Mesečna informacija o poslovanju bank. Julij 2022

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mesečna informacija o poslovanju bank. Julij 2022"

Transkripcija

1 Mesečna informacija o poslovanju bank 1

2 Kazalo Komentar 3 1 Ključna gibanja v bančnem sistemu 5 Glavne značilnosti in izkazi poslovanja bank 7 3 Obrestne mere bank 9 4 Kakovost kreditnega portfelja bank

3 Komentar Medletna rast posojil nebančnemu sektorju se je maja ponovno nekoliko zvišala, na,5 %, kar je posledica nadpovprečnega povečanja obsega stanovanjskih posojil. Hkrati se je povečevanje obsega posojil nefinančnim družbam (NFD) umirilo, obseg potrošniških posojil v bančnih bilancah pa je ostal podoben kot v predhodnih mesecih. Vloge nebančnega sektorja so se še naprej povečevale zaradi povečanja vlog gospodinjstev, njihove medletne rasti pa se po obsežnem povečanju vlog v predhodnih dveh letih pričakovano zmanjšujejo. Kakovost portfelja, merjena z deležem NPE in deležem skupine kreditnega tveganja, se je maja ponovno izboljšala. Dobiček pred obdavčitvijo je za skoraj petino zaostajal za lanskim v enakem obdobju. K temu je poleg nekoliko višjih operativnih stroškov prispevalo tudi neto oblikovanje oslabitev in rezervacij, medtem ko so jih lani banke sproščale. Obseg neto oslabitev in rezervacij ostaja glede na ustvarjen dohodek bank nizek, zlasti v luči precejšnjih makroekonomskih tveganj. Medletna rast bilančne vsote se je maja (5,4 %) še naprej umirjala po lanskem močnem povišanju. Letošnje povečanje bilančne vsote do vključno maja je z,5 mrd EUR znašalo slabo tretjino lanskega v enakem obdobju, povečanje vlog nebančnega sektorja pa manj kot četrtino. K povečanju virov financiranja so tudi maja največ prispevale vloge. K letošnjem povečanju naložb glavnino prispevajo krediti nebančnemu sektorju, maja pa so se povečale tudi terjatve do centralne banke. Sicer so banke letos ob povečani posojilni aktivnosti zmanjšale najbolj likvidne oblike naložb, kamor spadajo terjatve do centralne banke, vendar njihov delež v bilančni vsoti ostaja visok. Povečevanje kreditiranja nebančnega sektorja se je maja nadaljevalo z okrepitvijo medletne rasti na,5 %. Povečanje obsega posojil nebančnemu sektorju je maja zaostajalo za tistimi v prejšnjih mesecih. Obseg novih stanovanjskih posojil je bil močno povečan četrti mesec zapored, medletna rast obsega stanovanjskih posojil v bančnih bilancah pa je bila z 11,7 % ena najvišjih v evrskem območju. Obseg potrošniških posojil je maja stagniral, medletno pa je ostal nekoliko nižji (-,8 %). Povečanje obsega posojil NFD v bančnih bilancah je maja znašalo tretjino povprečnega mesečnega prirasta v prvih štirih mesecih, medletna rast pa se je ohranila blizu 1% in ostala ena najvišjih v evrskem območju. Podobno kot aprila, so k medletni rasti posojil NFD največ prispevala posojila družbam v dejavnosti trgovine, v predelovalnih dejavnostih in dejavnosti oskrbe z elektriko in vodo. Po namenu so največ prispevala posojila za druge namene in financiranje obratnih sredstev, posojila za investicije v osnovna sredstva pa so bila medletno nižja. Glede na velikost NFD se je medletna rast zvišala le pri posojilih velikim družbam, pri ostalih velikostnih razredih pa se je nekoliko znižala. Delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE) se je maja zmanjšal na 1,1 %. Pred tem se je pet mesecev ohranjal pri 1, %, po znižanju v drugi polovici lanskega leta. Zmanjšanje deleža NPE v maju izhaja iz znižanja v sektorju NFD, in sicer na, %, kar je za,3 odstotne točke manj kot konec leta 1. Zniževanje deleža NPE je prisotno predvsem pri majhnih (za,7 odstotne točke) in mikro družbah (za,6 odstotne točke), medtem ko pri srednjih in velikih družbah v letošnjem letu ni bilo večjih sprememb. Na ravni celotnega portfelja bank se je maja malo zmanjšal tudi delež izpostavljenosti s povečanim kreditnim tveganjem (skupine S), na 5,5 %, pri čemer letos po prerazvrščanju izpostavljenosti med manj tvegane najbolj izstopata portfelja NFD in stanovanjskih posojil. Delež skupine S se je v letošnjem letu zmanjševal v večini dejavnosti, z izjemo predvsem strokovnih, tehničnih in drugih storitvah. Pokritost NPE z oslabitvami in rezervacijami se še naprej povečuje in je maja dosegla 58,4 %, v primerjavi s 57,1 % ob koncu lanskega leta. 3

4 Vloge nebančnega sektorja so se tudi maja povečale (za 39 mio EUR), njihova medletna rast pa se je s 5,3 % nadalje umirjala. Rast je bila v primerjavi s koncem lanskega leta nižja za 3, odstotne točke, kar je posledica visokih neto prirastov lani v enakem obdobju. Vloge gospodinjstev so se maja povečale bolj kot v predhodnih mesecih (za 35 mio EUR), medletna rast vlog pa se je zvišala na 5,7 % medletno. Povečanje vlog gospodinjstev je v mesecih pred poletjem običajno zaradi izplačil regresov. Majsko povečanje predstavlja skoraj polovico letošnjega prirasta vlog gospodinjstev (67 mio EUR). Vloge NFD so se maja zmanjšale za 14 mio EUR, prav tako njihova medletna rast, na 3 %. NFD so pri bankah v letošnjem letu obseg vlog pri bankah zmanjšale za 454 mio EUR, vendar imajo podjetja pri bankah še vedno za visokih 8,5 mrd EUR vlog. Bruto dohodek v bančnem sistemu je letos primerljiv z lanskim, neto dohodek pa ob višjih operativnih stroških malo nižji. Rast neto obresti, ki je pozitivna od začetka leta, je maja znašala 3, % medletno, neto neobrestni prihodki pa so za lanskimi medletno zaostajali zaradi več enkratnih neobrestnih prilivov lani spomladi. Medletna rast neto opravnin, ki letos predstavljajo tri četrtine skupnih neobrestnih prihodkov, je maja kljub znižanju za okrog dve odstotni točki ostala visoka (1 %). Ustvarjen bruto dohodek bank je minimalno, za,1 % zaostajal za lanskim v primerljivem obdobju. Zaradi zvišanja operativnih stroškov za 4 % je neto dohodek zaostajal za lanskim za 6 %. Neto obrestna marža, izračunana za obdobje zadnjih 1 mesecev, je z 1,39 % ostala primerljiva s predhodnimi meseci, njeno zniževanje pa se je ustavilo. Dobiček bank pred obdavčitvijo je bil do maja s 174 mio EUR skoraj petino nižji kot v enakem obdobju lani. Zaostajanje dobička pred obdavčitvijo je ob medletno primerljivem bruto dohodku bank posledica malo višjih operativnih stroškov in vnovičnega oblikovanja neto oslabitev in rezervacij. Te so letos do vključno maja znašale 1,8 mio EUR, medtem ko jih so banke lani v enakem obdobju neto sproščale. Kljub poslabšanju zlasti mednarodnih gospodarskih obetov in precejšnjih gospodarskih tveganj pa oblikovanje neto oslabitev in rezervacij v mnogih bankah ni prisotno in skupaj dosega manj kot 3 % ustvarjenega bruto dohodka bank. Donosnost na kapital pred obdavčitvijo je letos znašala 8,6 % (ob upoštevanju dolgoročnega povprečja oslabitev in rezervacij bi znašala 3,6 %), kar je manj kot lani v enakem obdobju (,9 %) oziroma v celotnem letu 1 (11,3 %). Kapitalski položaj bančnega sistema je ostal soliden, likvidnost pa visoka. Količniki kapitalske ustreznosti so se v prvem četrtletju letos znižali zaradi višjega kreditiranja in nadaljnje konsolidacije bančnega sistema.1 Količnik skupne kapitalske ustreznosti na konsolidirani podlagi se je znižal na 17, % in je v primerjavi z evrskim povprečjem nekoliko povečal svoj zaostanek, količnik CET1 pa je z znižanjem na 15,7 % z evrskim povprečjem skoraj izenačen. Razlike v kapitalskih presežkih nad dodeljenimi kapitalskimi zahtevami ostajajo med bankami precejšnje, k čemur pomembno prispeva različna struktura in kakovost naložb bank. Primarna likvidnost, ki zajema denar v blagajni, sredstva pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah, se je maja povečala za,3 mrd EUR, petmesečno obdobje letošnjega leta pa kaže na zmanjšanje v višini 1, mrd EUR. Kljub zmanjšanju teh sredstev v bančnih aktivah, je ta maja še vedno bila visoka tako po obsegu kot po deležu v bilančni vsoti. Znašala je,3 mrd EUR oziroma več kot petino bilančne vsote. S postopnim zmanjševanjem likvidnih sredstev se zmanjšuje vrednost količnika likvidnostnega kritja (LCR). Ta je maja znašal 9 %, decembra lani pa npr. 31 %, vendar kljub temu ostal visoko nad regulatorno zahtevo ( %). 1 Kapital se je na ravni sistema zmanjšal zaradi nakupa banke s strani druge banke znotraj bančnega sistema, pri čemer bodo pozitivni učinki na kapital pripoznani z zamikom, kar bo pozitivno vplivalo na kapitalske količnike. 4

5 1 Ključna gibanja v bančnem sistemu Slika 1: Naložbe in posojila Naložbe bank medletno v % Posojila po sektorjih in vrstah posojil medletne rasti v % Posojila nebančnemu sektorju Finančna sredstva/vp Bilančna vsota Likvidna aktiva (terjatve do CB, VV do bank) Opomba: Kategorija "Finančna sredstva /VP" vključuje tudi dolžniške vrednostne papirje iz skupine kreditov in terjatev. *VV vloge na vpogled Vir:. Vir:. Posojila nebančnemu sektorju Posojila nefinančnim družbam Stanovanjska posojila gospodinjstvom Potrošniška posojila gospodinjstvom Slika : Nedonosne izpostavljenosti bank NPE, NPL in terjatve v zamudi nad 9 dni, stanja in deleži Delež NPE po skupinah komitentov v mrd EUR v % Vir: Zamude nad 9 dni (levo) NPE (levo) Delež zamud nad 9 dni (desno) Delež NPE (desno) Delež NPL (desno) NFD Obrtniki Tujci Skupaj NPL Vir: Prebivalstvo DFO Skupaj NPE 5

6 Slika 3: Vloge in kazalniki donosnosti Vloge po sektorjih Donosnost na kapital (ROE), neto obrestna marža ter stroški oslabitev in rezervacij v bilančni vsoti medletne rasti v % v % (1-5) Vloge nefinančnih družb Vloge gospodinjstev Vloge nebančnega sektorja ROE (levo) Neto obrestna marža (desno) Neto oslab. in rez. v bilančni vsoti (desno) Vir:. Opomba: Kazalnika neto obrestna marža na obrestonosno aktivo in neto stroški oslabitev in rezervacij na bilančno vsoto sta vedno izračunana za zadnjih 1 mesecev. Donosnost na kapital (ROE) pred obdavčitvijo je znotraj leta izračunan kumulativno do vključno zadnjega razpoložljivega podatka. Vir:. Slika 4: Kazalniki likvidnosti in solventnosti Količnik likvidnostnega kritja (LCR) Količnika kapitalske ustreznosti na konsolidirani osnovi v primerjavi z evrskim območjem v mrd EUR v % Q3Q4Q1 Likvidnostni blažilnik Neto likvidnostni odliv Količnik likvidnostnega kritja LCR (desno) Opomba: Vodoravna črta označuje minimalno zahtevano raven LCR ( %) v skladu z regulativo CRR. Vir:. Skupna KU SI Količnik CET1 SI Skupna KU EMU Količnik CET1 EMU Vir:, ECB (SDW). 6

7 Glavne značilnosti in izkazi poslovanja bank 1 Tabela 1: Bilanca stanja bank in hranilnic po stanju Stanje Strukt. Stanje Strukt. Stanje Strukt. Prir. v mio EUR Rast v % Stanja v mio EUR; rasti v % dec.8 v % dec.1 v % maj. v % maj. v maj. medlet. Aktiva , 48.5, , 71,1 5,,6 5,4 Denar v blagajni, stanje na rač. pri CB in vpogl. vl. pri bankah 1.5, ,8.88 1,1 96,9-1.7,4 3, 5,1 Krediti bankam po odpl. vrednosti (vklj. s CB) 4.1 8, , ,3-9,5 48,9-6,4 3, domačim bankam.673 5, , 6 1,3-9,3 153,8-1,5 -,5 tujim bankam , 1.78, 974, -,3-5, -9,3 5,7 kratkoročni krediti bankam.56 4,3 46,9 57 1, -61,8 146,1-9,7 85, dolgoročni krediti bankam.46 4, ,3 1.1,1-47,8-97, -4,5-17,3 Krediti nebančnemu sektorju* , , , 184,7 1.79,8,7,5 od tega nefinančnim družbam.6 4, ,3.33,6 54,1 733,3,5 11,9 gospodinjstv om , , ,9,3 49,,9 7,8 od tega stanovanjski , ,9 91,7 37,5 1, 11,7 potrošniški.47 5, ,1,3 -,9, -,8 državi 56 1, , ,9 -,1-48, -,1-3,4 drugim. fin. org..89 5, , ,, 1,4,7 4,4 tujcem.515 5, , ,5 19,6 75,9 1, 6,4 Druga finan. sr. iz skupine kred. in terj. (po odpl. vredn.), 148,3 149,3-46,3,3-3,8 -,6 Vrednostni papirji (VP)/finančna sredstva (FS)** , , ,8-65, 35,5 -,7-6,7 a) FS v posesti za trgovanje 1.177,5 5,1 75, -,6 4,9-1,4 3,6 od tega dolžniški VP 571 1, 1, 1, -1,8, -63,7-67,...dolžniški VP države 56,1 1, 1, -1,8, -63,7-67, b) FS, obvezno merjena po PV, 95, 97, -,9,4 -,9 14,3 od tega dolžniškivp, 3, 3, -,1, -,1 19,6 c) FS, določena za merjenje po PV prek PI 179,4,,,,,, od tega dolžniški VP 163,3,,,,,, dolžniški VP države,,,,,,, d) FS merjena po PV prek DVD , , , -186,8-537,8-4,1-19,8 od tega dolžniški VP , ,8 4. 8,6-186,1-533,4-4, -,4 dolžniški VP države.875 6, , ,7-173,8-344,9-5,9-1,8 e) Dolžniški VP po odplačni vrednosti , , ,4 133,4 815,9 3,4 1, od tega dolžniški VP države 1.18,5.48 4, ,8 131,8 584,9 4,9 3,3 Naložbe v kap. odvianih družb, obvl. družb in pridruž. družb 67 1,3 945, 1.3,1 18,1 78, 1,8,3 Ostala aktiva 98 1, , ,5-7,7 16,7-1, -4, Pasiva , 48.5, , 71,1 5,,6 5,4 Finančne obveznosti, merjene po odplačni , , , 71, 671,8,6 6,3 a) Fin. obveznosti do CB (Evrosistema) 1.9, , ,4-1,7-177, -,1 55, b) Obveznosti do bank , , ,8-98,6 155,7-5, -,4 od tega do domačih bank.65 4, , ,7-37,3 165,7-4,4 1,9 od tega do tujih bank ,6 1.66, 1.56, -61,3 -, -5,5-31,9 c) Obveznosti do neban. sekt. (vloge NS) , , ,9 391,6 311, 1,1 5,3 od tega do nefinančnih družb (podjetij) , , ,5-139,7-453,6-1,6 3,1 gospodinjstev , , ,5 34,5 671,6 1,3 5,7 države ,9 1.5,1 1.4,1 16,3 34,4 18,5 16,3 drugih finančnih organizacij 1.65, 1.417, ,1 85,6 4,6 6, 18,1 tujcev 475 1, 1.93,7 1.6,6-3,3-33, -1,8-7,3 d) Dolžniški vrednostni papirji 1.76,7 1.5, , -,6 9,1 -, 3,3 e) Ostale finančne obveznosti, merjene ,3 3,7 41,8-17,5 89,7-4,1,7 Rezervacije 176,4 151,3 148,3 1,7-3,5 1, -14,9 Kapital 4. 8,4 5.61, ,1 11, -118,, -,3 Ostala pasiva 638 1,3 3,5 195,4-13, -8, -6,3-17,4 Bilančna vsota , 48.5, , 71,1 5,,6 5,4 Opombe: * Krediti nebančnemu sektorju brez namena za trgovanje so opredeljeni na podlagi "Metodologije za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja" in zajemajo kredite in druga finančna sredstva določene po odplačni vrednosti (iz A. VI), po pošteni vrednosti (PV) prek PI (iz A.III) in po PV prek DVD (iz A.IV). **Finančna sredstva/vrednostni papirji v aktivi zajemajo celotna finančna sredstva iz A.II., vključno s krediti namenjenimi trgovanju, iz ostalih skupin finančnih sredstev (A.III., A.IV. in A.V.) so zajeti lastniški in dolžniški vrednostni papirji, brez kreditov. ***K skupnim finančnim obveznostim merjenim po odplačni vrednosti so v letu 8 zajete tudi obveznosti bank do centralne banke. **** Do vključuje podrejene obveznosti, z metodologijo MSRP9 je postavka "podrejene obveznosti" ukinjena, te obveznosti so vključene med obveznosti do bank. Vir:. 7 Podatki o poslovanju bank v tej publikaciji temeljijo na knjigovodskih podatkih bank, ki se metodološko razlikujejo od statističnih podatkov. Podatki o posojilih se razlikujejo še zato, ker podatki v tej publikaciji vključujejo tudi posojila tujcem, upoštevajo neto princip (zneski zmanjšani za popravke vrednosti) ter ne vključujejo netržnih vrednostnih papirjev.

8 Tabela : Izkaz poslovnga izida, 1 in Strukt. 1 Strukt. 1 Strukt. Strukt. Medl. rast. v mio EUR; rasti v % v % v % jan.-maj. v % jan.-maj. v % jan.- maj. / jan.- maj. 1 Prihodki od obresti 754, 737, 39,9 31,9 3,9 Odhodki od obresti 114,9 11, 5, 53,7 7, Čiste obresti 639,1 47, 65, 51,9 59,8 5,7 68,3 54,4 3, Neobrestni prihodki 71, 53, 58,5 48,1 33,5 47,3 4,8 45,6-3,7 od tega neto opravnine 39,7 4, 377,3 31,3 15,1 3,4 168, 34,1 1,1 od tega čisti dobički/izgube iz FS in 16, 1, 17,7 1,5 9,6 1,9 16,1 3,3 69 obvez. namenjenih trgovanju Bruto dohodek 1.36,1, 1.5,6, 493,3, 493,, -,1 Operativni stroški -718,4-5,8-717,1-59,5-94,7-59,7-36,3-6,1 4, Neto dohodek 641,6 47, 488,5 4,5 198,6 4,3 186,7 37,9-6, Neto oslabitve in rezervacije -169,6-1,5 73,7 6,1 14,,8-1,8 -,6-191,4 Dobiček pred obdavčitvijo 47, 34,7 56, 46,6 1,6 43,1 173,9 35,3-18, Davki -1,7-36,9-1,4 -, -6,6 Dobiček po obdavčitvi 45,3 55,3 191, 153,9-19,5 Vir:. Tabela 3: Nekateri kazalci poslovanja v % jan.-maj. jan.-maj. Profitabilnost 1 maj.1 maj. (za zadnjih 1 mesecev) (za zadnjih 1 mesecev) Marža finančnega posredništva* 3,5,88 3,1 3,13 3,16,58,64,48 3,9,5 Donosnost aktive pred obd. (ROA),99 1,19 1,38 1,48 1, 1, 1,13,87 1, 1,9 Donosnost kapitala pred obd. (ROE) 7,96 9,58 11,7 1,16 9,57 11,33,88 8,59,86,43 Obrestna marža na obrest. aktivo 1,91 1,83 1,84 1,79 1,57 1,41 1,46 1,4 1,49 1,39 Neto neobrestni prih./oper. stroški 68,53 6,67 71,93 8,84,35 8,95 79,3 73,37,18 78,46 Stroški poslovanja Stroški dela/povp. aktiva 1,1 1, 1, 1,,9,85,85,8,87,84 Drugi stroški/povp. aktiva,8,78,73,77,77,69,71,7,77,68 Kvaliteta aktive Popravki in prilagoditev vrednosti za kreditne izgube kreditov bančnemu in nebančnemu sektorju, brez namena za trgovanje v bruto aktivi Bruto dohodek/povp. akt.* Vir:. 5,38 4,9,64 1,53 1,59 1,14 1,37 1,13 / / 8

9 3 Obrestne mere bank Tabela 4: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evrskem območju za nove posle sklenjene z variabilno obrestno mero Obrestna mera Stanovanjska Gospodinjstvom Potrošniška do 1 mio EUR Posojila Podjetjem nad 1 mio EUR do 1 leta Vloge gospodinjstev nad 1 letom v % ECB EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.16, 1,8, 4,7 4,,3 3,5 1,4 1,1,4,,5,5 dec.17, 1,7, 4,5 4,4,1 3,6 1,3 1,1,3,1,5,5 dec.18, 1,6 1,9 4,9 4,6, 3, 1,3,7,3,,5,6 dec.19, 1,5 1,8 5,4 4,6 1,9 3,3 1,,9,,,5,3 dec., 1,3 1,8 5, 4,5 1,8 3,1 1,3,3,,1,5,3 dec.1, 1,3 1,6 5,1 4,7 1,7, 1,1 1,1,,,5, jan., 1,3 1,5 5,6 4,7 1,8,1 1, 1,7,,,4, feb., 1,4 1,6 5,4 4,7 1,7, 1,1,7,,,4, mar., 1,4 1,5 5,5 4,7 1,7 1,9 1, 1,,,,5,1 apr., 1,4 1,5 5,8 4,5 1,8, 1,,7,,,5,1 maj., 1,5 1,5 5,9 4,7 1,7,1 1, 1,4,,,5, Opomba: Vloge gospodinjstev so razčlenjene po ročnosti, ne glede na način obrestovanja (skupaj so združene fiksne in variabilne obrestne mere). Vir:, ECB. Tabela 5: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evrskem območju za nove posle sklenjene s fiksno obrestno mero Stanovanjska Gospodinjstvom Potrošniška do 1 mio EUR Posojila Podjetjem nad 1 mio EUR v % EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.16 1,8,6 5,5 6,, 3, 1,6, dec.17 1,9,9 5,4 6,1, 3,4 1,5 1,8 dec.18 1,9,9 5,5 6,, 3,3 1,6 1,5 dec.19 1,4,7 5,3 6, 1,7 3,5 1,4 1,1 dec. 1,3, 5,1 6, 1,7 3,3 1,3 1,7 dec.1 1,3 1,7 5,1 6, 1,6, 1, 1, jan. 1,3 1,7 5,3 6, 1,7,6 1,3 1,1 feb. 1,4 1,7 5,3 6, 1,8,7 1,5 1,7 mar. 1,5 1,7 5,3 5,9 1,8,4 1,5 1,4 apr. 1,6 1,8 5,4 6, 1,9,5 1,6 1,3 maj. 1,8 1,9 5,6 6,1,1,7,, Vir:, ECB. 9

10 4 Kakovost kreditnega portfelja bank Tabela 6 3 : Nedonosne izpostavljenosti po skupinah komitentov maj. maj. dec. dec.1 apr. maj. dec. dec.1 apr. maj. Nefinančne družbe , ,9,3,1, velike , ,1,9,9,8 MSP , ,7 3,7 3,5 3,3 DFO , ,6,,, Gospodinjstva , ,1,1 1,9 1,9 obrtniki 719 1, ,3 3,9 3,6 3,6 prebivalstvo 1.33, ,, 1,8 1,8 potrošniška posojila.531 4, , 3,7 3,6 3,6 stanovanjska posojila , ,7 1,6 1,4 1,4 druga posojila.131 4, ,3 1, 1,1 1,1 Tujci , ,3,3,4,4 Država ,7 8,,,, Banke in hranilnice 945 1,8,,,, Centralna banka ,6,,,, Skupaj , ,9 1, 1, 1,1 Vir:. Izpostavljenosti v mio EUR v % v mio EUR Nedonosne izpostavljenosti (NPE) v % Tabela 7 : Nedonosne izpostavljenosti do nefinančnih družb po dejavnostih Izpostavljenosti v mio EUR v % Nedonosne izpostavljenosti (NPE) Delež NPE v % v mio EUR maj. maj. dec. dec.1 apr. maj. dec. dec.1 apr. maj. Kmetijstvo, gozdarstvo, rib., rud. 144,9 3 3, 1,5 1,4 1,3 Predelovalne dejavnosti , ,3 1,5 1,5 1,4 Elektrika, plin in voda, saniranje ok , ,6,5,4,3 Gradbeništvo 1.6, ,8,8,7,5 Trgovina , ,,8,6,4 Promet in skladiščenje 1.656, ,5 1,3 1,1 1,1 Gostinstvo 558 3, ,8 13,3 14,1 14,1 Informacije in komunikacije 634 4, ,9,7,6,6 Finančno posredništvo 1 1,4,,1,, Poslovanje z nepremičninami 78 4, ,1,9,8,7 Strokovne in druge poslovne dej , ,7,9,9,8 Izobraževanje, zdravstvo, javna upr. 145, ,8,8,6 1,9 Rekreacija, kultura in dr. dej. 111, ,5 5, 1,6 1,6 Skupaj 16.16, ,9,3,1, Vir:. 3 Podatki o nedonosnih izpostavljenostih so izračunani na podlagi spremenjenega poročanja bank po Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij v skladu s CRD IV oz. EBA definicijo, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 15/7 (Uradni list EU, št. 48/15 z dne..15).

11 Tabela 8: Izpostavljenosti po skupinah kreditnega tveganja po skupinah komitentov dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. Nefinančne družbe 84,7 87,5 89, 1,3, 9, 3,,3, velike 88,4 91,9 93,3, 7, 5,9 1,5,9, MSP 81, 83,4 85,1 14,5 13,1 11,8 4,5 3,5 3, DFO 99, 99,5 99,7,3,,1,6,, 4 3 Gospodinjstva 89,4 88,4 89,6 8,5 9,5 8,5,1,1 1, obrtniki 84,3 8,3 84,9 11,3 13,8 11,5 4,3 3,9 3, prebivalstvo 89,7 88,8 89,9 8,3 9,3 8,3,, 1, potrošniška posojila 89,6 85,1 86,5 7, 11, 9,8 3, 3,7 3, stanovanjska posojila 88,3 89,5 9,5, 8,9 8,1 1,7 1,6 1, druga posojila 94,6 9,5 91,5 4,1 8,3 7,3 1,3 1, 1, Tujci 94,5 96,8 96, 4,6,9 3,6 1,,3, Država 99, 99,1 98,6,6,9 1,4,,, Skupaj 91,9 93, 93,4 6,5 5,8 5,5 1,6 1, 1, Vir:. Deleži v % Izpostavljenost v skupini S1 S S3 v mio EUR Tabela 9: Izpostavljenosti po skupinah kreditnega tveganja po dejavnosti nefinančnih družb dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. Kmetijstvo, gozd., rib., rud. 85, 91, 9,6 11,8 7,4 6,1 3, 1,5 1,3 1 9 Predelovalne dejavnosti 8,6 86,8 87,7 17,1 11,7,8,3 1,5 1, Elekt., plin in voda, sanir.okol. 96,1 96,9 97,1 3,3,6,6,6,5, Gradbeništvo 84,5 9,8 93,9,7 6,5 3,7 4,8,7, Trgovina 88, 89, 9, 8, 7,9 7,4 3,8,8, Promet in skladiščenje 93,8 9, 93, 4,7 6,5 5,7 1,5 1,3 1, Gostinstvo 44,1 3,8 39,7 46,7 54,4 46,7 9, 1,8 13, Informacije in komunikacije 9,1 96,8 97,3 7,,5,1,9,7, Finančno posredništvo 99,1 95,7 98,,8 4, 1,9,,1, Poslovanje z nepremičninami 86, 91, 93,1 9,7 8, 6,1 4,1,9, Strokovne in druge posl. dej. 85,5 86,5 86,,8,5 11, 3,7,9, Izobraževanje, zdr., jav.upr. 85,4 88,6 86,,8 8,6 1, 3,8,8 1, Rekreacija, kult. in dr. dejavn. 47,8 38,6 4,3 45,7 56, 56, 6,5 5, 1, Skupaj 84,7 87,5 89, 1,3, 9, 3,,3, Vir:. Deleži v % Izpostavljenost v skupini S1 S S3 v mio EUR 11

12 Tabela : Pokritost NPE in skupin kreditnega tveganja z oslabitvami in rezervacijami, po skupinah komitentov Skupine kreditnega tveganja NPE S1 S S3 dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. dec. dec.1 maj. Nefinančne družbe,7,4,4 5,6 4,4 4, 5,5 57, 59, 46,5 57,4 59, DFO,5,4,3 1, 1,6 1, 54,3 9,8 9,7 54, 9,8 9,7 Gospodinjstva,3,,3 4,7 4,3 4,3 51, 53,9 54,8 51,1 53,9 54,8 obrtniki 1,,9,9 5,8 5,1 5,3 46,4 5,6 53,4 46,4 5,8 53,6 prebivalstvo,3,, 4,6 4, 4,3 51,8 54, 55, 51,7 54, 55, potrošniška posojila,6,4,3 8,4 6, 6,1 6,9 64,3 65,7 61, 64,3 65,6 stanovanjska posojila,,, 3,7 3,9 3,9 43,4 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 druga posojila,3,, 3,3,7,8 58,8 6,8 63,9 58, 63,6 64,7 Tujci,3,, 3,7 4,3 5, 78,1 77, 8, 65,1 77, 8,3 Država,1,1,1 3,6,8,5 93,9 9,8 9,8 93,9 9,8 88,7 Skupaj,3,, 5,1 4,3 4,3 55, 57, 58,7 5,3 57,1 58,8 Vir:. 1

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

1

1 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

1

1 JUNIJ 17 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel.: (1) 471 9 Faks: (1) 21 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine maja 17, razen če ni

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

MAJ 2014

MAJ 2014 MAJ 14 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel: (1) 471 9 Faks: (1) 1 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca aprila 14, razen če ni posebej

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 2 KLJUČNI KAZALCI ZA SKUPINO zneski v postavke Poslovni izid 2018 2017 indeks 2018/2017 2016 2015

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Letno poroèilo 2014

Letno poroèilo 2014 Letno poroèilo 2014 LETNO POROÈILO DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d. ZA LETO 2014 Uprava banke»lanica uprave Mojca Štajner Predsednica uprave Sonja Anadolli Ljubljana, marec 2015 A) POSLOVNO PORO»ILO KAZALO

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Letno poročilo Junij 2016

Letno poročilo Junij 2016 Letno poročilo Junij 2016 Uvodna beseda predsednika Odbora za finančno stabilnost Pred vami je tretje letno poročilo Odbora za finančno stabilnost, pristojnega za oblikovanje makrobonitetne politike v

Prikaži več

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12 BILTEN December 2013 Leto 22, štev.: 12 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več