napisom, za deklice, za dečke, HIT 1 29 Oferta PONUDBA ważna w VELJA dniach 00.00-00.00 25.7.- 31.7. 2019 OZIROMA lub

Prikaži več

A3: 297x420 A: m² VIDEM_Poz-ZAHOD.dwg Os Z2 stena v nadstropju Os Z2 stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Fot

A3: 297x420 A: m² VIDEM_Poz-ZAHOD.dwg Os Z2 stena v nadstropju Os Z2 stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Fot Os Z stena v nadstropju Os Z stena v nadstropju Stena v nadstropju - zahod Foto 7 Foto Zahodna fasada stena na osi Z - nadstropje in del zahodne fasade v nadstropju od osi Z proti Z Okna v nadstropju v

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

KOIN cenik 2019

KOIN cenik 2019 CUT CUT400 3830062651226 Nosilec s kozarcem krom 37,00 CUT500 3830062651233 Nosilec s školjko za milo krom 37,00 CUT101 3830062651134 Nosilec toaletnega papirja krom 41,50 CUT102 3830062651141 Nosilec

Prikaži več

Microsoft Word - SIRIKT-vsebine.doc

Microsoft Word - SIRIKT-vsebine.doc V dosedanjih izmenjavah je sodelovalo skupno 60 učencev in 30 učiteljev iz 11 šol v 10 krajih. Vodenje projektnih timov (Net-sestanki) - projekti se izdelujejo skozi sodelovanje projektnih timov iz različnih

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje predlog o skupnih sredstvih in skupni izpostavljenosti tveganju za namene zbiranja faktorjev za izračun nadomestila

Navodila za izpolnjevanje predlog o skupnih sredstvih in skupni izpostavljenosti tveganju za namene zbiranja faktorjev za izračun nadomestila Navodila za izpolnjevanje predlog o skupnih sredstvih in skupni izpostavljenosti tveganju za namene zbiranja faktorjev za izračun nadomestila April 2019 1 Splošna navodila za obe predlogi 1 Polja»Ime«,»Koda

Prikaži več

S400EA_naslovnica

S400EA_naslovnica Mini Mini sekljalnik sekljalnik Mini Mini sjeckalica Mini Mini sekaè sekaè Mini Mini chopper chopper Mini-tocãtor Mini-tocãtor Mini Mini rozdrabniacz Sekáè Sekáè Mini Mini favágó Ïîäð³áíþâà Ïîäð³áíþâà

Prikaži več

Microsoft Word - P072-A doc

Microsoft Word - P072-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P072A22112* JESENSKI ROK ANGLE[^INA Izpitna pola 2 Pisno sporo~anje A: Kraj{i pisni sestavek B: Vodeni spis ^etrtek, 30. avgust 2007 / 60 minut (20 + 40) Dovoljeno

Prikaži več

Rezultati

Rezultati REZULTATI ORGANIZATOR ATLETSKI KLUB DOMŽALE, Domžale člani, 10.000 m 19.2014, 17:15 9. 10. 1 1 1 1 73 15635 78 15883 76 3453 60 16077 29 2644 16 1198 30 3114 79 1922 71 16901 65 1349 62 42 616 7 17033

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več