Ana Rotovnik, Rok Dovjak, Kristina M. Pučnik, Irena Stramljič Breznik

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Ana Rotovnik, Rok Dovjak, Kristina M. Pučnik, Irena Stramljič Breznik"

Transkripcija

1 Ana Rotovnik, Rok Dovjak, Kristina M. Pučnik, Irena Stramljič Breznik Podaljšava večzložne osnove na -r z j na primeru tujih priimkov, katerih nosilci so osebe moškega spola Izvleček Prispevek predstavlja jezikovno študijo primera, ki je bila izvedena na gradivu prevzetih priimkov, katerih nosilci so osebe moškega spola. Težave pri tvorjenju oblik (pregibanju) za prevzete priimke povzročajo omahovanja v rabi pri priimkih, katerih osnova se konča na (izgovorni ali zapisani) -r, ki se pri pregibanju (ne)obvezno podaljšuje z j. Da bi v aplikaciji SPiPP 2 pišočim ponudili sistemske in na rabi utemeljene rešitve, smo priimke, ki ustrezajo navedenemu kriteriju, razvrstili v več skupin ter njihovo rabo preverili s korpusnimi podatki. 1 Uvod Pregibanje samostalnikov v slovenskem knjižnem jeziku se velikokrat zelo razlikuje od pregibanja v pogovornem jeziku, zato so različni načini podaljšave pri pregibanju (predvsem) moških lastnih imen jezikoslovno zelo zanimivi. Večje omahovanje s podaljševanjem osnove je posebej opazno pri prevzetih/tujih priimkih, saj je predvsem za tvorbo svojilnih oblik nujno poznavanje izgovora priimka v izvornem jeziku. S težavo podaljševanja osnove smo se soočili tudi pri tvorbi rodilniških in svojilnih oblik prevzetih priimkov pri ustvarjanju aplikacije SPiPP 2. Da bi uporabnikom aplikacije ponudili sodobne, sistemske in relevantne rešitve, smo se odločili raziskati področje podaljševanja z j pri prevzetih priimkih, katerih nosilci so osebe moškega spola. Namen jezikovne študije je preveriti neimenovalniške oblike in tvorjeno svojino pri prevzetih priimkih, katerih nosilci so osebe moškega spola, osnova katerih se konča na -r in se pri pregibanju neobvezno podaljšuje z j. Posebno pozornost smo namenili štirim položajem črke r kot delu osnove, in sicer: s končnico (zgled Ignarro), z nemim e (zgled Daguerre), z ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu (zgled Pasteur), z ničto končnico in naglasom na nezadnjem zlogu (zgled Bolivar). S pomočjo jezikovnih tehnologij (besedilnih korpusov in slovenskih spletnih virov) bomo rabo primerjali z napotili jezikovnih priročnikov in drugih že izvedenih jezikovnih študij. 2 Teoretična izhodišča 2.1 Podaljšava moškospolskih samostalnikov z j pri pregibanju Podaljšavo z j Slovenski pravopis (2001) obravnava v okviru poglavja Posebnosti 1. moške (o-jevske) sklanjatve, in sicer v pravilih Pravopis določa, da osnovo tako v pisavi kot v izgovoru z j daljšajo samostalniki, katerih osnova se v govoru končuje na -r, -i/-í ali -u/-ú, -ó ali -á in na -e/-é (če se osnova ne podaljšuje s t in če seveda -e ni končnica), primer: Schiller Schillerja, Nehru Nehruja, Sever Severja. Podaljšave z j ne poznajo nekatere skupine samostalnikov, čeprav se njihova osnova konča na -r. To so: enozložnice mir, dar; izglagolske izpeljanke in zloženke govor, vir, prodor, samomor; osnove, ki se končujejo na neobstojni samoglasnik + r veter vetra, blagor blagra, Zadar Zadra; nekaj drugih besed: sever, Madžar, Alžir (2001: 90). Pravopis v okviru pravila 781 določa, da kljub

2 navedenemu pravilu in izjemam nekateri samostalniki glede daljšanja osnove še vedno omahujejo. Pri tem velja opozoriti, da posebne skupine v pravopisnih pravilih, ki bi določala daljšanje osnove z j, pri tujih priimkih, katerih nosilci so osebe moškega spola, ni. Pravopis obravnavana samo lastna imena in lastnoimenske zloženke tipa Vladimir, Črtomir, ki jih kot navaja Slovenski pravopis čedalje pogosteje pregibamo s podaljšano osnovo (Vladimirja, Črtomirja). Aktualni korpusni podatki izkazujejo, da je to danes ne samo pogostejša, ampak tudi večinska raba. Opazimo, da si glede daljšanja osnove, ki se konča na -r, z j, pravopisni priročniki že od nekdaj niso edini. Slovenski pravopis, veljaven pred letom 2001, podaljšave ne predvideva (Vladimir Vladimira). Helena Dobrovoljc (2014) v Jezikovni svetovalnici na vprašanje o daljšanju osnove z j pri imenih, ki se končajo na izgovorni -r, opozarja, da nimamo sistemskega določila, ki bi predvidevalo daljšanje osnove pri pregibanju, zato lahko v rabi zasledimo več različnih rešitev: samostalniki, ki osnovo podaljšujejo z j (motor motorja), samostalniki, ki osnove ne podaljšujejo (izpad polglasnika meter metra) ali dopuščajo obe možnosti (Shakespearja/Shakespeara, amperja/ampera). Z j daljšajo osnovo besede, prevzete iz grščine in latinščine s končnico -ce/-as/-es/-os/-us/ -um, če je pred njimi samoglasnik: Eneas Eneja, Menelaos Menelaja, Ovidius Ovidija, Sirmium Sirmija. Samo v izgovoru svojo osnovo z j podaljšujejo samostalniki, na izgovorni samoglasnik ali -r z nemim soglasnikom za seboj Macquart Macquarta [makár makár(j)a] (Slovenski pravopis, 2001: 91). Zapis črke j v oklepaju [makár makár(j)a] nakazuje omahovanje tudi v navedbi v Slovenskem pravopisu oklepaj je zapisan samo v členu 784, v naslednjem pregibanju (člen 792) pa ne. Toporišič v Slovenski slovnici (2004: 280) predvideva dve skupini besed, ki se jim osnova končuje na -r, in zato pri pregibanju osnovo podaljšujejo z j. V prvo skupino spadajo besede z večzložnimi osnovami. Izjema so ničte izpeljanke iz glagolov izvir izvira, besede z neobstojnim samoglasnikom v osnovi veter vetra in nekatera prevzeta (lastna) imena: satir, Alžir, Tatar, Madžar. Moška imena na izgovorni -r, ki so večzložna, po pravilih Slovenske slovnice pregibamo tako, da osnovo podaljšujemo z j Tibor Tiborja. V drugi skupini so besede z enozložno osnovo, ki jo podaljšujejo z j, car, far, jur. V to skupino ne spadajo tudi (prevzeta) moška imena na izgovorni -r Bor Bora (napačno: Borja). Tudi Slovenska slovnica v nekaterih primerih dopušča oboje daljšanje in nedaljšanje osnove, vendar kot prednostno obravnava podaljšano, Shakespeare Shakespearja/Shakespeara. Glede na to, da pravopis o daljšanju osnove z j pri priimkih na pisni ali izgovorni r ne daje končnega odgovora, bi bilo smiselno upoštevati Toporišičevo razdelitev tovrstnih samostalnikov na enozložne in večzložne. Pri enozložnih samostalnikih sledimo priporočilu pravopisa ( 780) in slovnice: enozložnih besed, katerih osnova se konča na pisni ali izgovorni -r, ter besed z zvezo [ǝr] ne podaljšujemo (mir miru, Oder Odra, razen nekaterih izjem: car, far, jur). Samostalnike z večzložno osnovo, ki se konča na pisni ali izgovorni -r, podaljšujemo z j (helikopter helikopterja, Sever Severja). Predvidevanja preverjamo v razdelku analiza, in sicer na primeru tujih priimkov, katerih nosilci so osebe moškega spola.

3 2.2 Podaljšava (tujih) osebnih imen, katerih nosilci so osebe moškega spola, z j pri priimkih z osnovo na -r in nemim e Nemi e pri pregibanju lastnih imen uporabnikom slovenskega jezika povzroča kar nekaj težav, ker ga moramo pri pregibanju v določenih primerih ohranjati. Pravopis v 772 določa, da nemi soglasnik na koncu osnove pri pisnem krajšanju izgine, če ne vpliva na izgovor pred njim stoječih črk za glasove č, ž, š, dž in s (pisanega s c): Wilde Wilda proti George Georgea (Slovenski pravopis, 2001: 89). Helena Dobrovoljc in Nataša Jakop (2011: ) v poglavju Pravopisna problematika v poglavju glasoslovje, oblikoslovje in besedotvorje monografije Sodobni pravopisni priročnik med normo in rabo ugotavljata, da krajšanje nemega e v izglasju, pri tujih oziroma prevzetih imenih, uporabnikom še vedno povzroča težave, saj ti niso prepričani, ali je končni e res nemi. Ta podatek je za zapis tujih osebnih imen pomemben, ker nemi e v končaju, če vpliva na izgovor besede, ohranjamo. To pravilo je bilo uveljavljeno že v Breznik-Ramovševem pravopisu (1935). Imena z nemim e, ki se v rabi pojavljajo pogosteje, npr. George, Wilde, Bruce, Maurice, uporabnikom pri zapisovanju ne povzročajo večjih težav (nemi e v zapisu ohranjajo). Več razlik v rabi pa nakazujejo tuja/prevzeta imena, pri katerih uporabniki niso prepričani, ali gre v izglasju za nemi e ali ne: Gere, Moore, Phare, Gore Podaljšava z j pri tujih priimkih s končajem -r in nemim e je pogosta pri francoskih lastnih imenih, vendar kot kaže raba, tudi pri tem prihaja do omahovanja. Avtorici monografije predlagata: rešitev je najbolje iskati v smeri izenačevanja zapisa nemega e tako, da se v vsakem primeru ohranja (Wilde Wilda, novo Wildea). Zagotovo je tak pristop glede na omahovanje v rabi dober. Na tak način bi rešili jezikovno dilemo o (ne)zapisovanju nemega e, uporabniki bi pridobili sistemsko rešitev, hkrati pa bi»zavarovali«nemi e, ki v izglasju vpliva na izgovor besede. Tudi Marta Kocjan - Barle (2012) opozarja, da bi bilo treba v pravopisu še posebej poudariti razlikovanje vpliva končnega nemega e na c in g ter na izgovor samoglasnika v osnovi, saj večini pišočih razlika ni jasna; Mike Mika (napačno: Mikea), Duke Duka (napačno: Dukea). Na področju ohranjanje nemega e Helena Dobrovoljc (2019) navaja pravilo, da se ta pri pregibanju ohranja v angleških in francoskih imenih, ki se končajo na -ge ali -ce (Lesage Lesagea, Maurice Mauricea), ter v primerih, ko je nemi e del pisnega izglasnega sklopa ue, ee, oe... (Bellevue Bellevueja). 2.3 Podaljšava osnove (tujih) osebnih imen, katerih nosilci so osebe moškega spola, z j pri priimkih z ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu V okviru kategorije priimkov, ki se pri pregibanju podaljšujejo z j in imajo ničto končnico ter naglas na zadnjem zlogu, izpostavljamo francoske priimke, saj glede na pridobljeno bazo priimkov ti prevladujejo. Francoska lastna imena, ki se končujejo na pisni ali izgovorni -r, se pri pregibanju vedejo zelo različno. Pri tem moramo upoštevati pravopisno pravilo ( 1090), ki določa, da je naglas v francoskih lastnih imenih vedno na zadnjem zlogu (izjema je polglasnik). Pri pregibanju francoskih lastnih imen moramo biti pozorni na to, ali se lastna

4 imena (v našem primeru priimki) končajo na pisni ali izgovorni -r. Tovrstno ločevanje predlaga tudi Helena Dobrovoljc (2014) pri odgovoru na vprašanje v Jezikovni svetovalnici Inštituta Frana Ramovša. Če se francosko lastno ime konča na pisni -r, ga lahko izgovarjamo ali ne. V primeru samo zapisanega -r, ki se pri izgovoru ne uresničuje, osnovo v izgovoru (in ne tudi zapisu) podaljšujemo z j (Daumier Daumiera [domjé domjêja]). Če končni -r izgovorimo in zapišemo, osnovo (tako kot pri ostalih francoskih imenih) podaljšujemo z j (Pasteur Pasteurja [pastêr pastêrja]). Sem prištevamo samostalnike z ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu. Če se ime konča na izgovorni -r, ga pregibamo glede na to, ali imajo v izglasju nemi e (Daguerre) ali nemi soglasnik z izgovornim -r (Flaubert). Na splošno samostalniki, ki se končajo na -r + nemi e, posebno francoski, glede daljšanja osnove v rabi omahujejo, zato je možno daljšanje osnove z j ali ne (Tesnière Tesnièrja/Tesnièra, Shakespeare Shakespearja/Shakespeara). Pri francoskih imenih, ki imajo v izglasju nemi soglasnik ali izgovorni e, osnovno z j podaljšujejo samo v izreki (Flaubert Flauberta [flobêr flobêrja]). 2.4 Podaljšava z j pri priimkih z ničto končnico in naglasom na nezadnjem zlogu Pregled gradiva kaže, da se osebna imena, ki imajo ničto končnico in naglas na nezadnjem zlogu, npr. -or, -ar, -ur, podaljšujejo z j. Podobno ugotavlja tudi Helena Dobrovoljc (2020), ki navaja, da se v slovenščini besede, ki se končujejo na -or in niso enozložne, podaljšujejo z j. Težava se pojavi pri imenih, ki se končajo na -er, saj se e lahko izgovori kot polglasnik ali ne. Če se e izgovarja kot polglasnik, osnove ne podaljšujemo, pri tvorbi svojilnega pridevnika mu dodamo pripono -ov (Haber Habrov). Pri pregibanju prevzetih imen je izpad neobstojnega polglasnika v osnovi manj pogost kot v slovenskih besedah, zato je bolj verjetno, da jih (sploh če je ime novejše), podaljšujemo z j (Nymer Nymerja). Prevzete besede, predvsem osebna lastna imena, v slovenščini šele po določenem času, glede na prevladujočo rabo, začnemo sklanjati tako, da neobstojni polglasnik opuščamo, sprva osnovo podaljšujemo z j (Hofer Hoferja) (Vranjek Ošlak, 2020). 3 Jezikovna študija primera 3.1 Metodologija Jezikovna študija primera je bila opravljena na gradivu 1353 priimkov, katerih nosilci so osebe moškega spola, ki so zbrani v nadgrajeni aplikaciji SPiPP 2. Priimke, relevantne za študijo primera (123 priimkov), smo ročno izpisali iz baze priimkov in njihovo neimenovalniško rabo ter obliko/-e za svojino preverili v korpusih slovenskega jezika: Gigafidi 2.0 (referenčni korpus slovenskega jezika), Novi besedi (besedilni korpus, namenjen predvsem za slovaropisne potrebe Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša) in KAS-u (Korpus akademske slovenščine).

5 Izbrane priimke smo glede na tvorbo neimenovalniških oblik in svojine smiselno razvrstili v sedem skupin. V oklepaju so navedeni deleži priimkov, ki spadajo v posamezno skupino. Skoraj vsi priimki imajo osnovo, ki se končuje na izgovorni ali pisani -r, in zato pri pregibanju osnovo podaljšujejo z j. V prvi skupini so priimki, pri katerih podaljšava z j zaradi končnic -e, -o ali -a ni produktivna (9 %), primer: Ignarro. V drugi skupini so priimki z osnovo na -r in nemim e, ki jo podaljšujejo (5 %), primer: Baudelaire. Pri tej skupini prihaja v rabi do visoke stopnje omahovanja. Tretjo skupino sestavljajo priimki z osnovo na -r, ki jo podaljšujejo, ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu (5 %), primer: Balaguer. Tudi pri tej skupini ugotavljamo omahovanje v rabi. Četrta skupina je najštevilnejša in z vidika pregibanja netežavna; priimki z osnovo na -r, ki jo podaljšujejo z j, ničto končnico in naglasom na nezadnjem zlogu (63 %), primer: Juncker. Peto skupino predstavljajo priimki, ki imajo enozložno osnovo, zato pri tvorbi ne povzročajo večjih težav, saj zanjo obstaja sistemsko določilo (enozložnih priimkov, ki se končajo na pisani -r, ne podaljšujemo) (6 %), primer: Bahr. Predzadnjo skupino sestavljajo priimki, ki imajo v zadnjem zlogu pisani e, ki ga izgovarjamo kot polglasnik (6 %), primer: Faber. V zadnjo skupino spadajo priimki s t. i. pisnim -r, ki se v izgovoru ne uresničuje (6 %), primer: Boucher. Pri tovrstnih priimkih se osnova konča na pisni nemi soglasnik ali soglasniški sklop v našem primeru je to soglasnik -r, v izgovoru pa na naglašeni ali nenaglašeni samoglasnik ali -r (nemi soglasnik na splošno (Macart)). Pri pisanju se zato uresničuje dvojnica z obrazilom -ev ali -ov. Prav zadnja skupina priimkov je za jezikovno analizo zelo zanimiva, vendar se ji v nadaljevanju posebej ne posvečamo. Zavedamo se, da baza priimkov, primernih za jezikovno študijo, ni dovolj velika, vendar nam bo pri izdelavi aplikacije zagotovo v pomoč pri usmeritvi, katero obliko pri pregibanju izbrati kot ustreznejšo. Ker je aplikacija namenjena raznovrstnim profilom uporabnikov, je pomembno, da pri presojanju o ustrezni obliki (tam, kjer ta še ni dokončno usistemljena) izhajamo iz rabe. V nadaljevanju se bomo zato posvetili samo tistim skupinam priimkov, ki v rabi zaradi odsotnosti sistemskega določila omahujejo. 3.2 Podaljšava z j pri priimkih z osnovo na -r in nemim e V bazi podatkov SPiPP 2 je bilo 6 priimkov (5 %), ki ustrezajo izbranemu kriteriju: Baudelaire, Bissière, Daguerre, Saint-Pierre, de Saussure, Shakespeare. Ker pri podaljšavi z j ob priimkih, ki se končajo na nemi e, nimamo sistemskega določila, nas zanima, ali se v rabi pri pregibanju uresničuje podaljšava z j. Ob vsakem priimku navajamo skupno število pojavitev svojilnih oblik (v vseh sklonih) priimka v treh korpusih, ki so bili glavni vir pri presojanju o pogostosti (ne)podaljšave pri pregibanju. Pri priimku Baudelaire se v rabi podaljšava z j ne uresničuje (690 pojavitev brez podaljšave Baudelairov, proti 11 pojavitvam s podaljšavo Baudelairjev). Zanimivo za primerjavo je dejstvo, da Pravopis kot prednostno obravnava obliko s podaljšavo, obliko brez podaljšave pa označi kot nekoliko manj navadno dvojnico. Za priimek Bissière v korpusih ni bilo pojavitev. Tudi pri priimku Daguerre v virih prevladuje obrazilo -ov (31 pojavitev brez podaljšave Daguerrov, proti 1

6 podaljšavi z j Daguerrjev). Pri priimku de Saussure je izjemoma podaljšava z j pogostejša (147 pojavitev s podaljšavo de Saussurjev, proti 49 pojavitvam brez podaljšave de Saussurov). Znanemu priimku Shakespeare raba kaže v prid nepodaljšanja osnove z j (966 pojavitev brez podaljšave Shakespearov, proti 231 pojavitvam s podaljšavo Shakespearjev). Analiza izbranih priimkov je pokazala, da zaradi nesistemskega določila prihaja do omahovanja v rabi, vendar se več pišočih pri priimkih z osnovo -r in nemim e odloči, da osnove pri pregibanju ne podaljša. Zanimiv je primer de Saussure, pri katerem za razliko od drugih priimkov te skupine pride do podaljšave. Razlog za to je gotovo obravnava oblike de Saussurjev kot prednostne v Slovenskem pravopisu. Pišočim prepoznavanje nemega e ni povzročalo večjih težav, zato je bila večina priimkov tvorjena z opuščenim nemim e. Ta ugotovitev ni presenetljiva, glede na to, da večino besedil, ki so del uporabljenih korpusov, pregledajo strokovnjaki lektorji. V aplikaciji SPiPP 2 smo pri tvorbi rodilnika in svojine dosledno upoštevali rabo priimkom, katerih osnova se konča na -r in nemi e, osnove nismo prednostno podaljšali. 3.3 Podaljšava z j pri priimkih z ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu Druga (za našo raziskavo posebej zanimiva) skupina priimkov ima prav tako omejeno število primerov: Balaguer, Bashir, Beaumanoir, Becker, Béranger, Nadar. Vsi navedeni priimki imajo ničto končnico in naglas na zadnjem zlogu. Pregled literature v poglavju Teoretična izhodišča je pokazal, da pri tovrstnih priimkih raba prav tako omahuje. Večinoma so to francoski priimki, za katere je še posebej značilen naglas na zadnjem zlogu. Priimek Balaguer pišoči v rabi pogosteje podaljšujejo z j (18 pojavitev s podaljšavo Balaguerjev proti 0 pojavitvam brez podaljšave Balaguerov). Tudi priimek Bashir pišoči pogosteje podaljšujejo (31 pojavitev s podaljšavo Bashirjev proti 0 pojavitvam brez podaljšave). Priimek Beaumanoir se ni pojavil v nobenem izmed izbranih korpusov. Priimek Becker pišoči v pomembno visokem deležu podaljšujejo z j (516 pojavitev s podaljšavo Beckerjev, proti 1 pojavitvi brez podaljšave). Priimek Béranger ni zaveden v nobenem izmed uporabljenih korpusov. Čeprav ima priimek Nadar v primerjavi z drugimi priimki manjšo pogostnost, ga uporabniki v 3 primerih pojavitve podaljšajo z j Nadarjev. Samo v 1 primeru se podaljšava ni uresničila Nadarov. Tudi korpusna analiza druge skupine priimkov je pokazala omahovanje v rabi pri (ne)podaljševanju osnove z j. Pri analizi priimkov iz baze smo ugotovili, da večina pišočih priimke, ki imajo naglas na zadnjem zlogu, pregibajo s podaljševanjem osnove z j. Pri tem ne smemo pozabiti, da pri francoskih imenih, ki imajo v izglasju nemi soglasnik ali izgovorni -r, osnovo z j podaljšujejo samo v izreki, primer: Flaubert. Analiza je pokazala, da bomo pri prvotni tvorbi rodilniških in svojilnih oblik priimkov, katerih osnova se konča na -r, naglas pa je na zadnjem zlogu, dosledni in bomo upoštevali rabo.

7 4 Sklep Jezikovna analiza, izvedena za potrebe aplikacije SPiPP 2, je pokazala, da prevzeti priimki z večzložno osnovo na -r to z j podaljšujejo samo v primeru priimkov z ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu (predvsem francoski priimki). Na omahovanje v rabi glede daljšanja osnove z j opozarjajo jezikoslovci (Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop) in normativni priročniki (Slovenski pravopis, Slovenska slovnica), sistemske odgovore pa potrebujejo predvsem pišoči. Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša beleži veliko vprašanj Slovenk in Slovencev: podaljšava z j pri prevzetih priimkih (katerih nosilci so moški ali ženske), izpust polglasnika pri pregibanju, vpliv nemega e na izgovor in posledično na (ne)ohranjanje samoglasnika pri pregibanju. Zaradi nejasnih sistemskih določil v Slovenskem pravopisu (2001) in Slovenski slovnici (2000) z določenimi izjemami in omahovanja v rabi glede podaljšave prevzetih priimkov z j so jezikovne študije primera za določanje sistemskih rešitev, ki bodo blizu uporabnikom in v skladu z ostalimi normativnimi predpisi, nujne. Jezikovna študija primera je obravnavala dve skupini prevzetih priimkov, pri katerih prihaja do omahovanja v rabi glede podaljšave osnove z j. Prevzeti priimki, katerih osnova se konča na -r in nemi e, osnove glede na korpusne podatke ne podaljšujejo (izjema de Saussure). Prevzeti priimki, katerih osnova se konča na -r, z ničto končnico in naglasom na zadnjem zlogu, osnovo pri pregibanju podaljšujejo. V spletni aplikaciji SPiPP smo pri tvorbi pravil za izražanje svojine upoštevali vsa normativna priporočila. Tako prevzetih priimkov, katerih osnova je enozložna na -r, ne podaljšujemo z j, svojino pa tvorimo z dodajanjem obrazila -ov, zgled: Bohr Bohrov. Prevzeti priimki, katerih osnova je večzložna na -r, svojino tvorijo na dva načina: ali brez podaljšanja osnove z -r in dodajanjem priponskega obrazila -ov ali s podaljšanjem osnove z j in dodajanjem priponskega obrazila -ev, zgled: Baudelair Baudelairjev/Baudelairov. Pri tem kot prednostno navajamo obliko s podaljšavo, saj jo kot tako obravnava tudi Slovenski pravopis. Na podlagi podatkov jezikovne analize bi pravila v spletni aplikaciji SPiPP 2 lahko posodobili tako, da bi dodali pojasnilo o navajanju prednostne dvojnice. Pri tem ne bi sledili samo normativnim priporočilom, ampak rabi. Tako bi pri priimkih, ki glede na rabo izražajo večji delež pojavitev z nepodaljšanjem osnove, npr. Baudelaire, kot prednostno navedli obliko brez daljšanja osnove (Baudelairov), čeprav pravopis kot prednostno navaja obliko Baudelairjev. Razporeditev dvojničnih oblik na prednostne in neprednostne, ki ni enaka razporeditvi v pravopisu, ne nakazuje na obravnavo pregibnih oblik brez upoštevanja jezikovne norme, ampak prinaša novejša spoznanja, ki so na primeru konkretnih priimkov utemeljena na rabi pišočih. Jezikovna študija primera je zaradi omejenosti podatkov relevantna samo za odločanje o bolj ali manj primerni obliki obravnavanih prevzetih priimkov v aplikaciji SPiPP 2. 5 Literatura Helena DOBROVOLJC, Nataša JAKOP, 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC. Helena DOBROVOLJC, Nataša JAKOP, 2012: Pravopisna pravila v odnosu do sodobne jezikovne norme. Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana: Založba ZRC

8 Jože TOPORIŠIČ, 2004: Slovenska slovnica: Četrta, prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja. Marta KOCJAN - BARLE, 2012: Končaj v tujih moških lastnih imenih iz evropskih jezikov, zapisanih v latiničnih pisavah. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ur. Nataša Jakop in Helena Dobrovoljc. Ljubljana: Založba ZRC Viri Ivan BELE idr., 2006: Veliki splošni leksikon: priročna izdaja v dvajsetih knjigah. Drugi zvezek. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: DZS. Korpus Gigafida 2.0, dostop, Korpus Nova beseda, dostop, Korpus KAS, dostop, Helena DOBROVOLJC, 2014: Sklanjanje imena»aleš Šteger«. Jezikovna svetovalnica, dostop, Helena DOBROVOLJC, 2014: Sklanjanje ime francoskega kraja»honfleur«. Jezikovna svetovalnica, dostop, Helena DOBROVOLJC, 2019: Sklanjanje francoskega priimka Hermite. Jezikovna svetovalnica, dostop Slovenski pravopis, [spletna izdaja]. dostop, Slovenski pravopis, [spletna izdaja]. dostop, SPiPP svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov; spletna aplikacija za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke, dostop, Urška VRANJEK OŠLAK, 2020: Sklanjanje moških imen»tibor«in»nymer«. Jezikovna svetovalnica, dostop,

9 Priloga Preglednica neimenovalniških sklonskih oblik in svojilnih pridevnikov Priimek + neimenovalniška oblika + oblika za svojino Baudelaire Gigafida 2.0 Nova beseda KAS Baudelaira/-u/-a Baudelairja Baudelairov Baudelairjev Bissière Bissièra Bissièrja Bissièrov Bissièjev Daguerre Daguerra/-u/-a Daguerrja Daguerrov Daguerrjev Saint-Pierre Saint-Pierra/-u Saint-Pierrja Saint-Pierrov Saint-Pierrjev de Saussure de Saussura de Saussurja de Saussurov de Saussurjev

10 Shakespeare Shakespeara Shakespearja Shakespearov Shakespearjev Balaguer Balaguera Balaguerja Balaguerov Balaguerjev Bashir Bashira Bashirja Bashirov Bashirjev Beaumanoir Beaumanoira Beaumanoirja Beaumanoirov Beaumanoirjev Becker Beckera Beckerja Beckerov Beckerjev Béranger Bérangera Bérangerja Bérangerov 0 0 0

11 Bérangerjev Nadar Nadara Nadarja Nadarov Nadarjev 1 0 2

Leksikon besednih oblik SSJ: nadstandardno o (ne)standardnem

Leksikon besednih oblik SSJ: nadstandardno o (ne)standardnem Leksikon besednih oblik SSJ: nadstandardno o (ne)standardnem Kaja Dobrovoljc Ljubljana, 3. 2. 2012 Kaj je leksikon besednih oblik (LBO)? podatkovna zbirka o oblikoslovnih lastnostih besedišča zdruţevanje

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Pravopisna pravila pri dijakih izziv ali»mala malica«raziskovalna NALOGA SLOVENŠČINA Avtorici: Lea Zahrastnik in Tea Planko, 4. č Mentorica: Vesna Gub

Pravopisna pravila pri dijakih izziv ali»mala malica«raziskovalna NALOGA SLOVENŠČINA Avtorici: Lea Zahrastnik in Tea Planko, 4. č Mentorica: Vesna Gub Pravopisna pravila pri dijakih izziv ali»mala malica«raziskovalna NALOGA SLOVENŠČINA Avtorici: Lea Zahrastnik in Tea Planko, 4. č Mentorica: Vesna Gubenšek Bezgovšek, prof. Mestna občina Celje, Mladi za

Prikaži več

KAJ JE SPORAZUMEVANJE

KAJ JE SPORAZUMEVANJE KAJ JE SPORAZUMEVANJE Sporazumevanje je izmenjavanje besedil med ljudmi zajema 2 osebi (sporočevalca in prejemnika) Sporazumevanje obsega sporočanje in sprejemanje sporočil Oseba A kaj sporoča osebi B

Prikaži več

SLOVENŠČINA TVORJENKE: So besede, ki jih tvorimo iz drugih besed. Levo obrazilo/predpona: Za pis Desno obrazilo/pripona: pis atelj Podstava/koren: pis

SLOVENŠČINA TVORJENKE: So besede, ki jih tvorimo iz drugih besed. Levo obrazilo/predpona: Za pis Desno obrazilo/pripona: pis atelj Podstava/koren: pis SLOVENŠČINA TVORJENKE: So besede, ki jih tvorimo iz drugih besed. Levo obrazilo/predpona: Za pis Desno obrazilo/pripona: pis atelj Podstava/koren: pis mo Vmesno obrazilo/medpona: pot o pis BESEDOTVORNI

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

0. zacetne str. 2

0. zacetne str. 2 Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba, Mojca Stritar Slovenska beseda v živo 3a Učbenik za izpopolnjevalni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika Kazalo Uvod...................................

Prikaži več

GSJ 6 DZ 2011 Notranjost.indd

GSJ 6 DZ 2011 Notranjost.indd Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk Gradim slovenski jezik 6 knjigarna.com swis721 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, dr. Martina Križaj Ortar

Prikaži več

SLOVNICA RABA LOČIL KONČNA, NEKONČNA LOČILA: Končna ločila stojijo na koncu povedi (pika, vprašaj, klicaj, pomišljaj in tri pike). Nekončna ločila pa

SLOVNICA RABA LOČIL KONČNA, NEKONČNA LOČILA: Končna ločila stojijo na koncu povedi (pika, vprašaj, klicaj, pomišljaj in tri pike). Nekončna ločila pa SLOVNICA RABA LOČIL KONČNA, NEKONČNA LOČILA: Končna ločila stojijo na koncu povedi (pika, vprašaj, klicaj, pomišljaj in tri pike). Nekončna ločila pa stojijo na koncu dela povedi so: vejica, podpičje,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

DN5(Kor).dvi

DN5(Kor).dvi Koreni Število x, ki reši enačbo x n = a, imenujemo n-ti koren števila a in to označimo z n a. Pri tem je n naravno število, a pa poljubno realno število. x = n a x n = a. ( n a ) n = a. ( n a ) m = n

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A _mod.doc

Microsoft Word - P122-A _mod.doc 2 P122-A302-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Opomba: Pri ocenjevanju te pole se ne upošteva kriterija jezikovne pravilnosti.

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko  ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite

NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite NAJRAJE SE DRUŽIM S SVIČNIKOM, SAJ LAHKO VADIM ČRTE IN KRIVULJE, PA VELIKE TISKANE ČRKE IN ŠTEVILKE DO 20. Preizkusite znanje vaših otrok in natisnite vzorčne strani iz DELOVNIH LISTOV 1 v štirih delih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva Ljubljana izr. prof. dr. Marjeta VRBINC Recenzija u

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva Ljubljana izr. prof. dr. Marjeta VRBINC Recenzija u Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva 2 1000 Ljubljana izr. prof. dr. Marjeta VRBINC Recenzija učbeniškega kompleta za angleščino kot prvi tuji jezik

Prikaži več

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slove

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slove RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (v nadaljnjem besedilu IATEFL Slovenia) skladno

Prikaži več

Simpozij OBDOBJA 28 AVSTROSLOVENISTIČNA PESTROST PEDAGOŠKEGA IZZIVA Kasilda Bedenk Geisteswissenschaftliche Fakultät, Gradec Tatjana Vučajnk Filozofsk

Simpozij OBDOBJA 28 AVSTROSLOVENISTIČNA PESTROST PEDAGOŠKEGA IZZIVA Kasilda Bedenk Geisteswissenschaftliche Fakultät, Gradec Tatjana Vučajnk Filozofsk AVSTROSLOVENISTIČNA PESTROST PEDAGOŠKEGA IZZIVA Kasilda Bedenk Geisteswissenschaftliche Fakultät, Gradec Tatjana Vučajnk Filozofska fakulteta, Ljubljana; Geisteswissenschaftliche Fakultät, Gradec UDK 811.163.6

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft Word - 3. razred.docx

Microsoft Word - 3. razred.docx MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - 3. RAZRED MERILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA - SLOVENŠČINA Ocenjevalna lestvica: 90% - 100% 75% - 89, 9% 60% - 74,9% 45% - 59,9% 0% - 44,9% Znanje se ocenjuje pisno in ustno. K

Prikaži več

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA

KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO ODSTOPANJE POVPREČJE 6. RA KRATEK POVZETEK ANALIZE NPZ V ŠOLSKEM LETU 2012-13 REZULTATI ZA 6. IN 9.RAZRED RAZRED/PREDMET OŠ JOŽETA MOŠKRIČA REPUBLIŠKO POVPREČJE 6. RAZRED Slovenščina 45,45% 49,79% -4,34% Matematika 57,95% 67,91%

Prikaži več

Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Boris Kern Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana UDK ' '373

Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi Boris Kern Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana UDK ' '373 Boris Kern Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana UDK 811.163.6'367.625'373.611:81'243 Stopenjske tvorjenke iz glagolov čutnega zaznavanja Namen prispevka je na podlagi analize

Prikaži več

NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj z

NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj z NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj začetek in konec, privede do sprememb v dnevnem delu

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : *M07119111* Državni izpitni center SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Bralno razumevanje B) Razčlemba neumetnostnega besedila

Prikaži več

Microsoft Word - P043-A mod.doc

Microsoft Word - P043-A mod.doc Dr`avni izpitni center *P043A22213* ZIMSKI ROK NEM[^INA NAVODILA ZA OCENJEVANJE ^etrtek, 3. februar 2005 POKLICNA MATURA RIC 2003 2 P043-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 1 A: BRALNO RAZUMEVANJE (20) Točke zapisujte

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Slavistična revija ( je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international. URL

Slavistična revija ( je ponujena pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international. URL udk 811.163.6 34 Hotimir Tivadar filozofska fakulteta v ljubljani NorMATiVNi VidiK SloVeNŠčiNe V 3. TiSočleTju KNjiŽNA SloVeNŠčiNA Med realnostjo in idealnostjo Slovenski (knjižni) jezik je v strokovni

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

1. Letnik KAJ JE JEZIK? Jezik je sredstvo s katerim tvorimo besedila ter jih sprejemamo in poskušamo razumeti. Jezik je torej temeljno sredstvo sporaz

1. Letnik KAJ JE JEZIK? Jezik je sredstvo s katerim tvorimo besedila ter jih sprejemamo in poskušamo razumeti. Jezik je torej temeljno sredstvo sporaz 1. Letnik KAJ JE JEZIK? Jezik je sredstvo s katerim tvorimo besedila ter jih sprejemamo in poskušamo razumeti. Jezik je torej temeljno sredstvo sporazumevanja (komunikacije) sem uvrščamo BESEDNI JEZIK,

Prikaži več

ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje UČNI SMOTRI OPISNIKI Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI Učenec disciplinirano posluša sogovornike

ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje UČNI SMOTRI OPISNIKI Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI Učenec disciplinirano posluša sogovornike ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje disciplinirano posluša sogovornike in se ustrezno vključuje v razgovor; upošteva stališča sogovornikov; pozorno posluša in izlušči informacije iz besedil,

Prikaži več

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij.

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli - uvod Protokol je pravilo ali zbirka pravil, ki določajo načine transporta sporočil po računalniškem omrežju

Prikaži več

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV Predmetna komisija za nižji izobrazbeni standard matematika Opisi dosežkov učencev 6. razreda na nacionalnem preverjanju znanja Slika: Porazdelitev točk pri matematiki (NIS), 6. razred 1 ZELENO OBMOČJE

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

10_MatjazZalokar_BiserkaFortuna

10_MatjazZalokar_BiserkaFortuna Matjaž Zalokar, Biserka Fortuna Predstavitev Splošnega geslovnika COBISS.SI (SGC) Kaj je SGC? SGC je enoten abecedno urejen enciklopedični kontrolirani slovar, namenjen predmetnemu označevanju v sistemu

Prikaži več

Ada Vidovič Muha:

Ada Vidovič Muha: BESEDA BESEDOSLOVJE: 1. ožji smisel: proučuje besedo, njeno izrazno podobo in pomen 2. širši smisel: vključuje tudi besedotvorje nauk o besedi BESEDOTVORJE: proučuje podmnožico besed, ki so deljive na

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

(Microsoft Word - Angle\232\350ina)

(Microsoft Word - Angle\232\350ina) PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI Preverjanje znanja: je ugotavljanje predznanja in razumevanja snovi ter ni ocenjeno. Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno, način in oblika nista

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Dostopnost elektronskih virov za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja Kristina Janc ZSSML - 27. Seja TIFLO sekcije 22.3.2012 Možnost izkoriščanja elektronskih virov za slepe, slabovidne in

Prikaži več

TORBA, ALI SI PRETEŽKA?

TORBA, ALI SI PRETEŽKA? TORBA, ALI SI PRETEŽKA? RAZISKOVALNA NALOGA PODROČJE: BIOLOGIJA AVTORJI: ŽIVA BRGLEZ, KLEMEN KAČIČ, NINA-LANA VIDMAR MENTORICI: LJUDMILA GORNIK, JASMINA ŠTOLFA HRASTNIK, 2016 NAVDIH Delavnica Torba, da

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

Navodila za študente

Navodila za študente Moodle UM Verzija 3.5.1 Navodila za študente RCUM, Služba za IS Maribor, 2019 Kazalo 1 Prijava v Moodle UM... 3 2 Odjava iz Moodla UM... 3 3 Seznam učnih enot... 4 4 Navigacijski trak... 4 5 Bloki... 5

Prikaži več

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, 11. 11. 2017 1. in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 1. 20 2. 17 3. 20 4. 20 Skupaj 77 Opombe: pri 1. nalogi se tabela

Prikaži več

LETNA PRIPRAVA:

LETNA PRIPRAVA: Romana Janc, prof. Agata Bohinc LETNA PRIPRAVA: 1. Splošni del (strani 2 14) (povzeto iz Učnega načrta za angleščino, izdanega pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo, 2004)

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

PORAJAJOČA SE PISMENOST

PORAJAJOČA SE PISMENOST PORAJAJOČA SE PISMENOST v sklopu Šole za starše, dne 22. oktobra 2003 v Marjetici, predavateljica: dr. Branka Jurišić Predavanje se je začelo s komentarjem predavateljice, da nekateri starši forsirajo

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 11. 2018 11:05:49 3. a 18. 10. 2018 9. 10. 2018 3. a Matematika (MAT) 2. ura Pisno preverjanje Seštevanje in odštevanje s prehodom Računanje z neznanim členom Besedilne naloge Stran 1/18

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d

Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z d Oznaka prijave: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa»crp-2019«v letu 2019 (Uradni list RS, št. 35/2019, z dne 31. 05. 2019) PRIJAVNA VLOGA A. SPLOŠNI PODATKI

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar  Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - P051-A doc

Microsoft Word - P051-A doc [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *P051A30111* SPOMLANSKI ROK SLOVEN[^INA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 1 Raz~lemba neumetnostnega besedila Torek, 14. junij 2005 / 60 minut Dovoljeno dodatno gradivo

Prikaži več

Microsoft Word - N _moderacija.docx

Microsoft Word - N _moderacija.docx 2 N151-401-2-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo, da moderirano različico navodil za vrednotenje dosledno upoštevate. Če učenec pravilno reši nalogo na svoj način (ki je matematično korekten) in je to razvidno

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Smernice za spolno občutljivo rabo jezika

Smernice za spolno občutljivo rabo jezika Smernice za spolno občutljivo rabo jezika Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Uredili: Jasna Jeram, Mojca Šauperl Oblikovanje in tisk: Demago, d. o. o. Leto izdaje:

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N15164132* 9. razred TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ponedeljek, 11. maj 2015 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 9. razred RIC 2015 2 N151-641-3-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo,

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 PRAKTIČNI NAPOTKI ZA KAKOVOSTNA POJASNILA V IZJAVAH O UPRAVLJANJU November 2016 2 Vsebina I. Izjava o upravljanju družbe in izjava o skladnosti s kodeksom... 5 II. Pomen kakovostnih razkritij odstopanj

Prikaži več

4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, Grafi II Jure Senčar

4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, Grafi II Jure Senčar 4. tema pri predmetu Računalniška orodja v fiziki Ljubljana, 6.4.29 Grafi II Jure Senčar Relativna sila krčenja - F/Fmax [%]. Naloga Nalogo sem delal v Excelu. Ta ima vgrajeno funkcijo, ki nam vrne logaritemsko

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vsebina, podpis) izraženo voščilo/čestitka Pravopis in

Prikaži več

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov

4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenov 4.Racionalna števila Ulomek je zapis oblike. Sestavljen je iz števila a (a ), ki ga imenujemo števec, in iz števila b (b, b 0), ki ga imenujemo imenovalec, ter iz ulomkove črte. Racionalna števila so števila,

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Zaucer Marusic

Zaucer Marusic Zaucer Marusic 6/11/09 9:53 Page 1 JEZIKOVNO SVETOVANJE, PRAKSA IN IDEALI* Rok Žaucer Franc Marušič Fakulteta za humanistiko, Nova Gorica UDK 811.163.6 272:004.738.5 Povzetek Jezikovno svetovanje v obliki

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Spoštovani

Spoštovani Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja Predmetna komisija za slovenščino Predmetna komisija za matematiko Predmetna komisija za angleščino Predmetna komisija za nemščino Državni izpitni

Prikaži več

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer)

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) Aktiv učiteljev angleščine Gimnazije Nova Gorica (sprejeto

Prikaži več

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit PISANJE DIPLOMSKEGA DELA IN DIPLOMSKI IZPIT TEHNIČNI NAPOTKI Naloga naj bo natipkana po naslednjih navodilih: oblika prednje platnice, naslovne strani in hrbta diplomskega dela: Prednje platnice diplomskega

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira 1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira študentski svet FDŠ (v nadaljevanj ŠS) v sodelovanju

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE V 7. RAZREDU Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE V 7. RAZREDU Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE V 7. RAZREDU Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (v nadaljnjem besedilu IATEFL Slovenia)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx

Microsoft PowerPoint - Mocnik.pptx MATEMATIČNA PISMENOST IN MATEMATIČNI PROBLEMI Metoda Močnik in Alenka Podbrežnik KAJ NAS JE ZANIMALO? ugotoviti, v kolikšni meri so učenci uspešni pri samostojnem, nevodenemreševanju matematičnih besedilnih,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti

RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je bila pod vodstvom

Prikaži več

Mag. Marinka G rob I e r, logoped Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje UDK 6

Mag. Marinka G rob I e r, logoped Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje UDK 6 Mag. Marinka G rob I e r, logoped Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Govorni razvoj, razvojne težave in govorne motnje UDK 612.789:616.89-008.434-053.5 IZVLEČEK - Prvi del obravnava

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P173A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 5. februar 2018 POKLICNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 P173-A222-1-3 IZPITNA

Prikaži več

RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA

RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA RECENZIJA UČBENIŠKEGA GRADIVA INSIGHT PRE-INTERMEDIATE OSNOVNI PODATKI Naslov učbenika: Insight Pre-Intermediate avtorji: Jayne Wildman, Fiona Beddall Založba: Oxford University Press Sestavni deli gradiva:

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M15178112* SPOMLNSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Četrtek, 4. junij 2015 / 90 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali

Prikaži več

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN Bolniška ulica 11, 6330 Piran Program: GIMNAZIJA OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 1 1. LETNIK Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. letnik gimnazije. Pogoj

Prikaži več