N A V O D I L A Z A I Z P O L N J E V A N J E D O M A Č I H I N M E D N A R O D N I H P L A Č I L N I H N A L O G O V. Priročnik za uporabnike

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "N A V O D I L A Z A I Z P O L N J E V A N J E D O M A Č I H I N M E D N A R O D N I H P L A Č I L N I H N A L O G O V. Priročnik za uporabnike"

Transkripcija

1 N A V O D I L A Z A I Z P O L N J E V A N J E D O M A Č I H I N M E D N A R O D N I H P L A Č I L N I H N A L O G O V Priročnik za uporabnike

2 K A Z A L O 1. UVOD VRSTE OBRAZCEV UPORABA OBRAZCA UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG - UPN Oblika in vsebina univerzalnega plačilnega naloga - UPN Vzorec obrazca UPN Izpolnjevanje podatkov na obrazcu UPN Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Referenca SI Referenca RF Šifrant kod namena plačila UPORABA OBRAZCEV ZA MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE Negotovinski prenos sredstev na račun prejemnika pri tuji banki Negotovinski prenos sredstev z nostro čekom Nalog za dvig tuje gotovine D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov I

3 1. UVOD Za pravočasno in pravilno izvršitev plačilne transakcije je bistvenega pomena pravilno izpolnjevanje plačilnih nalogov. Posebej pomembno je pravilno izpolnjevanje podatka referenca prejemnika, ki omogoča zapiranje obveznosti pri prejemniku plačila. V primeru napačnih podatkov se pri vplačilih na javno finančne račune plačnik (dolžnik) vodi kot dolžnik, saj se terjatev zaradi pomanjkljivih podatkov ne zapre. Nepopolni podatki povzročajo tudi dodatne stroške zaradi dodatnega pridobivanja informacij, reševanja reklamacij ter časovno zakasnitev pri knjiženju priliva na prejemnikov račun. 2. VRSTE OBRAZCEV Pristop Slovenije v shemo SEPA kreditnih plačil, pomeni za vse uporabnike uvedbo SEPA plačilnega naloga. Za izvajanje plačilnih transakcij se uporabljajo naslednji obrazci: univerzalni plačilni nalog obrazec UPN, namenjen izvajanju tako gotovinskih kot negotovinskih plačilnih transakcij na območju SEPA. interni nalogi, ki se uporabljajo znotraj banke za področje gotovinskega in negotovinskega poslovanja, plačilni nalog za tujino. 3. UPORABA OBRAZCA UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG - UPN 3.1 Oblika in vsebina univerzalnega plačilnega naloga - UPN Univerzalni plačilni nalog - UPN (v nadaljevanju obrazec UPN) je standardiziran obrazec, ki je namenjen za negotovinska plačila, gotovinska plačila, pologe in dvige gotovine. Uporablja se za domača in čezmejna plačila v evrih. Obrazec UPN je namenjen za ročno in strojno izpolnitev podatkov. Pri ročnem izpolnjevanju je potrebno podatke vpisati tako, da se v posamezna okenca v poljih vpiše ena črka oziroma številka z modro ali črno barvo. Obrazec UPN Sestavljata 2 dela: nalog za plačilo - desni del, talon - levi del Vzorec obrazca UPN D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 1 / 19

4 3.1.2 Izpolnjevanje podatkov na obrazcu UPN Nalog za izplačilo - desni del Predel - PLAČNIK: IBAN - v polje se vpiše številka transakcijskega računa v strukturi IBAN (SI ). Polje se izpolni v primeru negotovinskega plačila ali v primeru dviga gotovine v breme transakcijskega računa. V primeru gotovinskega plačila ali pologa gotovine se polje pusti prazno. Referenca polje je namenjeno za vpis reference, ki jo lahko določi plačnik. Pri izpolnjevanju polja se priporoča uporaba standardizirane reference, ki se oblikuje v skladu z vsakokrat veljavnimi Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so objavljena na spletnih straneh Združenja banka Slovenije Pregled možnih referenc je opisan v točki 4.2 teh navodil. Ime in naslov - ime, priimek in naslov plačnika oziroma naziv in sedež plačnika. Koda namena obvezno polje namenjeno vpisu kode namena plačila. Kode namenov plačil so štirimestne in so namenjene uporabi na območju in po pravilih SEPA. Koda namena se uporablja za podrobnejšo in točnejšo opredelitev namena plačilne transakcije. Seznam kod je objavljen na spletnih straneh Združenja bank Slovenije Šifrant kod namenov plačil je opisan v točki 3.3 teh navodil Namen/ rok plačila - v polje se vpiše podatek o namenu in roku plačila. Podpis plačnika (neobvezno žig) - polje je namenjeno podpisu in žigu, v kolikor ga uporabnik pri svojem poslovanju uporablja. Nujno - okence se označi z znakom X, kar pomeni, da bo nalog izvršen kot nujno plačilo. Predel - PREJEMNIK: Znesek - v polje se vpiše znesek plačila. Znesek se vpiše z desno poravnavo, decimalno vejico in centi. Datum plačila - v polje se vpišete datum izvršitve plačila v obliki DD.MM.LLLL. BIC banke prejemnika - v polje se vpiše bančno identifikacijsko kodo, ki jo imajo ponudniki plačilnih storitev, vključeni v SEPA register bank. Vpis podatka je obvezen le pri čezmejnih plačilih. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 2 / 19

5 IBAN - če je transakcijski račun prejemnika plačila v RS, se v polje vpiše številka transakcijskega računa v strukturi IBAN v obliki SI56 XXXX XXXX XXXX XXX, oziroma v obliki AAXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX, če je transakcijski račun prejemnika plačila v čezmejnem SEPA območju. V primeru dviga gotovine se polje pusti prazno. Referenca - polje je namenjeno za vpis reference, ki jo lahko določi prejemnik plačila. Pri izpolnjevanju polja veljajo ista pravila kot so opisana pri izpolnjevanju polja referenca iz predela PLAČNIK. Ime in naslov - ime, priimek in naslov prejemnika plačila oziroma naziv in sedež prejemnika plačila. Talon - levi del Izdajatelj obrazca UPN oz. plačnik podatke iz naloga za plačilo prepiše v ustrezna polja na talonu. Vzorec domačega plačilnega naloga - obrazec UPN Vzorec čezmejnega plačilnega naloga obrazec UPN D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 3 / 19

6 3.2 Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc S pravili se določa način oblikovanja in uporabe standardiziranih referenc pri izvrševanju plačilnih transakcij. Namen pravil je z uporabo standardiziranih referenc zagotavljati večjo točnost podatkov. S tem se zmanjšuje možnost nastanka napak in omogoča večjo avtomatizacijo v celotnem procesu obdelave plačilnih transakcij, od plačnika do končnega prejemnika plačil. Uporaba standardiziranih referenc se priporoča pri izvrševanju domačih in čezmejnih plačilnih transakcij. S pravili SEPA se na območju SEPA uvaja uporaba reference po standardu ISO 11649:2009(E). Za namene tega dokumenta se uporabijo naslednji termini in definicije: Referenca Referenca kot splošni termin. Predstavlja niz znakov, ki so lahko številke in/ali črke, in ki enolično določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.). Referenca SI Slovenska referenca. Označena je s predpono SI, ki ji sledi niz številk, zapisanih skladno s temi pravili. Referenca RF Referenca po standardu ISO 11649:2009(E). Priporočena je s pravili SEPA za kreditna in debetna plačila in je označena s predpono RF, ki ji sledi niz številk in/ali črk. Referenca (v uporabi tudi kot:»sklic na številko«,»kreditna referenca«ali»strukturirana kreditna referenca) se uporablja pri izvrševanju plačilnih transakcij kot enolična oznaka dokumenta ali dogodka. Sestavljena je iz številk in/ali črk skladno s temi pravili. Referenco praviloma določi prejemnik plačila in jo sporoči plačniku (npr. izda račun, obračun, pošlje pogodbo, plačilni nalog). Namenjena je avtomatski prepoznavi plačil ter avtomatskemu usklajevanju evidenc oziroma postavk v postopku knjiženja prejetih plačil. S tem je omogočena poenostavitev postopkov povezanih s prejetimi plačili. Referenca se v postopku izvrševanja plačilnih transakcij pri ponudnikih plačilnih storitev prenaša od plačnika do prejemnika plačila nespremenjena tako, kot jo je zapisal plačnik in predložil v izvršitev ponudniku plačilnih storitev Referenca SI Z referenco SI se omogoča nadaljnja uporaba modelov za sklic na številko odobritve in obremenitve, ki so bila opredeljena v Navodilu za oblikovanje in uporabo modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve v plačilnem prometu (ZBS, junij 2006). Struktura reference SI: na 1. in 2. mestu: konstanta SI na 3. in 4. mestu: številka modela od 5. do 26. mesta: vsebina modela, ki je sestavljena iz največ 22 znakov, od tega do 20 številk in največ dva vezaja Primer vizualnega zapisa: SI Primer elektronskega zapisa: SI D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 4 / 19

7 Pregled in vsebina osnovnih modelov za zapis reference plačnika oz. prejemnika plačila ter pojasnila za njihovo uporabo Številka modela Vsebina modela (razdelitev polja in pozicija kontrolnih številk v modelu) Število sklopov ( P) Obvezno Dovoljeno 00 P1 - P2 - P (P1 - P2 - P3) K P1 - (P2) K - (P3) K (P1) K - (P2) K - (P3) K (P1) K - P2 - (P3) K (P1) K - P2 - P P1 - (P2 - P3) K P1 - (P2) K - P (P1 - P2) K - (P3) K (P1 - P2) K - P (P1) K - (P2 - P3) K (P1) K - (P2) K - P (P1) K (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) K - P (P1) K - (P2) K - P (P1) K - P2 - P (P1) K - (P2) K - P Uporabnik sam izbere številko modela in število podatkov v vsebini modela, ki jih bo uporabljal za številčno označevanje reference. Številka modela je dvomestni podatek, ki ga uporabnik vpiše v polje referenca za predpono SI (primer v Prilogi 1) in tako določi način kontrole vsebine modela. Vsebina modela je lahko izpisana z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 - P2 - P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih znakov, tako da vsi trije podatki skupaj nimajo več kot 20 številčnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev (eden ali dva). Izjema je model 12, kjer je dolžina podatka (P1) 13 znakov, vključno s kontrolno številko. Pri plačilnih nalogih z OCR vrstico je obvezna uporaba reference po modelu 12 (primer v Prilogi 1). Podatek P1 se v OCR vrstici zapiše z vodilnimi ničlami. Če je vsebina modela izkazana z enim podatkom velja, da je to podatek P1, če je izkazana z dvema podatkoma, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in P3 se vpišeta brez vodilnih ničel. Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in je njen sestavni del. Izračunana je po modulu 11. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 5 / 19

8 Uporaba modela Izbira številke modela je odvisna od odločitve uporabnika, kateri podatki (P) v informaciji morajo biti pod računalniško kontrolo (Pn)K. Model 00 se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne številke, vendar morajo ustrezati splošnim kontrolam, opisanih v točki 4.1. Model 01 se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko. Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke. Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3 ločeno kontrolno številko. Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke. Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke. Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke. Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno številko. Podatka P1 in P3 nimata kontrolne številke. Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima ločeno kontrolno številko. Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke. Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno kontrolno številko. Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke. Model 12 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko in je dolžina podatka P1 skupaj s kontrolno številko največ 13 znakov. Podatka P2 in P3 nista dovoljena. Modeli 18, 19, 28, 38, 40, 41, 48, 49 in 51 se uporabljajo, ko imata podatka P1 in P2 ločeno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke. Model 21 in 31 se uporabljata, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke. Model 55 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke. Model 58 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke. Uporablja se izključno za posle spremljanja upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa. Model 99 se uporablja brez podatkov P1, P2 in P3. Dodatni modeli kontrole pri vplačevanju davkov, prispevkov in ostalih javnofinančnih prihodkov Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov z vsemi spremembami in dopolnitvami je objavljen v Uradnem listu RS. Poleg podračunov, na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javno finančne prihodke, predpisuje tudi druge obvezne podatke, ki morajo biti vpisani na nalogu za izvedbo plačilne transakcije. Ti podatki pomenijo referenco za prejemnika, sestavljeni so iz modela kontrole in sklica na številko odobritve in morajo biti vpisani v polje referenca na obrazcu UPN. Seznam podračunov in modeli referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju obveznih dajatev je objavljen na spletni strani V primeru napačnih podatkov so ponudniki plačilnih storitev glede na določila pravilnika dolžni plačilno transakcijo zavrniti. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 6 / 19

9 Model 09 za nakazila proračunskim uporabnikom se uporablja pri plačevanju dajatev v naslednji obliki: (P1-P2)K-(P3) Podatek P1 vsebuje osemmestno davčno številko proračunskega uporabnika ter kontrolno številko izračunano po modulu 11 (7+1 številčni znak) Podatek P2 vsebuje tri do sedem mestno številko konta iz kontnega načrta Davčne uprave RS, in skupna kontrolna številka izračunano po modulu 11, Podatek P3 je opcijski (sklep, odločba.) dolžine 8 znakov Model 11 za nakazila proračunskim uporabnikom se uporablja pri plačevanju dajatev v naslednji obliki: (P1)K-(P2)K-(P3) Podatek P1 vsebuje štirimestno šifro proračunskega uporabnika ter kontrolno številko izračunano po modulu 11 (4+1 številčni znak) Podatek P2 vsebuje šestmestno šifro podkonta ter kontrolno številko izračunano po modulu 11 ( 6+1 številčni znak) Podatek P3 je opcijski (številka računa, leto...) dolžine 8 znakov Pravilnost podatka P2 se preverja v kombinaciji z računom proračunskega uporabnika, prvi podatek pa se kontrolira na dolžino podatka in pravilnost kontrolne številke. Model 19 pri nakazilih proračunskim uporabnikom se uporablja pri plačevanju obveznih dajatev v naslednji obliki: (P1)K-(P2)K-(P3) Podatek P1 vsebuje davčno številko zavezanca v dolžini 7 znakov ter kontrolno številko izračunano po modulu 11 (7+1 številčni znak) Podatek P2 vsebuje štirimestno šifro obveznosti ter kontrolno številko izračunano po modulu 11 (4+1 številčni znak) Podatek P3 je opcijski (številka odločbe, sklepa...) Pravilnost podatka P2 se preverja v kombinaciji z računom proračunskega uporabnika, prvi podatek pa se kontrolira na dolžino podatka in pravilnost kontrolne številke. O vrsti modela in vsebini podatkov v polju sklicevanja na številko odobritve na plačilnem nalogu, s katerimi dolžniki poravnavajo svoje obveznosti do proračunskih uporabnikov, morajo svoje dolžnike obvestiti proračunski uporabniki. Izračun kontrole številke Priporočeno je, da ponudniki plačilnih storitev preverjajo pravilnost izračuna kontrolne številke v referenci SI in na ta način preprečijo napake, ki lahko nastanejo pri vnosu podatkov. Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se opravi takole: - posamezne številke v podatku se pomnožijo s ponderjem; ponder se začne s številko 2 na desni strani in poveča za 1 proti levi strani podatka, - ponderji naraščajo od številke 2 do vključno 13, dolžina enega polja P(n) je lahko največ 12 znakov: število znakov ponderji - zmnožki številk in ponderjev se seštejejo, seštevek pa deli s številko 11, - ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni rezultat je kontrolna številka (K). Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla). Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov posameznih številk in ponderjev deljiv s številko 11, ostanek pri delitvi je 0 (rezultat = 11, kontrolna številka pa 0), se ne priporoča. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 7 / 19

10 Primeri izračuna kontrolne številke: a) podatek ponder seštevek zmnožkov = 70 delitev seštevka z : 11 = 6 (ostanek 4) kontrolna številka 11-4 = 7 (kontr. št. = 7) podatek s kontrolno številko b) podatek 1 4 ponder 3 2 seštevek zmnožkov = 11 delitev seštevka z : 11 = 1 (ostanek 0) kontrolna številka 11-0 = 11 (kontr. št. = 0) podatek s kontrolno številko c) podatek 5 4 ponder 3 2 seštevek zmnožkov = 23 delitev seštevka z : 11 = 2 (ostanek 1) kontrolna številka 11-1 = 10 (kontr. št. 0). podatek s kontrolno številko Kontrolna številka je enomestna. Vpiše se kot zadnja številka v podatku, za katerega se izračunava in je sestavni del tega podatka Referenca RF Referenca RF se uvaja s shemo SEPA za kreditna plačila po standardu ISO 11649:2009(E). Ponudniki plačilnih storitev bodo pri izvajanju plačilnih transakcij upoštevali pravila za kontrolo izračuna kontrolnih številk. Referenca RF omogoča uporabo številk ter malih in velikih črk, večjo kontrolo in s tem večjo točnost podatkov ter uporabo v celotnem SEPA območju, zato je njena uporaba priporočljiva. Predvideva se, da bo referenca RF v prihodnje nadomestila že obstoječe nacionalne standarde na področju določanja referenc v različnih državah območja SEPA. Struktura reference RF: na 1. in 2. mestu: na 3. in 4. mestu: od 5. do 25. mesta: konstanta RF kontrolna številka, izračunana po modulu MOD 97-10, ki je definiran v standardu ISO/IEC 7064 zaporedje dovoljenih znakov*, ki določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.); vezaji, presledki in drugi posebni znaki niso dovoljeni *Dovoljeni znaki: številke od 0 do 9; male in velike črke od A do Z po kodni tabeli (UTF-8), z naborom znakov v latinici. Primera vizualnega zapisa: RF RF45 SBO2 010 Vizualno se referenca zapiše v sklopih po štiri znake (številke in/ali črke). Posamezen sklop štirih znakov je med seboj ločen s presledkom, zaradi lažjega branja in zapisa pri vnosu podatkov. Zadnji sklop znakov lahko vsebuje tudi manj kot štiri znake (primer v Prilogi 2). D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 8 / 19

11 Primera elektronskega zapisa: RF RF45SBO2010 V elektronski obliki se vsi znaki reference pišejo skupaj brez medsebojnih presledkov. Konverzija velikih in malih črk v številke Konverzija velikih in malih črk v številke se uporablja za izračun kontrolne številke. Konverzija se izvrši na naslednji način: A 10 F 15 K 20 P 25 U 30 B 11 G 16 L 21 Q 26 V 31 C 12 H 17 M 22 R 27 W 32 D 13 I 18 N 23 S 28 X 33 E 14 J 19 O 24 T 29 Y 34 Z 35 Generiranje in izračun kontrolne številke Generiranje kontrolne številke poteka v treh korakih: 1. Nizu znakov od 5. do 25. mesta dodamo na desni strani RF Črke pretvorimo v številke skladno s tabelo, ki je navedena v poglavju Naredimo izračun kontrolne številke po modulu MOD (ISO/IEC 7064). Primer generirannja in izračuna kontrolne številke za referenco RF Za primer izračuna vzamemo referenco (primer je povzet po standardu ISO 11649:2009(E)): 1. Zbrišemo vse nedovoljene znake 2. Na desno stran reference dodamo»rf00«primer: število postane RF00 3. Pretvorimo črki»rf«v številko»2715«(skladno s konverzijsko tabelo) primer: število postane Izračunamo po modulu MOD primer: pri deljenju števila s 97 je ostanek Ostanek odštejemo od 98, in če je rezultat manjši od 10, vstavimo vodilno ničlo primer: = Rezultat izračuna: RF (elektronski zapis) ali RF (vizualni zapis) Za primer izračuna vzamemo referenco SBO2010: 1. Zbrišemo vse nedovoljene znake 2. Na desno stran reference dodamo»rf00«primer: referenca postane SBO2010RF00 3. Pretvorimo črki»rf«v številko»2715«ter črke»sbo«v številko»281124«(skladno s konverzijsko tabelo) primer: referenca postane število Izračunamo po modulu MOD primer: pri deljenju števila s 97 je ostanek Ostanek odštejemo od 98, in če je rezultat manjši od 10, vstavimo vodilno ničlo primer: = Rezultat izračuna: RF45SBO2010 Kontrola pravilnosti izračuna kontrolne številke Priporočeno je, da ponudniki plačilnih storitev preverjajo pravilnost izračuna kontrolne številke v referenci RF in na ta način preprečijo napake, ki lahko nastanejo pri vnosu podatkov. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 9 / 19

12 V kolikor ponudnik plačilnih storitev plačnika pri kontrolnem izračunu kontrolne številke ugotovi, da je le ta napačna, plačilo izvrši do prejemnika plačila z nespremenjeno vsebino reference, razen če ni sklenjen drugačen dogovor s plačnikom. Ta pravila se uporabljajo za zapis reference: na plačilnem nalogu, izdanem na obrazcu UPN na drugih obrazcih za opravljanje plačilnih storitev, ki omogočajo zapis reference SI in reference RF na plačilnem nalogu, ki ga izda plačnik oziroma prejemnik plačila ponudniku plačilnih storitev v elektronski obliki Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev vzdržuje Združenje bank Slovenije in so javno objavljena na spletnih straneh Združenja bank Slovenije Šifrant kod namena plačila Zap.št. Koda Naziv Opis definicije 1 ACCT Upravljanje z den. sredstvi-znotraj banke Prenos sredstev med dvema računoma istega imetnika pri isti banki 2 ADVA Plačilo vnaprej/predplačilo Plačilo predplačila/avansa 3 ADMG administrativne storitve Plačilo administrativnih storitev (npr.: vstopnine, dostopi, vpisi, registracije, zakupi, najemi, različne članarine) 4 AEMP Plačila iz naslova aktivne politike zaposlovanje kot so plačila storitev, Aktivna politika subvencije za samozaposlitev ali zaposlitev, povračila stroškov, nadomestila zaposlovanja za plače, denarne dajatve (dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz) 5 AGRT Plačilo v kmetijstvu Plačila subvencij s področja kmetijstva, ekološka nadomestila 6 AIRB Aerotransport Plačilo za posle povezane z letalskim transportom, prevozom blaga in letalske karte 7 ALLW Nadomestila Izplačilo denarnega nadomestila s strani Zavoda za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje neposredno upravičencu 8 ALMY Preživnina Plačilo preživnine, invalidnine,alimentov, denarnih dodatkov za preživljanje 9 ANNI Anuiteta Plačilo anuitete (npr. kredit) 10 ANTS Storitve anestezije Plačilo za storitve anestezije 11 AREN Vnos/vpis terjatev Plačilo vnosa/vpisa terjatev Spodbuda za rojstvo Nakazilo spodbude za rojstvo otroka, dodatek za veliko družino, pomoč za 12 BBSC otroka opremo novorojenca Nakazilo otroškega dodatka, dodatek za nego, starševski dodatek, pomoč za 13 BECH Otroški dodatek opremo novorojenca 14 BENE Podpora za nezaposlene/invalide 15 BEXP Poslovni izdatki 16 BOCE Vnos/vpis konverzije v zaledju 17 BONU Bonus plačilo 18 BLDM Vzdrževanje zgradb Prejemki iz naslova začasne brezposelnost, plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih, denarno nadomestilo, sredstva iz naslova aktivne politike zaposlovanja, prejemki za plačilo za delo med rehabilitacijo Plačila poslovnih izdatkov (npr. reprezentanca, dnevnice, kilometrina, kotizacija, nočnina, ) Plačilo povezano z vnosom konverzije (preračuna) v zaledju Izlačilo regresa, odpravnin, jubiljenih nagrad, rent, pogodbeno delo, priznavalnina, podjemna pogodba, študentsko delo avtorski honorar, sejnine, nagrade Plačilo za vzdrževanje nepremičnin (npr: redno vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic, ogrevanje, vodovodne napeljave, klimatski sistem) D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 10 / 19

13 Zap.št. Koda Naziv Opis definicije 19 BUSB Avtobusni transport Prevoz z avtobusom, avtobusne karte Interna provizija za Storitev je plačilo provizije za upravljanje skrbniškega računa v primeru, ko 20 CAFI upravljanje skrbniškega sovpadata skrbniška banka in banka, ki vodi tekoči (transakcijski) račun računa Upravljanje z den. 21 CASH Upravljanje z denarnimi sredstvi, prenos sredstev na drugo banko sredstvi-med bankami 22 CBFF Pokojnski skladi, varčevanje Varčevanje za prihodnost oz. upokojitev (pokojninski steber) Transakcije v zvezi z vplačili v sklade v zvezi s pokojninskim varčevanjem, vplačila v zvezi z dodatno pokojnino. 23 CBFR Varčevanje za dodatno pokojnino Vplačilo / izplačilo iz naslova varčevanja za dodatno pokojnino 24 CBLK Kliring svežnja kartic Storitev pomeni poravnavo denarja za sveženj kartičnih transacij, kadar se nanaša na posebno dateko transakcij ali neko drugo informacijo kot je terminalska ID, ID sprejemnika kartice ali kakšni drugi podatki o kartici 25 CBTV Račun za kabelsko TV Plačilo računa za kabelsko TV 26 CCRD Plačilo s kreditno kartico Plačilo s kreditno plačilno kartico 27 CDBL Faktura za kreditno kartico Plačilo računa za kreditno kartico 28 CDCB Kartična plačila z Nakup blaga in storitev z dodatno možnostjo izplačila gotovine na prodajnem gotovinskim vračilom mestu (vračilo gotovine) 29 CDCD Kartično izplačilo Dvigi gotovine na bankomatu ali bančnem okencu 30 CDCS Kartično izplačilo Dvig gotovine na bankomatu ali bančnem okencu s sočasno avtorizacijo dodatnih stroškov 31 CDDP Odloženo plačilo s kartico Kombinirana storitev, ki omogoča sprejemniku kartice narediti avtorizacijo za začasen znesek in za kompletiranje dokončnega zneska v omejenem časovnem okviru. Odloženo plačilo je na voljo le v takem okolju, kjer ni potrebno nobeno naknadno posredovanje uporabnika. Primeri, kjer se ta storitev uporablja, so take bencinske črpalke in telefonske govorilnice. 32 CDOC Originalna odobritev Storitev omogoča prodajnemu mestu, da nakaže sredstva na račun imetnika kartice. Običajno se uporablja za nakazila dobitkov pri igrah na srečo. 33 CDQC Navidezna gotovina Nakup blaga ali storitev, enakovrednih gotovini npr. igralniški žetoni 34 CFDI Interno zmanjšanje Storitev je plačilo za zmanjšanje osnovnega kapitala v primeru, ko sovpadata osnovnega kapitala skrbniška banka in banka, ki vodi tekoči (trasakcijski) račun. 35 CFEE Stroški preklica Plačilo stroškov preklica, odpovedi 36 CGDD Direktna obremenitev na Direktna obremenitev, kjer je sklenjeno soglasje na podlagi plačilne kartice podlagi kartice na prodajnem mestu (POS) 37 CHAR Dobrodelno plačilo Plačilo v dobrodelne namene, solidarna pomoč, humanitarna plačila 38 CLPR Plačilo avtomobilskega plačila Plačilo za avtomobilsko posojilo (npr. kredit za nakup avtomobila) 39 CMDT Prenos blaga Plačilo blaga 40 COLL Nalog za izvršitev plačila Zbiranje sredstev, iniciiranih preko kreditnega plačila ali direktne obremenitve 41 COMC Komercialno plačilo Plačilo komercialnega kredita oz. dolga (prej komercialni kredit) 42 COMM Plačilo provizije Plačilo provizij 43 COMT Konsolidirano plačilo tretje stranke za potrošnika 44 COST Stroški Plačilo stroškov 45 CPKC Parkirnina Plačilo parkirnine 46 CPYR Avtorska pravica Plačilo avtorskih pravic 47 CSDB Denarno izplačilo Izplačilo denarnih sredstev Plačilo s strani tretje osebe, ki lahko zbira sredstva za plačilo v imenu potrošnikov, npr. svetovalne kreditne družbe oz. družbe za plačevanje računov D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 11 / 19

14 Zap.št. Koda Naziv Opis definicije 48 CSLP Plačilo socialnega posojila banki Plačilo družbe banki za financiranje socialnih posojil uslužbencem 49 CVCF Pripomočki za okrevajoče Plačilo za pripomočke za okrevajoče 50 DBTC Debetno plačilo Plačilo inicirano/prejeto na podlagi debetnega naloga, plačilo na podlagi izvršbe 51 DCRD Plačilo z debetno kartico Plačilo z debetno kartico 52 DEPT Depozit Vplačilo depozita 53 DERI Derivativi Transakcija se nanaša na derivative (izvedeni finančni instrumenti) 54 DIVD Dividenda Izplačilo dividend 55 DMEQ Medicinska oprema Plačilo za nabavo trajne medicinske opreme 56 DNTS Zobozdravstvene storitve Plačilo za zobozdravstvene storitve 57 EDUC Izobraževanje Plačilo izobraževanja 58 ELEC Račun za elektriko Plačilo računa za električno energijo 59 ENRG Energetika Plačilo energetike 60 ESTX Davek na nepremičnine 61 ETUP E - denarnica 62 FAND Finančna pomoč državnih organov in lokalnih skupnosti za odpravo posledic naravnih nesreč Plačilo davka na nepremičnine (odmera NUSZ, 2% davek na promet nepremičnin, dohodnina v primeru prodaje, DDV ob nakupu nove nepremičnine) Plačilo storitve, ki omogoča najprej rezervacijo sredstev na kartičnem računu, kateri sledi polnitev e-denarnice s tem zneskom Pomoči države oz. državnih organov za odpravo posledic naravnih nesreč, nadomestila zaradi neugodnih pogojev kmetovanja 63 FCOL Provizija Storitev poravnave provizije za kartično transakcijo med dvema strankama 64 FCPM Zamudne obresti in stoški Plačilo zamudnih obresti in stroškov (npr. stroški kartičnega poslovanja) 65 FERB Trajekt Trajektni prevoz 66 FREX Devizno poslovanje Transakcija se nanaša na devizno poslovanje (npr. plačilo deviznih dnevnic) 67 FWLV Dajatve za tuje delavce Plačilo dajatev za tuje delavce 68 GASB Račun za plin Plačilo računa za plin 69 GDDS Kupoprodaja blaga Plačilo nakupa in prodaje blaga 70 GDSV Kupoprodaja blaga in storitev Plačilo nakupa in prodaje blaga ter storitev 71 GFRP Plačila iz naslova insolventnosti 72 GOVI Državno zavarovanje Plačilo državnega zavarovanja 73 GOVT Plačilo -državni organi 74 GSCB Kupoprodaja blaga in storitev z gotovino Plačilo za nadomestilo nezaposlenim zaradi insolventnih postopkov (neizplačane plače za zadnje 3 mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja, neizplačanih nadomestil plač za plačane odsotnosti z dela za zadnje 3 mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja, neizplačanih nadomestil plač za čas neizrabljenega letnega dopusta do katerega je delavec upravičen v tekočem koledarskem letu, odpravnin v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja) Plačila državnemu organu ali s strani državnega organa (nakazila po vojnih zakonih, prejemki vojnim in mirovnim vojaškim invalidom, sredstva za odpravo posledic nesreč, refundacija KID-kratkoročne invalidske dajatve, humanitarna pomoč, kazni, penali, globe, sodne in druge takse) Nakup in prodajo blaga ter storitev z gotovino 75 GSTX Davek na blago in storitve Plačilo davka na blago in storitve 76 GVEA Avstrijski vladni uslužbenci kategorije A Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije A D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 12 / 19

15 Zap.št. Koda Naziv Opis definicije 77 GVEB 78 GVEC 79 GVED 80 GWLT Avstrijski vladni uslužbenci kategorije B Avstrijski vladni uslužbenci kategorije C Avstrijski vladni uslužbenci kategorije D Nakazila po vojnih zakonih Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije B Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije C Transakcija pomeni plačilo za avstrijske vladne uslužbence kategorije D Plačilo za žrtve vojnega nasilja in vojne invalide 81 HEDG Zaščita pred tveganji Transakcija se nanaša na poslovanje v zvezi z zaščito pred tveganji 82 HLRP Plačilo stanovanjskega posojila Plačilo stanovanjskega posojila 83 HLTC Zdravstvena oskrba na domu Plačilo za zdravstveno oskrbo na domu 84 HLTI Zdravstveno zavarovanje Plačilo za zdravstveno zavarovanje (npr. plačilo premije za nadstandard pri. Zdravstveni zavarovalnici..) 85 HSPC Bolnišnična oskrba Plačilo za oskrbo v bolnici 86 HSTX Stanovanjski davek Plačilo stanovanjskega davka 87 ICCP Nepreklicno plačilo s kreditno kartico Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo plačila s kreditno kartico 88 ICRF Prva/nujna pomoč Plačilo za oskrbo ob prvi/nujni pomoči 89 IDCP Nepreklicno plačilo z debetno kartico Transakcija se nanaša na ramburs/povračilo plačila z debetno kartico 90 IHRP Dogovor o terminskih nakupih Plačilo po dogovoru o obročnih/najemnih terminskih nakupih 91 INPC Premija avtomobilskega zavarovanja Plačilo premije za avtomobilsko zavarovanje 92 INSM Obroki Plačilo obroka ( npr. nakupi na obroke, ) 93 INSU Zavarovalna premija Plačilo zavarovalne premije 94 INTC Interno plačilo Plačilo znotraj banke, kar pomeni plačilo med dvema družbama, ki pripadata isti skupini 95 INTE Obresti Plačilo obresti 96 INTX Davek na dobiček Plačilo davka na dobiček (davek od dohodka pravne osebe) 97 INVS Naložbe & Vrednostni papirji Vplačilo v vzajemne sklade, naložbene produkte ter obveznice in delnice 98 IVPT Plačilo računa Plačilo računov 99 LBRI Delovno zavarovanje Plačilo delovnega zavarovanja, prispevki za socialno varnost (zdravstveno, pokojninsko,.) 100 LICF Licenčna provizija/licenčnina Plačilo licenčne provizije/licenčnine 101 LIFI Življenjsko zavarovanje Plačilo življenjskega zavarovanja 102 LIMA Upravljanje z likvidnostjo Banka je iniciirala prenos sredstev za podporo upravlj. z bilanco, poolingu ali sweepingu 103 LOAN Posojilo Nakazilo posojila posojilojemalcu 104 LOAR Plačilo posojila Plačilo posojila (obročno odplačevanje kredita) 105 LTCF Dolgotrajna bolnišnična oskrba Plačilo za dolgotrajno oskrbo v bolnici 106 MDCS Zdravstvene storitve Plačilo za zdravstvene storitve 107 MSVC Večnamenske storitve Plačilo za večnamenske storitve ( rejnine, nadomestilo nerezidentom) 108 MTUP Polnjenje mobi računa Plačilo storitve, ki omogoča takojšnjo rezervacijo sredstev na kartičnem računu, kateri sledi polnitev rezerviranega zneska na mobi račun. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 13 / 19

16 Zap.št. Koda Naziv Opis definicije 109 NETT Neto izravnava Transakcija se nanaša na operacijo neto izravnave (pobot) 110 NITX Davek na čisti dobiček Plačilo davka na čisti dobiček 111 NOWS Ni opredeljeno drugod Plačilo storitev, ki ni opredeljene drugod (npr. BVP, odškodnine, članarine.. ) 112 NWCH Omrežnina Plačilo omrežnine 113 NWCM Mrežna povezava Plačilo mrežne povezave (internet) 114 OFEE Otvoritvena provizija Plačilo otvoritvene provizije (npr. provizija za otvoritev limita) 115 OTHR Drugo Drug namen plačila 116 OTLC Drugi računitelekomunikacije Plačilo drugih računov v zvezi s telekomunikacijami 117 PADD Vnaprej odobrena obremenitev Vnaprej odobren nalog za obremenitev (npr. direktne obremenitve SEPA) 118 PAYR Plačina lista Izplačilo po plačilni listi (nakazila nadomestil, javna dela) 119 PENO Plačilo po vseh sklepih o izvršbah, razen sodnih za Plačilo po vseh sklepih o izvršbah, razen sodnih za preživnine preživnine 120 PENS Pokojnina Izplačilo pokojnin 121 PHON Račun za telefon Plačilo telefonskega računa 122 POPE Vnos/vpis prodajnega mesta Plačilo, ki je povezano s prodajnim mestom 123 PPTI Zavarovanje lastnine Plačilo zavarovanja lastnine 124 PRCP Plačilo izdatkov Plačilo izdatkov (potni stroški, malica, ki se nanašajo na izplačilo pri plači ) 125 PRME Plemenite kovine Transakcija se nanaša na poslovanje s plemenitimi kovinami 126 PTSP Plačilni pogoji Transakcija se nanaša na specifikacije plačilnih pogojev 127 PTXP Davek na premoženje Plačilo davka na premoženje 128 RCKE Vnos/vpis ponovne prezentacije čeka Transakcija se nanaša na plačilo, ki je povezano z vnovčitvijo čeka 129 RCPT Potrdilo o izvršenem plačilu Transakcija se nanaša na izdajo potrdila o izvršenem plačilu 130 RDTX Dajatev v cestnem prometu Plačilo dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu 131 REBT Vračilo rabata Vračilo rabata 132 REFU Povračilo denarnih sredstev 133 RENT Najemnina Plačilo najemnine Povračilo denarnih sredstev (npr. nakazilo preveč plačane dohodnine, plačilo dohodnine) 134 RHBS Rehabilitacija invalidov Plačilo za delo med rehabilitacijo- podpora med rehabilitacijo vračilo pomotoma Vračilo pomotoma nakazane transakcije po preteku roka, ki ga predpisujejo 135 RIMB nakazane transakcije pravila SEPA 136 RINP Obročna plačila Plačilo ponavljajočih se obrokov v rednih intervalih (npr. s trajnim nalogom) 137 RLWY Železnica Železniški prevoz (prevoz blaga, ljudi in nakup kart) 138 ROYA Tantieme Plačilo tantiem (avtorski dohodek) 139 SALA Plače Izplačilo plač, porodniške 140 SAVG Varčevanje Prenos na varčevalni/pokojninski račun (rentno varčevnje, NSVS varčevanje, vplačilo v sklade..) 141 SCVE Kupoprodaja storitev Transakcija se nanaša na nakup in prodajo storitev 142 SECU Vrednostni papirji Transakcija pomeni plačilo vrednostnih papirjev (menice, obveznice, delnice) Interni nakup vrednostnih Storitev je plačilo za nakup vrednostnih papirjev v primeru, ko sovpadata 143 SEPI papirjev skrbniška banka in banka, ki vodi tekoči (transakcijski) račun Plačilo s strani države za pomoč posameznikom zaradi izgube ali zmanjšanja 144 SSBE Socialna podpora delovne sposobnosti D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 14 / 19

17 Zap.št. Koda Naziv Opis definicije 145 STDY Študij Plačilo študija/šolnine (štipendija, študijsko gradivo) 146 SUBS Naročnina Plačilo storitev zabave oz. informacij v tiskani ali elektronski obliki (npr. naročnina na časopis) 147 SUPP Plačilo dobaviteljem Plačilo dobaviteljem 148 TAXR Vračilo davka Vračilo plačanega davka ali davčne obveznosti in preveč plačane dohodnine 149 TAXS Plačilo davkov 150 TBIL Račun za telekomukacije Plačilo telekomunikacijskih storitev Davek na dohodek iz kapitala (na obresti, dividende, vredn.papirji), dohodnina (iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja), dohodnina iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, dajanja premoženja v najem, dohodek iz dejavnosti pri s.p. 151 TCSC Stroški storitev mestnega sveta Plačilo storitev mestnega sveta 152 TELI Telefonsko iniciirana transakcija Plačilo (telefonska prodaja) 153 TRAD Trgovinske storitve Transakcija se nanaša na trgovinske storitve 154 TREA Zakladniško plačilo Transakcija se nanaša na zakladniško poslovanje 155 TRFD Skrbniški sklad Plačilo skrbniškega/jamstvenega sklada 156 TRPT Plačilo cestine Polnitev predplačniških kartic in ostalih medijev elektronskega cestninjenja za namene transporta 157 UBIL Komunala in elektrika Plačilo skupnemu dobavitelju plina, vode in/ali elektrike. 158 VATX Plačilo davka na dodano vrednost Plačilo davka na dodano vrednost 159 VIEW Oskrba vida Plačilo za oskrbo vida 160 WEBI Internetno iniciirana transakcija Plačilo (internetna prodaja) 161 WHLD Davek po odbitku Davčni odtegljaj od dohodkov nerezidentov (WHT) 162 WTER Račun za vodo/vodarina Plačilo vodarine 4. UPORABA OBRAZCEV ZA MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE Za čezmejne plačilne transakcije v EUR se uporablja obrazec UPN, obrazec za plačilo v tujino pa za vsa ostala plačila.. V nadaljevanju so navodila za izpolnjevanje. Plačnik lahko posreduje banki nalog kot: negotovinski prenos sredstev na račun prejemnika pri tuji banki, negotovinski prenos sredstev z nostro čekom, nalog za dvig tuje gotovine. 4.1 Negotovinski prenos sredstev na račun prejemnika pri tuji banki Vzorec plačilnega naloga v tujino D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 15 / 19

18 D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 16 / 19

19 D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 17 / 19

20 Opisi polj na obrazcu Plačilni nalog v tujino Predel PLA ČNIK: Valuta: v polje se vpiše ena od naslednjih valut plačila (AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HRK, JPY, SEK, USD) Znesek: v polje se vpiše znesek plačila. Znesek vedno zapišite z decimalno vejico. Datum valute: v polje se vpiše datum izvršitve plačila (bremenitev TRR-ja) v obliki DD.MM.LLLL. IBAN: v polje se vpiše številka plačilnega računa v strukturi IBAN (SI56 XXXX XXXX XXXX XXX). Naziv in naslov plačnika: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež plačnika. Namen plačila: v polje se vpiše podatek, ki prejemniku plačila pove zakaj je prejel plačilo. NOK, Predel PREJEMNIK: IBAN ali št. računa: v polje se vpiše številka računa prejemnika v strukturi IBAN (DE ) ali račun Naziv, naslov in država prejemnika: v polje se vpiše ime, priimek in naslov oziroma naziv in sedež prejemnika ter država. Predel BANKA PREJEMNIKA in predel POSREDNIŠKA BANKA: BIC (SWIFT) banke prejemnika oz. posredniške banke: v polje se vpiše identifikacijsko kodo banke, vključene v omrežje SWIFT Št banke prejemnika oz. posredniške banke (ABA/Fedwire, BSB, Transit number): v polje se vpiše bančna identifikacijska številka npr. ABA/Fedwire: ZDA, BSB: Nova Zelandija, Avstralija, Transit number: Canada. Naziv, naslov in država banke prejemnice oz. posredniške banke: v polje se vpiše ime, sedež banke in država banke. Predel NAČIN PLAČILA: Standardno ali nujno: okence označeno z znakom»x«je navodilo banki, kako izvrši plačilo. Če navedbe ni, se smatra, da se plačilo izvrši standardno. S čekom: okence se označi z znakom»x«, če želite, da bo banka izdala nostro ček. Dvig tuje gotovine: okence se označi z znakom»x«, če želite, da bo banka izplačala tujo gotovino. Bremenite račun v EUR/v tuji valuti: okence označeno z znakom»x«je navodilo banki, v kateri valuti zmanjša stanje na vašem računu za izvršitev plačila. Predel BANČNI STROŠKI: Okence označeno z znakom»x«, je navodilo bankam, ki bodo sodelovale pri prenosu plačila, kdo plača bančne stroške: - deljeni stroški (SHA) pomeni, da stroške v Sloveniji plača izdajatelj plačilnega naloga, stroške v tujini pa prejemnika plačila. Ta opcija je za čezmejna plačila obvezna, razen, če je bil za konkretno plačilo izvršen nakup tuje valute. - prejemnik (BEN) pomeni, da stroške slovenske in tuje banke plača prejemnik plačila. - nalogodajalec (OUR) pomeni, da stroške slovenske in tuje banke plača izdajatelj plačilnega naloga. Banka za stroške tuje banke bremeni plačnika po prejemu obvestila o višini le-teh. Kraj in datum izstavitve plačilnega naloga se vpiše v obliki DDMMLLLL. Žig in podpis pooblaščenih oseb ter telefonska števila se izpolni v skladu s podpisnim kartonom v banki. Obrazec vam je na voljo na spletnih straneh banke, lahko pa vam ga na željo pošljemo na vaš elektronski naslov. D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 18 / 19

21 4.2 Negotovinski prenos sredstev z nostro čekom Plačnik lahko svoje obveznosti poravna tudi s čekom, kadar je iz dokumenta, ki je osnova za plačilo, razvidno, da je možno plačilo izključno s čekom. Na nalogu za plačilo v tujino morajo biti izpolnjeni vsi elementi, razen predela BANKA PREJEMNIKA in POSREDNIŠKA BANKA. Polje»s čekom«v predelu NAČIN PLČAILA mora biti označeno z»x«. Banka izda nostro ček in ga pošlje prejemniku plačila na njegov naslov. Lahko pa plačnik po predhodnem dogovoru osebno dvigne ček in ga sam pošlje prejemniku. 4.3 Nalog za dvig tuje gotovine Na nalog za plačilo v tujino morajo biti izpolnjeni vsi elementi razen predela BANKA PREJEMNIKA in POSREDNIŠKA BANKA. Polje»Dvig tuje gotovine«v predelu NAČIN PLAČILA mora biti označeno z»x«. Naročnik se s poslovalnico, kjer bo opravil dvig tuje gotovine, vsaj en dan pred želenim dnem dviga dogovori za znesek in apoenski sestav izplačila. Kranj, Gorenjska banka d.d., Kranj D-PS-9.3 Navodila za izpolnjevanje domačih in mednarodnih plačilnih nalogov 19 / 19

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Uradni list RS - 034/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 034/2019, Uredbeni del Digitally signed by Maruska Levec Smon DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1237057214019, cn=maruska Levec Smon Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Knjiženje izdanih računov iz modula Fakturiranje glede na način plačila V navodilih, ki sledijo obravnavamo tematiko priprave temeljnice izdanih računov, ki smo jih fakturirali v modulu Fakturiranje. Glede

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil Številka: 4051-19/2019 Datum: 16. 4. 2019 Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravila: Projektna skupina za vzpostavitev RTR v AJPES; Strokovna

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Obračun storitev v vrtcu in šoli

Obračun storitev v vrtcu in šoli Obračun storitev v vrtcu in šoli mag. Jana Trbižan Pripravili: mag. Jana Trbižan, Nuša Peternelj, Mitja Živko Podpora uporabnikom Dnevni red 1. Pogoste napake pri obračunu v vrtcu in šoli 2. Kaj pomeni

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 Ob račun plače za mesec / Mesečna delovna obveznost Povprečna plača Minimalna plača Šifra delovnega

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: 333-16-22 Ljubljana, 23. 8. 2016 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE 21. 5. 2015 IZDALA ODLOČBO ŠT. 46101-7/2015/4,

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več